WZÓR - Ursus

advertisement
Lublin dnia 2015.09.21
Zapytanie ofertowe
Dot.: Zakup sprężarki śrubowej wraz z osuszaczem powietrza
URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
ogłasza Zapytanie ofertowe zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2014 z dnia 19.12.2014
na zakup: Sprężarka śrubowa wraz z osuszaczem powietrza
I.
Przedmioty Zapytania:
Tabela 1 – opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot
Opis
zamówienia
Sprężarka i osuszacz przeznaczone do instalacji sprężonego powietrza zasilającej wypalarkę
plazmową.
Sprężarka
śrubowa wraz z
osuszaczem
powietrza
(1 kpl.)
Powietrze zasilające musi spełniać poniższe parametry jakościowe:
- max. wielkość cząstki - 0,1 um
(klasa 1 ISO 8573-1)
3
- max. zawartość oleju - 0,01 mg/m (klasa 1 ISO 8573-1)
- max. punkt rosy +3oC
( klasa 4 ISO 8573-1)
Wymagania dla przyłącza:
- G1/4”, gwint prawy zewnętrzny
- wymagany przepływ max. 12750 l/h
- ciśnienie robocze 10-12 barów
Uwaga: przy spadku ciśnienia powietrza w instalacji zasilającej poniżej 8,5 bar wyparka
plazmowa zostanie automatycznie wyłączona z pracy.
Tabela 2 – opis parametrów przedmiotu zamówienia
Lp.
Parametr
Minimalne wymagania
Sprężarka śrubowa
1
Ciśnienie robocze
Min. 11 bar
2
Wydajność
Min. 13 000 l/h
3
Automatyczny spust kondensatu
- na wyposażeniu
4
Zanieczyszczenie powietrza olejem
Max. 0,01 mg/m
3
Osuszacz powietrza
1
Przepływ powietrza
Nie mniej niż max. wydajność oferowanej sprężarki
2
Max .punkt rosy
+3 C
3
Filtracja powietrza
Max. wielkość cząstki – 0,1 um
o
II.
Miejsce składania i otwierania ofert
Oferty na załączonym formularzu należy składać do dnia 06.10.2015 r do godz. 16.00 mailowo na adres:
[email protected] lub osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin.
Ogłoszenie zaproponowanych cen oraz nazw oferentów będzie dostępne dla zainteresowanych 15 minut
po terminie złożenia.
III.
Kryterium wyboru
100% cena
Złożone oferty muszą spełniać wszystkie parametry minimalne opisane w zapytaniu
Przedmiot zamówienia musi być przekazany protokolarnie
Płatność będzie dokonana przelewem
IV.
Dane kontaktowe
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:
Anna Skałecka Tel: kom: 728 804 638 lub, email: [email protected]
Mirosław Wójcik, tel. Kom. 725 445 105
V.
Ważność oferty
Oferta jest ważna przez 30 dni
VI.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
 odwołania Zapytania bez podania przyczyny
 zamknięcia Zapytania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert
 unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny
FORMULARZ OFERTOWY1
dot. Zakup sprężarki śrubowej wraz z osuszaczem powietrza
……………………………………
/Pieczęć Oferenta/
składa ofertę na: Sprzedaż sprężarki śrubowej wraz z osuszaczem powietrza
Marka/Typ Sprężarki………………………………………………………………..………………………………………
Marka/Typ osuszacza powietrza ……………………………………………………………………………………..
zgodnie z poniższą tabelą w cenie netto ……………………..……………………………………..…………..,
VAT ……………………….……………………………………………………….
brutto …………………………………………………………………………….
Tabela – opis parametrów przedmiotu zamówienia
Lp.
Parametr
Minimalne wymagania
Spełnia
Nie spełnia
Sprężarka śrubowa
1
2
3
Ciśnienie robocze
Wydajność
Automatyczny spust kondensatu
Min. 11 bar
Min. 13 000 l/h
- na wyposażeniu
4
Zanieczyszczenie powietrza olejem
Max. 0,01 mg/m
3
Osuszacz powietrza
1
2
3
Przepływ powietrza
Max .punkt rosy
Filtracja powietrza
Nie mniej niż max. wydajność oferowanej sprężarki
o
+3 C
Max. wielkość cząstki – 0,1 um
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany …………………………………………………………..………………… świadomy odpowiedzialności
karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem parametry
przedstawione w powyższej tabeli jako zgodne ze stanem faktycznym i sporządzone na podstawie
danych technicznych możliwe do weryfikacji stronie
www………………………………………………………………..………. lub załączonej dokumentacji.
Przedmiot zamówienia będzie przekazany protokolarnie.
.........................................
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia niniejszej
oferty, miejscowość i data)
1
Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu pod warunkiem że będzie zawierał nazwę firmy, cenę, datę oraz
podpisane oświadczenie
Umowa
zawarta w Lublinie, w dniu ………………………………….r. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………….
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
spółką URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000013785, kapitał zakładowy 41.180.000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP:
7392388 088,
reprezentowaną przez:
………………………………………….
………………………………………….
zwanym dalej Kupującym,
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje …………………….zgodną z
ofertą złożoną Kupującemu, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, szczegółowo w niej
opisany, za cenę ……………………… ) zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług.
Kupujący dokona zapłaty ceny określonej w § 1 pkt 1 w terminie wskazanym na fakturze
wystawionej przez Sprzedawcę.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia ………………………… i zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo - odbiorczym. (nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy)
Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie dokumenty
dotyczące przedmiotu umowy niezbędne do jego prawidłowego używania, w tym instrukcję
obsługi i kartę gwarancyjną.
Sprzedawca oświadcza ponadto, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, wszelkich
praw przysługujących osobom trzecim oraz jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń, nie
stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, a także że nie ma przeszkód do skutecznego zawarcia i
wykonania niniejszej umowy.
Sprzedaż przedmiotu umowy dokonywana jest na warunkach i w terminie wskazanym w niniejszej
umowie oraz ofercie wskazanej w pkt 1 powyżej. Ew. rozbieżności w ww. dokumentach
interpretowane są na korzyść Kupującego.
§ 2.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd w Lublinie.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Sprzedawca
Kupujący
Download