Ilustracja zbawienia

advertisement
“ILUSTRACJA” ZBAWIENIA
.... I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie
będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie
będzie; .... (Objawienie Jana 21:4 )
Na początku stworzył Bóg
niebo, ziemię, morze,
przyrodę i zwierzęta
(1 Mojżeszowa 1:1-25).
A gdy spojrzał Bóg
na to wszystko
widział, że było to
dobre (1
Mojżeszowa 1:25).
Tak dobre, że zapragnął podzielić się tym z
przyjacielem.
Dlatego stworzył mężczyznę i kobietę, aby
rozmnażali się i napełniali ziemię, czyniąc ją
sobie poddaną (1 Mojżeszowa 1:26-30).
To jest powód, dla którego istniejemy.
Na świat wtargnął jednak grzech
(1 Mojżeszowa 3:1-24), a przez
grzech śmierć, płacz cierpienie i
potępienie (Rzymian 5:16-18),
burząc stworzone przez Boga
dobro.
1 Mojżeszowa 3:17 ....(17) A do
Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś
głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z
którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie
wolno ci jeść z niego, przeklęta niech
będzie ziemia z powodu ciebie! W
mozole żywić się będziesz z niej po
wszystkie dni życia swego! ....
Upadek Adama; został nam „przypisany” (Rzymian 5:19 /
Rzymian 3:23), nasza natura uległa skażeniu, a grzech stał się
aktywnym czynnikiem w życiu człowieka (Rzymian 5:12-14).
Fragment z Listu do Rzymian 11:32-33 mówi nam; ….(32)
Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę
nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O
głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże
niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego!
Dlatego Bóg nie
uczynił z nas
mechanicznych
robotów, a twoje
życie nie jest
zaprogramowane.
Bóg dał ci wybór (1Mojżeszowa 3:22);
1). Albo pokochać
Go i żyć według
Jego praw.
2). Albo zignorować
to i podążać własną
drogą.
Z powodu zepsucia ludzkiej natury każdy z nas
odstąpił od Bożej drogi i wziął życie „w swoje
ręce” (1 Piotra 2:25).
....(6) Wszyscy jak
owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na
własną drogę
zboczył,....
(Izajasza 53:6).
....(10) jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11)
nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12)
wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz,
kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego...(Rzymian 3:10-12).
Wiersz ten przedstawia
prawdziwy obraz ludzkiej
natury, która pociąga nas
ku grzechowi i złu.
Biblia mówi, że jest to również przeszkodą, [murem]
oddzielającym nas od świętego Boga.
....(2) Lecz
wasze winy są
tym, co was
odłączyło od
waszego
Boga, a wasze
grzechy
Oddzielenie od Boga jest
zasłoniły
również przyczyną „dziwnej
przed wami
pustki” i tęsknoty, która jest
jego oblicze,
w każdym z nas.
tak, że nie
słyszy….
(Izajasza 59:2).
….(25)
Wasze winy
obaliły ten
porządek, a
wasze
grzechy
pozbawiły
was
dobrego,…
(Jeremiasza
5:25).
Różnymi sposobami człowiek próbuje zapełnić tę
pustkę.
jakimś hobby
środkami odurzającymi
karierą zawodową
narkotykami
pieniędzmi
alkoholem
hazardem
niemoralnym życiem
życiem religijnym
lub w inny sposób
Pamiętaj jednak, że tylko Bóg wie, czym i w jaki sposób możesz
wypełnić „wewnętrzną pustkę”. On to wie, ponieważ to On stworzył
nas na Swój obraz i podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:26-27).
Wewnętrzna pustka to swego rodzaju „dziura”,
do której nie jesteśmy w stanie nic dopasować.
W brakujące miejsce pasuje tylko
Apostoł Paweł modli się o poznanie wartości Jezusa w naszym
życiu, w Liście do Efezjan 3:14-19;
....(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od którego
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) by
sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez
Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17)
żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy,
wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze
wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość,
i głębokość, (19) i mogli poznać miłość Chrystusową, która
przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni
całkowicie pełnią Bożą….
W obliczu tej rzeczywistości wynika, że ludzie dzielą się na dwie
grupy; na tych, którzy należą do Chrystusa i na tych, którzy do
Niego nie należą (Rzymian 8:1-9 / Kolosan 3:1-4).
Moralność (Rzymian 3:19-21), uczynki (Galacjan 2:16), czy życie religijne
(Galacjan 5:4-6), nie zapewniają przynależności do Chrystusa (Tytusa 3:46 / 2 Tymoteusza 1:9-10), jak również zbawienia (Efezjan 2:8-10).
Aby przystąpić do Chrystusa należy się nawrócić (Dzieje Apostolskie
2:37-40), odrzucając grzeszne wartości systemu tego świata
(1 Jana 2:15-16).
Oznacza to porzucenie grzechów i odwrócenie od niewłaściwego, [nie
Bożego] stylu życia (Kolosan 3:5-17). A więc zamiast podlegać grzechowi
(Efezjan 2:1-3), przyjmujemy władanie Chrystusa i Jego nauki
(Dzieje Apostolskie 3:18-23).
W Liście do Efezjan 4:22-24 znajdujemy ku temu
wskazanie; ....(22) Zewleczcie z siebie starego
człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem,
którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się
w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w
nowego człowieka, który jest stworzony według
Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy....
Jeśli więc jesteś zmęczony nieustanną „pogonią za wiatrem”,
zawołaj do Jezusa.
W Ewangelii Mateusza 11:28-30 Pan Jezus powiedział; ....(28)
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie. (29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie
się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a
brzemię moje lekkie.
Czy wiesz, że możesz to uczynić niezależnie od tego; kim jesteś,
w jakich tarapatach i grzechach grzęźniesz, lub do jakiego
Kościoła należysz? (Dzieje Apostolskie 10:34-43).
Jezus Chrystus, który zstąpił na ziemię jako Bóg w ciele
(Jana 3:13 / Kolosan 1:15-20), Swoim życiem zapłacił cenę za
twój grzech (Galacjan 1:3-5 / Hebrajczyków 10:1-18).
....(9) W tym objawiła się
miłość Boga do nas, iż
Syna swego
jednorodzonego posłał
Bóg na świat, abyśmy
przezeń żyli. (10) Na tym
polega miłość, że nie
myśmy umiłowali Boga,
lecz że On nas umiłował i
posłał Syna swego jako
ubłaganie za grzechy
nasze (1 Jana 4:9-10).
To nie wszystko!!!
JEZUS
ZMARTWYCHWSTAŁ
(Rzymian 8:34) i
pragnie każdemu,
[RÓWNIEŻ TOBIE]
pokazać i pomóc
odzyskać sens
niepowtarzalnego daru,
jakim jest życie w
bliskiej społeczności z
Bogiem (1 Jana 1:3-4).
Jeśli rozumiesz to i chcesz wyrazić jako pragnienie swego serca,
ZACHĘCAM.
Jeśli nie, proszę abyś pozostał, kontynuując nasze rozważanie.
Podaję wzór modlitwy;
Drogi Boże, sam już nie wiem dokąd tak naprawdę zmierza moje
życie. Pragnę cię poznać bo wierzę, że istniejesz jako prawdziwie
kochający Bóg. Proszę więc o Twojego Ducha Świętego, aby
wypełnił moje życie i uczynił mnie Twoim dzieckiem.
Oddaję ci Panie wszystko co mi ciąży, ponieważ jest napisane;
„ ....Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają.... ”
(Marka 2:17).
Dziękuję za Jezusa Chrystusa, który usunął obciążające mnie
grzechy. Z wiarą wyznaję Go swym Panem i Zbawicielem. PROSZĘ
zaopiekuj się moim życiem i uczyń mnie takim, jakim chciałbyś
mnie widzieć. Dziękuję za wszystko i proszę, DAJ MI SIĘ POZNAĆ.
Amen
Jeśli szczerze to uczyniłeś i pragniesz więcej dowiedzieć się
na ten temat, zapraszam!!!
W Liście do Efezjan 4:17-18 czytamy; ….(17) To więc mówię i
zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak
poganie postępują w próżności umysłu swego, (18) mający
przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez
nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca
ich,….
Oto pięć wskazówek zaczerpniętych z treści Ewangelii, które
ułatwią ci zrozumieć, zaakceptować, a następnie, [z pomocą
Ducha Świętego] wprowadzić w życie (Kolosan 3:1-17).
Wskazówka # 1 - Upewnij się, że rozumiesz zbawienie.
1 List Jana 5:13 mówi; ….(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.
Bóg chce, abyś to rozumiał. On chce, byś miał pewność zbawienia. Życie w wolności,
bezpieczeństwie i pokoju Ducha są Jego darami (Filipian 4:4-9).
W związku z tym rozważmy pokrótce najważniejsze punkty dotyczące zbawienia;
• Wszyscy jesteśmy grzesznikami - Rzymian 3:23 / Rzymian 5:12, a więc robimy rzeczy nie
podobające się Bogu - 2 Koryntian 6:14-16.
• Jest to powodem oddzielenia - Jeremiasza 5:25.
• Ofiara Jezusa Chrystusa przynosi jednak usprawiedliwienie - Rzymian 5:1-2 i 6-9 / 2
Koryntian 5:21, i zbliża nas do Boga - Efezjan 2:11-22.
• Bóg udziela tego usprawiedliwienia tym, którzy wierzą w Jezusa - Jana 3:16/Rzymian 8:1-2.
• Następstwem, a jednocześnie dowodem tej wiary, jest pragnienie podobania się Bogu
(Rzymian 6:16-19). Dlatego odwracając się od grzesznego stylu życia, [Biblia nazywa to
nawróceniem (Dzieje Apostolskie 2:37-39)], ZACZYNAMY ŻYĆ NOWYM ŻYCIEM Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:14-18, życiem oddzielonym od grzechu - Rzymian 6:1-23.
• W ten sposób Bóg, [w Swoim czasie] odradza nas duchowo i zbawia - Tytusa 3:3-7 / Jana
3:1-8.
• Następnie zaczynamy funkcjonować jako Boże dzieci - Rzymian 8:14-17 / Jana 1:9-13,
otrzymując pomoc, odczuwając pokój oraz społeczność swego Stwórcy - 1 Jana 1:1-10).
Takie jest przesłanie Ewangelii !!! Jeśli szczerze wyznałeś Jezusa swym Panem i
Zbawicielem, jesteś na właściwej drodze (Rzymian 10:8-13) !!! Twoje grzechy zostały ci
wybaczone (Hebrajczyków 10:14-18). Bóg obiecuje również, że nigdy cię nie opuści, ani nie
porzuci (Hebrajczyków 13:5-8 / Jana 10:27-30).
Pamiętaj to i „wsłuchuj się” w Boży głos, [głos prawdy (1 Jana 4:1-6 / Jana 14:16-18)].
Właśnie to wprowadzać będzie do twojego życia (Filipian 2:12-13), zmiany kształtujące cię
na podobieństwo Chrystusa (Kolosan 3:5-10).
Wskazówka # 2 - Znajdź Kościół, którego fundamentem jest
biblijne nauczanie.
1 Piotra 2:1-2 (1)
Celem prawdziwego Kościoła jest
Odrzuciwszy więc
biblijne nauczanie, ponieważ
wszelką złość i
zrozumienie Biblii jest kluczem do
wszelką zdradę, i
zwycięskiego, [pełnego Bożej mocy]
obłudę, i zazdrość,
chrześcijańskiego życia.
i wszelką obmowę
W ten sposób dowiesz się jak
(2) jako
stosować w nim właściwe zasady.
nowonarodzone
niemowlęta,
2-gi List Piotra 1:19 mówi nam; ....(19)
zapragnijcie nie
Mamy więc słowo prorockie jeszcze
sfałszowanego
bardziej potwierdzone, a wy dobrze
duchowego mleka,
czynicie, trzymając się go niby
abyście przez nie
pochodni, świecącej w ciemnym
wzrastali ku
miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie
zbawieniu,...
wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
Nie traktuj Kościoła jedynie jak budynek. To ludzie wierzący tworzą
prawdziwy Kościół Chrystusowy - Jego żywe ciało (1 Koryntian 12:12-31 /
Efezjan 4:10-16). Dlatego bardzo ważne jest, abyś przebywał z innymi
wierzącymi, budując swą wiarę w oparciu o Słowo Boże.
Wskazówka # 3 - Znajdź każdego dnia czas, by skupić
się na Bogu.
Jest bardzo ważne, by każdego dnia poświęcić czas swojemu Panu. Nie
jest ważne kiedy to będzie. Liczy się, że spędzasz go z Bogiem.
Z czego powinien składać się ten czas?
1). Z modlitwy - modlitwa jest rozmową z Bogiem.
Dlatego mów Mu o swoich troskach i problemach.
Wyrażaj to co czujesz i pragniesz. Proś, by dawał ci
mądrość i prowadzenie zgodne z Jego wolą. W tym
właśnie tkwi cel prawdziwej modlitwy (Mateusza 6:5-8).
2). Czytania Biblii - pewnym znakiem naszego
duchowego wzrostu jest głębokie pragnienie
„karmienia się” Słowem Bożym. Biblia stanowi
objawienie Bożej woli i jest „instrukcją” jak żyć, by
podobać się Bogu (2 Tymoteusza 3:16-17).
3). Uwielbiania Boga - uwielbienie to dziękczynienie,
jakie Mu składamy za wszystko co dla nas uczynił. On
nas zbawił, kocha nas, zaspokaja potrzeby, prowadzi,
kieruje i wzmacnia (1 Kronik 16:24-29).
Wskazówka # 4 - Pogłębiaj duchowe relacje z Bogiem.
Obok praw fizycznych rządzących światem materialnym, istnieją również prawa
duchowe, [Boże prawa] regulujące twój stosunek do Niego.
Dlatego Pismo Święte wyraźnie wskazuje potrzebę prowadzenia życia duchowego
(Rzymian 8:8-9), poprzez które poddajesz (2 Koryntian 10:1-5) i utrzymujesz (Jana 15:47), mocą Ducha Świętego (2 Tesaloniczan 1:11-12 / 1 Tesaloniczan 1:4-5),
posłuszeństwo Chrystusowi (Rzymian 6:16-19 / Dzieje Apostolskie 3:18-23).
Życie duchowe jest stanem, w którym odczujesz obecność i miłość swego Stwórcy
(Jana 14:16-20), a następnie wprowadzisz w życie Jego wolę (Galacjan 5:16-17).
A więc prawdziwe i szczere praktykowanie tego;
• wskaże ci cel i sens nowego życia w Jezusie Chrystusie (Kolosan 3:1-4),
• skieruje cię w relacje z innymi chrześcijanami, [rozmowy, spotkania, wspólny cel jeden Kościół (1 Koryntian 12:12-14 i 27)],
• nie pozwoli trwać ci w bezczynności, [ewangelizacja, naprawa grzesznego życia,
duchowy wzrost itp. (Efezjan 2:10)],
• nie pozwoli trwać ci w grzechu (Rzymian 6:3-7 i 11-23),
• udzieli ci mocy do przezwyciężania pokus (1 Koryntian 10:12-13) - kiedy? Odpowiedź
znajdziesz w Ewangelii Jana 15:4-5,
• uchroni cię od upadku (1 Piotra 1:3-5),
• wprowadzi do twojego życie radość, miłość, pokój, cierpliwość i inne Boże wartości
potrzebne do funkcjonowania w tym zepsutym świecie (Jana 14:23-27).
Poznawanie Boga i zagadnień z tym związanych nie dokonuje się w jednej chwili. Jest to
proces, w którym powoli, aczkolwiek systematycznie będziesz wzrastał (2 Piotra 1:3-11).
Dzięki Duchowi Świętemu odkryjesz to, a następnie poddasz procesowi uświęcania
(Hebrajczyków 12:14 / 2 Tesaloniczan 2:13-17).
Wskazówka # 5 - Daj się ochrzcić.
Przed tą decyzją upewnij się, że właściwie rozumiesz
znaczenie chrztu;
Biblia mówi, że jest On; krokiem posłuszeństwa,
publicznym wyznaniem, świadectwem co wydarzyło się
w twoim życiu (Marka 16:15-16), jak również deklaracją
wiary w zbawcze dzieło Chrystusa (Dzieje Apostolskie
8:36-38).
Chrzest symbolizuje obmycie z grzechów przeszłości
(Marka 1:4), wskazuje moment upamiętania (Efezjan
4:22-32), stając się widocznym znakiem wewnętrznej
duchowej przemiany (Rzymian 12:1-2).
Wynurzenie z wody symbolizuje powstanie i start do
nowego stylu życia (Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:1619), opartego na Ewangelii
(2 Tesaloniczan 2:13-14 / 2 Tymoteusza 3:15-17).
Dlatego chrzest nie oznacza przyłączenia do
jakiegokolwiek wyznania religijnego, lecz jest
świadomą - dobrowolną decyzją pójścia drogą
Zmartwychwstałego Chrystusa
(Rzymian 6:3-5 / 1 Piotra 3:15-21 / 2 Koryntian 5:14-21).
Kiedy poczujesz
się gotowym do
chrztu
porozmawiaj o
tym ze swoim
pastorem.
Do zobaczenia w raju!!!
1 Koryntian 2:9-14 ....(9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego
oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego
nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (10)
Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada
wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie,
kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest?
Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12)
A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z
Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.
(13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości,
lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do
duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek
zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha
Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż
należy je duchowo rozsądzać.
Kopiowanie i
rozpowszechnianie na
chwałę Pana Boga
dozwolone, bez ograniczeń.
Luke / [email protected]
Download