„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH”

advertisement
Studia podyplomowe:
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH”
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami i modelami zarządzania
ryzykiem w Podmiotach Leczniczych, identyfikacja i reakcja na konkretne zagrożenia, umiejętne
działanie w sytuacjach kryzysowych oraz przekazanie wiedzy o zagrożeniach pozwalającej na
świadome zarządzanie ryzykiem.
Adresaci: Studia kierowane są do kadry zarządzającej placówkami Ochrony Zdrowia, w tym
obecnych i przyszłych Prezesów Spółek Prawa Handlowego oraz osób zainteresowanych
zdobyciem i pogłębianiem wiedzy w powyższym zakresie.
Wymagania ogólne i poziom wykształcenia: studia przeznaczone dla osób z wyższym
wykształceniem.
Czas trwania studiów: 2 semestry, 10 zjazdów - 180 godz. Zajęcia będą odbywały się w piątki
i soboty.
Warunki ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem do indeksu,
uzyskanie wymaganych zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów
i zdanie egzaminu kończącego.
Zakładane efekty kształcenia: Studia przygotowują kadrę kierowniczą do efektywnego
zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych. Zapoznają słuchaczy z różnymi modelami
ryzyk, wskazują ścieżki ich identyfikacji i kontroli. W czasie studiów słuchacze nabywają
umiejętności przewidywania ryzyka, poznają techniki jego zapobiegania lub minimalizacji.
Absolwenci studiów potrafią pracować w stresie oraz zarządzać zespołem i emocjami. Studia
przygotowują również do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.
Ramowy program studiów:
Lp.
Przedmiot
semestr
Liczba
godzin
ogółem
Forma
zaliczenia
przedmiotu
Punkty
ECTS
1
2
3
4
5
6
I
9
Zal.
2
I
9
Zal.
2
I
9
Zal.
3
Prawo medyczne a ryzyko dla Podmiotów leczniczych
I
18
Zal.
7
5
Ryzyko w zakażeniach szpitalnych
I
9
Zal.
4
6
Sposoby reagowania pracodawcy na postępowanie
przedstawicieli związków zawodowych i rad
pracowników Podmiotów leczniczych
I
9
Zal.
2
7
Kontrola Zarządcza w Podmiotach leczniczych
I
9
Zal.
6
I
9
Zal.
3
I
9
Zal.
2
1
2
3
4
8
9
Ryzyko a sytuacja kryzysowa
Ryzyko w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia identyfikacja
Ryzyko w komunikacji wewnętrznej pracowników
ochrony zdrowia
Zarządzanie ryzykiem a procesy jakościowe
w Podmiotach leczniczych
Ryzyko złego wizerunku, Autoprezentacja menadżera
Podmiotu leczniczego
suma godz. w semestrze I
90
suma punktów ECTS w semestrze I
31
1
Program naprawczy w Podmiotach leczniczych
II
9
Zal.
2
2
Ryzyko w ubezpieczeniach OC szpitali
II
9
Zal.
2
3
Ryzyko w zarządzaniu finansami i rachunkowości
w Podmiotach leczniczych
II
9
Zal.
3
4
Ryzyko w pracy z trudnym pacjentem
II
9
Zal.
2
5
Prawo Zamówień Publicznych i możliwe ryzyko dla
Podmiotu leczniczego
II
9
Zal.
3
6
Kontrole w Podmiotach leczniczych
II
9
Zal.
4
II
18
Zal.
6
II
18
Egzamin
9
7
8
Zarządzanie stresem i emocjami menedżerów służby
zdrowia
Audyty wewnętrzne systemu zarządzania jako narzędzie
monitorujące ryzyko
suma godz. w semestrze II
90
suma punktów ECTS w semestrze II
31
suma godz. w roku
180
suma punktów ECTS w roku
62
Opis efektów kształcenia:
W zakresie wiedzy:
–
–
–
–
–
zna zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych
zna metodologię zarządzania ryzykiem i zasady jej wdrażania
zna standardy kontroli zarządczej
zna podstawy zarządzania stresem i emocjami
zna rodzaje ryzyk i ścieżki ich identyfikacji
W zakresie umiejętności:
–
–
–
–
potrafi określić /zidentyfikować ryzyko i zarządzać nim
potrafi umiejętnie działać tak, aby mechanizmy kontrolne były adekwatne do ryzyka
i skuteczne
potrafi bardziej świadomie podejmować ryzyko oraz decyzje
potrafi umiejętnie reagować na działania związków zawodowych i rad pracowniczych
W zakresie kompetencji społecznych:
–
–
–
–
–
wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań
potrafi pełnić funkcje audytora wewnętrznego
potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe i zorganizować szkolenia w wybranych tematach
potrafi kłaść większy nacisk w procesie zarządzania na sprawy faktycznie istotne
potrafi ograniczać ryzyko nieetycznych zachowań
Sposób weryfikacji i udokumentowania zakładanych efektów kształcenia:
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia nastąpi podczas uczestnictwa słuchaczy
w wykładach, seminariach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, podczas analizy studiów
przypadków i zostanie udokumentowana w testach zaliczeniowych, przygotowanych
projektach, egzaminach i egzaminie kończącym studia.
Download