SYLABUS dramaturgia

advertisement
SYLABUS
MODUŁU KSZTAŁCENIA
rok akademicki 2015/2016
1.
NAZWA PRZEDMIOTU
Dramaturgia / Dramaturgy
polska/angielska
2.
KOD PRZEDMIOTU
WRD-R-D-DZ1,2, WRD-R-D-DR-1,2,3,4,5,6 WRD-D-PNT-3,4
WRD-R-R+D-AT-5,6 WRD-R-R+D-TN-5,6 WRD-R-D-7,8 WRD-R-R+DPW-7,8 WRD-R- R+D-PD-9,10
3.
KIERUNEK
Reżyseria dramatu
WYDZIAŁ
4.
SPECJALNOŚĆ
Reżyseria dramatu
Dramaturg teatru
Reżyseria teatru muzycznego
5.
TYP PRZEDMIOTU
6.
WYMAGANIA WSTĘPNE
(WARUNKI
UCZESTNICTWA)
7.
WYMAGANIA KOŃCOWE
8.
ETYKIETA LEKCYJNA
9.
CELE MODUŁU
10.
ZAMIERZONE EFEKTY
KSZTAŁCENIA
Dramaturgia zdarzenia (I rok) – kierunkowy (D), ogólny fakultatywny (R)
Dramaturgia (I, II, III rok) – kierunkowy
Praca nad tekstem własnym (II rok) – kierunkowy
Adaptacja tekstu (III rok) – kierunkowy (D), ogólny fakultatywny (R)
Techniki narracyjne (III rok) – kierunkowy (D), ogólny fakultatywny (R)
Przedstawienie warsztatowe (IV rok) – kierunkowy
Ogólna wiedza dotycząca technik narracyjnych. Umiejętność
analizy i interpretacji tekstów literackich, dzieł teatralnych i
filmowych. Znajomość konwencji teatralnych i umiejętność
rozpoznania ich na scenie.
Umiejętność pracy nad adaptacją, tekstem własnym,
opracowaniem dramatu. Budowanie kontekstu kulturowego i
ikonograficznego dla podejmowanego tematu. Tworzenie
dramaturgii różnych form przedstawień teatralnych (teatr tańca,
teatr dramatyczny, performans)
Kultura słowa, aktywny udział w zajęciach, umiejętność
prowadzenia dyskusji, systematyczna praca nad własnymi
projektami.
Przygotowanie studentów do pracy nad autorskim scenariuszem,
dramatem lub adaptacją. Ćwiczenia stylistyczne (praca nad
językiem, postaciami, strukturą tekstu). Poszukiwanie nowych
sposobów konstruowania tekstów dla teatru. Praca nad
dramaturgią scen i przedstawień. Umiejętność twórczego dialogu
z reżyserem.
W ZAKRESIE WIEDZY:
Student powinien:
- posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania walorów
interpretacji literackiej poszczególnych scen, dialogów, postaci
dramatycznych,
- posiadać zdolność kreatywnego myślenia o tekście a także
wypracować własne sposoby wyróżniania i interpretowania
tworzywa dramatycznego, dokonywać analizy treściowej i
porównawczej;
- posiadać wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;
- wykazywać się znajomością stylów i estetyk teatralnych (w tym
najnowszych trendów z zakresu określonych kierunków sztuki i
osiągnięcia
najwybitniejszych
przedstawicieli
różnych
1
specjalności),
- znać podstawowe zagadnienia techniki dramatopisarskiej oraz
sposoby budowania dramaturgii spektaklu;
- mieć szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z
technologiami stosowanymi w teatrze i filmie (w ujęciu
całościowym) i być świadomym rozwoju technologicznego
związanego ze swoją specjalnością,
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
Student powinien:
- wykazać umiejętność rozumienia istoty konstrukcji scenariusza,
samodzielnego oceniania tekstu literackiego i możliwości jego
adaptacji dla teatru i filmu,
- posiadać zdolność rozumienia technologii realizacji widowisk
teatralnych, telewizyjnych i filmowych; stosowania zasad i
technik adaptacji utworów literackich i ich przekształcania na
język filmowy i teatralny,
- być przygotowanym do współdziałania z innymi osobami w
ramach prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym) i być zdolnym do podjęcia wiodącej roli w
takich zespołach;
- posiadać umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych,
- posiadać umiejętność zrozumienia i zdefiniowania specyfiki
sytuacji dramatycznej oraz statusu postaci w tej sytuacji
- posiadać umiejętność zbudowania zadania dla aktora
- posiadać umiejętność konstruowania sceny lub sekwencji scen
w praktycznej realizacji z uwzględnieniem oprawy plastycznej i
muzycznej
- powinien posiadać umiejętności tworzenia rozbudowanych
prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na tematy
związane z ich specjalnością
W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
Student powinien:
inicjować działania artystyczne w obrębie szeroko pojętej
kultury, w szczególności dotyczy to podejmowania projektów o
charakterze
interdyscyplinarnym
lub
też
wymagających
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki,
- posiadać umiejętność krytycznej oceny własnych działań
twórczych i artystycznych, oraz umieć poddać takiej ocenie inne
przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin
działalności artystycznej w obrębie sztuki teatralnej;
- wykazać się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie w
zakresie wykonywania własnych działań artystycznych, jak też i
umiejętnością swobodnego komunikowania się w rzeczywistości
zawodowej artysty sztuki teatralnej,
- prezentować skomplikowane i specjalistyczne zadania i projekty
w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób niemających
doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi;
- świadomie umieć zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej
w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także
wykorzystując wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego
samokształcenia,
11.
FORMY KSZTAŁCENIA
Dramaturgia zdarzenia (I rok) - Ćwiczenia (warsztatowe) - zajęcia
grupowe lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności
świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu
aktorskiego/reżyserskiego
Dramaturgia (I, II, III rok) – Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna,
dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem
prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące
wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów./ konsultacje
Praca nad tekstem własnym (II rok) – Ćwiczenia (warsztatowe) - zajęcia
grupowe lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności
świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu
aktorskiego/reżyserskiego
Adaptacja tekstu (III rok) – Ćwiczenia (warsztatowe) - zajęcia grupowe
lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego
posługiwania się narzędziami warsztatu aktorskiego/reżyserskiego
Techniki narracyjne (III rok) – Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna,
dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem
prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące
wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów.
Praca nad scenariuszem własnym (IV rok) – Ćwiczenia (warsztatowe) zajęcia grupowe lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności
świadomego
posługiwania
się
narzędziami
warsztatu
aktorskiego/reżyserskiego; przedstawienie warsztatowe/dyplomowe
Przedstawienie warsztatowe
Przedstawienie dyplomowe
12.
PUNKTY ECTS (nakład pracy
rok
I
studenta niezbędny do osiągnięcia
II
III
IV
V
zamierzonych efektów kształcenia)
semestr
1
2
3
4
5
6
7
8
13
13
9
10
Ilość
punktów
13.
METODY I KRYTERIA
OCENY
Dramaturgia zdarzenia (I rok)
Dramaturgia (I, II, III rok)
Praca nad tekstem własnym (II rok)
Adaptacja tekstu (III rok)
Techniki narracyjne (III rok)
Przedstawienie warsztatowe (IV
rok)
2
5
2
5
3
3
3
3
3
3
4
5
5
3
3
4
20
20
Przedstawienie dyplomowe
14.
SPOSÓB ZALICZENIA
Dramaturgia zdarzenia (I rok) –zal/zal notą
Dramaturgia (I, II, III rok) – zal/zal. notą
III rok – Publiczna prezentacja pracy np. czytanie scenicznie
Praca nad tekstem własnym (II rok) - Publiczna prezentacja pracy np. czytanie
scenicznie - EK
Adaptacja tekstu (III rok) - Publiczna prezentacja pracy np. czytanie scenicznie EK
Techniki narracyjne (III rok) – zal/zal notą
Praca nad scenariuszem własnym (II rok) – zal/EK
Przedstawienie warsztatowe- zal.
Przedstawienie dyplomowe – zal. /zal notą
15.
JĘZYK WYKŁADOWY
Język polski/ angielski
(ewentualna możliwość prowadzenia
zajęć w innych językach- jakich)
16.
PROWADZĄCY
(stopień/tytuł naukowy)
17.
LITERATURA
18.
UWAGI
mgr Tadeusz Nyczek
dr hab. Grzegorz Niziołek
dr hab. Olga Katafiasz
dr Iga Gańczarczyk
dr hab. Tadeusz Bradecki
dr Michał Borczuch
Konkretne pozycje literatury podstawowej i uzupełniającej znajdą się w
kartach przedmiotów.
Projektor, odtwarzacz cd, odtwarzacz mp3, mp4. Materiały niezbędne
do publicznej prezentacji prac studentów określane każdorazowo z
końcem semestru.
Przedstawienie warsztatowe i dyplomowe - realizowane w warunkach
profesjonalnych, pełnospektaklowe
Download