Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci

advertisement
sygn. akt ZP.2710.7.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 207 000 EURO określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci
oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
Zamawiający:
Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1
37-700 Przemyśl
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
3
4
5
6
7
[email protected]
Spis treści:
Opis przedmiotu zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty wymagane od Wykonawców
Opis sposobu obliczenia ceny
Kryterium i sposób oceny ofert
Instrukcja dla Wykonawców
Wzory załączników
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 1 sygn. akt ZP.2710.7.2015
http://www.przemysl.pl
Rozdział 1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z
audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego:
 Gminy Miejskiej Przemyśl (około 4 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Żurawica (około 1 127 punktów oświetleniowych),
 Gminy Przemyśl (około 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Orły (około 1 046 punktów oświetleniowych),
 Gminy Medyka (około 563 punktów oświetleniowych),
 Gminy Krasiczyn (około 720 punktów oświetleniowych).
Łącznie około 9 056 punktów oświetleniowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopę aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie
niższą niż wartość zamówienia.
2. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
CPV 79212000-3: usługi audytu,
CPV 71314300-5: usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia – protokolarne przekazanie Zamawiającemu przez
Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 17 sierpnia 2015 r.,
Rozdział 2
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w szczególności dotyczące:
1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 2 sygn. akt ZP.2710.7.2015
4. Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał, co
najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na kompleksowej inwentaryzacji i audycie
energetycznym urządzeń sieci oświetlenia ulicznego o ilości punktów świetlnych
powyżej 2 000 (dwa tysiące). Przez oświetlenie uliczne Zamawiający rozumie:
oświetlenie dróg, chodników, ulic, alejek, parkingów, placów.
1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli z treści dokumentów o których mowa w rozdz. 3 pkt 2
będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.
3. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, w których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 3 sygn. akt ZP.2710.7.2015
1.6.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga: do zobowiązania podmiotu Wykonawca powinien załączyć dokumenty
niezbędne w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie
określać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Rozdział 3
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 (A - B) do SIWZ.
2. Wykaz usług wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem
nazwy Zamawiającego, nazwy zadania, miejsca i zakresu wykonania, okresu realizacji i
liczba punktów oświetleniowych załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia – załącznik 7 do SIWZ.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 A do SIWZ, albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 B do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6. Inne dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we
właściwym rejestrze;
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1,
4) dowód wpłaty wadium.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 4 sygn. akt ZP.2710.7.2015
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp należy przedłożyć:
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz 331 z późn.
zm.), którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu albo informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ (dokumenty
winny być przedstawione w formie oryginału).
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie, z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców a w przypadku złożenia
kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z
oryginałem,
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 2 ppkt 1)
składa Pełnomocnik Wykonawców w ich imieniu, bądź każdy z Wykonawców
oddzielnie,
b) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w pkt 2
ppkt 2,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pkt 1 ppkt 1) w
imieniu Wykonawców składa Pełnomocnik, o którym mowa powyżej.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Rozdział 4
Sposób obliczenia ceny
1. Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty
podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, o których mowa w rozdz. 1 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia pozostanie niezmienne w okresie realizacji
usługi.
3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
4. Ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst. jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 5 sygn. akt ZP.2710.7.2015
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. składa
dokument zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. „a” (w części dot. pkt 2) i ust. 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. poz. 231).
Rozdział 5
Kryterium i sposób oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o
następującym znaczeniu procentowym:
1) cena - 90 %
2) okres udzielonej gwarancji na dokumentację inwentaryzacyjną oraz audyt energetyczny10 %
1) cena.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90
2) okres udzielonej gwarancji na dokumentację inwentaryzacyjną oraz audyt
energetyczny.
Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Za wydłużenie okresu
gwarancji o każde 6 miesięcy w stosunku do 24 miesięcznego okresu, Wykonawca otrzyma
2,5 punktów, łącznie nie więcej niż 10 pkt.
24 miesiące
0 pkt.
25-30 miesięcy
2,5 pkt.
31-36 miesięcy
5 pkt.
37-42 miesiące
7,5 pkt.
43 miesiące i więcej 10 pkt.
2. Sposób oceny ofert.
1) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.
2) Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w ogłoszeniu
o przetargu, ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3) Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostanie
wykluczony (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 6 sygn. akt ZP.2710.7.2015
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena”
i ilości punktów przyznanych w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
4) Oferta nie spełniająca wymagań merytorycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zostanie odrzucona.
5) Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert nie spełniających wymagań zawartych
w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu
powyższych kryteriów.
6) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wybranej na
podstawie postanowień rozdziału 5 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne - powstałe
w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie) a także takie,
że każdy nie znający sprawy równie łatwo ją zauważy i wskaże ten sam sposób jej
poprawienia. Oczywistość omyłki musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie
z przeprowadzonego celowego badania;
2) omyłki rachunkowe, w obliczeniu ceny w następujący sposób:
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia;
b) jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie, liczbą przyjmuje
za prawidłową cenę podaną słownie;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Rozdział 6
Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiający
1) Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl.
2) Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Przemyślu, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
3. Język i forma porozumiewania się.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie
pisemnej.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu.
4) Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 7 sygn. akt ZP.2710.7.2015
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania informacji w tej formie.
5. Wadium.
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł. (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100).
2) Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.)
3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek
bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, a
dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na
koncie zamawiającego.
4) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć u Pełnomocnika ds. Zamówień
Publicznych – Urząd Miejski w Przemyślu Rynek 1 – pok. 20d. (oryginał), a kopię
złożonego dokumentu należy również załączyć do oferty.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 23 czerwca
2015 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności
energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.
5) Wadium wniesione w formie gwarancji, poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Gminę Miejską Przemyśl ,
b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela) w którym zobowiązuje
się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego, zawierające oświadczenie iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 8 sygn. akt ZP.2710.7.2015
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
W sprawach merytorycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia jest:
Tomasz Włoch – Inspektor Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel.
16 675 20 52 w godz. 8:00 - 15:00.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących
procedury przetargowej jest:
Jerzy Buczkowski - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Dawid Pelc – Inspektor Biura
Zamówień Publicznych, tel., fax. 16 675 20 38, email: [email protected] w godz. 8:00 15:00.
c) w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia –
zawierać w swej treści zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z
przedmiotowym postępowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp,
d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
6) Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.
7) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu
wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ustawy Pzp.
6. Termin związania ofertą.
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Opis sposobu przygotowania ofert:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do
niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i napisana pismem
maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem),
pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego,
b) załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia „Dokumenty wymagane od Wykonawców”,
c) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 9 sygn. akt ZP.2710.7.2015
7. Wyjaśnienie treści SIWZ.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert z
zastrzeżeniem ppkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania
4)
5)
6)
7)
8)
9)
reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego
dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie
w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch
zaklejonych kopertach: wewnętrzna - koperta opieczętowana przez Wykonawcę z
opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz tematem przetargu, w której znajdować
się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna - koperta wyłącznie z napisem:
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl.
e) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić
lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki
sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem
np.
Zmiana oferty przetargowej - Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności
energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym
terminie składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
10. Otwarcie ofert.
1) Miejscem otwarcia ofert jest sala nr 19 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Przemyślu,
Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
2) Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2015 r. do godziny 09:30.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 10 sygn. akt ZP.2710.7.2015
9. Miejsce i termin składania ofert.
1) Miejscem składania ofert jest Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,
Biuro Zamówień Publicznych (II piętro pok. 20d).
2) Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą pod
adres Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 Biuro Zamówień Publicznych, 37-700
Przemyśl.
3) Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2015 r. do godziny 09:00.
5) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
zawartych w ofertach.
6) Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,
w celu zawarcia umowy.
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię, nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli zamówienie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do
podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 8) w terminie
określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie
z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenie oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faxem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10
dni - jeżeli zostały wysłane w inny sposób (pisemnie).
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 11 sygn. akt ZP.2710.7.2015
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
14. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu (opinie, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje) udostępnia się na wniosek, po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnieniu postępowania.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia,
3. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
i informacji,
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika
Zamawiającego,
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować utrwalać treści złożonych ofert, za
pomocą urządzenia lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy,
6) na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą
lub faksem, drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych
przesłanie dokumentów będzie utrudnione Zamawiający poinformuje o tym
wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione,
7) kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy zamawiając
wykonuje odpłatnie (0,50 zł. z 1 stronę).
Przemyśl, 10-06-2015 r.
Spis załączników do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 A i 3 B.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 A i 4 B.
5. Informacja o przynależności do tzw. grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Wzór umowy - załącznik nr 8.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 12 sygn. akt ZP.2710.7.2015
ZATWIERDZAM
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Jerzy Buczkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Rozdział 7
strona 13 sygn. akt ZP.2710.7.2015
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 1
do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z audytem
efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego:
 Gminy Miejskiej Przemyśl (około 4 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Żurawica (około 1 127 punktów oświetleniowych),
 Gminy Przemyśl (około 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Orły (około 1 046 punktów oświetleniowych),
 Gminy Medyka (około 563 punktów oświetleniowych),
 Gminy Krasiczyn (około 720 punktów oświetleniowych).
Łącznie około 9 056 punktów oświetleniowych.
Opracowanie odrębne dla każdej gminy obejmujące kompleksowo cały jej obszar.
Inwentaryzacja z wykorzystaniem podkładów geodezyjnych do celów opiniodawczych wydanych
przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w terminie wykonywania
inwentaryzacji, w skali 1:1000. Dla obszarów objętych mapami cyfrowymi również na mapach
w wersji elektronicznej ( pliki dwg lub dxf oraz warstwy w formacie systemu Ewmapa).
Punkty świetlne - latarnie opisane na mapie elektronicznej w postaci bloków z atrybutami:
 Nr słupa (oznaczenie w terenie),
 Nr słupa oznaczenie wg schematu ideowego,
 Lokalizacja – (ulica lub nr drogi lub nr ewidencyjny gruntów),
 Właściciel słupa,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 14 sygn. akt ZP.2710.7.2015
I. Inwentaryzacja
1. Oprawy oświetleniowe – zestawienie (typy, moce opraw, rodzaj źródeł światła, właściciele, ocena
stanu technicznego).
2. Skrzynki sterujące SON – zestawienie (lokalizacja, rodzaje skrzynek, opis obwodów z
wyszczególnieniem nazw ulic – dróg, których oświetlenie zasilane jest z tych obwodów, ilości
opraw w obwodach, moce obwodów, grupy taryfowe do rozliczeń, elementy sterujące określenie
właściciela, typy współpracujących z szafką reduktorów mocy, rodzaj obudowy, ocena stanu
technicznego). Do opracowania należy dołączyć schematy ideowe szafek SON wraz z układem
zasilania.
3. Stacje transformatorowe – zestawienie (lokalizacja, numer stacji, zabezpieczenie, budowa
kontenerowa, słupowa).
4. Układy pomiarowe – opis , ocena pod kątem dostosowania do zasady TPA.
5. Infrastruktura sieci oświetlenia – zestawienie (lokalizacja, słupy, wysięgniki, linie zasilające,
osprzęt). Opis i ocena działania. Określenie właścicieli w/w elementów, ocena stanu
technicznego. Na mapach geodezyjnych w tym elektronicznych linie kablowe poszczególnych
właścicieli przedstawione innymi kolorami i na innych warstwach ,dla każdej z szafek SON.
6. Sterowanie siecią oświetleniową – opis i ocena działania dla poszczególnych szafek SON
7. Inwentaryzacja z natury metodą geoinformatyczną – lokalizacja (X,Y) dla słupów i skrzynek
SON, przebieg linii, lokalizacja względem drogi, itp.







Typ słupa,
Ocena stanu technicznego słupa,
Typ oprawy oświetleniowej,
Właściciel oprawy,
Ocena stanu technicznego oprawy,
Typ źródła światła,
Moc źródła światła.
Szafki SON opisane na mapie elektronicznej w postaci bloków z atrybutami:
 Oznaczenie szafki,
 Lokalizacja – (ulica lub nr drogi lub nr ewidencyjny gruntów),
 Źródło zasilania,
 Typ szafki oświetleniowej,
 Rodzaj obudowy (klasa izolacji),
 Rodzaj układu pomiarowego,
 Typ reduktora mocy.
W/w bloki należy umieścić na oddzielnych wydzielonych warstwach dla każdej SON zasilającej
obwody oświetleniowe.
Uwaga:
Inwentaryzacja winna obejmować całość oświetlenia drogowego w danej gminie, również punktów
świetlnych montowanych na istniejących liniach napowietrznych nn PGE.
Należy uzyskać od właścicieli w/w linii napowietrznych informację, w jakim okresie planują
modernizację lub likwidację istniejącego oświetlenia.
W/w informacje należy uzyskać również dla obwodów oświetlenia, których elementy są własnością
innych właścicieli, niż gminy wymienione w opisie.
Planowane zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
i projektu pn. „Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”.
Wszelkie dokumenty i materiały wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być
oznaczone zgodnie z aktualnie obowiązującym zasadami promocji i oznakowania projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 15 sygn. akt ZP.2710.7.2015
II. Audyt - analiza techniczno-ekonomiczna i proponowane rozwiązania
1. Stan systemu oświetlenia na dzień rozpoczęcia audytu – analiza i ocena stanu istniejącego.
2. Grupy taryfowe, opłaty i stawki za energię dla oświetlenia w 2014 roku - zestawienie.
3. Zużycie i rozliczenie energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, czasu świecenia oraz kosztów
eksploatacji przez ostatnich 12 miesięcy.
4. Obliczenia na zgodność z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia wykonane
programem Dialux z wykorzystaniem bazy danych opraw poszczególnych wytwórców
z określeniem i uzasadnieniem przyjętej do obliczeń klasy oświetlenia i współczynników
konserwacji, współczynników zmniejszających w przypadku zastosowania redukcji mocy.
5. Określenie potencjału oszczędności zużycia energii oraz kosztów energii i eksploatacji.
6. Identyfikacja źródeł największych kosztów.
7. Wskazanie możliwych rozwiązań oszczędnościowych.
8. Analiza finansowa proponowanych rozwiązań.
9. Efekty ekologiczne proponowanych rozwiązań.
Załącznik nr 2 do SIWZ
............................ dn. ..............................
......................................................................
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia
Prezydent Miasta Przemyśla
FORMULARZ OFERTOWY
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
1. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w rozdz. I SIWZ i zgodnie z załącznikiem
1, za oferowaną cenę, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
WARTOŚĆ NETTO - ……………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..)
WARTOŚĆ BRUTTO - ……………………..,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..)
W tym:
a) Gmina Żurawica
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
c) Gmina Orły
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 16 sygn. akt ZP.2710.7.2015
b) Gmina Przemyśl
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
d) Gmina Medyka
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
e) Gmina Krasiczyn
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
f) Gmina Miejska Przemyśl
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
1 a. Proponowany okres gwarancji na dokumentację inwentaryzacyjną oraz audyt
energetyczny: ……………….. miesięcy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy Podwykonawców
*), którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na .................zapisanych stronach
i kolejno ponumerowanych od nr............do nr.............
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Nazwa Wykonawcy
Osoba do kontaktu
telefon , fax
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 17 sygn. akt ZP.2710.7.2015
7. Dane teleadresowe Wykonawcy.
e-mail
8. Do oferty załączono następujące dokumenty
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................
podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
strona 18 sygn. akt ZP.2710.7.2015
* niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 3 A do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Imię /Nazwisko/ Firma Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w postępowaniu na zadanie pn. Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności
energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki w postępowaniu
określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Miejsce i data ....................................................................................................
strona 19 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 3 B do SIWZ
Oświadczenie Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Działając, jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn.
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki w postępowaniu
określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w szczególności:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Miejsce i data .....................................................................................................................
(podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
strona 20 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(*) Wiedzę i doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 4 A do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
Imię /Nazwisko/ Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w postępowaniu na zadanie pn.
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, brak jest podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Miejsce i data ..........................................................................................
strona 21 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 4 B do SIWZ
Oświadczenie Pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Firmy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Działając jako Pełnomocnik ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl
oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, brak jest podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Miejsce i data ....................................................................................................................
strona 22 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(podpis Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia
drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przez mnie
Wykonawcy, stosowanie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że:
1) nie należą do grupy kapitałowej *),
2) w związku z tym, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *):
Lp.
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
podmiotu
……………………………
(miejscowość i data)
…………………………………………….
strona 23 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
zgodnych z przedmiotem zamówienia.
do wykazy należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi z należytą
starannością
L.p.
1.
Zleceniodawca
Nazwa zadania
Okres realizacji
Ilość punktów
oświetleniowych
Oddane do dysponowania przez
inne podmioty
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
..............................................................
strona 24 sygn. akt ZP.2710.7.2015
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Załącznik Nr 7 do SWZ
…......................... dn. …...........................
…..........................................................
pieczęć Wykonawcy lub wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia pn.:
Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowoulicznego na terenie MOF Przemyśl
(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w zał. 6 kol. 6)
Nazwa i adres Podmiotu
………………………………………………………………………………………….
1. Oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy ( nazwa i adres )
………………………………………………………………………………………….
2. Następujących zasobów :
a) wiedzy i doświadczenia ……………………………………………………………..
b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia ……………………………………..
c) zasobów finansowych…………………………………………………………..
………………………………………..
Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)
uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.
data: ……………………………
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 25 sygn. akt ZP.2710.7.2015
Uwaga : do Zobowiązania Podmiotu wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne
w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty
te powinny jednoznacznie określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 8 do SIWZ
Umowa nr ZP/ /2015
zawarta w dniu ................ 2015 r. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Roberta Chomę - Prezydenta Miasta
Przemyśla, z upoważnienia, którego działa Grzegorz Hayder - Zastępca Prezydenta Miasta
Przemyśla, NIP: 795-231-95-92; REGON 650900341, zwaną w dalszym tekście umowy
Zamawiającym,
a:
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez............................. pod nr
.................; NIP: ........................; REGON: ...........................
reprezentowaną przez:
1.
......................................
2.
......................................
lub
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą (imię) ……………….. (nazwisko) ……………………. (nazwa handlowa)
…………………
z
siedzibą
(adres
prowadzonej
działalności
gospodarczej)
………………………………….; NIP: ........................; REGON: ...........................
zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wg szczegółowego
zakresu usługi określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 26 sygn. akt ZP.2710.7.2015
§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego sygn. akt: ZP.2710.7.2015 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje
do zrealizowania zamówienie pn. Inwentaryzacja wraz z audytem efektywności
energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie Miejski Obszar
Funkcjonalny Przemyśl.
2. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z audytem
efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego:
 Gminy Miejskiej Przemyśl (około 4 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Żurawica (około 1 127 punktów oświetleniowych),
 Gminy Przemyśl (około 800 punktów oświetleniowych),
 Gminy Orły (około 1 046 punktów oświetleniowych),
 Gminy Medyka (około 563 punktów oświetleniowych),
 Gminy Krasiczyn (około 720 punktów oświetleniowych),
Łącznie około 9 056 punktów oświetleniowych.
3. Zamawiający oraz poszczególne gminy i Wykonawca zobowiązują się współdziałać w
celu w celu sprawnej realizacji niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 3.
Wymagany termin opracowania i przekazania opracowania będącego przedmiotem
zamówienia: do dnia 17 sierpień 2015 r. Z przekazania opracowanych dokumentów
Strony sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy.
Za końcowy termin wykonania zamówienia Strony uznają przedłożenie przez
Wykonawcę opracowań będących przedmiotem umowy i podpisanie odpowiedniego
protokołu końcowego przez uprawnione osoby.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac nad planem,
szczegółowego zakresu prac i problematyki, która zostanie przedstawiona w
przedmiotowym dokumencie;
2) wykonania kompletnego przedmiotu umowy, zgodnego w zakresie, standardzie,
formie i dokładności z wymaganiami dotyczącymi przygotowania dokumentacji oraz
audytu energetycznego,
3) sygnalizowania Zamawiającemu wystąpienia istotnych problemów w realizacji
przedmiotu zamówienia, których Wykonawca mimo dołożenia należytej staranności
nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do
opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu. Zamawiający
zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał prac, do których zobowiązał się na
podstawie niniejszej umowy;
4) wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy i zawartych w
nich rozwiązań;
5) niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub wad wskazanych przez
Zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji
elektronicznej) w złożonym opracowaniu, nie tylko w trakcie realizacji umowy, ale
także po jej zakończeniu. Wykonawca usunie błędy i wady niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.
Wykonawcy za powyższe czynności nie będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie;
6) wykonania i przekazania Zamawiającemu opracowania będącego przedmiotem
umowy w ilości 2 pełnych kompletów wydrukowanych i oprawionych oraz tożsamą
wersję elektroniczną (w formie PDF oraz w formie edytowalnej : Word , Exel ,ACAD,
Dialux) zapisaną na trwałym nośniku - w 2 egz. Wymóg dotyczy inwentaryzacji
i audytów odrębnie dla każdej gminy;
7) oznaczenia zgodnie z aktualnie obowiązującym zasadami promocji i oznakowania
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007
– 2013 wszelkich dokumentów i materiałów wykonanych w ramach przedmiotowej
umowy.
Wykonawca odpowiada za kompletność opracowania stanowiącego przedmiot umowy.
Przekazane Zamawiającemu opracowanie, Wykonawca zaopatrzy w pisemne
oświadczenie, że dokumentacja inwentaryzacyjna oraz audyt energetyczny są kompletne
z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i są opracowane zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami w tym zakresie.
Wykonawca dostarczy dokumentację inwentaryzacyjną oraz audyt energetyczny do
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 27 sygn. akt ZP.2710.7.2015
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia sygn. akt:
ZP.2710.7.2015 wraz z załącznikami, w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) udostepnienia wszelkich niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania
zamówienia dokumentów i materiałów, które są w posiadaniu Zamawiającego,
2) uczestniczenia w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia
właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do
wykonania czynności związanych z zakresem umowy.
§3a
1. Odbioru przedmiotu umowy (opracowanych dokumentów) dokona Zamawiający przy
udziale upoważnionych przedstawicieli Gmin, o których mowa w § 1 ust. 2 w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego złożenia przez Wykonawcę, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Z odbioru opracowanych dokumentów zostanie sporządzony protokół zdawczo –
odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1, podpisany przez wszystkich przedstawicieli Gmin
wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
3. Protokół odbioru będzie zawierał w szczególności:
1) datę i miejsce odbioru zadania,
2) ocenę prawidłowości wykonania zadania, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia
oraz ofertą Wykonawcy,
3) wartość zrealizowanego przedmiotu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad w wykonaniu zadania, Zamawiający
zobowiąże Wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1.
5. Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń (protokołu końcowego), którego
podpisanie określa się na dzień 25 sierpnia 2015 r., który jest ostatecznym terminem
zakończenia zadania.
§ 5.
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe którego całkowita
wartość brutto wynosi: .........................(słownie: ....................................................................),
wynikające z powyższego wartość netto wynosząca: ........................(słownie:
............................................................),które są zgodne ze złożoną ofertą.
W tym:
a) Gmina Żurawica
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 28 sygn. akt ZP.2710.7.2015
§ 4.
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do bezwzględnego
przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182).
2. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą
być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 29 sygn. akt ZP.2710.7.2015
b) Gmina Przemyśl
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
c) Gmina Orły
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
d) Gmina Medyka
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
e) Gmina Krasiczyn
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
f) Gmina Miejska Przemyśl
Kwota netto - ………………………….,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..),
Kwota brutto - ………………………...,
(słownie:………………………………………………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wynagrodzenie z tyt. przeniesienia
autorskich praw majątkowych do dokumentów, które mogą powstać w związku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy jest
protokół końcowy, o którym mowa w § 3 a ust. 5.
5. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze, w
terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
6. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje płatności pośrednich tj. za poszczególne elementy
zamówienia. Realizacja zadania na podstawie jednej faktury końcowej, na podstawie
podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu końcowego,
potwierdzającego wykonanie całości prac objętych zamówieniem.
8. W przypadku, gdy Wykonawca posiada Podwykonawców do faktury końcowej załączy
oświadczenia Podwykonawców (po dwa egzemplarze), że są na bieżąco opłacani pod
rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego, do czasu uzupełniania faktury o
oświadczenia Podwykonawcy.
2.
3.
4.
5.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 30 sygn. akt ZP.2710.7.2015
1.
§ 6.
Zamawiający oraz pozostałe gminy objęte zamówieniem w oparciu o postanowienia
niniejszej umowy nabywają autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i
uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystania na polach eksploatacji określonych
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w ramach wynagrodzenia określonego w § 5.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego oraz pozostałe gminy objęte zamówieniem
własność wykonanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy oraz całość
majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 zwanego
dalej dziełem. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji
osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, innych opracowań materiałów,
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła – prawo do wytwarzania dowolną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dzieła – prawo do wprowadzenia
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy dzieła i jego części,
4) w zakresie rozpowszechniania utworu – udostępnienia dzieła oraz tworzenie na
podstawie dzieła nowych opracowań, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie,
5) prawo do tłumaczenia, przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji,
poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła, w tym zmiany
układu lub jakichkolwiek innych zmian, a także wykorzystywania opracowań w
postaci przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań
miałaby być zmiana indywidualnego charakteru dzieła,
6) wprowadzenie i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i
przechowywanie w sieci komputerowej,
7) wypożyczania egzemplarzy całości lub części dzieła.
Przeniesienie własności oraz praw autorskich następuje z chwilą wydania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, którego podstawą będzie protokół odbioru
końcowego.
Zamawiający oraz pozostałe gminy objęte zamówieniem mają prawo do swobodnego
dysponowania majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny
podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy na
terenie kraju. Wykonawca zrzeka się dochodzenia swoich majątkowych praw autorskich,
objętych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do
dzieła, w szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego
tytułu ponoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku do
działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności
wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania.
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do
Zamawiającego, zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno
osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym
wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki
powyższych zdarzeń,
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,
3) poniesie wszelkie koszty związane z naruszeniem praw autorskich, majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminie wykonania usługi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 31 sygn. akt ZP.2710.7.2015
1.
§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współcześnie obowiązujących metodologii i z uwzględnieniem założeń wynikających ze
wspólnotowych, krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.
Opracowane dokumenty powinny być zgodne z zapisami SIWZ i niniejszą umową.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga
niezwłocznego zgłoszenia przez Wykonawcę problemów dotyczących właściwej realizacji
zamówienia.
Przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu
umowy są:
1) Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
tel. 16 675 20 74;
2) Tomasz Włoch – Inspektor Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
tel. 16 675 20 52, e-mail: [email protected];
Przedstawicielem Wykonawcy do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu
zamówienia jest:
………………………………………………………………………………………………………...
Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy stronami jest poczta elektroniczna.
Strony zobowiązują się do wzajemnego potwierdzania otrzymanych wiadomości.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania powyższego
zobowiązania pisma dostarczone pod adresem wskazany w niniejszej umowie uważa się
za doręczone.
3) za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub
nieprawidłowości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
należnego mu wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wykorzystania
informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 do celów innych niż realizacja przedmiotu
umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, osobno za
każdy przypadek naruszenia.
§ 10.
1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w granicach
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem wskazanych warunków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 32 sygn. akt ZP.2710.7.2015
§ 9.
1. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego
wykonania ustawienia na okres …… miesięcy od dnia następnego po odbiorze końcowym
przedmiotu zamówienia (umowy).
2. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu
udzielonej gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub /i
nieprawidłowości w okresie objętym gwarancja jakości.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3
dni do usunięcia ujawnionych, wskazanych przez Zamawiającego wad i nieprawidłowości.
Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w uzasadnionych przypadkach może
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub
nieprawidłowości w okresie gwarancji w terminie lub w razie nie usunięcia wad i usterek w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może:
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających
z gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z
powyższego uprawnienia
lub
2) naliczać Wykonawcy karę umowną na warunkach i wysokości określonej w § 8 ust.1
pkt 3).
6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z czternastodniowym
wyprzedzeniem, (z zastrzeżeniem pkt 3) jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio,
4) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z
postanowieniami
umowy
i
poleceniami
wyznaczonych
przedstawicieli
Zamawiającego, co jest udokumentowane stosownymi dokumentami,
5) Wykonawca dokonał cesji praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z czternastodniowym
wyprzedzeniem, w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy,
2) Wykonawca sporządzi z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, protokół z
inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy,
3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane do
dnia odstąpienia od umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 33 sygn. akt ZP.2710.7.2015
ich wprowadzenia i zakresu:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie
przedłużania terminu realizacji zadania, nastąpi w przypadku opóźnienia realizacji
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, gdy nastąpią następujące
okoliczności:
a) Wykonawca, w trakcie wykonywania umowy pomimo dołożonej należytej
staranności nie uzyskał od właściwych instytucji uzgodnień, dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
b) Zamawiający zawiesza wykonanie przedmiotu umowy;
c) po zawarciu umowy nastąpiła zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na
sposób realizacji przedmiotu umowy.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w nw. przypadkach:
1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami;
2) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, z powodu działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie zamówienia publicznego, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
3) zmiany osób reprezentujących strony z nazwiska wymienionych w umowie.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do obligatoryjnego
wyrażenia zgody.
§ 12.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania siłami własnymi następującego zakresu prac:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres prac (wskazany
w ofercie):……………………………………………………………wpisać zakres podzlecanych
prac, nazwy i adresy Podwykonawców (nazw i adresów Podwykonawców nie wskazywać
na etapie składania oferty).
3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na
zawarcie umowy z Podwykonawcą określonym w ust. 2 a także na dokonanie w takiej
umowie zmian.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim
wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni od daty planowanego rozpoczęcia prac przez
danego Podwykonawcę, umowy z tym Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią
zakresu prac dotyczących wykonania prac oraz do zawierania tych umów w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, Zamawiający w terminie 7 dni podejmie decyzję w
sprawie zgody na zawarcie tej umowy (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w tym terminie
uważany jest za zgodą Zamawiającego na zawarcie umowy).
5. Powierzenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za terminowe należyte wykonanie przedmiotu umowy, także w części
powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
działania i zaniechania Podwykonawców tak samo jak za działania i zaniechania własne.
6. Zamawiający może wyrazić na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na wykonanie
prac przez Podwykonawcę nie wymienionego w ust. 2. Na zawarcie takiej umowy
z Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego w trybie
określonym w niniejszym paragrafie.
7. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy
z Podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania
prac a także zmiany wynagrodzenia za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy.
8. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawcę.
9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego
oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych
przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4 Zamawiający jest zwolniony z
odpowiedzialności określonej w ust. 8.
lub
Wykonawca oświadcza iż całość prac wykona własnymi siłami.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
strona 34 sygn. akt ZP.2710.7.2015
dokonane na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowani prac o ile
odstąpienie nie było z przyczyn Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia należnego za prace
prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13.
Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 14.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Wykonawca nie może dokonać cesji praw i wierzytelności wykonania niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom ustawy Kodeks cywilny oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony powinny skierować konkretne
roszczenie na piśmie.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo Sąd Rejonowy w Przemyślu.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiający.
Wykonawca
strona 35 sygn. akt ZP.2710.7.2015
Zamawiający:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards