KONSPEKT LEKCJI

advertisement
KONSPEKT LEKCJI W KLASIE V
Opracoawała : P.Andrzejczak
TEMAT: CECHY PODZIELNOŚCI PRZEZ 2, 5, 10.
Cele:
Uczeń




Wskazuje wielokrotności liczby 2, 5, 10
Wskazuje wspólne cechy liczb podzielnych przez 2, przez 5 i przez 10
Formułuje z pomocą nauczyciela cechę podzielności przez 2, przez 5, przez 10
Potrafi zastosować cechy podzielności przez 2, przez 5 i przez 10 w zadaniach
Metody i formy pracy




Pogadanka
Poszukująca – wykonanie doświadczeń prowadzących do uogólnień.
Ćwiczenia praktyczne – rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających
Praca indywidualna
Pomoce: kartki z liczbami od 2 do 100, podręcznik „Od Pitagorasa do Euklidesa”
PRZEBIEG LEKCJI
1. Sprawdzenie pracy domowej (liczby pierwsze i złożone)
2. Wprowadzenie:
a) Pogadanka powtórzeniowa (wielokrotności liczb)
b) Zadanie- pomaluj wszystkie wielokrotności liczby 2. Co zauważyłeś?
Sformułowanie cechy podzielności przez 2
Przez 2 dzielą się liczby, których ostatnia cyfra jest równa 0, 2, 4, 6, 8.
c) Zadanie- pomaluj wszystkie wielokrotności liczby 5. Co zauważyłeś?
Sformułowanie cechy podzielności przez 5
Przez 5 dzielą się liczby, których ostatnia cyfra jest równa 0 lub5.
d) Zadanie- pomaluj wszystkie wielokrotności liczby 10. Co zauważyłeś?
Sformułowanie cechy podzielności przez 10
Przez 10 dzielą się liczby, których ostatnia cyfra jest równa 0.
3. Ćwiczenia
a) Dane są liczby: 25, 36, 50, 67, 123, 136, 238, 101, 3030, 92, 350, 1000, 1230.
Które z liczb są podzielne przez:

2

5

10
1

2i5

2 i 10

2, 5 i 10
b) W miejsce * wpisz taką cyfrę, aby liczba była podzielna

przez 2
73*, *37, 3*8, 999*

przez 5
12*, 30*2, 23*, 6*

przez 10
10*, 5*5, 37*, 6*0
Czy zawsze zadanie ma rozwiązanie?
3. Zadanie domowe
Zad.1.str.85
KONSPEKT LEKCJI
W KLASIE IVC
Data: styczeń 2001
Prowadzący: Paulina Andrzejczak
Obserwator: Dorota Domagała
2
TEMAT: POZNAJEMY ODCINKI I ŁAMANE
Cele:
-
-
zapoznanie z odcinkiem

określenie odcinka,

rysowanie i nazywanie odcinków
zapoznanie z łamaną

określenie łamanej,

rysowanie i oznaczanie łamanych,

rozróżnianie rodzajów łamanych.
Metody:

pogadanka

ćwiczenia praktyczne

praca z książką
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powtórzenie wiadomości: punkt, prosta, półprosta.
2. Zapoznanie z odcinkiem

Narysuj prostą i zaznacz na niej dwa różne punkty. Zaznacz część prostej ograniczonej
tymi punktami
Określenie:
Część prostej ograniczoną dwoma punktami nazywamy odcinkiem.
Zapisujemy: AB

Ustalamy dwa różne punkty w klasie. Trzech uczniów pokonuje odległość między tymi
punktami wybierając różne drogi.
.
.
.
.
.
.
Wniosek:
Najkrótsza droga łącząca dwa różne punkty to odcinek.
3
3. Zapoznanie z łamaną

Ania, Kasia i Ewa chodzą do jednej szkoły S. Zilustruj różne wędrówki Ani do koleżanek
i do szkoły.
A
A
K
S
A
K
A
K
S
S
E
E
K
S
E
E
Określenie:
Narysowane figury to łamane. Łamane składają się z odcinków.
Łamane AKES, AESK to łamane otwarte.
Łamane AKSEA, AKESA to łamane zamknięte.
4. Ćwiczenia
zad.1.9str.190 (zaznacz punkty jak na rysunku, połącz je odcinkami i wypisz powstałe
odcinki)
zad.3.5.str198 (narysuj łamaną zamkniętą i otwartą składającą się z 6 boków)
5. Zadanie domowe
Które z wielkich liter alfabetu to łamane ?
SPRAWDZIAN – PODZIELNOŚĆ LICZB
A
A
KLASA IV C
__________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
1. Z podanego zbioru liczbowego {16, 27, 31, 33, 49, 53, 55, 61, 70, 75, 81}
4
wypisz
a) liczby pierwsze: ___________________________________
b) liczby złożone: ____________________________________
2. Wyznacz NWD następujących par liczb
a) 18 i 36
b) 36 i 48
3. Rozłóż na czynniki pierwsze
a) 24
b) 42
4. Dane są liczby: 20, 26, 60, 72, 82, 150, 200, 375, 850, 932, 1650, 1800,
2075, 6406, 7248, 8025.
Wypisz liczby podzielne
a) przez 2: _____________________________________________________
b) przez 4: _____________________________________________________
c) przez 25________________________________________________
5. Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby liczby były podzielne przez 3
4 87, 271 2,
156, 1891 , 12 5, 32 26.
6*.(na celujący)
Jedno koło zębate ma 24 zęby, a drugie 22 zęby. Po ilu obrotach każdego koła te
same zęby spotkają się, jeżeli koła zazębiają się?
5
B
SPRAWDZIAN – PODZIELNOŚĆ LICZB
KLASA IV C
__________________________________
IMIĘ I NAZWISKO
1. Z podanego zbioru liczbowego {15, 28, 31, 33, 49, 53, 57, 61, 70, 72, 84}
wypisz
a) liczby pierwsze: ___________________________________
6
b) liczby złożone: ____________________________________
2. Wyznacz NWD następujących par liczb
a) 24 i 36
b) 18 i 24
3. Rozłóż na czynniki pierwsze
a) 36
b) 40
4. Dane są liczby: 10, 26, 60, 72, 85, 150, 300, 375, 850, 912, 1650, 1700,
1075, 6406, 7240, 8025.
Wypisz liczby podzielne
a) przez 2: _____________________________________________________
b) przez 4: _____________________________________________________
c) przez 25________________________________________________
5. Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby liczby były podzielne przez 3
1 52, 321 , 1 156, 48402 , 12 5, 32 62.
6*.(na celujący)
Jedno koło zębate ma 24 zęby, a drugie 22 zęby. Po ilu obrotach każdego koła te
same zęby spotkają się, jeżeli koła zazębiają się?
7
8
Download