Nr prawy ZP/32/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

advertisement
Nr prawy ZP/32/2015
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości w
budynku:
kody CPV: 90910000-9 usługi sprzątania,
90911200-8 usługi sprzątania budynków,
90612000-0 usługi zamiatania ulic,
90620000-9 usługi odśnieżania)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzątanie określonych pomieszczeń w
budynku przy Rynku Głównym 25 w Krakowie oraz terenu przed tym budynkiem.
Przedmiotem zamówienia objęte są:
1). pomieszczenia o łącznej powierzchni 3.512 m²
w tym :
kamień naturalny – 624,43 m²
szkło- 64,80 m²
parkiet – 2110,20 m²
lastriko – 40,04 m²
płytki ceramiczne - 598,35 m²
wykładzina dywanowa – 30.20 m²
drewno egzotyczne – 44,30 m²
pozostałe powierzchnie - ok.149 m² to PCV, wykładziny dywanowe, wylewki
cementowe, drewno egzotyczne na tarasie zewnętrznym itp.
(uwaga: 400 m² powierzchni w tym 300 m² kamień naturalny, 100 m² płytki
ceramiczne, będzie sprzątać osoba zatrudniona bezpośrednio przez Zamawiającego,)
Przedmiot zamówienia obejmuje również dwie czterokondygnacyjne klatki schodowe,
a także wnętrza dwóch kabin wind oraz zewnętrzne części frontu obudów szybów
windowych.
Zestawienie powierzchni budynku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
2). chodnik przed budynkiem o łącznej powierzchni - 273 m² - kostka granitowa
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
Czynności wykonywane codzienne:
- sprzątanie pomieszczeń biurowych w dniach poniedziałek – piątek. Sprzątanie
tych pomieszczeń musi być zakończone do godz. 8.00 tj. do czasu rozpoczęcia
pracy.
- sprzątanie pomieszczeń galerii łącznie z patio pomiędzy budynkiem frontowym
a budynkiem oficyny - sprzątnie musi być wykonywane po godzinach
zamknięcia galerii tj. pomiędzy godzinami 18 a 10. W okresach otwarcia
wystaw przez siedem dni w tygodniu.
- sprzątanie sal dydaktycznych, korytarzy oraz pomieszczeń ogólnodostępnych w
terminach: poniedziałek – piątek w godz. uzgodnionych z Zamawiającym. (w
tym w dniach ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający dopuszcza
wykonywanie czynności w tych pomieszczeniach
w godzinach pracy
Zamawiającego.
- odkurzanie i zmywanie biurek, szafek, półek, parapetów także po leżącymi na
nich przedmiotami i dokumentami z zachowaniem pierwotnego ułożenia
dokumentów i przedmiotów.
- sprzątanie pomieszczeń w budynku, klatek schodowych, kabin wind oraz terenu
przed budynkiem,
- mycie wewnętrznych kabin windowych (2 szt.)
- opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków foliowych
- wyposażenie wszystkich sanitariatów w budynku oraz pomieszczeń zaplecza
kuchennego w środki czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w
płynie, odświeżacze powietrza, płyn do mycia naczyń etc.).
- sprzątanie i zamiatanie chodnika przed budynkiem
Raz w tygodniu
- odkurzanie dywanów, wykładzin, tapicerki
- wycieranie kurzu z mebli
- usuwanie pajęczyn
- mycie luster i armatury
Raz w miesiącu.
- mycie kuchenek mikrofalowych (5 szt.)
- mycie roślin doniczkowych.
- wycieranie kurzu z grzejników
- czyszczenie wyłączników i gniazd elektrycznych
- mycie glazury ściennej.
- czyszczenie listew przypodłogowych
- sprzątanie biblioteki wraz z czytelnią – obejmujące mycie podłóg i regałów,
łącznie z okresowym odkurzaniem (1 raz na 2 miesiące ) książek pod kierunkiem
wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika biblioteki.
- mycie balustrad w ciągach komunikacyjnych
Raz na kwartał
- rozmrażanie i mycie lodówek (6 szt.)
- czyszczenie drzwi i futryn.
- mycie okien, ram i żaluzji
- odkurzanie i mycie lamp i punktów świetlnych
- odkurzanie i mycie ram w korytarzach.
Raz w roku
- odkurzanie i mycie mebli wewnątrz.
- odkurzanie i mycie miejsc trudno dostępnych wraz z odsuwaniem mebli.
W zależności od potrzeb Zamawiającego :
- wycieranie parapetów zewnętrznych.
- czyszczenie tapicerki meblowej.
- utrzymywanie porządku w piwnicy – według wskazań Zamawiającego
- sprzątanie i mycie balkonu na pierwszym piętrze – według wskazań
Zamawiającego.
- w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości na chodniku przed
budynkiem oraz na balkonie – niezwłocznie.
- konserwacja wymaganymi środkami konserwującymi wykładziny granitowej
na schodach i marmuru (hall, sala konferencyjna).
- sortowanie makulatury, szkła, butelek typu „PET” do specjalnych
pojemników w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach.
4). Wymagany zakres prac i uwarunkowań przy realizacji przedmiotu zamówienia :
1. Pełny nadzór nad podległymi pracownikami wykonującymi czynności objęte
zamówieniem oraz kontrola jakości wykonywanych przez nich prac.
2.Wyposażenie (na własny koszt i ryzyko realizującego zamówienie)
pracowników wykonujących czynności objęte zamówieniem w odzież
ochronną, sprzęt do sprzątania (mopy, wózki, ścierki etc.) i środki czystości.
3.Przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem, ścisłe przestrzeganie
przepisów BHP – w tym także wobec pracowników zajmujących poszczególne
pomieszczenia - oraz rygorów przeciw pożarowych.
4. Pracownicy wykonujący czynności sprzątania muszą być ubrani w sposób
schludny i estetyczny.
Zaopatrzenie w powyższe środki czystości oraz chemiczne środki do sprzątania oraz
materiały eksploatacyjne – dla pracownika MCK zatrudnionego na etacie sprzątającej;
Właściwe środki czystości dla tego pracownika muszą wystarczyć dla utrzymania
czystości na min. 400 m² powierzchni.
5). Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, a w szczególności koszty zatrudnienia pracowników, zakupu narzędzi,
urządzeń, oraz innych środków, w tym środków czystości niezbędnych do wykonania
zadań, prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Zleceniobiorca ponosi
również wszelkie koszty wyposażenia budynku w białe ręczniki papierowe – składane
do urządzeń Firmy Merida, biały papier toaletowy min dwuwarstwowy nie gorszy niż
np. Merida Plus PT 41 o średnicy 19 cm i PT 42 o średnicy 23 cm. oraz papier zwykły.
Wykonawca zapewni niezbędne ilości chlorku wapnia, soli lub piasku potrzebnego do
likwidacji skutków zimy przez budynkiem.
6). W czasie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania
wysokiej jakości środków czystości, zgodnych z instrukcją konserwacji i utrzymania
podłóg oraz powierzchni przeszklonych m.in. do parkietów (typu Pronto, Ajax), do
podłóg kamiennych (specjalistyczne środki do pielęgnacji marmuru i granitu); do
mebli (mleczka typu Pronto); do toalet (nie gorsze niż środki typu Domestos, środki
zapachowe – żele, spraye, kostki), opatrzonych świadectwem Polskiego Zakładu
Higieny; opisami technologicznymi i kartą charakterystyki oraz wymaganymi
atestami. W przypadku jeśli nie znajdą one akceptacji Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się je zmienić.
Jednoczenie Zamawiający informuje, iż średniomiesięczny koszt w tytułu zaopatrzenia
budynku w tego typu materiały wynosi około 2500 zł. brutto – przy zatrudnieniu
wynoszącym 50 osób oraz
obsługą Zespołu Konferencyjnego. Jednocześnie
Zamawiający informuję iż w ramach konferencji i imprez organizowanych przez
Zamawiającego z pomieszczeń wynajmowanych korzysta miesięczne około 1000
osób.
7). Prace usługowe winny być prowadzone w sposób zapewniające pełne
bezpieczeństwo ludziom i rzeczom. Dotyczy to zarówno prac porządkowych
wykonywanych wewnątrz budynku jak i przez budynkiem. Oferent musi posiadać
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.
8) Oferent (zleceniobiorca – wykonawca) musi zobowiązać się do zatrudnienia przy
wykonywaniu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją
- minimum 3
pracowników, w tym 2 pracowników, którzy obecnie wykonują czynności o jakich
mowa w niniejszej specyfikacji. Ponadto oferent musi się także zobowiązać do
zatrudniania powyższych osób przy wykonywaniu tego zamówienia – na warunkach
płacowych nie gorszych niż obecnie tj. z wynagrodzeniem miesięcznym w roku 2016
w minimalnej wysokości 2312,50 zł brutto. Jednocześnie oferent zobowiązuje się do
wynagradzania tych osób w roku następnym tj począwszy od 1 stycznia 2017 roku,
wg. minimalnej płacy (zgodnie z ustawą z 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej
„Monitor
Polski”,
w
drodze
obwieszczenia
Prezesa
Rady
Ministrów)
powiększonego o 25 %.
Przykładowo, minimalne wynagrodzenie tych osób w roku 2016 skalkulowane
zostanie: minimalne wynagrodzenie tj. 1850 zł + 25%. (czyli 2312,50 zł brutto.)
Pracownicy ci będą wykonywali usługi sprzątania w dotychczasowych miejscach
siedziby Zleceniodawcy. Oferent zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu
zamówienia zatrudniając do powyższych czynności co najmniej 3 osoby. (łącznie z
osobami przejętymi). Wykonawca dokonana ze Zleceniodawcą uzgodnień
personalnych dotyczących tych osób.
Jednocześnie wykonawca musi uwzględnić zastępstwo w okresie urlopu (26 dni) za
pracownika zatrudnionego bezpośrednio w MCK, wykonującego sprzątnie zespołu
konferencyjnego.
Wykonawca zapewni zastępstwo w wypadku długotrwałej nieobecności w pracy
pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez Zamawiającego – płatność nastąpi na
podstawie odrębnego zlecenia.
Zamawiający wymaga aby skład personelu zatrudnionego przy wykonywania
przedmiotu umowy był stały i niezmienny.
Termin realizacji zamówienia.
Od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Download