POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ

advertisement
POLSKIE ZDROWIE
W UNII EUROPEJSKIEJ
SWOBODNY PRZEPŁYW
PACJENTÓW I USŁUG
KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII
EUROPEJSKIEJ
Wacława Wojtala
Swobodny przepływ osób
Gwarantuje wolność
przemieszczania się:
podróżowania,
przebywania
i zamieszkiwania
obywateli Unii
Europejskiej na terytorium
każdego z państw
członkowskich Wspólnoty.
W UE prawo do
opieki zdrowotnej
„podróżuje”
z nami.
Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
ƒ Każde państwo posiada własny system
opieki zdrowotnej.
ƒ Przepisy dotyczą wyłącznie osób
ubezpieczonych w powszechnym systemie.
ƒ Wspólne dla wszystkich państw
członkowskich zasady
i reguły dostępu do opieki zdrowotnej
podczas pobytu w krajach UE.
§
Koordynacja systemów
zabezpieczenia społecznego
PRAWNE REGULACJE:
ƒ rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych oraz członków ich rodzin
przemieszczających się w granicach Wspólnoty,
ƒ rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie
wykonywania rozporządzenia nr 1408/71,
ƒ rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 rozszerzające
przepisy rozporządzeń nr 1408/71
i nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są
jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na
ich obywatelstwo.
Przepisy
wspólnotowe
ƒ obowiązują we wszystkich
krajach UE i EOG,
ƒ są bezpośrednio stosowane
przez państwa członkowskie,
ƒ mają pierwszeństwo przed ustawami
obowiązującymi w państwie członkowskim.
Korzyści z koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
W przypadku wyjazdu do innego kraju UE:
ƒ ochrona ubezpieczonego przed utratą jego
prawa do ochrony zdrowia,
ƒ gwarancja równego traktowania
z ubezpieczonymi obywatelami państwa
członkowskiego, w którym się przebywa,
pracuje, studiuje, itp..
Niezbędne formalności
ƒ Przed wyjazdem z Polski do innego
kraju należy zaopatrzyć się w odpowiednie
formularze serii E 100, by móc skutecznie korzystać
ze świadczeń zdrowotnych.
ƒ Formularze są wystawiane przez NFZ na wniosek
zainteresowanego.
ƒ Rodzaj formularza zależy od sytuacji, w jakiej
znajdujemy się podczas pobytu w UE.
ƒ Z reguły wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się
w instytucji ubezpieczeniowej podczas dłuższego
pobytu.
Formularze unijne
Potwierdzone formularze serii E 100 stanowią:
ƒ dowód, że dana osoba jest upoważniona do
korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
ƒ dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie
kosztów leczenia w trakcie pobytu za granicą.
Brak odpowiedniego formularza może
skutkować koniecznością pokrycia kosztów
leczenia bezpośrednio przez pacjenta.
Zasady udzielania opieki
zdrowotnej:
ƒ zgodnie z przepisami kraju,
w którym jest udzielana,
ƒ osoba posiadająca
ubezpieczenie zdrowotne
w którymś z krajów UE może
korzystać z opieki zdrowotnej
1) w pełnym zakresie lub
2) ze świadczeń natychmiast
koniecznych.
Opieka zdrowotna w pełnym
zakresie:
zakresie
to prawo do wszelkich świadczeń
leczniczych w procesie leczenia i powrotu
do zdrowia przewidzianych przez
ustawodawstwo państwa członkowskiego,
w którym pacjent jest leczony.
Świadczenie natychmiast
konieczne
ƒ to świadczenie
lecznicze niezbędne
dla ratowania zdrowia
i życia.
Rodzaj i zakres
świadczeń określa
indywidualnie dla
każdej osoby lekarz.
Świadczenie natychmiast
konieczne to także :
ƒ świadczenia udzielane
w razie nagłych zachorowań
(ból gardła, gorączka, kaszel,
itp.),
ƒ dializy nerek, podłączenia do
aparatu tlenowego, itp., jeżeli
stanowią część rozpoczętego,
regularnego i ciągle trwającego
leczenia.
Świadczenia związane
z porodem
ƒ gdy poród zdarzy się w innym
terminie niż wyznaczony, wówczas
świadczenia zdrowotne są
traktowane jako świadczenia
natychmiast konieczne,
ƒ gdy poród nastąpił w wyznaczonym
terminie, osoba będzie zobowiązana
do pokrycia kosztów świadczeń we
własnym zakresie.
Korzystanie ze świadczeń
w kraju, w którym posiada się
ubezpieczenie zdrowotne
ƒ to prawo do wszystkich świadczeń zdrowotnych
przewidzianych przez ustawodawstwo tego kraju.
Wyjazd do innego
kraju na leczenie
ƒ jest możliwy po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie
leczenia lub badań diagnostycznych w innym
państwie członkowskim UE - na koszt swojej
instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.
Transport
międzynarodowy do
miejsca zamieszkania
ƒ Pacjent, który przemieszcza
się w celu kontynuowania
leczenia musi sam we
własnym zakresie
pokrywać koszty
transportu.
Zamieszkiwanie poza krajem,
w którym posiada się
ubezpieczenie zdrowotne
ƒ daje prawo do wszystkich
świadczeń przewidzianych
przez ustawodawstwo kraju
zamieszkiwania,
ƒ ale jest finansowane na koszt kraju,
w którym posiada się ubezpieczenie
zdrowotne.
Pobyt tymczasowy poza
krajem, w którym posiada
się ubezpieczenie
zdrowotne
ƒ daje prawo do świadczeń
natychmiast koniecznych,
a więc niezbędnych dla
ratowania zdrowia i życia.
Zakres świadczeń zdrowotnych
zależy od charakteru pobytu za
granicą
ƒ pobyt turystyczny,
ƒ praca zarobkowa: pracownicy
przygraniczni, sezonowi, delegowani,
pracownicy transportu
międzynarodowego,
ƒ studia za granicą,
ƒ świadczenia zdrowotne dla emerytów
i rencistów, dla bezrobotnych, itd..
Pobyt turystyczny za granicą
ƒ Podczas wyjazdu do innego państwa w
celach turystycznych lub prywatnych,
podlega się nadal prawu państwa
stałego zamieszkania w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego.
ƒ W celu uzyskania prawa do świadczeń
zdrowotnych w kraju pobytu konieczne
jest posiadanie formularza E 111 lub
Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
ƒ Będzie obowiązywała w UE od 1 czerwca
2004 r. i zacznie zastępować formularz
E 111.
ƒ Polska uzyskała okres przejściowy na
wprowadzenie EKUZ do 31 grudnia 2005 r.
ƒ Karta pozwoli na bezpośredni dostęp
do świadczeń zdrowotnych w trakcie
pobytu tymczasowego, bez konieczności
uprzedniej rejestracji w instytucji
ubezpieczenia zdrowotnego.
Rozszerzenie zakresu korzystania
z opieki zdrowotnej dla posiadaczy
EKUZ lub formularza E 111
ƒ
ƒ
Od 1 czerwca 2004 r. zostaje
rozszerzony zakres świadczeń
udzielanych podczas pobytu
w innym państwie członkowskim.
Osoby ubezpieczone przebywające czasowo
w innym państwie członkowskim UE będą
mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych,
które są konieczne z medycznego punktu
widzenia, z uwzględnieniem charakteru
świadczeń i spodziewanego czasu pobytu.
Członkowie rodziny
ƒ Członkowie rodziny posiadają prawo do świadczeń
leczniczych w pełnym zakresie.
ƒ Członkowie rodziny powinni być wpisani
do odpowiedniego formularza serii E 100.
ƒ W celu korzystania z opieki zdrowotnej muszą zostać
zarejestrowani w instytucji miejsca zamieszkania.
ƒ Od 1 czerwca 2004 r. będą posiadać własną Kartę
(EKUZ) albo własny formularz E 111.
Pracownicy przygraniczni
ƒ Podlegają ubezpieczeniu państwa, w którym wykonują
pracę, czyli państwa zatrudnienia.
ƒ Mają prawo do pełnego zakresu świadczeń
zdrowotnych
w dwóch krajach:
1) w kraju zatrudnienia (ubezpieczenia),
2) w kraju zamieszkania.
ƒ Członkowie rodziny - pełny zakres świadczeń w kraju
zamieszkania i prawo do świadczeń niezbędnie
koniecznych w kraju zatrudnienia.
Pracownicy sezonowi
ƒ Podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu państwa,
w którym wykonują pracę sezonową.
ƒ Mają prawo do pełnego zakresu świadczeń
zdrowotnych w dwóch krajach:
1) w kraju zatrudnienia (ubezpieczenia),
2) w kraju zamieszkania.
ƒ Członkowie rodziny - pełny zakres świadczeń
w kraju zamieszkania i w kraju zatrudnienia.
Pracownicy transportu
międzynarodowego
ƒ Są to np. marynarze, pracownicy linii
lotniczych, międzynarodowego transportu
samochodowego.
ƒ Prawem obowiązującym jest prawo bandery
lub siedziby pracodawcy.
ƒ Mają oni prawo do pełnego zakresu świadczeń
zdrowotnych przebywając w innym państwie
UE w związku z wykonywaniem pracy
(na podstawie formularza E 110).
110
Pracownicy delegowani
ƒ Wykonując pracę tymczasowo
(do 12 miesięcy) na terytorium innego państwa
członkowskiego w charakterze pracownika
delegowanego posiada się prawo do świadczeń
zdrowotnych w szerszym zakresie (na podstawie
formularza E 128,
128 po uprzednim zarejestrowaniu
się w instytucji miejsca pobytu).
ƒ Obejmuje ono wszelkie świadczenia zdrowotne,
których udzielenie pozwoli na nieprzerwany pobyt
w kraju oddelegowania.
Studenci
ƒ Studenci studiujący za granicą najczęściej są objęci
ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce jako
członkowie rodziny.
ƒ Studentom przysługuje szerszy zakres świadczeń
medycznych (na podstawie formularza E 128,
128 po
uprzednim zarejestrowaniu się w instytucji
ubezpieczenia w państwie, w którym studiują).
ƒ Obejmuje on wszelkie świadczenia zdrowotne,
których udzielenie pozwoli na nieprzerwany pobyt
w kraju studiowania.
Emeryci i renciści
ƒ Emeryci i renciści mieszkający
w innym państwie,
państwie niż z którego otrzymują
świadczenia emerytalne i rentowe mają prawo do
świadczeń w pełnym zakresie - na podstawie
formularza E 121,
121 po uprzednim zarejestrowaniu się.
ƒ Przysługują im takie same świadczenia jak emerytom
pobierającym emeryturę z tego kraju.
ƒ Prawo do świadczeń w pełnym zakresie posiadają
również członkowie rodziny emeryta i rencisty, jeżeli
zamieszkują wraz z nim.
Emeryci i renciści
ƒ przebywający czasowo w innym państwie niż
państwo, z którego otrzymują świadczenia
emerytalne lub rentowe, mają prawo do świadczeń
zdrowotnych na podstawie formularza E 111.
111
ƒ Zakres tych świadczeń obejmuje wszelkie
świadczenia umożliwiające nieprzerwany pobyt
w innym kraju.
ƒ Lekarz prowadzący decyduje o zakresie świadczeń
niezbędnych w danym stanie zdrowia,
z udzieleniem jakich można poczekać do powrotu
emeryta do kraju.
Bezrobotni
ƒ Osoby bezrobotne, pobierające zasiłek,
które wyjadą wraz z towarzyszącymi im członkami
rodziny do drugiego państwa lub kilku państw UE
w celu poszukiwania pracy, mają prawo do
świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie
w każdym z tych państw, ale tylko w okresie 3
miesięcy.
ƒ Prawo to potwierdzone jest przy zastosowaniu
formularza E 303 (rejestracja w instytucji
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia) oraz E 119
(rejestracja w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego).
Odpłatność za korzystanie
ze świadczeń zdrowotnych
ƒ Zasady odpłatności za usługi zdrowotne
regulują ustawodawstwa poszczególnych
państw UE i są one zróżnicowane.
ƒ Pacjenci wnoszą opłaty za usługi
zdrowotne i leki (lub mają dostęp
bezpłatny) wg. zasad obowiązujących w kraju,
w którym świadczenie jest udzielane, a nie wg
zasad obowiązujących w państwie, w którym
są ubezpieczeni.
Polska w Unii Europejskiej
ƒ RP stając się członkiem UE, tak jak każde
inne państwo członkowskie, zachowa
własny system ochrony zdrowia, włączając
się jednocześnie do koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
ƒ Stosowanie przedstawionych powyżej zasad
koordynacji umożliwią rozwiązania zawarte
w projekcie nowelizacji ustawy o
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
Dziękuję Państwu za uwagę
Download