UCHWAŁA Nr LI/594/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 20 maja

advertisement
1381
UCHWAŁA Nr LI/594/2010
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 maja 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Sportu.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122,
poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181,
poz. 1292 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nową nazwę - Zespół Obsługi Oświaty
i Sportu - jednostce budżetowej utworzonej na podstawie
Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia
11 maja 1995 roku w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Placówek
Oświatowych” w Nidzicy.
§ 2. Nadaje się Statut Zespołowi Obsługi Oświaty
i Sportu w Nidzicy w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nidzicy.
§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała Nr 82/VIII/99 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia
22 kwietnia 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod
nazwą „Zespół Placek Oświatowych” w Nidzicy,
2) Uchwała Nr XXVII/274 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia
26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu
Zespołowi Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
w Nidzicy,
3) Uchwała Nr XXXII/347/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu
Zespołu Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
w Nidzicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 lipca 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Paliński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/594/2010
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 maja 2010 r.
Statut Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
6) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
§ 1. Zespół Obsługi Oświaty i Sportu zwany dalej
Zespołem działa w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
7) niniejszego Statutu.
§ 2. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy
Nidzica działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Siedzibą Zespołu jest miasto Nidzica.
2. Działalność Zespołu jest prowadzona na obszarze
Gminy Nidzica.
§ 4. 1. Zespół używa pieczątki podłużnej o treści
„Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, ul. Kolejowa 5,
13-100 Nidzica”.
2. Dopuszcza się używania skróconej nazwy Zespołu
„ZOOiS”.
Rozdział II
Cel i przedmiot działalności Zespołu
§ 5. 1. Podstawowym celem działania Zespołu jest
zapewnienie
obsługi
administracyjnej,
finansowoksięgowej i organizacyjnej publicznych placówek
oświatowych, o których mowa w § 5 ust. 2 Statutu,
działalności
sportowej
oraz
gminnych
obiektów
sportowych.
2. Zespół
jednostki:
obejmuje swoją
obsługą
następujące
1) Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy,
2) Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy,
3) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy,
4) Szkoła Podstawowa im. Prof. R. Kobendzy w Łynie,
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie,
6) Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Rączkach,
7) Przedszkole Nr 2 w Nidzicy,
8) Przedszkole Nr 4 w Nidzicy.
§ 6. Do przedmiotu działalności Zespołu należy:
1) prowadzenie na rzecz obsługiwanych jednostek
rachunkowości oraz obsługi gospodarczo-finansowej,
2) weryfikowanie jednostkowych planów finansowych
oraz sporządzanie zbiorczego planu finansowego na
podstawie planów z poszczególnych jednostek,
3) sporządzanie
dotyczących
finansowych,
okresowych analiz i informacji
prawidłowości
realizacji
planów
4) przygotowywanie projektów planu sieci publicznych
szkół i przedszkoli oraz granic obwodów szkół,
5) realizowanie zadań związanych z zakładaniem,
prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół
podstawowych i placówek,
6) wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
7) organizowanie i prowadzenie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych,
10) kontrolowanie obowiązku nauki, prowadzenie spraw
związanych z egzekucją o charakterze niepieniężnym
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zgodnie z
udzielonym upoważnieniem,
11) prowadzenie:
a) baz danych Systemu Informacji Oświatowej,
b) akt osobowych dyrektorów placówek, o których
mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Statutu,
c) akt osobowych pracowników jednostek, o których
mowa w § 5 ust. 2 pkt 4-8 niniejszego Statutu,
d) spraw pracowniczych w zakresie zleconym przez
obsługiwane jednostki,
e) zaopatrzenia materiałowo-sprzętowego,
f) ewidencji szkół i placówek niepublicznych w
ramach udzielonego upoważnienia,
g) doradztwa
związanego
z
doskonaleniem
zawodowym nauczycieli,
12) prowadzenie spraw związanych z:
a) udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i
placówek prowadzonych przez inne osoby niż
jednostki samorządu terytorialnego w ramach
udzielonego upoważnienia,
b) pomocą materialną dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Nidzica,
c) dofinansowaniem
kosztów
kształcenia
młodocianych pracowników,
d) oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
e) nadawaniem nauczycielom stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego,
f) powoływaniem doradców metodycznych,
13) obsługiwanie:
a) funduszu świadczeń socjalnych pracowników
zgodnie z obowiązującym regulaminem i zawartą
umową,
b) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
c) obiektów sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących
na terenie miasta Nidzica,
d) pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
14) przechowywanie dokumentacji konkursowej na
dyrektorów placówek oświatowych, o których mowa
w § 5 ust. 2 niniejszego Statutu,
15) prowadzenie
organizacyjno-technicznej
Głosu Nidzickiego,
16) organizowanie
i
koordynowanie
sportowej w Gminie Nidzica,
obsługi
działalności
17) realizowanie zadań z zakresu najmu lokali
mieszkalnych
w
szkołach,
tj.
prowadzenie
dokumentacji i ewidencji wpłaty czynszów,
18) wykonywanie innych zadań zleconych przez
Burmistrza Nidzicy związanych z funkcjonowanie
szkół i przedszkoli.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Zespołem
8) organizowanie i prowadzenie dowożenia uczniów do
szkół i przedszkoli,
9) opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych
publicznych szkół i placówek w zakresie ich zgodności
z przepisami,
§ 7. 1. Zespołem kieruje dyrektor.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz
Nidzicy.
§ 8. Do podstawowych uprawnień i obowiązków
dyrektora Zespołu należy:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Zespołu,
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zespołu
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem
zadań Zespołu,
§ 10. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
3) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami
majątkowymi pozostającymi w dyspozycji Zespołu,
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest
roczny plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym, opracowany przez Zespół, zatwierdzony
przez Radę Miejską.
4) opracowywanie
planów
działania
Zespołu
i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
§ 11. Ewidencja dochodów i wydatków prowadzona
jest oddzielnie dla każdej obsługiwanej jednostki.
6) przekazywanie Burmistrzowi Nidzicy informacji:
a) na temat bieżącej działalności oraz sytuacji
finansowej Zespołu,
b) o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów.
§ 12. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową
Zespołu ponoszą Dyrektor Zespołu i w zakresie mu
powierzonym - Główny Księgowy Zespołu.
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz
szczegółowy zakres zadań i kompetencji pracowników
określa Regulamin Organizacyjny zespołu zatwierdzony
przez Burmistrza Nidzicy.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.
2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie
właściwym dla jego nadania.
Download