projekt wykonawczy

advertisement
TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY
KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 28
przy ul.WAWELSKA 48 , 02-067 WARSZAWA
FAZA :
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA
INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWY
DZIELNICA OCHOTA
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a
BIURO PROJEKTOWE :
”PASCAL” P.R.I.
02-951 Warszawa, ul. Chorągwi Pancernej 83 lok. 4
tel. 602 70 50 85
BRANŻA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Władysław Dzierzęga Wa - 466/92
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Andrzej Tyszka ST–413/80
DATA
Warszawa, luty 2012 rok
WYKAZ ZAWARTOŚCI PROJEKTU
1. Opis techniczny
2.
Zestawienie materiałów
3. Schemat ideowy zasilania
Rys. nr E-1
4. Układ aut. odcięcia gazu
Schemat ideowy
Rys. nr E-2
5. Rozdzielnica RK
Rys. montażowy
Rys. nr E-3
6. Plan instalacji elektrycznej
Rys. nr E-4
7. Projekt oświetlenia
kotłowni „DIALux”
Rys. nr E-5
OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot Projektu
Projekt obejmuje instalację elektryczną zasilania, oświetlenia, siły
i sterowania urządzeń elektrycznych kotłowni gazowej w Budynku
Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie przy ul .Wawelskiej 48
2. Podstawa opracowania
- projekt technologiczny
- dane katalogowe
- PNE i PBUE
3. Zakres opracowania
- instalacja zasilania i sterowania
- rozdzielnica kotłowni
- instalacja ochrony p. porażeniowej
- aktywny systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
- instalacja ochrony p. przepięciowej
2
4.
Instalacja elektryczna
4.1 Zasilanie rozdzielnicy R.K. kotłowni
Rozdzielnicę „RK” kotłowni zasilić z rozdzielnicy piętrowej Rp budynku
przewodem kabelkowym YDYżo 750V 3 x 4 mm chronionym w rurze instalacyjnej.
W stanach awaryjnych zasilanie elektryczne kotłowni można wyłączyć przyciskiem AW
zlokalizowanym przy drzwiach na zewnątrz kotłowni.
4.2 Tablica rozdzielcza RK
Z tablicy rozdzielczej RK zasilane są odbiorniki elektryczne kotłowni
a mianowicie:
- konsole elektryczne kotłów
- palniki kotłów typ RIELLO RS34
- pompa zanurzeniowa M1
- instalacja oświetlenia kotłowni
- gniazdo 230V i 24V 50Hz.
- moduł alarmowy MD-2Z
Rozdzielnicę „RK” wykonać wg . schematu ideowego Rys. nr E-1
4.3 Instalacja oświetlenia
Instalację elektryczną oświetlenia wykonać:
- przewodem kabelkowym YDY 3 x 1.5 mm ułożonym w rurkach
instalacyjnych.
- zastosować oprawy świetlówkowe hermetyczne IP65.
- osprzęt elektryczny szczelny IP54
- obwód zasilania instalacji oświetlenia zabezpieczyć wyłącznikiem
różnicowo – prądowym.
4.4 Instalacja odbiorcza siły i sterowania.
Zasilanie konsoli elektrycznych pieców gazowych i palników wykonać
przewodem YDYżo750V 3 x 2,5 mm z tablicy rozdzielczej R.K.
Pompa obiegowa c.o , pompa cyrkulacyjna i pompa ładująca
są sterowane automatycznie z modułu sterującego typu 441, natomiast
z modułów sterujących typ 4231 i 4232 sterowane są pompy kotłowe.
Pracę kotłów w kaskadzie prowadzi moduł sterujący typ FM458.
Zasilania silników pomp , siłownika zaworu mieszającego i czujniki
temperatury podłączyć do paneli sterujących kotłów zgodnie z instrukcją
fabryczną kotłów firmy BUDERUS.
Dla potrzeb obsługi i konserwacji zainstalować gniazdo 230 V i 24V 50Hz.
3
Przewody kabelkowe należy prowadzić w korytku kablowym i rurkach
instalacyjnych.
4.5 Instalacja sygnałowa pomiaru temperatury zewnętrznej , obiegu c.o. i c.w.u.
Instalację do podłączenia czujników temperatury wykonać przewodami
kabelkowymi YStYekw 2 x 1 mm w rurkach instalacyjnych. Instalację czujnika
temperatury zewnętrznej chronić w rurce stalowej RS-P13 na zewnątrz budynku.
4.6 Zabezpieczenia instalacji
Instalacja elektryczna oraz aparatura zasilająca i odbiorcza zabezpieczone są wyłącznikami
o charakterystyce przeciążeniowo-zwarciowej typu B lub C w zależności od charakteru
obciążenia . Silniki pomp zabezpieczone są wyłącznikami o charakterystyce
przeciążeniowo-zwarciowej typu C.
4.7 Ochrona przepięciowa
Do ochrony instalacji i aparatury elektryczno-elektronicznej zastosowano ochronnik
przepięciowy . Ochronnik przepięciowy zabudowano w rozdzielnicy RK kotłowni.
4.8 Ochrona przeciwporażeniowa
Instalację w kotłowni zaprojektowano w systemie TNC-S.
Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi zapewniającymi
wyłączenie zwarć w czasie t < 0.2 s.
Jako ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych zastosowano szybkie wyłączenie
zasilania realizowane wyłącznikiem różnicowo - prądowym 30 mA oraz połączenia
wyrównawcze. Szynę wyrównawczą - bednarkę FeZn 2 x 30 mm należy ułożyć na
ścianach kotłowni i podłączyć do uziomu otokowego na zewnątrz budynku w ziemi .
Do instalacji wyrównawczej należy podłączyć wszystkie dostępne metalowe korpusy
urządzeń i rurociągi / kotły, rurociągi wody , zbiornik i korytka kablowe metalowe /.
Do szyny wyrównawczej podłączyć przewodem ochronnym zacisk ochronny PE
tablicy rozdzielczej RK .
4.9 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej
AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
typu GX-2 zasilamy z rozdzielnicy kotłowni RK poprzez wyłącznik instalacyjny F2.
Do wykrywania i pomiaru stężenia gazu ziemnego zainstalowano czujniki gazu
typu DEX1 na najwyższym poziomie pod sufitem w rejonie kotłów.
Po przekroczeniu I poziomu stężenia gazu atestowany czujnik DEX 1 poprzez moduł
4
alarmowy MD-2Z podaje napięcie 12V DC na lampę sygnalizacji świetlnej modułu SAO
zainstalowanego na zewnątrz kotłowni. Po przekroczeniu dopuszczalnego II stopnia
stężenia gazu , atestowany czujnik DEX 1 poprzez moduł alarmowy MD-2Z generuje
impuls napięciowy , który jest podany na cewkę elektrozaworu 1EZ . Pobudzony impulsem
napięciowym elektrozawór 1EZ odcina dopływ gazu , a wyjście stykowe ALARM 2
wyłącza stycznik OKO i wyłącznik zasilania OF2 zabudowany w rozdzielni R.K ,
który odcina zasilanie elektryczne do urządzeń siłowych i sterowniczych kotłowni
oraz uruchamia sygnał awarii odcięcia gazu.
Ponowne załączenie zasilania elektrycznego kotłowni może nastąpić po załączeniu
stycznika OKO i wyłącznika OF2 w rozdzielnicy R.K .
Dopływ gazu do palnika kotła nastąpi po ręcznym odblokowaniu elektrozaworu
1EZ przez podniesienie opuszczonego grzybka odcinającego dopływ gazu.
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary skuteczności
ochrony p.porażeniowej i rezystancję izolacji kabli. Protokół pomiarów załączyć do
dokumentacji.
4.10
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bilans mocy
Ozn.
1PK
2PK
PH
PS
PZ
M1
E1, E2
MD-2
RS34
Wyszczególnienie
Pompa kotłowa
Pompa kotłowa
Pompa obiegowa co
Pompa ładująca cwu
Pompa cyrkulacyjna
Pompa zanurzeniowa
Lampy oświetlenia
Moduł alarmowy
Palnik kotła
Typ
Magma 50-60
Magma 50-60
Magma 65-120F
Magma 40-120F
Magma 32-60(N)
PK2x(2x58W)
MD-2
RIELLO RS34
5
Pn (kW)
P=0,4kW/230V
P=0,4kW/230V
P=0,9kW/230V
P=0,18kW/230V
P=0,085kW/230V
P= 0,35kW/230V
P=0,232Kw/230V
P=0,015
P=2x0,3kW/230V
Σ P=3,16kW
k
1
1
1
0,5
1
0.1
0,1
1
1
Po (kW)
0,4kW
0,4kW
0,9kW
0,09kW
0,085kW
0,035kW
0,0232k
0,0015k
0,6kW
Σ
Po=2,53
4.11. Zestawienie materiałów podstawowych
L.P OZN.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ILOŚĆ TYP
szt. m.
DANE TECH. PROD.
1
2
3
4
5
R.K.
1Q0
OKO
1H1
1Q1
1
1
1
1
1
6
0F1,
Rozdzielnica R.K.
Rozłącznik
Stycznik
Wskaznik napięcia
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik instalacyjny
1
AE IP65
FR 301 32
LC1 D25 10
WN-1
P302 25-30AC
S301 C-6
700x500x250
32A/400V
Ie=25A AC3
1x230V
25A/30mA
415V
4A,415V
7
0F2,
Wyłącznik instalacyjny
1
S301 C-20
20A,415V
8
WW
1
WW 300
230V
9
OK1
Wyzwalacz do
wyłącznika
Przekaźnik czasowy
1
RTx-213(D)
10
F1
Wyłącznik instalacyjny
1
S301 B-6
Uc=230V
1godz
6A,415V
11
F2
Wyłącznik instalacyjny
1
S301 B-10
10A,415V
12
F3,F5
1
16
Wyłącznik różnicowonadprądowy
F4, F6 Wyłącznik różnicowonadprądowy
F7
Wyłącznik różnicowonadprądowy
1Q1
Wyłącznik różnicowoprądowy
F8
Wyłącznik instalacyjny
P312 C-10-30AC
P312 B-16-30A
P312 B-10-30A
P302 25-30AC
S301 B-16
10A/30mA
415V
16A/30mA
415V
10A/30mA
415V
25A/30mA
415V
16A,415V
17
18
19
20
F9
F10
F11
1V1
Wyłącznik silnikowy
Wyłącznik instalacyjny
Wyłącznik instalacyjny
Ochronnik przepięć
1
1
1
1
2,2-4A
2A,415V
10A,415V
6,5kA
DEHN
21
MD2Z
DEX1
LS-31
AW
Tr1
Moduł alarmowy
1
M 250 4
S301 C-2
S302 B-10
DEHN
Guard 275
MD-2Z
230V AC
GAZEX
Detektor gazu ziemnego
Moduł sygnalizacji
Przycisk AW
Trafo bezpieczeństwa
2
1
1
1
DEX 1
LS-31
n.k. 13183
0428 59
12V DC
12V DC
6A/250V
220VA
230V/24V
GAZEX
GAZEX
ABB
13
14
15
22
23
24
25
1
1
1
1
6
RITTAL
FAEL
Telemec.
POLLIN
FAEL
FAEL
26
27
28
E1- E3 Oprawa oświetlenia
3
Neptun 1
2x36W
30
1
FeZn
P+N+PE
3x25mm
250V/16A
OSPEL
1
Pg21
Nr.k 162
YDYżo750V
YDY750V
YDY750V
YDY750V
YLY750V
YLY750V
YstYekw
300/500V
KPL 50H50/3
RB25
RB16
24V/16A
PCE
3x4mm
2x2,5mm
4x1,5mm
4x1mm
3x1,5mm
4x1mm
2x1mm
TF
30
31
32
33
34
35
36
Bednarka ocynkowana
Gniazdo wtyczkowe
bryzgoszczelne nt.
Gniazdo wtyczkowe
bryzgoszczelne nt.
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
Przewód kabelkowy
45
60
15
30
50
10
60
37
38
39
Korytko kablowe
Rurka instalacyjna
Rurka instalacyjna
18
25
70
29
7
25mm
16mm
AGA
LIGHT
TF
BAKS
POLAM
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016
z póżniejszymi zmianami ) oświadczam , że projekt instalacji elektrycznej
kotłowni gazowej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie
ul .Wawelska 48 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant: mgr inż. Władysław Dzierzęga upr. WA-466/92
Sprawdzający:
mgr inż. Andrzej Tyszka upr. St-413/80
8
Download