Wymagania edukacyjne z informatyki

advertisement
Wymagania edukacyjne z informatyki
Klasa II
Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:
potrafi przygotować komputer do pracy
korzysta z podstawowych urządzeń komputera
potrafi wyjaśnić pojecie pliku i katalogu (folderu)
zapisuje dane w folderach
wyświetla zawartość dowolnego folderu
zapisuje wyniki swej pracy na dysku
uruchamia edytora grafiki, rozróżnia narzędzia edytora
uruchamia edytora tekstu
umieszcza w tekście polskie znaki
pisze tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych
formatuje akapity, stosuje wyróżnienia w tekście
potrafi uruchomić przeglądarkę internetową, zdefiniować pojęcia: adres, strona www, poczta
elektroniczna
wywołać stronę znając jej adres
Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który:
potrafi wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania
rozróżnia pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.)
rozpoznaje podstawowe typy plików
odszukuje wcześniej zapisane dane i je otwiera
usuwa dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone
zna możliwości edytora grafiki
rozróżnia narzędzia, dokonuje korekty, stosuje narzędzia do wypełniania obszaru
uruchamia wybrany program multimedialny i porusza się po jego interaktywnym środowisku
pisze teksty w edytorze tekstu wykorzystując jego wszystkie funkcje
wyszukuje fragmenty tekstu, poprawia je lub wymienia
piesze tekst zawierające tabelę i ramki
łączy tekst z grafiką
Stopień dobry może otrzymać uczeń, który:
umie wyjaśnić podstawowe znaczenie elementów zestawu , potrafi wyszczególnić elementy
wewnętrznej budowy komputera, wyjaśnić znaczenie głównych części
potrafi rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie
rozpoznaje podstawowe struktury danych na dysku
odszukuje podany katalog, plik
kopiuje plik lub grupę plików do wskazanego miejsca
wykorzystuje edytor graficzny, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego
możliwości edycyjnych
dokonuje korekty popełnionych błędów, wykorzystuje lupę, tworzy i modyfikuje grafikę
sprawnie obsługuje górne menu przeglądarki
potrafi założyć darmowe konto e-mailowe
odczytuje z dysku i zapisuje na dysku dokumenty
samodzielnie dobiera formę redagowanego tekstu do jego treści
korzysta z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redaguje tekst o pożądanym
wyglądzie
korzysta ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu
projektuje konkretny dokument, stosuje tabulatory, numerowanie, wypunktowanie
posługuje się edytorem równań
dobiera metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu, przygotowuje tekst do druku
Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który:
potrafi połączyć elementy zestawu komputerowego
określa metody przeciwdziałania wirusom
nadaje figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosuje poznane narzędzia
wykorzystuje wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonuje doboru czcionki i jej
atrybutów
dostosowuje przeglądarkę do indywidualnych potrzeb
potrafi skonfigurować skrzynkę pocztową
bez znajomości adresów stron, potrafi wyszukać potrzebne informacje
tworzy obiekty rysunkowe i tekstowe, przenosi je między różnymi edytorami, łączy obiekty,
organizuje teksty w szpaltach
odbiera wiadomości i wysyła z użyciem książki adresowej
Stopień celujący może otrzymać uczeń, który
odczytuje parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia
porównuje wielkości danych przechowywanych w pamięci
potrafi zainstalować program np. antywirusowy
wyjaśnia, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem: podając
przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji
kopiuje plik i katalog zmieniając jego nazwę
uzyskuje za pomocą odpowiednich narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt
odbicia itp.)
zapisuje grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności
potrafi do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy
sprawnie projektuje i ustawia dla danego dokumentu układ strony, ustala parametry wydruku
potrafi dokonać podziału dokumentu na sekcje
definiuje i stosuje własny styl
Wymagania edukacyjne z informatyki
Klasa III
Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:
rozpoznaje elementy programu i arkusza (np. menu, lista poleceń, komórka, adres komórki)
wypełnia arkusz danymi, zapisuje go i doczytuje
rozwiązuje proste zadania problemowe za pomocą arkusza
korzysta z podglądu wydruku
podaje definicję bazy danych
określa pojęcie pola i rekordu
posługuje się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji
wyszczególnia pola dla wskazanej bazy danych
posługuje się pojęciami: skrzynka pocztowa, grupa dyskusyjna, forum
Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który:
swobodnie porusza się w środowisku wykorzystywanego arkusza
dokonuje edycji danych i potrafi korzystać z wiadomości i umiejętności pracy z edytorem tekstu
stosuje podstawowe formuły
wybiera odpowiedni typ wykresu do ilustracji danych
łączy wykres z arkuszem
wskazuje obszar wydruku
nadaje nazwy i zachowuje arkusz
wyszczególnia typy baz danych
określa cechy charakterystyczne pól
dodaje, usuwa pola stosując odpowiedni format
dopisuje nowe dane i usuwa zbędne
obsługuje skrzynkę pocztową, dokładając konta
Stopień dobry może otrzymać uczeń, który:
rozróżnia typy danych przedstawione w różnych formatach
przenosi dane i formuły
planuje wzory konieczne do rozwiązywania zadań
projektuje układ arkusza
wykonuje obliczenia według wzorów i wprowadza zmiany w arkuszu
uzupełnia i modyfikuje wykresy
dodaje, zmienia i usuwa legendy
usuwa i powiela wykres
wybiera zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu
wskazuje przykłady baz danych różnego typu
porządkuje, sortuje dane i zadaje pytania
nadaje nazwy i zachowuje w bazie
potrafi skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet
modyfikuje strukturę bazy danych
zna prawa dostępu do sieci
potrafi odnaleźć w sieci serwery grup dyskusyjnych, skonfigurować program
Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który:
zapisuje wzory działań matematycznych, oblicza procenty
stosuje adresy względne, bezwzględne i mieszane
dokonuje stosownych obliczeń
potrafi wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów oraz z życia
codziennego
dodaje rekordy do bazy danych
tworzy formularze baz danych i uatrakcyjnia ich wygląd przez dodawanie rysunków i innych obiektów
wstawia etykiety do formularzy
samodzielnie projektuje złożoną bazę danych
stosuje bazę danych do tworzenia dokumentów
korzysta z bazy danych w edytorze tekstu
tworzy korespondencję seryjną
potrafi samodzielnie opisać dowolną stronę WWW, używając pojęć link, ramka, Tag
rozróżnia usługi sieci Internet
Stopień celujący może otrzymać uczeń, który:






posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego
umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów
wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej
wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace
bierze udział w konkursach
wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni ( np. witryny Web).
Download