Był pełen uznania dla Rzymu, jego ustroju politycznego, potęgi

advertisement
1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA MYŚLI SOFICKIEJ
Sofiści: (sofistos – mędrzec, Sofia - mądrość) nurt myśli.
VI-V wiek p.n.e.
Sofiści w najszerszym zakresie realizowali postulat
harmonijnego wykształcenia. Wiedza ich była głęboko
osadzona w rzeczywistości, z niej bowiem wynikała i jej
miała służyć.
Sofistów łączyło:
1.
uważali, że ład społeczny w niewielkim stopniu
zależy „od palca Bożego”, przeznaczenia, że „człowiek jest
kowalem własnego losu”.
2.
stosunki społeczne kształtuje jednostka i może swoją
wolę narzucać innym,
3.
człowiek jest centralny,
4.
absolutny realizm – prawo, moralność są względne,
bo zmieniają się poglądy, gospodarka.
W miejsce mitu – postawili rozum, Odrzucali istnienie
Bogów. „Każda prawda jest względna, zależy od punktu
widzenia”
Sofiści starsi:
Protagoras z Abdery – jeden z najwybitniejszych Sofistów,
- Gorgiasz - Prodikos
Sofiści młodsi:
Hippiasz z Elidy, Kallikles, Trazymach
2. GENEZA PAŃSTWA W MYŚL PROTAGORASA
Protagoras z Abdery - Bogów nie ma, państwo i prawo,
stworzyli ludzie dla swoich korzyści, a wobec tego
instytucje te nie są absolutne i mogą być zmieniane.
Oskarżony o bezbożność, a dzieła jego skazane na
zniszczenie. Filozofię tego sofisty przenika przekonanie, że
wszystko jest relatywne. Punktem odniesienia jest
człowiek. Nie funkcjonują absolutne.
Teorię poznania Protagorasa charakteryzuje, więc
sensualizm i relatywizm. Konsekwencją relatywizmu jest
przekonanie o konwencjonalizmie wszystkich zjawisk.
Taki charakter mają: państwo, prawo i moralność.
Mają one wyłącznie umowny charakter.
Dzieje ludzkości charakteryzują, więc dwa okresy:
- stan przedpaństwowy, w którym żyją w rozproszeniu,
bez poczucia prawa
- okres zorganizowania w państwo opierające się na
cnocie obywatelskości. demokracja jest właściwą formą
rządów. Cnoty obywatelskości, człowiek musi i może się
nauczyć. Wyraża się ona w sprawiedliwości, rozsądku i
pobożności.
Prawo, to też twór sztuczny.
Zasady sprawiedliwości - też są sztuczne.
Państwo stworzyli ludzie, większość poddała się
mniejszości, ale ta mniejszość ma ich chronić i opiekować
się nimi.
Nie znali pojęcia „Umowy społecznej”.
Wszyscy jesteśmy równi. Umowny charakter państwa ma
się równać „równości społecznej”.
Dzieła: Sztuka erystyczna, O zapaśnictwie, O naukach, O
państwie,
O cnotach.
3. DOKTRYNA HIPPIASZA Z ELIDY JAKO
PRZEDSTAWICIELA MYŚLI SOFICKIEJ
Hippiaszu z Elidy (przełom V – IV w. p.n.e.)
- przekonania o przewadze praw natury w stosunku do
konwencjonalnych instytucji społecznych.
Instytucje społeczne są, ze swej natury umowne, a prawa są
dziełem ludzi. Prawa ludzkie to prawa tyrańskie,
krzywdzące, niesprawiedliwe i niedoskonałe.
Istnieją jednakże inne prawa, które obowiązują
powszechnie. To prawa natury działają skuteczniej.
Człowiek może uniknąć odpowiedzialności przed
państwem, ale przekroczenie praw natury zawsze
przynosi mu negatywne skutki.
Prawo natury przesądza o tym, że ludzie są równi.
dostrzeganie aktualnej sprzeczności pomiędzy prawem
natury i prawem stanowionym, która nie wyklucza jednak
ich zgodności w przyszłości.
Hippiasz skłania się do akceptacji demokratycznej
formy rządów.
4. STAROŻYTNA TEORIA USTROJU MIESZANEGO
Ustrój mieszany: Połączenie trzech form rządów:
monarchii, arystokracji i demokracji, gdzie celem
zachowania społeczno-gospodarczej równowagi władza
państwowa zostaje podzielona pomiędzy monarchę,
szlachtę i lud, a poszczególne organy państwowe
uczestniczą w wykonywaniu swoich funkcji.
- wyodrębnienie form rządów(Herodot),: monarchię,
arystokrację, demokrację, tyranię, oligarchię, ochlokrację;
Sokrates: formy dobre: monarchia i arystokracja; formy złe:
tyrania, oligarchia, demokracja
Platońska teoria ustroju mieszanego: Podwójna triada
dobre: monarchia, arystokracja, demokracja praworządna;
złe: tyrania, oligarchia, demokracja niepraworządna.
Ustroje podstawowe- monarchia i demokracja
praworządna. Zasady ustroju mieszanego: zmieszanie
monarchii i demokracji, władza nieograniczona deprawuje
rządzących, dlatego trzeba ją podzielić.
Platońskie „państwo drugiego rzędu”: Stworzył je pod
koniec życia. Wszyscy obywatele powinni dzielić się na 4 klasy
podatkowe. Państwem rządziła by Rada(Bulle), której członkowie
byli by losowani spośród kandydatów przedstawionych w równe
liczbie przez wszystkie 4 klasy. Faktyczna władza w państwie
należała by do Zebrań Nocnych – czyli narady mędrców.
Państwo drugiego rzędu Platona było więc połączeniem
demokracji i arystokracji.
Arystotelesowska teoria ustroju mieszanego: Podwójna triada:
dobre: monarchia-królestwo, arystokracja, politeja;
złe: tyrania, oligarchia, demokracja. Podstawowe formy rządów:
demokracja i oligarchia. Za najlepszą formę rządów uważał
monarchię, ale twierdził, że forma rządów zależy od państwa i
epoki. Dlatego najbardziej realnym i użytecznym ustrojem jest
politeja, czyli zmieszanie demokracji i oligarchii.
Arystotelesowska koncepcja politei: Podstawą politei
miał być liczny stan średni i społeczny podział władzy. Politeja to
demokracja tylko o węższej podstawie społecznej. Władza miała
być podzielona pomiędzy: czynnik obradujący(zgromadzenie
ludowe), czynnik rządzący(urzędy kierownicze), czynnik sądzący(8
rodzajów sądów).
Polibiuszowska teoria ustroju mieszanego: Podwójna triada:
dobre: królestwo, arystokracja, demokracja;
złe: tyrania, oligarchia, ochlokracja.
Anakyklosis: cykl rozwoju ustrojów. królestwo→ tyrania→
arystokracja→ oligarchia→demokracja→ ochlokracja→ z
powrotem królestwo(i tak w kółko).
Nie można było przeskoczyć do innego ustroju niż sąsiedni.
Polibuszowska doktryna hamulców: Opierał się na
ustroju Republikańskiego Rzymu. W Rzymie władza była
podzielona pomiędzy konsulów, senat i comitia, które nawzajem się
hamowały: Ograniczenia władzy konsulów: senat mógł wstrzymać
wypłatę żołdu żołnierzom, senat określał jak długo konsul był
wodzem wojskowym, senat wyrażał zgodę na marsz tryumfalny,
konsulowie musieli składać sprawozdania przed comitiami, comitia
wyrażały zgodę na ratyfikację traktatów. Ograniczenia władzy
senatu: comitia mogły ograniczać majątek senatorów, trybuni
ludowi mogli zawetować dekrety senatu. Ograniczenia władzy
comiti: nie miały prawa inicjatywy ustawodawczej.
Koncepcja ustroju mieszanego Cycerona: Przejął formy rządów od
Polibiusza(dobre: królestwo, arystokracja, demokracja; złe: tyrania,
oligarchia, ochlokracja) Przejął też od Polibiusza cykl
ustrojowy(anakyklosis), z tym, że u niego można było przechodzić
do ustrojów nie sąsiadujących ze sobą. Głównymi zasadami
Cycerona były praworządność i sprawiedliwość(sprawiedliwość
rozumiał jako przestrzeganie praw natury).
Podstawowe refleksje wypływające z antycznej doktryny
ustroju mieszanego: Ustrój mieszany był dla starożytnych
złotym środkiem, stał się podstawą do rozwoju w późniejszych
epokach teorii podziału władzy.
STOICY starsi nie dokonywali systematyzacji form państwa. Ich
zdaniem żadna nie była idealna. Nie ma też ustrojów z góry złych.
Najlepszy jest ustrój mieszany, łączący elementy: monarchii,
arystokracji i demokracji.
Podkreślali oni wagę i pierwszorzędne znaczenie prawa. Wskazuje
ono, co należy czynić i od czego się powstrzymywać. Prawo z
natury jest elementem organizującym społeczeństwo.
Prawo państwa jest podporządkowane wyższemu prawu natury.
Wyższość jego wynika z faktu, że jest to prawo uniwersalne, z
niego wynika społeczna natura człowieka nakazująca mu żyć w
grupie.
STOICY okresu średniego
POLIBIUSZ – w swoich poglądach politycznych nawiązał do
koncepcji cyklicznego rozwoju państwa czyli: etap rozwoju,
osiągnięcie szczytów i następnie upadek. Ten krąg ustrojowy to:
Władza: silnej jednostki → wodzów →królów – dożywotnia, gdy
rządzący kierują się słusznością, jak nie to najlepsi z poddanych
obalają ich, a miejsce królestwa zajmuje →forma
arystokratyczna, gdy nie kieruje się dobrem publicznym, ale
własnymi korzyściami zastępuje ją →oligarchia obalona jest przez
lud dla zasady równości, czyli →demokracji, gdy tu pojawia się
chciwość, a bogacze pozbawieni są własności na czele staje
→tyran, który szybko ujarzmia lud. Proces ten powtarza się. Taki
jest cykl ustrojów.
POLIBIUSZ wyróżnił trzy prawidłowe formy państwa i trzy złe:
Dobre:
królestwo, arystokracja i demokracja
Złe: tyrania, oligarchia, ochlokracja
Najlepszy jego zdaniem jest
ustrój mieszany, łączący elementy jednowładztwa, arystokracji i
demokracji. Ustrój taki nie podlega zwyrodnieniu.
Najtrwalsze jest państwo, w którym władza podzielona jest
pomiędzy:
- senat (element arystokratyczny),
- zgromadzenie ludowe (element demokratyczny),
- konsula (element jednowładztwa).
Zasadą musi być równowaga poszczególnych części ustroju.
Władze powinny się wzajemnie hamować i również ze sobą
współpracować.
Republika rzymska była zdaniem Polibiusza szczytem
doskonałości.
CYCERO przez państwo rozumiał:
- „rzecz ludu” tj. zorganizowaną masę ludu połączoną dla wspólnego
pożytku wynikającego ze wspólnego bytowania,
- zespoloną przestrzeganiem tego samego prawa,
-ludzie łączą się w państwo, gdyż wynika to z ich instynktu
społecznego.
Oryginalne jest to, że elementem każdego państwa jest więź prawna
łącząca obywateli. Państwo powstało przez połączenie wielu
jednostek i za ich zgodą. Jest to druga po Arystotelesowskiej znacząca
teoretycznie definicja państwa.
Podobnie jak Polibiusz, opisuje 3 główne formy państwa:królestwo,
arystokrację i demokracj
Istnieje również forma czwarta – łącząca elementy trzech
poprzednich – mieszana. Wzorem Polibiusza chwalił kompromis
władzy zawarty w republice mieszanej, choć dostrzegał także zalety
władzy jednoosobowej. Uważał, że każda forma ma soje wady i
zalety. Jednak rządy ludu „najmniej zasługują na pochwałę”.
Równość jest tu nierównością, ponieważ najlepsi i nikczemni zajmują
jednakową pozycję. Republika mieszana jest najtrwalszą formą,
opartą na zasadzie kadencyjności, poczuciu równości ludzi wolnych.
5. KLASYFIKACJA FORM USTROJOWYCH W DOKTRYNIE SOKRATESA.
Urodził się i mieszkał w Atenach (469-399), postać niezwykle
ciekawa.
W młodości był uczniem sofistów, później od nich się odciął.
Uważał, że filozof jak akuszerka pomaga w „narodzinach prawdy”.
Stworzył metodę sokratyczną.
Zaczepiał ludzi i zadawał im pytania, udowadniając, że osoby te mają
wiedzę pozorną.
Mówił „wiem, że nic nie wiem”.
Sokratesa uważa się za pierwszego filozofa, który przedmiotem
swych badań uczynił człowieka.
Chodził i nauczał wraz z uczniami – nie pobierał pieniędzy.
Twierdził, że można poznać prawdę, bo ona jest w nas ukryta, tylko
trzeba ją z siebie wyciągnąć.
Za nauki przeciwko demokracji ateńskiej w wieku 70 lat zasiadł na
ławie oskarżonych. Skazany na karę śmierci w procesie „o wartości”,
„politycznym”. To drugi taki proces obok skazania Chrystusa.
Sokrates uważał, że istnieją prawa stanowione z ludzkiej natury i
prawa pisane. Aby w państwie panował porządek trzeba szanować
prawo.
Uważa się go także za twórcę etyki. Wyraża się to w jego
przekonaniu, że Cnota jest absolutna. Wartości moralne i etyczne są
ważniejsze od bogactwa, zdrowia itd.
Trzy założenia jego doktryny etycznej:
1.wiedzieć, co jest sprawiedliwością, to zarazem być sprawiedliwym,
2.Cnota to wiedza, a wiedza to mądrość,
3.Lepszy jest ten człowiek, który świadomie czyni zło, od tego, który
nieświadomie dopuszcza się zła.
Nie poświęcał wiele uwagi rozważaniom nad problemami
politycznymi. Ostro krytykował zarówno rządy tyranów, jak i
demokrację - pisał, że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie
wyników losowania, nie mogą być skuteczne.
Uważał, że rządy muszą opierać się na wiedzy, a nie jej pozorach czy
przypadku.
Nie dążył do zniesienia demokracji, bo uważał, że można ją naprawić
poprzez pracę ludzi nad własnym doskonaleniem moralnym. Uważał,
że ludzie powinni rozpocząć naprawę moralną od samych siebie.
Powiedział, że są formy rządów zdrowe i odpowiadające im
patologiczne:
ZDROWY
CHORY
Monarchia → tyrania (samowola i przemoc)
Arystokracja →plutokracja (chciwość)
Demokracja → demokracja (brak wiedzy)
*Rządzenie to sztuka, która wymaga wiedzy.
Poglądy Sokratesa przenika teza o potrzebie umiarkowania jako
metody na życie. Unikanie skrajności to właściwe działanie.
Uważał, że sprawiedliwość zawiera się w znajomości dwu rodzajów
praw:
1. praw państwa – tj. ich znajomość, i ich przestrzeganie.
2. praw wyższych – tj. praw Bogów, praw wiecznych i bezwzględnie
obowiązujących, właściwych wszystkim ludziom, bez granic.
Nakazują one przeciwstawiać się prawom państwa jak stoją z nimi w
kolizji.
Sokrates nic nie napisał, znany głównie z relacji Platona.
6. IDEALIZM OBIEKTYWNY PLATONA
Idealizm obiektywny to pogląd stworzony przez Platona, który
przypisuje byt ideom, stwierdza, ze istnieją one realnie, obiektywnie.
W taki sposób Platon stwarza teoretyczne podstawy świata, który
budowany jest na bazie pojęć, którym przypisuje się realne istnienie.
Podstawą myśli politycznej Platona było przekonanie, że między
filozofią a polityką istniej ścisły związek, problemy, które ma do
rozwiązania polityk, mają być rozstrzygnięte jedynie przez filozofię,
bo tylko ona może wskazać drogi wyjścia z wielkich schorzeń
społecznych i moralnych oraz wypracować zasady nowej polityki.
Polityka, zdaniem Platona nie jest sztuką, lecz nauką.
Istnieją 2 rodzaje polityki:
-
-
Pierwsza, pospolita – ma na celu uniknięcie
powtarzającego się zła, polega na prowadzeniu wojny i
zawieraniu pokoju, na schlebianiu ludowi, na wydawaniu
wyroków.
Druga polityka prowadzi do poprawy ludzi. Platon sądzi,
że nie jest istotne, czy rządzący panują zgodnie z wolą
rządzonych czy też nie, zgodnie z Konstytucją, czy też nie,
czy byli bogaci, czy też biedni.
Za najlepszy ustrój filozof uznaje ustrój monarchiczny, w
którym królowie mogą być pasterzami ludów. Głównym
ich zadaniem jest wychowanie, przez które polityka
osiągnie harmonię cnót, unormuje siłę, zaprowadzi
umiarkowanie przejawiające się w spokoju, powolności,
słodyczy. Małżeństwo w państwie idealnym ma być
dobrane tak, by odpowiadało potrzebie wydawania na świat
potomstwa o zrównoważonej strukturze fizycznej i
psychicznej, z którego wyrosną doskonali obywatele.
Platon twierdził, że szczęście polega na realizowaniu
sprawiedliwości, że państwo doskonałe, to państwo
sprawiedliwe, to znaczy takie, które pielęgnuje cztery cnoty
kardynalne: mądrość, odwagę, umiarkowanie i
sprawiedliwość.
Mądrość, związana jest z najlepszą organizacją państwa,
cnota powinna charakteryzować klasę tzw. Rządców.
Odwaga jest cechą wojowników.
Umiarkowanie polega na umiejętności panowania nad sobą,
nad przyjemnościami i żądzami. Sprawiedliwość opiera się
na zasadzie, że każdy powinien robić to, co do niego
należy.
Platon twierdzi, że państwo to takie wspólne mieszkanie, w
którym zbierają się ludzie, aby sobie nawzajem pomagać i
wspólnie żyć. Ludność państwa według Platona jest
podzielona na 3 klasy: rządców-filozofów, żołnierzy całą
resztę, tj. rzemieślników, rolników, kupców i ludzi innych
zawodów. Porównuje te trzy klasy do trzech władz duszy:
rozumu, odwagi i pożądania. Jedność państwa może być
utrzymana tylko pod warunkiem usuwania przyczyn jego
rozbijania i demoralizacji.
Za odwieczne źródło wszelkiej destrukcji w
państwie P uznał własność prywatną i rodzinną, która
stwarza różnice majątkowe, dzieli obywateli na bogatych
biednych. Staje się to podstawą wrogości i walki. By
zapewnić całkowitą jedność i zwartość rządzącej elity, P
proponuje wprowadzenie dla klasy rządzącej własność
wspólną. Ma ona obejmować dobra materialne, a także
kobiety i dzieci. Kobiety mają mieć równe prawa z
mężczyznami, podobne wychowanie. Najdzielniejsze mają
pełnić służbę wojskową, a związek dwojga ludzi ma
doprowadzić do prokreacji, nie opiera się na uczuciu, lecz
na zasadzie losowania. Miłość zostaje wyeliminowana, a
dobór par ma być prowadzony ze względu na przyszłe
potomstwo. Proponował on „miłość czystą” (platoniczną).
7. PAŃSTWO W DOKTRYNIE PLATONA
Platona właściwie - Arystokles, żył i tworzył w VI wieku p.
n. e.. Był greckim filozofem, uczniem Sokratesa. Założył
szkołę filozoficzną, zwaną Akademią Platońską. Na
podstawie stworzonej przez siebie teorii idei, zbudował
doktrynę państwa idealnego, którą zawarł w
dziesięciotomowym dziele, noszącym tytuł Państwo.
Platon wywodził się z arystokracji. Urodził się, kiedy
trwała wojna peloponeska Ateny, niegdyś potęga, chyliły
się ku upadkowi. Filozof starał się wyjaśnić przyczyny tego
upadku. Uważał, że istniejące ustroje państwowe, takie jak
oligarchia, tyrania czy demokracja, posiadają swoje zalety
ale też liczne wady. Postanowił, iż sam stworzy doskonały
system państwowy.
Według Platona władza działa dbając jedynie o swoje
interesy, które nie zawsze są zgodne z dobrem państwa. W
swoim dziele zawarł więc następujące porównanie. Ludzkie
ciało podzielił na trzy części: głowę, pierś i podbrzusze.
Każdej z tych trzech części odpowiada jedna cnota duszy:
głowie - rozum, piersi - wola, a podbrzuszu - pożądanie.
Cnoty owe są od siebie ściśle zależne. Rozum powinien
dążyć do mądrości, wola okazywać dzielność, a nad
pożądaniem należy potrafić zapanować. Dopiero wtedy,
kiedy wszystkie elementy organizmu człowieczego
funkcjonują jako sprawna całość, możemy sądzić, iż mamy
do czynienia z człowiekiem sprawiedliwym.
Uważał zatem, że w doskonałym państwie
powinny istnieć trzy grupy społeczne, a każda z nich miała
by do spełnienia swoją funkcję, dla szczęścia całości.
Przyrównał strukturę państwa do budowy ludzkiego
organizmu. Każdą z części ciała przyporządkował
określonej grupie społecznej. Każdej z warstw społecznych,
przyporządkował również określoną cnotę duszy. Były to:
mądrość, dzielność (męstwo), pracowitość (praca nad sobą)
i sprawiedliwość. Cnoty te nazywane są także czterema
cnotami kardynalnymi. Jako pierwszy, docenił rolę kobiet
w strukturze państwa. Traktował je na równi z
mężczyznami. Sadził, iż nie są one gorsze od mężczyzn
pod żadnym względem. Twierdził, iż posiadają duże
możliwości intelektualne oraz przywódcze. Powinny zatem
posiadać możliwość kształcenia się zarówno
intelektualnego, jak też możliwość sprawowania władzy. Państwo,
w którym kobiety nie mają dostępu do władzy i wiedzy porównał
do człowieka, który trenuje tylko jedną rękę.
Pierwszą warstwą społeczną była więc najwyższa władza, którą
mieliby sprawować filozofowie, ludzie wykształceni,
przyrównywani do głowy i odznaczający się cnotą mądrości. Drugą
warstwą byli strażnicy. Mieli oni dbać o ład wewnętrzny,
bezpieczeństwo zewnętrzne państwa i odznaczać się cnotą
dzielności. Tę grupę społeczną przyrównał filozof do korpusu
ludzkiego ciała. Trzecią warstwą natomiast byli pracownicy,
rzemieślnicy, którzy mieli odznaczać się cnotą pracowitości. Oni
porównani zostali do podbrzusza. Poza strukturą państwa umieścił
Platon niewolników. Uważał także, że państwo nie może być zbyt
duże.
Obliczył, iż powinno znajdować się w nim 5040
obywateli. Uważał także, że nie należy utrzymywać zasady
dziedziczności, gdyż stanowiska powinny być przyznawane według
zasług, a nie wedle urodzenia. Zasadę dziedziczności uważał za
sprzeczną.
Mówił także o duchu olimpijskim struktury społecznej. Istnieje
bowiem jedna dziedzina na świecie,w której obowiązuje zasada
równości na starcie. W dyscyplinie sportowej, jaką jest bieg
wszystkie jednostki startują z tej samej linii. Tej dyscyplinie
przyporządkował czwartą cnotę kardynalną - sprawiedliwość.
Swoje koncepcje usiłował zrealizować, wcielić w życie.
Zaprzyjaźnił się z władcą Syrakuz - Dionizosem. Jednakże reforma
państwa utknęła w pierwszym punkcie. Platon zażądał, żeby władzę
sprawowali najmądrzejsi lecz władca Syrakuz nie grzeszył
mądrością. Jego atutem była siła. W rezultacie Platon ledwie uszedł
z życiem. Powrócił do Aten, gdzie otworzył słynną Akademię.
8. MYŚL EKONOMICZNA PLATONA
Platon, uczeń Sokratesa, trzeci wielki myśliciel. Jego główne
dzieła: „Państwo”-wizja państwa i „Prawo”; obejmują wszystkie
ówczesne dyscypliny naukowe. Platon zalicza się do autorów tzw.
złotej myśli, prekursor totalitaryzmu-rządzić mają filozofowie i
wojskowi, państwo Platona jest komunizmem utopijnym.
Podtrzymał wiele myśli Sokratesa, materia- odbicie ducha idei,
świat Platona-świat materialny i idei (niewidzialne), np. miłość,
przyjaźń, piękno-wielkie znaczenie ma to dla ludzi. Według Platona
człowiek to element państwa, o tym co dobre dla człowieka
rozstrzyga państwo; odwrotnie niż Ksenofon ujmował wszystko w
odniesieniu makroekonomicznym-„wszystko jest dla państwa, przez
państwo, w państwie”, jednostka jest podporządkowana państwu„państwo jest wszystkim, jednostka niczym”-podobnie jest w
ustroju totalitarnym. Państwem powinna rządzić klasa elitarna,
klasa rządząca. Podkreślał, że funkcja rządzenia jest funkcją wręcz
nieograniczoną, stąd też pojawia się u niego idea centralnego
planowania gospodarczego-ustrój komunistyczny i korporacyjny.
Rządzący chcąc spełnić istotny warunek rządzenia musieli
bezwzględnie wyrzec się własności prywatnej-wszystko oddawali
nawet żony; wszystko miało być wspólne-„pełna komuna”;
wszystko miało być podporządkowane jednemu celowi, czyli
państwu-model utopijny, dotyczył nie tylko strony produkcyjnej, ale
i konsumpcyjnej.
Platon ustosunkowywał się negatywnie do
nadmiernego gromadzenia bogactwa. Uzwał jednak konieczność
posiadania zasobów przez państwo w takim zakresie, w jakim jest
to niezbędne do realizacji w dziedzinie politycznej i moralnej.
Gospodarowanie zaś ma służyć umiejętnemu administrowaniu
bogactwami, uczyć właściwego zarządzania własnym majątkiem.
Platon uważał, że szczęście społeczeństwa zapewniać ma nie
dobrobyt obywateli, lecz ich doskonałość. Wartości moralne cenić
bowiem należy najwyżej. Głosi uniwersalizm i totalizm państwowy.
Zakłada interwencjonalizm państwowy we wszystkich dziedzinach
życia, dotyczy to również gospodarki. Regulacja stosunków
gospodarczych odbywać się ma zgodnie z ustalonym planem w
oparciu o ustalone przez państwo prawa pozytywne. Platon był
konsekwentnym zwolennikiem gospodarki naturalnej. Platon
rozróżnia dwie wartości towaru: użytkową i wymienną. Dostrzegał
konieczność istnienia wymiany wewnętrznej i zagranicznej, lecz
chciałby ją ograniczyć do minimum.
Platon domaga się formalnego zakazania gromadzenia
pieniędzy. Postuluje aby w obiegu znajdowała się tylko taka ilość,
jaka jest niezbędnie potrzebna do opłacenia robotników,
rzemieślników i służby. Jego zdaniem („Rzeczpospolita” i „Prawo”)
szczęście społeczeństwa może zapewnić nie dobrobyt obywateli,
lecz ich funkcjonalność. W idealnym państwie Platona
społeczeństwo ma składać się z trzech warstw, którym odpowiadają
określone cnoty: warstwy rządzącej cechującej się roztropnością,
rycerzy-obrońców charakteryzującej się męstwem i warstwy
żywicieli- pracującej, cechującej się umiarkowaniem.
9. GENEZA I DEFINICJA PAŃSTWA WEDŁUG ARYSTOTELESA.
Na gruncie nauki o państwie metoda Arystotelesa prowadziła do
odrzucenia platońskiego obrazu idealnej polis, dobrej na wszystkie
okoliczności, tkwiącej w zerowym punkcie przemian, niezmiennej.
Niejednokrotnie skłaniała ona autora do aprobowania nawet
brutalnych faktów. Kult empirii ułatwiał Arytsotelesowi
formułowanie ocen realistycznych, umożliwiających dalszy rozwój
nauki o społeczeństwie i państwie. Oczywiście istniały granice
realizmu tych ocen: granice te wyznaczały epoka niewolnictwa oraz
klasowa ograniczenie badacza, a także tradycyjne przeświadczenie
o doskonałości struktury państwa-miasta, która w jego epoce
znajdowała się już w stanie agonalnym.
Punktem wyjścia arystotelesowskiej nauki o państwie jest
stwierdzenie, że „państwo należy do tworów natury[..., człowiek jest z
natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury a nie
przez przypadek żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo
nadludzką istotą”. Państwo to synteza mniejszych wspólnot,
rodzinnych i wiejskich; jest ono jednak od tamtych „doskonalsze”, bo
odznacza się samowystarczalnością. Celem państwa jest zapewnienie
wszechstronnego rozwoju materialnych i duchowych potrzeb
człowieka. Arystoteles ostro krytykował współczesnych sobie
cyników za ich pogardę dla dóbr materialnych; podawał też w
wątpliwość pochodzącą od sofistów wersję państwa jako płodu
ludzkich konwencji.
10. KLASYFIKACJA FORM USTROJOWYCH W MYŚLI ARYSTOTELESA.
Przyjęcie koncepcji polis jako organizacji suwerennej i
wszechogarniającej człowieka, wyznaczonej przez porządek naturalny
legło u podstaw koncepcji państwa zuniformizowanego. Takiego
państwa nie ma i nie może być. Kształt ustroju zależy bowiem od
wielu czynników:
- od siły i efektu walk społecznych,
- od stanu gospodarki,
- od charakteru narodu
- od położenia geograficznego
- od wielkości terytorium.
Dlatego ustrój dobry w jednych warunkach może okazać się zły w
innych.
Generalnie można wg. Arystotelesa mówić o państwach dobrych i
złych. Zależnie od tego kto rządzi - jednostka, grupa czy ogół,
dobrymi formami są monarchia, arystokracja i politea, złymi zaś
odpowiednio tyrania, oligarchia i demokracja. Kryterium stanowi
odpowiedź na pytanie , czy rządy są sprawowane w interesie ogółu (te
są dobre), czy tylko dla własnej korzyści rządzących (te są złe). Ale
taki podział jest tylko punktem wyjścia. Nie uwzględnia on praw
obowiązujących w społeczeństwie, a przede wszystkim zróżnicowania
majątkowego. Z tego punktu widzenia zasadniczy podział jest na
oligarchię i demokrację, które są najczęściej spotykanymi ustrojami.
Tak więc oligarchia to rządy bogaczy, nawet gdyby stanowili oni
większość, a demokracja – to rządy biednych, nawet gdyby ci
stanowili mniejszość. Forma rządów pozostaje bowiem w ścisłej
relacji do rezultatów walki biednych i bogatych. Kiedy górą są biedni,
państwo przybiera postać demokracji , kiedy zaś zwyciężą bogaci –
nadają oni państwu formę oligarchiczną.
Trzecią droga jest forma pośrednia, której
urzeczywistnienie zależy od siły stanu średniego. Gdyby stan średni
był grupa najsilniejszą, a co najmniej przeważającą liczebnie nad
każdą z pozostałych wówczas zdecydowanie najlepszą formą państwa
była by politea – swoista mieszanina oligarchii i demokracji, w której
przewagą uzyskują jednak elementy demokratyczne.
Arystoteles był zwolennikiem takich umiarkowanych form wszelkich
przemian, podkreślając znaczenie rozsądku. Uważał, że dzięki wiedzy
i rozsądkowi, który przypisywał średniej klasie można osiągnąć ład i
porządek w społeczeństwie. Chwalił ten ustrój widząc w nim
harmonijne połączenie ideałów wolności i porządku. Traktował go
jako wyraz drogi pośredniej w polityce czyli realizację polityki
złotego środka, którego był gorącym wyznawcą, gdyż dostrzegał tu
szansę dla kompromisów społecznych i w konsekwencji względnej
stabilizacji polis.
11. MYŚL EKONOMICZNA ARYSTOTELESA
Arystoteles swoje poglądy ekonomiczne zawarł w dziele:
„Polityka”.
Krytykował wspólną własność oraz równy podział ziemi.
Wg Arystotelesa ideałem jest system gospodarczy, zbliżony do
naturalnego.Dobra materialne, czyli gospodarcze są jedynie środkiem
realizacji tego celu.Ideałem dla Arystotelesa jest naturalna gospodarka
rolna.Zgodna z naturą ludzką jest również wymiana bez kupców i
lichwiarzy.
Uznawał on wymianę niezbędną naturalnej gospodarce rolnej.Ale
krytykował handel jako zawód.Naturalną jest również własność
prywatna.
Własność wspólna rodzi zatargi, ludzie nie troszczą się o nią. Jest
zwolennikiem własności indywidualnej.Ponieważ ludzie z natury
różnią się między sobą przy podziale dóbr, urzędów i zaszczytów
obowiązuje zasada proporcjonalności, która jest zasadą
sprawiedliwą.Natomiast przy wymianie dóbr obowiązuje
sprawiedliwość zamierzona, równość prosta- równe za
równe.Naturalnym zjawiskiem jest również niewolnictwo.
Arystoteles przyjmował umiarkowany interwencjonalizm
państwowy,- „Niezbędna jest kontrola własności ziemi i przyrostu
naturalnego.’’ Wyodrębnił gospodarkę naturalną i
towarową.Gospodarka naturalna jest zgodna z naturą /gospodarstwa
domowe/, której celem jest zaspokojenie potrzeb a nie osiąganie
zysku.Produkuje się dla własnych potrzeb, sprzedaje się tylko
nadwyżki.Wprowadza termin – ekonomia-bogactwo rzeczy użytecznych.W ramach gospodarki mogą wystepowac 3 typy
gospodarstw:

samowystarczalne

gospodarstwa wymiany bezpieniężnej

niesamowystarczalne gospodarstwa wymienne i pieniężne
W gospodarce towarowej działają gospodarstwa zarobkowe, których
celem jest zdobycie bogactwa w postaci pieniędzy. Arystoteles był
pierwszym, który rozróżniał wartość użytkową i wartość wymienną.
Dostrzegł również
3 funkcje pieniądza tj. funkcję środka obiegu, miernika wartości i
teauryzacji czyli gromadzenia.
12. KONCEPCJA SPRAWIEDLIWOŚCI ARYSTOTELESA
S p r a w i e d l i w o ś ć - Arystoteles uważał za jedną z
cnót o podstawowym znaczeniu społecznym.
Identyfikował ją z doskonałością etyczną, ponieważ jest
stosowaniem w praktyce doskonałości etycznej, a
definiował ją jako środek pomiędzy wyrządzaniem a
znoszeniem bezprawia. Natomiast S p r a w i e d l i w o ś ć
w znaczeniu szczególnym polegała na zachowaniu
równości pomiędzy ludźmi. Wyodrębnił jej dwie funkcje wyrównywającą i rozdzielającą. Wyrównywająca
odpowiada za to, żeby w stosunkach między jednostkami
każda otrzymała Dobro równe – Dobru straconemu,
Natomiast wg sprawiedliwości rozdzielającej Dobra są
rozdzielane między ludzi odpowiednio do zasług. Wg
pierwszej sprawiedliwości regulowane są stosunki między
poszczególnymi obywatelami, a wg Drugiej stosunki
pomiędzy obywatelem a państwem.
Sprawiedliwość- cnota najwyższa, doskonała. Rozróżnia 2
podtypy:
- sprawiedliwość sensu largo /szersze, formalne/ - można
mówić gdy ktoś przestrzega prawa /jest sprawiedliwy/,jeśli
przestrzega prawa a prawo jest błędne /egoistyczne/ to
przestrzeganie takiego prawa nie będzie aktem
sprawiedliwości.
Sprawiedliwość formalna – to postępowanie zgodnie z
prawem pod warunkiem, że to prawo jest zgodne z prawem
statutowym.
Prawo materialne – to sprawiedliwość, wymierzająca
równość świadczeń , każdemu wg jego zasług.
Wg Arystotelesa sprawiedliwość to także dyspozycja
woli człowieka, przez którą w sposób wolny, wykonuje dla
siebie czynność. Dobrą dyspozycją jest unikanie skrajności
– tego co za dużo i tego co za mało. Wtedy trafia się w
„złoty środek”/mesotes/.Na cnocie sprawiedliwości
spoczywało zachowanie polis. Sprawiedliwość jest
właściwą relacją między korzyściami a stratami.
14. DOKTRYNA POLIBIUSZA
Polibiusz /Polybios z Megalopolis/ur.ok.200,zm 118 p. n.
e/grecki historyk i kronikarz imperium rzymskiego. Do
Rzymu trafił jako niewolnik. Uważał, że najlepszą formą
ustroju jest ustrój mieszany:/monarchii, arystokracji i
demokracji./
Ustrój taki nie podlega zwyrodnieniu. Elementem
monarchii jest władza konsulów, elementem
arystokratycznym są rzady senatu, elementem
demokratycznym- władza zgromadzeń ludowych. Bał się
przewagi ludu, bardziej bezpieczna wydawała
mu
się przewaga arystokratów. O prawidłowościach formy nie
decyduje struktura władzy, lecz cel państwa, dlatego
monarchii odpowiada niewłaściwa forma tyranii. Republika
rzymska była dla niego szczytem doskonałości.
Był pełen uznania dla Rzymu, jego ustroju
politycznego, potęgi militarnej i podbojów. Napisał
„Dzieje Rzymu”- jest to rodzaj historii powszechnej które
miały 40 tomów. Państwo to - zabezpieczenie
bezpieczeństwa.
Po zajęciu Grecji przez Rzymian w roku 146
pne został wyznaczony przez senat do zarzadzania tym
krajem.
Polibiusz - uważał, że walory nowego
centrum polityki światowej uprawniają Rzym do objęcia
panowania nad światem. Skłonił się do przyjęcia teorii
cyklicznego rozwoju. Za najlepszą formę ustroju uważa
ustrój arystokratyczny.
Oligarchia i demokracja oznaczają przejście
formacji państwowej do trzeciego stadium, czyli do
upadku. Wg Polibiusza Rzym dzięki walorom ustroju
mieszanego nie przechodził przez stadia cyklicznego
rozwoju.
Wg Polibiusza : Ustroje podstawowe
nieuchronnie zmierzały do form negatywnych /”cykl
ustrojowy”/- po kolei –królestwo w tyranię tyrania w
arystokrację, arystokracja w oligarchię itd. Potem
cheirokracja w stwo/.
Połączenie form pozytywnych w republice rzymskiej
dawało rozwiązanie idealne:
konsulowie/monarchia/,senat/arystokracja/, zgromadzenia
ludowe /demokracja/.
Polibiusz doszedł do wniosku,że również system mieszany
/ jako rozwiązanie rzekomo idealne/ podlega
deformującemu cyklowi ustrojowemu.
Jedynym ratunkiem jest system hamulców „ organ może
przeciw- stawiać się pozostałym organom, albo z nimi
współpracować”- twórca koncepcji hamulcow ustrojowych.
Do teorii hamulców Polibiusz doszedł przez
pomyłkę. Pomylił formalne kompetencje organów z
faktycznymi. Tylko faktyczne przejęcie kompetencji
Konsulów przez Senat spowodowało w Rzymie zachwianie
równowagi. Polibiusz wnikliwie obserwował ustrój
państwa i źle zinterpretował fakty. Wymyślił więc
koncepcję hamulców by zrównoważyć
/zabezpieczyć/system.
16. Epikur i jego doktryna
Żył na przełomie III/ IV w. p.n.e. - nic nie istnieje a w świecie
panuje przypadek, szkołę „Ogród Epikura.
Napisał „ Traktat o przyrodzie”., składający się z 47 tomów. Jego
hasło. „carpe diem” – łap dzień
Własność i pożądanie zbytku prowadziły do wojen.
Człowieka unieszczęśliwiają: obawa przed niemożnością
osiągnięcia szczęścia, obawa przed cierpieniem, przed bogami i
śmiercią. Istota przyjemności polega na uwolnieniu się od cierpień i
niepokojów, toteż przez epikurejczyków zalecane jest
umiarkowanie w każdym działaniu.
Główne doktryny:
- Unikanie cierpienia gwarantuje nam szczęście.
- Boimy się czegoś , czego nie znamy np. bogów
- Śmierci się nie czuje, śmierć to chwila, czuje się jedynie ból
- Ból i cierpienie są łatwiejsze do zniesienia niż się wydaje
- To co dobre jest łatwiejsze do osiągnięcia niż się wydaje.
Państwo to umowa społeczna, a jego bezpośrednim
celem jego ochrona obywateli przed innymi państwami i przed
innymi ludźmi. Niesprawiedliwość mąci spokój, bowiem człowiek
odczuwa strach przed karą.
Epikurejczycy twierdzą, że państwo jest tworem społecznym ,
bowiem trudno jest żyć w pojedynkę.
Ludzie umawiają się na jakiej zasadzie będzie
funkcjonowała grupa, i jakie będzie jej prawo. Prawo mówi nam co
jest dobre a co złe. Zatem sprawiedliwość jest tylko w państwie,
gdyż w państwie ustalone są zasady, co jest dobre a co złe.
Przyjaźń jest w ich przekonaniu nakazem natury i
wolnym wyborem człowieka. W działalności politycznej człowiek
powinien zachować umiar i żyć z daleka od polityki i wydarzeń
politycznych, gdyż walka o władzę powoduje zawiść i podział na
zwalczające się obozy.
17. Doktryna cyników - Należy do szkoły OKRESU
HELLENISTYCZNEGO
Byli wyrazicielami buntu wobec stosunków gospodarczych i
politycznych . Przeciwstawiali się każdemu ustrojowi bez względu
na to czy był dobry czy też zły. Przedstawicielami tego nurtu byli:
Antystenes, Diogenes, Krates
Głosili pochwałę świadomego egoizmu. Człowiek jest
naturalnie wolną jednostką mającą żyć zgodnie z naturą. Jedyną
rzeczą potrzebą człowiekowi jest cnota, minimalizmu życiowego,
prostoty życia, wręcz ascezy.
Antystenes – uczeń Arystotelesa, był synem niewolnicy i
Ateńczyka. Nie mógł sprawować ważnych funkcji w państwie.
Słuchał Gordiasza potem Sokratesa. Po śmierci Sokratesa założył
własną szkołę. Zupełna odmienność poglądów spowodowała, że
jego stosunki z Sokratesem były wrogie. Uważany obok Platona za
najważniejszego ucznia Sokratesa. Był nastawiony na demokrację..
Diogenes - był uczniem Antystenesa, uważał , że jedynym
państwem dobrze urządzonym byłoby to, które obejmowałoby cały
świat. - mieszkał w beczce. Według niego człowiek to istota
dwunożna nieopierzona.
Krates –ucznień Diogenesa. Posiadając majątek i stanowisko,
porzucił je aby praktycznie realizować założenia szkoły cynickiej,
marzył o rajskiej wyspie obfitości dóbr i wolności ludu.
Uważali , że: Szczęście polega wyłącznie na praktykowaniu
cnoty, ta zaś zależy od woli człowieka.
Prawdziwie wolnym jest ten kto potrafi powstrzymywać swoje
namiętności. Głosili ideał społeczności ludzi wolnych, bez
własności, pieniędzy, wojska i państwa. Natura nie dzieli ludzi na
wolnych i niewolników, bogatych i biednych. Jedyną miarą
wartości człowieka jest jego praca. Twierdzili, że wszystkie
instytucje społeczne są czymś złym, bowiem zostały stworzone
przez człowieka. Kobiety są czymś gorszym i powinny być
wspólne. Państwo jest zbiorowiskiem wszystkich ludzi połączonych
rozumem. Byli przeciwnikami wszelkich form własności i handlu.
18. Dante Alighieri – koncepcja państwa i władzy.
UNIWERSALIZM
Ur. 1265 r. „Boskiej Komedii” i traktatu „De Monarchia”
Uważał, że świat powinien podlegać jednemu autorytetowi.
Wielka monarchia wszechświatowa winna być kierowana przez
władcę świeckiego – cesarza.
Poglądy dot. utworzenia monarchii światowej czerpie od stoików.
Tylko on może być głową uniwersalnej monarchii. Cesarz ma być
sędzią między książętami, kierujący się wyłącznie
sprawiedliwością. Władzę cesarza porównywał do władzy Boga
nad przyrodą.
Państwo to organizacja o cechach doraźnych, które ma być
gwarantem szczęśliwości ludzi.
Cesarz jest sługą poszczególnych ludów i władcą uniwersalnym,
rządzącym na podstawie przepisów prawa.
Odrzuca tezę Św. Tomasza, o odrzuceniu celów doczesnych dla
celów wiecznych.
Bardzo wierzy w ludzki rozum. Docenia osiągnięcia Arystotelesa.
Ważna – wolność jednostki.
O wartości człowieka decyduje jego zachowanie. Uważał, że
światem rządzą występni, niemoralni źli władcy. Kościół i
papiestwo są pełne grzechu. Papieże to chciwi uzurpatorzy. Jest
zwolennikiem wolności majątkowej. Był przeciwnikiem ingerencji
kościoła w sprawy świeckie, bowiem są inne cele państwa i inne
kościoła. Państwo ma dbać o dobro obywateli.
19. Św. Augustyn – koncepcja państwa
4-5 wiek n.e w myśli chrześcijańskiej aż do XII wieku naszej ery.
- zakłada zakon augustowski
- napisał dzieła: „O państwie Bożym”, „Wyznania”, „O Trójcy
Świętej”
- wyróżniał Państwo Boże i Państwo Ziemskie, a obywatele tych
państw są ze sobą pomieszani.
Państwo wyrasta z rodziny, rodzina to fundament
państwa. Państwo wspólnota obywateli połączona wspólnym
pożytkiem i połączona wspólnym prawem.
Prawo ma dwie właściwości:
- nieśmiertelność – prawo wieczne trwalsze niż jednostka, (unitas jednostka oparta na zasadzie chrześcijaństwa)
- administracja (władza) ma się opierać na prawie natury , prawo od
Boga. Prawo pozytywne musi być zgodne z prawem natury.. Władca
ma służyć państwu a nie panować.
Naród jest tożsamy z państwem . Podstawą państwa jest porządek,
jedność, pokój.
Pokój idealny, trwały to pokój boży. Pokój ziemski bywa zakłócany
przez wojny.
Hierarchia prawa:
- prawo boże – to boska wola i pokój
- prawo naturalne – zapisane przez Boga w duszy ludzkiej, dociera do
duszy dobrych ludzi
- prawo doczesne – ma utrzymać ład i porządek, stworzone przez
ludzi, gdyż jest więcej złych ludzi niż dobrych.
Prawo ma wychowywać, za nie przestrzeganie prawa grozi represja.
20. Św. Tomasz z Akwinu
W społeczeństwie wyróżniał 3 grupy (hierarchia):
- świeckich , duchownych, niepracujących
- ludzi honoru
- ludzi biednych bez majątku
Twierdzi, że podporządkowanie ma charakter naturalny i nie należy
się buntować. Sympatyzuje z monarchą, który czerpie władzę od
Boga. Nie można odróżniać spraw duchowych od świeckich. Władza
świecka jest zależna od papieskiej. Papież jest panem świata a władcy
jego wasalami. Wyobrażenie społeczności – jako organizm.
Prawo dzieli się na:
- prawo perse – obowiązujące samo przez się, prawo wieczne od Boga
Stwórcy (moralna podstawa obowiązywania
- prawo pertione (partycypować) – prawo stanowione przez
uczestnictwo, czerpie z prawa wiecznego.
Na czele lex naturalia – prawo natury /wieczne/ prawo naturalne to
prawo do życia, posiadania potomstwa, rozwoju
intelektualnego. Zasada prawa naturalnego – Dobro czynić , a zła
unikać. – obowiązuje wszystkich i zawsze.
Instytucja własności jest środkiem do zbawienia. Własność to odbicie
prawa naturalnego. Nierówność też jest naturalna.
21. KONCEPCJA WŁADZY PUBLICZNEJ W UJĘCIU JANA Z SALISBURY
1120 – ok. 1180 Policraticus, Metalogicon, Historia Pontificalis
Doktryna: zwierzchnictwo kościoła nad władzą świecką
Problemy i koncepcje władzy publicznej:
1.
Ujęcie władzy jako jednego, aczkolwiek złożonego ciała.
Głową państwa – książę
Duszą państwa – kler
Sercem – senat
Oczy, uszy, język – prokuratorzy i zarządcy prowincji.
Ręce - żołnierze i urzędnicy
Stopy – rolnicy
Jelita i żołądek – skarbnicy
2.
Władza księcia jako odrębna część ciała, jako głowy
Władza publiczna nie jest podmiotem wyobcowanym ze
społeczeństwa. Władze sprawuje głowa państwa – książę. Jan z
Salisbury stworzył dwie teorię rządzenia, oparta na odróżnieniu
dwóch przeciwstawnych sobie typów władców, z których każdy był
jednak odmiana tego samego rodzaju władzy panującej.
Książęta pierwszego typu rządzili zgodnie z prawem,
sprawiedliwością, zasada wspólnego dobra.
Książęta drugiego typu – tyrani- kierują się przemocą i własnymi
zdrożnymi celami.
Różnicą pomiędzy władzą księcia i władzą tyrańską polega na tym, że
książę przestrzega prawa i włada ludźmi zgodnie z nim.
3.
Władza księcia jako najniższy urząd duchownego.
Książę otrzymuję władzę z rąk kościoła. Aby zostać księciem,
trzeba być wybranym przez Boga, co znaczy, że trzeba mieć zgodę
władz kościelnych. Ponieważ książę jest poddanym Boga jest również
poddanym kleru, reprezentującego Boga na ziemi. Książę jest sługa
władzy kapłańskiej i sprawuję tę część, która jest niegodna kapłanów.
Książę w tej sytuacji sprawuje niższy urząd religijny, a jego funkcje
można przyrównać do roli kata. Ten kto daje, może tez odebrać.
4.
Istota władzy publicznej jest sprawowana dla poddanych.
Jan z Salisbury uzasadnia dlaczego książę musi dbać o całą
rzeczpospolitą. Ta jego funkcja sankcjonuje powierzenie mu władzy
nad wszystkimi poddanymi. Ma on zapewnić tak pomyślność
wszystkim członkom społeczeństwa z osobna, jak i zarazem
pomyślność całemu społeczeństwu.
5.
Idea racjonalizmu.
6.
Idea sprawiedliwości i praworządności.
Książę winien podporządkować się prawu, co czyni go znakomitym,
niż gdyby został cesarzem. Książę , choć nie jest związany prawem,
jest jednak sługą prawa i sprawiedliwości.
7.
Idea usprawiedliwionego tyranobójstwa.
Jan z Salisbury uważa, że poddany powinien mieć prawo i obowiązek
nie tylko okazać tyranowi nieposłuszeństwo, ale nawet go zabić.
22. Istota państwa i prawa myśli Marsyliusza z Padwy.
Ur. 1275 – Zm. 1343 r. Defensor pacis i Defensor minor
Filozof nie może zajmować się problemami wiary. Nie
mieszczą się one bowiem ani w doświadczeniu ani w
nauce. Religia spełnia jednak ważną funkcję w państwie,
umacniając moralność. Uważał, iż w istocie kościołem jest
wspólnota wiernych wierzących w Chrystusa. Natomiast
państwo, w każdym przypadku, może określać strukturę
formalną Kościoła, stąd nie musi mieć on uniwersalnego
charakteru. Kościół staje się tylko jedną i to wcale nie
najważniejszą częścią państwa.
Prekursor prekursora pozytywizmu prawniczego.
Uważał , że człowiek jest istotą społeczną, a swoje
potrzeby może zaspokoić tylko w społeczeństwie. W
grupach społecznych i pomiędzy nimi ujawniają się różne
konflikty, dla ich rozwiązywania konieczne jest państwo i
prawo. W tym celu Marsyliusz określa cel państwa,
którym jest zabezpieczenie pokoju społecznego.
Pojawienie się rodzin wyprzedziło powstanie państwa.
Rodzina ___Gmina ____Państwo - regnum lub civitas
Społeczeństwo zorganizowane w państwo:
1.
Chłopi
2.
Rzemieślnicy
3.
Wojskowi
4.
Finansiści
5.
Duchowni
6.
Sędziowie
Wyróżnia trzy funkcje władzy: ustawodawczą,
wykonawcza, sądowniczą. Władza skupia się w rękach
legislatora, którym jest z reguły lud.
Lud – Ustawodawca tworzy zarówno prawa, jak i wybiera
rząd który jest jedynie w ładzą wykonawczą. Egzekutywa
powinna być silna, ale zarazem poddana kontroli ludu. Lud
to obywateli, którzy uczestniczą we władzy rządzącej.
Obywatelami nie są: chłopi, niewolnicy i kobiety.
Państwo = prawo, ponieważ prawo staje się jedynym
systemem łączącym obywateli. Prawem jest norma
pochodząca od ustawodawcy i opatrzona sankcją
przymusu państwowego. W tworzeniu prawa dużą rolę
powinni mieć specjaliści, choć nie mają głosu
decydującego dla istnienia prawa.
23. DOKTRYNA ERAZMA Z ROTTERDAMU.
1469 – 1536, zwany papieżem humanistów Morias
Encomium, Spongia, De pace Ed discoradia
Republikańską formą rządów. Wyraża się ona w
zwierzchniej władzy ludu w państwie. Lud dysponuje
prawem weta w stosunku do samowolnych decyzji
panującego. Władca chrześcijański ma być wzorem
moralności i cnót obywatelskich i dlatego nie może być
tyranem. Relacje z ludem powinny się opierać na miłości .
Nienawiść rodzi doznawanie: okrucieństwa,
przemocy, zniewagi, chciwość. Sympatię zdobywa się:
łaskawością, uprzejmością iu grzecznością. Powagę rodzą:
rozsądek, nieskazitelność, trzeźwość.
Edukacja młodzieży, i książę winien dbać o szkoły
prywatne, edukację dziewcząt.
Erazm dążył do reformy kościoła, droga pokojową, bez
użycia przymusu. Pozostał wierny idei tolerancji i
pokojowemu współżyciu różniących się w wierzę. Jego
doktryna wyraża ideę irenizmu, mającemu za cel obronę
pokoju religijnego.
Zwolennikiem pacyfizmu, zdecydowanym przeciwnikiem
wojen, które uznaje za sprzeczne z naturalna harmonią
świata i z rozumną natura człowieka.
24. SOCJOTECHNIKA SPRAWOWANIA WŁADZY W UJ.
MACHIAVELLEGO.
zm. 1527 r. Mowa o organizacji sił zbrojnych Florencji,
O Sztuce wojennej, Książę
Machiavellego zajmowała socjotechnika, ale też polityczny
wymiar religii czy też organizacja sił zbrojnych.
Jego dzieło reprezentuje nowożytną filozofię polityczną
idea zmiany
Światu obcy jest stan spoczynku czy stagnacji.
Charakteryzują go ruch i przemiany. Konflikty pomiędzy
ludźmi przesądzają o historii społeczeństw. Jego twórczość
wywodzi się z zagadnienia charakteru ludzkiej natury.
Naturę ludzką ocenia niezbyt wysoko. Wyraża przekonanie,
że człowiek jest bardziej skłonny do zła niż do dobra.
Człowiekiem rządzą: necessita, occasione,
fortuna i virtu. Neccesita to konieczność, sytuacja dla
człowieka niezmienna, lecz przewidywalna. Occasione to
sposobność, aczkolwiek fortuna to los, niosący i dobro i
zło. Virtu jest osobniczą siłą, która charakteryzuje
przywódcę
25. PAŃSTWO ( GENEZA, DEFINICJA ORAZ OPTYMALNY M
USTRÓJ) W MYŚLI N. MACHIAVELLEGO.
Zasadą państwa jest dominio – zwierzchnictwo,
panowanie, sprawowanie władzy, władza nad ludźmi,
podległość osób władz nieposiadających tym, którzy są jej
nosicielami.
Państwo ma zapewnić pewien stan pokoju i ładu społecznego,
niezbędnego dla życia ludzi.
Wzmocnienie władzy królewskiej, poprzez
uniezależnienie od zwierzchności władzy papieskiej i cesarskiej.
Przedstawił projekt gruntownej reformy państwa polskiego poprzez
Machiavelli wskazuje, iż tradycyjnie wyróżnia się monarchię, rządy przeprowadzenie wewnętrznych reform wzmacniających państwo i
optymatów i rządy ludu. Te trzy formy uważane za dobre mogą
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu oraz zasady, jakie powinny
przekształcić się w formy złe: tyranię, oligarchię, i anarchię.
realizować królowie polscy. Zalecał przeprowadzenie zmian w
stosunkach między państwem a Kościołem, co miało przynieść
Optymalną formą jest więc republika mieszana, stając się jednym ze niezależność polskiego monarchy i konkretne efekty do
zwolenników teorii ustroju mieszanego. Ustrój w państwie
skuteczniejszej ochrony interesów gospodarczych Polski. Postulował
kształtuje się w zależności od przewagi możnych i ludu. Stąd
opodatkowanie duchowieństwa, zniesienie opłat kościoła polskiego
państwo przyjmuje postać republiki, jako gwaranta wolności.
na rzecz Rzymu, król powinien zrezygnować z praktyki obediencji,
Wolność sprzyja bogactwu i potędze państwa.
gdyż uważał, że rola papieża sprowadza się jedynie do zwierzchności
w sprawach religijnych. Protestował przeciwko praktyce zamykania
Warunkiem dobrego sprawowania władzy jest nowy ,a nie
klasztorów przed Polakami i wprowadzeniu nabożeństw w języku
dziedziczny książę. Prowadzi go silne virtu. Machiavelli pokazuje
niemieckim.„Monarcha winien opierać swą władzę na wszystkich
zasady rządzenia, wg nich „cel uświęca środki”. Jednakże podstęp, mieszkańcach królestwa”- postulował jednolitość prawa,
wiarołomstwo przymusu powinno być stosowane tylko w
bezwzględne jego przestrzeganie, stosowanie się do nakazów
ostateczności. Panujący musi się liczyć z ludem , ale także
królewskich- służyć temu miała reforma gospodarcza. Głosił postulat
umiejętnie nim sterować. Oszczędnie nagradzać, konsekwentnie
władzy praworządnej, broniąc niezawisłości państwa polskiego, a
karać srogo, ale szybko. Uważał, że książę powinien obrać sobie
także postulat upowszechniania prawa pisanego i w związku z tym
naturę lwa i lisa. Lew budzi strach wśród wilków, a jednocześnie
nawiązywanie do prawa rzymskiego( ale tylko tych norm, które
lis umie uniknąć przygotowanej przez wilki zasadzki.
byłyby przydatne dla polskiej rzeczywistości). Przyczyniał się do
zwiększenia władzy monarchicznej. Uważał, że należy dokonać
26. DOKTRYNA MARCINA LUTRA
(1483–1546), ogłosił w 1517 roku w Wittenberdze swoich 95 tez.
reformy sądownictwa poprzez ujednolicenie sądownictwa, zniesienie
Dzieła: 95 tez , Artykuły szmalkaldzkie ,Duży Katechizm, Mały
wielkiej liczby instancji. Uważał, że obowiązek obrony państwa
Katechizm, O Niewolnej Woli, O Wolności chrześcijańskiej, O
spoczywać powinien na szlachcie. Również mieszczanie i chłopi
Zwierzchności Świeckiej, Pismo Do Chrześcijańskiej Szlachty.
winni przygotowywać się do obrony( powinni być wyćwiczeni i
- nawrót do Kościoła wczesnego chrześcijaństwa, Biblia
posiadać uzbrojenie, Król powinien dysponować stałą armią).
najwyższym autorytetem w sprawach wiary i życia
Wzrost gospodarczy kraju może być wspomagany przez zniesienie
chrześcijańskiego, mogli ją komentować i interpretować wszyscy
wewnętrznych ceł, żądał reformy pieniądza, ujednolicenia miar i wag
wierni
w całym państwie. Jego zainteresowania oraz wiedza obejmowały
- zbawienie było uzależnione jedynie od wiary
wiele dziedzin ludzkiego życia.
- ograniczenie liczby sakramentów: chrztu i komunii pod dwoma
30. DROGI NAPRAWY POLSKI WEDŁUG KALLIMACHA
postaciami,
Kallimach ur. W 1437r. Dzieła: „ Żywot i obyczaje Grzegorza z
- zniesienie celibatu duchowieństwa,
Sanoka”, biografię Zbigniewa Oleśnickiego, „ Attila”, „ Historia o
- likwidacja zakonów męskich i żeńskich,
Królu Wałdysławie”, „ O próbach Wenecjan pozyskania przeciw
- odebranie Kościołowi dóbr ziemskich oraz majątków,
Turkom Persów i Tatarów”, „Mowa na wojnę z Turkami”, „ Rady- najważniejszy jest bezpośredni i personalny kontakt z Bogiem,
Consilia Callimachi”.
- najważniejsza stawała się władza świecka: książę lub król,
Przypisywanu mu tok myślenia, że przekonanie o
- do liturgii wprowadzono języki narodowe,
naturze człowieka, bardziej skłonnego do złego niż dobrego, jest
Propagatorów i zwolenników nowych wyznań
wyjściową przesłanką dla koncepcji sprawowania władzy. Dzieło
religijnych nazwano protestantami.
„Rady” -wzmocnienia władzy królewskiej to idea przewodnia
Już w połowie XVI wieku luteranizm dominował w krajach
tekstu. W tym sensie jego idee odbiegają od przeważającej opinii, iż
skandynawskich, których władcy podporządkowali sobie
władza królewska jest lub może być zagrożeniem dla ideologii złotej
organizację kościelną.
wolności szlacheckiej, zalecał złamanie przywilejów szlachty,
magnatów i duchowieństwa oraz wzmocnienie władzy królewskiej w
27. DOKTRYNA JANA KALWINA
(1509–64), reformator religijny i współtwórca Kościoła
oparciu o mieszczaństwo.
ewangelicko-reformowanego. 1536 opublikował Institutio
Powaga władcy powinna obejmować całe państwo,
christianae religionis, Traktat o Eucharystii, Traktat o relikwiach,
jednolitość władzy ma również wyrażać jednolitość prawa , któremu
Traktat o skandalach, Sen dusz — zasadniczy wykład doktryny
wszyscy winni się podporządkować. Monarcha ma być suwerenny
kalwinizmu:
wewnątrz i na zewnątrz państwa, wyrażające się w oddanych mu
1.
Natura człowieka jest całkowicie zepsuta przez grzech.
urzędnikach, zasobny skarb, utworzenie tajnej Rady Królewskiej.
2.
Niektórzy ludzie są bezwarunkowo wybrani do zbawienia.
Wsparcie na bogatym mieszczaństwie ma przyczyniać się do
3.
Śmierć Chrystusa stanowi przebłaganie za grzechy tylko i
umocnienia monarchii. „ Prawo ma służyć utrzymaniu się przy
wyłącznie wybranych.
władzy” Jest ono zmienne i dynamiczne.
4.
Łaska zbawienia nie może być przez wybranych odrzucona.
31. POGLĄDY SPOŁECZNO – EKONOMICZNE ARIAN
5.
Wybrani przez Boga wytrwają w łasce zbawienia do końca.
Arianie (Bracia Polscy) – od XVII wieku określani za zachodzie
Europy jako socynianie, reprezentują najbardziej radykalny nurt w
Doktryna predestynacji: wszyscy są przeznaczeni albo do
obozie polskiej reformacji. Organizacyjnie arianie wyodrębnili się z
potępienia, albo do zbawienia,
kościoła kalwińskiego, charakteryzowały ich radykalne poglądy
Zwolennikami magnateria oraz szlachta, która zdobyła prawo oporu społeczno-polityczne. Arianie występują przeciw pańszczyźnie i
wobec panującego narzucającego jej swoje wyznanie.
poddaństwu chłopów, nawołują do wyrzeczenia się majętności i
utrzymywania się z własnej pracy , gdyż jak nauczano: „nie godzi się
28. MYŚL SPOŁECZNO-EKONOMICZNA A. F. MODRZEWSKIEGO
( 1503-1572) Dzieła: „ Mowach o karze za mężobójstwo”, inne „ chrześcijanowi mieć poddanych”. Pod wpływem głoszonych haseł
Mowa Parepatetyka Prawdomówcy o uchwale sejmowej
częśc szlachty ariańskiej pozbyła się swoich majątków, rozdając je
zezwalającej na odbieranie mieszczanom wiejskich posiadłości”, „ swoim poddanych. Arianie są wprawdzie posłuszni nakazom władzy
Mowa o wysłaniu posłów na sobór chrześcijański”, „ Dialog o
państwowej, płacąc podatki i szanując przedstawicieli władzy, nie
przyjmowaniu przez świeckich komunii pod dwiema postaciami, „ O mogą jednak obejmowac żadnych urzędów, z którymi wiąże się
języku ojczystym” . Dzieła Modrzewskiego dotykają wszystkich
obowiązek karania winnych, a więc czynnemu przeciwstawianiu się
najważniejszych problemów politycznych, społecznych i religijnych. złu. Nie mogą oczywiście ich wyznawcy brac udziału w wojnie ani
Najsłynniejsze dzieło to „ O poprawie Rzeczypospolitej”
odpowiadac złem za zło. Niektórzy jednak nastawieni kompromisowo
Bracia wypowiadali się za możliwością udziału w wojnie obronnej i
Wyróżniał następujące formy rządów: monarchię,
oligarchię i politeję. Dostrzegał też mieszaną formę rządu.
wykonywaniem takich funkcji państwowych, które nie kolidowałyby
Zwolennikiem rządów królewskich, elekcyjnych. Władza
z zasadami etyki ariańskiej.
pochodzi od ludzi. Postuluje wzmocnienie władzy królewskiej.
32. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWOŻYTNEJ SZKOŁY PRAWA
Sugerował ograniczenie roli sejmów. Posłowie nie powinni
NATURY
stanowić prawa, lecz opiniować projekty ustaw królewskich,
Polityczne interesy i aspiracje mieszczaństwa oraz rosnącej w siłę
uchwalać podatki, ustalając politykę zagraniczną, sprawy wojny
burżuazji znalazły uzasadnienie w założeniach szkoły prawa natury,
Wnosił o przewartościowanie istoty szlachectwa.
której zwolennicy stanowią główny nurt w rozwoju myśli politycznoLikwidowanie sądownictwa patrymonialnego wobec chłopów.
prawnej Europy wieku XVII i XVIII. Wprawdzie pojęcie praw natury
Zniesienie przywiązania do ziemi, ograniczenie ciążących na nich
sięga epoki Starożytności, powoływali się bowiem na nie zarówno
obowiązków tylko do czynszu, pańszczyzny i dziesięcizny. Był
sofiści jak i Arystoteles i stoicy, w Średniowieczu odwołuje się do
nich m.in. św. Tomasz z Akwinu, dopiero jednak w wieku XVII
przeciwnikiem wszelkich wojen i zwolennikiem trwałego
pokoju. Postulował opodatkowanie świeckich i duchownych.
niemal powszechne staje się przekonanie o niezbędnej adekwatności
przepisów prawa stanowionego z prawami natury, a powszechnośc
Słudzy Kościoła powinni pracować „dla Kościoła i
Rzeczypospolitej.” Nagromadzone przez wieki bogactwa Kościoła tego przekonania uzasadnia nadanie jej zwolennikom nazwy „szkoły
użyte powinny być dla potrzeb społecznych, w szczególności służyć prawa natury”. Jej cechą w wieku XVII staje się racjonalizm i
rozwojowi oświaty i utrzymaniu szkół. Opiekę nad odpowiednim
dominujące przekonanie o tym, że treśc praw natury uda się poznac,
wychowaniem młodego pokolenia ma przejąć państwo.
można je będzie skatalogowac po uprzednim ścisłym ich określeniu,
aby na ich podstawie, majacej niejako charakter uniwersalny i trwały,
29. MYŚL SPOŁECZNA ORAZ EKONOMICZNA JANA OSTROROGA
( ok. 1436-1501) Dzieła: mowa „ Peroratio domini Ostroróg
budowac systemy praw pozytywnych w poszczególnych krajach.
coram domino apostolico” traktat” Memoriał o urządzeniu
Postulaty szkoły prawa natury zawierały najczęściej postępowe treści,
Rzeczypospolitej”.
uwalniając prawo od założeń fideistycznych i dążąc do zawarcia w
nim racjonalnych i przeważnie postępowych zasad w
porównaniu do systemu stanowo-feudalnego, reprezentując
zapatrywania nowej społecznej warstwy: mieszczaństwa i
burżuazji. Za twórcę i ojca nowożytnej szkoły prawa natury
uważany jest holenderski prawnik, dyplomata i myśliciel
Hugo Grocjusz.
33. GENEZA PAŃSTWA W DOKTRYNIE H. GROCJUSZA
(1583-1645) – czołowy przedstawiciel XVII-wiecznej
szkoły prawa natury. Prawo natury jest według niego tak
absolutne i niezmienne, że „sam Bóg nie może go
zmienic”, podobnie jak nawet On nie jest w stanie sprawic
„aby dwa razy dwa nie było cztery”. Prawo natury,
zdaniem Grocjusza, jest „nakazem prawego rozumu,
wskazującym, że pewien czyn wskutek samej zgodności z
naturą rozumną ma cechy konieczności”. Stąd określone
zachowania są dobre lub złe same przez się, a nie dlatego,
że ktoś je ocenił, poznac zaś je można przez zbadanie
społecznej natury człowieka. Cechą niezmienną natury
ludzkiej jest jej trwała skłonnośc do łączenia się z innymi
ludźmi (appetitus societatis) w celu zorganizowanego,
rozumnego i pokojowego, stabilnego współżycia,
możliwego przy przestrzeganiu jego naturalnych praw,
uniwersalnych i ponadczasowych, poznawalnych rozumem.
Grocjusz przytacza takie cztery podstawowe naturalne
prawa, których przestrzeganie jest przesłanką
zorganizowanego życia społecznego. Zalicza do nich: 1)
obowiązek poszanowania cudzej własności – alieni
abstinentia, 2) obowiązek wynagradzania szkód z własnej
winny przyczynionych – damni culpa dati reparatio 3)
obowiązek dotrzymywania umów – pacta sunt servanda
oraz 4) obowiązek poniesienia kary za popełnione
przestępstwa – poenae inter homines meritum. Nawiązując
do Arystotelesa i stoików Grocjusz jest przekonany, iż
człowiek jako z natury istota społeczna (homo animal
sociale) ma naturalną skłonnośc do łączenia się z innymi i
życia w ramach wspólnoty państwowej, dlatego ludzie
powołują do życia państwo (civitas), zawierając w tym celu
odpowiednią umowę. Zawarta między obywatelami a
rządem umowa (pactum subiectionis), chociaż nie
pozbawia narodowi suwerenności, pozwala jednak rządowi,
zgodnie z zasadą pacta sunt servanda, nawet na
sprawowanie władzy absolutnej, byle tylko warunki
umowy nie zostały naruszone. Drogą umowy, podobnie jak
państwo i władza w nim, powstaje także własnośc, gdyż
każdy ma prawo posiadac w sposób wyłączny to wszystko,
co jako pierwszy zdołał zawładnąc.
34. KONCEPCJA PAŃSTWA W MYŚLI J. LOCKE’A
(+PODZIAŁ WŁADZ)
(1632-1704) – doktryna liberalizmu politycznego i
ekonomicznego,
W tym celu państwo może wydawac obowiązujące
powszechnie przepisy prawne i karac tych, którzy je
naruszają. Nie może jednak ograniczac naturalnych praw
jednostek, ponieważ powstało z woli społecznej po to, aby
te prawa skuteczniej bronic. Poglądy owe uzasadniają
traktowanie J. Locke’a jako jednego z twórców liberalizmu
politycznego. W sytuacji kiedy rząd państwa nie wykonuje
swoich zobowiązań lub co gorsza, zagraża naturalnym
prawom jednostek, społeczeństwo ma prawo do obrony, a
w sytuacjach skrajnych nawet do zmiany bądź wręcz
obalenia rządu. W celu niedopuszczenia do takiej sytuacji
Locke opowiada się, jeśli chodzi o formę państwa, za
ustrojem umiarkowanej monarchii, w której władza byłaby
podzielona pomiędzy różne jej organy. Niezbędne jest, jego
zdaniem, wyodrębnienie władzy ustawodawczej,
wykonawczej (rządzenie i sądownictwo) oraz zajmującej
się polityką zagraniczną władzy federacyjnej. Władza
wykonawcza i federacyjna mogłaby być, zdaniem Locke’a,
przekazana w ręce monarchy, nie miałby on już jednak
prawa wpływania na działanośc władzy ustawodawczej. W
systemie tym władza ustawodawcza zajmuje pozycję
naczelną, ale i ona nie jest w stanie ograniczac czy
pozbawiac obywateli ich naturalnych praw, w
szczególności prawa własności. Władzą ustawodawczą jest
oczywiście parlament, do którego wybory powinny być
cenzusowe, równośc wszystkich ludzi odnosi się bowiem
jedynie do powszechności ich praw naturalnych. Parlament,
odpowiednio do struktury społecznej Anglii, powinien być
dwuizbowy, złożony z Izby Lordów i Izby Gmin,
reprezentującej interesy burżuazji i kapitalistycznego
ziemiaństwa, podczas gdy Izba Parów reprezentowała
raczej dawne arystokratyczne kręgi. Parlament stanowiąc
prawa powszechnie obowiązujące, jest nadal skrępowany
koniecznością nienaruszania praw naturalnych człowieka,
dlatego np. może ustanawiac podatki – które są przecież
naruszeniem prawa własności – wyłącznie za społeczną
zgodą. Kto jednak decyduje się na przebywanie w kraju,
ten tym samym milcząco wyraża zgodę uznania nad sobą
ustanowionych przez parlament praw, wydawanych
oczywiście w granicach jego kompetencji. PAŃSTWO I
JEGO GENEZA W DOKTRYNIE T. HOBBESA
Thomas Hobbes (1588-1679) – Dzieła: „De cive” (O
obywatelu), „De corpore” (O ciele), „De homine” (O
człowieku), „Lewiatan, czyli rzecz o władzy kościelnej i świeckiej”.
Poglądy - potrzebne jest zawarcie umowy społecznej na rzecz ogółu
i przekazanie jednostce czy ciału zbiorowemu prawa rządzenia,
które tym samym uzyskują pełną suwerennośc i legitymację do
sprawowania zwierzchniej władzy. Tak właśnie kształtuje się
państwo, organizm suwerenny, potężny i bezwzględny, który na
podobieństwo owego biblijnego potwora – Lewiatana wchłania w
siebie poszczególne jednostki ludzkie i całkowicie nad nimi panuje.
Państwo dla Hobbesa to zło konieczne: malum necessarium,
ratujące jednak ludzi od zła jeszcze większego, jakim jest stan
nieustannej wojny i powszechnego zagrożenia. Wraz z powstaniem,
drogą umowy społecznej, państwa-suwerena ludzie tracą wprawdzie
przyrodzoną im naturalną wolnośc, zyskują jednak bezpieczeństwo,
możliwośc życia w społeczeństwie zorganizowanym, szanującym
stan posiadania i prawo własności, gdzie postępowanie ludzi
wyznaczane jest przez normy obowiązującego prawa,a nie przez
użycie siły. Treśc prawa określa wola suwerena, która ustala i
ogłasza „co winno nazywac się sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe,
co uczciwe, a co nieuczciwe, co dobre, a co złe; to znaczy ogólnie
biorąc, co należy czynic, a czego unikac w życiu zbiorowym”. Tak
rozumiane prawo określa podstawowe zasady postępowania
niezbędne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa, do
których zalicza Hobbes wymóg przestrzegania porządku i
zapewnienia bezpieczeństwa, obowiązek dotrzymywania umów i
nienaruszenia własności. Władza państwowa zdaniem Hobbesa, nie
jest i nie może być niczym ograniczona, jest ona bowiem w
społeczeństwie władzą najwyższą (summa potestas, summum
imperum), od niego niezależną. Nie może też ona tolerowac
istnienia jakichkolwiek niezależnych organizacji społecznych
łącznie z religijnymi. Wierzenia religijne uznaje T. Hobbes za
przydatne dla utrzymywania stabilności państwa, uczą one bowiem
ludzi pokory i posłuszeństwa, kościoły jednak nie mogą być od
państwa niezależne czy tym bardziej wskazywac mu zasady
polityki. Jakiekolwiek ograniczenie władzy państwowej jest dla
państwa groźną chorobą, mogącą sprowadzic nań kleskę, jego
upadek i tym samym cofnąc społeczeństwo do stanu naturalnego,
czyli przemocy i anarchii. Istnieją więc w istocie dwie możliwości:
albo całkowita podległośc absolutnej władzy państwowej, albo
powrót do stanu rządów nieograniczonej przemocy i siły stanu
natury. Państwo gwarantuje obywatelom warunki cywilizowanego
bytowania i rozwoju, jednak bezwzględnym wymogiem ku temu
jest pełna podległośc temu państwu. Forma państwa nie odgrywa w
poglądach T. Hobbesa zasadniczej roli. Istotny jest natomiast fakt,
aby było to państwo wystarczająco silne, zdolne do realizacji
stojących przed nim zadań. Może nim być zarówno absolutna
monarchia, jak i dyktatorskie rządy Cromwella, a nawet postac
republiki, w której władzę sprawuje określone zgromadzenie lub lud
w całości. Koncepcje o boskim pochodzeniu i charakterze władzy,
teorie patriarchalne czy patrymonialne nie zyskują jego aprobaty.
Oparta na umowie społecznej władza państwa tak długo musi przez
społeczeństwo być uznana i szanowana, dopóki jest ona w stanie
ochraniac podległe jej społeczeństwo. Rozwój i wymiana towarowa
mogą bowiem rozwijac się jedynie w warunkach bezpieczeństwa i
ładu, i ta sfera swobodnego działania obywateli nie może być ani
ograniczana, ani zbytnio przez państwo regulowana. Mniejsze
znaczenie, jak się wydaje, odgrywac miały prawa i swobody
polityczne, niekoniecznie do rozwoju ekonomicznego, stąd nie
wysuwał Hobbes tego rodzaju postulatów, uważając je za
niebezpieczne dla państwa i groźne dla gwarantowanego przez nie
porządku.
36. MONTESKIUSZOWSKI TRÓJPODZIAŁ WŁADZY
Podstawową myślą oświecenia było to, że źródłem zła jest
ciemnota, niewiedza ludzi. Jej usunięcie jest prostym
mechanizmem, który pozwolić może na lepsze życie. Poruszano
następujące kwestie polityczne:
* o monarchii – buntowano się przeciwko absolutyzmowi, który
uważano za przestarzałą formę rządów, niezgodną z rozumem;
* o systemie feudalnym – nie zgadzano się z tym, że jednostka
zależna jest od przypisanego jej stanu; nie liczyły się w feudalizmie
zdolności, talenty, a jedynie pochodzenie z danego stanu;
* o ograniczeniach produkcji handlu, które uznawano za
pozostałości systemu feudalnego; dostrzegano także wiele innych
absurdalnych pozostałości tego systemu;
* o reformie systemu feudalnego i monarchii absolutnej;
* na sprawy polityczne patrzono uniwersalnie;
Monteskiusz o podziale władzy.
Monteskiusz Karol (1689-1755) Dzieła „O duchu praw” (1748r.) teoria teorię polityczną dotyczącą istoty i powstania państwa
rządzonego dobrze i praworządnie. Państwo powstało wg
Monteskiusza w wyniku umowy społecznej zawartej przez ludzi, w
celu ochrony ich interesów, bezpieczeństwa i wolności. Zadania
państwa pojmował Monteskiusz w sposób liberalistyczny i
indywidualistyczny: powinno działać tylko wówczas, gdy jest to
niezbędne. Istotą państwa powinna być polityczna wolność
obywateli, którą pojmował Monteskiusz w sposób
antyabsolutystyczny a zarazem moralny. Polega ona na tym, aby
"móc czynić to, czego się powinno chcieć".
W państwie są 3 władze: prawodawcza, wykonawcza i sądowa,
powinny być one rozdzielone. Władza prawodawcza powierzona
być powinna parlamentowi jako przedstawicielstwu społeczeństwa.
Władza wykonawcza miała należeć do monarchy, który wykonywałby
prawa przy pomocy mianowanych przez siebie ministrów. Władzę
sądową miały sprawować wybierane na krótkie kadencje niezawisłe
trybunały. Te trzy władze miały „rozdzielone i stopione ze sobą”.
Wszystkie miały realizować w państwie ten sam cel: wolność
polityczną. Istota stosunków między nimi polegałaby na wzajemnym
uzupełnianiu się, kontrolowaniu i hamowaniu, tak by jedna władza nie
mogła stanąć nad drugą.
Wewnętrzną zaporą, która miała zniechęcić władzę ustawodawczą
do wznoszenia się ponad wymiar sprawiedliwości i rząd, byłaby sama
jej struktura – parlament dwuizbowy. Izba niższa – „ludową” – mieli
wybierać wszyscy, izba wyższa miała być natomiast dziedziczna i
składająca się z wyróżniających się rodem i bogactwem. Walka
wewnątrz zgromadzenia ustawodawczego miała przekreślić
możliwość przekształcenia się go w organ absolutystyczny. Ważne też
były odpowiednio krótkie kadencje izby ludowej.
Zewnętrznym hamulcem dla parlamentu byłoby przyznanie
monarsze prawa zwoływania i odraczania posiedzeń parlamentu. Król
mógłby także nie zatwierdzać ustawy, która godziła we władzę
wykonawczą. Hamulcem dla króla byłoby odsunięcie go od
prawodawstwa i inicjatywy ustawodawczej, miałby on jedynie prawo
veta. Przed parlamentem nie odpowiadałby on, lecz mianowani przez
niego ministrowie (tama dla niebezpieczeństwa powrotu despocji).
Władza sądowa byłaby hamowana przez związanie sędziów ustawą i
wymóg rotacji kadr wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowym
hamulcem byłoby tu przekazanie egzekucji wyroków władzy
wykonawczej.
Monteskiuszowska teoria podziału władzy miał zastąpić
znienawidzony przez autora absolutyzm królewski.
37. Karol Monteskiusz – myśl ustrojowo-prawna oraz początki
socjologii historycznej
W głównym dziele O duchu praw przedstawił swoją teorię polityczną
dotyczącą istoty i powstania państwa rządzonego dobrze i
praworządnie. Państwo powstało wg Monteskiusza w wyniku umowy
społecznej zawartej przez ludzi, w celu ochrony ich interesów,
bezpieczeństwa i wolności. Zadania państwa pojmował Monteskiusz
w sposób liberalistyczny i indywidualistyczny: powinno działać tylko
wówczas, gdy jest to niezbędne. Istotą państwa powinna być
polityczna wolność obywateli, którą pojmował Monteskiusz w sposób
antyabsolutystyczny a zarazem moralny. Polega ona na tym, aby "móc
czynić to, czego się powinno chcieć".
Relatywizm – wyrażał się on w przekonaniu, że życie
społeczne powinien przenikać „duch praw”, który jest różny u
różnych narodów: zależy od położenia geograficznego kraju, od
klimatu, warunków życia mieszkańców, od liczby ludności itp.
Zasady prawa również muszą być zróżnicowane, muszą uwzględnić
warunki życia ludzi. Relatywizm sprzyjał refleksji historycznej i
kultowi racjonalizmu. Podejście historyczne to zabieg konieczny dla
zbadania całości życia ludzi i zdobycia danych o duchu ich praw.
Monteskiusz przyjmował historyczną zmienność zjawisk.
Relatywność zjawisk wyklucza ustroje idealne.
Historycyzm i racjonalizm były podstawowymi założeniami
metodologicznymi monteskiuszowskiej doktryny.
Istotą państwa powinna być polityczna wolność obywateli.
Wolność polityczna polega na tym, aby „móc czynić to, czego się
powinno chcieć”. O tym uczą prawa. Wolność możliwa jest tylko w
państwie praworządnym. Wolność to „prawo czynienia wszystkiego
tego, na co ustawy pozwalają”. Nie każde prawo wzmacnia polityczną
wolność a tylko dobre prawa, które uwzględniają ustrój polityczny
kraju, jego rozmiar, obyczaje mieszkańców, realia gospodarcze itp.
Wolność polityczna najlepiej rozwija się pod „rządem
umiarkowanym”, tam gdzie istnieje cały system hamulców i sił
równoważących, które zapobiegają nadużywaniu władzy.
Interes wolności i praworządności wymaga takich środków
przeciwwagi w ustroju, by dysponujący władzą nie mógł jej
nadużywać, nawet gdyby chciał. To znacznie lepsza gwarancja aniżeli
poszukiwanie władców o nieposzlakowanym charakterze. Sedno
rzeczy leży w stworzeniu instytucjonalnych ram, które nadużywanie
władzy wykluczają automatycznie.
38. CZŁOWIEK I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE DOKTRYNA
JANA JAKUBA ROUSSEAU
Rousseau Jean Jacques (1712-1778) Oświecenie
Rozwój cywilizacji uczynił z człowieka istotę egoistyczną i
agresywną. Jest on ze swej istoty dobry ("niewinny") i w czasach
poprzedzających rozwój cywilizacji, "w stanie natury", żył szczęśliwy
i wolny od zbędnych potrzeb, popychających do walki z innymi
ludźmi. Powstanie społeczeństwa, nierówność w korzystaniu z dóbr i
podział pracy zapoczątkowały trwający do dziś upadek moralny
człowieka. Rozkwit nauki i sztuk wyzwolił najgorsze jego cechy:
pychę, żądzę panowania nad innymi, nienawiść.
Swoje poglądy na powstanie i rozwój społeczeństwa Rousseau zawarł
w słynnym dziele Umowa społeczna (1762, wydanie polskie w tomie
pt. Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach i
inne pisma, 1966). Przedstawił w nim model doskonałego
społeczeństwa, żyjącego w małym, zamkniętym państwie o
ustroju demokratycznym, którego obywatele współpracują
ze sobą, dobrowolnie przestrzegając ustalonego prawem
porządku. Rousseau postulował budowę nowego
społeczeństwa poprzez właściwe wychowanie jego
najmłodszych obywateli - dzieci.
Problemom wychowania poświęcił książkę Emil, czyli o
wychowaniu (1762, wydanie polskie 1955), pisał też o nich
w swojej powieści " Nowa Heloiza" (1761, wydanie
polskie 1962). Na plan pierwszy wysuwał w procesie
wychowawczym rozwijanie naturalnych pozytywnych cech
dziecka, wszystkich jego możliwości, zarówno duchowych,
jak i fizycznych. Od intelektu ważniejsze są uczucia,
dostarczają bowiem człowiekowi wiedzy o postępowaniu
moralnym, kierują jego relacjami z innymi i stosunkiem do
Boga.
Wychodzi on z założenia, że istniejące społeczeństwo jest
światem nierówności społecznej, ucisku jednych przez
drugich, biednych przez bogatych. Nie jest to stan naturalny
dla człowieka, gdyż jak twierdzi Rousseau ludzie są "z
natury tak samo między sobą równi, jak równe były
zwierzęta w obrębie każdego gatunku (...)". Ówczesny
"świat pozorów" autor "Rozprawy o pochodzeniu i
podstawach nierówności między ludźmi" przeciwstawia
"porządkowi natury", w którym "nic nie jest sobie obce,
wszystkie części są ze sobą solidarne w ramach całości".
Społeczeństwo wytworzyło ład pozorny, za którym kryje
się nieład i konflikt interesów. Rousseau wskazuje, że idea
ładu służy usankcjonowaniu nierówności społecznej, która
jest źródłem zła. W przeciwieństwie do Hobbes`a Rousseau
twierdzi, że "człowiek jest z natury dobry i tylko na skutek
urządzeń społecznych ludzie staję się źli", rozszerza się
występek i krzywda społeczna. Rousseau diagnozuje i
wydaje wyrok: "polityka, nierówności, przywilej i pieniądz
występuję łącznie, splatają się ze sobą, wytwarzają
zagmatwaną sieć stosunków, które rozsadzają wszelkie
wspólnoty ludzkie i deprawują ludzi moralnie, nakładając
na nich maski".
Dla Rousseau ideał społeczny , to naród republikański –
całość moralna , w której obywatel uczestniczy z własnej
woli i jest jej częścią . Zasadą takiej wspólnoty powinna
być umowa społeczna i dobrowolne uczestnictwo . Zasady i
prawa nowej wspólnoty muszą brać pod uwagę naturę
ludzką i wpływ historii . Dlatego Rousseau mimo , że
uważa , że własność prywatna deprawuje moralnie , nie
postuluje jej likwidacji lecz ingerencję państwa w jej
podział . Cechy charakterystyczne idealnego ustroju
społecznego Rousseau to: niewielkie różnice majątkowe,
względna jedność poglądów religijno - społecznych oraz
brak wewnętrznych podziałów na grupy interesów. Nowy
ład powinien być oparty o prawa naturalnej wolności,
niezależności i równości jednostek. Nie ma tu miejsca na
podział na rządzących i rządzonych, gdyż władzę sprawuje
cały lud czyli ogół członków wspólnoty. Wszyscy
członkowie państwa składają się na ciało polityczne,
którego celem jest dobro własne. Każdy z obywateli
posiada takie same uprawnienia, a głos każdego z nich taką
samą ważność.
Gospodarka państwa Rousseau opierałaby się na
niezależnych i samowystarczalnych gospodarstwach tak, by
stosunki między obywatelami nie opierały się na wymianie
i pieniądzu. Koncepcje tego typu nie uzyskały oczywiści
poparcia wyższych warstw mieszczaństwa, które dążyło do
zmiany starego ustroju społecznego, w którym dojrzewały
nowe, kapitalistyczne stosunki.
Oczywiście bardzo trudno byłoby stworzyć takie państwo ,
bo zawsze jakaś warstwa społeczeństwa byłaby
niezadowolona . W każdym państwie musi istnieć także
jakiś system przymusu , np.policja , czy wojsko .
Obok tych systemów przymusu , istnieją jeszcze inne mniej
rozgałęzione kręgi kontroli . Np . wykonywany zawód
nieuchronnie podporządkowuje jednostkę rozmaitym
formom kontroli . Są to formalne działania kontrolne
różnych komisji przyznających uprawnienia zawodowe ,
organizacji branżowych i związków zawodowych .
Pewien system kontroli stanowi także grupa ludzka , w
której przebiega tzw. życie prywatne , tzn. krąg rodziny i
przyjaciół .
Z tym właśnie kręgiem związane są najważniejsze więzi
społeczne jednostki . Bowiem dezaprobata , pogarda w tej
właśnie grupie bliskich ludzi ma daleko większy ciężar
psychologiczny , niż te same reakcje napotykane
gdziekolwiek indziej .
Treść umowy społecznej według Rousseau i konsekwencje
Inaczej niż w starożytności, nowożytna wolność to zwycięstwo
jednostki-indywiduum nad władzą państwową oraz nad
Umowa społeczna jest hipotezą wyjaśniającą pochodzenie
społeczeństwem, nad masami, które chciałyby sprawować
władzy i jej prawideł. Jej istotą jest wolność wszystkich. Na jej
zwierzchność nad mniejszością. Większość ma prawo zmusić
mocy każdy członek oddaje się zupełnie, wraz ze wszelkimi
mniejszość do poszanowania porządku. Wolność jest uprawnieniem
uprawnieniami całej społeczności (nie tracąc przy tym swej
indywidualnym, polegającym na podległości jedynie ustawom.
wolności), otrzymując z powrotem te uprawnienia chronione przez
Nie można szukać władzy suwerennej poza jednostką. Nie ma jej
państwo. Władza takiej społeczności jest niepodzielna, niezbywalna ani naród, ani jego przedstawiciele w parlamencie, ani król, ani
i nieograniczona, a więc jest suwerenna. Świadczy też o tym fakt, że państwo. Granice wszelkiej władzy są wyznaczone przez
lud jest jedynym prawodawcą. Wszystko, co ustanowi ciało
sprawiedliwość oraz prawa jednostek. Constant odrzucał zasadę
zbiorowe dotyczy i obowiązuje każdego członka społeczeństwa.
suwerenności ludu.
Powstałe na mocy umowy społecznej państwo chroni własność, a
Wolność nie jest identyczna z zasadą zwierzchnictwa,
także inne prawa społeczeństwa.
jest to wyzwolenie od przymusu i bezprawia. Granicą wolności jest
wolność drugiego człowieka. Jednostka będąc zwierzchnikiem w
Suwerenność ludu i jej atrybuty według Rousseau.
sprawach politycznych pozostała niewolnikiem w sferze stosunków
prywatnych. Była obywatelem, kiedy współrządziła, choć skrępowana
Umowa społeczna dała początek zasadzie suwerenności ludu.
była jako poddany. Jednostka znajdowała się w ścisłej zależności
Zwierzchnictwo ludu to wykonywanie woli powszechnej. Wolności bytowej i ekonomicznej od państwa. „Wolność negatywna” to
i suwerenności nie można nikomu oddać, są one niezbywalne.
wolność nowożytna. Nowożytność to zwycięstwo jednostki nad
Suwerenność ludu jest też niepodzielna (Rousseau odrzucił zasadę
władzą. Wolność jest tu uprawnieniem indywidualnym, polegającym
podziału władz) i nieograniczona. Władza wykonawcza pozostaje
na podległości jedynie ustawom.
zawsze w zależności od suwerennego ludu, tworzącego ustawy
Ustrój miał opierać na 6 władzach:
przez wyrażenie woli powszechnej, którą niekoniecznie musi
1. władzy reprezentacyjnej trwałej,
wyrażać jednomyślność.
2. władzy reprezentacyjnej opinii,
3. władzy królewskiej,
Istotną cechą suwerenności ludu jest jego wyłączność
4. władzy wykonawczej,
prawodawcza. Jeśli lud przekaże komuś władzę, to w każdej chwili
5. władzy sądowej,
może ją odebrać, gdyż umowa na mocy której ustanawia się rząd
6. władzy municypalnej.
nie wiąże na stałe – jest zwykłą ustawą, którą suweren może
Władza reprezentacyjna należała do obu izb parlamentu. Izba
zmienić.
wyższa to dożywotnio mianowani arystokraci, a niższa z posłów
39. SOCJOLOGIA A. COMTEA - ojciec pozytywizmu, ojciec
wybieranych w wyborach cenzusowych.
socjologii (1798-1857)
Władza wykonawcza miała należeć do ministrów i organów
August Comte zawęził metody naukowe tylko do: doświadczenie,
samorządowych. Constant formułował wyraźnie zasadę
eksperyment, opis, porównanie wyników uzyskanych w wielu
odpowiedzialności politycznej ministrów.
analogicznych procedurach badawczych, ustalenie wniosków,
Uzasadnienie władzy municypalnej tkwiło w ogólnym pojęciu
uogólnienie ich. Fakt tylko to, co podpada pod poznanie
wolności. Kierownictwo tzn. do reprezentacji całego narodu.
Klasyfikacja nauk na złożoność występujących w nich procesów:
Król miał„panować” być zwierzchnością neutralną i
(dzięki pierwszej nauce istnieje druga nauka)
pośredniczącą. Miał zachowywać znakomite pierwszeństwo między
-matematyka
władzami, tytuł „z łaski bożej”, powrócono do zasady dziedziczności
-astronomia
tronu.
-fizyka
„O wolności starożytnych w porównaniu z wolnością współczesnych”
-chemia
istotą wolności dostępnej starożytnym był jej kolektywny charakter.
-biologia
Wolność nowożytna, nie rezygnując z możliwości udziału jednostek
-socjologia.
we władzy politycznej, uzupełniła ją prawami osobistymi, z których
mogą korzystać jednostki.
Teorii „trzech stadiów
1. W pierwszej - ludzkość tłumaczyła zjawiska odwołując się do
Dążenie do indywidualnej satysfakcji stanowi często motyw
duchów, rządziła uczuciami TEOLOGICZNA
skłaniający ludzi do podjęcia działań o charakterze publicznym – do
2. W drugiej - do abstrakcyjnych pojęć, rządziła intelektem
wzięcia udziału w stanowieniu prawa gwarantującego jednostce
METAFIZYCZNA
wolność.
3. W trzeciej - filozofia pozytywistyczna, wolna wreszcie od
wolność ekonomiczną i uznanie własności prywatnej, wolności
mitologii i metafizyki POZYTYWISTYCZNA
wypowiedzi. Podstawowe wolności powinny być wyjęte z zakresu
Faza 3 rozwoju najwyższa i ostateczna, bo składa się z samych
reglamentacji prawnej i nie mogą podlegać żadnym ograniczeniom.
faktów.
Utylitaryzm jako podstawa liberalizmu Benthama (1748-1823)
ideologia ateistyczna, negująca nie tylko istnienie deistycznego
Aksjomat, człowiek aprobuje to, co jest dla niego pożyteczne, czyli to,
Boga, ale i całą dotychczasową filozofię i absolutną etykę. Osoba
co mu sprawia przyjemność. Zasada równości wszystkich ludzi oraz
ludzka wydawała się wielką wartością. Słowo “socjologia” raz
podobieństwo ich do natury. Uznawał hedonizmu etycznego w skali
pierwszy użył Comet, który napisał “Kurs filozofii pozytywnej
ogólnej sumę przyjemności, a zmniejszające sumę cierpień.
Społeczeństwo to luźny agregat jednostek (atomizm społeczny).
40. LIBERALIZM W UJĘCIU B.CONSTANTA, J.BENTHAMA I
Podstawowe interesy ludzi dadzą się sprowadzić do wspólnego
A.TOCQUEVILLE
* Rozmaicie rozumiana niechęć do królewskiego absolutyzmu
mianownika. Rozumne dążenie do osobistego szczęścia, działanie
* Wielkie rewolucje: angielska, amerykańska i francuska
zgodne z własnym – postępowanie ludzi jest moralne tylko wtedy,
sprawiły, że liberalizm stał się ideologią mieszczaństwa jako siły
gdy prowadzi w danych okolicznościach do największego szczęścia
panującej politycznie
największej liczby ludzi. Prawo jest racjonalne kiedy jest użyteczne,
* Doktryna najbardziej typowa dla kapitalizmu w jego stadium
potrafi obywatelom zapewnić bezpieczeństwo, obfitość posiadania
wolnokonkurencyjnym
oraz równość.
* Zasada leseferyzmu – gospodarka rozwija się najlepiej przy
Ustrój demokracji politycznej, interesy rządzących i rządzonych
pełnej swobodzie gospodarczej jednostek, bez ingerencji państwa
są identyczne – tylko tam realizuje się zasada użyteczności.
* Człowiek to jednostka gospodarująca (homo oeconomicus),
Twórca teorii etycznej, która została oparta na założeniach
dążąca do maksymalnego zysku lub zmniejszenia strat
sensualistycznych, hedonistycznych i utylitarystycznych. Wiadomości
* Człowiek produkujący działa w idealnych warunkach:
o świecie uzyskujemy za pośrednictwem zmysłów. W ten sposób
nieograniczonej własności prywatnej, całkowitej wolności umów,
sformułował uniwersalną zasadę powszechnego szczęścia ludzkości,
doskonałej znajomości sytuacji na rynku, całkowicie racjonalnego
którą stanowi największa ilość szczęścia największej ilości ludzi.
postępowania w stosunkach społecznych
Bentham przekonywał, że nie ma sprzeczności pomiędzy
* Skrajny indywidualizm, utylitaryzm
interesem jednostkowym a społecznym. Istotą przyjemności jest
* Państwo to stróż nocny, chroniący własność prywatną,
przyczynienie się nie tylko do własnej przyjemności, ale również do
czuwający nad przestrzeganiem zasad porządku publicznego
przyjemności innych ludzi. nie był hedonizmem egoistycznym.
* Podkreślanie praw politycznych jednostki, autonomii myśli i
Pełna autonomiczności jednostki (poznawczej, moralnej,
sumienia, wolności słowa i druku, prawa jednostki do zrzeszania się gospodarczej). Postulował demokratycznej formie państwa. Pisał, że
i do wyboru zawodu
istnienie organów państwa i ich działanie powinno być wyznaczane
* Podejmowanie problemu równości praw politycznych
względami utylitarnymi.
* Wspieranie konstrukcji demokracji politycznej (liberalizm
Uznawał prawo państwa do podejmowania pozytywnych zadań
demokratyczny = demoliberalizm)
zmierzających do ochrony życia i mienia obywateli, do likwidacji
nadmiernych dysproporcji majątkowych pomiędzy obywatelami i sfer
Benjamin Constant (1767-1830) - Liberalizm klasyczny
Powiastka "Adolf"
ubóstwa.
Constant uważał, że własność prywatna to podstawowe prawo
Zwolennik pozytywizmu prawniczego, opowiadał się z
człowieka, a ochrona tego prawa to główne zadanie państwa.
prawem pisanym, uznając to za warunek stabilności prawa. Uznawał
Udziału we władzy nie można odrywać od własności. Legitymacją
wpływ opinii publicznej, szczególnie prasy, na działalność
udziału we władzy są własność i wykształcenie.
prawodawczą, co powinno ułatwić realizację postulatu przejrzystości i
Wolność. Nie była ona identyczna z zasadą zwierzchnictwa, ani jawności systemu prawnego.
z jakimś abstrakcyjnym prawem natury. Wolność to ściśle
Alexis de Tocqueville o wolności i demokracji (1805-1859)
sprecyzowane prawa podmiotowe, indywidualne, przysługujące
traktacie „O demokracji w Ameryce” * demokracja prowadzi do
jednostce z tej racji, iż jest ona obywatelem w państwie, przez
uniformizacji (zjawiska upodobniania się zachowań członków
państwo chronionym.
społeczeństwa globalnego, zachodzącego pod wpływem różnych
tej umowy.
procesów społecznych) społeczeństwa, nie można jej
zatrzymać;
* ratunku należy szukać w społeczeństwie
amerykańskim, które jest zaangażowane, ma swój cel; w
Ameryce demokracja ma szansę przetrwać, bo tam ludzie
od młodości kreują się na liderów;
* gdy istnieje carat, nie ma możliwości rozwoju liderów.
* najbardziej niebezpieczna chwila dla złego rządu
następuje wtedy, gdy podejmuje próby reform. Uważał, że
to arystokracja wniosła najwyższe wartości do życia
zbiorowego i indywidualnego. Poczucie dumy i więzi też
miało wyrastać z arystokratycznego systemu wartości. Był
jednak przekonany, że demokracja jest przyszłością
cywilizacji europejskiej, a za pierwsze państwo, w którym
funkcjonuje społeczeństwo demokratyczne uznawał Stany
Zjednoczone. w demokracji zanika dążenie do
gwałtownych zmian społecznych, Demokracja najbardziej
ceni przeciętność, wolność zostanie zastąpiona przez
despotyzm warstw średnich mieszczaństwa, pierwszeństwo
prawo zwyczajowe i opartemu na nim systemowi
moralnemu.
41. LIBERALIZM R. NOZICK
Robert Nozick nurt libertańskiego w jego odmianie
prawicowej. Zatem jako libertarianin głosił program
„państwa minimum”.
Genezę i funkcję państwa
pojmował w sposób zbliżony do Johna Locke’a, a jego
obawa przed państwem wypływa z podobnego do
Monteskiuszowskiego przekonania, iż wszelka władza
deprawuje. dzieła: „Anarchia „ , „Państwo i Utopia. nie
istnieje problem społeczeństwa rozumianego inaczej niż
tylko jako suma jednostek. Państwo pojawia się dlatego,
że realizowanie przez jednostkę jej praw może stać się
potencjalnie szkodliwe dla innych osób tj. swoiste
„stowarzyszenie ochrony” .pierwowzór państwa powstał
naturalnie, w sposób niezamierzony, bez świadomego
wysiłku osób pragnących urzeczywistnić strukturę, która
im się wydaje upragniona lub słuszna. Organizacja
państwowa ma przede wszystkim służyć jednostce,
czuwać nad jej bezpieczeństwem , zapobiegać
przestępczości i wspomagać wykonalność umów.
Wolność nie może być łączona z równością gdyż to właśnie
równość jest zaprzeczeniem wolności. Wolność oznacza,
że każdy człowiek może w imię własnej wolności czynić ze
sobą to co zechce.
42.TEORIA KONWERGENCJI
Jamesa Burnhama (1905-1987) kapitalizm + komunizm –
„rewolucji menadzerów” funkcja niż własność była
zasadniczą kategorią władzy w społeczeństwie.
W swej teorii Burnham odmiennie niż marksiści
przekonywał, że przejście od kapitalizmu do socjalizmu
nie jest obiektywną koniecznością. Burnham twierdził, że
formacja kapitalistyczna już znajduje się w fazie
schyłkowej. zastąpiona przez nową, która nie będzie ani
kapitalizmem ani socjalizmem. momentem początkowym
była pierwsza wojna światowa. „własność oznacza
kontrolę, gdy zaś nie ma kontroli, nie ma własności”. W
okresie przejściowym właśnie kontrola nad gospodarką
kapitalistyczną stopniowo przechodzi w ręce menadzerów.
dwa czynniki: kontrola ekonomiki oraz uprzywilejowana
pozycja w dystrybucji produktu dodatkowego
Nowe społeczeństwo menedzerów, charakteryzujące
się własnymi cechami klasowymi, nie będzie jednak ani
kapitalistyczne ani socjalistyczne. menedzerowie
eksploatować będą resztę społeczeństwa jako ciało
zbiorowe ponieważ ich prawa nie należą do nich
indywidualnie, państwowa własność środków produkcji
oraz skupiona w rękach państwa możliwość dysonowania
nimi.
43.MATERIALIZM HISTORYCZNY MARKSA I ENGELSA
Karl Heinrich Marks (1818-1883) dzieła: Przystanek do
krytyki heglowskiej filozofii prawa, Rękopisy ekonomicznofilozoficzne, Nędza filozofii ,Manifest komunistyczny ,Walki
klasowe we Francji ,Przyczynek do krytyki ekonomii
politycznej, Kapitał. Friedrich Engels (1820-1895) dzieła:
Położenie klasy robotniczej w Anglii, Rozwój socjalizmu od
utopii do nauki, Anty-Duhring, Pochodzenie rodziny
własności prywatnej i państwa, Ludwik Feuerbach i
zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, Manifest
komunistyczny(wspólnie z Marksem).
Klasyczna marksowska teoria rozwoju społecznego
opiera się na sformułowaniu kilku praw materializmu
historycznego. prawo koniecznej sprzeczności pomiędzy
siłami wytwórczymi i stosunkami produkcji ,prawo
wtórności i świadomości w stosunku do pierwotnej roli
bytu.
-pogląd o klasowym charakterze państwa i o
postępowym charakterze walki klasowej prowadzącej w
drodze rewolucji do komunistycznego samorządu
społecznego. Walka klas jest motorem postępu
społecznego, państwo –wyrazem przeciwieństw klasowych
pomiędzy klasami właścicieli środków produkcji i klasami
wyzyskiwanymi, eksploatowanymi.
Dla Marksa i Engelsa pewne jest, że klasa robotnicza musi
usunąć stary aparat ucisku. Rozwiązaniem miałby być ustrój
komuny, ciała „jednocześnie ustawodawczego i parlamentarnego”.
Engels podkreślał, że przejęcie w imieniu społeczeństwa
środków produkcji jest ostatnim aktem państwa jak narzędzia
ucisku klasowego. W efekcie w miejsce rządzenia osobami
przychodzi rządzenie rzeczami. Gdy znikną różnice klasowe , a cała
produkcja zostanie skupiona w rękach zrzeszonych jednostek,
władza publiczna utraci polityczny charakter.
44.MYŚL SPOŁECZNO-EKONOMICZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Leon XIII kwestii godności człowieka poświęca sporo miejsca w
encyklice Rerum novarum, łącząc ją m.in. z poszanowaniem
pracownika najemnego, przyznaniem mu prawa do wolności
„godność człowieka jest naturalnym ,danym człowiekowi od Boga,
nienaruszalnym i niezbywalnym prawem każdej osoby ludzkiej,
która nawet z własnej woli nie może z tego prawa zrezygnować”.
Pius XI (1857-1939, papież od 1922) Problemy społeczne
ujmowane są przezeń w związku z krytyką liberalnego
indywidualizmu, któremu jednak nie odmawiał możliwości reformy
I Polskiego Synodu Plenarnego, Tak zwane uchwały społeczne
dotyczą sfer: dobroczynności, społecznego nauczania i kształcenia
się, działalności gospodarczo-społecznej oraz organizacji i udziału
w stowarzyszeniach obcych.
Zarówno Pius XI jak i Pius XII
wyznawali koncepcję subsydiarności, to jest pomocniczości
państwa (państwo ma działać tam, gdzie nie wystarczy sama
aktywność społeczna. Jana XXIII (1881-1963,papież od 1958).
Jest on zwany jako zwolennik uwspółcześniania Kościoła aggiornamento.
W encyklice z 1961r. Mater et Magistra już we wstępie wskazuje
papież na ideową wspólnotę z myślą przewodnią Rerum novarum
.Określa tę encyklikę jako „sumę nauki katolickiej w sprawach
społecznych i gospodarczych”. Encyklika Mater et Magistra
zawiera szereg pogłębionych idei społecznych ,choć gdy chodzi o
stopień ich oryginalności należy zaznaczyć że w znacznym stopniu
nawiązują one do nauczania Leona XIII. Między innymi
Jan XXIII nakazuje traktować pracę człowieka jako coś więcej niż
tylko towar. Ponieważ dla większości ludzi praca najemna jest
jedynym źródłem zdobycia środków utrzymania, powinna być ona
oceniana według zasad: słuszności i sprawiedliwości. Godność
człowieka nazywa papież „świętą”. Papież przyjmuje ze godność
osoby stanowi wartość przeważającą nad wspólnymi celami
społeczeństwa.
Paweł VI (1897-1978,papież od 1963).
Problematyki godności człowieka bezpośrednio w niej nie
podejmował. Zagadnienie to nabrało dopiero nowego blasku w
doktrynie
Jana Pawła II (1920-2005,papież od 1978) i to nie tylko w
ilościowym ale przede wszystkim w jakościowym sensie.
Download