Ustawa Ustawa - Dziennik Ustaw

advertisement
N!! 69.
Dziennik Ustaw. Poz. 447 i 448.
1213
447.
Ustawa
z dnia 29 lipca 1921 roku
w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szko·
łach akademickich. (Dz. Ust. Rz. P. N!! 72, poz. 494).
1\rt. 1. Art. 9 ustawy z dnia 13 Iipcą 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. Ust. Rz. P. Ne 72. poz. 494) otrzymuje brzmi~nie następujące:
"Językiem wykładowym i urzędowym szkół akademickich jest język
~olski". Wyjątki mogą być czynione tylko drogą ustawodawczą.
O tem. czy niektóre przedmioty mogą być wyjątkowo wykładane w innym języku. rozstrzyga senat szkoły" .
1\rt. 2.
Religijnych i
1\rt. 3.
Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Publicznego.
Oświecenia
--'
Ustawa niniejsza wchodzi w
życie
s ię
Ministrowi
z dn iem
Wyznań
ogłoszenia.
Marszałek:
Tyąmpcz)'llski
Prezydent Ministrów:
Witos
Minister Wyznań' Religijnych
Oświecenia Publicznego:
w z. T. L apl/szallsk i
448.
Ustawa
~
z dnia 29 lipca 1921 roku
w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi
wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów.
1\rt. 1. Celem ułatwienia zabudowy miasta stołecznego ' Warszawy
z gruntów. do państwa należących. ' przeznacza się pod bUdOWę domów
mieszkalnych tereny. za cytadelą położone. przestrzeni 76 hektarów 5640 m e trów kwadratowych oraz pas ziemi wzdłuż ulicy Górnej na jej spadku prze·
strzeni około 6845 metrów kwadratowych,
1\rt. 2. Przeznaczone pod budowę domów tereny za cytadelą graniczą: od północy z Wisłą i gruntami Marymontu . od wschodu z projektowa ,
ną ulicą Skarbową i gruntami cytadel i. od zachodu z gruntami wojskowe·
mi. wreszcie od połudn ia z tere nami pańs t wowemi. zaś pas ziemi przy uli cy Górnej ciągnie się od domu N!! 5917 w dół do projektowanej nowej ulicy i posiada głębokości 30. a d/ugości 228 metrów.
.
1\rt. 3.
Upoważn ia
się
tJII'
Ministra Robót Publicznych w porozumieniu '
z zarządem miasta sto!. Warszawy do ustalenia planu zabudowy wymienion ych w poprzednich artykułach terenów za cytadelą. z wyłączeniem odpowiednich przestrzen i pod ulice place oraz dla instyt ucji użyteczności pu-
\ ,
1214
N269.
Dziennik Ustaw. Poz. 448.
blicznej, jak również do ustalenia planu zabudowy pasa ziemi wzdłuż . ulicy
Górnej.
Nie należą do terenów, za cytadelą pod budow~ przeznaczonych, tereny przylegające, na których wznosi się i które otaczają fort Norberta.
I\rt. 4. ' Przestrzenie, przeznaczone pod ulice i ' place oraz na pomieszczenie instytucji użyteczności publicznej, b~dą oddane gminie miasta Warszawy do dyspozycji gminy, bezpłatnie.
'
I\rt. 5. Co si~ tyczy t'erenów i parcel, na .których mają być wznoszone domy mieszkalne, upoważnia się Rząd, a w szczególności Ministra Robót Public'>:nych VI poro;zumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwo­
Wych i z Min istrem Skarbu, do sprzedawania tych terenów i parcel czy to
na własność, czy pod tytułem wieczystej dzierżawy, z wolnej ręki, bez od·
bywar.lia . licytacji, albo w drodze licytacji, wedle uznania tychże ministrów-,
częściami lub kawałkami i za ceny, ustalane również wedle uznania tychże
ministrów spoldzielczym stowarzyszeniom budowlanym, a przedewszystkiell?
spółdzielczemu stowarzyszeniu mieszkaniowemu urzędników państwowych
oraz stowarzyszeniom urzędników l komunalnych i prywatnych, kooperatywom budowlanym robotniczym i spółdzielniom budowlanym.
O ile przelew będzie dokonany pod formą wieczystej dzierżawy, pobrać należy odpowiednią sumę tytułem
wkupnego i ustalić odpowiedni
czynsz wieczysty, jak również inne warunki, o ile można, zbliżone do prakt ykowanych na terenie b. Królestwa Polskiego zasad . wieczystej dzierżawy.
I\rt. 6. Nadając . nabywcom prawo zakładania ksiąg hipotecznych
czy to dla nabywanej przez nich całej przestrzeni, czy dla pojedyńczych
parcel, zastrzedz należy, że tereny te są przeznarzone na budowę domów
mieszkalnych.
I\rt. 7. Po dokonanej sprzedaży dalszy obrót temi gruntami pozost<;lje pod kontrolą Rządu.
W razie sprzedaży tych gruntów lub pojedyńczych części Skarbowi
przysługiwać będzie prawo pierwokupu; bez zezwolenia Skarbu żadna aljenacja i żaden dalszy przelew miejsca mieć nie może.
I\rt. 8. Wykonanie ustawy niniej~zej powierza. się Ministrom Skarbu,
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz Robót Publicznych.
f\rt. 9.
Ustawa niniejsza wchodzi w
życie
z dniem jej
ogłoszenia.
Marszałek:
Trąmpczyńskl
Prezydent Ministrów:
Witos
Minister Skarbu:
w. z. Weinfeld
Minister Rolnictwa i Dóbr
Państwowych:
l.
Minister Robót Publicznych:
G. Narutowicz
Raczyński
Download