Teoria firmy

advertisement
Teoria firmy
Opracowane na podstawie tekstu:
Blaug „Metodologia ekonomii” (rozdz.7)
Przygotowała: Katarzyna Miszczuk
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ortodoksyjna (neoklasyczna) teoria firmy
Krytyka neoklasycznej teorii firmy
Klasyczna obrona teorii (Machlup)
Prognostyczna teoria
Determinizm sytuacyjny
Konkurencja pomimo monopolizacji
Ortodoksyjna (neoklasyczna) teoria
firmy
Ortodoksyjna teoria przedsiębiorstwa towarzyszy
nam już od 140 lat, odkąd w 1838 roku wynalazł
ją Cournot.



Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt
Działa w konkurencyjnym otoczeniu
Zmiennymi strategicznymi są wielkość
produkcji i cena
Ortodoksyjna (neoklasyczna) teoria
firmy
CENTRALNE ZAŁOŻENIE
 biznesmeni dążą do maksymalizacji
zysków przy danej technologii oraz
strukturze popytu
GŁÓWNY WNIOSEK
 nachylone dodatnio krzywe podaży
Krytyka neoklasycznej teorii firmy
Argumenty broniące teorię:
 maksymalizacja funkcji użyteczności
o wielu zmiennych : zyski, czas wolny, prestiż,
płynność, panowanie, itd.
 maksymalizacja wielkości sprzedaży przy
zadowalającym poziomie zysku
 zaspokajanie potrzeb w zadowalającym stopniu
 przetrwanie zamiast maksymalizacji
czegokolwiek
 brak maksymalizacji ze względu na panującą
niepewność
Klasyczna obrona teorii (Machlup)


Neoklasyczna teoria firmy próbuje przewidzieć
skutki konkretnych zmian sposobu działania sił
rynkowych
Zasługuje na przetrwanie, ponieważ dostarcza
możliwych do sprawdzenia prognoz
o charakterze jakościowym
np: „Wzrost popytu prowadzi do wzrostu zarówno
wielkości produkcji, jak i cen wyrobu

Większość konkurencyjnych teorii nie jest
w stanie dostarczyć nawet tak słabych prognoz
Klasyczna obrona teorii (Machlup)


Podręcznikowa firma jest „typem
idealnym” przez co nierealistycznym, która
pomija czas, niepewność i koszty
zdobywania informacji
Niemniej jednak, teoria ta jest prosta,
elegancka, spójna wewnętrznie oraz
dostarcza jednoznacznych prognoz
jakościowych
Prognostyczna teoria
Teoria firmy spotyka się z zaprzeczeniem jak
i potwierdzeniem empirycznym


prognoza teorii: przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk
na doskonale konkurencyjnym rynku nie będzie
reklamować swoich wyrobów, ponieważ ma
doczynienia z doskonale elastycznym popytem, który
umożliwi sprzedaż całej produkcji
rzeczywiście wiele firm reklamuje swoje wyroby
Dlaczego?
-
krzywe popytu ujemnie nachylone
konkurencja monopolistyczna, a nie doskonała
Wniosek: neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa nie odnosi
się do większości firm produkujących dobra
konsumpcyjne
Determinizm sytuacyjny
Determinizm sytuacyjny wg Latsisa jest
programem, który stwierdza, że: „wszystkie
teorie konkurencji doskonałej, niedoskonałej
i monopolistycznej można potraktować łącznie
jako część tego samego neoklasycznego
programu badawczego poświęconego
zachowaniu przedsiębiorstwa”.
Program ten ma możliwy do zidentyfikowania
pojedynczy „twardy rdzeń”, jeden „pas
ochronny” oraz jedną „pozytywną heurystykę”
Determinizm sytuacyjny c.d.
Twardy rdzeń stanowią:
o teza o maksymalizacji zysku
o teza o doskonałej informacji
o teza o niezależności podejmowanych decyzji
o teza o doskonałej konkurencji panującej na
wszystkich rynkach
Aby przekształcić ów twardy rdzeń w teorię
przedsiębiorstwa, wchodzącą w skład
„ochronnego pasa”, twierdzenia rdzeniowe
należy uzupełnić o założenia pomocnicze.
Determinizm sytuacyjny c.d.
Założenia pomocnicze uzupełniające „pas
ochronny”
o założenie o homogeniczności
wytwarzanego produktu
o założenie o wielkiej liczbie podmiotów
uczestniczących w całym procesie
gospodarczym
o założenie o swobodzie wejścia i wyjścia
Determinizm sytuacyjny c.d.
„Pozytywna heurystyka” składa się ze zbioru zaleceń:
o na rynku należy rozróżnić sprzedawców i kupujących
o należy opisać strukturę rynku
o należy skonstruować definicje założeń behawioralnych
o charakterze „typu idealnego”
o należy wymienić istotne warunki objęte zakazem klauzuli
ceteris paribus
o należy nadać problemowi formę matematycznego
zadania na poszukiwanie ekstremum
Determinizm sytuacyjny c.d.


Latsis nazywa „determinizmem sytuacyjnym”
firmy w warunkach doskonałej konkurencji albo
wytwarzają rozmiary produkcji, przy których
zysk osiąga maksimum albo nie produkują
wcale.
Nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny proces
decyzyjny, poszukiwanie informacji, zasady
radzenia sobie w sytuacji braku informacji
i niepewności.
Determinizm sytuacyjny c.d.


Wg Latsisa motywacyjne założenia teorii
ortodoksyjnej mogłoby zostać osłabione
w ten sposób, że miejsce maksymalizacji zysku
zajęłoby unikanie bankructwa, co nie wywarłoby
żadnego wpływu na jej prognozy.
Latsis ocenia neoklasyczną teorię
przedsiębiorstwa jako „degenerującą się”.
Wniosek ten opiera się raczej na badaniu
założeń, niż na sprawdzaniu wniosków teorii.
Determinizm sytuacyjny c.d.

Latsis odwołując się do prac m.in. Simona,
Cyerta i Marcha, Williamsona i Baumola
rozróżnia:
 behawioryzm
– kładzie nacisk na rolę procesu
uczenia się w zmieniającym się nieustannie i tylko
częściowo znanym otoczeniu. Można zastosować
do analizy postępowania pojedynczego decydenta.
 organizacjonizm – zaprzecza, że istnieje
pojedynczy decydent. Cele decydentów nie należy
zakładać a priori, lecz odkrywać a posteriori dzięki
obserwacji rzeczywistych procesów podejmowania
decyzji.
Konkurencja pomimo oligopolizacji
•
•
Charakterystyczną cechą współczesnych
gospodarek w krajach uprzemysłowionych jest
istnienie sektora przemysłu przetwórczego
składającego się z niewielu wielkich
producentów.
Typową strukturą rynku jest oligopol.
Oligopol od konkurencji doskonałej
i monopolistycznej różni współzależność
podejmowanych przez podmioty decyzji
- Decyzje firm zależą od ich oczekiwań co do
zachowań innych firm
Konkurencja pomimo oligopolizacji



Model konkurencji oligopolistycznej Cournot`a
skuteczne usuwa wszelkie komplikacje
wzajemnej współzależności
Od czasów Cournot`a powstały liczne teorie
oligopoli, jednak stanowią one raczej kawałki
modeli niż zwarte teorie. [Martin Shubik]
Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa nie nadaje
się do zastosowania w przypadku występowania
oligopoli.
- Wynika to nie z nierealności założeń teorii, lecz
spowodowane jest niespełnieniem jej warunków
wyjściowych lub granicznych
Konkurencja pomimo oligopolizacji


Podstawowe jakościowe prognozy tej teorii są szeroko
stosowane praktycznie w celu uzyskania uproszczonych
odpowiedzi na pytania dotyczące najróżniejszych
przedsiębiorstw, w tym także oligopoli.
Zachowanie wszystkich firm w długim okresie
przypomina zachowanie firm działających w warunkach
wolnej konkurencji. Pogląd ten stanowi teorię
przedsiębiorstwa odmienną od statycznej teorii
neoklasycznej. Jest to dynamiczna teoria opisująca
„proces” konkurencji, a nie stan równowagi będący
końcowym wynikiem konkurencji.
Konkurencja pomimo oligopolizacji

Proces konkurencji oznacza, że gałąź jest
otwarta dla potencjalnych „przybyszów”. Czy to
prawda?
zmniejszenie barier wejścia do oligopolistycznej
gałęzi powoduje obniżenie kosztów i cen
 im więcej firm w gałęzi, tym bardziej elastyczne
ceny, a niekiedy szybkie tempo postępu
technicznego

Tego rodzaju koncepcje nie są łączone w spójną
teorię zdolnej do działania konkurencji
w warunkach działalności gospodarczej na
wielką skalę.
Konkurencja pomimo oligopolizacji
Ścisła teoria zachowania przedsiębiorstwa
w warunkach doskonałej konkurencji:
•
•
•
nie cieszy się powszechną akceptacją
współczesnych ekonomistów
nie ma zastosowania do większości sytuacji
z rzeczywistego życia gospodarczego
ale dostarcza wielu cennych wyników
Konkurencja pomimo oligopolizacji
Na zakończenie cytat McClelland`a:
„Podstawą mikroekonomii, teoretycznej
i stosowanej, jest przekonanie, że równania
krańcowych wielkości występujące w modelu
neoklasycznym są spełnione z możliwym do
zaakceptowania przybliżeniem we wszystkich
sytuacjach będących przedmiotem analizy. Na
razie przekonanie to stanowi w wielkiej mierze
niesprawdzoną hipotezę.”
Dziękuję za uwagę
Download