SIATKA ZAJĘĆ PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MARKETINGU

advertisement
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 61
Rektora z dnia 4.09.2002 r
SIATKA ZAJĘĆ
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MARKETINGU POLITYCZNEGO
SEMESTR I
Liczba godzin
Przedmiot
(+ forma zaliczenia)
Wykłady Ćwiczenia
Marketing polityczny - zal. + egz.
- Założenia teoretyczne marketingu politycznego
- Metody i techniki marketingowe w polityce
12
6
- Zasady organizacji marketingowej kampanii wyborczej
- Budowanie strategii kampanii wyborczej
Organizacja lokalnej kampanii wyborczej - zal.
6
Organizacja ogólnokrajowej kampanii wyborczej
6
Podstawy teorii komunikowania - zal.
- Aspekty teoretyczne procesu komunikowania interpersonalnego i masowego
- Zasady skutecznego komunikowania
10
- Analiza elementów procesu komunikowania(nadawca,przekaz,kanał
przekazu,odbiorca,skuteczność)
Reklama polityczna zal.
-Rreklama - definicja,cele reklamy,formy
- Zasady tworzenia reklam politycznych
6
12
- funkcje reklam politycznych
- Wpływ reklam politycznych na postawy odbiorców
Badania rynku politycznego - zal.
- Techniki sondażowe badania rynku politycznego
12
- Segmentacja, pozycjonowanie
Podstawy Public Relations - zal. + egz.
- Cele i zadania PR w firmach i przedsiębiorstwach
- Metody PR (min.lobbying,sponsoring,organizacja imprez specjalnych)
10
10
- Przygotowywanie programów PR
- Komunikacja wewnątrz instytucji
System polityczny - zal. + egz.
- Polskie rozwiązania ustrojowe,a systemy polityczne w państwach wysoko
12
12
rozwiniętyczh
- Systemy wyborcze w Polsce i państwach wysoko rozwiniętych
Kontakt z prasą (press relations) - zal.
- Rola mass mediów (funkcje mediów informacyjnych - news media)
- Rynek mediów w Polsce, media jako nośniki reklamy PR, rynek mediów na
Śląsku
- Zasady działania mediów informacyjnych (zasady doboru
informacji,organizacja pracy dziennikarskiej w prasie,radiu i telewizji)
8
12
- Reguły pisania tekstów prasowych: informacja,komunikat
prasowy,sprostowanie
- Zasady przygotowania materiałów telewizyjnych,zachowanie przed kamerą
- Reguły przygotowywania radiowych materiałów informacyjnych,praca z
mikrofonem
SEMESTR II
Liczba godzin
Przedmiot
(+ forma zaliczenia)
Wykłady Ćwiczenia
Praca rzecznika prasowego - zal.
- Organizacja biura prasowego
8
- Organizacja konferencji prasowej
- Procedury działania w sytuacji kryzysowej
Kształtowanie wizerunku polityka i partii -zal.
- Cele i zadania Pr w polityce
6
6
- Metody i techniki PR w polityce
- Techniki kształtowania wizerunku polityka i partii (case studies)
Prawo i etyka w komunikowaniu politycznym - zal.
- Elementy prawa prasowego i autorskiego
6
12
- Kwestie etyki informacji
- case studies
Psychologia komunikowania perswazyjnego - zal.
- Elementy teorii psychologii reklamy i PR
10
- Psychologiczna analiza elementów komunikowania perswzyjnego
Autoprezentacja - zal.
- komunikacja werbalna (retoryka i erystyka)
- Zasady i techniki przemawiania,sztuka argumentacji i prowadzenia rozmów
6
12
w sytuacjach konfliktowych,elementy negocjacji
- Komunikacja niewerbalna (zasady percepcji i analizy wizualnej osoby w
komunikowaniu interpersonalnym,język ciała)
Partie polityczne - zal.
- Przegląd systemów
- zasady organizacji i funkcjonowanie
12
12
- polski rynek partii politycznych
- Teoria zachowań wyborczych (instytucja wyborów, modele zachowań
wyborczych, analiza programów wyborczych)
Polityka lokalna - zal.
- Organizacja i funkcjonowanie samorządów
8
- Przygotowywanie programów rozwoju lokalnego i regionalnego
Seminarium dyplomowe
24 (4x6 godz.)
SEMESTR I
SEMESTR
II
RAZEM
WYKŁADY - 58 x 45 min
ĆWICZENIA - 76 x 45 min
WYKŁADY - 62 x 45 min
(w tym wszystkie godziny seminarium dyplomowego = ĆWICZENIA - 68 x 45 min
24)
ĆWICZENIA - 144 x 45
WYKŁADY - 120 x 45 min
min
Liczba godzin zajęć - dla jednej grupy = 240 + 6 (seminaria) = 246
Ostatnia modyfikacja strony: 09/18/2002 10:16:34
Download