Wizja Misja - Gmina Bełżec

advertisement
Wizja
1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne,
walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej.
2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz
przedsiębiorczością.
3. Gmina Bełżec – prężny, lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny oraz bezpieczne i
ekologiczne miejsce dla życia mieszkańców.
4. Aktywna Gmina Bełżec oraz mieszkańcy korzystający z efektów rozwoju w sektorze
usług, rolnictwa i odnawialnych źródeł energii.
5. Szybko rozwijająca się gmina, przyjazna ludziom młodym i seniorom, z rozwijającą się
gospodarką związaną z rolnictwem i turystyką.
6. Gmina Bełżec miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów działającym w
oparciu o istniejące zasoby i potencjał społeczności lokalnej. Otwarta na potrzeby
zmieniającego się otoczenia z uwzględnieniem partycypacji społecznej i współpracy
na rzecz dobra wspólnego i działań prorozwojowych.
7. Bełżec gminą ze sprawnie rozwijającą się gospodarką, przedsiębiorczością,
konkurencyjnym rolnictwem i przetwórstwem oraz zadowolonymi z poprawy jakości
życia mieszkańcami.
Misja
1. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Bełżec poprzez rozbudowę infrastruktury
technicznej i społecznej oraz rozwój gospodarczy.
2. Troska o wysoką jakość warunków życia i wszechstronne możliwości rozwoju
mieszkańców Gminy Bełżec oraz wspieranie tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka
gospodarczego i kulturalnego.
3. Zrównoważony rozwój Gminy Bełżec oraz bogacenie się społeczności w oparciu o
aktywność mieszkańców, potencjał gospodarczy oraz odnawialne źródła energii.
4. Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz przestrzennego Gminy Bełżec
w partnerstwie z sektorem biznesowym i pozarządowym tak aby wspólnie kreować
wizerunek gminy jako miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia działalności
gospodarczej i odpoczynku.
5. Systematyczny i wielokierunkowy rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Bełżec
zmierzający do równoważenia i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez
zwiększenie konkurencyjności oraz pełne wykorzystanie potencjału przyrodniczogeograficznego.
6. Budowa stabilnej gospodarki oraz wzrost dochodów mieszkańców poprzez poprawę
konkurencyjności rolnictwa i usług przy jednoczesnej współpracy Gminy Bełżec z
sąsiednimi gminami.
7. Społeczno-gospodarczy rozwój gminy powiązany z ochroną wartości środowiska
przyrodniczego i kulturowego poprzez zwiększenie konkurencyjności gminy i
maksymalne wykorzystanie jej wewnętrznych potencjałów rozwojowych.
CELE STRATEGICZNE (OBSZARY PRIORYTETOWE)
1. ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO
2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3. ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOŚCI
4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
5. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
6. TURYSTYKA I REKREACJA, KULTURA
7. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
1.
ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO
Cel operacyjny 1.1. Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa i wzrostu opłacalności
produkcji rolnej.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1.1:
• Zwiększenie roli sektora rolnego w lokalnej gospodarce
• Poprawa warunków prowadzenia gospodarstw rolnych
• Podniesienie rentowności gospodarstw rolnych
• Rozwój gospodarstw agroturystycznych na bazie ekologicznych produktów i hodowli
zwierząt gospodarskich
• Propagowanie rolnictwa ekologicznego
• Uprawa roślin energetycznych i wykorzystanie biomasy do produkcji energii
• Dostosowanie rodzaju produkcji do warunków istniejących na danym terenie
• Zagospodarowanie nieużytków rolnych na cele rolnicze i nierolnicze
Cel operacyjny 1.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1.2:
• Wspieranie istniejących w okolicy zakładów przetwórczych i produkcyjnych
wykorzystujących płody rolne
• Powstawanie nowych obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego
• Maksymalne wykorzystanie bogatej bazy surowców owocowo-warzywnych oraz
zwierzęcych
• Tworzenie grup producenckich
Cel operacyjny 1.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1.3:
• Usługi doradcze dla rolników służące poprawie warunków prowadzenia gospodarstw
rolnych
• Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
• Organizacja szkoleń dla rolników
Cel operacyjny 1.4. Rozwój rynków zbytu dla produktów rolnych.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1.4:
• Pozyskiwanie nowych rynków zbytu w kraju i za granicą
•
Tworzenie klastrów oraz innych
przedsiębiorcami i władzami lokalnymi
form
współpracy
• Tworzenie i wspieranie miejsc targowych
Cel operacyjny 1.5. Rozwój i promocja produktów lokalnych.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1.5:
• Tworzenie nowych produktów lokalnych
pomiędzy
rolnikami,
• Wsparcie istniejących produktów lokalnych
• Promocja produktów lokalnych w regionie, kraju i za granicą
• Nawiązanie współpracy pomiędzy władzami, przedsiębiorcami i wytwórcami
produktów lokalnych
2.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cel operacyjny 2.1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 2.1:
• Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg gminnych
• Remonty dróg powiatowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym
• Budowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Cel operacyjny 2.2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 2.2:
• Modernizacja i poprawa stanu istniejących dróg dojazdowych do pól
• Budowa nowych dróg dojazdowych do pól
Cel operacyjny 2.3. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i systemu
oczyszczania ścieków.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 2.3:
• Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej
• Skanalizowanie wszystkich miejscowości w gminie
• Dostosowanie systemu oczyszczania ścieków do potrzeb rozwijającego się systemu
odprowadzania ścieków
• Zwodociągowanie gospodarstw nieobjętych siecią
3.
ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
Cel operacyjny 3.1. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 3.1:
• Tworzenie warunków dla wzrostu zamożności ludności wiejskiej
• Podejmowanie przez mieszkańców działalności pozarolniczej
• Tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie
dostępu do informacji, znoszenie barier biurokratycznych
• Organizacja szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania
wsparcia finansowego i doradztwa biznesowego
• Wsparcie merytoryczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w
powiecie tomaszowskim i województwie lubelskim
• Promocja przedsiębiorstw podczas imprez plenerowych organizowanych przez gminę
Cel operacyjny 3.2. Utworzenie terenów inwestycyjnych.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 3.2:
• Stworzenie atrakcyjnej oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
• Ulgi podatkowe dla inwestorów
Cel operacyjny 3.3. Promocja potencjału gospodarczego gminy.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 3.3:
• Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych
• Promocja przedsiębiorstw działających na terenie gminy na gminnej stronie
internetowej
• Utworzenie klastrów branżowych
• Udział w targach i imprezach promocyjnych na terenie całego kraju
4.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Cel operacyjny 4.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 4.1:
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
• Montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych
• Propagowanie stosowania pomp ciepła w gospodarstwach domowych
5.
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Cel operacyjny 5.1. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 5.1:
• Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych
• Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej
• Utworzenie na terenie gminy Domu Seniora
• Szkolenia dla mieszkańców
Cel operacyjny 5.2. Rozwój edukacji.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 5.3:
• Modernizacja obiektów szkolnych
• Zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym
• Wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania różnic i
podniesienia poziomu kształcenia
Cel operacyjny 5.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 5.4:
• Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie powstawania
organizacji pozarządowych
• Zwiększenie świadomości obywatelskiej i integracji społecznej
Cel operacyjny 5.4. Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 5.5:
• Zwiększenie dostępu do Internetu na terenie wszystkich miejscowości w gminie
• Wprowadzenie e-administracji
6.
TURYSTYKA I REKREACJA, KULTURA
Cel operacyjny 6.1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 6.1:
• Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej
• Stworzenie Produktu Turystycznego gminy oraz jego promocja
• Wspieranie inwestorów chcących organizować miejsca aktywnego wypoczynku
• Współpraca z innymi samorządami w zakresie promocji turystycznej i kulturalnej
• Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących atrakcje przyrodnicze i kulturowe
położone na terenie gminy
Cel operacyjny 6.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 6.2:
• Ochrona i rewitalizacja obiektów zabytkowych
• Modernizacja i poprawa stanu obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz
kształtowanie przestrzeni publicznej
• Opracowanie i wdrożenie sytemu oznakowania obiektów zabytkowych i innych
atrakcji turystycznych
• Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów
• Organizacja i promocja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
7.
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Cel operacyjny 7.1. Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 7.1:
• Nawiązanie współpracy z krajami UE,
• Rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi,
• Wspólny transgraniczny marketing gospodarczy,
• Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych,
• Wspólne projekty międzynarodowe.
Cel operacyjny 7.2 Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy
transgranicznej w zakresie, turystyki, kultury i edukacji.
Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 7.2:
• Wspólny transgraniczny marketing,
• Poprawa istniejącej i utworzenie nowej transgranicznej infrastruktury turystycznej ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne,
• Wspólne projekty transgraniczne,
• Transgraniczna wymiana młodzieży szkolnej.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards