ZACHOWANIA ZDROWOTNE

advertisement
ZACHOWANIA
ZDROWOTNE
Antonina Kawecka
PSSE w Kamieniu Pomorskim
Październik 2008
ZDROWIE
 Najczęściej składając sobie życzenia mówimy:
„ Bądź zdrów!”, „ Na zdrowie!” „ 100 lat życia w
zdrowiu!” itp. Należy jednak zastanowić się,
czym naprawdę jest dla nas jest zdrowie.
Niestety, dopiero choroba lub kalectwo
uświadamiają nam ogromną zależność
zamierzonego uczestnictwa w życiu
społecznym od psychofizycznej sprawności
organizmu.
ZDROWIE
Pragnie się tu przytoczyć fragment fraszki
polskiego poety Jana Kochanowskiego
„ Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz......”
ZDROWIE
Zdrowie samo w sobie nie jest powodem
ludzkiego szczęścia, ponieważ człowiek
zdrowy nie odczuwa tego, natomiast utrata
zdrowia jest najpotężniejszym czynnikiem
nieszczęścia ludzkiego.
ZDROWIE
W dążeniu do osiągnięcia bliższych i
dalszych celów życiowych spotykamy się
zawsze z problemami zdrowotnymi i
ryzykiem zachorowania lub urazu.
Wszystkiemu, co czynimy lub czego nie
czynimy, towarzyszy mniej lub bardziej
uświadamiane ryzyko zdrowotne.
ZDROWIE
Inteligentny wybór postawy wobec zagrożeń
zdrowotnych i sposobu postępowania,
umacniającego dobry stan zdrowia, wymaga
poznania szkodliwych czynników
środowiskowych i wpływu tych czynników na
zdrowie oraz znajomości racjonalnych,
wzorcowych zachowań zdrowotnohigienicznych
Stan naszego zdrowia zależy
w połowie od nas samych
•50% styl życia
 czynniki
środowiskowe 2530%
 Czynniki
biologiczne 10-15%
 medycyna
kuratywno–
naprawczą 10-20%
ZDROWIE
Zdrowie dla każdego z nas jest dobrem
najwyższym i dlatego powinniśmy o nie dbać już
od najmłodszych lat.
Dobre zdrowie i samopoczucie psychiczne jest
podstawowym elementem optymalnego
funkcjonowania w młodości, i dalszych latach
życia.
Doświadczenia życiowe młodych ludzi zdobywane
przez kolejne lata mają istotny wpływ na tworzenie
zasobów dla zdrowia, które będą czerpane w
wieku dojrzałym.
ZDROWIE
 Według Światowej Organizacji Zdrowia
„Z d r o w i e to nie tylko brak choroby ,
czy niedomaganie, ale stan dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego
i społecznego”, czyli zdrowe ciało,
zdrowy duch, dobrostan społeczny.
CHOROBA
Natomiast choroba to „zbiór reakcji
organizmu na zaburzenia równowagi
pomiędzy organizmem a środowiskiem”
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
Z punktu widzenia zdrowia publicznego
kształtowanie zachowań zdrowotnych u
dzieci i młodzieży jest bardzo ważne, gdyż
ryzykowne zachowania mogą przyczynić się
do powstania problemów zdrowotnych i
społecznych młodych ludzi, a także chorób,
niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci.
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
Zachowania zdrowotne w większym
stopniu decydują o zdrowiu jednostki i
większość jego zaburzeń ma podłoże
behawioralne. Zachowania te
ukształtowane w drugiej dekadzie
życia, decydują o stylu życia i zdrowiu
ludzi dorosłych.
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
ZACHOWANIA
SPRZYJAJĄCE
ZDROWIU
ZACHOWANIA
RYZYKOWNE DLA
ZDROWIA
ZACHOWANIA ZDROWOTNE






Zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne,
pozytywne) to:
odpowiednia aktywność fizyczna,
racjonalne żywienie,
utrzymanie higieny osobistej i otoczenia,
zachowanie bezpieczeństwa (np. w ruchu
drogowym, kontaktach seksualnych),
utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi,
poddanie się badaniom profilaktycznym
ZACHOWANIA RYZYKOWNE




Zachowania ryzykowne dla zdrowia
(problemowe, antyzdrowotne, negatywne,
destrukcyjne) to np.:
palenie tytoniu,
używanie (alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych,
przedwczesna inicjacja seksualna,
przemoc
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
Wśród niedostatków zachowań prozdrowotnych u dzieci i
młodzieży należy wymienić:
 zbyt małą aktywność fizyczną i unieruchomienie, związane z
oglądaniem telewizji, pracą przy komputerze,
 niedostatki w zakresie spożywania podstawowych
produktów i posiłków, zbyt częste spożywanie słodyczy i
słodkich napojów gazowanych,
 niedostatki higieny jamy ustnej
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Ruch
towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
Aktywność fizyczna
jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka
i odgrywa bardzo ważną rolę w przebiegu
wszystkich procesów życiowych
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Sport odgrywa w życiu człowieka bardzo ważną rolę.
Ma walory wychowawcze i zdrowotne
Korzyści wynikające z wykonywania ćwiczeń dla
poszczególnych układów:
a) zdrowe stawy i mięśnie,
b) prawidłowo działający układ nerwowy,
(rozwijają pamięć ruchową oraz szybkość i łatwość
oddziaływania na bodźce zewnętrzne)
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
c) wpływa korzystnie na układ sercowonaczyniowy, (zwiększa się wydolność i
sprawność układu krążenia; 3x30x130),
d) układ trawienny lepiej funkcjonuje
(zapobiega zaparciom i zaleganiu moczu w
drogach moczowych),
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
e) zwiększa się pojemność płuc, przez co krew
krążąca jest bardziej utleniona,
f) wpływa na lepszą przemianę materii przez co
wykorzystuje się ćwiczenia w walce z nadwagą i
otyłością,
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Stronienie od rekreacji ruchowej i sportu są
najważniejszymi przyczynami
nieprawidłowości rozwojowych, wad
postawy, nerwic neurowegetatywnych,
otyłości, niewydolności mięśniowej, zaparć,
cukrzycy, owrzodzeń dwunastnicy, choroby
nadciśnieniowej i wielu innych tzw. chorób
cywilizacyjnych, które manifestują się także
w sferze psychiki.
ZACHOWANIA ZDROWOTNE
Szkoły należą do szczególnie istotnych
obszarów działań w zakresie promocji zdrowia.
Podejmowane są tutaj działania zmierzające do
poprawy swojego zdrowia i ogólnego
samopoczucia. Uczniowie dowiadują się jak
żyć zdrowo i tworzyć środowisko sprzyjające
zdrowiu.
To właśnie w szkole zachęca się innych ludzi, a
zwłaszcza rodziców do podejmowania działań
prozdrowotnych w swoim otoczeniu.
ZACHOWANIA ZDROWOTNE




Zachowania zdrowotne człowieka kształtują
się od wczesnego dzieciństwa w procesie
socjalizacji, pod wpływem różnorodnych
czynników i wzorów osobowych:
w domu rodzinnym,
szkole,
grupie rówieśników,
środowisku lokalnym.
MIEJSCE UCZNIA
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Społeczność lokalna
rodzina
szkoła
uczeń
grupy rówieśnicze
PROMOWANIE ZDROWIA
Bardzo ważną sprawą jest promowanie
zdrowego stylu życia wśród uczniów, którzy
pobierają edukację zdrowotną, uczą się
odpowiedzialności za różne sfery swojego
zdrowia.
EDUKACJA ZDROWOTNA
Pod pojęciem „ edukacja zdrowotna” kryje się
całokształt działań zmierzających do
kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by
mogli prowadzić zdrowy styl życia i
przyczyniać się do umacniania zdrowia oraz
rozwijać kompetencje skutecznego wpływania
na zdrowie własne i społeczności, w której
żyją.
EDUKACJA ZDROWOTNA
Wychowanie zdrowotne w szkole jest tylko
jednym z działań na rzecz promocji zdrowia.
Wychowanie zdrowotne przyczynia się także do
kształtowania przez społeczność szkolną
warunków sprzyjających zdrowiu, jak również
minimalizowanie i ograniczanie tych sytuacji
i czynników środowiska materialnego
i społecznego szkoły i jej otoczenia, które mogą
stanowić zagrożenie zdrowia.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download