konspekt lekcji „pięć wyznań – podobieństwa i różnice”

advertisement
KONSPEKT LEKCJI „PIĘĆ WYZNAŃ – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE”
CELE
Poznawczy. Uświadomienie związków i odrębności pomiędzy religiami, zapoznanie uczniów z
różnymi odmianami sztuki sakralnej.
Kształcący. Rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i porządkowania uzyskanych
wcześniej wiadomości oraz dokonywania analiz porównawczych
Wychowawczy. Utrwalanie u młodzieży postaw szacunku i tolerancji wobec odmienności
obyczajowych, kulturowych i religijnych, które różnią islam, judaizm, prawosławie i
ewangelicyzm od katolicyzmu.
POMOCE
Biblia w wersji katolickiej i protestanckiej, Koran, niewypełniony schemat tabeli
porównawczej pięciu religii.
TOK LEKCJI
1. Nauczyciel pyta uczniów świątynie jakich wyznań odwiedzili podczas wycieczki
„Świątynie różnych wyznań”. Uczniowie odpowiadają: judaistyczną, prawosławną,
ewangelicką (protestancką), islamską (mahometańską).
2. Nauczyciel, odwołując się do uzyskanej w trakcie wycieczki wiedzy uczniów, rysuje
na tablicy chronologiczny schemat powstawania poszczególnych religii i powiązań
między nimi.
JUDAIZM
(założyciel Mojżesz, XIII w. p.n.e.)
CHRZEŚCIJAŃSTWO
(założyciel Jezus, 0-33 w. n.e.)
KATOLICYZM
PRAWOSŁAWIE
ISLAM
Obrządek zachodni
obrządek wschodni
(wielka schizma wschodnia 1054 r.)
(założyciel Mahomet, 622 r.)
RZYMSKI
KATOLICYZM
PROTESTANTYZM (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm)
(Wystąpienie Marcina Lutra, 1517 r.)
3. Uczniowie czytają głośno fragmenty Koranu, w których występują Abraham, Izaak,
Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, Salomon, Jezus. Dochodzą do wniosku, że autor
Koranu musiał dobrze znać Biblię i na niej się wzorował. Nauczyciel wyjaśnia czym
była Biblia dla Mahometa – autora Koranu oraz jakie były w czasie narodzin islamu
związki między judaizmem i chrześcijaństwem a mahometanizmem.
4. Uczniowie otrzymują od nauczyciela niewypełniony schemat tabeli porównawczej
pięciu religii. Odwołując się do wiadomości uzyskanych podczas wycieczki,
samodzielnie wypełniają tabelę. Następnie z pomocą nauczyciela uzupełniają te
rubryki, których nie potrafili wypełnić. Zwracają uwagę na najważniejsze
podobieństwa między religiami: wszystkie są monoteistyczne i są „religiami księgi”.
PORÓWNANIE PIĘCIU WYZNAŃ
JUDAIZM
Typ religii monoteizm
KATOLICYZM
monoteizm,
trójca
Świątynia Synagoga,
kościół – dom
bóżnica
boży
Wystrój
Brak
liczne
przedstawień przedstawienia
Boga i
Boga i świętych
postaci ludzi
Duchowny rabin, kantor ksiądz
Księga
święta
PRAWOSŁAWIE
monoteizm,
trójca
kościół – dom
boży
Liczne
przedstawienia
Boga i świętych
PROTESTANTYZM
monoteizm,
trójca
kościół – dom
modlitwy
brak przedstawień
świętych, Matki
Bożej*
ksiądz, pop**
ksiądz, pastor
ISLAM
Monoteizm
Meczet
Wyłącznie
motywy
geometryczne
i roślinne
imam,
muezzin
Koran
Stary
Nowy i Stary
Nowy i Stary
Nowy i Stary
Testament, Testament
Testament
Testament
Talmud
Dzień
sobota niedziela
Niedziela
niedziela
piątek, dzień
święty
szabas
modlitwy
Kalendarz Daty liczone Daty liczone od Kalendarz
Jak w katolicyzmie Daty liczone
od
narodzenia
juliański -10 dni
od roku
stworzenia
Chrystusa,
opóźnienia w
ucieczki
świata, rok Kalendarz
stosunku do
Mahometa z
2000=5758 gregoriański
gregoriańskiego
Mekki 622 r.
* W kościołach wyznania kalwińskiego nie przedstawia się również wizerunków Boga i
Jezusa
** Wyrażenie „pop” wśród polskich prawosławnych ma wydźwięk pejoratywny
5. Uczniowie przypominają związane z wchodzeniem do niektórych świątyń obyczaje,
które poznali podczas wycieczki: wkładanie przez mężczyzn nakrycia głowy
(synagoga) i zdejmowanie obuwia (meczet). Mówią też o elementach wystroju, które
nie występują w kościołach katolickich, np. aron ha-kodesz (szafa, w której trzymana
jest Tora) i bima (podwyższenie, na którym czyta się Torę) w synagodze, ikonostas w
cerkwi, mihrab (nisza wskazująca kierunek na Mekkę) w meczecie. Uczniowie
zwracają uwagę na to, że wyznawcy judaizmu i islamu w swoich świątyniach nie mają
żadnych wizerunków Boga ani postaci ludzkich czy zwierzęcych. Nauczyciel
wyjaśnia z czego to wynika (pierwotna wersja 1. przykazania z Dekalogu).
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela formułują wnioski z lekcji: wszystkie
omawiane religie mają wspólne korzenie, wszelkie różnice, odrębności stanowią
specyfikę poszczególnych religii i należy je uszanować.
6. Nauczyciel zadaje pracę domową: sporządzić w zeszycie notkę encyklopedyczną o
jednej z wybranych religii ilustrowaną odpowiednimi reprodukcjami zdjęć.
Download