Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne drugiego stopnia

advertisement
Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne drugiego stopnia
Specjalność: Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Uzyskane umiejętności w procesie kształcenia :
Zapoznanie się ze sferą zabezpieczenia ludności, jej instytucjami i zadaniami do których
zostały powołane. Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi instrumentami, które służą
zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka i rozwiązywaniu szeregu problemów z tym
związanych, a zarazem kształtują poczucie bezpieczeństwa społecznego (np. sposoby
zabezpieczenia na wypadek utraty pracy, zdrowia, nieuchronnej starości itp.). Umiejętności te
przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych, użyteczności
publicznej i innych związanych z misją pomocy słabszym grupom społecznym.
Łączna liczba godzin: 300 (210 wykłady, 90 ćwiczenia); czas kształcenia - 3 semestry
Wykaz przedmiotów, osoby prowadzące, liczba godzin i treści programowe:
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej – dr Marek Tkaczuk, 30 godz.
sem. 2, zal.
Rola rozwiązań doktrynalno-ustrojowych w kreowaniu współczesnej polityki społecznej.
Wartości i zasady oraz ich wpływ na kształt polityki społecznej. Rodzaje i formy aktywnej
polityki społecznej. Międzynarodowe standardy i uwarunkowania polityki społecznej. Wkład
ekonomii społecznej w tworzenie wizerunku współczesnej polityki społecznej. Polityka
społeczna wobec problemów migracyjnych. Dialog społeczny a polityka społeczna.
2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej – dr Marek Tkaczuk, 30 godz., sem. 2, zal.
Geneza i rozwój wspólnotowej polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej Unii
Europejskiej i stosowane instrumenty. Prawa człowieka i ich respektowanie w państwach
członkowskich.
Wspólna
polityka
edukacyjna,
ochrona
zdrowia,
problemy
niepełnosprawności i ich rozwiązywanie. Polityka równości szans.
3. Systemy zabezpieczenia społecznego – dr Piotr Zieliński, 30 godz. sem. 2, zal.
Istota, geneza i etapy rozwoju zabezpieczenia społecznego. Formy organizacyjno-prawne
zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa, opiekuńcza) i zasady ich
realizacji. Ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczna w praktyce
zabezpieczenia społecznego w Polsce i wybranych krajach – zasady finansowania, zasady
podlegania, rodzaje i wysokość świadczeń, zasady koordynacji.
4. Ubezpieczenia zdrowotne – dr Piotr Zieliński, 30 godz. sem. 3, zal.
Istota ubezpieczenia zdrowotnego. Sposoby finansowania ochrony zdrowia. Modele
systemów opieki zdrowotnej i ich przekształcenia. Rozwój ochrony zdrowia w Polsce. Zasady
podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i prawo świadczeń. Jednostki organizacyjne systemu
finansowego ochrony zdrowia. Źródła finansowania polskiego systemu zdrowotnego. Opinie
społeczeństwa na temat funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.
5. Ubezpieczenia emerytalne – dr Piotr Zieliński, 30 godz. sem. 3, zal.
Istota ubezpieczenia emerytalnego. Metody finansowania emerytur. Rodzaje systemów
emerytalnych oraz przyczyny i tendencje ich modernizacji. Sposoby kalkulacji i wypłaty
świadczeń emerytalnych. Zasady organizacji i funkcjonowania trójfilarowego systemu
emerytalnego w Polsce. Pożądane zmiany w systemie.
6. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – dr Piotr Zieliński, 30 godz. sem. 3, zal.
Pojęcie ubóstwa. Mierzenie ubóstwa (kryteria, linie, wskaźniki) i konsekwencje stosowania
różnych metod badawczych. Zróżnicowanie w poziomie pauperyzacji ludności Unii
Europejskiej. Instrumenty walki z biedą w krajach Unii Europejskiej i ich skuteczność.
Rozmiary i dynamika zjawiska ubóstwa w Polsce. Wieloaspektowość przyczyn ubóstwa i
skutki pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Działania na rzecz ograniczania sfery ubóstwa
w Polsce i ich skuteczność .
7. Organizacje i instytucje pomocy społecznej – dr Marek Tkaczuk, 30 godz. sem. 4, zal.
Zadania i odbiorcy pomocy społecznej. Rodzaje instytucji tworzonych na potrzeby pomocy
społecznej. Cechy charakterystyczne organizacji społecznych działających w pomocy
społecznej. Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania organizacji non-profit.
Regionalne zróżnicowanie aktywności pozarządowych instytucji pomocy społecznej.
Zagrożenia i patologie dotykające organizacji pożytku publicznego.
8. Służby społeczne i praca socjalna – dr Marek Tkaczuk, 30 godz. sem. 4, zal.
Służby społeczne jako instytucje i jako podmioty polityki społecznej. Wybrane dziedziny
działalności służb społecznych. Formy aktywności służb społecznych wobec różnych
przejawów wykluczenia społecznego (uzależnień, bezdomności, sieroctwa społecznego, itp).
Rola służb społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Instrumentarium rehabilitacji osób
niepełnosprawnych .
9. Samorządowa polityka społeczna – dr Marek Tkaczuk, 30 godz. sem. 4, egz.
Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju. Pomoc społeczna w gminie i powiecie. Rola
samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. Prorodzinna polityka samorządu
terytorialnego. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego. Adresowane programy
społeczne samorządu terytorialnego. Czynniki determinujące oraz skala współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi. Znaczenie wolontariatu dla rozwoju
społeczności lokalnych.
10. Społeczne aspekty rynku pracy – dr Piotr Zieliński, 30 godz. sem. 4, egz.
Istota rynku pracy. Uwarunkowania podaży pracy: demograficzne, społeczno-gospodarcze,
aktywność zawodowa. Zjawisko bezrobocia w kontekście społecznym – stan, struktura,
przyczyny, następstwa). Czynniki kształtujące popyt na pracę. Instytucjonalne
uwarunkowania rynku pracy (instrumenty prawno-administracyjne, programy, instytucje,
służby publiczne, dialog społeczny i partnerstwo, finansowanie).
Sylwetka absolwenta specjalności
Absolwent specjalności będzie posiadał poszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań zjawisk
społecznych. Będzie znał zasadnicze problemy rozwoju społecznego, gospodarczego i
demograficznego oraz pracy samorządowej i organizacji pozarządowych na rzecz różnych
grup społecznych. Będzie rozumiał i umiał analizować przyczyny szeregu problemów
społecznych w aspekcie wielokierunkowych zależności w tej dziedzinie. Nabędzie też
umiejętność poszukiwania trafnych rozwiązań w mechanizmach rozwoju gospodarki,
systemie prawno-administracyjnym, finansowym i instytucjonalnym. Absolwent specjalności
będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej, samorządach, instytucjach i
jednostkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie i ochronę elementarnych potrzeb
społecznych ludności.
Kierunek Ekonomia - studia niestacjonarne drugiego stopnia; 2010/2011
Specjalność: Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
Uzyskane umiejętności w procesie kształcenia :
Zapoznanie się ze sferą zabezpieczenia ludności, jej instytucjami i zadaniami do których zostały powołane.
Nabycie umiejętności posługiwania się różnymi instrumentami, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb
człowieka i rozwiązywaniu szeregu problemów z tym związanych, a
zarazem kształtują poczucie
bezpieczeństwa społecznego (np. sposoby zabezpieczenia na wypadek utraty pracy, zdrowia, nieuchronnej
starości itp.). Umiejętności te przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych,
użyteczności publicznej i innych związanych z misją pomocy słabszym grupom społecznym.
Łączna liczba godzin: 120 (90 wykłady, 30 ćwiczenia); czas kształcenia - 3 semestry
Wykaz przedmiotów, osoby prowadzące, liczba godzin i treści programowe:
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej – dr Marek Tkaczuk, 20 godz.
sem. 2, zal.
Rola rozwiązań doktrynalno-ustrojowych w kreowaniu współczesnej polityki społecznej. Wartości i zasady oraz
ich wpływ na kształt polityki społecznej. Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. Międzynarodowe
standardy i uwarunkowania polityki społecznej. Wkład ekonomii społecznej w tworzenie wizerunku
współczesnej polityki społecznej. Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych. Dialog społeczny a
polityka społeczna.
2. Systemy zabezpieczenia społecznego – dr Piotr Zieliński, 20 godz. sem. 2, zal.
Istota, geneza i etapy rozwoju zabezpieczenia społecznego. Formy organizacyjno-prawne zabezpieczenia
społecznego (ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa, opiekuńcza) i zasady ich realizacji. Ubezpieczenia społeczne,
zaopatrzenie społeczne i pomoc społeczna w praktyce zabezpieczenia społecznego w Polsce i wybranych krajach
– zasady finansowania, zasady podlegania, rodzaje i wysokość świadczeń, zasady koordynacji.
3. Ubezpieczenia społeczne – dr Piotr Zieliński, 20 godz. sem. 3, egz.
Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń społecznych w świetle literatury
przedmiotu. Struktura systemu ubezpieczeń w Polsce. Ubezpieczenie emerytalne – zasady podlegania,
finansowania i kalkulacji oraz wypłaty świadczenia (trzy filary systemu emerytalnego). Ubezpieczenie rentowe.
Inne rodzaje ubezpieczeń: w przypadku choroby i macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – dr Piotr Zieliński, 20 godz. sem. 4, egz.
Pojęcie ubóstwa. Mierzenie ubóstwa (kryteria, linie, wskaźniki) i konsekwencje stosowania różnych metod
badawczych. Zróżnicowanie w poziomie pauperyzacji ludności Unii Europejskiej. Instrumenty walki z biedą w
krajach Unii Europejskiej i ich skuteczność.
Rozmiary i dynamika zjawiska ubóstwa w Polsce.
Wieloaspektowość przyczyn ubóstwa i skutki pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Działania na rzecz
ograniczania sfery ubóstwa w Polsce i ich skuteczność .
5. Organizacje i instytucje pomocy społecznej – dr Marek Tkaczuk, 20 godz. sem. 4, egz.
Zadania i odbiorcy pomocy społecznej. Rodzaje instytucji tworzonych na potrzeby pomocy społecznej. Cechy
charakterystyczne organizacji społecznych działających w pomocy społecznej. Ekonomiczno-finansowe aspekty
funkcjonowania organizacji non-profit. Regionalne zróżnicowanie aktywności pozarządowych instytucji pomocy
społecznej. Zagrożenia i patologie dotykające organizacji pożytku publicznego.
6. Samorządowa polityka społeczna – dr Marek Tkaczuk, 20 godz., sem. 4, egz.
Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju. Pomoc społeczna w gminie i powiecie. Rola samorządu
terytorialnego w ochronie zdrowia. Prorodzinna polityka samorządu terytorialnego. Adresowane programy
społeczne samorządu terytorialnego. Czynniki determinujące oraz skala współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi. Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych.
Sylwetka absolwenta specjalności
Absolwent specjalności będzie posiadał poszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań zjawisk społecznych. Będzie
znał zasadnicze problemy rozwoju społecznego, gospodarczego i demograficznego oraz pracy samorządowej i
organizacji pozarządowych na rzecz różnych grup społecznych. Będzie rozumiał i umiał analizować przyczyny
szeregu problemów społecznych w aspekcie wielokierunkowych zależności w tej dziedzinie. Absolwent
specjalności będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej, samorządach, instytucjach i
jednostkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie i ochronę elementarnych potrzeb społecznych ludności.
Download