Gdańsk: Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek

advertisement
Gdańsk: Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Gdańskiego w częściach: część I - dostawa sprzętu AGD dla Biblioteki Głównej, część II - jw. dla
Wydziału Prawa i Administracji, część III - jw. dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN nr
0208), część IV - jw. dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN nr 0042), część V - jw. dla
Instytutu Oceanografii (ZFEM), część VI - jw. dla Wydziału Ekonomicznego, część VII - jw. dla
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, część VIII - jw. dla Dz. Pracowniczych Spraw Socj.Byt., część IX - jw. dla Dz. Studenckich Spraw Socj.
Numer ogłoszenia: 207374 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański , ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie,
tel. 058 5232344, faks 058 5232484, 5523741.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach: część I - dostawa sprzętu AGD dla
Biblioteki Głównej, część II - jw. dla Wydziału Prawa i Administracji, część III - jw. dla Katedry
Wirusologii Molekularnej (NCN nr 0208), część IV - jw. dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN nr
0042), część V - jw. dla Instytutu Oceanografii (ZFEM), część VI - jw. dla Wydziału Ekonomicznego,
część VII - jw. dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, część VIII - jw. dla Dz. Pracowniczych
Spraw Socj.-Byt., część IX - jw. dla Dz. Studenckich Spraw Socj..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia i
ilości sprzętu zostały, odpowiednio do części, przedstawione w SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ofert wadium.
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zasady oceny spełniania
warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych
w rozdziale V SIWZ
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zasady oceny spełniania
warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych
w rozdziale V SIWZ
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zasady oceny spełniania
warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych
w rozdziale V SIWZ
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zasady oceny spełniania
warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych
w rozdziale V SIWZ
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zasady oceny spełniania
warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych
w rozdziale V SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
 próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy , że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy, podpisane przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy - załącznik nr 2 (do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo Ci wszyscy wykonawcy wspólnie. Dlatego też w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie.
Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który samodzielnie
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy . 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu przez Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, podpisane przez
osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik nr 3 (do
SIWZ ) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(w imieniu wszystkich członków konsorcjum oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu może złożyć
pełnomocnik - z treści tego oświadczenia musi wyraźnie wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu
każdego członka konsorcjum). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, podpisane przez
osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokument składa każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu każdego członka
konsorcjum dokument ten może złożyć pełnomocnik z treści tego dokumentu musi wyraźnie wynikać, że
pełnomocnik składa je w imieniu każdego członka konsorcjum). 3. Ponadto Wykonawca złoży wraz z
ofertą: 1) Oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
określony zakres zamówienia, musi wykazać to w niniejszym załączniku. Wykonawca wykonujący
zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty załącznika nr 4 (do SIWZ ). Oświadczenie
składa jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu członków
konsorcjum oświadczenie o podwykonawcach może złożyć pełnomocnik - z treści tego oświadczenia
musi wyraźnie wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu członka konsorcjum). 4. Inne dokumenty: 1)
zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 5 (do SIWZ), uniwersalny do każdej
części; Wykonawca może też zastosować się do informacji zawartej w rozdz. XVI pkt 1, 2) karty
katalogowe (w języku polskim) producenta sprzętu w celu potwierdzenia spełniania wymagań
technicznych i funkcjonalnych, odpowiednio do części. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania za granicą odpowiednio do części: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
rozdziale V pkt. 2 ppkt 2), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, 2) Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.
Informacje dotyczące składania dokumentów: 1) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez
tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność. 2) Dokumenty mają być składane
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym) lub notariusza. 3) Dokumenty muszą
być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument
wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w
wymaganym terminie. 4) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert - art. 26 ust. 3 ustawy. 5) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia w trybie art. 23 ust. 1- 4 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - art. 23 ust.4
ustawy. 7) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe
pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
(o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika. z dokumentów
rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione
oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii
pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające
pełnomocnictwa lub notariusza. 7. Ofertę stanowi: 1) formularz ofertowy wg załączonego wzoru oferty,
wypełniony odpowiednio do wybranej części i podpisany, przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik nr 1 (do SIWZ) 2) karty katalogowe lub specyfikacje
techniczne oferowanego sprzętu wynikającego z opisu w rozdziale II (opis przedmiotu zamówienia) do
wybranej części. W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną
ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), jeden z przedsiębiorców (Wykonawców)
zobowiązany jest do dostarczenia ww. dokumentów ( upoważniony przez pozostałych jako ich
reprezentant stosowną umową, czy też pełnomocnictwem ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy ze względu na wystąpienie okoliczności (np. z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego tj. względy techniczne, ekonomiczne, organizacyjne) nie dających się przewidzieć przed
zawarciem umowy, 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 3) zmiany sprzętu, która może nastąpić
wyłącznie w przypadku wycofania z rynku i braku jego następcy. Zmiana może nastąpić wyłącznie w
kierunku poprawienia parametrów technicznych z zachowaniem ceny podanej w ofercie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ug.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Gdański,
Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego 1A, pokój nr 124, I piętro 80 - 952 Gdańsk Oliwa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego
1A, pokój nr 124, I piętro 80 - 952 Gdańsk Oliwa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I - dostawa sprzętu AGD dla Biblioteki Głównej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Prawa i Administracji.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN
nr 0208).
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część IV - dostawa sprzętu AGD dla Katedry Wirusologii Molekularnej (NCN
nr 0042).
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość zostały opisane
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część V - dostawa sprzętu AGD dla Instytutu Oceanografii (ZFEM).
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część VI - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Ekonomicznego.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: część VII - dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Matematyki, Fizyki i
Informatyki.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: część VIII - dostawa sprzętu AGD dla Działu Pracowniczych Spraw SocjalnoBytowych.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: część IX - dostawa sprzętu AGD dla Działu Studenckich Spraw Socjalnych.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i ilość została opisana
w SIWZ.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards