carda fundusz pożyczkowy

advertisement
Bankowość inwestycyjna.
Kompleksowe usługi dla biznesu.
Sprawdzone produkty dla
inwestorów.
Warszawa 2017
Grupa Kapitałowa
CARDA Consultancy S.A.
Nadrzędnym celem jest wyznaczanie trendów
i standardów na rynku
w zakresie usług finansowych, prowadzenia
inwestycji oraz tworzenia produktów
inwestycyjnych.
CARDA Consultancy S.A. kreuje architekturę rynku
kapitałowego, szczególnie w zakresie instrumentów
i struktur tego rynku.
Polaków nam zaufało
Klientów (przedsiębiorstw)
Transakcji od początku roku
Wartość transakcji zrealizowanych
przez zespół (mld zł)
Tradycje marki sięgają 2008 roku, co pozwoliło na rozwinięcie
działalności na ponadnarodową skalę.
CARDA Consultancy S.A.
10 LAT TRADYCJI
✓działalność inwestycyjna,
✓organizacja funduszy inwestycyjnych – ich tworzenie
i zarządzanie,
✓doradztwo strategiczne dla spółek i instytucji PREMIUM,
✓organizacja emisji papierów wartościowych – tworzenie instrumentów
finansowych i przeprowadzanie transakcji,
✓doradztwo transakcyjne w zakresie operacji na rynku kapitałowym,
✓dystrybucja – sprzedaż własnych produktów finansowych,
✓nieruchomości – akwizycja, realizacja projektów deweloperskich.
Departament
Doradztwa Strategicznego
Dyrektor: Ada K. Kluzek
➢Długookresowe i doraźne doradztwo operacyjne i strategiczne dla zarządu/właścicieli w celu
zwiększenia efektywności biznesu oraz wartości rynkowej spółki. Przygotowanie spółki do
transakcji na rynku kapitałowym.
➢Restrukturyzacje:
działalności przedsiębiorstwa, modelu biznesu, struktury operacyjnej,
struktury finansowania działalności.
➢Pozyskiwanie
finansowania dla biznesu - identyfikacja
potrzeb, możliwości, dobór
rozwiązań.
➢Przygotowanie biznesu do sprzedaży.
➢Akwizycje aktywów, w tym innych przedsiębiorstw.
➢Optymalizacja kosztów i dywersyfikacja źródeł finansowania działalności.
➢Nadzór
właścicielski nad spółką i jej wartością, w szczególności w imieniu inwestorów
uczestniczących w transakcjach realizowanych przez Grupę CARDA.
➢Dział
Investor Relations i wparcia sprzedaży - całościowe przygotowanie spółki (jako
produktu inwestycyjnego) do sprzedaży. Bieżące wsparcie transakcji i dystrybucji.
Departament Doradztwa Strategicznego
Dział Investor Relations i wsparcia
sprzedaży
–
➢Wsparcie Departamentu Transakcji i Dystrybucji przy sprzedaży produktów inwestycyjnych.
➢Utrzymywanie wyceny i płynności spółki, również w okresie pogorszonej koniunktury.
➢Przygotowywanie materiałów w formie dla tzw. rynku (raporty finansowe, prospekty, itd.).
➢Przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych do analityków i zarządzających.
➢Przygotowanie
pozycjonowania spółki na rynku kapitałowym na podstawie złożonych
kryteriów, m.in. strategii, analizy porównawczej, analizy SWOT, stworzenie własnego
benchmarku.
➢Identyfikacja
oraz organizowanie spotkań z akcjonariuszami i potencjalnymi
inwestorami,
przygotowanie i realizacja road-show w kraju i za granicą. Organizacja walnych zgromadzeń.
➢Compliance i Obowiązki informacyjne spółek notowanych i Instytucji licencjonowanych.
➢Zarządzanie
sytuacją kryzysową – konflikty sądowe, ataki czarnego PR, próby wrogiego
przejęcia, incydenty losowe, oczyszczanie wizerunku.
➢Depozyt Informacji – nowa usługa Agenta ds. Informacji Ujawnionych (ustawa o obligacjach).
Departament
Transakcji Kapitałowych
Dyrektor: Paweł Zaremba - Śmietański
➢Tworzenie
autorskich rozwiązań transakcyjnych pod klienta - optymalizacja off-shore,
fundusze inwestycyjne, remodelowanie grupy kapitałowej pod cele strategiczne.
➢Sprzedaż biznesu/pozyskiwanie inwestorów - przygotowanie
i przeprowadzenie transakcji.
➢Pozyskiwanie finansowania - dobór rozwiązań, przygotowanie
i przeprowadzenie transakcji.
➢Wprowadzenie na giełdę, oferty publiczne, prywatne – wszystkich typów instrumentów.
➢Fuzje i przejęcia.
➢Tworzenie złożonych struktur finansowych.
➢Opracowania
finansowe i ekonomiczne. Prospekty emisyjne, memoranda i dokumenty
informacyjne przy emisjach. Raporty analityczne.
➢Dział
akwizycji nieruchomości (pozyskiwanie aktywów nieruchomościowych - w tym
distressed assets, konstruowanie i przeprowadzenie transakcji na nieruchomościach).
➢Dział inwestycji i Asset Management oraz zarządzanie inwestycjami Polskie Inwestycje FIZ.
Departament Transakcji KapitałowychDział Inwestycji i Asset Management
➢Tworzenie
funduszy inwestycyjnych dla klienta - jako optymalizacja podatkowa oraz
alternatywne wobec akcji i obligacji źródło pozyskania finansowania - konstruowanie
produktu inwestycyjnego, przygotowanie „equity story”, opracowanie dokumentów, dobór
i negocjacje z partnerami zaangażowanymi w proces, określenie kanałów dystrybucji,
koordynacja sprzedaży.
➢Asset management na zlecenie klientów zewnętrznych.
➢Własne strategie inwestycyjne Grupy.
➢Własne
inwestycje portfela Grupy, w tym zarządzanie inwestycjami funduszu Polskie
Inwestycje FIZ.
Departament Akwizycji Nieruchomości
(CARDA Real Estate)
Dyrektor: Agnieszka Płonka
➢
Kompleksowa
realizacja
wewnątrzgrupowych
projektów
deweloperskich
(segment
mieszkaniowy i biurowy) – inwestor finansujący, koordynator konsorcjum, sprzedaż lokali.
➢
Opracowanie
pogłębionej
analizy
due
diligence
na
zlecenie
zewnętrzne
lub
wewnątrzgrupowe: całościowe badanie formalno-prawne, kosztowe oraz sprzedażowe
(analiza chłonności), wraz z opracowaniem końcowej (marżowej) wartości nieruchomości
zlokalizowanych w Polsce.
➢
Pozyskiwanie nieruchomości + możliwość organizacji finansowania.
➢
Doradztwo
transakcyjne
przy
sprzedaży
i
zakupie
nieruchomości,
również
tzw.
nieruchomości trudnych, oraz spółek deweloperskich.
➢
Doradztwo
strategiczne
w
obszarze
działalności
w
branży
nieruchomościowej,
w szczególności dla dużych deweloperów/funduszy nieruchomościowych.
➢
Organizacja akwizycji aktywów dla funduszy nieruchomościowych.
CARDA Inwestycje Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający: Tomasz Wróbel
➢
Koordynacja i zarządzanie sprzedażą produktów realizowaną przez sieć dystrybucji oraz
konsorcja - do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
➢
Przygotowanie strategii tworzenia i sprzedaży produktów (akcje, obligacje, certyfikaty,
ubezpieczenia, itd.) - dobór cech produktu, kanałów, partnerów, koordynacja sprzedaży,
optymalizacja kosztów i efektów.
➢
Współpraca
wewnątrzgrupowa
i
konsorcjalna
w
zakresie
tworzenia
produktów
inwestycyjnych.
➢
Monitorowanie sytuacji rynkowej w zakresie trendów rynkowych - oferowanie rozwiązań,
które
pozwolą
wypracować
konsensus
zadowalający
(dystrybutorów, inwestorów, instytucje, serwisantów).
wszystkich
zainteresowanych
Model biznesu –
kluczowe elementy
➢Klienci
CARDA to przedsiębiorstwa z półki PREMIUM - współpraca w dłuższym horyzoncie
w oparciu o kompleksowe umowy, oparte o całościowe wsparcie danego przedsiębiorstwa
w zakresie wszelkich narzędzi dostępnych poprzez rynek kapitałowy.
➢Bezkonkurencyjny
zakres kompetencji – jeden podmiot inicjujący i koordynujący wszelkie
działania na rynku kapitałowym.
➢Budowa łańcucha marż dla Grupy w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi klientami.
➢Praca
po
stronie
klienta,
czyli
dostarczanie
wybranym
podmiotom
kompleksowej
reprezentacji na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu bardzo wysokich kompetencji
transakcyjnych i strategicznych CARDA.
➢Tworzenie
produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
opartych o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Możliwość pozytywnego wpływania na
kondycję przedsiębiorstw, w które zainwestowali inwestorzy, oraz organizacji wyjścia
z inwestycji – dzięki kompetencjom doradztwa strategicznego i transakcyjnego Grupy CARDA.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
Fundusze inwestycyjne znane są już jako metoda oszczędności podatkowych. Jednak
wykorzystanie funduszy jako narzędzia do finansowania, jest jeszcze mało znane na rynku. Ta
forma pozwala jednak uzyskać podwójną korzyść – pozyskanie finansowania oraz korzyści
podatkowe – przy jednoczesnym wykorzystaniu pozytywnej dźwigni finansowej.
Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są przez Grupę CARDA dla przedsiębiorstw, które
jako najbardziej efektywne w danej branży potrafią generować powtarzalne stopy zwrotu
z aktywów na których na co dzień pracują.
Dla inwestorów z kolei jest to bardzo atrakcyjna okazja do inwestowania, w której ciężar
wypracowywania stopy zwrotu dla inwestorów spoczywa w rękach wyspecjalizowanego
w danej branży podmiotu, któremu powierzane są środki. Dywersyfikacja aktywów funduszu,
osobna masa majątkowa oraz nadzór KNF, banku depozytariusza oraz innych instytucji
sprawiają, iż ten rodzaj inwestowania jest jednym z najbardziej efektywnych.
Produkty inwestycyjne dla
inwestorów
tworzone przez Grupę CARDA
➢
Akcje – oferujemy długoterminowe inwestycje tylko w sprawdzone spółki, o bardzo
dobrej sytuacji fundamentalnej, charakteryzujące się wysokim tempem rozwoju
i
działające
w
stabilnych
branżach.
Nie
zajmujemy
się
krótkoterminowymi
inwestycjami o nastawieniu spekulacyjnym i wysokim poziomie ryzyka.
➢
Obligacje – inwestycje w papiery dłużne oferowane przez Grupę CARDA, to
sprawdzony sposób ulokowania kapitału. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo
środków zainwestowanych przez klientów oraz wysokie i stabilne zyski. Oferowane
przez nas papiery wartościowe, emitowane są przez spółki o wieloletniej tradycji
i stabilnej sytuacji finansowej.
➢
Fundusze inwestycyjne zamknięte – stanowią istotny element rynku kapitałowego,
emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała oraz określana w kolejnych
emisjach. Swoje aktywa fundusze inwestują w papiery wartościowe, wierzytelności,
udziały
w
spółkach
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
pochodne, prawa majątkowe, instrumenty rynku pieniężnego.
waluty,
instrumenty
Struktura Grupy Kapitałowej
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
WSPARCIE DYSTRYBUCJI
Zespół Zarządzający CARDA Consultancy S.A.
✓ Kumulacja wiedzy w zakresie transakcji i rynków kapitałowych.
✓ Partnerzy spółki zrealizowali łącznie co najmniej 900 transakcji, w tym:
stworzenia i sprzedaży wszystkich typów instrumentów finansowych,
wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na wszystkich
krajowych rynkach (około 50 zrealizowanych IPO, około 100 prospektów
emisyjnych zatwierdzonych przez KNF), sprzedaży prywatnej, przejęć,
fuzji, tworzenia funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych,
produktów ubezpieczeniowych itd., o łącznej wartości blisko 20 mld
złotych.
✓ Wiele z projektów zrealizowanych przez Partnerów CARDA Consultancy
było pionierskimi w Polsce, powielanymi i kontynuowanymi po dziś dzień
przez cały rynek.
Zespół Zarządzający CARDA Consultancy S.A.
Paweł Zaremba – Śmietański
Ada K. Kluzek
Agnieszka Płonka
Prokurent, Dyrektor Departamentu
Transakcji Kapitałowych.
Prezes Zarządu, Dyrektor
Departamentu Doradztwa
Strategicznego
Dyrektor Zarządzający
Dyrektor Departamentu Akwizycji
Nieruchomości
Związany z rynkiem kapitałowym od
roku 1993. Jeden z najbardziej
doświadczonych w Polsce
specjalistów od ofert publicznych.
Wprowadził lub nadzorował
wprowadzenie na GPW akcji około
50 spółek w procesach IPO. Autor
wielu publikacji prasowych
dotyczących inwestowania oraz
prawnych aspektów rynku
kapitałowego.
Doktorantka nauk ekonomicznych
w Szkole Głównej Handlowej.
Z rynkiem kapitałowym związana
zawodowo od 2006 roku.
Specjalizuje się w procesach
związanych z doradztwem
strategicznym i transakcyjnym.
Pełni także funkcję Członka Rad
Nadzorczych w spółkach
kapitałowych.
Absolwentka studiów podyplomowych
związanych z nieruchomościami
komercyjnymi oraz mieszkaniowymi
w Polsce i Wielkiej Brytanii. W CARDA
Consultancy jest dyrektorem
departamentu akwizycji. Wcześniej
pracowała w Murapol SA, gdzie
zajmowała się analizą rentowności
inwestycji pod względem finansowoprawnym.
Zespół Zarządzający CARDA Inwestycje Sp. z o.o.
Tomasz Wróbel
Adrian Chrapek
Dyrektor Zarządzający CI,
Dyrektor sprzedaży w CARDA Consultancy S.A.
Dyrektor Regionalny
Doświadczony manager, z licznymi sukcesami
obecny na rynku sprzedaży instrumentów
finansowych od 2001 roku. Swoje
doświadczenie zdobywał w Private Banking
w ING Bank, Bank Millenium, Bank Pekao S.A.
Był Specjalistą w Departamencie Skarbu
Raiffeisen Bank Polska. Związany z rynkiem
ubezpieczeń na stanowisku Dyrektora
Sprzedaży w Skandia Życie oraz Open Life.
Dyrektor w TFI Open Finance oraz
w Invista Dom Maklerski S.A. Specjalizuje się
głównie w produktach związanych
z inwestycjami. Obecnie jako Dyrektor
Zarządzający CARDA Inwestycje uczestniczy
w procesach budowania struktur sprzedaży.
Specjalista w zakresie produktów inwestycyjnych
i oszczędnościowych, rynku nieruchomości oraz
kredytów hipotecznych. Certyfikowany Europejski
Doradca Finansowy EFPA EFA oraz aktywny
inwestor na rynku kapitałowym. Magister
marketingu i zarządzania oraz absolwent
Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z branżą
doradztwa finansowego i inwestowania związany
od 2006 r. Stworzył i rozwinął TRU Story Finance spółkę, zajmująca się doradztwem finansowym.
Wcześniej Project Manager eksperckiej sieci
sprzedaży w Open Finance. W CARDA Inwestycje
odpowiada za kontakty z inwestorami VIP. Zajmuje
się również rozwojem sieci sprzedaży oraz
uczestniczy w procesie tworzenia nowych
produktów przez Grupę CARDA.
Ireneusz Łuszczewski
Dyrektor Generalny
Specjalista w obszarze funduszy
inwestycyjnych, emerytalnych i zarządzania
aktywami. Działał aktywnie na rynku
kapitałowo-finansowym od początku jego
transformacji w Polsce i regionie CEE. Był
szefem projektu powstania w Polsce drugiego
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych –TFI
Korona – gdzie następnie pełnił funkcje członka
Rady Nadzorczej oraz Komitetu inwestycyjnego.
Reprezentował także Grupę Credit Suisse w
Radzie Nadzorczej TFI PKO Credit Suisse SA. Był
również szefem projektu, a następnie prezesem
Zarządu PTE Winterthur SA (obecnie PTE AXA
SA) i równocześnie wiceprezesem Zarządu
pierwszej Izby Funduszy Emerytalnych. Obecnie
w CARDA Consultancy S.A. pełni funkcję
Wybrani klienci
Grupy CARDA
CARDA Consultancy S.A.
CARDA Pt Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
M: +48 535 53 22 00
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
@: [email protected]
www.carda.pl
Biuro Zarządu:
ul. Sienna 93 lok. U3
00-815
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście
XII Wydz. Gosp. KRS 484968
kapitał zakładowy 763 600,00 zł opłacony w całości
NIP 525 257 18 22
@: [email protected]
www.cardatfi.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście
XII Wydz. Gosp., KRS 658530
kapitał zakładowy 660 000,00 zł opłacony w całości
NIP 525 26 86 494
CARDA Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS 36124
kapitał zakładowy 8 115 000,00 zł opłacony w
całości
NIP 957 104 18 18
CAPITAL Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS 363962
kapitał zakładowy 3 005 000,00 zł opłacony w
całości
NIP 957 104 25 80
ZASTRZEŻENIE PRAWNE. Niniejszy materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie. Nie
należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu
inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w
Warunkach Emisji. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów
kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez CARDA Consultancy S.A. (dalej: CARDA") Celem niniejszego dokumentu jest zbadanie nastrojów inwestorskich.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła
informacji, które CARDA uznaje za wiarygodne. CARDA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegajć
ochronie prawnej.
Download