Ankieta dotycząca badania nauczania religii i etyki

advertisement
Ankieta dotycząca badania nauczania religii i etyki
w szkołach publicznych (oraz niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej)
Wypełniając ankietę proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania ankiety, stosownie do pytania
proszę albo podąć liczby, albo zaznaczyć właściwa odpowiedź X – pytanie zawierające Tak,
Nie, lub wpisać nie dotyczy o ile nie ma zdarzenia w Państwa szkole
1. Typ szkoły(o ile jest zespół szkół to proszę podać osobno dla każdej szkoły), adres szkoły
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły(zespołu szkół) –
3. Imię i nazwisko wizytatora szkoły –
4. Liczba uczniów w szkole –
w tym uczniów:
1) uczestniczących w zajęciach organizowanych przez daną szkołę :
a) religii rzymskokatolickiej b) innych wyznań (jakich?)
c) etyki
2) uczestniczących w zajęciach organizowanych przez jst w grupach międzyszkolnych
na terenie danej szkoły:
a) religii rzymskokatolickiej b) religii innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań i z jakich szkół?)
c) etyki (jeżeli tak to z jakich szkół i jaka jest liczebność grup)
3) uczestniczących w zajęciach organizowanych przez jst w grupach na terenie innych
szkół lubw przypadku religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych
a) religii rzymskokatolickiej
b) religii innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań ?)
c) etyki (jeżeli tak to w jakich szkołach)
4) pozostałych uczniów
5. Liczba oddziałów w tym oddziałów w których organizowana jest:
a) religia rzymskokatolicka
b) religia innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań i w których klasach ?)
c) etyka (jeżeli tak to w których klasach)
d) pozostałych oddziałów
6. Liczba grup międzyoddziałowych w których organizowana jest:
a) religia rzymskokatolicka
b) religia innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań i w których klasach ?)
c) etyka (jeżeli tak to w których klasach ?)
7. Liczba grup międzyklasowych, w których realizowana jest:
a) religia rzymskokatolicka
b) religia innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań, i z których klas są uczniowie?)
c) etyka (jeżeli tak to z których klas są uczniowie?)
8. Liczba grup międzyszkolnych organizowanych przez jst na terenie szkoły, w których
realizowana jest:
a) religia rzymskokatolicka
b) religia innych wyznań (jeżeli tak to jakich wyznań, i z jakich szkół są uczniowie?)
c) etyka (jeżeli tak to z jakich szkół są uczniowie?)
W przypadku gdy szkoły z których są uczniowie poprowadzone są także przez inne
organy prowadzące proszę podać obok szkół nazwę organu prowadzącego daną
szkołę.
9. Liczba nauczycieli w szkole posiadających kwalifikacje do nauczania etyki –
(jeżeli są tacy nauczyciele proszę podać ich kwalifikacje)
10. Liczba nauczycieli uczących etyki w szkole –
w tym posiadających kwalifikacje 11. Jaki jest wymiar w cyklu kształcenia:
1) religii rzymskokatolickiej 2) religii innych wyznań 3) etyki 12. Co robi uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii rzymskokatolickiej, w czasie gdy
w jego oddziale odbywają się zajęcia z religii ?- (proszę podać wszystkie rozwiązania, które
maja zastosowanie w Państwa szkole –możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź, wskazując
ilu uczniów korzysta z jakiej formy – jeden uczeń może korzystać z więcej niż z jednej
formy).
a) uczestniczy w tym czasie w zajęciach religii swojego wyznania lub w zajęciach z
etyki
b) przebywa w świetlicy szkolnej
c) uczestniczy w innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
d) uczestniczy w innych nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych
e) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
f) przebywa w bibliotece
g) uczeń szybciej kończy zajęcia niż reszta klasy (religia lub etyka na ostatniej lekcji)
h) uczeń później przychodzi do szkoły (religia lub etyka na pierwszej lekcji)
i) inne forma przy której uczeń ma zapewnioną opiekę (jaka?)
13. Czy uczeń korzystający z nauki religii lub etyki w grupie międzyoddziałowej,
międzyklasowej lub międzyszkolnej organizowanej na terenie szkoły (proszę podać liczbę
uczniów) w związku z tym:
1) ma w swoim planie jedną godzinę „okienka?”,
2) ma w swoim planie dwie godziny „okienek?”,
3) ma w swoim planie trzy godziny „okienek?”
4) ma w swoim planie więcej godzin „okienek?”
5) nie ma w swoim planie okienek.
Download