Bvxnvc - Ogłoszenia ProPublico

advertisement
Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 31998 - 2017 z dnia 2017-02-24 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 23881 - 2017
Data: 13/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 157700000, ul. Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail [email protected], faks (12)6173595.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowy remont dachu pawilonu A-0 wraz z wymianą instalacji
odgromowej oraz instalacji ogrzewania rynien - Etap III Zakres robót budowlanych objętych remontem obejmuje:  Roboty
demontażowe: • demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, •
demontaż deskowania, • demontaż kominków wentylacyjnych, • demontaż wyłazów dachowych, • demontaż okienek w
lukarnach z ich zachowaniem do ponownego montażu, • rozbiórka warstw posadzkowych – polepa ceglana, • rozbiórka warstw
posadzkowych – podsypka piaskowa, • rozbiórka warstw posadzkowych – deski, • demontaż elementów więźby
przeznaczonych do wymiany.  Roboty podstawowe: • wymianę skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
w około 30%, • wymianę przegniłej i ugiętej płatwi na odcinku ok. 5m, zastąpienie zniszczonego odcinka elementem o
wymiarach 12x18, podpartym słupkami 12x12cm co 2,5m, zgodnie z częścią konstrukcyjna opracowania projektowego, •
wymianę w 100% pokrycia dachowego wraz z odeskowaniem (RE30):  blacha tytanowo-cynkowa patynowana (patyna
niebiesko-szara) gr. 0.7mm, układana na podwójny rąbek stojący, pasy szer. 60cm, bez podziałów poprzecznych, kolor
niebiesko-szary,  membrana separacyjna,  deski gr. 32mm; • wymianę istniejących kominków wentylacyjnych (oprócz
wykonanych podczas ostatnich przebudów); • wymianę orynnowania na rynny z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej (kolor
niebiesko-szary); • wymianę obróbek blacharskich na gzymsach na obróbki z blachy tytanowo cynkowej patynowanej (kolor
niebiesko-szary) gr. 0.7mm, układane na podwójny rąbek stojący, • uzupełnienie tynku na istniejących wyrzutniach wraz z
malowaniem, • zaimpregnowanie elementów drewnianych więźby dachowej środkami drewnochronnymi i zabezpieczającymi
p.poż (R30); • wykonanie docieplenia podłogi strychu wraz z warstwami posadzkowymi w zakresie oznaczonym na
dokumentacji projektowej:  płyty z suchego jastrychu gr. 4cm,  wełna mineralna twarda gr. 13cm,  deskowanie pełne gr.
32mm,  wełna mineralna miękka gr. 15cm (wypełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącymi belkami stropowymi),  istniejące
deskowanie pełne gr. 32mm,  istniejący tynk na macie trzcinowej, • wykonanie docieplenia ścianki kolankowej na strychu: 
obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 2x 12,5mm na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych
ocynkowanych,  wypełnienie wełna mineralna gr. 15cm, • wykonanie zabezpieczenia palnej konstrukcji stropu drewnianego
nad 3 piętrem w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej (EI60) – okładzina z płyt gipsowo-kartonowych gr. 2x
12,5mm, • wykonanie sufitu podwieszonego rastrowego na poziomie 3 piętra, • montaż systemowych stopni i ław
kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych, • wymianę istniejących wyłazów dachowych na przeszklone o wymiarach
80x80cm (3 szt.) (włazy muszą spełniać funkcję włazów do części niższej strychu) • wymianę istniejących trójkątnych okienek
w lukarnach, • wykonanie dwóch przejść do niższej części strychu polegające na wycięciu odcinka płatwi pomiędzy krokwiami
(miejsca oznaczone w dokumentacji projektowej) i podparciu istniejącej płatwi słupkami 12x12 cm – zgodnie z dokumentacją
projektową.  Remont obejmuje również: • wymianę instalacji odgromowej na remontowanej części dachu; • wymianę
istniejącego oświetlenia przestrzeni strychowej; wykonanie i wymianę istniejących kabli grzewczych rynien i pasów
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e–mail: [email protected], www.dzp.agh.edu.pl
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp
podrynnowych Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały, urządzenia, wyposażenie i robociznę) gwarancji na roboty
objęte zakresem zamówienia na pokrycie dachu okres nie krótszy niż 120 miesięcy (10 lat), a na pozostałe roboty 3 lata zgodnie
z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia (przez siebie lub
przez podwykonawcę) na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), co najmniej na okres realizacji odpowiednich robót, osób
które będą wykonywały czynności - co najmniej 2 osób na okres realizacji robót blacharskich lub blacharsko-dekarskich, 1
osoby na okres realizacji robót ciesielskich, 2 osób na okres realizacji robót ogólnobudowlanych, 1 osoby na okres realizacji
robót elektrycznych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowy remont dachu pawilonu A-0 wraz z
wymianą instalacji odgromowej oraz instalacji ogrzewania rynien - Etap III Zakres robót budowlanych objętych remontem
obejmuje:  Roboty demontażowe: • demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej wraz z orynnowaniem i obróbkami
blacharskimi, • demontaż deskowania, • demontaż kominków wentylacyjnych, • demontaż wyłazów dachowych, • demontaż
okienek w lukarnach z ich zachowaniem do ponownego montażu, • rozbiórka warstw posadzkowych – polepa ceglana, •
rozbiórka warstw posadzkowych – podsypka piaskowa, • rozbiórka warstw posadzkowych – deski, • demontaż elementów
więźby przeznaczonych do wymiany.  Roboty podstawowe: • wymianę skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby
dachowej w około 30%, • wymianę przegniłej i ugiętej płatwi na odcinku ok. 5m, zastąpienie zniszczonego odcinka elementem
o wymiarach 12x18, podpartym słupkami 12x12cm co 2,5m, zgodnie z częścią konstrukcyjna opracowania projektowego, •
wymianę w 100% pokrycia dachowego wraz z odeskowaniem (RE30):  blacha tytanowo-cynkowa patynowana (patyna
niebiesko-szara) gr. 0.7mm, układana na podwójny rąbek stojący, pasy szer. 60cm, bez podziałów poprzecznych, kolor
niebiesko-szary,  membrana separacyjna,  deski gr. 32mm; • wymianę istniejących kominków wentylacyjnych (oprócz
wykonanych podczas ostatnich przebudów); • wymianę orynnowania na rynny z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej (kolor
niebiesko-szary); • wymianę obróbek blacharskich na gzymsach na obróbki z blachy tytanowo cynkowej patynowanej (kolor
niebiesko-szary) gr. 0.7mm, układane na podwójny rąbek stojący, • uzupełnienie tynku na istniejących wyrzutniach wraz z
malowaniem, • zaimpregnowanie elementów drewnianych więźby dachowej środkami drewnochronnymi i zabezpieczającymi
p.poż (R30); • wykonanie docieplenia podłogi strychu wraz z warstwami posadzkowymi w zakresie oznaczonym na
dokumentacji projektowej:  płyty z suchego jastrychu gr. 4cm,  wełna mineralna twarda gr. 13cm,  deskowanie pełne gr.
32mm,  wełna mineralna miękka gr. 15cm (wypełnienie przestrzeni pomiędzy istniejącymi belkami stropowymi),  istniejące
deskowanie pełne gr. 32mm,  istniejący tynk na macie trzcinowej, • wykonanie docieplenia ścianki kolankowej na strychu: 
obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 2x 12,5mm na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych
ocynkowanych,  wypełnienie wełna mineralna gr. 15cm, • wykonanie zabezpieczenia palnej konstrukcji stropu drewnianego
nad 3 piętrem w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej (EI60) – okładzina z płyt gipsowo-kartonowych gr. 2x
12,5mm, • wykonanie sufitu podwieszonego rastrowego na poziomie 3 piętra, • montaż systemowych stopni i ław
kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych, • wymianę istniejących wyłazów dachowych na przeszklone o wymiarach
80x80cm (3 szt.) (włazy muszą spełniać funkcję włazów do części niższej strychu) • wymianę istniejących trójkątnych okienek
w lukarnach, • wykonanie dwóch przejść do niższej części strychu polegające na wycięciu odcinka płatwi pomiędzy krokwiami
(miejsca oznaczone w dokumentacji projektowej) i podparciu istniejącej płatwi słupkami 12x12 cm – zgodnie z dokumentacją
projektową.  Remont obejmuje również: • wymianę instalacji odgromowej na remontowanej części dachu; • wymianę
istniejącego oświetlenia przestrzeni strychowej; wykonanie i wymianę istniejących kabli grzewczych rynien i pasów
podrynnowych Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały, urządzenia, wyposażenie i robociznę) gwarancji na roboty
objęte zakresem zamówienia na pokrycie dachu okres nie krótszy niż 120 miesięcy (10 lat), a na pozostałe roboty 3 lata zgodnie
z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu: - robót blacharskich lub
blacharsko-dekarskich - robót ciesielskich, - robót ogólnobudowlanych - robót elektrycznych objętych przedmiotem
zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/02/2017,
godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
07/03/2017, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > oferta musi być sporządzona w języku
polskim
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1) Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed
podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: • uprawnienia wymienione w pkt V.1.3) niniejszej specyfikacji oraz aktualny
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób pełniących funkcje kierownika budowy/robót
wskazanych w pkt V.1.3) b) i c). • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia oraz zaakceptowanie
przygotowanych przez zamawiającego wytycznych do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach AGH. •
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w przypadku powierzenia części prac podwykonawcy należy określić
również zakres oraz wartość robót przez niego wykonywanych (do weryfikacji przez Zamawiającego). • Kosztorys w którym
zaleca się wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości wraz z opisem technologii
wykonania robót. Kosztorys będzie podstawą do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie.
Ceny jednostkowe określone w kosztorysie obowiązywać będą przez okres ważności umowy. 2) Wykonawca, którego oferta
uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1) Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien
przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: • uprawnienia wymienione w pkt V.1.3) niniejszej specyfikacji oraz
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób pełniących funkcje kierownika budowy/robót
wskazanych w pkt V.1.3) b) i c). • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia oraz zaakceptowanie
przygotowanych przez zamawiającego wytycznych do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach AGH. •
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w przypadku powierzenia części prac podwykonawcy należy określić
również zakres oraz wartość robót przez niego wykonywanych (do weryfikacji przez Zamawiającego). • Kosztorys w którym
zaleca się wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości wraz z opisem technologii
wykonania robót. Kosztorys będzie podstawą do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie.
Ceny jednostkowe określone w kosztorysie obowiązywać będą przez okres ważności umowy. • oświadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą wykonywały czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. III SIWZ. 2)
Wykonawca, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Download