Kutno - Leśniewice na przekroczeniu z ciekiem

advertisement
Wiertconsulting Sp. z o.o.
ul. Trzebiatowska 29A
60-432 Poznań
tel.: (061) 855 25 35
fax: (061) 830 54 21
NR
UMOWY
GDI/25/2014
NR EGZ.
1/6
STADIUM
PROJEKT
BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA
ZADANIA
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO
OZNACZENIE
INWESTORA
PROJEKTANT
ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Obręb: 3 Wawrów, Dz. nr ewid.: 233/20
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.
Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE, UL. W ĘGLOWA 5, 97-400 BEŁCHATÓW
ADRES DO KORESPONDENCJI
- ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
UL. ENERGETYKÓW 6, 66-400 GORZÓW W IELKOPOLSKI
mgr inż. Artur BILIŃSKI
uprawnienia nr: LBS/0014/PWOS/06
specjalność: sieci i instalacje sanitarne
mgr inż. Adam LEWANDOWSKI
WSPÓŁPRACA
mgr inż. Krzysztof WOJCIECH
inż. Renata JAKUBIK
Data opracowania: 22 Czerwiec 2015 roku
PROJEKT BUDOWLANY
„ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ”
SPIS TREŚCI
1
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW ....................................................................... 23
2
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .......................................................... 23
3
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ...................................... 23
4
WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA ............................................................................ 24
5
WSKAZANIE
SPOSOBU
PROWADZENIA
INSTRUKTARZU
PRACOWNIKÓW
PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.............. 25
6
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ ................................ 26
22
WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
PROJEKT BUDOWLANY
„ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ”
1
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
Niniejsza informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych
w ramach wykonanie posadowienie tymczasowych kotłowni mobilnych oraz pośredniego zbiornika oleju
opałowego wraz z włączeniem ww. urządzeń do istniejących instalacji elektrociepłowni
ZAKRES ROBÓT/OBIEKT

ELEMENTY ROBÓT
niniejsza informacja dotyczy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót
budowlanych
w ramach wykonanie posadowienie kotłowni
mobilnych oraz pośredniego zbiornika oleju
opałowego raz z włączeniem ww. urządzeń
do istniejących instalacji elektrociepłowni

przygotowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

roboty ziemne: wytyczenie trasy części
podziemnej kabli, przygotowanie wykopów;

roboty konstrukcyjne: przygotowanie
konstrukcji estakad i podpór e budynku - pod
montaż rurociągu;

roboty montażowe: ułożenie kabli w wykopie,
ułożenie części nadziemnej rurociągu na
estakadach oraz instalacji ciepłowniczych,
instalacji oleju opałowego, instalacji
kablowych budynku EC2;

kontrola połączeń spawanych rurociągu;

zasypanie wykopów;

próby rurociągu.

2
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Projektowane tymczasowe kotłownie mobilne wraz z pośrednim zbiornikiem na olej opałowy
(wraz z włączeniem ww. urządzeń do istniejących instalacji instalacja)
zlokalizowane zostały na
działce nr 233/20 w obrębie ewidencyjnym Wawrów stanowiącej własność Inwestora. Na działce
zlokalizowana
jest
elektrociepłownia
obsługująca
miasto
Gorzów
Wielkopolski.
Na
trasie
projektowanego rurociągu występują elementy uzbrojenia terenu podziemne i nadziemne, budynki
elektrociepłowni a także ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki) oraz torowisko kolejowe.
3
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
W czasie prowadzenia robót budowlanych elementami zagospodarowania terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą obiekty elektrociepłowni oraz towarzyszące
im podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu. Do obiektów takich należy zaliczyć:

torowiska kolejowe na terenie elektrociepłowni;

ciągi komunikacyjne na terenie elektrociepłowni;

estakady rurociągów technologicznych i rurociągu gazu Ln;

istniejące instalacje wewnątrz pomieszczenia EC2
23
WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
PROJEKT BUDOWLANY
„ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ”

nieujawnione elementy uzbrojenia podziemnego terenu elektrociepłowni.
Prace prowadzone w sąsiedztwie oraz w i na wymienionych obiektach należy prowadzić ze
szczególną ostrożnością i pod szczególnym nadzorem.
W czasie eksploatacji projektowanych obiektów elementami zagospodarowania terenu, które
będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą:

możliwość oparzenia o przewody instalacji ciepłowniczej;
W celu minimalizacji ryzyka przed oparzeniem się o pracujące rurociągi wewnątrz budynku
instalację zostaną zaizolowane otuliną z wełny mineralnej zabezpieczoną płaszczem z blachy.
4
WSKAZANIE
DOTYCZĄCE
PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA
RODZAJ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ
POZIOM ZAGROŻENIA
PRZEWIDYWANE MIEJSCE I CZAS
ŚREDNI
WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
DUŻY
Porażenie prądem
elektrycznym
X
Upadek z wysokości
X
Uderzenie przez spadające
elementy, przedmioty
X
Hałas
X
Drgania (wibracje)
X
Pożar
Podczas prac spawalniczych
X
X
Przez cały czas trwania budowy
Przez czas trwania prac w wykopie
Wykonywanie połączeń spawanych
rurociągu oraz spawanie konstrukcji
wsporczej rurociągu na estakadach
oraz konstrukcjach wsporczych w
budynku EC2
X
Osunięcie terenu,
przysypanie gruntem
X
X
Zatrucia chemiczne
Przeciążenie układu ruchu
Podczas prac montażowych, robót
ziemnych w sąsiedztwie kabli
elektroenergetycznych oraz linii
napięcia
Podczas prac montażowych na
estakadach i w budynku, podczas prac
rozładunkowych
Podczas prac montażowych na
estakadach, podczas prac montażowy
ch w budynku EC2, podczas układania
kabli w wykopach, podczas
rozładunku,
Podczas prac montażowych na
estakadach, podczas prac montażowy
ch w budynku EC2, podczas
zagęszczania gruntu w wykopach
Podczas zagęszczania gruntu w
wykopach
X
Poślizgnięcia, upadki na
tym samym poziomie
Upadek do zagłębień,
kanałów, wykopów
Termiczne
MAŁY
X
Prace wykonywane w wykopach
Prace spawalnicze
Ręczne przenoszenie ładunków, przez
cały czas trwania budowy
24
WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
PROJEKT BUDOWLANY
„ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ”
Potrącenie przez
poruszające się pojazdy
X
Przekłucia, przecięcia
X
Prace wykonywanie wzdłuż szlaków
komunikacyjnych, wzdłuż pasa robót
Mechaniczny transport ciężkich
elementów, montaż konstrukcji
estakad, montaż rurociągów na
estakadach
Prace montażowe i demontażowe
przez cały czas trwania budowy
Uderzenie przez
przenoszony ładunek za
pomocą dźwigu
X
Pochwycenie przez
obracające się elementy
maszyn i urządzeń
technicznych
X
Przez cały czas trwania umowy
5
WSKAZANIE
SPOSOBU
PROWADZENIA
INSTRUKTARZU
PRACOWNIKÓW
PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca robót
zobowiązany będzie do zorganizowania instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych. Dla zakresu robót objętych niniejszym projektem, robotami
szczególnie niebezpiecznymi są:

prace wykonywane na wysokościach (szczególnie prace montażowe rurociągów na estakadach);

prace wykonywane w sąsiedztwie czynnych doziemnych kabli zasilania elektroenergetycznego
niskiego i średniego napięcia;

prace wykonywane w sąsiedztwie czynnych ciepłociągów.
Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP
(Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).
W ramach instruktarzu pracownikom należy przekazać informacje związane z:

mogącymi wystąpić zagrożeniami;

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami;

metodami prowadzenia robót w zakresie kolejności prowadzenia prac, z imiennym podziałem
prac, ze szczegółowymi wymaganiami przy wykonywaniu poszczególnych czynności, z
bezpośrednim nadzorem nad pracami.
Ponadto Pracodawca winien:

poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa,

zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą
środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania,

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla
zdrowia,
25
WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
PROJEKT BUDOWLANY
„ECG-23 ZABUDOWA KOTŁOWNI MOBILNEJ”
6
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH
BEZPIECZNĄ
I
SPRAWNĄ
KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ
Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to:

roboty ziemne;
o
wskazane środki techniczne: w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej
od 1,00 m - ściany wykopów zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną; szerokość
dna wykopów, w których będą układane kable lub inne urządzenia wykonać z
uwzględnieniem przestrzeni roboczej; do wykopów wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia;
teren prowadzonych robót ziemnych wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi;
o
środki organizacyjne: uzgodnić z użytkownikami podziemnych sieci sposób prowadzenia
robót ziemnych; przed przystąpieniem do robót opracować instrukcję bezpiecznego
wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem miejsc i sposobów składowania
ukopanego gruntu; na terenie objętym robotami ziemnymi nie wyklucza się istnienia
innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie i ujawnionych na mapach;

w przypadku wykonywania prac pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia
220, 400kV:
o
w strefie oddziaływania
linii
elektroenergetycznych nie
należy używać
sprzętu
mechanicznego, roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostrożności;

roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego:
o
w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym, czynnym uzbrojeniem podziemnym nie
należy używać sprzętu mechanicznego; należy stosować przekopy ręczne w celu
potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji obiektu podziemnego

hałas, drgania :
o

pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej;
strefy niebezpieczne;
o
wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w szczególności obszary pracy
maszyn do robót ziemnych, dźwigów, obszary robót wykonywanych na wysokości, roboty
wykonywane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w
pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych;

prace z agregatem prądotwórczym i spawarką do rur powinny być prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcjach obsługi tych urządzeń (istnieje niebezpieczeństwo porażenia
prądem)

stanowisko spawania nie może być zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej; minimalna
odległość tego stanowiska od linii i slupów powinna wynosić min. 5m w linii prostej.
26
WIERTCONSULTING Sp. z o.o.
Download