praca-magisterska-8006

advertisement
Marketing
jest
zjawiskiem
społeczno-ekonomicznym.
Zjawiskiem
złożonym
i
wielowymiarowym. Marketing, jako dyscyplina naukowa i jako dziedzina wiedzy ma
charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że korzysta on z dorobku innych dyscyplin
naukowych, innych gałęzi wiedzy. Marketing bazuje m.in. na wiedzy z dziedziny mikro i
makroekonomii. Korzysta z dorobku takich nauk jak psychologia, socjologia, oraz statystyka.
Nauki psychologiczne i socjologiczne dostarczają bowiem wiedzy o zespołach ludzkich, o
zachowaniu się konsumentów na rynku. Dostarczają wiedzy o postępowaniu konsumentów na
rynku, a ponadto marketing korzysta z metod badań wypracowanych przez psychologię i
socjologię. Takimi przykładowymi metodami badań marketingowych, które zostały
zaczerpnięte z psychologii są testy marketingowe. Są to testy psychologiczne przystosowane
do badań marketingowych, jak np.:
-
test percepcji tematycznej
-
test uzupełniania zdań
-
test słów kluczowych
marketing korzysta też z dorobku takich nauk jak teoria przedsiębiorstwa, teoria
zarządzania, oraz z ekonometrii. Ekonometria i statystyka dostarczają bowiem metod do
badań ilościowych w marketingu. Metody badań ilościowych są to metody służące do analizy
zjawisk
marketingowych
(rynkowych)
dających
się
wymierzyć
(skwantyfikować).
Psychologia i socjologia dostarczają marketingowej nauce metod do badań jakościowych, a
metody jakościowe badań, to metody badań behawioralnych.
Definicje marketingu
1.
Marketing jest sztuką, ponieważ specjalista do spraw marketingu, podobnie jak
artysta rzemieślnik dysponuje wieloma narzędziami (środkami, instrumentami)
marketingowymi. Artysta rzemieślnik dysponuje też wieloma środkami wyrazu. Po
to, by specjalista do spraw marketingu zbudował strategię marketingową przydatną
dla przedsiębiorstwa, musi najpierw zaprojektować tę strategię promocji, musi
wybrać
odpowiednie
narzędzia,
najbardziej
dostosowane
do
specyfiki
przedsiębiorstwa, zasobów firmy i specyfika klientów. Wówczas strategia ta
przyniesie efekty ekonomiczne dla firmy.
2.
Marketing to sposób nowoczesnego, dynamicznego, prorynkowego, otwartego
myślenia prokonsumenckiego, myślenia o potrzebach zmieniającego się rynku, a nie
o własnej wygodzie o własnej rutynie i własnych przyzwyczajeniach.
3.
Marketing, to
umiejętność prezentowania siebie oraz
promowania swojej
osobowości, swojej wiedzy, swoich kwalifikacji w otoczeniu marketingowym (w
środowisku towarzyskim, w środowisku pracy). Tak więc marketing to także
umiejętność „sprzedawania siebie”.
4.
Marketing, to systematyczne i skoordynowane działania firm, przedsiębiorstw, z
innymi przedsięwzięciami ekonomicznymi w firmie. ma to na celu doskonalenie
produktów z punktu widzenia rzeczywistych oczekiwań klientów – nabywców.
5.
Marketing to polityka optymalnego i elastycznego dostosowywania się firm do
zmieniających się wymogów rynku, oraz polityka aktywnego i elastycznego
oddziaływania na rynek, na nabywców, dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.
6.
Marketing to również działania przedsiębiorstw, które ukierunkowują przepływ
produktów ze sfery wytwórczości pierwotnej (od producentów) do sfery finalnej
konsumpcji lub finalnego zużycia.
Z marketingiem związane są także inne ważne pojęcia ekonomiczne, takie jak: pragnienia,
potrzeby, popyt, produkty, rynek, marketing. Dodatkowe pojęcia ściśle związane z
marketingiem.
POTRZEBY
PRAGNIENIA
POPYT (D)
Produkty
(Dobra i
usługi)
Wartość,
Cena (P)
Zadowolenie
Wymiana
Transakcje
RYNKI
Marketing
Uczestnicy rynku
Potrzeba-> Potrzeba Uświadomiona -> Popyt -> Konsumpcja
Produkt jest to wszystko to, co można sprzedać na rynku – wszystko to, co można
zaoferować na rynku do sprzedaży.
Potrzeby człowieka
Potrzeby są definiowane jako stan psychiczny człowieka odczuwany jako brak czegoś,
jako niedogodność, jako dyskomfort psychiczny człowieka. Potrzeby stają się imperatywem,
aktywności człowieka na rynku „zmuszającym” i „determinującym” człowieka do
zaspokojenia tej potrzeby (potrzeb), a więc do wyeliminowania tej niedogodności, tego
dyskomfortu psychicznego.
Potrzeba, w prostszym ujęciu, jest to dążenie człowieka, do uczynienia życia bardziej
wygodnym, bardziej komfortowym. Potrzeby człowieka przejawiają się na rynku w postaci
efektywnego lub potencjalnego popytu.
Potrzeby życiowe = Popyt Potencjalny (Dpot)
Dpot>Defektywny, Drzeczywisty
Popyt efektywny, rzeczywisty, jest to ta część popytu potencjalnego, która może być
zaspokojona dzięki pożądanym dochodom. Dzięki realnej sile nabywczej, jaką dysponuje
ludność.
Popyt efektywny jest to ta część potrzeb człowieka, która może być zaspokojona dzięki
realnej sile nabywczej ludności.
Cechy potrzeb:
-
zmienność potrzeb w czasie (w okresie życia człowieka)
-
nieograniczoność potrzeb trzeciego i wyższych rzędów, czyli potrzeb niezwiązanych z
zaspokojeniem potrzeb żywnościowych człowieka.
I.
komplementarność potrzeb
Potrzeby pierwszego rzędu: są to potrzeby człowieka związane z utrzymaniem
organizmu ludzkiego przy życiu (potrzeby biologiczne człowieka)
II.
Potrzeby drugiego rzędu: są to potrzeby związane z ochroną ludzkiego organizmu
przed
niekorzystnym
wpływem
warunków
zewnętrznych
(klimatyczno-
glebowych).
III.
Potrzeby trzeciego rzędu i wyższych rzędów: są to potrzeby związane z nauką,
kulturą, rozwojem osobowości i zainteresowań człowieka, z poznawaniem kraju i
świata, z odnową biologiczną i psychiczną człowieka.
Rola i znaczenie marketingu dla klientów, konsumentów, społeczeństwa.
Zagrożenia dla konsumentów
Szanse dla konsumentów
Lepsze dostosowanie produkcji do potrzeb
Wprowadzanie
na
rynek
pozornych
różnych segmentów nabywców (rynku) dzięki nowości, świadome skracanie cyklów życia
nowym lub zmodernizowanym produktom produktów
na
rynku,
czyli
obniżania
oraz dzięki dywersyfikacji asortymentów już żywotności produktów na rynku. Trudności w
produkowanych dóbr i usług.
ocenie
rzeczywistej
wartości
użytkowej
produktu na skutek „hałaśliwej”, agresywnej
reklamy i trudności w obiektywnej ocenie
zbioru użyteczności i przyjemności zawartych
w produktach.
Niższe ceny lub też niższe tempo wzrostu
Stosowanie
tzw.
trików
cenowych.
cen produktów rynkowych dzięki nasilającej Pozorne przeceny towarów, stosowanie cen
się konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej psychologicznych
(tzw.
resztowych).
oraz dzięki różnego rodzaju przecenom, Promocja
wyprzedaży
posezonowej
organizowaniu
tzw.
oraz
koszyków
cenowa
może
powodować
dzięki zdarzenia, że klienci, konsumenci nabywają
szybkiej więcej towarów niż rzeczywiście potrzebują i
sprzedaży.
w związku z tym wydają więcej dochodów na
zakupy niż wydaliby w małych osiedlowych
sklepach.
Pełniejsze
organizacji
dostosowanie
dystrybucji
systemu
oraz
i
Zdarza się, że w kanałach dystrybucji
lepsze występują
zbyt
liczni
pośrednicy,
dostosowanie organizacji handlu do potrzeb, dystrybutorzy, a każdy z nich nalicza sobie i
wymogów
i
upodobań
klientów. pobiera marżę handlową. W ten sposób rosną
Dostosowanie technik sprzedaży do upodobań koszty dystrybucji, a więc i ceny detaliczne
nabywców.
Pełniejsza informacja o produktach, o
produktów płacone przez nabywców.
Intensywna promocja dóbr i usług jest
możliwościach zakupu określonych dóbr i elementem kosztów sprzedaży, a więc jest
usług. Pełniejsza informacja o środkach elementem
promocji.
przyczyniającym
cenotwórczym,
się
do
zwyżki
czyli
cen
detalicznych. Agresywna promocja, sprzedaż
osobista, akwizycja, mogą skłaniać klientów
do zakupu zbędnych produktów.
Funkcje marketingu dla klientów.
1. Działania marketingowe są na ogół korzystne dla szerokich rzesz konsumentów.
2. Marketing przewyższa się do wzbogacenia oferty rynkowej, a więc asortymentu
towarów na rynku.
3. Marketing przyczynia się do lepszego niż dotychczas zaspokojenia
potrzeb i
preferencji nabywców.
4. Marketing przyczynia się do doskonalenia produktów z punktu widzenia potrzeb
społeczeństwa i do podnoszenia jakości oferowanych produktów.
5. Marketing przyczynia się do zaspokajania tych potrzeb klientów, które dotychczas nie
były zaspokojone lub były źle zaspokojone ze względu na brak określonych towarów i
usług lub też limitowanie określonych dóbr lub usług.
6. Marketing przyczynia się do zaspokojenia potrzeb, upodobań preferencji i namiętności
klientów.
Wprowadzenia kredytu konsumpcyjnego jak narzędzia aktywizacji sprzedaży. Kredyt
konsumpcyjny (sprzedaż ratalna), udzielany jest przez sieci handlowe na warunkach
korzystniejszych niż kredyty w bankach komercyjnych. W związku z tym nabywcy mogą już
„dziś” nabywać i konsumować produkty akonto przeszłych dochodów. Dzięki temu następuje
przyspieszenie rotacji dóbr w gospodarce narodowej. Poprawia się koniunktura w gospodarce
narodowej. Kredyty konsumpcyjne wprowadza się zawsze wtedy, gdy jest obfitość dóbr i
usług na rynku. Tak więc działania marketingu przedsiębiorstw w XX w. (w II poł.) złamały
żelazną zasadę w handlu ponad 150 lat, która brzmiała „sprzedaż tylko za gotówkę”.
Marketing przyczynia się także do wzrostu aktywności ekonomicznej w tej pozytywnej
części społeczeństwa. Wyzwala on bowiem dążenie do osiągania coraz to wyższych
dochodów po to, by więcej
i lepiej konsumować, by lepiej zaspokoić swoje potrzeby,
upodobania.
Marketing przyczynia się także do eliminacji dysonansu pozakupowego, tzn. do eliminacji
niezadowolenia nabywców z dokonanych zakupów dzięki szerokiej informacji emitowanej
przez sieci handlowe, dzięki możliwości wyboru towaru.
Marketing przyczynia się do poprawy, ochrony interesów konsumentów, dzięki temu, iż
przedsiębiorstwa o uznanej pozycji rynkowej współfinansują ruchy konsumenckie po to, by
walczyć z nieuczciwymi producentami. A ponadto w gospodarce rynkowej państwo ma
obowiązek prowadzenia walki z monopolami oraz obowiązek ochrony interesów
konsumentów i konkurencji.
Ewentualne ujemne strony marketingu.
1. Marketing przyczynia się do skracania cyklu życia produktów na rynku.
2. Marketing przyczynia się także do skrócenia okresu żywotności produktów.
3. Marketing przyczynia się do przyspieszenia zużycia moralnego produktów.
4. Niszczenie środowiska naturalnego poprzez:
a) nadmierną eksploatację nieodtwarzalnych surowców.
b) poprzez zaśmiecanie naturalnego środowiska człowieka opakowaniami,
zużytymi produktami, wydzielinami fabryk itp.
5. Marketing przyczynia się do powstawania zjawiska nadfunkcjonalności opakowań.
Oznacza to, że bardzo często produkty o niewielkiej wartości jednostkowej opakowane
są w eleganckie i kosztowne opakowania, co przyczynia się do zanieczyszczania
naturalnego środowiska człowieka, a także do podwyższania cen detalicznych.
Znaczenia marketingu w skali mikroekonomiczej (przedsiębiorstwa).
Marketing w skali mikro, stosowany w sposób metodyczny i profesjonalny przynosi wiele
korzyści dla przedsiębiorstwa i i główny ciężar działań marketingowych spoczywa zawsze na
przedsiębiorstwach
przedsiębiorstwa
produkcyjnych
handlowe
i
prowadzą
przedsiębiorstwach
dodatkową
oferujących
działalność
usługi
marketingową
a
zwaną
merchandisingiem.
Merchandising jest to zespół działań marketingowych realizowany przez placówki
handlowe, a zwłaszcza przez placówki handlu detalicznego mające na celu zwiększenie
sprzedaży dóbr i usług.
a)
Marketing realizowany w przedsiębiorstwie (gospodarstwie rolnym, firmie), w
sposób metodyczny jest elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej firmy w
danym sektorze i szansą osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.
b)
Marketing narzuca też dyscyplinę myślenia i podejmowania optymalnych decyzji.
c)
Stosowanie marketingu w skali podmiotu produkcyjnego i usługowego (w skali
mikroekonomicznej) oznacza również dążenie do doskonalenia oferowanych
produktów/towarów oraz usług z punktu widzenia nabywców/użytkowników.
d)
Marketing sprzyja racjonalizacji działania oraz optymalnego wykorzystania własnych
zasobów,
czynników
przedsiębiorczości).
wytwórczych
(pracy,
ziemi,
kapitału
oraz
czynnika
e)
Marketing kształtuje właściwą postawę przedsiębiorstwa (kierownictwa i załogi)
wobec konkurentów i nabywców, użytkowników oferowanych produktów i usług
przez przedsiębiorstwo.
f)
Marketing skłania firmy do nowego podejścia do planowania. Planowanie
marketingowe bowiem to planowanie strategiczne, operacyjne i taktyczne.
g)
Marketing wymusza takie zmiany organizacyjne oraz zmiany w systemie
informacyjnym przedsiębiorstwa.
Reasumując,
działalność
marketingowa
w
skali
pojedynczego
gospodarstwa
(przedsiębiorstwa) polega na dostarczaniu określonych dóbr i usług nabywcom w określone
miejsce, w określonym czasie po określonych cenach i przy silnym wsparciu promocyjnym.
Ad a). Dlatego, iż każda poważna firma, która chce się utrzymać na rynku w dłuższym
okresie czasu i dąży do powiększania swojego udziału w dłuższym okresie czasu i dąży do
powiększania swojego udziału w rynku, musi prowadzić badania marketingowe, odpowiednie
promocje, odpowiednią strategię cen, by zwyciężyć rywali. Firmy, które tego nie robią, nie
poznają swoich klientów (rynku docelowego), nie mają szans utrzymania się w biznesie w
dłuższym okresie czasu.
Ad b). W marketingu zarządy, kierownictwa, właściciele firm prowadzących profesjonalną
działalność marketingową posiadają odpowiedni zbiór informacji do podejmowania
racjonalnych decyzji, gdyż bez informacji nie ma decyzji.
Ad d). Jest to w świetle globalizacji rynku i gospodarki światowej niezwykle ważny aspekt
marketingu, ponieważ świat dysponuje coraz bardziej rzadkimi zasobami, dlatego te
przedsiębiorstwa, które racjonalnie wykorzystują swoje zasoby obniżają koszty produkcji i
zwyciężają konsekwencję.
Ad e). Postawa firmy wobec klientów jest postawą badacza. A więc firmy muszą
analizować poczynania konkurentów i wyprzedzać lub naśladować te działania.
Ad f). Oznacza to, że profesjonalne działania marketingowe zachęcają przedsiębiorstwa do
przechodzenia od struktur organizacyjnych pionowych do struktur organizacyjnych płaskich,
ułatwiających przepływ informacji, a także podejmowanie wspólnych działań poprzez
wszystkie komórki organizacyjne firmy.
Etapy rozwoju marketingu.
Marketing w swoim dotychczasowym rozwoju przeszedł trzy wielkie etapy. Pierwszy etap
zamyka się w przedziale czasowym 1911 – do przełomu dekady lat 50-tych i 60-tych. 1911
rok przyjmuje się jako początek nowoczesnego marketingu, gdyż w 1911 roku w USA
ukazała się pierwsza praca drukiem zatytułowana „Marketing”, a jej autorem był Richard
Butler. Butler sformułował też pierwszą definicję marketingu, sprowadzającą marketing do
narzędzia sprzedaży dóbr i usług. Ten pierwszy etap marketingu nazywamy marketingiem
biernym, ponieważ firmy w tym okresie posługiwały się najprostszymi metodami,
narzędziami i instrumentami marketingowymi, takimi jak: manipulowanie cenami przy
hurtowej sprzedaży towarów, posezonowymi obniżkami cen itp. Ten pierwszy etap trwał tak
długo, bo był przerywany trzema wielkimi wydarzeniami niekorzystnymi dla rozwoju
marketingu. Pierwszym wydarzeniem był wybuch I Wojny Światowej w 1914 roku. Każda
wojna powoduje centralizację gospodarki narodowej, ponadto w czasie wojny następuje
podporządkowanie całej gospodarki narodowej celom prowadzonej wojny, a preferencje
konsumentów przechodzą na plan dalszy, w związku z tym przedsiębiorstwa nie stosują
żadnych instrumentów marketingowych, nie muszą stosować metod aktywizacji sprzedaży,
gdyż i tak większość produktów podlega reglamentacji. W okresie powojennym następuje
okres odbudowy gospodarek narodowych ze zniszczeń wojennych i wówczas nadal dominuje
rynek producenta, w związku z czym nikt nie jest zainteresowany rozwojem teorii i praktyki
marketingowej. Rynek producenta jest wtedy, gdy DefSef. Kiedy nastąpiła stabilizacja
gospodarki światowej, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, gdy rynek sprzedawcy przekształcił
się w rynek nabywcy, wówczas nastąpił też ponowny rozwój teorii i praktyki marketingu,
albowiem rynek konsumenta jest wtedy, gdy SefDef. Po okresie stabilizacji gospodarczej
nastąpiło drugie niekorzystne wydarzenie dla rozwoju marketingu, tzn. Wielki Kryzys 1929 r.
Trwał on mniej więcej do 1935 roku. W okresie Wielkiego Kryzysu zbankrutowały miliony
firm na świecie, a wiele milionów osób znalazło się „na bruku”, bez środków do życia. W
związku z tym w okresie kryzysu nastąpiło zahamowanie rozwoju teorii i praktyki
marketingowej. Przedsiębiorstwa walczyły głównie o przetrwanie. Lata 1936-39 to lata
stabilizacji gospodarczej, gdzie ponownie rosło zapotrzebowanie na teorię i praktykę
marketingową. Ten rozwój marketingu został przerwany trzecim niekorzystnym wydarzeniem
– wybuchem II Wojny Światowej. Efekty podobne jak przy I. Lata 1945-55 to lata odbudowy
gospodarek ze zniszczeń wojennych i stopniowe przekształcanie się rynku producenta w
rynek konsumenta. W rozwoju gospodarek zachodnioeuropejskich wielką rolę odegrał Plan
Marshalla, dlatego też w USA, Kanadzie, Australii, Europie Zachodniej, na przełomie lat 50 i
60-tych uwidocznił się rynek konsumenta i stąd wielkie ciśnienie firm związane z
zapotrzebowaniem na metody i narzędzia walki konkurencyjnej, oddziaływania na rynek.
Pierwsza reklama pojawiła się na przełomie lat 20-tych i 30-tych.
Drugi etap rozwoju marketingu trwał do przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Ten
drugi etap rozwoju nazywamy marketingiem dynamicznym, profesjonalnym, aktywnym lub
agresywnym. W drugim etapie rozwoju marketingu powstały wszystkie metody działań
marketingowych (formy promocji). Została opanowana koncepcja i wdrożenie metod
promocji, jak reklama, sprzedaż osobista, Public Relations itp.). W tym etapie rozwoju
marketingu powstały metody analizy marketingowej, jak metoda SWOT, BCG (portfolio),
metoda General Electrics. W tym drugim etapie powstała też koncepcja marketingu mix.
Autorem tej koncepcji był profesor Harvardu Neil Borden. Ta koncepcja działań
marketingowych powstałą w drugiej połowie lat 70-tych. (Koncepcja 4P). W tymże etapie
rozwoju wyodrębniło się także szereg szczegółowych dziedzin marketingu jak marketing
usług, marketing bankowy, marketing w turystyce i marketing w handlu zwany
merchandisingiem. W tym drugim etapie, wszystkie szanujące się przedsiębiorstwa
produkcyjne i usługowe tworzyły w swoich strukturach organizacyjnych działy, czy też
komórki marketingu, gdzie zatrudniano specjalistów do spraw marketingu.
Trzeci etap rozwoju marketingu zaczął się na przełomie lat 80-tych i 90-tych. To stadium
występuje w zasadzie tylko w krajach bogatych, o najwyższych dochodach per capita.
Marketing ten nazywa się marketingiem globalnym i jest on związany z procesami
globalizacji gospodarki światowej i rynku światowego. Jego niektóre elementy przenikają z
państw najwyżej rozwiniętych do pozostałych demokratycznych państw świata budujących
gospodarkę rynkową. Marketing globalny realizują firmy globalne. Najogólniej marketing
globalny polega na tym, że firmy transnarodowe (globalne) przygotowują strategię działań
marketingowych i realizują ją jednocześnie w wielu krajach świata, na wielu rynkach
terytorialnych. Dzięki temu firmy te osiągają korzyści obniżając koszty działań
marketingowych.
Cechy trzeciego etapu rozwoju marketingu:
-
W korporacjach, przedsiębiorstwach, zwłaszcza dużych, zmniejsza się zatrudnienie w
działach marketingowych, a specjalistów ds. marketingu rozsyła się do wszystkich
podstawowych komórek korporacji, do wszystkich działów przedsiębiorstwa,
wychodząc z założenia, iż sukces firmy zależy od każdego pracownika, każdej
jednostki
organizacyjnej.
Specjaliści
do
spraw
marketingu
mają
bowiem
upowszechniać i utrwalać w firmach świadomość marketingową wśród całej załogi
przedsiębiorstwa.
-
W trzecim stadium rozwoju marketingu wielką wagę przywiązuje się do badań
konsumenckich przy użyciu metod ilościowych i jakościowych. Metody jakościowe
zostały zaczerpnięte z psychologii i przy ich pomocy badano postawy, zachowania
konsumentów na rynku oraz zmienność ich preferencji w czasie.
-
Reklama jako najbardziej dotychczas powszechna forma promocji przeżywa pewną
stagnację, ponieważ przez najbardziej świadomych zamożnych konsumentów
postrzegana jest jako zbyt nachalna forma promocji.
-
W związku z tym następną cechą jest wzrost znaczenia takich form promocji jak PR,
Publicity, Sponsoring, oraz promocja sprzedaży. Wydatki na te nowocześniejsze,
bardziej subtelne formy promocji dominują w wartości wydatków na promocję w
ogóle.
-
Przepływ między państwami i kontynentami wzorców konsumpcji, wzorców
zaspokajania potrzeb. Dzięki temu następuje tzw. uniwersalizacja zaspokajania potrzeb
(amerykanizacja) społeczeństwa.
Czynniki determinujące rozwój marketingu
-
Rozwój marketingu jest kształtowany przez wiele czynników, a mianowicie rozwój
produkcji masowej, wielkoseryjnej. Produkcja na tak wielką skalę wymaga
profesjonalnych metod oddziaływania na rynek, na nabywców, by osiągnąć sukces
rynkowy. Dlatego wielkie korporacje zgłaszają zapotrzebowanie na profesjonalne
działania marketingowe.
-
Wzrost dochodów konsumentów, wzrost zamożności społeczeństw, zwłaszcza w
krajach najwyżej rozwiniętych gospodarczo. Wraz ze wzrostem dochodów
społeczeństwa rosną wymagania tego społeczeństwa w stosunku do produktów, ich
jakości, zbiorów użyteczności i przyjemności zawartych w produktach. W
społeczeństwach tych często rodzą się nowe potrzeby i firmy muszą swoją ofertą
odpowiedzieć na te wymagania i zmieniające się potrzeby. Dlatego firmy zgłaszają
zapotrzebowanie na badania marketingowe, na skuteczne działania marketingowe, w
tym i merchandisingowe.
-
Do rozwoju marketingu przyczyniło się powstawanie międzynarodowych ugrupowań
integracyjnych, czyli ponadnarodowych rynków zbytu jak EWG, w węższym sensie
RWPG, powstanie takich grup jak EFTA, UE, NAFTA, ASEAN, CEFTA.
Powstawanie ponadnarodowych rynków zbytu wymusiło konieczność opracowania
metod pozyskiwania klientów w różnych krajach, powstania metod badania preferencji
klientów w skali ponadnarodowej.
-
Liberalizacja handlu międzynarodowego oraz stopniowa likwidacja barier w handlu
zagranicznym. Takim ważnym wydarzeniem tego było powstanie GATT i ostatnia
runda urugwajska (General Agreement of Tariffs and Trade)
-
Narastanie konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej w poszczególnych krajach.
-
Dążenie przedsiębiorstw do obniżania kosztów ryzyka inwestycyjnego, produkcyjnego
i ekonomicznego. Inwestycje we współczesnym świecie są kapitałochłonne,
wymagające ogromnych nakładów, dlatego też inwestorzy bronią się przed ryzykiem
strat i zgłaszają zapotrzebowanie na badania marketingowe dotyczące przyszłych
trendów rynkowych i tendencji w popycie rynkowym. Gdyby inwestycje realizować
dziś w oparciu o stare informacje, to można doprowadzić firmę do bankructwa. Stąd
inwestorzy przykładają dużą wagę do prognoz rynkowych.
Znaczenie marketingu w skali międzynarodowej.
Rolę i znaczenie marketingu w skali międzynarodowej można analizować w odniesieniu
do gospodarek narodowych poszczególnych państw lub gospodarki światowej jako całości.
Znaczenie marketingu dla gospodarki światowej:
-
marketing przyczynił się do likwidacji wielkich światowych kryzysów ekonomicznych
i gospodarczych.
-
marketing przyczynił się do odwrócenia trwania cyklu koniunkturalnego
-
marketing przyczynia się do poprawy koniunktury gospodarki światowej
-
marketing przyczynia się także do przyspieszenia wdrażania postępu technicznego,
technologicznego i ekonomicznego, ponieważ innowacje są jednym z głównych
elementów strategii rozwoju każdej współczesnej firmy.
Orientacja firm we współczesnym świecie
Pojęcia, istota orientacji:
Orientacja przedsiębiorstw jest to uznanie przez przedsiębiorstwa czegoś za coś
najważniejszego. Orientacja przedsiębiorstw to ogniskowanie, koncentrowanie się uwagi i
wysiłków dyrekcji i załogi przedsiębiorstw wokół jakiegoś celu uznanego za nadrzędny.
Orientacja firm jest to nastawienie się firm na coś, co firma uznaje za najważniejsze dla
niej, za najbardziej pożądane.
Typy orientacji firm
Wyróżniamy trzy podstawowe typy orientacji firm:
1. Orientacja produkcyjna przedsiębiorstw
2. Orientacja sprzedażowa przedsiębiorstw
3. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw (prorynkowa, prokonsumencka)
Charakterystyka poszczególnych typów orientacji firm:
1. Charakterystyka typu orientacji produkcyjnej – jest to orientacja przestarzała,
wewnętrzna, gdzie główną troską firm jest sam proces produkcji. Przedsiębiorstwa
koncentrują się na technice wytwarzania produktów. Zarząd i załoga przedsiębiorstwa
przyjęły jako główną troskę doskonalenie techniki produkcyjnej i ewentualnie
obniżanie kosztów produkcji zgodnie z nakazami planu centralnego. Przedsiębiorstwa,
które wybrały orientację produkcyjną, nie wykazują troski o konsumentów, gdyż
wszystkie straty tych przedsiębiorstw i tak pokrywa budżet państwa, czyli podatnicy.
Jedyną
metodą
na
poprawę
warunków
ekonomicznych,
jaką
stosują
te
przedsiębiorstwa, to podwyżki cen na swoje dobra lub usługi. Przedsiębiorstwa, które
przyjęły orientację produkcyjną nie wykazują żadnej inicjatywy, dla pozyskania
jakiegoś rynku docelowego i nowego kręgu nabywców, czyli cechują się biernością
rynkową. Orientacja produkcyjna była charakterystyczną dla przedsiębiorstw w
gospodarce
centralnie
planowanej,
gdzie
gospodarka
była
centralnie
zmonopolizowana. Brak było konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej. Orientację
produkcyjną wykazują firmy funkcjonujące w państwach, gdzie dominuje ustrój
totalitarny, lub też ustrój socjalistyczny czy też komunistyczny. W gospodarce
rynkowej niektóre przedsiębiorstwa państwowe działające jako jednoosobowe spółki
skarbu państwa, również prezentują przewagę orientacji produkcyjnej (np. PKP).
2. Orientacja sprzedażowa jest to orientacja występująca w okresie przejściowym, czyli
orientacja przejściowa. istnieje zazwyczaj w okresie transformacji ustrojowej, czyli w
okresie przebudowy gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową.
Właściciele przedsiębiorstw o orientacji sprzedażowej wychodzą z mniej więcej z
następującego założenia: „Oto wyprodukowałem nawet dobry towar i powołałem dział
handlu (lub marketingu) aby sprzedał wszystko to co wytworzyłem”. Jest to więc z
gruntu błędne założenie, gdyż przedsiębiorstwa także nie badają potrzeb rynku lecz
produkują w nadziei sprzedania swojej oferty rynkowej. Firmy także stanowią się więc
sprzedać swoje produkty na każdym rynku i za wszelką cenę. W konsekwencji
borykają się one z płynnością finansową, zdolnością kredytową i napotykają szereg
barier rozwojowych.
3. Orientacja marketingowa, jest to orientacja nowoczesna, orientacja zewnętrzna i
dynamiczna, inaczej prorynkowa lub prokonsumencka. Głównym punktem wyjścia w
tej orientacji, główną troską dyrekcji i załogi przedsiębiorstwa które przyjęło orientację
marketingową jest klient, jego potrzeby, upodobania i preferencje. Przedsiębiorstwa,
które przyjęły orientację marketingową, na ogół nie mają problemów z regularnością
przychodów pochodzących ze sprzedaży dóbr i usług. Nie mają problemów z cashflow i rozwijają się umacniając swoją pozycję rynkową.
Charakterystyka poszczególnych cech orientacji produkcyjnej i marketingowej
Lp. Cechy
poszczególnych Charakterystyka
typów
cech Charakterystyka
orientacji orientacji produkcyjnej
cech
orientacji marketingowej
marketingowej
1.
Punkt
wyjścia,
główna Główną
troska przedsiębiorstwa
troską Główną troską firmy są
przedsiębiorstwa jest sama klienci,
konsumenci,
fascynacja użytkownicy ich dóbr i
technika,
techniką,
dążenie
wykonania planu
do usług,
oraz
potrzeby
upodobania
i
klientów,
nabywców
2.
Zakres badań rynku/zakres Firmy nie prowadzą żadnych Przedsiębiorstwa prowadzą
badań marketingowych
badań
marketingowych,
a badania
marketingowe
jeżeli już prowadzą jakieś szerokie,
badania
te
badania rynkowe, to są to prowadzone są na ogół
badania
przypadkowe, systematycznie, regularnie i
incydentalne
niemetodyczne
i metodycznie.
Tematyka
tych badań jest zgodna z
rzeczywistymi potrzebami
przedsiębiorstw.
Są
to
badania celowe
3.
Stosowanie
instrumentów Firmy,
gospodarstwa,
nie Firmy
stosują
w
swej
marketingowych
stosują praktycznie żadnych działalności
(rynkowych)
profesjonalnych
instrumentów
instrumentów
marketingowych w sposób
marketingowych,
a
szereg
jeżeli profesjonalny.
Liczba,
stosują, to są to instrumenty zakres, stopień złożoności
najprostsze, np. obniżka cen instrumentów
w
ramach
wyprzedaży marketingowych zależą od
posezonowej, jakieś rabaty specyfiki firmy, specyfiki
itp.
firmy, specyfiki jej oferty
rynkowej i od zasobów
firmy. Firmy te stosują
wszystkie
narzędzia
marketingu mix.
4.
Sposób
stosowania Jeżeli firmy stosują jakieś Firmy
rynkowe,
to profesjonalne
instrumentów
instrumenty
marketingowych
stosują je niemetodycznie, a marketingowe
stosowanie
instrumentów
realizują
działanie
w
sposób
tych metodyczny. Działania te są
jest skoordynowane
i
nieskoordynowane z innymi zharmonizowane z innymi
przedsięwzięciami firmy.
przedsięwzięciami
firmy,
czyli z innymi kierunkami
działalności
firmy.
Stosowanie
instrumentów
marketingowych
jest
podporządkowane
głównemu celowi firmy,
czyli osiąganiu zysków.
5.
Główne kryterium oceny Głównym kryterium oceny Kryterium oceny jest zysk
działalności firmy
przedsiębiorstwa
jest
było
wykonywanie
lub oraz stopa zysku (stosunek
planu marży zysku do jakiejś
obligatoryjnego, a zwłaszcza wielkości ekonomicznej w
przedsiębiorstwie).
jego przekroczenie.
6.
Innowacje
przedsiębiorstwie
w Brak
innowacji
lub
też Przedsiębiorstwa
innowacje wprowadzane są często
bardzo rzadko.
i
bardzo
systematycznie
modernizują
i
unowocześniają
wprowadzając
produkty
produkty,
na
rynek
nowe
lub
zmodernizowane.
Innowacje
są
częścią
rozwojowych
integralną
strategii
realizowanych
przez
przedsiębiorstwa
o
orientacji marketingowej.
7.
istnienia Utrzymywanie za wszelką Celem
Cel
przedsiębiorstwa
cenę
przedsiębiorstwa
załogi.
istnienia
i przedsiębiorstwa
jest
zdobycie
rynku
docelowego,
opanowanie
go, powiększenie go. A
więc powiększenie udziału
firmy w rynku.
8.
Stan
konkurencji Konkurencja zewnętrzna i
konkurencji Brak
wewnętrznej i zewnętrznej
zewnętrznej i wewnętrznej, wewnętrzna jest trwałym
gdyż gospodarka jest silnie zjawiskiem w gospodarce
zmonopolizowana.
narodowej (w warunkach
Zmonopolizowany jest także gospodarki
handel
zagraniczny,
związku
z
rynkowej),
w dlatego też firmy muszą
tym walczyć o przetrwanie w
przedsiębiorstwa krajowe nie branży, a więc zdobywać
uczestniczą
konkurencyjnej.
w
walce przewagę
nad
konkurencyjną
rywalami
konkurentami.
i
Konsekwencje wynikające z przyjęcia przez firmy określonego typu orientacji:
a)
Jeżeli firmy nadal prezentują orientację produkcyjną (przestarzałą), to w
dłuższej lub krótszej perspektywie czasowej grozi im stagnacja i bankructwo,
ponieważ zostaną pokonane lub wchłonięte przez konkurentów.
b)
Należy
więc
kontynuować
procesy
prywatyzacji
i
restrukturyzacji
jednoosobowych spółek skarbu państwa.
c)
Przedsiębiorstwa, które przyjęły orientację sprzedażową powinny możliwie
najszybciej przyjąć orientację prokonsumencką, jeżeli chcą przetrwać na
rynku w dłuższym okresie. Tak więc muszą one zmienić filozofie myślenia,
czyli najpierw zbadać rynek i potrzeby klientów, a potem produkować i
sprzedawać.
d)
Firmy,
które
przyjęły orientację
marketingową,
posiadają
najlepsze
potencjalne warunki do dalszego rozwoju.
Koncepcja marketingu mix i jego elementy
Istota marketingu mix
Twórcą pojęcia „marketing mix” jest Neil H. Borden – profesor Uniwersytetu Harvarda,
który porównał „marketing mix” z ciastem. Oznacza to bowiem, że ściśle określony zestaw
składników użyty w odpowiednich proporcjach, przy zachowaniu właściwej temperatury
umożliwi upieczenie dobrego ciasta. Podobnie jest z marketingiem. Ściśle określony,
metodycznie dokonany wybór i właściwe dozowanie różnych działań marketingowych
decyduje o sukcesie.
Łatwiej jednak upiec ciasto przestrzegając receptury, gdyż składniki ciasta zawsze
zachowują się tak samo. Marketing nie rozporządza natomiast gotowymi receptami
gwarantującymi sukces. Zmusza jednak do racjonalnego myślenia o firmie i jej otoczeniu, jak
również do podejmowania racjonalnych decyzji.
W
efekcie marketing mix
to
kombinacja czterech zmiennych
zależnych od
przedsiębiorstwa, o których przedsiębiorstwa może użyć, by osiągnąć sukces.
Inaczej mówiąc marketing mix, to wiązka, splot celowo ukształtowanych instrumentów, za
pomocą których firma chce oddziaływać na rynek. W skład marketingu mix wchodzą cztery
zmienne zależne (elementy): produkt, dystrybucja, cena i promocja.
Realizacja określonej strategii marketingowej wymaga m.in. dwóch ważnych elementów i
dobrych pomysłów i obserwowania tego co robią inni, a zwłaszcza konsumenci.
Elementy marketingu mix
Produkt – to suma, zbiór korzyści, użyteczności i przyjemności, które konsument chce
nabyć, aby zaspokoić swoje potrzeby, przyjemności. Produkt w ujęciu marketingowym to nie
tylko rzeczy, rośliny oraz zwierzęta, ale i usługa, idea, polisa ubezpieczeniowa, wczasy, lot
samolotem, wynalazek, odkrycie naukowe, polityk w kampanii wyborczej itp.
Dystrybucja – zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem wytworzonego
produktu w miejscu i czasie odpowiadającym użytkownikom, konsumentom/nabywcom, w
tym m.in. transport, magazynowanie, zawieranie umów, informacje marketingowe itp. Typy
dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna (ekskluzywna).
Cena – ilość pieniędzy jaką nabywca chce/godzi się zapłacić za dany produkt, usługę, by
zaspokoić swoje potrzeby, upodobania, zachcianki (podaż – cena – popyt).
Promocja – to komunikacja marketingowa, to informowanie, przekonywanie oraz
skłanianie i zachęcanie nabywców do kupna. Promocja to kreowanie popytu. Nie wystarczy
coś wytworzyć, ale produkt trzeba jeszcze nazwać, opowiedzieć o jego niezwykłych cechach,
zachęcić nabywców chwytliwym hasłem.
Te
cztery
elementy
marketingu
mix,
w
codziennej
praktyce
marketingowej
przedsiębiorstw, w codziennej działalności firmy ulegają przekształceniu w cztery grupy
strategii marketingowych:

Product
Produkt
Place
Dystrybucja
Price
Cena

Współczesna
teoria
Strategia dystrybucji


Promotion Promocja
Strategia produktu
Strategia ceny
Strategia promocji
marketingowa
uzupełnia
cztery
elementy
marketingu
mix
sformułowane przez Neila Bordena o piąte „P”, czyli o element personelu – kadry
zarządzające i pracownicze.
Procedura działań marketingowych w przedsiębiorstwach
Zgodnie z zasadami nowoczesnego marketingu dynamicznego początkiem, a zarazem
niezwykle ważnym etapem procedury marketingowej są badania marketingowe. Zgodnie ze
schematem
procedury
marketingowej
po
powstaniu
pomysłu
i
wytyczeniu
celu
przystępujemy do badań marketingowych. Badania te mają nam odpowiedzieć na następujące
pytania:
1.
Co produkować (wytwarzać) – to znaczy jaki produkt (usługa) powinien najlepiej
zaspokoić potencjalne potrzeby nabywców?
2.
jakie powinno być opakowanie tego produktu?
3.
Z jakich kanałów dystrybucji należy korzystać przy sprzedaży tego (tych) produktu
(produktów)?
4.
Jaki poziom cen ustalić na produkt?
5.
Jakie zastosować środki popierania sprzedaży produktu?
Zamknięty cykl badania marketingowego – etapy badań marketingowych
Dyrektor
(kierownik)
Projektowanie
badania
Interpretacja,
prezentacja i ocena
wyników
Sprawdzanie i
analiza danych
Dobór próby i
budowa instrumentu
pomiarowego
Zbieranie Danych
Planowanie marketingowe oraz plan marketingowy i jego struktura.
Plan marketingowy w przedsiębiorstwie/firmie
Plan marketingowy jest ważną, a zarazem integralną częścią całego planu strategicznego
przedsiębiorstwa.
Plan marketingowy jest dokumentem sporządzanym w formie pisemnej. Zawiera on
zamierzenia i cele firmy-przedsiębiorstwa w stosunku do rynku, to jest: zamierzenia
dotyczące wyboru rynków rodzaju wytwarzanych produktów, udziału produktów firmy w
rynku, cen, dystrybucji oraz programu promocji.
Planowanie marketingowe stanowi logiczny ciąg działań prowadzących do ustalenia celów
rynkowych i określenia sposobów ich realizacji. Planowanie jest także narzędziem kontroli
przebiegu realizacji celów i strategii marketingowych przedsiębiorstwa.
Rola planowania i planu marketingowego w warunkach gospodarki rynkowej rośnie,
ponieważ umacnia się konkurencja wewnętrzna i zewnętrzna na rynku, pojawiają się nowe
pomysły, zmieniają się potrzeby i wymagania nabywców itp.
Plan marketingowy sporządza się dla:
-
własnych potrzeb firmy, gdyż ułatwia on zarządzanie firmą i działalnością
marketingową.
-
potrzeb zewnętrznych (banki, rada nadzorcza).
Plan marketingowy jest także narzędziem informowania pracowników przedsiębiorstwa o
ich zadaniach i odpowiedzialności za realizację tych zadań. Dobrze opracowany plan pomaga
firmie w osiąganiu celów przy ograniczonych zasobach.
Dobry plan marketingowy musi mieć właściwą strukturę. Powinien on zawierać wszystkie
elementy niezbędne w kierowaniu i kontrolowaniu działalności rynkowej (patrz tabela)
Przykładowa struktura planu marketingowego:
Lp.
1.
Części (elementy) planu
Streszczenie
kierownictwa)
Cele
(dla Stanowi
krótki
przegląd
proponowanego
planu
przedstawiający kierownictwu jego zasadnicze założenia
2.
Bieżąca
sytuacja Przedstawia podstawowe dane dotyczące rynku, wyrobu,
marketingowa
3.
Analiza
możliwości
problemów (SWOT)
konkurencji, oraz makrootoczenia przedsiębiorstwa
i Określa
główne
możliwości/zagrożenia
i
mocne
stronny/słabości oraz problemy, które mogą wystąpić na
rynku naszych produktów
4.
Cele
Określa cele planu w dziedzinie wielkości sprzedaży,
udziału w rynku oraz zysków
5.
Strategia marketingowa
Przedstawia szeroko rozumiane narzędzia marketingowe,
które będą zastosowane w celu realizacji planu
6.
Plany operacyjne
Uzyskane odpowiedzi: Co zostanie wykonane?, Kto będzie
nad tym czuwał?, Kiedy zostanie to wykonane?, Ile będzie
to kosztować?
7.
8.
Prognoza rachunku strat i Prognozy przewidywanych wydatków finansowych na
zysków
podstawie planu
Kontrola
Wskazuje na sposoby kontroli wykonania planu.
Strategia produktu
Produkt jest to zbiór korzyści, użyteczności i przyjemności, które służą człowiekowi do
zaspokojenia jego różnorodnych materialnych i duchowych potrzeb. Przez produkt
rozumiemy więc to wszystko, co można zaoferować nabywcom, społeczeństwu, do
konsumpcji lub do dalszego przerobu. Produkt składa się z trzech podstawowych warstw:
Produkt
Produkt
Rdzeń
Produktu
Rzeczywisty
Poszerzony
Na rdzeń produktu składa się produkt fizyczny, rozwiązania techniczne, surowce, jego
podstawowe cechy funkcjonalne.
Produkt rzeczywisty to wizerunek produktu postrzegany przez nabywców. W skład
produktu rzeczywistego, oprócz rdzenia produktu wchodzą takie elementy jak jakość, cena,
opakowanie, styl, kolor, model i marka produktu. Pierwszą cechą decydującą o wyborze
produktu jest jakość.
Na produkt poszerzony składają się takie elementy jak gwarancja posprzedażowa
udzielana przez producentów i handlowców, usługi sprzedażowe i posprzedażowe, dołączane
do produktów, związane z produktem, ubezpieczenie produktu wliczane w cenę, możliwość
uzyskania części zamiennych i zapasowych, możliwość uzyskania kredytu konsumpcyjnego
na zakup danego produktu, możliwość zwrotu zakupionego produktu po ujawnieniu jego wad.
W związku z tym, o wyborze konkretnego produktu decyduje produkt rzeczywisty i
poszerzony. Każdy produkt posiada cechy:
-
zbiór użyteczności
-
zbiór przyjemności
-
służy komuś do zaspokajania jakichś jego potrzeb (materialnych, duchowych itp.)
-
jest wytworem człowieka
-
jest dziełem umysłu i rąk ludzkich, a więc posiada cenę rynkową
Klasyfikacja produktów
Klasyfikacji produktów możemy dokonywać według różnych kryteriów
PRODUKTY
Dobra wolne
Dobra rynkowe
(produkty rynkowe)
Produkty konsumpcyjne
Produkty produkcyjne
(Dobra i usługi konsumpcyjne)
(Dobra i usługi produkcyjne)
Produkty dzielimy też na:
-
Dobra trwałe (dobra trwałego użytku)
-
Dobra nietrwałe (jak większość towarów spożywczych)
-
Usługi
Produkty z punktu widzenia marketingu dzielimy na:
I.
Produkty wygodnego zakupu
II.
Produkty wybieralne
III.
Produkty rzadkiego zakupu
IV.
Produkty nie postrzegane (produkty specjalnego rodzaju)
Podział produktów na te cztery kategorie jest najważniejszym podziałem z punktu
widzenia marketingowego. Z punktu widzenia specyfiki działań marketingowych w
odniesieniu do tych poszczególnych grup produktów.
Ad I. Produkty wygodnego zakupu (produkty powszechnego, codziennego użytku). Są one
wytwarzane i konsumowane masowo. Produkty te nabywane są przez klientów w swoim
najbliższym otoczeniu, konsumentów, klientów, czyli ludności. Oznacza to, że produkty te
musza codziennie być dostarczane do setek tysięcy lub milionów sklepów i placówek
gastronomicznych, a więc do milionów nabywców. W związku z tym do produktów tych
musimy zastosować typ dystrybucji totalnej (powszechnej). Do sprzedaży tych produktów
musimy wybrać długie i szerokie kanały dystrybucyjne. Strategia ceny zastosowana w
odniesieniu do tych produktów musi być strategią cen Market-, czyli przy ustalaniu cen
kierujemy się poziomem cen kształtowanych przez naszych największych konkurentów, aby
zdobyć klientów. Ponieważ cena w tym przypadku jest jednym z podstawowych wyróżników
produktu na rynku. Do tych produktów musimy zastosować specyficzną formę promocji
powszechnej – promocję masową w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, gazety
codzienne itp.)
Ad II. Produkty wybieralne – okresowego zakupu, które nabywamy w sklepach
specjalistycznych (branżowych), lub też w wydzielonych stoiskach super, hiper i
gigamarketach. Do produktów tych zaliczamy sprzęt AGD, RTV, sprzęt fotograficzny,
sportowy, rowery, a nawet tanie samochody. Produkty te muszą być sprzedawane w sklepach
branżowych, ponieważ sprzedawcy powinni znać te produkty, powinni doradzić klientom,
który produkt spełni ich oczekiwania, powinni umieć udzielić instrukcji na temat obsługi ich
i ich podstawowej konserwacji. Przed zakupem produktów wybieralnych klienci poświęcają
nieco wysiłku czasowego i intelektualnego aby porównać marki i ceny produktów, dzięki
czemu można wybrać najlepszą ofertę. W związku z tym strategie marketingowe muszą być
odmienne niż w przypadku produktów rutynowego zakupu. Strategia dystrybucji do
produktów wybieralnych najlepsza jest selektywna (wybiórcza), czyli handlem produktami
wybieralnymi zajmuje się ograniczona, wyselekcjonowana liczba hurtowników i detalistów.
Produkty te cechują się relatywnie niższą elastycznością cenową popytu, dlatego ceny mogą
tu być zróżnicowane. W stosunku do produktów nowych lub zróżnicowanych możemy
zastosować strategię Market+, czyli cen relatywnie wysokich, pod warunkiem, że produkty te
nie mają jeszcze substytutów na rynku. Gdy te się pojawią, obniżamy cenę, by poszerzyć krąg
nabywców. Strategia promocji – stosujemy tu jak przy produktach rutynowego zakupu
promocję w środkach masowego przekazu, ale ważnego znaczenia nabiera sprzedaż osobista,
czyli promocja interpersonalna. Wielkiego znaczenia nabiera także promocja sprzedaży, to
znaczy posługiwanie się różnymi bodźcami ekonomicznymi do aktywizacji sprzedaży.
Niemniej jednak, reklama pozostaje główną formą promocji.
Ad III. Produkty rzadkiego zakupu – są to produkty o wysokich cenach jednostkowych, o
specjalnych zbiorach użyteczności i przyjemności, np. jachty, awionetki, samoloty, markowe
samochody, biżuteria specjalna, broń, itp. W tym przypadku stosujemy strategię dystrybucji
ekskluzywną (wyłączną). Oznacza to, że do sprzedaży tych produktów, producenci wybierają
jednego dystrybutora na dany geograficzny zasięg rynku. Dystrybucja wyłączna posiada
wiele zalet tak dla producenta jak i dystrybutora:
1. Producent gwarantuje wybranemu dystrybutorowi wyłączność sprzedaży jego
produktów na danym terenie.
2. Dystrybutor musi się jednak zobowiązać, że w jego salonach nie będą prezentowane
ani sprzedawane produkty żadnej innej firmy.
3. Wyłączność sprzedaży ogranicza jednak możliwość intensyfikacji zbytu określonych
produktów.
4. Zaletą jednak jest to, że produkty danej firmy są we właściwy sposób promowane i
eksponowane.
Strategia cen – Market+, gdyż produkty te mają mało dobrych substytutów na rynku.
Strategia promocji – najważniejszą formą promocji jest reklama drukowana w formie
folderów, instrukcji, „podręczników” dotyczących danych produktów, ich cech użytkowych,
konserwacji itp. W stosunku do niektórych produktów najważniejsza jest promocja
interpersonalna.
Ad IV. Produkty niepostrzegalne – specjalnego rodzaju. Są to produkty, które gdzieś na
świecie na rynku istnieją, lecz nie są w one przedmiotem pożądania przez nabywców w
danym kraju. Są to najczęściej nowości na skalę światową. W związku z tym produkty te
wymagają intensywnych działań promocyjnych by wprowadzić je na rynek danego kraju.
Usługi jako specyficzny rodzaj produktu
Usługi to specyficzne produkty rynkowe, produkty niematerialne nie mające swojej
fizyczności. Usługi definiowane są jako zbiór korzyści lub przyjemności oferowanych do
wymiany, który to zbiór nie ma materialnej postaci.
Cechy usług jako produktów rynkowych:
1.
Niematerialny charakter, chociaż do wykonywania usług, usługodawca posługuje się
dobrami materialnymi. W niektórych usługach dobra materialne warunkuje
wykonanie usługi (np. usługi trasportowe).
2.
Nierozdzielność usług z wykonawcami usług. Usługodawca wykonując usługi bardzo
często ma także kontakt bezpośredni z nabywcą usługi. Usługi to czynności
wykonywane na rzecz innych osób, dlatego w usługach nie da się zastąpić człowieka
jak w przypadku procesów wytwórczych.
3.
Jedność miejsca i czasu świadczenia usługi z jej konsumowaniem.
4.
Brak możliwości gromadzenia, magazynowania usług, co związane jest z
niematerialnym charakterem usług.
5.
Komplementarność dóbr materialnych i usług. W praktyce rynkowej istnieje ścisły
związek pomiędzy nabyciem dobra materialnego, a nabyciem usługi, albowiem
kupno samochodu wiąże się ściśle i nienaruszalnie z nabyciem takich usług jak
ubezpieczenia, usługi naprawcze, usługi konserwacyjne itp.
Cykl życia produktu na rynku i jego fazy
Każdy produkt rynkowy, tak jak każdy żywy organizm zwierzęcy, roślinny i ludzki, rodzi
się, rośnie, dojrzewa, starzeje się i wreszcie umiera, z tym jednak, że produkty przeżywają
swój żywot na rynku, dlatego mówimy o cyklu życia produktów na rynku. Poza rynkiem
żaden produkt nie istnieje i nie żyje, ponieważ nie jest on przydatny dla nikogo. W cyklu
życia produktu wyróżniamy 6 wielkich faz:
I.
Narodziny produktu
II.
Wprowadzanie produktu na rynek
III.
Faza wzrostu produktu na rynku = faza rozwoju produktu
IV.
Faza dojrzałości rynkowej produktu
V.
Faza starzenia się produktu = schyłku rynkowego produktu
VI.
Faza śmierci rynkowej produktu
Charakterystyka faz cyklu życia produktu
Charakterystyka
II
III
IV
V
Sprzedaż
niska
szybki wzrost
wolny wzrost
spadek
Zysk
nieistotny
poziom
spadek
niski lub zerowy
średni
wysoki
niski
szczytowy
Przypływ gotówki
negatywny
(wydatki)
Konsumenci
innowatorzy
większość
większość
maruderzy
Konkurenci
kilku
coraz więcej
wielu
coraz mniej
Ad I. Faza narodzin produktu – pod pojęciem narodzin produktu rozumiemy czasokres
powstawania nowego produktu lub produktu zmodernizowanego od momentu powstania
idei/pomysłu nowego produktu lub zmodernizowanego, aż do momentu wyprodukowania
gotowego produktu finalnego i „wypuszczenia go” na rynek. Narodziny produktu składają się
z 6 etapów.
1. Powstanie idei, pomysłu
2. Wyświetlanie idei, pomysłu nowych produktów
3. Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu lub produktu zmodernizowanego
4. Analiza branży
5. Rozwój nowego lub zmodernizowanego produktu
6. Testy rynkowe nowego lub zmodernizowanego produktu
Ad 1. Źródłem pomysłów nowych lub zmodernizowanych produktów są pracownicy
działów R&D przedsiębiorstwa, pracownicy działów marketingowych, technolodzy oraz
dystrybutorzy, pośrednicy, a przede wszystkim klienci. Ci ostatni są najtańszym i najlepszym
źródłem pomysłów na nowe produkty. Do powstania idei nowego produktu przyczyniają się
same przedsiębiorstwa organizując tzw. „brain storm”, wywożąc pracowników R&D daleko
od miejsca ich zamieszkania.
Ad 2. Etap wyświetlania idei nowego produktu polega na dokładnym przeanalizowaniu
każdego pomysłu na nowy produkt odrzucając pomysły nierealne i do następnego etapu
rozwoju kwalifikowane są te pomysły, które uzyskały pozytywną oceną w tym drugim etapie.
Obowiązuje w tym etapie bezwzględnie następująca zasada: „nie wyrzucać diamentów z
popiołem” – czyli zasada ostrożności przy odrzucaniu pomysłów.
Ad 3. Jeżeli idea nowego produktu przejdą pomyślnie etap wyświetlania idei, wówczas
specjaliści do spraw marketingu rozwijają koncepcję nowego produktu, tworząc zbiór
użyteczności, jaki ten produkt powinien posiadać w przyszłości. Następnie, na tym etapie
ocenia się jakie i czyje potrzeby będzie zaspokajał ten nowy produkt. Jeżeli koncepcja
nowego produktu przejdzie pozytywnie etap rozwoju koncepcji, wówczas pomysł nowego
produktu przechodzi do czwartego etapu, to jest do analizy branży.
Ad 4. Niektórzy autorzy ten etap określają jako etap komercjalizacji produktu, co oznacza
ocenę możliwości sprzedaży danego produktu. Analiza branży polega na tym, że specjaliści
do spraw marketingu, wraz ze specjalistami z działu R&D oceniają jakie rozmiary produkcji
byłyby dla firmy opłacalne z punktu widzenia kosztów uruchomienia tej produkcji.
Specjaliści do spraw marketingu, wraz z działem technologii oceniają nowy pomysł pod
kątem jego zgodności z dotychczasowym profilem działalności firmy. Oceniają nowy produkt
z punktu widzenia możliwości technologicznych przedsiębiorstwa. Pomysł na produkt
oceniany jest także pod kątem kosztów produkcji tego produktu oraz pod kątem ceny
możliwej od uzyskania za dany produkt.
Ad 5. Jeżeli idea nowego lub zmodernizowanego produktu przejdzie pozytywnie przez
cztery etapy oceny tego pomysłu, to do pracy przystępują projektanci, graficy, specjaliści do
spraw marketingu i przygotowują projekt techniczny nowego lub zmodernizowanego
produktu, nadając mu konkretny kształt, barwę, wielkość, cechy użytkowe itd. Na tym etapie
powstają prototypy nowego produktu, lub też jego produkcja w skali laboratoryjnej.
Następnie te produkty na tym etapie przechodzą ponownie dalszą głęboką analizę w czasie
spotkań, posiedzeń panelu marketingowego. Jego uczestnicy oceniają propozycję nowego
produktu pod względem jego przydatności, wartości użytkowych itd. Wnioski wynikające z
oceny nowego lub zmodernizowanego produktu przez panel marketingowy przekazywane są
projektantom, inżynierom, którzy dokonują ewentualnych poprawek przed wdrożeniem
nowego lub zmodernizowanego produktu do produkcji masowej. Po przejściu produktu przez
dotychczasowe pięć etapów rozwoju, produkt kierowany jest do produkcji masowej w skali
półtechnicznej lub technicznej. Następnie produkt poddawany jest
Ad 6. Testom rynkowym. Panel marketingowy jest to specyficzna próba badawcza, która
wykorzystywana jest systematycznie do badań marketingowych, na ten sam lub podobny
temat. Wyróżnia się panel marketingowy:
-
konsumentów
-
gospodarstw domowych (najlepszy rodzaj w świecie)
-
sklepów
-
restauracji
-
itd.
Tak więc panel jest to pewien zbiór osób lub jednostek handlowych wykorzystywanych do
prowadzenia badań marketingowych.
Testy rynkowe
Wyróżnia się mini test rynkowy i test konwencjonalny
W zależności od charakteru produktu, nowe lub zmodernizowane produkty wystawiamy
do sprzedaży w jednym lub w dwóch branżowych punktach sprzedaży, lub też jednym lub
dwóch supermarketach, by ostatecznie przekonać się o rzeczywistym zainteresowaniu nowym
produktem. Umieszczenie jedna nowego lub zmodernizowanego produktu w supermarkecie
musi być poprzedzone profesjonalną reklamą produktu. Test mini rynkowy jest mniej
kosztowny i decydują się na niego mniejsze firmy. Test rynkowy konwencjonalny polega na
tym, że nowy produkt umieszczany jest od razu w wielu punktach sprzedaży na terenie kraju.
Taki test jest bardziej wiarygodny, lecz bardziej kosztowny i decydują się na niego firmy
duże, zasobne kapitałowo.
Ad II. Charakterystyka fazy plasowania produktu na rynku – fazy wprowadzania
Cykl życia produktu jest odzwierciedleniem jego czasokresu przebywania na rynku. Cykl
życia produktu zależy między innymi od następujących czynników:
a)
Od rodzaju samego produktu. Produkty podstawowe, tradycyjne, typu mąka, sól,
pieprz, cukier, chleb, mają najdłuższe cykle życia rynkowego. Nie ma jednak
produktu, który miałby nieskończoną długość cyklu życia. Produkty mody czy
kultury mają krótki żywot.
b)
Od możliwości różnicowania produktów i możliwości ich modernizowania.
c)
Od rodzaju zaspokajanych potrzeb człowieka – im bardziej podstawową potrzebę
zaspokaja produkt, tym dłuższy cykl życia produktu. Jeżeli natomiast produkt
zaspokaja potrzeby trzeciego i wyższych rzędów, to jego cykl życia jest krótszy.
d)
Od postępu technicznego i technologicznego w sferze produkcji produktów. Postęp
technologiczny powoduje skracanie cyklów życia nowego produktu, ponieważ postęp
technologiczny powoduje pojawianie się na rynku produktów nowej generacji,
lepszych, doskonalszych od tych z poprzedniej. Postęp techniczny i technologiczny
przyczynia się do powstawania zjawiska zużycia moralnego produktu. Oznacza to, że
produkt sprawny technicznie jest wypierany przez produkt nowszej generacji, lepszy i
nowocześniejszy.
e)
Od struktury podmiotów działających na rynku. Jeżeli w danym kraju występuje
gospodarka rynkowa z dominacją sektora prywatnego, to firmy te realizują na ogół
profesjonalny marketing mający na celu przyspieszenie zużycia moralnego produktu,
oraz firmy te realizują strategię innowacyjną dzięki czemu relatywnie często
wprowadzają nowości rynkowe, wypierając produkty poprzedniej generacji.
Faza plasowania produktu cechuje się:
a) małym, niewielkim wolumenem sprzedaży produktów
b) tempo wzrostu sprzedaży produktu jest relatywnie małe, zwłaszcza w pierwszej fazie
plasowania produktu
c) udział produktu w rynku jest bardzo mały i stopniowo rośnie w miarę zbliżania się
produktu do fazy wzrostu
d) produkty w fazie plasowania nabywane są zazwyczaj przez liderów rynkowych,
innowatorów rynkowych, liderów opinii społecznej i przywódców grup koleżeńskich i
towarzyskich oraz snobów.
Ad III. Charakterystyka fazy wzrostu (rozwoju) produktu na rynku
Faza ta cechuje się następującymi charakterystykami:
a) Wolumen sprzedaży produktów jest nadal niski
b) Tempo wzrostu sprzedaży jest bardzo wysokie. Produkt zdobywa coraz szerszy krąg
nabywców
c) Udział nowego lub zmodernizowanego produktu w rynku, bardzo niski nadal, ale
bardzo szybko rośnie
d) W tej fazie nabywcami nowego lub zmodernizowanego produktu są tak zwani wcześni
naśladowcy, którzy naśladują liderów rynkowych
e) Krzywa zysku ze sprzedaży nowego lub zmodernizowanego produktu przekracza
poziom zerowy i zysk zaczyna szybko rosnąć
f) W tej fazie wraz ze wzrostem sprzedaży nowego lub zmodernizowanego produktu
rosną utargi firmy ze sprzedaży produktów
g) W tej fazie już mogą się pojawić jakieś substytucyjne produkty oferowane przez
konkurentów, w związku z tym należy już wzbogacić nasz produkt o jakieś nowe
wartości użytkowe.
Ad IV. Faza dojrzałości
Cechy:
a)
W tej fazie produkt nowy lub zmodernizowany osiąga maksymalny poziom
sprzedaży, czyli wielkość sprzedaży osiąga swoje apogeum.
b)
Udział produktu w rynku jest największy i osiąga także swój maksymalny poziom
c)
Tempo przyrostu sprzedaży jest bardzo niskie, zbliżone do zera, pod koniec fazy
dojrzałości
d)
Rynek nowym lub zmodernizowanym produktem jest rynkiem nasyconym i nie
można już powiększyć wolumenu sprzedaży
e)
Klientami nabywającymi ten produkt jest tak zwana późna większość, czyli późni
naśladowcy
f)
Na rynku pojawia się coraz więcej substytutów oferowanych przez konkurentów, w
związku z tym firma powinna myśleć o przedłużaniu fazy dojrzałości poprzez
urozmaicenie gramatury produktu, opakowania, różnicowanie produktu pod
względem zastosowania itd. Faza dojrzałości jest bowiem najbardziej pożądaną fazą
przez producentów, gdyż w tej fazie firma generuje największe dochody, dzięki
czemu może finansować rozwój innych produktów będących w fazie narodzin czy też
plasowania. Tak więc produkty w fazie dojrzałości powinny zarobić na rozwój firmy i
na finansowanie strategii marketingowych.
Ad V. Faza schyłku (starzenia się) produktu
Cechy:
a) Wielkość sprzedaży powoli spada
b) Poziom zysku także spada
c) Spada także udział tego produktu w rynku, w związku z tym przedsiębiorstwa musi
powoli wycofywać produkt z kanałów marketingowych, aby zrobić tam miejsce dla
następnych produktów będących w fazie plasowania. Jeżeli jest to dobro trwałego
użytku, to firma kończy wytwarzanie dobra finalnego. Wytwarza jedynie części
zamienne, po to, by dotychczasowi klienci mogli w pełni użytkować dobra trwałe.
Ad VI. Faza Śmierci rynkowej produktu
W tej fazie przedsiębiorstwo wycofuje wszystkie niesprzedane produkty z kanałów
marketingowych i przeznacza je na pomoc charytatywną, ewentualnie na pomoc zagraniczną
itd. A pewną część części zamiennych magazynuje w magazynach przyfabrycznych.
Wnioski
Każde przedsiębiorstwa, które przyjęło orientację marketingową powinno posiadać w
każdej fazie cyklu życia produktu po kilka, kilkadziesiąt lub po kilku tysięcy produktów.
Dzięki temu przedsiębiorstwo ma zapewniony mniej więcej równomierne utargi z tytułu
sprzedaży produktów. Nie grozi przedsiębiorstwu bankructwo, ponieważ kiedy starzeją się
jedne produkty, w fazę dojrzałości wchodzą następne i zaczynają generować najwyższe
dochody. Jeżeli produkt nowy lub zmodernizowany przechodzi wszystkie 6 klasycznych faz
cyklu życia, to oznacza, że produkt taki przebył ścieżkę sukcesu i firma osiągnęła zyski dzięki
temu produktowi. jeśli natomiast produkt z fazy plasowania spada od razu do fazy schyłku
lub śmierci, oznacza to że produkt przebył ścieżkę klęski.
Zarządzanie produktem w poszczególnych fazach cyklu życia na rynku.
1. Zarządzanie w fazie narodzin
W tej fazie chodzi o to, by zarządzanie produktem przyniosło firmie jak najmniej strat, a
więc by uchronić przedsiębiorstwo przed kosztami finansowania narodzin produktów, które
nie znajdą akceptacji rynkowej. Dlatego też tak ważny jest etap wyświetlania idei pomysłów
nowych produktów.
2. Zarządzanie produktem w fazie planowania
Jedną z najważniejszych decyzji w fazie plasowania produktu na rynku jest wybór miejsca
i czasu oraz sposobu wprowadzania produktu na rynek. Ogólnie mówiąc, plasować produkt
na rynek należy, gdy rozpoczyna się sezon konsumpcji lub zużycia danego produktu. W fazie
plasowania produktu jest bardzo ważne wyprzedzenie konkurentów w momencie
wprowadzania naszego produktu na rynek. Opóźnienie w stosunku do konkurentów może
spowodować, że nasz produkt, nawet dobry, zostanie zepchnięty na ścieżkę klęski. Musimy
też zastosować profesjonalną, zmasowaną, zintegrowaną, intensywną promocję naszego
produktu, aby jak najszybciej upowszechnić wiedzę o nowym lub zmodernizowanym
produkcie, a więc po to, by jak najszybciej zdobyć klientów, jakimi są innowatorzy rynkowi.
W fazie plasowania najskuteczniejszymi formami promocji jest reklama w mass-mediach, w
tym reklama drukowana, degustacja i akwizycja.
Jeśli chodzi o strategię dystrybucji, to należy dążyć do uplasowania produktu w możliwie
najliczniejszej sieci handlowej za strategią cen Market+.
3. Zarządzanie produktem w fazie wzrostu
W tej fazie firma kontynuuje zmasowaną promocję, aby przyspieszyć tempo przyrostu
sprzedaży naszego produktu. W tej fazie obok reklamy, degustacji i akwizycji, powinniśmy
włączyć promocję sprzedaży handlową i konsumencką, celem aktywizacji sprzedaży nowego
lub zmodernizowanego produktu. Pod koniec fazy wzrostu firma już powinna stopniowo
doskonalić produkt wzbogacając go o nowe zbiory użyteczności. W tej fazie firma powinna
także brać udział w targach, wystawach handlowych, po to, by popularyzować produkt w
kraju oraz na rynkach zagranicznych.
Strategia dystrybucji. W tej fazie firma powinna dążyć do umieszczenia produktów w
coraz to większej liczbie placówek handlowych, czyli powinna prowadzić intensyfikację
dystrybucji. Jej celem jest zbliżenie produktu do konsumentów.
Strategia cen. W formie wzrostu podtrzymujemy strategię cen Market+. W fazie tej
następuje także dalsza intensywna promocja, by jak najszybciej produkt przeszedł do fazy
dojrzałości.
4. Zarządzanie produktem w fazie dojrzałości
Typowi nabywcy naszych produktów w tej fazie są to późni naśladowcy (późna
większość). W tej fazie narasta konkurencja ze stronyu substytutów oferowanych przez inne
firmy. W związku z tym w tej fazie należy ulepszać produkt, by zapewnić utrzymanie jego
sprzedaży na wysokim poziomie (zamień opakowanie, zróżnicuj je, popraw jakość, estetykę
produktu).
Strategia dystrybucji. W tej fazie wskazane jest zwiększać poziom udzielanych rabatów
hurtownikom i dystrybutorom, by chcieli intensyfikować sprzedaż naszych produktów.
Strategia dystrybucji powinna polegać też na tym, by wyszukiwać nowe segmenty rynku.
Intensyfikować w sferze promocji zużycie naszego produktu reklamując go pod hasłem np.
„Nasz produkt nie tylko rano (na śniadanie)”.
Strategia promocji w tej fazie jest promocją wyciszoną, przeznacza się tutaj dużo mniej
środków na promocję naszego produktu, ponieważ jest on już znany szerokiemu kręgowi
nabywców. Dzięki temu firma może zastosować inną strategię cen – tzn. Market-, czyli
obniżyć ceny naszego produktu by zdobyć dodatkowy krąg odbiorców. Strategia cen Marketnazywa się inaczej strategią penetracji rynku. W tej fazie życia upowszechniamy takie formy
promocji jak Public Relations i Publicity, to znaczy mniej kosztowne formy promocji niż
reklama. Stosujemy jedynie reklamę przypominającą naszych produktów, by utrwalić
istnienie produktu w świadomości konsumentów.
Strategia dystrybucji stara się utrzymać wszystkie placówki handlowe zajmujące się
sprzedażą naszych produktów i powinniśmy rozpocząć eksport produktu na rynki
zagraniczne.
5. Zarządzanie produktem w fazie starzenia się
W tej fazie wyciszamy promocję, w związku z tym obniżamy nakłady na działalność
promocyjną. Firma oczekuje jedynie wyprzedaży pozostałych produktów licząc na klientów
zwanych maruderami rynkowymi, ponieważ maruderzy rynkowi są nabywcami produktów
znajdujących się w tej fazie.
Strategię dystrybucji z intensywnej zmieniamy na selektywną, czyli sprzedaż
koncentrujemy w mniejszej liczbie placówek handlowych by oszczędzić na kosztach
dystrybucji.
6. Zarządzanie produktem w fazie śmierci rynkowej
W tej fazie nie sprzedajemy produktu nawet naszym stałym klientom, gdyż koszty
produkcji i dystrybucji byłyby większe od przychodów ze sprzedaży produktów.
Oczyszczamy wszystkie kanały, by zrobić miejsce dla produktów w fazie plasowania i
rozwoju.
Podsumowanie
Firmy, które dążą do wydłużenia fazy dojrzałości na rynku mogą tę fazę wydłużyć poprzez
rozciąganie i rozszerzanie rynku. Polega to na tym, że przy rozciąganiu rynku podbija się
nowe rynki zbytu, np. przez eksport, sprzedaż w innych rejonach kraju lub przez zwiększenie
częstotliwości produkcji czy też użycia produktu. Rozszerzenie rynku polega na
wprowadzaniu rodziny nowych opakować produktu, np. opakowanie dla jednej osoby,
rodzinne, dla konsumentów zbiorowych. Rozszerzenia rynku można też dokonać poprzez
dodanie do naszego produktu jakiegoś „prezentu”, dodatkowej użyteczności (serwis
gwarancyjny posprzedażowy, przedłużenie gwarancji itp.). Każde bowiem wydłużenie fazy
dojrzałości oznacza generowanie dodatkowych zysków i wydłużenie cyklu życia produktu.
Strategia dystrybucji
Strategia dystrybucji jest to splot decyzji oraz działań polegających na pokonywaniu
przestrzennych oraz czasowych i asortymentowych różnic między sferą produkcji i importu a
sferą finalnych nabywców dóbr i usług. Strategia dystrybucji jest to także zbiór decyzji i
działań przedsiębiorstwa, mających na celu sterowanie przepływem produktów w czasie i
przestrzeni. Istotą każdej strategii dystrybucji jest łamanie czasowych i przestrzennych barier
rozdzielających wytwórców dóbr i usług od konsumentów.
Funkcje dystrybucji:
1. Koordynacja podaży określonych dóbr i usług z popytem na dane dobra i
usługi.
2. Organizacja przepływu towarów i usług z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich
zakupu.
3. Organizacja przepływu strumieni informacyjnych. Obok strumieni dóbr
fizycznych przepływających przez rynek, w procesie dystrybucji następuje też
przepływ informacji o produkcie, o miejscach jego nabycia, o zbiorach
użyteczności i przyjemności w nim tkwiących.
Rodzaje strategii dystrybucji
Wyróżniamy trzy wielkie strategie dystrybucji:
1. PUSH
2. PULL
3. Kombinowana
Ad 1. Producenci dóbr i usług intensywnie promują swoje produkty, ale promocję tę
kierują nie do finalnych konsumentów, lecz do dystrybutorów, hurtowników, handlowców,
po to, by zechcieli zakupić produkty danej firmy i włączyć do swoich placówek handlowych.
Dystrybutorzy, hurtownicy intensywnie promują towary, kierując tę promocję z kolei do
detalistów oraz do gastronomii, by zechcieli sprzedawać określone produkty. Detaliści z kolei
oraz gastronomia intensywnie promują produkty kierując tę promocję do finalnych klientów,
nabywców, konsumentów. Tę strategię dystrybucji wykorzystuje się zwłaszcza do dystrybucji
dóbr ekskluzywnych, o wysokiej jednostkowej cenie, do środków produkcji, środków
transportu, broni, ale także do wielu produktów codziennego użytku, ponieważ tego rodzaju
strategia jest relatywnie tańsza niż strategia dystrybucji PULL.
Ad 2. Strategia ta polega na tym, że przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe starają się
„ciągnąć” produkty przez kanały marketingowe. Polega to na tym, że przedsiębiorstwa
promują swoje towary i promocję tę kierują bezpośrednio do finalnych nabywców, klientów,
konsumentów. Konsumenci finalni pod wpływem promocji zgłaszają się do przedsiębiorstw
handlu detalicznego i pragną nabyć reklamowany towar. W związku z tym detaliści i
właściciele placówek gastronomicznych natychmiast zamawiają promowane towary u
hurtowników. Hurtownicy pod wpływem żądań detalistów, natychmiast zamawiają towary u
producentów lub importerów, po to by zaopatrzyć handel detaliczny w promowane produkty.
W praktyce codziennej hurtownicy i detaliści pod wpływem doświadczenia i wiedzy
handlowej, w trakcie trwania kampanii reklamowej już zaopatrują się
w reklamowane
produkty, nie czekając aż przyjdą klienci i zażądają tego produktu. Handlowcy starają się
bowiem posiadać promowany towar, by nie zrażać swoich klientów brakami towarowymi.
Strategię dystrybucji PULL stosuje się przede wszystkim do produktów powszechnego,
codziennego użytku, a więc do produktów wygodnego zakupu.
Ad 3. Zawiera ona elementy dystrybucji PULL jak i PUSH. W praktyce handlowej jest
chyba najczęściej stosowaną strategią dystrybucji. Strategia kombinowana polega na tym, iż
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe jednocześnie promują swoje produkty, kierując tę
promocję do finalnych nabywców, jak również jednocześnie promują produkty, kierując tę
promocję do hurtowników. Dzięki temu bardzo szybko, gdyż relatywnie najszybciej,
produkty danego przedsiębiorstwa znajdą się w rozlicznej sieci placówek handlowych.
Strategia kombinowana przynosi także efekt synergii, który polega na wzmacnianiu przekazu
promocyjnego nadawanego przez producenta, a kierowanego do finalnych nabywców. To
wzmocnienie sygnału promocyjnego jest realizowane przez placówki handlowe.
Systemy dystrybucji:
1. System dystrybucji intensywnej = typ dystrybucji intensywnej = dystrybucja
intensywna
2. System dystrybucji selektywnej = typ dystrybucji selektywnej = dystrybucja
selektywna
3. System dystrybucji ekskluzywnej = typ dystrybucji ekskluzywnej = dystrybucja
ekskluzywna
Ad 1. Jest to dystrybucja zwana także totalną, powszechną, masową i polega ona na tym,
że określone produkty, a zwłaszcza produkty rutynowego, wygodnego zakupu, znajdują się
jednocześnie w setkach tysięcy sklepów i punktów handlu detalicznego, po to, by klienci
mogli je zakupić w swoim najbliższym otoczeniu marketingowym. Ten system dystrybucji
wykorzystywany jest do sprzedaży dóbr i usług powszechnego, codziennego użytku i
konsumpcji.
Ad 2. Selektywna, czyli wybiórcza. Polega ona na tym, że towary określonych firm
sprzedawane są w branżowych placówkach handlowych, lub też w wydzielonych stoiskach
super i hipermarketów. Jest to konieczne, ponieważ sprzedawcy w tych placówkach powinni
służyć klientom fachową radą jak użytkować dany produkt i jak go eksploatować. Tego
rodzaju sprzedaż jest na ogół połączona z fachową, bezpłatną, lub też odpłatna procedurą
montowania urządzeń w domach klientów. Ten typ dystrybucji wykorzystywany jest do
następujących produktów: audio-telewizyjnych, informatycznych, profesjonalnego sprzętu
foto, AGD, mebli itd. Towary te są zgrupowane w mniejszej liczbie placówek, po to, by
klienci mogli wybrać sobie sprzęt preferowanej marki, by mogli porównać ceny towarów
pochodzących od różnych producentów itp. itd.
Ad 3. Ekskluzywna czyli wyłączna. Firmy wytwarzające określone produkty wybierają
jednego profesjonalnego, sprawdzonego dystrybutora do sprzedaży własnych towarów i
udzielają mu prawa wyłączności sprzedaży towarów danej firmy na danym terytorialnym
obszarze rynku. Sprzedaż ekskluzywna jest bardzo wygodna zarówno dla producentów jak i
dystrybutorów, ponieważ:
-
dystrybutor zobowiązuje się, iż w jego placówkach sprzedaży nie będzie produktów
żadnej konkurencyjnej firmy.
-
dystrybutor zobowiązuje się do promowania produktów tej firmy
-
producent zobowiązuje się świadczyć różnego rodzaju pomoc na rzecz dystrybutora,
by zachował wyłączność sprzedaży produktów danej firmy
Ten typ dystrybucji wykorzystujemy do sprzedaży dóbr i usług o wysokiej cenie
jednostkowej. Do dystrybucji dóbr i usług rzadkiego zakupu.
Korzyści, użyteczności systemów dystrybucji
Prawidłowo zorganizowany system dystrybucji gwarantuje klientom trzy rodzaje
użyteczności (zbiory korzyści):
1.
Użyteczność czasu, co oznacza, że dobra i usługi może społeczeństwo nabyć wtedy,
gdy potrzebuje tych dóbr i usług. W systemie dystrybucji powinna nastąpić także
koordynacja godzin otwarcia placówek handlowych by ułatwić zdobywanie przez
klientów użyteczności czasu.
2.
Użyteczność miejsca. Dystrybucja umożliwia społeczeństwu nabycie różnorodnych
dóbr i usług w tych miejscach, w których społeczeństwo oczekuje, a więc w
miejscach najbardziej dogodnych dla klientów.
3.
Użyteczność posiadania. Każdy system dystrybucji przynosi klientom możliwość
osiągnięcia użyteczności posiadania, tzn. w trakcie procesu dystrybucji następuje
przenoszenie prawa własności produktów z dotychczasowych na nowych właścicieli.
To tworzenie użyteczności posiadania jest fundamentalnym zadaniem dystrybucji.
Kanały dystrybucji
W procesie dystrybucji muszą istnieć określone kanały dystrybucji, czyli kanały
marketingowe, przez które przepływają dobra i usługi ze sfery pierwotnej wytwórczości do
sfery ostatecznej konsumpcji i zużycia oraz do przepływu informacji marketingowych.
Definicje kanału marketingowego
Kanał marketingowy (dystrybucyjny) jest to ciąg przedsiębiorstw, firm, organizacji, oraz
instytucji i osób, dzięki którym następuje przepływ dóbr i usług ze sfery pierwotnego
wytwarzania do sfery konsumpcji i zużycia. Wyróżnia się następujące rodzaje kanałów
dystrybucji.
I.
Kanały bezpośrednie
II.
Kanały pośrednie dystrybucyjne
Bezpośredni:
Producent/wytwórca dóbr lub
usług
Nabywcy, klienci, konsumenci
lub użytkownicy dóbr lub usług
Pośredni:
Producent
hurtownik, hurtownie,
półhurtownie
Detaliści, sklepy, sam-y,
markety i inne
Konsumenci
Drugi typ kanału, czyli kanał pośredni może mieć odmian bardziej rozbudowanych
kanałów dystrybucyjnych.
Charakterystyka bezpośredniego kanału dystrybucyjnego:
-
Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa
(pośrednika)
-
Producent, wytwórca, posiada więc pełną kontrolę nad procesami dystrybucji
-
Producent realizuje pełną marżę handlową, czyli nie dzieli się marżą z pośrednikami, a
więc udział producenta w cenie detalicznej równa się 100%
-
Wielką jednak wadą kanału bezpośredniego jest fakt, iż producent może dziennie
zrealizować kilkanaście lub najwyżej kilkadziesiąt drobnych transakcji, a więc
dostarczyć swój produkt do bardzo ograniczonej liczby klientów, dlatego z kanałów
bezpośrednich korzystają celnicy, ogrodnicy, rzemieślnicy i drobni producenci.
Natomiast zaletą kanałów pośrednich jest to, że dzięki pośrednikom producent może
zrealizować tysiące transakcji każdego dnia.
-
Następną wadą kanałów bezpośrednich jest również to, że wytwórcy sami muszą
wyszukiwać swoich klientów i sami muszą realizować wszystkie czynności
marketingowe nie mając fachowego przygotowania.
Cechy kanałów pośrednich
Składają się z producentów, wytwórców określonych dóbr i usług, oraz pośredników w
kanale dystrybucyjnym, takich jak hurtownicy, dystrybutorzy, agenci, oraz różnego rodzaju
detaliści, a na końcu tego kanału znajdują się finalni użytkownicy dóbr i usług.
Pośrednikami w kanale marketingowym mogą być osoby fizyczne, bądź różnego rodzaju
przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne. Pośredników w kanale dystrybucyjnym
dzielimy z punktu widzenia przejmowania prawa własności towarów na dwie wielki grupy:
1.
Pośredników – kupców, którzy przejmują prawo własności towarów przepływających
przez kanały marketingowe i to są właśnie hurtownicy, detaliści i pracownicy
gastronomii.
2.
Pośrednicy – agenci, którzy nie przejmują praw własności w stosunku do towarów,
lecz uczestniczą jedynie w nawiązywaniu kontaktów handlowych, bądź też
pośredniczą w zawieraniu transakcji handlowych.
Kanały marketingowe możemy podzielić ponadto na:
-
krótkie
-
długie
Kanały krótkie są to takie kanały, gdzie pomiędzy pierwotnym wytwórcą dóbr, a ich
finalnymi nabywcami jest jedno, lub bardzo mała liczba ogniw pośrednich. Skrajnym
przykładem krótkiego kanału dystrybucyjnego jest kanał bezpośredni, gdzie nie ma żadnego
pośrednika.
kanały długie oznaczają, ze między pierwotnym producentem, a finalnymi użytkownikami
znajduje się kilka szczebli marketingowych pośrednich, np. producent; centrum
dystrybucyjne; hurtownia ponadregionalna; hurtownia lokalna; podhurtownia; sklep
detaliczny lub punkt gastronomiczny.
Oczywiście więcej zalet posiadają krótkie niż długie kanały, albowiem w sumie realizują
one niższą marżę handlową, w związku z tym cena detaliczna płacona przez konsumentów
jest niższa. Krótkie kanały wykorzystywane są do dystrybucji towarów o relatywnie krótszej
przydatności do spożycia. Długie kanały wykorzystujemy natomiast do dystrybucji
produktów codziennie masowo nabywanych przez miliony klientów, a więc do produktów
wysokiego zakupu, takich jak trwałe artykuły konsumpcyjne (alkohole, papierosy, kosmetyki
itp.). Kanały marketingowe można także podzielić z punktu widzenia liczby pośredników
znajdujących się na każdym szczeblu kanału marketingowego. Z tego punktu widzenia kanały
dzielimy na:
-
wąskie
-
szerokie
Kanały wąskie są to taki kanały, gdzie na każdym szczeblu kanału występuje jeden, lub
bardzo mała liczba pośredników.
Kanał szeroki, to jest kanał, w którym na każdym jego szczeblu występuje liczna grupa
uczestników
rynku,
czyli
wielu
producentów,
wiele
hurtowni,
wielka
liczba
podhurtowni/hurtowni lokalnych, jeszcze większa liczb detalistów.
Kanały wąskie wykorzystywane są do dystrybucji produktów o wysokiej cenie, produktów
okresowego zakupu, czyli do przedmiotów wybieralnych. Kanały szerokie przystosowane są
do dystrybucji towarów powszechnego użytku, czyli do produktów wygodnego zakupu.
Z punktu widzenia siły powiązań, kanały marketingowe dzielimy na konwencjonalne
(tradycyjne: producenthurtownidetaliścikonsumenci finalni), oraz kanały zintegrowane
(nowoczesne kanały marketingowe). W kanale konwencjonalnym poszczególne ogniwa tego
kanału funkcjonują niezależnie od siebie. Każdy z uczestników kanału realizuje swoje własne
cele ekonomiczne. Producent ma więc minimalny wpływ na zachowanie się poszczególnych
ogniw w kanale marketingowym. Jeżeli producenci chcą uzyskać jednolitość działań
wszystkich uczestników kanału, to muszą zawierać precyzyjne umowy i płacić za wszystkie
dodatkowe czynności.
Kanały zintegrowane organizowane są zazwyczaj przez wielkie korporacje. Uczestnicy
takiego kanału są ściśle ze sobą powiązani jednym wspólnym celem, realizują wspólną
politykę handlową, dzięki czemu producenci posiadają zasadniczy wpływ na postępowanie
uczestników kanału marketingowego, jako że są to często przedsiębiorstwa zależne od
producentów.
Konflikty w kanale marketingowym
W kanale marketingowym powinna zachodzić bardzo ścisła współpraca, lecz w jej trakcie
mogą powstawać konflikty, zwłaszcza w kanałach marketingowych konwencjonalnych. Ich
źródłem mogą być między innymi:
1.
Rozbieżność interesów producenta i pośredników handlowych. Sprzeczność ta polega
na tym, że producenci pragną minimalizować swoje koszty handlowe. Handlowcy
natomiast pragną maksymalizować marże handlowe.
2.
Dążenia przedsiębiorstw produkcyjnych do sprawowania kontroli nad całym
procesem dystrybucji, natomiast pośrednicy pragną zachować samodzielność,
autonomiczność i elastyczność w działaniu, wychodząc z założenia, że najlepiej znają
sferę handlu.
3.
Producenci dążą do tego, by pośrednicy eksponowali ich towary w najlepszych
miejscach w swoich hurtowniach czy też sklepach detalicznych. Żądają najlepszych
miejsc ekspozycji towarów, ale handlowcy żądają za to dodatkowych opłat.
Strategia promocji
Strategia promocji to kompleks działań marketingowych firmy, mających na celu
budowanie wizerunku (image’u) firmy, oraz promowanie poszczególnych produktów firmy,
idei, czy też wynalazków. Strategia promocji jest jedną z najważniejszych i najciekawszych
strategii marketingowych, ponieważ w dużym stopniu przesądza o sukcesie rynkowym
przedsiębiorstwa, a więc o ich wynikach ekonomicznych. Strategia promocji przesądza także
o miejscu firmy w świadomości aktualnych, rzeczywistych klientów, oraz w świadomości
potencjalnych klientów. We współczesnym globalizującym się świecie nie wystarczy
wyprodukować, choćby najlepszy produkt. Trzeba jeszcze wszystkim potencjalnym
nabywcom opowiedzieć o jego niezwykłych, niepowtarzalnych walorach, atutach, trzeba
także zachęcić klientów do kupowania jakimś ciekawym, oryginalnym sloganem
reklamowym, ponadto trzeba go dostarczyć do odpowiednich miejsc sprzedaży i
poinformować nabywców gdzie i na jakich warunkach mogą zakupić dany produkt. Promocja
nazywana jest dlatego również komunikacją marketingową firmy z jej otoczeniem bliższym i
dalszym. Promocja powinna także przezwyciężać opory klientów i uprzedzenia, które
ograniczają popyt na dane towary, oraz kreować popyt na nie, budząc nowe potrzeby i
jednocześnie wskazując sposób zaspokojenia tych potrzeb. Przed strategią promocji stawia się
na ogół dwa podstawowe cele: informacyjne i sprzedażowe.
Cele informacyjne promocji polegają na tym, by danej firmie, o jej misji, o jej ofercie
rynkowej dowiedziało się możliwie jak najwięcej potencjalnych klientów. Cele informacyjne
promocji powinny teoretycznie wyprzedzać w czasie cele sprzedażowe promocji, ponieważ
na bazie dobrego wizerunku firmy, łatwiej jest wypromować jakiś towar.
Cele informacyjne promocji. Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż
możliwie najwięcej produktów. W dążeniu do osiągnięcia tego celu firma może posługiwać
się ośmioma podstawowymi instrumentami promocji:
1. Opakowanie i etykietowanie produktów
2. Promocja interpersonalna, czyli sprzedaż osobista, promocja face-to-face
3. Reklama
4. Promocja sprzedaży, w tym:
a) promocja handlowa
b) promocja sprzedaży konsumencka
5. Public relations
6. Publicity
7. Sponsoring
8. Inne (pozostałe, uzupełniające) formy promocji, takie jak wystawy, targi, kiermasze,
degustacje, prezentacje
Proces promocji, czyli komunikowania się przedsiębiorstw z otoczeniem marketingowym
można przedstawić według następującego schematu:
Nadawca
Informacji
Zakodowany
komunikat
marketingowy
Dekodowanie
Odbiór
Interpretacja
Reakcja
?
W komunikacji występują szumy informacyjne bądź w przesyłaniu informacji bądź w ich
dekodowaniu.
Dla wyeliminowania szumu informacyjnego w procesie promocji, firmy promują swoje
produkty poprzez różne kanały informacyjne – różne media promocyjne (radio, TV, Internet
itp.)
Etapy budowy profesjonalnej strategii promocji.
Po to, by przekaz promocyjny o firmie i o jej ofercie rynkowej dotarł do klientów, oraz po
to by adresaci tego przekazu właściwie zdekodowali informacje i je właściwie
zinterpretowali, to kampania promocyjna musi być przygotowana w sposób profesjonalny. To
profesjonalne przygotowanie przekazu promocyjnego, przebiega w sześciu etapach:
1. Identyfikacja (określenie odbiorców przekazu promocyjnego)
2. Wyznaczenie celów promocji
3. Ukształtowanie budżetu promocji
4. Wybór kanałów promocji
5. Konkretne przygotowanie, produkcja przekazu promocyjnego
6. Monitorowanie, analiza przebiegu, oraz ocena efektów kampanii promocyjnej
Ad 1. Na początku przygotowywania kampanii promocyjnej należy zdecydować do kogo
jest adresowany przekaz promocyjny. Nie ma bowiem we współczesnym świecie jakiegoś
anonimowego, przeciętnego klienta. Dlatego strategię promocyjną należy kierować do
konkretnego segmentu rynku, czyli do określonej grupy klientów. Identyfikacja odbiorców
promocji odbywa się przy użyciu badań marketingowych, dzięki którym wiemy jakie są
potrzeby rynku docelowego jakie ich preferencje i jakie instrumenty promocji należy
zastosować.
Ad 2. W przygotowaniu strategii promocji możemy wyznaczyć dwie grupy celów
promocji. Cele informacyjne promocji związane są z budową pozytywnego wizerunku firmy
oraz z przekazaniem informacji do uczestników bliskiego otoczenia marketingowego o
przedsiębiorstwie i o jego ofercie rynkowej. Druga grupa celów, jaka może być wyznaczana
do osiągnięcia w kampanii promocyjnej, to wzrost sprzedaży dóbr i usług o określony procent
lub o określony wolumen, wzrost udziału w rynku produktów przedsiębiorstwa itd. Cele
sprzedażowe są bardziej mierzalne niż cele informacyjne.
Ad 3. Od wielkości budżetu na kampanię promocyjną zależy wszystko, tzn. jakie
korytarze, kanały informacyjne (media) wybierzemy w kampanii promocyjnej, czasokres
trwania kampanii oraz częstotliwość powtarzania przekazu promocyjnego. Jest kilka metod
kształtowania budżetu promocji. Jedną z nich jest metoda: „tyle ile firma może przeznaczyć
na kampanię”. Jest to bardzo zła metoda wyznaczania budżetu promocji, ponieważ nie
gwarantuje ona osiągnięcia celów promocji, a ponadto może ona prowadzić do
marnotrawstwa środków przeznaczonych na kampanię promocyjną. Druga, bardzo popularna
metoda wyznaczania budżetu promocji, to pewien procent od wartości sprzedaży produktów
firmy. W praktyce najczęściej jest to od 2% do 8% wartości sprzedaży, tyle przeznaczają
firmy na cele promocyjne. W wyjątkowych przypadkach firma może przeznaczyć nawet 10%
do 12% wartości sprzedaży i ma to miejsce wówczas, gdy firma wprowadza, plasuje nowe
produkty na rynku, które wymagają silnego wsparcia marketingowego, lub też wtedy, gdy
dane przedsiębiorstwo wchodzi na nowe terytorialne rynki. Najlepszą metodą ustalania
budżetu promocji jest metoda „tyle ile potrzeba przeznaczyć na promocję, by osiągnąć
zaplanowane cele”.
Download