CZĘŚĆ 2

advertisement
2
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
Część opisowa:
1. CZĘŚĆ OPISOWA
2. OBLICZENIA
3. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ
Załączniki:
Dane techniczne podstawowych urządzeń:
1. Karta katalogowa pompy ciepła „VESSMANN”
typAWC-I
2. Karta katalogowa kotła „VIESSMANN” typu
VITODENS 200W
Część rysunkowa:
Rysunki:
Rys. nr 1: Plan sytuacyjny
skala 1:500
Rys. nr 2: Schemat technologiczny
wodnej kotłowni gazowej
skala Rys. nr 3: Rzut kotłowni
skala 1: 100
3
CZĘŚĆ1. - OPIS TECHNICZNY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i charakterystyka inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy technologiczny
modernizacji kotłowni wodnej niskotemperaturowej dla Budynku Urzędu Miasta w
Radkowie ul.Rynek 1.
Modernizacja polega na zastosowaniu do wspomagania ogrzewania budynku pompy ciepła
powietrze-woda typ VITOCAL 350-A o mocy 18,5kW oraz kotła gazowego
kondensacyjnego typ VITODENS 200W o mocy 80kW.
Projekt obejmuje całość zagadnień (instalacji) związanych z technologią kotłowni znajdujących się w samym pomieszczeniu kotłowni:
- technologicznej-grzewczej,
- wody uzupełniającej,
- wentylacyjnej i odprowadzenia spalin,
- automatycznej regulacji i sterowania.
Inwestor zadania: Gmina Radków .
1.2. Podstawa opracowania i projekty związane.
[2.1.] Umowa z Inwestorem .
[2.2.] Inwentaryzacja pomieszczeń kotłowni.
[2.4.] Obowiązujące normy i wytyczne projektowania.
[2.5.] Dane katalogowe firm „VIESSMANN”, „HORA”, GRUNDFOS”
i innych.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
2.1. Branża budowlana
Pomieszczenie przeznaczone na montaż pompy ciepła oraz kotłownia zlokalizowane są w
przyziemiu w budynku Ratusza.
Omawiana pomieszczenia zlokalizowane są na poziomie 0,00m do otaczającego terenu.
Gabaryty
pomieszczenia
pompy
ciepła
:
3,00x1,60,
wysokość
2,60.
Kubatura
pomieszczenia 14,96m3.
Gabaryty kotłowni: (4,50 x 2,90)+(2,70 x 1,30), wysokość 2,60 m.
3
43,1m .
Kubatura kotłowni
4
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
W CENTRALI CIEPŁA (KOTŁOWNI).
3.1. Branża budowlana
W branży budowlanej przewiduje się wykonanie niezbędnych prac remontowych
pomieszczeń polegających na naprawie tynków na ścianach i stropie oraz ułożenie na
ścianach do wysokości 2m płytek ceramicznych .
3.2. Branża technologiczna
W zakres robót modernizacyjnych wchodzą:
- montaż pompy ciepła powietrze-woda
- montaż buforowego zasobnika ciepła
- montaż nowego kotła wodnego kondensacyjnego opalanego gazem .
- podłączenie modernizowanej kotłowni do istniejących instalacji cieplnych,
Należy wykonać następujące instalacje technologiczne:
-
rurociągi powietrza do pompy ciepła
-
rozdzielnia instalacji c.o. wodnego ,
-
rurociągi technologiczne,
-
automatykę i sterowanie
4. TECHNOLOGIA CENTRALI CIEPŁA (KOTŁOWNI)
4.1. Przeznaczenie i moc Centrali ciepła (kotłowni).
Projektowana Centrala Ciepła przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb grzewczych c.o.
budynku Urzędu Miasta i Gminy Radków w Radkowie ul.Rynek 1.
Całkowite zapotrzebowanie ciepła centrali wynosi: 85 kW.
Do wytworzenia wymaganej mocy cieplnej zastosowano:
1. Pompę ciepła powietrze woda typ VITOCAL 350-A o mocy cieplnej 18,5kW
2. Kondensacyjny kocioł gazowy typ VITODES 200W o modulowanej mocy cieplnej
30-80kW.
3. Buforowy zasobnik ciepła VITOCEL 100-E SVPA o poj. 950l.
Maksymalna moc cieplna centrali wynosi 98,5 kW
a) kocioł wodny kondensacyjny o mocy 30-80 kW,
Centrala cieplna zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (tz/tp = 90/70C), systemu
zamkniętego (pstat= ok. 21 mH2O) wraz z automatyczną regulacją parametrów
temperaturowych czynnika grzejnego.
5
Cała strona grzewcza i automatyka centrali została wykonana w technologii firmy
VIESSMANN
,
natomiast
w pozostałych
jej
częściach
zastosowano
urządzenia
renomowanych firm.
Pełny schemat technologiczny centrali przedstawiono na rys. nr 2.
4.1.1. Usytuowanie urządzeń i opis zmian w istniejącej kotłowni.
Dla przedstawionego bilansu ciepła przyjęto zastosowanie:
1. Pompy ciepła powietrze woda typ VITOCAL 350-A o mocy cieplnej 18,5kW. Pompa
zamontowana będzie w pomieszczeniu przyziemia dotychczas użytkowanym jako
pomieszczenie gospodarcze.
2. Buforowy
zasobnik ciepła VITOCEL 100-E SVPA o poj. 950l. Zasobnik
zamontowany będzie w pomieszczeniu istniejącej kotłowni.
3. Kondensacyjny kocioł gazowy typ VITODES 200W o modulowanej mocy cieplnej
30-80kW. Kocioł zamontowany będzie w pomieszczeniu istniejącej kotłowni po
zdemontowaniu starego kotła gazowego.
4.1.2. Charakterystyka instalacji centrali cieplnej.
Do wytwarzania mocy cieplnej potrzebnej do celów grzewczych budynku
zastosowano układ grzewczy polegający na wytwarzaniu energii cieplnej z
odnawialnego źródła ciepła (pompa ciepła powietrze-woda) oraz wysokosprawnego
kondensacyjnego kotła gazowego.
Przyjęta pompa cieplna pokrywać będzie ok.35% rocznego zapotrzebowania na
energię cieplną a pozostałe 60% ciepłą pochodzić będzie ze spalania gazu.
Podgrzany w pompie czynnik grzejny kierowany będzie do zasobnika buforowego i
do instalacji grzewczych. W zależności od chwilowego zapotrzebowania ciepła przy
spadkach temperatury uruchamiany będzie kocioł gazowy, który wytwarzać będzie
dodatkowe ciepło niezbędne do ogrzewania pomieszczeń.
Rozdział czynnika grzejnego do poszczególnych zładów c.o. zapewniają dwa rozdzielacze
instalacyjne uzbrojone w zawory odcinające oraz osprzęt (termometry i manometry).
Woda grzewcza powraca z wyżej wymienionych obiegów poprzez zasobnik buforowy z
którego kierowana jest ponownie do instalacji grzewczej lub przez zawór 3-drogowy do
kotła gdzie
dogrzewana jest
do odpowiedniej temperatury. Następnie woda ta jest
kierowana na mieszacz 3-drogowy i dalej na rozdzielacz zasilania, a stamtąd do
poszczególnych obiegów.
Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej c.o. przed wzrostem ciśnienia, jak i temperatury
wykonano zgodnie z PN 91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocą
przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego „REFLEX” typu N o
6
pojemności całkowitej 200 l
wzbiorczą
firmy „WINKELMANN & PANNHOFF”, podłączony rurą
DN 25 do przewodu powrotnego obiegu grzewczego. Przyjęto, że ciśnienie
statyczne wynosi ok. 0,21 MPa a maks. 0,30 MPa.
Zabezpieczenia pompy ciepła tj. zawór bezpieczeństwa oraz naczynie rozszerzalne
dostarczane są wraz z pompą ciepła przez producenta.
Jako zabezpieczenie kotła o mocy 30-80 kW zastosowano zawór bezpieczeństwa
typu 2115 Dn 20 mm, usytuowane bezpośrednio na króćcu kotła i ustawiony na ciśnienie
początku otwarcia p1 = 0,30 MPa.
Przewody instalacji grzewczych w obrębie kotłowni należy prowadzić ze spadkiem 3 0/00 i na
wysokościach podanych na rysunkach. W najwyższych punktach instalacji należy
zainstalować automatyczne odpowietrzniki.
4.1.3. Instalacja w. zimnej
Woda zimna z wewnętrznej instalacji doprowadzona jest przewodem Dn 20 mm, poprzez
filtr DN20 ypu MFW .
Do napełniania i okresowego uzupełniania wody w instalacji zastosowano system
uzupełniający..
4.2. Zasilanie w gaz
4.2.1. Instalacja gazowa i palniki.
Do zasilania gazem projektowanego kotła wykorzystano istniejącą instalację gazu, która
zasilała stary przeznaczony do demontażu kocioł gazowy.
Projektowany kocioł gazowy wyposażony jest fabrycznie w kompletną ścieżkę gazową nie
wymagającą dodatkowych elementów jedynie na przyłączu gazowym kotła należy
zamontować filtr gazu i kurek odcinający.
4.3 Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin.
W pomieszczeniu kotłowni jest istniejąca sprawna grawitacyjna wentylacja nawiewnowywiewna.
7
Do odprowadzenia spalin z kotła przewidziano elementy systemu spalin typ SPS 110/150
dostosowane do kotłów kondensacyjnych z zasysanie powietrza do spalania z zewnątrz
pomieszczenia kotłowni.
4.4. Instalacja automatycznej regulacji i sterowania
Pracą pompy ciepła oraz kotła gazowego sterować będą regulatory pogodowy w funkcji
temperatury zewnętrznej. Praca obiegów grzewczych z wyposażeniem sterowana jest
automatyką "VIESSMANN" w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego.; posiada on
możliwość realizacji wielu typów funkcji (np. osłabienia nocnego, programowania dobowo tygodniowego, zmiany krzywej grzewczej, itp).
Zawór mieszający 3-drogowy i pompa obiegowa dla instalacji c.o. sterowane będą, we
współdziałaniu z w/w regulatorem w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego .
Zastosowana automatyka sterująca pozwala na praktycznie bezobsługową pracę centrali i
uniezależnia od zaników napięcia, fazy, braku lub spadku ciśnienia gazu (bez potrzeby
powtórnego ręcznego uruchomienia); posiada ona pełny zestaw funkcji diagnostyki
uszkodzeń (z możliwością ich wyświetlania).
4.5. Dodatkowe wyposażenia pomieszczenia kotłowni.
4.5.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
Pomieszczenia kotłowni oraz pompy ciepła wyposażone są w istniejące instalacje wod-kan
spełniające wymagane funkcje.
5.
WYTYCZNE
KOTŁOWNI
TECHNOLOGICZNE
WYKONANIA INSTALACJI
5.1. Charakterystyka zastosowanych materiałów.
W układzie kotłowni należy stosować rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne
typu średniego lub ciężkiego oraz miedziane twarde. Instalację wody grzejnej 90/70C,
60/30C należy wykonać z rur zgodnie z PN-80/H-74200, natomiast rozdzielacze zgodnie z
PN-80/H-74219 - wszystkich łączonych przez spawanie, z łukami gładkimi o promieniu
gięcia R=1,5 DN.
Armatura w kotłowni łączona jest kołnierzowo oraz na gwint zgodnie z cz. III. Armatura
poszczególnych obiegów na rozdzielaczu zasilania i powrotu wody grzejnej powinna być
odwrócona o 45C wokół swojej osi w stronę pomieszczenia kotłowni ze względu na
konieczność otwierania zaworów. Trasy przewodów, ich średnice oraz wymagane
minimalne spadki podano na rysunkach konstrukcyjnych.
8
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych
stalowych, jako gazoszczelne.
5.2. Montaż rurociągów.
Przewody rozprowadzające czynniki powinny być mocowane na wspornikach lub
podwieszone za pomocą uchwytów do konstrukcji dachu. Konstrukcja powinna zapewnić
stałość położenia rurociągów.
6. WYTYCZNE WYKONANIA PRÓB HYDRAULICZNYCH.
Zmontowane elementy instalacji technologicznych należy poddać próbom hydraulicznym
zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- instalację wody grzewczej: na ciśnienie 0,6 MPa;
- instalację wody zimnej i uzupełniającej: na ciśnienie 0,9 MPa;
- instalację gazową: na ciśnienie 0,1 MPa (powietrzem).
Po ich zakończeniu instalacje należy przepłukać (przedmuchać) z prędkością minimum 1,5
m/s oraz ewentualnie wyregulować hydraulicznie.
7. WYTYCZNE DO WYKONANIA IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ.
Izolacja ciepłochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej.. Izolacja
ciepłochronna projektowana jest z wełny mineralnej wg BN-84/6755-15 z wełny mineralnej
w płaszczu z tworzywa sztucznego. Roboty izolacji cieplnych obejmują izolacje rurociągów,
armatury. Dopuszcza się wykonanie izolacji w innej technologii np. TERMAFLEX pod
warunkiem uzyskania takich samych oporów cieplnych.
Montaż izolacji cieplnej należy rozpoczynać po wcześniejszym przeprowadzeniu prób
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania i zatwierdzeniu poprawności wykonania tych wszystkich robót. Powierzchnia
armatury i rurociągu musi być czysta i sucha. Materiały izolacyjne również muszą być
czyste i suche. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i
czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtowi izolowanego
rurociągu lub urządzenia.
Występujące w kotłowni rurociągi, w zależności od średnicy należy zaizolować izolacją o
odpowiedniej średnicy zgodnie z PN-85/B-02421. Grubość łupków z wełny mineralnej
powinna wynosić (zasilanie/powrót):
- rurociągi wody 90/70C:
9
DN 25 mm:
40/30 mm
DN 32 mm: 40/30 mm
DN 40 mm:
40/30 mm
DN 50 mm: 40/30 mm
DN 65 mm:
50/40 mm
8. UWAGI KOŃCOWE.
Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
obowiązującymi przepisami i normami.
Ponadto:
1. Warunki prowadzenia robót i zabezpieczenia powinny być ustalone komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy;
2. Do montażu stosować materiały podane w zestawieniu urządzeń i materiałów
instalacyjnych - cz. III niniejszego opracowania;
3. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producentów urządzeń.
Przebieg pracy całej kotłowni sterowany jest automatycznie, jednakże dla dozoru
prawidłowości działania całej kotłowni wymagani są pracownicy przeszkoleni w znajomości
działania całej instalacji kotłowej, jak i w zakresie przepisów BHP i p./poż. Do zadań obsługi
należy okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych i działania instalacji oraz
usuwanie sygnalizowanych nieprawidłowości w jej działaniu.
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja centrali łącznie z instalacją gazową powinny nastąpić
po uprzednim opracowaniu „Instrukcji Obsługi” oraz sprawdzeniu jej znajomości przez
nadzór i obsługę. Okresowej ingerencji obsługi w przebieg działania instalacji wymagają
następujące czynności:
1. uruchomienie i zatrzymanie kotła, pompy ciepła i przynależnych urządzeń,
2. kontrola jakości wody uzdatnionej i kotłowej,
3. kontrola pracy pomp.
9. WYTYCZNE BRANŻOWE.
- zdemontować istniejący kocioł wraz z osprzętem oraz rury spalinowe kotła
- zdemontować zbędne odcinki instalacji
10
- montaż pompy ciepła oraz wykonanie kanałów doprowadzających powietrze zewnętrzne
do pompy ciepła oraz odprowadzających z pompy powietrze na zewnątrz pomieszczenia
- ściany w kotłowni wyłożyć do wys. 2m płytkami ceramicznymi ,
- doprowadzić energię elektryczną do szafki sterowniczej w kotłowni
- zamontować agregat prądotwórczy 7,5kW
- rozwiązać sterowanie i automatykę w kotłowni zgodnie z przedstawionym schematem
cieplnym i w uzgodnieniu z przedstawicielem firmy
11
CZĘŚĆ 2. - OBLICZENIA
1. BILANS
ZAPOTRZEBOWANIA
[WG OPRAC. 2.4.]:
CIEPŁA
KOTŁOWNI
Aktualny bilans ciepła kotłowni w trakcie normalnej eksploatacji na podstawie
ustaleń wynosi:
- c.o. ( woda 90/70C)
85 kW
RAZEM:
55 kW
2. OBLICZENIA I DOBÓR ŹRÓDŁA CIEPŁA
2.1. Pompa ciepła
Dobrano pompę ciepła powietrze woda typ VITOCAL 350-A o mocy cieplnej
18,5kW :
- moc znamionowa
Q= 18,5kW
2.1. Kocioł
Dobrano kocioł niskotemperaturowy kondensacyjny typu „ VITODENS 200 W” produkcji
firmy VIESSMANN o następujących parametrach:
- moc znamionowa:
-sprawność:
- max. ciśn./ temp. pracy:
- min. wydajność cieplna dla
Q = 30-80 kW
 = 108 %
pmax/tmax = 4bar/120C
Q min= 30 kW
4. CAŁKOWITA MOC CIEPLNA CENTRALI .
4.1. Praca pompy ciepła
Pompa ciepła VITOCAL 350-A o mocy cieplnej 18,5kW
- moc wyjściowa (użytkowa) Q= 18,5kW
4.2. Praca kotła:
Vitodens 200 30-80 kW:
- moc wyjściowa (użytkowa): QKUŻ= 30-80 kW
12
5. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA GAZU.
5.1. Dane ogólne gazu opałowego:
- typ gazu
- parametry gazu:
a) wartość opałowa:
b) gęstość bezwzględna:
- ciśn. na rampie gazowej :
GZ-50
Qi = 33 400 kJ/m3
 = 0,78 kg/m3
pg wej = 20 mbar
5.2. Zapotrzebowanie gazu w kotłowni:
5.2.1. Obliczeniowe max. godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kotłów:
a) VITODENS 200W 30-80 kW
Vg ,max 
3
80
 3600  7,9 m
h
33400 x1,08
Całkowite maksymalne zapotrzebowanie gazu przez kotłownię:
Vmax. = 7,9 m3/h
Minimalne zapotrzebowanie gazu przez kotłownię: do obliczeń przyjęto, że
minimalne zapotrzebowanie gazu wynika z pracy na minimalnym obciążeniu 1 kotła
30 kW (ok. 12,5% mocy nominalnej kotłowni)
Vmin = 0,125 x 7,9= 0,98 m3/h
5.2.2. Normatywne całoroczne zapotrzebowanie gazu przez kotłownię
(wg wz. Hottingera):
a) dla potrzeb c.o. przy tw=+20C, z osłabieniem nocnym i świątecznym:
Bco 
y  86400  Q  S d  a
0.95  86400  60 x 4000 1,0

 13650 m 3 / rok
Qi  w  s  t w  t z  33400 1,08 1,0  20   20
13
6. OBLICZENIA EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH CENTRALI
6.1. Stan istniejący- kocioł gazowy atmosferyczny z palnikiem
perforowanym :
- obliczeniowe roczne zapotrzebowanie gazu
Bco 
y  86400  Q  S d  a
0.95  86400  85 x 4000  1,0

 25300 m 3 / rok
Qi  w  s  t w  t z  33400  0,85  1,0  20   20
- obliczeniowa emisja zanieczyszczeń:
Emitowane
Wskaźnik
zanieczyszczenie
emisji[kg/GJ]
SO2
0,0000
NOx
0,008000
CO
0,001000
CO2
55,600000
Pył
0,000000
Sadza
0,000000
Benzopiren
0,000000
Wytwarzane ciepło
w kotle[GJ/rok]
Emisja[Mg/rok]
0,0000
0,000736
0,000092
5,115
0,000000
0,000000
0,000000
92,0
6.2. Stan projektowany- pompa ciepła i kocioł gazowy kondensacyjny
- obliczeniowe roczne zapotrzebowanie gazu
Bco 
y  86400  Q  S d  a
0.95  86400  55 x 4000  1,0

 12880 m 3 / rok
Qi  w  s  t w  t z  33400  1,08  1,0  20   20
- obliczeniowa emisja zanieczyszczeń:
Emitowane
zanieczyszczenie
SO2
NOx
CO
CO2
Pył
Sadza
Benzopiren
Wskaźnik
emisji[kg/GJ]
0,0000
0,008000
0,001000
55,600000
0,000000
0,000000
0,000000
Wytwarzane ciepło
w kotle[GJ/rok]
Emisja[Mg/rok]
0,0000
0,000446
0,000056
3,102
0,000000
0,000000
0,000000
55,8
Planowane efekty ekologiczne
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan
istniejący
[Mg/rok]
Stan
projektowany
[Mg/rok]
Efekt
ekologiczny
[Mg/rok]
Redukcja
emisji[%]
SO2
NOx
0,0000
0,000736
0,0000
0,000446
0,0000
0,000290
0,0000
39,4
14
CO
CO2
Pył
Sadza
Benzopiren
0,000092
5,115
0,000000
0,000000
0,000000
0,000056
3,102
0,000000
0,000000
0,000000
0,000036
2,013
0,000000
0,000000
0,000000
Zużycie
gazu
25300 m3/r
12880 m3/r
12420 m3/r
39,1
39,4
0,000000
0,000000
0,000000
49,0
7. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE POMIESZCZENIE KOTŁOWNI:
7.1. Kubatura kotłowni:
- maksymalna moc wejściowa (spalania) kotłowni: Qk sp =85,9 kW
- wymagana minimalna kubatura kotłowni gazowej:
K min 
85,9 kW
 18,5 m 3
3
4.65 kW/m
Istniejąca kubatura kotłowni wynosi ok. 43,1 m3 .
15
CZĘŚĆ 3. - ZESTAWIENIE CZĘŚCI I
URZĄDZEŃ KOTŁOWNI
L.p.
Wyszczególnienie
Ilość
sztuk
Producent
1
2
3
4
1
VIESSMANN
1
VIESSMANN
1
VIESSMANN
1
VIESSMANN
1
VIESSMANN
1
VIESSMANN
1
1
7
1
1
1
VIESSMANN
1.
1.1
1.2
1.3.
2
3
Pompa ciepła VIESSMANN VITOCAL 350-A typ
AWC-I o mocy cieplnej 18,5kW
Pompa obiegu wtórnego dostarczana wraz z pompą
ciepła przez producenta
Zawór bezpieczeństwa Dn20 dostarczany wraz z
pompą ciepła przez producenta
Naczynie wzbiorcze typu N dostarczane wraz z
pompą ciepła przez producenta
Buforowy zasobnik ciepła VITOCEL 100-E SVPA o
poj. 950l
Kondensacyjny kocioł gazowy typ VITODES 200W
o modulowanej mocy cieplnej 30-80kW.
4.
5.
6.
7.
8
9
Pompa obiegu kotła ViRS 7
Zawór zwrotny Dn32
Zawór kulowy DN 32
Zawór 3-drogowy Dn32 z napędem
Naczynie wzbiorcze typu N 200
Zawór kulowy DN 32
Zestaw systemu spalin do kotła VITODENS 200
Urządzenie do neutralizacji skroplin
VIESSMANN
VIESSMANN
VIESSMANN
Download