Slajd 1 - michau.nazwa.pl

advertisement
Karolina Kowalczyk
Marek Żukowski
Plan prezentacji
Wprowadzenie
 Definicja religii
 Czy istnieje wpływ religii na wzrost
 Kierunki zależności
 Podsumowanie

Wprowadzenie
 Złożoność religii jako czynnika
determinującego wzrost:
○ Aspekty definicyjne
○ Różne kategorie wpływu
○ Istotność czynników zewnętrznych
Religia

Brak jednoznacznej definicji
 Różne podejścia: teologia, etyka, nauki społeczne

Skupienie na wpływie religii na społeczeństwo
 Odejście od badania prawdziwości postulatów

Podejście rzeczowe, a funkcjonalne
 Podejście rzeczowe: koncentruje się na tym czym
jest religia
 Podejście funkcjonalne: koncentruje się na tym co
religia robi
Podejście rzeczowe

„System języka i praktyk, który porządkuje
świat pod względem tego, co jest
uznawane za święte oraz zbliża ludzi do
waunków ostatecznego istnienia” – Haynes
1996

„Zbiór społecznie przyjętych praktyk
ludzkich ograniczonych przez tekst (pisany
bądź mówiony) lub grupę tekstów
uznanych za święte” – Flood 2006
Podejście funkcjonalne

„System symboli, które wpływają na
tworzenie usposobienia, nastrojów i
motywacji wśród ludzi, poprzez
formułowanie koncepcji ogólnego ładu
istnienia” – Geertz 1973

Religia może być uznana jako
przestrzeń, w ktorej działają wartości i
przekonania formułujące mechanizmy
kulturowe i porządek ludzkiego życia
Religia

Pozytywny czy negatywny wpływ na
życie?

Podejście łączące sferę sacrum i
profanum

Różnice lingwistyczne
Religia

Mierniki religii i religijności
 Uczestnictwo w mszach i zgromadzeniach
 Wiara w niebo, piekło, Boga, życie po
śmierci
 Dywersyfikacja / konkurencja religii
 Regulacje państwowe (oficjalna wiara,
wpływ władz państowych i polityki państwa)
Problem wpływu religii na wzrost
gospodarczy

Problem pomijany przez długi okres
 Interpretacja „religii”
 Niezgodność z nauką
 Ograniczenie niezależności i wolności
 Ograniczenie zmian
 Przyczyna konfliktów
 Brak mierzalnego wymiaru
 Sprzężenia zwrotne między religią, a
rozwojem
Problem wpływu religii na wzrost
gospodarczy

Konieczność wyjaśnienia rozwoju
ekonomicznego przez inne podejścia
 Polityka państwa
 Kultura (w tym religia)
 Instytucje społeczne
Czy wzrost zależy od religii

Wpływ pośredni wiary na wzrost
gospodarczy
 Zachowanie indywidualne jednostki

Wpływ bezpośredni na wzrost
gospodarczy
 Regulacje prawne i etyczne w zakresie
biznesu
Kierunki wpływu religii
Wpływ religii na wzrost i rozwój jako
bardzo złożona zależność
 Istotne znaczenie doktryn i
szczegółowych założeń
 Rozbieżności interpretacyjne
 Istotne znaczenie – nie samych założeń,
ale sposobu ich realizacji

Założenia religii
Sposób postrzegania ubóstwa,
nierówności
 Kształtowanie ról w społeczeństwie
 Nastawienie wobec zmian
 Judaizm, protestantyzm – jako religie
sprzyjające wzrostowi gospodarczemu
 Islam – narzucenie ograniczeń dla
rozwoju kobiet

Wpływ na zachowanie jednostek
i grup społecznych
Badanie Barro i McLeary
 Kształtowanie się wartości i sposobu
postrzegania sprawiedliwości,
bogactwa, dobrobytu
 Sposób postrzegania własnego rozwoju,
kształtowania się aspiracji

Podsumowanie
Religia jako bardzo skomplikowane
pojęcie
 Istotne znaczenie dla kształtowania się
norm i wartości społecznych


Czy i jak religia wpływa na wzrost
gospodarczy?
… to zależy….
Co nie zostało powiedziane…

Religia a alokacja „zasobów
produkcyjnych”
 Kapitału
 Siły roboczej
Rola religii w przemianach ustrojowych
 Przykład Islamu jako religii
niesprzyjającej rozwojowi
gospodarczemu

 W oparciu o raport na stronie www.arabia.pl
Dziękujemy
Przydatne strony
http://zn.mwse.edu.pl/malgorzataramocka-katolicy-i-protestanci-analizazroznicowania-deklarowanych-wartoscijako-potencjalnych-determinantowrozwoju-gospodarczego/
 http://www.arabia.pl/content/view/28258
2/2/

Download