Rynki rolne

advertisement
Agro Nawigator
Analizy Sektorowe
Marzec 2017
Kolejny rok wzrostu eksportu żywności?
Surowce rolne:
Departament Analiz Ekonomicznych

Zboża i uprawy polowe: Zbiory pszenicy na świecie w sezonie 2017/18
mogą być o 2% niższe r/r. Natomiast produkcja w UE-28 może
zwiększyć się, na co wskazuje dobre przezimowanie upraw.
Prognozowane zmiany jedynie częściowo pozwolą obniżyć wysoki
globalny poziom zapasów tego zboża.

Mleko: Wzrost unijnej produkcji mleka i niektórych artykułów
mleczarskich może osłabiać wzrosty cen w 2h17. Dodatkowym
czynnikiem może być obniżenie dynamiki zakupów produktów
mleczarskich przez Chiny w całym 2017 r. (nawet poniżej zera).
Zespół Analiz Sektorowych
[email protected]
Mariusz Dziwulski
tel. 22 521 81 88
Indeks cen żywności FAO (2002-2004 = 100)
290
pkt.
240

Mięso: Oczekiwany jest spadek eksportu wieprzowiny z UE-28
w 2017 r. Eksport drobiu prawdopodobnie spowolni wskutek spadku
dynamiki produkcji oraz wprowadzonych restrykcji handlowych
z powodu ptasiej grypy.

Owoce i warzywa: Wyższa produkcja na rynkach światowych przekłada
się na spadki cen zagęszczonych soków owocowych. Ceny jabłek
kontynuują tendencję wzrostową, na początku marca 2017 r. pierwszy
raz w sezonie 2017/18 były średnio wyższe r/r.
190
140
90
I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
żywność ogółem
mięso
mleko
zboża
Kursy walut
5,00
Otoczenie rolnictwa:
4,50

4,00
3,50
3,00
2,50
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w 2016 r. wzrósł jedynie
o 1,2% (wobec 9,2% w 2015 r.) z uwagi na osłabienie dynamiki
sprzedaży zagranicznej m.in. rzepaku, zbóż oraz produktów
mleczarskich. Odbicie dynamiki eksportu branży w 4q16 sygnalizuje
przyspieszenie wzrostu sprzedaży zagranicznej polskich produktów
rolno-spożywczych w 2017 r.
2013
Ceny netto wybranych produktów rolnych w lutym 2017 r.
Cena
II.17
pszenica konsumpcyjna (zł/t)
kukurydza paszowa (zł/t)
rzepak (zł/t)
kurczęta (zł/kg)
trzoda chlewna (zł/kg)
mleko (zł/l)*
jabłka (zł/kg)
ziemniaki jadalne (zł/kg)
*cena za styczeń, źródło: MRiRW, GUS
684,54
644,50
1 893,00
3,18
4,86
1,32
1,01
0,45
2014
Zmiana %
m/m
0,6
0,3
1,0
2,4
-1,6
-2,8
6,3
16,0
2015
USD/PLN
r/r
4,1
-5,2
12,0
-1,9
16,6
18,1
-3,6
-20,3
2017
Cena ropy vs światowy indeks cen nawozów
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
USD/baryłka
I
pkt.
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
V IX I
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
cena ropy Brent (L)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
indeks cen nawozów na świecie (2010=100) (P)
źródło: FAO, NBP, Bank Światowy, PKO Bank Polski
1|
2016
EUR/PLN
Agro Nawigator
Zboża i uprawy polowe
Wstępne prognozy zbiorów pszenicy w sezonie 2017/18
Zboża
 Oczekiwany jest inny kierunek zmian produkcji pszenicy w Ameryce
Pn. i Europie. Wg Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa
(USDA) zbiory tego zboża w USA w 2017 r. mogą być o ponad 20%
niższe r/r. Przyczyną jest oczekiwany spadek plonów i najmniejsza od
108 lat powierzchnia zasiewów ozimych tego zboża (m.in. wskutek
obniżania się opłacalności upraw). Wg prognoz KE produkcja w UE28 może wzrosnąć o 5,8% r/r (łącznie z pszenicą durum), co wiąże się
z prawdopodobnym odbudowaniem zbiorów we Francji (+29% po
ubiegłorocznym, 31% spadku).
 Zgodnie z publikacją MARS Bulletin (luty 2017) w większości krajów
unijnych, w tym też w Polsce, nie stwierdzono istotnych strat
w przezimowaniu zbóż, co pozwala zakładać wyższe plony r/r na
obecnym etapie zaawansowania upraw. Należy podkreślić, że
wszelkie prognozy zbiorów mają charakter wstępny, a przedstawiane
wartości mogą znacznie różnić się od finalnych.
 Wyższa produkcja może również zapowiadać wzrost unijnego
eksportu pszenicy w sez. 2017/18. Wg najnowszych prognoz KE,
może on wynieść 30,4 mln t. (+19% r/r), po 24,6% spadku w 2016 r.
Wzrost eksportu z Francji może ograniczyć natomiast popyt na
pszenicę z Polski w 2h17. Dotychczas polski eksport pszenicy
charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu r/r. W 2h16 (dane
MinFin) sprzedaż tego zboża za granicę wyniosła 2,3 mln t (+62% r/r).
 Niski poziom cen w 2016 r. był jednym z czynników ograniczania
powierzchni upraw pszenicy ozimej w UE – łącznie w 2017 r.
oczekiwany jest spadek zasiewów o 2% r/r przy wzroście powierzchni
upraw m.in. kukurydzy (+10% r/r) oraz rzepaku (+2% r/r). Wzrost
areału zasiewów i plonowania, przełożyć się mogą na wzrost zbiorów
rzepaku o 10,5% r/r. Będzie to miało wpływ na częściowe
odbudowanie światowego bilansu nasion (UE-28 największy na
świecie producent rzepaku) oraz oddziaływać na spadki cen w 2h17.
 Cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wg danych MRiRW w 1 tyg.
marca 2017 r. osiągnęła poziom najwyższy od lipca 2015 r.
(701 zł/t). O ile w 2h16 w Polsce wzrost cen kształtowany był przez
wahania na rynku walutowym, to ostatnie wzrosty w większym
stopniu wynikają ze zmian cen światowych, będących skutkiem
styczniowych i lutowych korekt w dół szacunków zbiorów w sezonie
2016/17 i ich zapasów na koniec sez. 2016/17 oraz prognoz spadku
globalnej produkcji w 2017 r.
2|
Tygodniowe ceny skupu zbóż w Polsce
1100
330
pkt.
zł/t
1000
300
900
270
800
240
700
210
600
180
500
150
400
120
300
90
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III
2013
2014
2015
indeks cen zbóż MRZ (P)
kukurydza paszowa (L)
2016
2017
pszenica konsumpcyjna (L)
żyto paszowe (L)
Wolumen skupu i ceny pszenicy w Polsce
1 200
tys. t
zł/dt
110
1 000
100
800
90
600
80
400
70
200
60
0
50
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
 Mimo oczekiwanego spadku produkcji pszenicy, jej wysoka podaż
(również ze względu na rekordowe zapasy początkowe) może ograniczać
wzrosty cen w 2h17. Zgodnie z projekcjami Międzynarodowej Rady
Zbożowej z 23 lutego 2017 r. światowe zbiory tego zboża w sez.
2017/18 mogą wzrosnąć o 2% r/r, niemniej będą nadal wysokie
(+2,5% w relacji do średniej z ostatnich pięciu sezonów). Produkcji
sprzyja dobry stan upraw ozimych w krajach półkuli północnej.
2013
2014
2015
skup (L)
2016
2017
cena skupu (P)
Ceny kontraktów terminowych na pszenicę i rzepak
(Euronext-MATIF)
550
275
EUR/t
EUR/t
450
225
350
175
250
125
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III
2013
2014
2015
rzepak (L)
2016
2017
pszenica (P)
Zbiory pszenicy – prognoza (mln t)
760
Świat
737
740
730
155
752
750
737
UE-28
153
150
150
144
145
730
720
710
716
140
136
135
135
700
130
690
125
2013
2014
źródło: MRiRW, MRZ, GUS, Reuters, KE, PKO Bank Polski
2015
2016
2017
Agro Nawigator
Mleko
Wyższy skup mleka w UE, ale dopiero w 2h17
Mleko
 Ceny przetworów mleczarskich kontynuują tendencje spadkowe. Od
stycznia do początku marca 2017 r. odtłuszczone mleko w proszku na
rynku krajowym potaniało o 4%, ceny masła obniżyły się o 10%,
a serów o 6-7% (por. wykres). Spowolnienie widoczne było również
na rynkach zagranicznych. Podczas ostatnich aukcji na
GlobalDairyTrade (21 lutego i 7 marca 2017 r.) indeks cen
przetworów mleczarskich obniżył się w relacji do poprzednich
notowań odpowiednio o 3,2% i 6,3%. W największym stopniu spadki
dotyczyły mleka w proszku, co ma prawdopodobnie związek
z wysokimi zapasami (OMP), przy nieco mniejszym światowym
popycie na przełomie roku.
Dynamika chińskiego importu
wyhamowała na przełomie roku
produktów
mleczarskich
 Z danych firmy consultingowej CLAL wynika, że import produktów
mleczarskich przez Chiny w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. był
odpowiednio o 1,6% i 11,4% niższy r/r (por. wykres). Trudno oceniać,
czy jest to tylko chwilowy spadek, czy zapowiedź powolnego
nasycania się rynku chińskiego. Niemniej, notowany wolumen
eksportu wciąż jest wysoki (w styczniu 2017 r. o 35% wyższy niż
2 lata wcześniej). Prognozy USDA z grudnia 2016 r. wskazują na
dalszy, choć niewielki, spadek produkcji tego surowca w Chinach, co
daje podstawy oczekiwania wysokiego (w relacji do 2015 r.) popytu
ze strony tego kraju. Mimo możliwej obniżki importu w całym 2017 r.,
stanowić on będzie w dalszym ciągu istotny czynnik wsparcia cen na
rynku światowym.
zł/hl
mln l
1000
140
950
130
900
120
850
110
800
100
750
90
700
80
650
70
600
2013
2014
2015
2016
wolumen skupu (P)
2017
cena skupu mleka (L)
Ceny zbytu przetworów mleczarskich
2000
zł/t
pkt
1700
1750
1500
1500
1300
1250
1100
1000
900
750
700
500
500
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III
2013
2014
2015
masło ekstra w blokach (L)
ser typu Gouda (L)
2016
2017
odtłuszczone mleko w proszku (OMP) (L)
Global Dairy Trade Index (P)
Cena skupu mleka surowego na najważniejszych rynkach
45
EUR/100 kg
40
35
30
25
20
15
2013
2014
2015
USA
2016
Nowa Zelandia
2017
UE-28
Import produktów mleczarskich przez Chiny
350
tys. t
300
250
200
150
100
I
II
III
IV
2015
V
VI
VII
VIII
IX
2016
źródło: MRiRW, GlobalDairyTrade, KE, CLAL, PKO Bank Polski
3|
1050
150
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
 Komisja Europejska oczekuje, że średnia cena mleka w 2017 r. w UE28 wzrośnie r/r głównie pod wpływem wyższych przeciętnie cen
przetworów mlecznych. Czynnikami hamującymi wzrosty będą:
wspomniane zwiększenie podaży w krajach UE, oczekiwana wyższa
produkcja w USA i Nowej Zelandii, czy też wysokie unijne zapasy
odtłuszczonego mleka w proszku, zgromadzone w ramach zakupów
interwencyjnych. Lepsza sytuacja cenowa spodziewana jest na rynku
masła i serów dzięki wciąż wysokiemu popytowi na rynkach
zagranicznych. Ich eksport z UE-28 w 2017 r. może zwiększyć się
odpowiednio o 4% i 9% r/r.
Cena i wolumen skupu mleka w Polsce
160
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
 Według prognoz Komisji Europejskiej dynamika skupu mleka w UE28 w 2017 i 2018 r. nieznacznie przyspieszy do 0,6% i 0,9% w relacji
rocznej (vs. 0,4% w 2016 r.). Będzie to przede wszystkim skutkiem
odbicia produkcji w 2h17, przy nieco niższej jej dynamice w 1h17.
Czynnikiem pozwalającym oczekiwać wyższej podaży surowca jest
poprawa koniunktury cenowej na rynku mleka. W niektórych krajach
już widać powolne odbudowywanie się produkcji. W Polsce dostawy
mleka do mleczarni wzrastają od 3 miesięcy – w styczniu 2017 r. skup
mleka odnotował kolejny, 3,9% wzrost r/r.
X
2017
XI
XII
Agro Nawigator
Mięso
Spadek eksportu wieprzowiny i mniejsza dynamika eksportu
drobiu z UE-28 w 2017 r.
Miesięczne ceny skupu drobiu i produkcja mięsa
drobiowego w Polsce
Mięso
 Nieco inne prognozy unijnego eksportu wieprzowiny przedstawia
USDA (+6,2% r/r do 3,32 mln t vs 31% wzrostu w 2016 r.). Zakładają
one jednak wzrost produkcji do 23,45 mln t (+0,2% r/r) przy
jednoczesnym spadku konsumpcji (-0,7% r/r). Ze względu na zmiany
w pogłowiu świń na poziomie unijnym (głównie loch) scenariusz wzrostu
produkcji może być w naszej ocenie jednak zbyt optymistyczny.
 Istotnym partnerem handlowym dla unijnych dostawców pozostaną
Chiny. Wg raportu USDA z dn. 27 lutego, produkcja wieprzowiny
w Chinach w 2017 r. może zmniejszyć się o 4% r/r ze względu na
relatywnie słabe tempo odbudowy krajowego pogłowia loch oraz
zaostrzenie przepisów środowiskowych. Niemniej, wskutek
unowocześnienia i znacznej poprawy efektywności chowu w Chinach,
można oczekiwać odbicia produkcji w kolejnych latach, co przełożyć
może się na wyniki handlu głównych graczy, również UE.
 Wzrost eksportu wieprzowiny w 2017 r. może odnotować Polska. Przy
ograniczonych możliwościach wzrostu poza Unię (zamknięte niektóre
rynki azjatyckie oraz rosyjski ze względu na ASF), prawdopodobnie
wzrośnie sprzedaż do UE-28. Sprzyja temu prognozowana większa
produkcja żywca w Polsce, wspierana wzrostem pogłowia świń
i jednoczesnym jego spadku u głównych producentów w UE. Wzrost
wartości eksportu możliwy jest dzięki oczekiwanym wyższym r/r
przeciętnym cenom trzody, głównie w 1h17.
 Ceny skupu żywca wieprzowego w kraju od początku 2017 r.
charakteryzują się lekką tendencją spadkową. Wg MRiRW w 1 tyg.
marca 2017 r. były o 2,9% niższe niż w 1 tyg. stycznia 2017 r. Mimo
iż żywiec pozostawał znacznie droższy r/r (+19%), to zmiany cen
w ostatnich tygodniach wskazują na zmniejszenie dynamiki rocznego
wzrostu.
 Komisja Europejska prognozuje spadek dynamiki wzrostu eksportu
drobiu przez UE-28 do 1% w 2017 r. (wobec 9,4% r/r w 2016 r.) m.in.
wskutek
restrykcji
eksportowych,
wzrostu
konkurencji
międzynarodowej (Brazylia) i jednoczesnej stabilizacji unijnej produkcji
(+0,7% r/r vs 4,4% w 2016 r.). Bardziej pesymistyczne prognozy USDA
mówią nawet o możliwym spadku eksportu z UE-28 o 10% w 2017 r.
Pierwsze oznaki spowolnienia były widoczne w ograniczeniu unijnej
liczby wstawień kurcząt brojlerów w grudniu 2016 r.
 Wyhamowanie dynamiki krajowej produkcji drobiu (w styczniu +6%
r/r vs +10% w grudniu 17% w listopadzie 2016 r.) oraz unijnej,
powoduje, że ceny kurcząt brojlerów wzrastają (w 1 tyg. marca -0,3%
r/r vs -4,8% r/r w 1 tyg. stycznia), powoli zbliżając się do poziomów
ubiegłorocznych (por. wykres).
4|
6,50
zł/kg
240
tys. t
6,00
220
5,50
200
180
5,00
160
4,50
140
4,00
120
3,50
100
3,00
80
2,50
60
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
 Wg najnowszych prognoz Komisji Europejskiej eksport mięsa
wieprzowego z UE-28 może być o 9% niższy w relacji do 2016 r. Co
więcej, w 2018 r. przewiduje się kolejny 2% spadek sprzedaży r/r.
2013
2014
2015
produkcja mięsa drobiowego (P)
cena skupu indorów (L)
2016
2017
cena skupu kurcząt brojlerów (L)
Ceny skupu trzody chlewnej i bydła wg wagi żywej
7,00
zł/kg
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VIIIX XI I III
2013
2014
2015
trzoda chlewna
2016
2017
bydło
Ceny kurcząt i jaj w UE-28
220
EUR/100 kg
EUR/100 kg
170
210
150
200
130
190
110
180
90
170
70
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III
2013
2014
2015
kurczeta brojlery (L)
2016
2017
jaja (P)
Eksport wieprzowiny i drobiu z UE-28 - prognoza KE
3 200
tys. t
2 700
2 200
1 700
1 200
700
2013
2014
2015
mięso wieprzowe
*prognoza
źródło: GUS, MRiRW, KE, PKO Bank Polski
2016
2017*
mięso drobiowe
2018*
Agro Nawigator
Owoce i warzywa
Niższe ceny na rynku soków zagęszczonych
Owoce i warzywa
 Niższy poziom r/r notują ceny zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ)
– w grudniu 2016 r. w eksporcie z UE były średnio o 11% niższe r/r
(1,01 EUR/kg). Przyczyną jest wysoka produkcja wspierana wysokimi
zapasami na początku sezonu 2016/17 w Polsce (największy unijny
producent ZSJ i drugi, po Chinach, na świecie) oraz wzrost podaży
w „Państwie Środka” w 2016 r. Eksport ZSJ z UE-28 jest co prawda
wyraźnie wyższy (w 2h16 +44% r/r), głównie na rynek USA. Nie
wynika on z istotnego wzrostu popytu na rynkach światowych, ale
z jego wysokiej konkurencyjności, wspieranej sytuacją na rynkach
walutowych. Szybki wzrost eksportu może oddziaływać na
zmniejszanie zapasów unijnych na koniec sezonu 2016/17.
Drożeją jabłka w skupie krajowym
 Ceny skupu jabłek deserowych w 1 tygodniu marca 2017 r. po raz
pierwszy w sezonie 2016/17 przekroczyły poziom notowań
poprzedniego roku (+1%). Wzrostowa dynamika cen, wskutek
zmniejszających się zapasów, wspieranych silnym wzrostem eksportu
do krajów Europy Wschodniej, może utrzymywać się w kolejnych
miesiącach 1h17. Wysoki poziom sprzedaży pozwala oczekiwać
wyższych cen w 2q17 i wzrostu premii za przechowywanie jabłek.
Jeżeli potwierdzi się słaba jakość owoców składowanych
w chłodniach, można spodziewać się większej polaryzacji cen na
rynku, przy relatywnie szybszym wzroście cen w eksporcie. Z drugiej
strony znaczna część krajowych zbiorów jabłek (>80%) została już
sprzedana po cenach niższych r/r, co świadczy o nienajlepszym
sezonie dla producentów.
 Wg IERiGŻ-PIB eksport jabłek z Polski w pierwszej połowie sezonu
2016/17 wyniósł 331 tys. t i był o 49% wyższy r/r. Silny wzrost
wynika ze zwiększenia zapotrzebowania na rynkach wschodnich
(głównie Białoruś). Wysoki jest również popyt w krajach unijnych
gdzie odnotowano b. niskie zbiory tych owoców (Chorwacja, Austria,
Słowenia).
5|
2,50 zł/kg
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
II
 Przyczyną spadków są oczekiwania wyższych globalnych zbiorów
pomarańcz i tym samym produkcji soku pomarańczowego. Wg
prognoz USDA (styczeń 2017 r.) w sezonie 2016/17 ma ona wynieść
1,96 mln t (w ekwiwalencie Brix 65) i być o 22% wyższa r/r. Zbiory
pomarańcz w Brazylii, największego na świecie producenta (37%
produkcji), wzrosnąć mogą o 27%, przy 4% spadku w USA. Dobre
warunki pogodowe sprzyjają poprawie plonów tych owoców
w Ameryce Południowej. Wpływ na ceny ma obserwowany również
spadek wartości euro do dolara (w 4q16) i reala brazylijskiego
osłabiający popyt na rynku europejskim. Mimo spadków, koncentrat
pomarańczowy pozostaje relatywnie drogi (por. wykres). Oczekiwane
dalsze spadki mogą obniżyć koszty surowcowe dla producentów
soków pitnych w UE.
Miesięczne ceny skupu owoców i warzyw do konsumpcji
bezpośredniej w kraju
2013
2014
cebula
2015
marchew
2016
2017
jabłka
Ceny skupu jabłek do przetwórstwa i ceny ZSJ
w eksporcie z Polski
0,60
zł/kg
EUR/kg
1,60
0,50
1,40
0,40
1,20
0,30
1,00
0,20
0,80
0,10
0,60
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
III
V
VII
IX
XI
I
 Maleją ceny soku pomarańczowego na rynku amerykańskim.
Notowania kontraktów terminowych na mrożony zagęszczony sok
pomarańczowy od listopada 2016 r. do marca 2017 r. spadły o ok. 24%.
2013
2014
2015
jabłka do przetwórstwa (L)
2016
2017
zagęszczony sok jabłkowy (P)
Ceny mrożonych owoców w eksporcie z Polski
1,80
EUR/kg
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2013
2014
truskawki
2015
2016
wiśnie
Notowania kontraktów futures na sok pomarańczowy
ICE Frozen Orange Juice Concentrate (FCOJ-A)
240
USD cent/lb
220
200
180
160
140
120
100
2015-01-01
2016-01-01
źródło: ZEO IERiGŻ-PIB, MRiRW, Reuters, PKO Bank Polski
2017-01-01
Agro Nawigator
Otoczenie rolnictwa
Przyspieszenie wzrostu eksportu żywności w 4q16
Otoczenie rolnictwa
 Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski w 2016 r.
wzrosła o 1,2% (do 24,2 mld EUR) wobec 9,2% wzrostu w 2015 r.
(wstępne dane MinFin). Saldo obrotów zagranicznych zmniejszyło się
natomiast o 8,9%, do 7,12 mld EUR, pod wpływem większej dynamiki
wzrostu importu i jednoczesnym pogorszeniu się relacji cenowych
produktów importowanych do eksportowanych (terms of trade).
 Największy wzrost w ujęciu nominalnym odnotował eksport
przetworów ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka i pieczywa cukierniczego
(+13%) oraz mięsa i podrobów (+4%). Za wzrost sprzedaży
zagranicznej mięsa odpowiadała znacznie większa sprzedaż drobiu
(+132 mln EUR r/r; +174 tys. t), głównie na rynek unijny. Warto
zaznaczyć, że dynamika wzrostu eksportu żywności ogółem mogła
być wyższa, gdyby nie istotny, bo aż 73% spadek wartości eksportu
rzepaku, wynikający ze znacznego ograniczenia jego zbiorów
w Polsce (aż o 20% wg GUS). Na wynikach eksportu żywności ciążył
także niższy r/r (-6%) eksport produktów mleczarskich. Osłabienie
koniunktury handlowej i spadek cen w 1h16 przyczyniły się do
zmniejszenia obrotów, szczególnie mlekiem w proszku. Największy
nominalny spadek r/r odnotowała jednak sprzedaż wyrobów
tytoniowych (por. wykres).
 Z danych MinFin wynika, że dynamika eksportu produktów rolnospożywczych przyspieszyła w 4q16 do 4,6% r/r – po trzech
kwartałach w 2016 r. odnotowano niespełna 0,1% wzrost. Do
szybszego wzrostu w największym stopniu przyczynił się silny
eksport zbóż z Polski (+35% r/r przy 5,2% spadku w całym 2016 r.),
głównie do krajów Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska) i Afryki.
Czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu sprzedaży zagranicznej było
umocnienie dolara oraz euro do złotego, a także poprawa
koniunktury oraz ożywienie w światowym handlu na przełomie
2016/17.
 W 2017 r. można spodziewać się dalszego wzrostu eksportu
produktów żywnościowych z Polski oraz zwiększenia jego dynamiki.
Oczekiwany wzrost popytu (szczególnie w krajach Bliskiego Wschodu
i Afryki) wobec poprawy globalnej koniunktury gospodarczej, przy
prognozowanym dalszym umacnianiu się dolara w 1h17 mogą
wspomagać sprzedaż na rynkach pozaunijnych. Ważne jest również
oczekiwanie poprawy sytuacji konsumentów na największym rynku
eksportowym – Niemczech (m.in. rekordowo niskie bezrobocie).
Dynamika eksportu będzie zależeć jednak w dużym stopniu od
wielkości krajowej produkcji rolniczej, a także skuteczności
w działaniach na rzecz zniesienia restrykcji handlowych w obrocie
niektórymi towarami rolnymi (ptasia grypa, afrykański pomór świń tj.
ASF). Oczekujemy jednak, że wprowadzone ograniczenia w eksporcie
drobiu prawdopodobnie osłabią jego dynamikę w 2017 r.,
przekładając się na wyniki całego eksportu żywności.
Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
28
mld EUR
25
23
20
18
15
13
10
8
5
3
0
Eksport
Import
Saldo
Eksport produktów rolno-spożywczych wg kategorii
+4%
Mięso i podroby jadalne
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub
mleka, pieczywa cukiernicze
+13%
-9%
Wyroby tytoniowe
Produkty mleczarskie, jaja, miód
-6%
Różne przetwory spożywcze
+3%
Kakao i przetwory z kakao
+1%
Przetwory z mięsa, ryb i "owoców
morza"
+10%
Ryby i "owoce morza"
+12%
+12%
Przetwory z warzyw i owoców
Zboża
-5%
Owoce i orzechy jadalne
+2%
0
1000
2000
2016
2015
mln EUR
3000
4000
5000
źródło: Ministerstwo Finansów, PKO Bank Polski
6|
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finanso wych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma
świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA
ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards