Jakiej antropologii fizycznej potrzebuje współczesna kryminalistyka

advertisement
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
seminarium
STRESZCZENIA
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
1
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Jakiej antropologii fizycznej potrzebuje współczesna kryminalistyka?
Zbigniew Czapla1, Sylwia Łukasik2
1
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, e-mail:
[email protected]
2
Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, e-mail:
[email protected]
Metody antropologii fizycznej stosowane w antropologii sądowej i biometrii są szeroko
rozpowszechnione w kryminalistyce. Umożliwiają ustalenie lub potwierdzenie tożsamości sprawdzanej
osoby. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z identyfikacją, w drugim z weryfikacją.
Antropologia sądowa w oparciu o materiał szkieletowy identyfikuje przestępców lub ofiary przestępstw,
natomiast biometria identyfikuje osobnika żywego. Zaprezentowane zostaną możliwości antropologii
sądowej do identyfikacji osobnika ze względu na: płeć i wiek, przyżyciową wysokość i masę ciała, zmiany
na kościach powstałe przyżyciowo i pośmiertnie, czas zalegania szkieletu oraz rekonstrukcję
przyżyciowego wyglądu twarzy. Ocenę cech fizycznych: sylwetki, twarzy, tęczówki oka, ucha, włosów,
odcisków palców, geometrii ręki, zapachu, układu naczyń krwionośnych oraz ocenę cech
behawioralnych takich jak: głos, chód, pismo, „keystroke dynamics”, „mouse dynamics”, umożliwia
identyfikacja biometryczna. Ocena wieku biologicznego dzieci i młodzieży w oparciu o kryterium:
morfologiczne,
kostne,
zębowe
oraz
drugorzędowych
cech
płciowych
pozwala
z
dużym
prawdopodobieństwem określić wiek biologiczny czy kalendarzowy ofiar przestępstwa lub jego
sprawcy.
Pracownicy Instytutu Antropologii UAM mogą wykonywać identyfikację osobnika oraz zwłok
zeszkieletowanych w zakresie: identyfikacji płci i wieku, przyżyciowej wysokości i masy ciała, uszkodzeń
materiału szkieletowego (przyżyciowo i pośmiertnie) oraz chorób ujawniających się na szkielecie.
Zastosowanie skanera 3D, daje nowe możliwości identyfikacji przydatne do celów kryminalistycznych.
W zakresie biometrii możemy rozszerzyć w przyszłości badania związane z identyfikacją osobnika na tle
populacji. Badania podstawowe - zbieranie danych o zmienności cech w populacji - pozwolą na
wzbogacenia istniejących baz danych lub stworzenie nowych.
Tam, gdzie metody biologii molekularnej nie przynoszą pozytywnych rezultatów lub nie mogą być
zastosowane, pomocne mogą okazać się metody antropologii fizycznej.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
2
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Zastosowanie metod entomologii w kryminalistyce
Szymon Konwerski1, Szymon Matuszewski2, Daria Bajerlein 3, Krzysztof Szpila 4
1
Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, e-mail: [email protected]
2
Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, e-mail:
[email protected]
3
Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, e-mail:
[email protected]
4
Zakład Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, e-mail:
[email protected]
Entomologia sądowa to nauka wykorzystująca owady na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. W
kryminalistyce źródłem informacji jest entomologia medyczno-kryminalna nazywana także entomoskopią.
W jej ramach badane są owady przydatne w wykrywaniu i dowodzeniu okoliczności spraw karnych –
głównie czasu, miejsca i przyczyny śmierci w sprawach zabójstw, samobójstw oraz zgonów naturalnych w
niewyjaśnionych okolicznościach.
Wyróżnić można dwie podstawowe metody pozwalające na oszacowanie czasu jaki upłynął od
śmierci do momentu ujawnienia zwłok (postmortem interval - PMI):
1. Analiza prawidłowości rozwoju owadów na zwłokach – wykorzystuje powtarzalność czasu rozwoju
owadów nekrofilnych; wiek stadiów preimaginalnych pozwala na oszacowanie minimalnego PMI.
Określenie wieku stadiów preimaginalnych dokonywane jest poprzez ustalenie wskaźników rozwojowych
zabezpieczonych okazów i przyrównanie tych wskaźników do prawidłowości rozwoju ujętych w
odpowiednim modelu rozwoju.
2. Analiza prawidłowości sukcesji owadów na zwłokach – wykorzystuje powtarzalność pojawiania się
owadów na zwłokach; daje podstawy do ustalenia minimalnego i maksymalnego PMI. Określenie czasu jaki
minął od zgonu do zasiedlenia zwłok przez stwierdzony zespół gatunków możliwe jest poprzez porównanie
stwierdzonego zespołu gatunków do prawidłowości sukcesji ujętych w odpowiednim modelu sukcesji
owadów na zwłokach.
Znajomość zasięgów występowania poszczególnych taksonów owadów oraz ich preferencji względem
różnych typów środowisk może być pomocna w określaniu miejsca śmierci i wyjaśnieniu, czy nastąpiło
przemieszczenie zwłok. Analiza obecności substancji toksycznych w tkankach nekrofagicznych owadów oraz
wpływ toksyn na rozwój owadów, pozwalają na określenie przyczyny śmierci – zagadnieniami tymi zajmuje
się entomotoksykologia.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
3
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Wykorzystanie badań aeropalinologicznych w kryminalistyce
Łukasz Grewling
Pracowania Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
e-mail: [email protected]
Palinologia to stosunkowo młoda gałąź botaniki zajmująca się badaniem struktury ziaren pyłku oraz
zarodników roślin (głównie mchów i paproci). Analiza mechanizmów uwalniania, rozprzestrzeniania i
depozycji ziaren pyłku to domena tzw. aeropalinologii. Podstawą ww. badań jest znajomość dokładnej
budowy ziaren pyłku (ich wielkości, kształtu, wyglądu i struktury ściany komórkowej) pozwalającej na
przyporządkowanie określonego ziarna pyłku do konkretnej rośliny. Unikatowość budowy ziaren pyłku
coraz częściej wykorzystywana jest również w innych dyscyplinach naukowych, m. in. palinologii sądowej.
Palinologia sądowa bada współczesne i kopalne zarodniki, ziarna pyłku oraz inne części roślin w
kontekście dochodzeniowym. Jako dziedzina kryminalistyki, palinologia zajmuje się zasadami ujawniania,
zabezpieczania oraz wykorzystywania dla celów dowodowych ziaren pyłku obecnych na miejscu zdarzenia,
zwłokach albo dowodzie rzeczowym. Badania palinologiczne są pomocne przy powiązaniu podejrzanego z
miejscem zdarzenia, a także powiązaniu dowodu rzeczowego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia z
podejrzanym. Dzięki tej metodzie można również potwierdzić lub obalić alibi podejrzanego lub zawęzić
grupę podejrzanych. W przypadkach ujawnienia zwłok, możliwe są ustalenia zarówno miejsca jak i czasu
zgonu. Zabezpieczony materiał na odzieży czy samych zwłokach, pozwala niekiedy ustalić charakter miejsca
zabójstwa czy pobytu ofiary przed śmiercią.
W ramach referatu przedstawiona zostanie charakterystyka ziaren pyłku, ich zróżnicowanie oraz
cechy umożliwiające ich identyfikację. Zwrócona zostanie uwaga na własności ziaren pyłku szczególnie
pomocne w palinologii sądowej, np. trwałość ziaren pyłku, skala występowania i sposoby
rozprzestrzeniania.
Pokazane
zostaną
możliwości
wykorzystania
ziaren
pyłku
w
dochodzeniu
kryminalistycznym przede wszystkim na podstawie ujawnionych spraw, w których analiza palinologiczna
odegrała istotną rolę w ich rozwiązaniu.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
4
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Możliwości zastosowania badań mikrobiologicznych w kryminalistyce i sądownictwie
Ryszard Koczura, Adam Kaznowski
Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail:
[email protected]
Mikrobiologia sądowa jest nową, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną z pogranicza mikrobiologii oraz
kryminalistyki i sądownictwa, w dużej mierze wykorzystującą techniki biologii molekularnej. Jej zadaniem
jest analiza dowodów zebranych w przypadku wystąpienia ataku bioterrorystycznego oraz w
dochodzeniach mających ustalić m.in. źródło i drogi rozprzestrzeniania zakażeń szpitalnych i zatruć
pokarmowych. Możliwa jest również identyfikacja podejrzanego na podstawie charakterystycznej flory
bakteryjnej skóry.
Pierwszym etapem postępowania w mikrobiologii sądowej jest odpowiednie pobranie materiału w
sposób umożliwiający wykorzystanie wyników dochodzenia w śledztwie. Techniki mikrobiologii sądowej
cechuje większy stopień zaawansowania w porównaniu z klasyczną mikrobiologią i epidemiologią. Metody
badań mikrobiologicznych mające zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie obejmują m.in: a)
typowanie bakterii w oparciu o metodę PCR, b) elektroforezę genomowego DNA w zmiennym polu
elektrycznym (PFGE), c) analizę sekwencji wielu loci (MLSA), d) sekwencjonowanie genomów bakteryjnych.
Klasycznym przykładem zastosowania mikrobiologii sądowej było dochodzenie, mające wyjaśnić
źródło ataków bioterrorystycznych z użyciem spór Bacillus anthracis w USA we wrześniu i październiku 2001
r. Stwierdzono wówczas 22 przypadki wąglika inhalacyjnego u ludzi, w tym 11 zakażeń skórnych i 11
inhalacyjnych. Dwadzieścia osób, u których stwierdzono wąglik było pracownikami poczty. Obecność
laseczek wąglika stwierdzono także w próbkach pobranych na terenie sortowni. Laseczki B. anthracis
wyizolowane z proszku z kopert, wyhodowane z próbek materiałów pobranych od pacjentów oraz wzdłuż
drogi jaką przebyły przesyłki nie wykazały zróżnicowania przy zastosowaniu molekularnych metod
typowania. Izolaty miały również taki sam wzór oporności na antybiotyki. Przeprowadzone dochodzenie
wykazało, że we wszystkich przypadkach użyto tego samego szczepu B. anthracis.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
5
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Zastosowanie wirusologii molekularnej w kryminalistyce
Anna Goździcka-Józefiak
Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail:
[email protected]
Wirusologia molekularna jest nową dziedziną biologii, która znalazła zastosowanie w kryminalistyce.
Badania wirusologiczne wykorzystywane są przede wszystkim:
-
w celu określenia typu lub szczepu wirusa u ofiar i podejrzanego w celu wykrycia źródła zakażenia i
drogi transmisji patogenu,
-
w postępowaniach prowadzonych do wyjaśnienia przyczyn nagłych zgonów u ludzi w przypadku
gdy badania patomorfologiczne i histopatologiczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi,
-
w postępowaniach zmierzających do ustalenia przyczyn skażenia środowiska, wody lub żywności.
Badania wirusologiczne są także stosowane do identyfikacji wirusów dzikich i ich form zmodyfikowanych w
przypadku podejrzenia o użycie tych patogenów jako broni biologicznej.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
6
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Badania genetyczne w laboratorium kryminalistycznym
Natalia Rogalska-Niżnik
Sekcja Biologii, Genetyki i Osmologii, Laboratorium Kryminalistyczne, Komenda Wojewódzka Policji w
Poznaniu, e-mail: [email protected]
Poszerzająca się w ogromnym tempie wiedza na temat struktury i funkcjonowania genomów roślin i
zwierząt, a przede wszystkim genomu człowieka oraz rozwój metod badawczych charakteryzujących się
coraz większym stopniem zaawansowania technicznego i technologicznego znalazły swoje zastosowanie
praktyczne nie tylko w medycynie, biotechnologii, archeologii czy rolnictwie. Stały się również istotnym
narzędziem w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki. Genotypowanie DNA z
wykorzystaniem komercyjnie dostępnych multipleksowych zestawów STR w celu identyfikacji sprawców
przestępstw oraz ich ofiar jest obecnie rutynowym narzędziem stosowanym przez laboratoria policyjne na
całym świecie. Do zadań Sekcji Biologii, Genetyki i Osmologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu należy m. in. wykonywanie na zlecenie Policji, organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, badań materiału genetycznego wyizolowanego ze śladów w postaci tkanek, wydzielin,
płynów ustrojowych, śladów kontaktowych, a także badań kwalifikacyjnych włosów oraz oznaczanie profili
DNA materiału porównawczego przekazanego do badań. Etapy kryminalistycznych badań genetycznych
materiału dowodowego i materiału porównawczego obejmują ekstrakcję i ocenę ilościową DNA,
amplifikację DNA i rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR, analizę uzyskanych wyników oraz
wydawanie opinii biegłego.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
7
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Opinia z zakresu kryminalistycznych badań biologicznych. Jak interpretować wnioski?
Arkadiusz Lis
Sekcja Biologii, Genetyki i Osmologii
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Ekspertyza to zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych, wykonywanych
przez biegłego na zlecenie organu procesowego, zakończonych opinią pisemną bądź ustną, mogącą mieć
charakter dowodu w sprawie. Opinia jako dokument procesowy winna zawierać treści odnoszące się
zarówno do strony formalnej powołania, jak i merytorycznej, odnoszącej się bezpośrednio do
wykonywanych badań i uzyskanych wyników. Opinia z zakresu identyfikacji metodami biologii
molekularnej, wskazuje lub wyklucza możliwość pozostawienia śladu przez osobę. I choć jest to wskazanie
oparte na prawdopodobieństwie, staje się ono nierzadko kluczowym dowodem w postępowaniu sądowym.
Szczególna trudność dla organów procesowych, w kontekście innych specjalności naukowych, odnosi się do
wnioskowania, którego wbrew zasadzie trudno pozbawić specjalistycznej terminologii.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
8
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Biegły i jego rola w procesie karnym
Justyna Laskowska
Sekcja Biologii, Genetyki i Osmologii
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
email: [email protected]
W prowadzonych postępowaniach w celu wyjaśnienia okoliczności mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy powołuje się biegłego. Ustalenie tych okoliczności wymaga wiadomości specjalnych,
warunkowanych posiadaniem specjalistycznego wykształcenia, wiedzy i umiejętności praktycznych
niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zasady, tryb powoływania, przypadki wyłączenia
biegłego oraz katalog praw i obowiązków zawarty jest m. in. w kodeksie postępowania karnego. Wymogi
stawiane kandydatom na biegłego sądowego określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z
dnia 24.01.2005r, po spełnieniu których oraz po złożeniu stosownych dokumentów wymaganych przez
Prezesa Sądu Okręgowego można ubiegać się o ustanowienie biegłym sądowym. Biegły jest swego rodzaju
organem pomocniczym dla sądów mającym wyjaśnić w sposób naukowy zaistniałe okoliczności, co w
konsekwencji może mieć znaczący wpływ na rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
9
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Prezentacja Wydziałowej Pracowni Technik Biologii Molekularnej
Mirosława Dabert
Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, email: [email protected]
Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej jest jednostką podlegającą organizacyjnie
bezpośrednio Dziekanowi Wydziału Biologii UAM. Pracownia prowadzi działalność naukową w zakresie
projektowania i stosowania markerów molekularnych z naciskiem na markery DNA. Pracownia prowadzi
również działalność usługową w zakresie sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA znakowanego
fluorescencyjnie. Z usług Pracowni korzystają również biegli sądowi w trakcie ustalania profilu
genetycznego ludzi. Analizy są wykonywane na aparacie 3130xl Genetic Analyzer wyposażonym w kalibrację
umożliwiającą identyfikacje produktów reakcji kitów firm Applied Biosystems i Promega.
Na terenie pracowni znajdują się laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do izolacji,
amplifikacji, elektroforezy i sekwencjonowania DNA. Ponadto dysponujemy specjalistycznym sterylnym
laboratorium, wyposażonym w śluzy powietrzne i specjalny sprzęt umożliwiający pracę z DNA pochodzącym
z prób kopalnych lub z silnie uszkodzonym materiałem genetycznym. Laboratorium do izolacji DNA
współczesnego jest wyposażone m.in. w homogenizator FastPrep24 umożliwiający skuteczną
homogenizację dowolnego materiału biologicznego, automat do izolacji DNA Maxwell 16 pracujący w
technologii kulek magnetycznych, nanofotometr P300 do pomiaru stężeń DNA, RNA, białek i fluorescencji.
Dysponujemy technologią powielania niewielkich ilości wyizolowanego genomowego DNA, który później
można wykorzystać np. do profilowania. Dysponujemy starterami do amplifikacji markerów gatunkowych
dla grzybów, roślin i zwierząt. Planujemy opracowanie krótkich markerów STR do analizy uszkodzonego
DNA (na bazie markerów CODIS).
Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie: wykrywania i oznaczania bakterii, roślin i zwierząt na
podstawie sekwencji DNA; wykonywania profili genetycznych; opracowywania nowych markerów DNA lub
ich
przekształcania
w
markery
bardziej
przepustowe
i
specyficzne;
wykonywania
zleceń
wysokoprzepustowych (prowadzenie analiz kilkuset prób równocześnie) oraz praktycznych szkoleń
dotyczących izolacji, amplifikacji, sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
10
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Zaproszenie do Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Sławomir Samardakiewicz
Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej,
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, e-mail: [email protected]
W 2005r. na Wydziale Biologii UAM została utworzona Wydziałowa Pracownia Mikroskopii
Elektronowej i Konfokalnej, która jest kontynuacją istniejącej od 1967r. Pracowni Mikroskopii Elektronowej.
Ma ona charakter pracowni ogólnowydziałowej, której celem jest działalność usługowo-badawcza na rzecz
pracowników i studentów Wydziału Biologii oraz innych jednostek naukowych, wdrożeniowych i
gospodarczych miasta Poznania.
Szeroki zakres możliwości badawczych Pracowni wynika z jej bogatego wyposażenia w mikroskopy
optyczne i elektronowe oraz aparaturę przygotowawczą. Dzięki temu w Pracowni istnieje możliwość
wykonania analiz mikroskopowych różnorodnych obiektów (nie tylko biologicznych) od nano- do
makroskali. Atutem Pracowni jest też wysoko wyspecjalizowana kadra z bardzo dużym doświadczeniem w
zakresie technik mikroskopowych.
W Pracowni, w oparciu o zestaw mikroskopów, prowadzona jest również szeroko rozumiana
działalność dydaktyczna. Obejmuje ona nie tylko zajęcia dla studentów naszego Uniwersytetu, ale także
szkolenia, warsztaty, pokazy mikroskopowe, staże i konferencje organizowane z myślą o całej społeczności
Wielkopolski.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Wydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej i
Konfokalnej Wydziału Biologii UAM.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
11
Zastosowanie nauk biologicznych w kryminalistyce
Sekwencjonowanie Nowej Generacji - Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu
Joanna Wesoły
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
e-mail: [email protected]
W ramach projektu „Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych –
NanoFun”, realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 (Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2.
Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych) stworzono nowoczesne bazy
aparaturowe w postaci sieci czternastu środowiskowych laboratoriów dedykowanych nowatorskim
badaniom naukowym o charakterze inter- i multidyscyplinarnym oraz opracowaniu innowacyjnych
technologii w priorytetowych tematach BIO-INFO-TECHNO.
W ramach projektu w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM
utworzono Środowiskowe Laboratorium Analiz Genomu wyposażone w kompleksową aparaturę do badań
genetycznych, badań ekspresji genów metodami opartymi na technologiach sekwencjonowania nowej
generacji (NGS) oraz mikromacierzy.
Obecnie prowadzone badania genomiczne służą rozwojowi biotechnologii medycznej, rolniczej i
ochronie środowiska. Sprzęt może być wszechstronnie wykorzystany do analiz DNA, RNA i białek różnych
organizmów w doświadczeniach odkrywczych (całogenomowych) o wysokiej przepustowości, w
średnioprzepustowych analizach walidacyjnych oraz do ukierunkowanych testów o niskiej przepustowości.
Możliwe jest wykonywanie całogenomowego sekwencjonowania DNA, RNA mikroRNA a także
sekwencjonowania egzonów i amplikonów, DNA mitochondrialnego, wykonanie analiz ekspresji genów oraz
genotypowanie polimorfizmów DNA typu SNP i CNV.
29 marca 2012, Wydział Biologii UAM
12
Download