pdf 1

advertisement
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z chemii w klasie I, wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum K.M. Pazdro
DZIAŁ 1: SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
konieczne
dopuszczająca
Uczeń:
 Podaje cechy, które są określane
jako właściwości fizyczne
substancji;
 Odróżnia właściwości fizyczne od
chemicznych;
 Opisuje właściwości fizyczne
żelaza, miedzi i siarki;
 Wyjaśnia różnicę miedzy
mieszaniną jednorodną a
niejednorodną;
 Wymienia najważniejsze składniki
powietrza;
 Określa właściwości tlenu, azotu,
dwutlenku węgla, wodoru;
 Opisuje, jakie zanieczyszczenia
mogą występować w atmosferze;
 Wskazuje pierwiastek chemiczny i
związek chemiczny w podanym
zbiorze substancji;
 Odróżnia substraty od produktów
reakcji;
 Rozróżnia przemianę fizyczną od
chemicznej;
 Zapisuje słownie przebieg reakcji
łączenia, rozkładu, wymiany;
 Potrafi podać przykład równania
reakcji każdego z trzech typów;
Wymagania do uzyskania oceny śródrocznej
konieczne + podstawowe
konieczne + podstawowe
+ rozszerzające
OCENA ŚRÓDROCZNA
dostateczna
dobra
Uczeń:
 Definiuje pojęcie substancji;
 Odróżnia ciało fizyczne od
substancji;
 Określa właściwości fizyczne i
chemiczne substancji;
 Definiuje pojęcie mieszaniny jednoi niejednorodnej;
 Odróżnia mieszaninę od związku
chemicznego;
 Podaje kilka właściwości
charakterystycznych dla metali i
niemetali;
 Kwalifikuje pierwiastki na
podstawie opisu ich właściwości do
metali lub niemetali;
 Podaje kryterium odróżniające
substancje proste od złożonych;
 Opisuje zależność składu powietrza
od środowiska;
 Opisuje, jaką rolę odgrywa tlen w
atmosferze i jego znaczenie dla
Ziemi;
 Opisuje właściwości dwutlenku
węgla,
 Wyjaśnia, dlaczego należy wietrzyć
pomieszczenia, w których
przebywają ludzie;
Uczeń:
 Na podstawie opisanych
właściwości fizycznych rozpoznaje
substancje (oglądaną wcześniej na
lekcji);
 Podaje przykłady mieszanin;
 Sporządza mieszaninę
niejednorodną;
 Proponuje sposób rozdzielenia
mieszaniny niejednorodnej;
 Podaje przykłady przemiany
fizycznej i chemicznej;
 Porównuje właściwości poznanych
metali i niemetali;
 Podaje kryterium podziału
substancji na metale i niemetale;
 Podaje argumenty, iż tlen jest
składnikiem powietrza;
 Opisuje sposób identyfikacji tlenu;
 Opisuje eksperyment ukazujący rolę
tlenu w procesie spalania;
 Podaje przykłady reakcji utleniania,
spalania;
 Zapisuje słownie reakcje spalania
węgla, siarki, magnezu w tlenie;
 Planuje doświadczenia pozwalające
odróżnić tlen od azotu;
konieczne + podstawowe
+ rozszerzające + dopełniające
bardzo dobra
Uczeń:
 W podanych zbiorach wyszukuje
poznane na lekcjach substancje
proste i złożone;
 Projektuje sposób rozdzielenia
konkretnej mieszaniny;
 Zapisuje słownie równania reakcji,
wskazuje substraty i produkty,
odczytuje zapis równań reakcji;
 Wskazuje różnice między
pierwiastkiem, związkiem
chemicznym, mieszaniną;
 Proponuje sposób rozróżnienia
gazów: tlenu, azotu, wodoru,
dwutlenku węgla;
 Analizuje związek między
utlenianiem a redukcją;
 Opowiada o przyczynach i skutkach
zjawiska zwanego „dziurą
ozonową”, efektem cieplarnianym;
 Proponuje sposoby przeciwdziałania
zanieczyszczeniom atmosfery;





Uzasadnia, dlaczego trzeba
przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa podczas pracy z
wodorem;
Opisuje właściwości azotu;
występowanie w przyrodzie;
Podaje definicje reakcji łączenia,
rozkładu wymiany;
Potrafi zapisać słownie każdą z nich
i wskazać substraty i produkty
reakcji;
Wyjaśnia, dlaczego wzdłuż dróg
należy zakładać pasy zieleni;





Projektuje doświadczenie
pozwalające otrzymać dwutlenek
węgla;
Projektuje doświadczenie
pozwalające rozróżnić dwutlenek
węgla od tlenu;
Projektuje doświadczenie
pozwalające zbadać właściwości
dwutlenku węgla,
Potrafi doświadczalnie wykryć parę
wodną w powietrzu,
Wskazuje różne źródła
zanieczyszczeń powietrza oraz ich
wpływ na zdrowie organizmów;
DZIAŁ 2: ATOMY I CZĄSTECZKI
dopuszczająca
Uczeń:
 Określa, co rozumie pod pojęciem
materii;
 Podaje przykład dyfuzji;
 Podaje przykłady materii w różnych
stanach skupienia;
 Odróżnia atom od cząsteczki;
 Odróżnia symbol od wzoru
chemicznego;
 Wymienia nazwy i symbole
poznanych pierwiastków;
 Modeluje cząsteczki pierwiastków i
związków chemicznych poznanych
Wymagania do uzyskania oceny rocznej
dostateczna
dobra
Uczeń:
 Opisuje budowę materii;
 Opisuje i wyjaśnia zjawisko dyfuzji;
 Definiuje pojęcie atomu;
 Określa pojęcie cząsteczki związku
chemicznego, cząsteczki
pierwiastka;
 Odczytuje zapis podający liczbę
atomów i cząsteczek;
 Określa pojęcie wzoru
chemicznego;
 Definiuje pojęcie wartościowości;
 Podaje zależność między
Uczeń:
 Projektuje eksperyment modelowy
ilustrujący budowę materii;
 Podaje skład jakościowy i ilościowy
cząsteczki na podstawie wzoru
sumarycznego, np. O2, 2O2, H2O,
5H2O;
 Rysuje modele tlenków, siarczków;
 Zapisuje wzór tlenku znając
wartościowości pierwiastków;
 Zapisuje wzór tlenku na podstawie
nazwy i odwrotnie – zapisuje nazwę
tlenku na podstawie wzoru;
 Rysuje schematy wykonywanych
bardzo dobra
Uczeń:
 Projektuje eksperyment ilustrujący
proces dyfuzji;
 Wyjaśnia budowę wewnętrzną
substancji, uwzględniając ziarnista
budowę materii;
 Podaje wzory strukturalne
cząsteczek na podstawie wzorów
sumarycznych i odwrotnie –
zapisuje wzory sumaryczne na
podstawie podanych wzorów
strukturalnych;
 Przedstawia przebieg reakcji
chemicznych w postaci schematu









na lekcjach;
Tłumaczy role indeksu zapisanego
przy symbolu chemicznym;
Posługuje się symbolami
chemicznymi do opisu prostych,
wykonanych na lekcjach
eksperymentów;
Rysuje modele cząsteczek typu AB,
AB2, AB3;
Wyjaśnia, jaka jest rola atomów w
reakcjach łączenia, rozkładu,
wymiany;
Odszukuje w tablicach masę
atomową i zaokrągla ją do wartości
zalecanej w obliczeniach
chemicznych;
Oblicza masę cząsteczkową na
podstawie wzoru sumarycznego;
Rysuje wzór strukturalny związku
dwupierwiastkowego o znanych
wartościowościach;
Układa wzór sumaryczny na
podstawie wzoru strukturalnego;
Odróżnia grupy od okresów;







wartościowością pierwiastków a
liczbą ich atomów w cząsteczce
związku chemicznego;
Oblicza wartościowość pierwiastka
na podstawie wzoru sumarycznego;
Podaje zależności i różnice między
wzorem sumarycznym a
strukturalnym;
Określa pojęcie współczynnika
stechiometrycznego;
Podaje wzory i nazwy kilku
poznanych związków chemicznych
(H2O, CO2, MgO, FeS, SO2,);
Opisuje budowę układu
okresowego;
Uzgadnia proste równania reakcji i
podaje interpretację jakościową;
Oblicza zawartość procentową
pierwiastka w związku
chemicznym;


doświadczeń, zapisuje obserwacje,
wyciąga wnioski;
Zapisuje i uzgadnia proste równania
reakcji, np. syntezy, rozkładu
tlenków;
Odczytuje zapisane równania
reakcji, wyjaśnia znaczenie
współczynników
stechiometrycznych;



modelowego;
Układa równania chemiczne na
podstawie zapisu słownego;
Dobiera współczynniki
stechiometryczne w równaniu
reakcji;
Sprawdza poprawność bilansu
atomów;
Wymagania edukacyjne z chemii niezbędne do uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej obejmują treści zawarte w dziale I i dziale II.
Download
Random flashcards
Create flashcards