Przedmiot:

advertisement
Przedmiot:
Ustrój Polski współczesnej
Kod ECTS:
14.1-xxx-140
Punkty ECTS: zob. wykład
Rodzaj studiów:
studia stacjonarne III rok, spec. nauczycielska
Liczba godzin:
12
Prowadzący:
dr Anna Zapalec
Rodzaj zajęć:
ćwiczenia
Forma zaliczenia:
zaliczenie
Wykaz tematów:
1. Zajęcia wstępne.
2. Polskie prawo konstytucyjne.
3. Polskie prawo państwowe w okresie KRN i Sejmu Ustawodawczego.
4. Ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
5. Naczelne organy władzy państwowej w PRL.
6. Naczelne władze organy administracji państwowej w PRL.
7. Ustrój III RP.
DIII2-10c
1
Lp.
Temat zajęć:
1
Zajęcia wstępne.
Zakres tematyczny:
- omówienie problematyki zajęć
- rygory
- skrypty, podręczniki – omówienie
Literatura podstawowa:
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
A. Gaca, K. Kamińska, Z. Naworski, Historia i współczesność. Świat i Polska. Ludzie i poglądy,
Toruń 1995.
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995.
T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998
Literatura pomocnicza:
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993.
S. Rogowski, Małe konstytucje 1918-1947-1992, „Przegląd Sejmowy” 1999 z.2, s.11-48.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2001, Warszawa 1991.
K. A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1995.
Lp.
Temat zajęć:
2
Polskie prawo konstytucyjne.
Zakres tematyczny:
- ogólne wiadomości o konstytucji
- konstytucje polskie 1791-1935
Literatura podstawowa:
A. Ainenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Literatura pomocnicza:
B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Leksykon historii XX wieku, Kraków 1996.
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995.
T. Maciejewski, Historia ustroju Polski, Koszalin 1998.
S. Rogowski, Małe konstytucje 1918-1947-1992, „Przegląd Sejmowy” 1999 z.2, s.11-48.
Lp.
Temat zajęć:
3
Polskie prawo państwowe w okresie KRN i Sejmu Ustawodawczego.
Zakres tematyczny:
- powstanie KRN i jej zadania
- PKWN
- Rząd Tymczasowy
- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
- referendum ludowe
- wybory do Sejmu Ustawodawczego
- zasadnicze treści Małej Konstytucji
DIII2-10c
2
Literatura podstawowa:
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
S. Rogowski, Małe konstytucje 1918-1947-1992, „Przegląd Sejmowy” 1999 z.2, s.11-48.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2001, Warszawa 1991.
Literatura pomocnicza:
A. Ainenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
A. Burda, L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1990.
A. Gaca, K. Kamińska, Z. Naworski, Historia i współczesność. Świat i Polska. Ludzie i poglądy,
Toruń 1995.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Lp.
Temat zajęć:
4
Ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Zakres tematyczny:
- przygotowanie i uchwalenie konstytucji PRL
- ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy PRL
Literatura podstawowa:
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
Literatura pomocnicza:
A. Burda, L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa 1990.
W. Sokolewicz, Konstytucja PRL po zmianach z 1976r., Warszawa 1978.
Lp.
Temat zajęć:
5
Naczelne organy władzy państwowej w PRL.
Zakres tematyczny:
- ogólna charakterystyka naczelnych organów władzy państwowej
- pozycja i rola polityczno-strojowa Sejmu PRL
- Rada Państwa
- NIK
Literatura podstawowa:
A. Gaca, K. Kamińska, Z. Naworski, Historia i współczesność. Świat i Polska. Ludzie i poglądy,
Toruń 1995.
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Literatura pomocnicza:
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
DIII2-10c
3
Lp.
Temat zajęć:
6
Naczelne władze organy administracji państwowej w PRL.
Zakres tematyczny:
- organizacja i zakres działania Rady Ministrów
- rady narodowe
Literatura podstawowa:
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Samorząd lokalny – tradycje i współczesność, red. J. Stępień, Poznań 2000.
Literatura pomocnicza:
A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
J. Dąbrowski, Organizacja władz administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1980.
J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.
Lp.
Temat zajęć:
7
Ustrój III RP.
Zakres tematyczny:
- okrągły stół
- Mała Konstytucja
- przygotowanie i uchwalenie konstytucji III RP
- ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy
Literatura podstawowa:
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: wybór źródeł, opr. D. Dudek, Lublin 1995.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.
Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993.
Literatura pomocnicza:
A. Ainenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
R. Grajcar, Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji, Toruń 2004.
M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.
A. K. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005.
Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998.
S. Rogowski, Małe konstytucje 1918-1947-1992, „Przegląd Sejmowy” 1999 z.2, s.11-48.
Prawo konstytucyjne, pod red. P. Tulei, Warszawa 1995.
T. Słomka, Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku: ujęcie porównawcze, Warszawa 2005 R.1-4.
Literatura obowiązkowa:
Ainenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A., Leksykon historii XX wieku, Kraków 1996.
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.
Gaca A., Kamińska K., Naworski Z., Historia i współczesność: świat i Polska, ludzie i poglądy,
Toruń 1995.
Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.
Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX wiek, Warszawa 2001.
Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, t. I-II, Warszawa 1990.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł, opr. D. Dudek, Lublin 1995.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.
DIII2-10c
4
Leszczyński K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001. Skład, organizacja i tryb
funkcjonowania, Toruń 2005.
Łaszewski R., Salmonowicz S., Historia ustroju Polski, Toruń 1995
Maciejewski T., Historia ustroju Polski, Koszalin 1998.
Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993.
Piasecki A. K., Referenda w III RP, Warszawa 2005.
Pietrzak J., Sejm RP – tradycja i współczesność. Kompetencje, procedury, zwyczaje, Warszawa
2000.
Piotrowski R., Polski ustrój państwowy, Warszawa 2002.
Rogowski S., Małe konstytucje 1918-1947-1992, „Przegląd Sejmowy” 1999 z.2, s.11-48
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2001, Warszawa 1991.
Samorząd lokalny – tradycje i współczesność, red. J. Stępień, Poznań 2000.
Wojtaszczyk K. A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1995.
Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa, historia
i współczesność, Lublin 1999.
Literatura uzupełniająca:
Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
Burda A., L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1990.
Bückenforde E. W., Wolność, państwo, kościół, Kraków 1994.
Dąbrowski J., Organizacja władz administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1980.
Godlewski J. E., Katolicka myśl kościelna o prawie i państwie, Warszawa 1985.
Grajcar R., Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji, Toruń 2004.
Gutkowski J., Sejm Polski, Warszawa 2001.
Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, pod red. S. Wronkowskiej
i M. Zmierczak Warszawa-Poznań 1995.
Konstytucje Rzeczypospolitej 1997, 1952, 1935, 1921, 1791, red. J. Boć, Kolonia 2001.
Konstytucyjne systemy rządów, pod red. M. Domagały, Warszawa 1999.
Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1993.
Leksykon demokracji, Warszawa 1992.
Leksykon politologii wraz z aneksem. Partie. Parlament. Wybory, pod red. A. Antoszewskiego
i R. Herbuta, Wrocław 1996.
Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.
Maritain J., Człowiek i państwo, Kraków 1993.
Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998.
Prawo konstytucyjne, pod red. P. Tulei, Warszawa 1995.
Prezydent w państwach współczesnych, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2000.
Pułło A., Współczesne ustroje państwowe, Gdańsk 1990.
Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995,
Warszawa 1997.
Redelbach R., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2003.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000.
Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005 R.1-4.
Sokolewicz W., Konstytucja PRL po zmianach z 1976r., Warszawa 1978.
Steiner J., Demokracje europejskie, Rzeszów 1993.
Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1995.
Winczorek P., Majchrowski J., Ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993.
Witkowski W., Pierwsze konstytucje nowożytne, t. I, Lublin 1996.
Władza, wolność, prawo, pod red. B. Szlachty, Kraków 1994, wyd. sejmowe, Kancelaria Sejmu.
DIII2-10c
5
Download