Kompleksowe przygotowanie skóry do zabiegu operacyjnego

advertisement
3M Infection Prevention Solutions
Kompleksowe przygotowanie skóry do zabiegu operacyjnego
sposobem redukcji zakażeń miejsca operowanego
Infection Prevention Division
Ewa Rembiasz
3M DZIAŁ MEDYCZNY Infection Prevention Division
NAJWYŻSZY STOPIEŃ OCHRONY PRZED ZAKAŻENIEM
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia Miejsca Operowanego
 ZAKAŻENIA SZPITALNE
- To zakażenie do którego doszło w związku z pobytem w szpitalu, wtórne do
podstawowego stanu „pacjenta” i wystąpiło w ciągu 48-72h od przyjęcia lub
wypisania ze szpitala
-Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. nr 234, poz.1570.
 ZAKAŻENIE MIEJSCA OPEROWANEGO
(dot. zakażenia rany operacyjnej)
- To zakażenie, które wystąpiło w ciągu miesiąca od zabiegu chirurgicznego (wyj.
Wszczepy implantów, protez)
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia - konsekwencje

cierpienie pacjenta i jego rodziny,

długa niezdolność pacjenta do pracy,

okresowe lub trwałe kalectwo,

pogorszenie sytuacji ekonomicznej pacjenta,

koszty utraconych korzyści,

utrata życia,
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia – konsekwencje

przedłużony pobyt w szpitalu

wzrost kosztów leczenia, rehabilitacji

straty finansowe dla szpitala (odszkodowania, koszty procesów)

pogorszenie warunków pracy personelu szpitala,

utrata prestiżu szpitala, pracowników,

utrudniony dostęp innych pacjentów do leczenia szpitalnego,

wydłużony okres oczekiwania na operację.
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia – statystyka i koszty
 WHO: częstość
zakażeń 5-10% - 25% *
 Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych: zakażenia szpitalne 7-10%,
wskaźnik śmiertelności 6,9%
 Wg Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
ograniczenie o 1% zakażeń
szpitalnych obniża koszty ich leczenia o 7-10 %
 Według różnych badań koszty ponoszone przez szpital z powodu zakażenia
podczas hospitalizacji rosną 2-3 krotnie
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia – statystyka i koszty
 W Polsce koszt leczenia zakażeń to 800 mln rocznie
 Komisja Europejska - koszt zakażeń w UE
wynosi 5,5 mld €
 Komisja Europejska – koszt 1 doby zakażonego pacjenta
wynosi 334 €
 WHO
- koszt ZMO wynosi 2500 € - 15000€
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
ZMO - statystyka
ZMO
15%
inne
24%
Układ krwionośny
13%
Układ oddechowy
16%
Drogi moczowe
32%
Ref. CDC Centers for Disease Control and Prevention
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
ZMO – epidemiologia w Polsce
zakażenia miejsca operowanego ZMO – 17%
zakażenia układu moczowego ZUM – 34%
zapalenia płuc ZUO – 15%
 zakażenia krwi – 14%
W Polsce na podstawie danych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
częstość zakażeń szpitalnych szacowana jest na poziomie 7-10 %, a wskaźnik
śmiertelności dla wszystkich form klinicznych zakażeń na poziomie 6,9%
Andrzej Szkaradkiewicz.,Antybiotykoterapia w zakażeniach szpitalnych. Zakażenia chirurgiczne, red. Michał Drews i Ryszard
Marciniak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego. Poznań 2008, 107-114
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
ZMO – Czynniki Ryzyka
CZYNNIKI RYZYKA W ZMO SĄ związane z:
 Organizmem pacjenta
 Drobnoustrojami chorobotwórczymi
 Środowiskiem Sali operacyjnej
 Charakterem zabiegu operacyjnego
Ref. CDC Centers for Disease Control and Prevention
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
ZMO – Czynniki Ryzyka
powietrze
5 %
narzędzia
10 %
Personel
35 %
Pacjent
50 %
Ref: Christopher T. Drake, Ann. Surgery 1977
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
1cm2 = 100 – 100 000 cfu
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2009. All Rights Reserved.
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Ilość
mikroorganizmów
Odporność
gospodarza
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
zjadliwość
Przygotowanie Pacjenta do Zabiegu
 Kąpiel z dodatkiem środków antyseptycznych
( w dniu poprzedzającym zabieg i w dniu
zabiegu rano)
 Dezynfekcja jamy ustnej i zniszczenie
biofilmu nazębnego
 Usunięcie owłosienia ze skóry pacjenta
 Właściwa dezynfekcja pola operacyjnego
 Stosowanie barierowych obłożeń pola operacyjnego zgodnych z Normami
Europejskimi
 Stosowanie folii chirurgicznych
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO
owłosienie skóry
Utrudnia przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji
Utrudnia przeprowadzenie zabiegu
W ranie operacyjnej „zachowuje się” jak ciało obce
Spowalnia gojenie się rany operacyjnej
Utrudnia opiekę pooperacyjną
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
USUWANIE OWŁOSIENIA
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2009. All Rights Reserved.
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
AKTUALNE WYTYCZNE
CDC
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
AKTUALNE WYTYCZNE
usuwanie owłosienia
nie należy usuwać
owłosienia przed zabiegiem, chyba, że będzie
przeszkadzało w trakcie zabiegu.
 Kategoria IA.
jeśli owłosienie
jest usuwane, należy tego dokonać bezpośrednio
przed zabiegiem, preferencyjnie przy użyciu elektrycznej
strzygarki.
 Kategoria IA.
¹ CDC Centers for Disease Control and Prevention
² WHO
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
AKTUALNE WYTYCZNE
Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Skuteczność potwierdzona klinicznie
„Wpływ przedoperacyjnego usuwania włosów
za pomocą golarki lub strzygarki na wskaźnik
infekcji rany, został zbadany na próbie 1013
pacjentów, którzy poddawani byli różnym
operacjom w tym samym szpitalu... Do próby
wybierano przypadkowych pacjentów
(prospektywnie randomizowane), noc przed
operacją lub rano w dniu operacji, golono lub
docinano im włosy, zgodnie z jedną z 2 metod
usuwania włosów. Wystąpienie infekcji
odnotowywano w wypisie ze szpitala oraz
obserwowano pacjenta przez następne 30 dni.”
metoda
W dniu wypisu
30 do po wypisie
PM maszynka
4/271 (5,2%)
23/260 (8,8%)
AM maszynka
17/266 (6,4%)
26/260 (10%)
PM strzygarka
10/250 (4%)
18/241 (7,5%)
AM strzygarka
4/226 (1,8%)
4/226 (1,8%)
7/216 (3,2%)
7/216 (3,2%)
Alexander JW., Fisher JE; Boyajian M; Morris MJ at all : Archves of Surgery 1983 :
„Wpływ usuwania włosów na infekcje występujące w ranach pooperacyjnych”
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
KORZYŚCI ze stosowania strzygarki chirurgicznej
Bezpieczeństwo
– redukcja ryzyka
ZMO
Uniwersalność
Dokładność usuwania owłosienia
Redukcja ryzyka skaleczenia
Komfort pracy
Skrócenie czasu przygotowania
skóry do zabiegu
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
KOSZTY
 Cena ostrza
= cena jednej maszynki
 Stosowanie maszynki tradycyjnej – blisko czterokrotny wzrost ryzyka zakażenia
 50% wszystkich
zakażeń – wskutek nieprawidłowego przygotowania skóry ¹
 Koszt zakażenia = 2 500 – 15 000 €²
¹ CDC Centers for Disease Control and Prevention
² WHO
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Przygotowanie pacjenta do zabiegów operacyjnych o
podwyższonym poziomie ryzyka
 Do zabiegów operacyjnych
charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka
wystąpienia zakażenia z uwagi na prawdopodobieństwo skażenia lekoopornymi
patogenami należą m.in
Zabiegi operacyjne
Patogeny prowadzące do zakażenia
Wszczepy implantów, protez
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce
Zabiegi kardiochirurgiczne
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce
Zabiegi neurochirurgiczne
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce
Chirurgia brzucha
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce
Zabiegi ortopedyczne
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce, gram
ujemne pałeczki
Zabiegi naczyniowe
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce
Zabiegi torakochirurgiczne
Staphylococcus Aureus, koagulazo-ujemne gronkowce,
Streptococcus pneumoniae, gram ujemne pałeczki
Ref. CDC Centers for Disease Control and Prevention
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Mikrobiologia skóry pacjenta
Skóra ludzka:
100 – 100 000 mikroorganizmów na cm²
Ilość drobnoustrojow
skórnych zależy od miejsca na ciele i cech
indywidualnych
Staphylococcus
epidermidis i Staphylococcus Aureus
Środki dezynfekcyjne
Nie usuwają
usuwają 100-1000 cfu
całkowicie form przetrwalnikowych
Bakterie migrują , wzrastają,
namnażają się
W ciągu
5 h od czasu dezynfekcji ilość bakterii na skórze powraca
do stanu początkowego¹
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
DEZYNFEKCJA = STERYLNE POLE
OPERACYJNE
ALBO
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia Miejsca Operacyjnego
FOLIE CHIRURGICZNE BAKTERIOBÓJCZE
 Unikalna bakteriobójcza folia chirurgiczna
posiadająca w warstwie klejącej jodofor o
trwałym działaniu bakteriobójczym
 Przeznaczona
przede wszystkim do
zabiegów „wysokiego ryzyka”
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Folie chirurgiczne w zabiegach wysokiego ryzyka
 Folie chirurgiczne stosowane są od ponad 25 lat
 To sterylne wyroby medyczne, zapewniają jałowe pole operacyjne
 Chronią przed migracją drobnoustrojów
 Przedłużają efekt działania środków dezynfekcyjnych
 Stabilizują obłożenie pola
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Comparative in vitro bacterial time-kill
7
6
5
4
Log bacterial kill
In vitro time kill (logarithm)
S. aureus MRSA
S. epidermidis MRSE
E. faecalis VRE
E. faecium MDR
S. pyogenes
E. cloacae
E. coli
K. pneumoniae
3
P. aeruginosa
S. marcescens
2
C. albicans
1
C. parapsilosis
0
30
-1
60
Ioban 2
90
30
60
ACTI-Gard
90
30
60
90
Microban Drape
30
60
90
Steri-Drape 2
Drape and Time (minutes)
Eyberg, C, Morse,D, Olson, L, and Parks, PJ. An in vitro time kill study to compare the antimicrobial activity
of three antimicrobial surgical incise drapes. 19th Annual Scientific Meeting of the Society for Healthcare
Epidemiology of America (SHEA), March 19-22, 2009 San Diego
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2009. All Rights Reserved.
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia Miejsca Operacyjnego
FOLIA CHIRURGICZNA BAKTERIOBÓJCZA - IOBAN
 Stosowanie
folii chirurgicznej z jodoforem (Ioban) zmniejsza ilość zakażeń z 15% do 1,6% (Ref.: JA
Fairclough FRCS, Prince of Wales Orthopaedic Hospital, Rhydlafar, NR cardiff, Soth Glamorgan, Wales)
 Stosowanie
folii chirurgicznej z jodoforem redukuje ilość zakażeń miejsca operowanego przez
zapobieganie skażeniom rany operacyjnej bakteriami pochodzącymi ze skóry pacjenta (Ref.: Yasuko
Yoshimura, Shoji Kubo M.D., Kazuhiro Hirohasi M.D., Masao Ogawa M.D., Men Morimoto M.D., Kumiko Shirata,
Kiroaki Hiroshita M.D.)
 zakażenie
ran czystych jest niższe o 80% w przypadku stosowania Ioban (Ref.: Dewan P.A., Australian
New Zeland Surgery, Vol.57, 859-863)
 „najniższy stopień
rekolonizacji bakteryjnej obserwowano po zastosowaniu dezynfekcji i aplikacji folii
chirurgicznej Ioban, a skuteczność tej metody była tym wyższa, im dłuższy był czas ekspozycji
skóry i dłuższy czas rekolonizacji bakteryjnej (Ref.: JohnstonD.H. Fairclough J.A., E.M. Brown, R. Morris,
Department of Surgery, Royal Gwent Hospital, Newport)
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Zakażenia Miejsca Operacyjnego
FOLIA CHIRURGICZNA BAKTERIOBÓJCZA - IOBAN

Yasuko Yoshimura et al.”World Journal of Surgery”2003
25
Ocena czynników mających wpływ na
występowanie ZMO podczas zabiegów resekcji
wątroby w leczeniu nowotworu złośliwego
21
20
296 pacjentów, 29-80 lat, resekcja watroby całkowita lub
częściowa, zabiegi czyste-skażone zgodnie z CDC
Dwie grupy: I- dezynfekcja + obłożenie tradycyjne; II –
dezynfekcja + obłożenie tradycyjne + folia bakteriobójcza
IOBAN
Brak lub wystąpienie zakażenia oceniano w okresie 30 dni od
zabiegu operacyjnego
ZMO – u 25 pacjentów a czynnikami ryzyka były:
15
brak folii
10
stosowanie
folii Ioban
12,1%
5
4
Niski index masy ciała BMI
3,1%
Palenie papierosów
0
Przedłużony pobyt w szpitalu
Brak stosowania folii chirurgicznej zawierajacej jodofor
brak folii
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
stosowanie folii
Ioban
Zmodyfikowana technika chirurgiczna w celu
redukcji ilości zakażeń
Stosowanie folii bakteriobójczej
z jodoforem- koszty
Zminimalizowanie skażenia rany bakteriami
Zmniejszenie traumatyzacji i obumierania
tkanek
Zabezpieczenie sztywnej fiksacji części
ogonowej mostka
Po przygotowaniu serii pilotażowej
przeprowadzono kilka serii badań w celu
porównania ilości ZMO przed i po
wprowadzeniu zmodyfikowanej techniki

Lars-Göran Dahlin, Hans Granfeldt and Henrik Hultkvist (2003) Interactiv
Cardio Vascular and Thoracic Surgery
Wyniki:
W badaniu pilotażowym : 9/136 wykazano
zakażenie rany mostka w porównaniu do
Wieloośrodkowe badanie – modyfkacja techniki
chirurgicznej w zabiegach wycięcia mostka w
celu redukcji ZMO
Badanie
pilotażowe
osób, II seria : 772 folii
osoby
Wnioski:
Koszt: 145
niezastosowania
bakteriobójczej Ioban > koszt zakupu folii
15/89 w grupie kontrolnej (p=0.015)
W drugiej serii w większej grupie wykazano
statystycznie znamienną redukcję całkowitej
ilości ZMO : 72/772 i 124/772 (P<0.0001)
W przypadku głębokiego mostkowego
zakażenia rany odnotowano redukcję o
18 zł
oszczędności na
1 każdym
pacjencie
© 3M 2008. All
32%
Wydatek 20 150
Wnioski: przez wdrożenie zmodyfikowanej
pln (403 pacjentów)
techniki zabiegowej zredukowano ilośc
daje 360 000
3M Infection Prevention ZMO
Solutions
oszczędności
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
STOP
2
1
3
4
5
3M Infection Prevention Solutions
© 3M 2008. All
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
3M
Dziękuję za uwagę
3M Infection Prevention Solutions
3M Confidential
© 3M 2013. All Rights Reserved.
Download