SYLABUS ogólnohum

advertisement
SYLABUS
MODUŁU KSZTAŁCENIA
rok akademicki 2015/2016
1.
NAZWA PRZEDMIOTU
Moduł przedmiotów ogólno humanistycznych
polska/angielska
2.
KOD PRZEDMIOTU
WRD-R-R+D-HS-1,2, WRD-R-R+D-AT-1,2, WRD-R-R+D- WZ-3,4
WRD-R-R+D-HSK-3,4, WRD-R-R+D-TŚ-5,6, WRD-R-R+D-5,6
3.
KIERUNEK
Reżyseria
WYDZIAŁ
4.
SPECJALNOŚĆ
Reżyseria dramatu
Dramaturg teatru
Reżyseria teatru muzycznego
5.
TYP PRZEDMIOTU
Historia sztuki- I r.- ogólny, fakultatywny
Antropologia teatru – II r. – ogólny, fakultatywny
Wybrane zagadnienia z filozofii i estetyki – II r. – ogólny, fakultatywny
Historia sztuki i kultury – II r. –ogólny, fakultatywny
Teatr i świat – III r. – ogólny, fakultatywny
Psychologia i psychiatria – III r. – ogólny(R), fakultatywny (D)
6.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Ogólna wiedza dotycząca szeroko pojętych zjawisk kultury
oraz kondycji ludzkiej w ujęciu psychologicznym i
socjologicznym. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł
sztuki, prądów kulturowych,
(WARUNKI
UCZESTNICTWA)
7.
WYMAGANIA KOŃCOWE
Umiejętność pracy nad adaptacją, tekstem własnym,
opracowaniem dramatu. Budowanie kontekstu kulturowego
i ikonograficznego dla podejmowanego tematu. Tworzenie
dramaturgii różnych form przedstawień teatralnych (teatr
tańca, teatr dramatyczny, performans)
8.
ETYKIETA LEKCYJNA
Kultura słowa, aktywny udział w zajęciach, umiejętność
prowadzenia dyskusji, systematyczna praca nad własnymi
projektami.
9.
CELE MODUŁU
Przygotowanie studentów do pracy nad autorskim
scenariuszem, dramatem lub adaptacją. Ćwiczenia
stylistyczne (praca nad językiem, postaciami, strukturą
tekstu). Poszukiwanie nowych sposobów konstruowania
tekstów dla teatru. Praca nad dramaturgią scen i
przedstawień. Umiejętność twórczego dialogu z reżyserem.
10.
ZAMIERZONE EFEKTY
W ZAKRESIE WIEDZY:
KSZTAŁCENIA
Student powinien:
- posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania walorów
interpretacji literackiej poszczególnych scen, dialogów, postaci
dramatycznych,
- posiadać zdolność kreatywnego myślenia o tekście a także
wypracować własne sposoby wyróżniania i interpretowania
tworzywa dramatycznego, dokonywać analizy treściowej i
1
porównawczej;
- posiadać wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;
- wykazywać się znajomością stylów i estetyk teatralnych (w
tym najnowszych trendów z zakresu określonych kierunków
sztuki i osiągnięcia najwybitniejszych przedstawicieli różnych
specjalności),
- znać podstawowe zagadnienia techniki dramatopisarskiej
oraz sposoby budowania dramaturgii spektaklu;
- mieć szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z
technologiami stosowanymi w teatrze i filmie (w ujęciu
całościowym) i być świadomym rozwoju technologicznego
związanego ze swoją specjalnością,
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
Student powinien:
- wykazać umiejętność rozumienia istoty konstrukcji
scenariusza, samodzielnego oceniania tekstu literackiego i
możliwości jego adaptacji dla teatru i filmu,
- posiadać zdolność rozumienia technologii realizacji widowisk
teatralnych, telewizyjnych i filmowych; stosowania zasad i
technik adaptacji utworów literackich i ich przekształcania na
język filmowy i teatralny,
- być przygotowanym do współdziałania z innymi osobami w
ramach prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym) i być zdolnym do podjęcia wiodącej roli w
takich zespołach;
- posiadać umiejętności z zakresu warsztatu w stopniu
niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych,
- posiadać umiejętność zrozumienia i zdefiniowania specyfiki
sytuacji dramatycznej oraz statusu postaci w tej sytuacji
- posiadać umiejętność zbudowania zadania dla aktora
- posiadać umiejętność konstruowania sceny lub sekwencji
scen w praktycznej realizacji z uwzględnieniem oprawy
plastycznej i muzycznej
- powinien posiadać umiejętności tworzenia rozbudowanych
prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na tematy
związane z ich specjalnością
W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
Student powinien:
- inicjować działania artystyczne w obrębie szeroko pojętej
kultury, w szczególności dotyczy to podejmowania projektów o
charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagających
współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki,
- posiadać umiejętność krytycznej oceny własnych działań
twórczych i artystycznych, oraz umieć poddać takiej ocenie
inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych
dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki teatralnej;
- wykazać się umiejętnością funkcjonowania w społeczeństwie
w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych, jak
też i umiejętnością swobodnego komunikowania się w
rzeczywistości zawodowej artysty sztuki teatralnej,
- prezentować skomplikowane i specjalistyczne zadania i
projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób
niemających doświadczenia w pracy nad projektami
artystycznymi;
11.
FORMY KSZTAŁCENIA
- Ćwiczenia (warsztatowe) - zajęcia grupowe lub indywidualne
– Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) -
12.
PUNKTY ECTS (nakład pracy
rok
I
studenta niezbędny do osiągnięcia
II
III
IV
V
zamierzonych efektów kształcenia)
semestr
Ilość
punktów
1
2
zal
zal
Psychologia i psychiatria – III r.
1
zal
zal
14.
SPOSÓB ZALICZENIA
Jw.
15.
JĘZYK WYKŁADOWY
Język polski/ angielski
Wybrane zagadnienia z filozofii i
estetyki – II r.
zal
zal.
notą
zal
zal.
notą
zal
zal.
notą
zal
zal.
notą
1
1
Historia sztuki i kultury – II r.
1
Teatr i świat – III r.
1
6
1
Antropologia teatru – II r.
1
1
5
1
METODY I KRYTERIA
OCENY
Historia sztuki- I r.
1
4
1
13.
1
3
7
8
9
10
(ewentualna możliwość prowadzenia
zajęć w innych językach- jakich)
16.
PROWADZĄCY
dr A. Król, dr hab. K. Bielawski, dr J.K. Młynarski, prof. J. Bomba
(stopień/tytuł naukowy)
17.
LITERATURA
Konkretne pozycje literatury podstawowej i uzupełniającej znajdą się w
kartach przedmiotów.
18.
UWAGI
Projektor, odtwarzacz cd, odtwarzacz mp3, mp4
Download