Karty pracy. Historia i społeczeństwo SP5

advertisement
Karta pracy R1
Historia i społeczeĔstwo SP5
Przyjrzyj siĊ osi czasu i wykonaj zadanie 1.
Zadanie 1.
OkreĞl, czy podane wydarzenia rozegrały siĊ w naszej erze, czy przed naszą erą.
Wpisz odpowiednio: n.e. lub p.n.e.
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego – _________.
Zbudowanie piramidy Cheopsa – _________.
ZałoĪenie miasta Rzymu – _________.
Zadanie 2.
Uporządkuj kolejnoĞü wydarzeĔ. Wpisz właĞciwe litery na osi czasu.
A.
B.
C.
D.
E.
ChrzeĞcijanie otrzymują pozwolenie na swobodne wyznawanie religii w 313 r. n.e.
Pierwsze igrzyska sportowe w greckiej Olimpii odbyły siĊ w 776 r. p.n.e.
Grecy pokonali wojska perskie pod Maratonem w 490 r. p.n.e.
Cesarz Oktawian August zmarł w 14 r. n.e.
Miasto Rzym załoĪono w 753 r. p.n.e.
Zadanie 3.
Uzupełnij zdania, wpisując właĞciwy wiek.
Ostatni wiek pierwszego tysiąclecia to __________.
Pierwszy wiek drugiego tysiąclecia to __________.
Ostatni wiek drugiego tysiąclecia to __________.
ϭ
Zadanie 4.
OkreĞl, w którym roku miało miejsce wydarzenie o rok wczeĞniejsze, a w którym – o rok
póĨniejsze od podanego. Wpisz w osie czasu właĞciwe daty.
Zadanie 5.
Oblicz, w którym wieku miały miejsce podane wydarzenia, i dokoĔcz zdania.
JeĪeli wydarzenie było w
A. 345 r. n.e., to wydarzenie o dwa wieki póĨniejsze miało miejsce w wieku _________.
B. 768 r. n.e., to wydarzenie o trzy wieki wczeĞniejsze miało miejsce w wieku _________.
C. 476 r. n.e., to wydarzenie o szeĞü wieków wczeĞniejsze rozegrało siĊ w wieku _________.
Przyjrzyj siĊ osi czasu i wykonaj zadanie 6.
Zadanie 6.
W którym roku rozpoczął siĊ, a w którym zakoĔczył podany wiek? Wpisz odpowiednie daty.
NASZA ERA
OKRES PRZED NASZĄ ERĄ
Ϯ
Karta pracy N1
Historia i społeczeĔstwo SP5
Zadanie 1.
Zapoznaj siĊ z tekstem i osią czasu. NastĊpnie wpisz w lukĊ w zdaniu odpowiednią cyfrĊ.
Historyk zbiera informacje o swoim mieĞcie. Rozmawia z jego najstarszymi
mieszkaĔcami, przegląda stare ksiĊgi.
Historyk ustala, jak wyglądało miasto i Īycie jego mieszkaĔców w okresie oznaczonym na osi
czasu numerem ____ .
Zadanie 2.
Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.
Wiek to sto lat. Tysiąclecie to dziesiĊü wieków. Pierwsze tysiąclecie trwało
od I wieku do X wieku. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysiąclecie.
OkreĞl, na które tysiąclecie przypadają podane wieki.
Wpisz odpowiednio: pierwsze lub drugie.
IV wiek to _________________ tysiąclecie. XIII wiek to _________________ tysiąclecie.
IX wiek to _________________ tysiąclecie. XIX wiek to _________________ tysiąclecie.
Zadanie 3.
Podane daty wpisz we właĞciwe miejsca na osi czasu.
34 r. 120 r. 525 r. 799 r. 951 r. 100 r. 301 r.
ϭ
Zadanie 4.
Przyjrzyj siĊ osi czasu i uzupełnij zdania, wpisując odpowiednio: wczeĞniej lub póĨniej.
Rzym został załoĪony ________________ niĪ narodził siĊ Jezus.
Cesarstwo zachodniorzymskie upadło ________________ niĪ zbudowano piramidĊ Cheopsa.
Jezus narodził siĊ ________________ niĪ nastąpił upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
Przyjrzyj siĊ osi czasu i wykonaj zadania 5. i 6.
Zadanie 5.
OkreĞl, w którym roku rozpoczĊły siĊ i zakoĔczyły podane wieki.
I wiek rozpoczął siĊ w roku ______________ a zakoĔczył w roku ______________ .
II wiek rozpoczął siĊ w roku ______________ a zakoĔczył w roku ______________ .
VII wiek rozpoczął siĊ w roku ______________ a zakoĔczył w roku ______________ .
IX wiek rozpoczął siĊ w roku ______________ a zakoĔczył w roku ______________ .
Zadanie 6.
Do podanych dat dopisz odpowiadające im okreĞlenia wieku i jego połowy.
67 r. to wiek ___________, połowa _______________________________ .
324 r. to wiek ___________, połowa _______________________________ .
501 r. to wiek ___________, połowa _______________________________ .
789 r. to wiek ___________, połowa _______________________________ .
Ϯ
Karta pracy R2
Historia i społeczeĔstwo SP5
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1. i 2.
Ania chce wykonaü drzewo genealogiczne rodziny swojej mamy Ewy. Dziewczynce
pomaga jej siostra Agnieszka i tata Marcin. Ania i Agnieszka wiedzą, Īe ich mama ma
dwie siostry. Ciocia Klara nie ma dzieci, a synowie cioci Joli i wujka Artura nazywają
siĊ Karol i Kacper. Najstarsi w rodzinie są babcia Krystyna i dziadek Adam.
Zadanie 1.
NanieĞ na drzewo genealogiczne brakujące imiona.
Zadanie 2.
Zaznacz poprawne dokoĔczenie zdania.
W przedstawionej rodzinie osoby naleĪące do jednego pokolenia to
A. Ania i Ewa.
B. Klara i Ewa.
C. Adam i Artur.
D. Kacper i Artur.
ϭ
Przyjrzyj siĊ mapie i wykonaj zadania od 3. do 6.
Zadanie 3.
Uzupełnij zdania, wpisując właĞciwe nazwy miast.
A. W dolnym biegu rzeki Nil wzniesiono miasto _________________________.
B. Na terenie Palestyny połoĪone było miasto _________________________.
Zadanie 4.
Zaznacz poprawne dokoĔczenie zdania.
Aby wypłynąü z Morza Czarnego na Morze ĝródziemne, naleĪy przemieĞciü siĊ
w pobliĪu miasta
A. Rzym.
B. Kartagina.
C. Bizancjum.
D. Jerozolima.
Ϯ
Zadanie 5.
OkreĞl, w jakiej kolejnoĞci włączano do paĔstwa rzymskiego podane ziemie.
Uzupełnij oĞ czasu, wpisując nazwy poszczególnych krain.
ITALIA
GALIA
EGIPT
Zadanie 6.
Zaznacz poprawne dokoĔczenie zdania.
Po 31 roku p.n.e. do paĔstwa rzymskiego włączono
A. ItaliĊ.
B. PalestynĊ.
C. DacjĊ.
D. HiszpaniĊ.
Zadanie 7.
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
PołoĪona na półwyspie Grecja była otoczona morzami. Wysokie łaĔcuchy górskie
sprawiały, Īe brakowało ziemi uprawnej, i utrudniały mieszkaĔcom kontaktowanie
siĊ ze sobą. Przez to stały siĊ naturalnymi granicami miĊdzy poszczególnymi
miastami-paĔstwami. KaĪde samodzielne miasto-paĔstwo, nazywane polis, miało
własne władze i wojsko. Oprócz miasta obejmowało kilka wsi.
I. Napisz, dlaczego Grecy nie utworzyli jednego duĪego paĔstwa.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. WyjaĞnij, dlaczego Grecy zaczĊli zajmowaü nowe tereny, nazywane koloniami.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ϯ
Karta pracy N2
Historia i społeczeĔstwo SP5
Przyjrzyj siĊ mapie i wykonaj zadania od 1. do 3.
Zadanie 1.
Napisz, gdzie uchodzą podane rzeki.
Zadanie 2.
Podaj nazwĊ miasta połoĪonego u ujĞcia rzeki Eufrat.
_________________________________________
Zadanie 3.
PodkreĞl właĞciwe dokoĔczenia zdaĔ.
Eufrat to rzeka płynąca przez MezopotamiĊ / Egipt.
Teby to miasto połoĪone na obszarze Mezopotamii / Egiptu.
Nad Morzem Czerwonym znajduje siĊ Mezopotamia / Egipt.
ϭ
Zadanie 4.
Zapoznaj siĊ ze schematem i zaznacz właĞciwe dokoĔczenia zdaĔ.
I. ħródło niematerialne to
A. stara lampa naftowa.
B. mury obronne w mieĞcie.
C. ksiąĪka do nauki historii.
D. tradycja ubierania choinki.
II. ħródło pisane aktowe to
A. napis na kamiennej płycie w grobowcu faraona.
B. umowa handlowa miĊdzy kupcami greckimi.
C. pamiĊtnik Juliusza Cezara z wojny galijskiej.
D. listy Ğw. Pawła do Rzymian.
Zadanie 5.
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
Przodkowie człowieka początkowo prowadzili koczowniczy tryb Īycia. W poszukiwaniu
poĪywienia przenosili siĊ z miejsca na miejsca. Z czasem nauczyli siĊ uprawiaü ziemiĊ.
Wówczas zaczĊli osiedlaü siĊ na stałe. Budowali domy, zaczĊli takĪe hodowaü zwierzĊta.
I. WyjaĞnij, dlaczego praczłowiek musiał prowadziü koczowniczy tryb Īycia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Napisz, jak zmieniło siĊ Īycie ludzi, gdy człowiek zaczął uprawiaü ziemiĊ.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ϯ
Karta pracy R3
Historia i społeczeĔstwo SP5
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 3.
W Polsce od wielu pokoleĔ Īyją przedstawiciele innych narodowoĞci. Mieszkają
w sąsiedztwie Polaków, ale uĪywają innego jĊzyka, mają odmienną kulturĊ
i religiĊ. WĞród mniejszoĞci narodowych zamieszkujących nasz kraj są miĊdzy
innymi Niemcy, UkraiĔcy i Białorusini. Przedstawiciele mniejszoĞci narodowych,
podobnie jak Polacy, uczestniczą w wyborze władz lokalnych i paĔstwowych.
Mają swoje szkoły, mogą wydawaü własne gazety i zakładaü zespoły ludowe.
Zadanie 1.
WyjaĞnij, co łączy, a co róĪni Polaków i przedstawicieli mniejszoĞci narodowych.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zadanie 2.
Zaznacz poprawne dokoĔczenie zdania.
Tolerancja to
A. narzucanie innym swojej kultury.
B. akceptowanie odmiennoĞci innych osób.
C. przyjmowanie kultury innych narodowoĞci.
D. wypieranie siĊ swojej odmiennoĞci kulturowej.
Zadanie 3.
Napisz, czy Polacy postĊpują tolerancyjnie wobec mniejszoĞci narodowych. OdpowiedĨ
uzasadnij.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ϭ
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 4.do 6.
W IV tysiącleciu p.n.e. Sumerowie mieszkający w Mezopotamii jako pierwsi zastosowali
pismo. Początkowo uĪywali bardzo duĪej liczby rysunków, z których kaĪdy oznaczał inne
słowo – posługiwali siĊ wiĊc pismem obrazkowym. Około XI wieku p.n.e. Fenicjanie
stworzyli pismo alfabetyczne. Zapisywali wszystkie informacje za pomocą 22 prostych
znaków – kaĪdy z nich oznaczał pojedynczy dĨwiĊk.
Zadanie 4.
PodkreĞl właĞciwe dokoĔczenia zdaĔ.
A. Jeden znak oznacza jedno słowo w piĞmie obrazkowym / alfabetycznym.
B. Niewielka liczba znaków wystĊpuje w piĞmie obrazkowym / alfabetycznym.
Zadanie 5.
Napisz, którego pisma – alfabetycznego czy obrazkowego – było łatwiej siĊ nauczyü. Swoją
odpowiedĨ uzasadnij.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zadanie 6.
OkreĞl, czy pismo, którym posługujemy siĊ dzisiaj w Polsce, jest pismem alfabetycznym
czy obrazkowym. Uzasadnij swoją odpowiedĨ.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ϯ
Karta pracy N3
Historia i społeczeĔstwo SP5
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 4.
W I wieku p.n.e. Rzymianie podbili zamieszkałą przez ĩydów PalestynĊ. To w tej
krainie, w Betlejem, narodził siĊ Jezus, uznany przez czĊĞü ĩydów za Mesjasza,
zbawcĊ, który uwolni ich naród od wszelkich nieszczĊĞü. Miał on swoich uczniów
nazywanych apostołami, którzy po Ğmierci Jezusa głosili jego nauki. DziĊki ich
działalnoĞci nowa religia upowszechniła siĊ w całym cesarstwie rzymskim.
Początkowo wyznawcami chrzeĞcijaĔstwa stawali siĊ ubodzy mieszkaĔcy miast,
z czasem – ludzie ze wszystkich warstw społecznych.
Zadanie 1.
DokoĔcz zdania.
MiejscowoĞü Betlejem znajdowała siĊ w ____________________________.
Nauka Jezusa Chrystusa stała siĊ początkiem nowej religii – ____________________.
Zadanie 2.
WyjaĞnij, dlaczego PalestynĊ uwaĪa siĊ za miejsce, gdzie narodziła siĊ nowa religia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zadanie 3.
OkreĞl kolejnoĞü wydarzeĔ. Wpisz odpowiednie litery w prostokąty umieszczone na osi
czasu.
A. Narodziny Jezusa Chrystusa.
B. Podbój Palestyny przez Rzymian.
C. Rozwój chrzeĞcijaĔstwa w paĔstwie rzymskim.
ϭ
Zadanie 4.
Napisz, jaką rolĊ w rozwoju religii chrzeĞcijaĔskiej odegrali apostołowie.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zadanie 5.
Jakie konsekwencje miało wynalezienie pisma? Zamaluj odpowiednie kratki.
Przepisy prawne zaczĊto utrwalaü w kodeksach.
Ludzie nauczyli siĊ rozpalaü ogieĔ.
ħródłem ĪywnoĞci stała siĊ hodowla zwierząt.
Powstały pierwsze kroniki upamiĊtniające przeszłoĞü.
Listy ułatwiły utrzymywanie kontaktów miĊdzy ludĨmi.
Zadanie 6.
Przeczytaj tekst i napisz, kogo Adam powinien poprosiü o pomoc. Uzasadnij swoją opiniĊ.
Adam bardzo siĊ martwi. Mimo Īe na naukĊ historii poĞwiĊca duĪo czasu, otrzymuje coraz
gorsze oceny z tego przedmiotu. Z powodu choroby nie mógł uczestniczyü w lekcji
dotyczącej okreĞlania wieku. Samemu jest mu trudno zrozumieü to zagadnienie.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zadanie 7.
Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokoĔczenia zdaĔ.
Ewelina nie lubi corocznych wizyt u lekarza. Pani doktor jest bardzo miła, ale znowu zaleci
zrobienie szczepienia. Dlaczego rodzice siĊ na to godzą?
I. Rodzice, decydując siĊ na szczepienie swojego dziecka,
chcą mu zapewniü przede wszystkim
A. wolnoĞü.
B. zdrowie.
C. radoĞü.
II. Rodzice, zabierając dziecko do lekarza,
A. wyraĪają swoją troskĊ o nie.
B. dbają o jego dobre wychowanie.
C. mają moĪliwoĞü ukarania go.
Ϯ
Download