informator o studiach

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
INFORMATOR O STUDIACH
BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
(ECTS)
Lublin 2011
Wersja skrócona w roku 2013, zawierająca wyłącznie informacje dotyczące programu
studiów obowiązującego w roku akademickim 2013/14 studentów III roku studiów I stopnia.
Programy studiów biologicznych i biotechnologicznych zgodne z obowiązującymi standardami
opracowała Komisja Programowa Studiów Biologicznych i Biotechnologicznych Wydziału Biologii i
Nauk o Ziemi UMCS kadencji 2005-2008 w składzie: prof. dr hab. Jan Fiedurek, prof dr hab. Teresa
Jakubowicz, prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń, dr hab. Bogdan Lorens, dr hab. Jacek Łętowski,
prof. dr hab. Wanda Małek, dr Grzegorz Nowak, prof. dr hab. Jerzy Rogalski (przewodniczący), dr hab.
Bernard Staniec, prof. dr hab. Reanata Śnieżko. Uzgodnienia w zakresie przedmiotów chemicznych dla
specjalności Nauczanie biologii i chemii – Prodziekan Wydziału Chemii 2005-2008 prof. dr hab. Władysław Janusz.
Późniejszych modyfikacji planu studiów dokonywały Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2008-2012:
ds. Studiów Biologicznych w składzie: dr hab. Halina Dziubińska (przewodnicząca), prof dr hab.
Teresa Jakubowicz, dr hab. Bogdan Lorens, dr Maria R. Nowak , prof. dr hab. Bernard Staniec, prof. dr
hab. Piotr Wlaź;
ds. Studiów Biotechnologicznych w składzie: prof. dr hab. Jan Fiedurek, prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń, prof. dr hab. Wanda Małek (przewodnicząca), dr Maria R. Nowak, dr Roman Paduch.
Opracowanie poszczególnych rozdziałów (z wyjątkiem I) i redakcja całości - dr Maria R. Nowak.
Spis treści
I.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Organizacja roku akademickiego
str. 4
II. Wydział Biologii i Biotechnologii
str. 5
III. Studia biologiczne
str. 7
III. 1. Studia biologiczne I stopnia (III rok studiów)
III. 1.1. Zasady studiowania
III. 1.2. Harmonogram przebiegu studiów biologicznych I stopnia
III. 1.3. Kursy obligatoryjne dla studiów biologicznych I stopnia
III. 1.3.1. Przedmioty podstawowe
III. 1.3.2. Przedmioty specjalizacyjne
III. 2. Studia biologiczne I stopnia – specj. Nauczanie biologii i chemii
III. 2.1. Zasady studiowania
III. 2.2. Harmonogram przebiegu studiów
III. 2.3. Kursy obligatoryjne dla specjalności nauczycielskiej
Przedmioty obligatoryjne dla kierunku biologia
Przedmioty z zakresu chemii
Przedmioty bloku pedagogicznego
IV. Studia biotechnologiczne
IV. 1. Studia biotechnologiczne I stopnia (III rok studiów)
IV. 1.1. Zasady studiowania
IV. 1.2. Harmonogram przebiegu studiów biotechnologicznych I stopnia
IV. 1.3. Kursy obligatoryjne dla studiów biotechnologicznych I stopnia
IV. 1.3.1. Przedmioty podstawowe
IV. 1.3.2. Przedmioty kierunkowe
str. 9
str. 13
str. 16
str. 18
str. 24
str. 27
str. 28
str. 31
str. 33
str. 35
str. 37
str. 46
str. 41
str. 42
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Organizacja roku akademickiego 2013/2014:
I. semestr zimowy trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r. i obejmuje:
1/ okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2013 r.
2/ wakacje zimowe - od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
3/ okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 26 stycznia 2014 r.
4/ zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r.
5/ przerwę międzysemestralną – od 10 do 16 lutego 2014 r.
II. semestr letni trwa od 17 lutego do 6 lipca 2014 r. i obejmuje:
1/ okres zajęć dydaktycznych – od 17 lutego do 16 kwietnia 2014 r.
2/ wakacje wiosenne – od 17 do 23 kwietnia 2014 r.
3/ okres zajęć dydaktycznych – od 24 kwietnia do 8 czerwca 2014 r.
4/ letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 9 czerwca do 6 lipca 2014 r.
III. wakacje letnie – od 7 lipca do 30 września 2014 r.
* w tym terminie odbywają się wszystkie planowe zaliczenia i egzaminy
Dodatkowe dni wolne: 2 maja 2014 r.
Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
28 lutego 2014 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
21 września 2014 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani. Nie mogą one kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
Wydział Biologii i Biotechnologii
Dziekanat Wydziału
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. 537-52-16, 537-52-14
Kierownik dziekanatu: mgr Maria Młynarska
Pracownicy dziekanatu: mgr Aleksandra Brzozowska, Jolanta Golas, Teodozja Widelska
e-mail: [email protected]
Władze Wydziału w kadencji 2012-2016
Dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Prodziekan: dr hab. Magdalena Staszczak
Prodziekan: dr hab. Adam Choma, prof. nadzw.
4
Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i ECTS
dr Grzegorz Nowak, Zakład Biochemii, tel. 537-57-39
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,
e-mail: [email protected]
Wydziałowy Koordynator ds. Programów Międzynarodowych
dr Barbara Michalec-Wawiórka, tel. 537-59-54
Zakład Biologii Molekularnej
ul. Akademicka 19, p. 9A, 20–033 Lublin
e-mail: [email protected]
Struktura Wydziału
W skład Wydziału Biologii i Biotechnologii wchodzą dwa Instytuty: Biologii i Biochemii
(z trzynastoma zakładami i jedną pracownią), Mikrobiologii i Biotechnologii (z pięcioma zakładami) oraz trzy wydziałowe Pracownie: Komputerowa, Mikroskopii Elektronowej i Muzeum Zoologiczne.
Na wydziale zatrudnionych jest ok. 220 osób, w tym blisko 140 pracowników naukowodydaktycznych. Pracownicy Wydziału BiB współpracują z blisko 20 ośrodkami naukowymi
na świecie.
Dydaktyka
Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach: biologia i biotechnologia.
W roku akademickim 20123/14 na obu kierunkach realizowane są 3-letnie studia stacjonarne I stopnia i 2-letnie studia stacjonarne II stopnia. W ramach 3-letnich stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku biologia prowadzone są zajęcia dla III roku specjalności nauczycielskiej – nauczanie biologii i chemii. Na studiach II stopnia prowadzone są trzy specjalności
eksperymentalne na kierunku biologia (biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna oraz
mikrobiologia) i dwie na kierunku biotechnologia (biotechnologia ogólna i biotechnologia
medyczna).
Wydział oferuje także absolwentom obu kierunków stacjonarne i niestacjonarne studia III
stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe.
Studenci I i II roku studiów I, II i III stopnia obu kierunków studiują w nowym systemie
kształcenia, regulowanym znowelizowaną ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” i przyjętymi w tej ustawie Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Informacja o Instytutach i Zakładach Wydziału BiB znajduje się na stronie internetowej Wydziału
5
III. Studia biologiczne
III. 1. Studia biologiczne pierwszego stopnia
(niespecjalizowane)
III. 1. 1. Zasady studiowania
1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu licencjata.
2. Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach
zawodowych.
[...]
4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
podstawowe – obejmujące podstawowe i kierunkowe treści kształcenia zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi dla kierunku biologia;
specjalizacyjne – związane z wybranym przez studenta zakresem pracy dyplomowej
i miejscem jej wykonywania.
Część przedmiotów podstawowych dla kierunku biologia jest również, co do treści, podstawowa dla kierunku biotechnologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przyporządkowanych tym kierunkom i różniących się zakresem, wersjach – kursu podstawowego i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu może,
w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wersję, jeśli
nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie.
Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmiotami
obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a także wykłady z przedmiotów
specjalizacyjnych na kierunku biotechnologia. Za odpłatnością student może uczęszczać na
przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.
5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli
podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium liczone są do średniej z ocen.
W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia
stopień nie jest wliczany do średniej.
6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu
i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest
w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego
przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich
zaliczenia. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia
przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje
1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia – 0,5 punktu. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punktów stanowi 1/10 ich
wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką dydaktyczną – 1/10.
9
Wyjątkiem są zajęcia z języka obcego, którym przyporządkowano punkty wg wymagań
standardów.
Przedmioty podstawowe III roku (godziny, punkty, forma zaliczenia)
Biotechnologia
Ćwiczenia terenowe
Fizjologia roślin KR
Immunologia z el. wirusologii
Inżynieria genetyczna KP
Język angielski
Mechanizmy ewolucji
30
45
90
75
45
30
30
1
4,5
8
6,5
3,5
5
2,5
zal.
zal.
egz.
egz.
kol.
egz.
egz.
7. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych (podstawowych i specjalizacyjnych) przewidzianych w tym semestrze
planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60.
Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec
roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub
zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.
8. Uczelnia zapewnia możliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach
prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Każdy student obowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2
(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE). Obowiązkowym dla studentów biologii jest język angielski. Za zaliczenie kursu języka angielskiego do końca VI
semestru student otrzymuje 5 punktów.
[...]
11. Pod koniec drugiego roku (nie później niż do końca kwietnia) student dokonuje wyboru
zakresu tematycznego pracy licencjackiej (profilu specjalizacyjnego) i związanego z tym
miejsca jej przygotowywania: w zakresie biochemii oraz biologii ogólnej i eksperymentalnej
jest to Instytut Biologii i Biochemii, w zakresie mikrobiologii – Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. Liczba miejsc przyporządkowanych profilom specjalizacyjnym jest limitowana,
jednak nie mniejsza niż 20. W przypadku zgłoszenia się kandydatów w liczbie przekraczającej limit, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów. Wybór profilu wiąże się z koniecznością zaliczenia przedmiotów specjalizacyjnych, których lista podana jest poniżej. Student obowiązany jest zaliczyć te
przedmioty do końca VI semestru.
10
Przedmioty specjalizacyjne (godziny, punkty, forma zaliczenia)
Profil: Biochemia
Analiza instrumentalna
Biotechnologia
Enzymologia KR
Wykład monograficzny
75
60
90
30
6,5
5
8
1
egz.
egz.
egz.
zal.
Profil: Biologia ogólna i eksperymentalna
Anatomia roślin
Embriologia i histologia zwierząt
Podstawy fitopatologii
Struktura a funkcja komórki
60
75
60
45
5
6,5
5
3,5
egz.
egz.
zal.
kol.
Profil: Mikrobiologia
Biologia molekularna II
Mikologia kliniczna
Protozoologia
Techniki laboratoryjne
90
45
30
60
8
4
2
6
egz.
egz.
kol.
zal.
Dla każdego profilu: Licencjat
Seminarium dyplomowe
45
10
–
egz.
zal.
12. Na początku V semestru (nie później niż do końca października) studenci, w uzgodnieniu
z dyrektorem odpowiedniego instytutu wybierają zakład, w którym chcą przygotowywać pracę dyplomową, i opiekuna tej pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna
seminarium dyplomowe w wymiarze 45 godzin. Za napisanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 10 punktów.
13. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami związanymi z przebiegiem studiów i wyborem
profilu i miejsca wykonywania pracy dyplomowej student może zwracać się do opiekuna. Na
trzecim roku opiekę sprawuje pracownik wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym
student wykonuje pracę dyplomową.
14. Do uzyskania dyplomu konieczne jest:
a. zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych, praktyki zawodowej i przewidywanych w programie szkoleń;
b. uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 180;
c. przygotowanie pracy dyplomowej;
d. zdanie egzaminu dyplomowego do końca VI semestru.
Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy dyplomowej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych dla
trzech pierwszych lat studiów.
15. Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na
kierunku biologia.
11
Absolwent studiów biologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia biologicznych
studiów drugiego stopnia.
12
III. 1.2. Harmonogram przebiegu studiów biologicznych I stopnia [...]
Ćwiczenia: K – konwersatoria, L – lektoraty, T – ćwicz. terenowe; pozostałe – laboratoria.
KP – kurs podstawowy, KR – kurs rozszerzony.
III rok
Profil: biochemia
Semestr V
Nazwa przedmiotu
Analiza instrumentalna
Ćwiczenia terenowe
Immunologia z el. wirusologii
Inżynieria genetyczna KP
Język angielski
Mechanizmy ewolucji
Wykład monograficzny
Godziny Wykład
75
45
75
45
30
30
30
30
–
30
15
–
15
30
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
45
45 T
45
30
30
15 K
–
egz.
zal.
egz.
kol.
egz.
egz.
zal.
6,5
4,5
6,5
3,5
5
2,5
1
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
Razem w semestrze V: 330 godz., 29,5 p.
Semestr VI
Nazwa przedmiotu
Biotechnologia
Enzymologia KR
Fizjologia roślin KR
Licencjat:
seminarium, praca dyplomowa
Godziny Wykład
60
90
90
30
30
30
30
60
60
egz.
egz.
egz.
5
8
8
45
–
45
zal.
10
Razem w semestrze VI: 285 godz., 31 p.
Za III rok 615 godz., 60, 5 p.
Po 3 latach 2265 godz., 181,5 p.
13
III rok
Profil: biologia ogólna i eksperymentalna
Semestr V
Nazwa przedmiotu
Ćwiczenia terenowe
Immunologia z el. wirusologii
Inżynieria genetyczna KP
Język angielski
Mechanizmy ewolucji
Podstawy fitopatologii
Struktura a funkcja komórki
Godziny Wykład
45
75
45
30
30
60
45
–
30
15
–
15
15
15
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
45 T
45
30
30
15 K
45
30
zal.
egz.
kol.
egz.
egz.
zal.
kol.
4,5
6,5
3,5
5
2,5
5
3,5
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
Razem w semestrze V: 330 godz., 30,5 p.
Semestr VI
Nazwa przedmiotu
Anatomia roślin
Biotechnologia
Embriologia i histologia zwierząt
Fizjologia roślin KR
Licencjat:
seminarium, praca dyplomowa
Godziny Wykład
60
30
75
90
30
30
30
30
30
–
45
60
egz.
zal.
egz.
egz.
5
1
6,5
8
45
–
45
zal.
10
Razem w semestrze VI: 300 godz., 30,5 p.
Za III rok 630 godz., 61 p.
Po 3 latach 2280 godz., 182 p.
14
III rok
Profil: mikrobiologia
Semestr V
Nazwa przedmiotu
Godziny Wykład
Ćwiczenia terenowe
Immunologia z el. wirusologii
Inżynieria genetyczna KP
Język angielski
Mechanizmy ewolucji
Protozoologia
Techniki laboratoryjne
45
75
45
30
30
30
60
–
30
15
–
15
15
–
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
45 T
45
30
30
15 K
15
60
zal.
egz.
kol.
egz.
egz.
kol.
zal.
4,5
6,5
3,5
5
2,5
2
6
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
Razem w semestrze V: 315 godz., 30 p.
Semestr VI
Nazwa przedmiotu
Biologia molekularna II
Biotechnologia
Fizjologia roślin KR
Mikologia kliniczna
Licencjat:
seminarium, praca dyplomowa
Godziny Wykład
90
30
90
45
30
30
30
15
60
–
60
30
egz.
zal.
egz.
egz.
8
1
8
4
45
–
45
zal.
10
Razem w semestrze VI: 300 godz., 31 p.
Za III rok 615 godz., 61 p.
Po 3 latach 2265 godz., 182 p.
15
III. 1. 3. Kursy obligatoryjne dla kierunku biologia
Nazwa przedmiotu
[Ang.]*
KOD
a. imię i nazwisko prowadzącego przedmiot
b. semestr; wymiar godzinowy, forma nauczania, liczba punktów ECTS
c. wymagania wstępne
d. forma zaliczenia przedmiotu, sposób oceny
e. efekty/cele kształcenia
f. treści merytoryczne przedmiotu
Literatura: zalecane podstawowe podręczniki. Pozostałe pozycje literatury, z uwagi na ich częstą aktualizację, podawane są z chwilą rozpoczęcia zajęć.
*możliwość prowadzenia przedmiotu w języku angielskim
III. 1. 3. 1. Przedmioty podstawowe
Biotechnologia *
BTCJR
a. prof. dr hab. Jerzy Rogalski
b. semestr VI; 30 godz. wykł., 1 p.
c. –
d. zaliczenie – test
e. znajomość zakresu zainteresowań biotechnologii, znajomość podstawowych technik przygotowawczych oraz badawczych stosowanych w biotechnologii, znajomość zasad planowania eksperymentów i procesów biotechnologicznych
f. Wprowadzenie do biotechnologii. Warunki i sposoby prowadzenia bioprocesów. Namnażanie materiału biologicznego (hodowle komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów).
Wydzielanie i oczyszczanie biopreparatów. Biokatalizatory immobilizowane. Biotechnologia
klasyczna i nietradycyjna. Biotechnologia farmaceutyczna i kosmetyczna. Terapie genowe.
Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).
Chmiel, A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN 1994; Malepszy S. Biotechnologia
roślin. PWN 2001; Viestrus, U.E., Szmite, I.A., Żilewicz, A.W. Biotechnologia - substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura. WNT 1992.
* wykład, wspólny dla całego roku, jest częścią przedmiotu specjalizacyjnego dla profilu biochemia.
Ćwiczenia terenowe
ĆTEXX
a. pracownicy Zakładów: Botaniki i Mykologii, Geobotaniki, Anatomii Porównawczej i Antropologii, Zoologii.
b. semestr V (I połowa lipca przed rozpoczęciem semestru) Tatrzański Park Narodowy; 45
godz. ćwicz. ter., 4,5 p.
c. zaliczone ćwiczenia z botaniki i zoologii
16
d. zaliczenie – sprawozdanie w formie prezentacji lub posteru, zielnik
e. zrozumienie podstawowych procesów ekologicznych działających w systemach górskich
f. Flora (rośliny zarodnikowe i naczyniowe) i fauna (bezkręgowce i kręgowce) górzystej części kraju. Przystosowania roślin i zwierząt do życia w tych warunkach. Piętrowy układ roślinności i fauny. Wpływ warunków siedliskowych (gleba i klimat) na rozmieszczenie roślin
i zwierząt. Zbiór, preparowanie i oznaczanie materiałów.
Mirek, Z. (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kraków-Zakopane: TPN 1996; klucze, przewodniki i atlasy do poszczególnych grup roślin i zwierząt
Fizjologia roślin – kurs rozszerzony
FRRWM
a. dr hab. Waldemar Maksymiec
b. semestr VI; 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.), 8 p.
c. –
d. egzamin pisemny
e. znajomość procesów fizjologicznych organizmów roślinnych, ich współdziałania i regulacji
f. Podstawowe procesy odpowiedzialne za funkcjonowanie organizmu roślinnego jako całości.
Budowa i fizjologiczna charakterystyka komórki roślinnej. Procesy metaboliczne. Energetyka
komórki. Aktywna i bierna wymiana substancji chemicznych pomiędzy komórką a otoczeniem. Gospodarka wodna. Gospodarka mineralna. Auto- i heterotrofia roślin. Transport substancji organicznych i nieorganicznych w organizmie roślinnym. Procesy wydzielnicze i wydalnicze. Wzrost i rozwój roślin. Fitochrom – funkcje fizjologiczne i metaboliczne. Rozmnażanie roślin. Interakcje komórkowe w obrębie organizmu. Ruchy roślin. Reakcje roślin na
czynniki stresowe w środowisku wzrostu.
Kopcewicz, J., Lewak, S. Fizjologia roślin. PWN 2002; Czerwiński, W. Fizjologia roślin. PWN 1976; Taiz, L.,
Zeiger, E. Plant Physiology. Spectrum Akademischer Verlag 2006.
Immunologia z elementami wirusologii
IMWMS
a. prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
b. semestr V; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. zaliczony kurs mikrobiologii
d. egzamin – test
e. umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami immunologicznymi i wirusologicznymi; rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii
i medycynie
f. Charakterystyka wybranych grup wirusów, odporność nieswoista w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych oraz jej mechanizmy. Komórki immunologicznie kompetentne i ich funkcje. Odpowiedź immunologiczna humoralna i komórkowa. Antygeny i przeciwciała. Niektóre
techniki immunologii komórkowej. Odczyny serologiczne.
Jakóbisiak, M. (red.) Immunologia. PWN 2007; Collier, L., Oxford, J. Wirusologia. PZWL 2005; KandeferSzerszeń, M. (red.) Ćwiczenia z immunologii. UMCS 1993.
Inżynieria genetyczna – kurs podstawowy
a. dr hab. Andrzej Mazur
b. semestr V; 45 godz. (15 godz. wykł., 30 godz. lab.), 3,5 p.
17
IGPAM
c. zaliczone kursy genetyki i biochemii
d. kolokwium – test
e. rozumienie możliwości wykorzystania rekombinacji materiału genetycznego in vitro oraz
technik i osiągnięć współczesnej biologii molekularnej w biotechnologii, badaniach biologicznych i medycznych
f. Techniki otrzymywania i wprowadzania rekombinowanego DNA do komórek. Mapowanie
fizyczne: biblioteki genomowe, sekwencje EST i STS. Ustalanie funkcji genu: mutageneza,
„knockout” genowy. Sekwencjonowanie DNA: techniki, projekty. Analizy transkryptomu:
Real Time PCR, mikromacierze. Badania proteomu komórki: interakcje białko-DNA i białkobiałko. Zastosowania i bezpieczeństwo technik inżynierii genetycznej.
Brown, T.A. Genomy. PWN 2001; Lewin, B. Genes VII. Oxford University Press 2000.
Mechanizmy ewolucji
MEEGN
a. dr Grzegorz Nowak
b. semestr V; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. konw.), 2,5 p.
c. zaliczone kursy biochemii i genetyki
d. egzamin pisemny, ocenienie ciągłe
e. zrozumienie molekularnych mechanizmów generujących zmienność osobniczą i znaczenia
zmienności dla procesów makroewolucji
f. Ewolucja biologiczna – ewolucjonizm przed Darwinem, darwinizm, współczesny neodarwinizm. podstawowe pojęcia współczesnej teorii ewolucji. Mikroewolucja: mechanizmy dziedziczenia, zmienność genetyczna i osobnicza, naturalna selekcja na poziomie organizmów,
równowaga mutacyjno-selekcyjna. polimorfizm genetyczny i jego znaczenie dla ewolucji.
Filogeneza: metody rekonstrukcji filogenezy na podstawie danych morfologicznych i danych
molekularnych; rekonstrukcje kladystyczne. Współczesne problemy teorii ewolucji.
Krzanowska, H., Łomnicki A. (red.) Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, 2002. Price, P.W. Biological Evolution. Saunders College Publishing, 1996; Moya, A., Font, E. (eds). Evolution. From molecules to ecosystems. Oxford
University Press 2004.
III. 1.3.2. Przedmioty specjalizacyjne
Analiza instrumentalna
ANIGJ
a. dr Grzegorz Janusz
b. semestr V; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. egzamin pisemny
e. poznanie budowy, zasady działania i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia doświadczeń w laboratorium biochemicznym.
f. Metody sterylizacji podłóż hodowlanych i sprzętu laboratoryjnego, sprzęt ciśnieniowy,
sprzęt termostatujący. Instrumentalne metody optyczne, elektrometryczne, rozdzielcze. Urządzenia i aparaty pomocnicze oraz zastosowanie technik komputerowych w analizie instrumentalnej. Ćwiczenia: praktyczna obsługa aparatów, zasada działania oraz codzienna obsługa, interpretacja uzyskanych wyników.
18
Witkiewicz, Z. Podstawy chromatografii. WNT 1995; Szyszko, E. Instrumentalne metody analityczne. PZWL
1985; Adamowicz, A. i in. Analiza instrumentalna. PZWL 1983.
Anatomia roślin
ANRKW
a. dr hab. Krystyna Winiarczyk
b. semestr VI; 60 godz. (30 godz. wykł., 30 godz. lab.), 5 p.
c. zaliczony kurs botaniki
d. egzamin pisemny lub ustny
e. poznanie i zrozumienie budowy anatomicznej roślin
f. Budowa anatomiczna: mszaków, paprotników - modyfikacje układu przewodzącego, roślin
nago- i okrytonasiennych. Budowa organów: korzenia, pędu, liścia, kwiatu, owocu. Rozwój
endogenny korzeni bocznych. Rozwój egzogenny liści. Merystemy wierzchołkowe korzeni
i pędów paprotników, nago- i okrytonasiennych. Merystemy wstawowe i boczne. Merystem
generatywny. Histogeneza i organogeneza w ujęciu ewolucyjnym. Eksperymenty morfogenetyczne.
Hejnowicz, Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN 2002; Cebrat, J. Atlas anatomii roślin. Wyd.
Uniwersytetu Przyrodniczego 2007; Wędzony, M. Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników. PAN Kraków 1996.
Biologia molekularna II
BM2MT
a. dr hab. Marek Tchórzewski
b. semestr VI; 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.), 8 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. egzamin pisemny
e. poszerzenie wiedzy uzyskanej na kursie podstawowym biologii molekularnej, szczególnie
w zakresie molekularnych podstaw chorób bakteryjnych, wirusowych i prionowych oraz
procesów odpornościowych organizmu
f. Synteza białek u wirusów. Regulacja translacji. Białka sekrecyjne. Receptory sygnałów.
Cykl komórkowy i jego regulacja. Mechanizm onkogenezy. Molekularne podstawy procesów
odpornościowych. Priony i choroby prionowe.
Węgleński, P. (red.) Genetyka molekularna. PWN 1995; Lewin, B. Genes V. Oxford University Press 1995; Lassota, Z. (red.) Biologia molekularna. PWN 1989.
Biotechnologia
BTBJR
a. prof. dr hab. Jerzy Rogalski
b. semestr VI; 60 godz. (30 godz. wykł., 30 godz. lab), 5 p.
c. zaliczone kursy biochemii i mikrobiologii
d. egzamin – pisemny test
e. znajomość zakresu zainteresowań biotechnologii, podstawowych technik przygotowawczych oraz badawczych stosowanych, znajomość zasad planowania eksperymentów i procesów biotechnologicznych
f. treści wykładu i literatura – patrz: przedmioty podstawowe. Ćwiczenia poświęcone będą
praktycznemu zastosowaniu procesów biotechnologicznych w gospodarstwie domowym.
19
Embriologia i histologia zwierząt
EHZAG
a. prof. dr hab. Antoni Gawron
b. semestr VI; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. zaliczone kursy biologii komórki, anatomii, fizjologii zwierząt
d. egzamin ustny
e. znajomość mechanizmów rozrodu i rozwoju zarodkowego zwierząt oraz budowy histologicznej i anatomicznej organizmów zwierzęcych.
f. Sposoby rozmnażania zwierząt. Istota rozmnażania płciowego. Rozród płciowy. Dobór
płciowy. Gametogeneza, regulacja czynności gonad. Zapłodnienie, bruzdkowanie i gastrulacja. Sposoby i mechanizmy rozwoju zarodkowego w okresie gastrulacji, narządy pierwotne.
Przystosowanie do życia zarodkowego i narządy przejściowe. Procesy morfogenetyczne
w późniejszych stadiach ontogenezy. Rozród człowieka. Etapy rozwoju zarodka ludzkiego.
Poród. Zapłodnienie in vitro i klonowanie.
Histologia ogólna (tkanki zwierzęce) i histologia szczegółowa (budowa narządów).
Jura, Cz. i in. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. PWN 2005; Twyman, R.M. Biologia rozwoju. PWN
2003; Sawicki, W. Histologia. PZWL 2005.
Enzymologia – kurs rozszerzony [Ang.]
ENRMS
a. dr hab. Magdalena Staszczak
b. semestr VI; 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.), 8 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. egzamin pisemny; ćwiczenia – ocenianie ciągłe, dwa sprawdziany
e. znajomość budowy, funkcji i mechanizmów działania enzymów oraz zastosowań biokatalizy w medycynie i przemyśle
f. Historia enzymologii. Nomenklatura i klasyfikacja enzymów. Metody izolowania i oczyszczania enzymów. Struktura białek enzymatycznych. Kompleksy wieloenzymowe. Kofaktory
enzymów: jony metali, kofaktory organiczne. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Reakcje
z więcej niż jednym substratem. Mechanizmy katalizy: efekty entropowe, efekt deformacji
substratu, kataliza kwasowo-zasadowa, kataliza kowalencyjna. Inhibicja: nieodwracalna; odwracalna – kompetycyjna, niekompetycyjna, akompetycyjna. Enzymy allosteryczne: enzymy
klasy K, enzymy klasy V, efektory allosteryczne, interakcje homo- i heterotropowe. Kontrola
aktywności enzymów. Mechanizmy wewnątrzkomórkowej degradacji białek. Kliniczne aspekty enzymologii.
Copeland, R.A. Enzymes: A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis. Wiley-VCH
2000; Price, N.C., Stevens, L Fundamentals of enzymology: the cell and molecular biology of catalytic proteins. 3rd
ed. Oxford University Press 1999; Witwicki, J. , Ardelt, W. (red.). Elementy enzymologii. PWN 1984; bieżąca literatura naukowa.
Mikologia kliniczna
MKLMK
a. dr Monika Marek-Kozaczuk
b. semestr VI; 45 godz. (15 godz. wykł., 30 godz. lab.), 4 p.
c. zaliczony kurs mikrobiologii
d. egzamin pisemny; ocenianie ciągłe
e. znajomość biologii grzybów chorobotwórczych oraz podstaw diagnostyki grzybic
20
f. Biologia i ekologia grzybów chorobotwórczych. Czynniki predysponujące do zakażeń grzybiczych. Antybiotyki i antybiotykoterapia. Mikotoksykozy. Podstawy diagnostyki mikologicznej. Przegląd najważniejszych grzybic powierzchniowych, podskórnych, układowych –
objawy kliniczne oraz czynniki patogenezy.
Kowalczuk, E. Ćwiczenia z mikologii lekarskiej. UMCS 1998; Szepietowski, J. Grzybice skóry i paznokci. WMP
2001; Adamski, Z., Batura-Gabryel, H. Mikologia lekarska. WNAM 2005.
Podstawy fitopatologii
PFIWM
a. prof. dr hab. Wiesław Mułenko
b. semestr V; 60 godz. (15 godz. wykł., 45 godz. lab.), 5 p.
c. zaliczony kurs botaniki i/lub mikologii
d. zaliczenie – pisemny sprawdzian
e. umiejętność rozpoznawania symptomów chorobowych u roślin, znajomość czynników abiotycznych wywołujących choroby, znajomość cech budowy najważniejszych organizmów
patogenicznych, umiejętność oceny stopnia degeneracji roślin
f. Podstawowe działy fitopatologii (symptomatologia, etiologia i epidemiologia, profilaktyka
i terapia). Definicja choroby. Fenotypowe objawy degeneracji roślin. Podział chorób, klasyfikacja objawów chorobowych. Czynniki chorobotwórcze biotyczne i abiotyczne. Sposoby
wnikania patogenów do ciała roślin. Źródła infekcji roślin. Czynniki środowiskowe warunkujące rozwój chorób. Podstawy epidemiologii, epifitozy, choroby endemiczne, pandemie. Przegląd najważniejszych grup organizmów fitopatogenicznych; gatunki inwazyjne.
Borecki, Z. Nauka o chorobach roślin. PWRiL 2001; Mańka, K. Fitopatologia leśna. PWRiL 1998; Kochman, J.
Zarys mikologii dla fitopatologów. SGGW 1981.
Protozoologia [Ang.]
PROMS
a. dr Marta Palusińska-Szysz
b. semestr V; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. lab.), 2 p.
c. zaliczone kursy zoologii i biologii komórki
d. kolokwium pisemne
e. rozumienie podstawowych mechanizmów procesów życiowych pierwotniaków; umiejętność wykorzystania różnych technik w diagnostyce pierwotniaków chorobotwórczych
f. Pierwotniaki jako samodzielne jednokomórkowe organizmy eukariotyczne. Miejsce Protozoa wśród Protista, relacja do Prokaryota i Metazoa. Molekularne podstawy taksonomii. Odżywianie. Patogeny i symbionty pierwotniaków. Pierwotniaki pasożytnicze człowieka.
Raabe, Z. Zarys protozoologii. PWN 1964; Sleigh, M.A. Protozoa and other Protists. Arnold, London 1989;
Smith, D. Molecular Biology of Parasitic Protozoa. Oxford Univ. Press 1996.
Seminarium dyplomowe
a. opiekun pracy licencjackiej
b. semestr VI; 45 godz., 4,5 p.
c. –
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe
SELXX
21
e. pogłębienie wiedzy z zakresu specjalności będącej przedmiotem pracy dyplomowej; znajomość podstawowych zasad pisania rozprawy naukowej i korzystania z literatury specjalistycznej
f. treści merytoryczne i literatura zgodne z tematyką pracy dyplomowej
Struktura a funkcja komórki
STRMS
a. dr Mirosława Schoenborn
b. semestr V; 45 godz. (15 godz. wykł., 30 godz. lab.), 3,5 p.
c. zaliczony kurs biologii komórki
d. kolokwium pisemne
e. znajomość cyklu życiowego komórki, mechanizmów embriogenezy i morfogenezy, czynników specjalizacji i różnicowania się komórek
f. Cykl życiowy komórki. Genetyczne podstawy procesów różnicowania się. Morfogeneza
tkanek i organów – migracja, agregacja, samoporządkowanie, wypiętrzanie, tworzenie połączeń. Bruzdkowanie i gastrulacja - etapy morfogenezy. Embriogeneza jamochłonów, owadów i kręgowców – elementy ewolucji komórek. Przykłady specjalizacji i zróżnicowania
komórek eukariotycznych: komórki gruczołowe, mięśniowe, nerwowe, krwi, okrywające.
Czynniki odróżnicowania. Zmiany ultrastruktury pod wpływem zmodyfikowanej informacji
genetycznej – zmiany właściwości błon komórkowych, szkieletu cytoplazmatycznego i metabolizmu w komórkach rakowych i zainfekowanych wirusami.
Browder, L.W., Erickson, C.A. Developmental Biology. Saunders College Publishing 1991; Kawiak, J.,
Mirecka, J. (red.) Podstawy cytofizjologii. PWN 1995; Bielańska-Osuchowska, Z. Struktura funkcjonalna komórek
i tkanek. PWN 1981.
Techniki laboratoryjne
TELCG
a. dr hab. Adam Choma, dr Przemysław Grela
b. semestr V; 60 godz. lab., 6 p.
c. –
d. zaliczenie – pisemny sprawdzian
e. opanowanie podstawowych technik stosowanych w biochemii i biologii molekularnej; znajomość budowy i obsługi stosowanej w tych technikach aparatury
f. Budowa i obsługa aparatów wraz z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich urządzeń
do oznaczeń: kolorymetrycznych, spektrofotometrycznych, fluorymetrycznych, nefelometrycznych, turbidymetrycznych, polarymetrycznych, refraktometrycznych oraz metodami
chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej. Spektroskopia mas i magnetyczny
rezonans jądrowy – nowoczesne techniki badań struktur biopolimerów. Metody dezintegracji
komórek. Metody izolacji struktur komórkowych. Metody frakcjonowania i analizy biopolimerów; chromatografia jonowymienna, sitowa, powinowactwa. Techniki elektroforetyczne.
Techniki immunochemiczne. Zastosowanie izotopów w enzymologii.
Witkiewicz, Z. Podstawy chromatografii. WNT 1995; Zieliński, W. (red.). Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. WNT 2000; Hoffman, E. i wsp. Spektrometria mas. WNT 1998.
Wykład monograficzny
a. pracownicy Zakładu Biochemii
WYMZB
22
b. semestr V; 30 godz. wykł., 1 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. zaliczenie w formie podanej przez wykładowcę
e. znajomość aktualnych kierunków badań i metod stosowanych w biochemii
f. Tematyka zmienna, dotycząca aktualnych kierunków badań w biochemii.
Wybrane artykuły z bieżącego piśmiennictwa naukowego.
23
III. 2. Specjalność nauczycielska – nauczanie biologii i chemii
III. 2. 1. Zasady studiowania:
1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu licencjata.
2. Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania 2 przedmiotów – biologii
i chemii na poziomie gimnazjalnym.
[...]
4. Przedmioty studiowane obejmują:
przedmioty z zakresu treści programowych obowiązujących na studiach I stopnia na
kierunku biologia,
przedmioty z zakresu chemii inne niż obowiązujące na kierunku biologia,
przedmioty kształcenia pedagogicznego w zakresie wymaganym dla kwalifikacji do nauczania dwóch przedmiotów.
5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli
podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium liczone są do średniej z ocen.
W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia
stopień nie jest wliczany do średniej.
6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu
i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest
w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego
przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich
zaliczenia. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia
przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje
1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia – 0,5 punktu. Dodatkowo
punktowane są egzaminy z matematyki i fizyki. W przypadku ćwiczeń liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. Wyjątkiem są zajęcia z języka obcego, wychowania
fizycznego i technologii informacyjnej, którym przyporządkowano punkty wg wymagań
standardów.
Przedmioty obligatoryjne dla kierunku biologia
(godziny, punkty, forma zaliczenia)
Biologia komórki
Biotechnologia
Ćwicz. terenowe z ekologii i ochr. środowiska
Ewolucjonizm
Fizjologia zwierząt
Immunologia
24
75
15
60
30
90
30
6,5
0,5
6
2,5
8
2,5
egz.
zal.
zal.
egz.
egz.
egz.
Język angielski
Ochrona środowiska
Przedmioty humanistyczne:
Etyka z elementami bioetyki
Seminarium dyplomowe
30
45
5
2,5
egz.
kol.
30
30
1
3
zal.
zal.
Przedmioty z zakresu chemii
Chemia koloidów
Chemia organiczna II
Chemia stosowana
Wstęp do chemii teoretycznej
30
30
30
30
2
1
1,5
1,5
zal.
zal.
zal.
zal.
Przedmioty bloku pedagogicznego
Metodyka międzyprz. edukacji przyrodniczej
Metodyka szkolnych zajęć terenowych
Praktyka pedagogiczna
Przedmioty uzupełniające:
Emisja głosu
Etyka z elementami bioetyki
Technologia informacyjna w edukacji
20
10
150
30
30
30
1,5
1
–
zal.
zal.
zal.
3
1
3
zal.
zal.
zal.
7. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia
semestru jest uzyskanie, w odpowiednim dla niego terminie sesji, zaliczeń ze wszystkich
przedmiotów przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia
każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie
mniejszej niż 60.
Student, który nie uzyska zaliczenia semestru, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.
8. Uczelnia zapewnia możliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach
prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Każdy student obowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2
(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE). Obowiązkowym dla studentów biologii jest język angielski. Za zaliczenie kursu języka angielskiego do końca VI
semestru student otrzymuje 5 punktów.
[...]
11. Pod koniec drugiego roku (nie później niż do końca kwietnia) student, w uzgodnieniu
z kierownikiem odpowiedniej jednostki, dokonuje wyboru zakresu tematycznego pracy licencjackiej, związanego z tym miejsca jej przygotowywania i opiekuna tej pracy: w zakresie biochemii oraz biologii ogólnej i eksperymentalnej mogą to być pracownicy zakładów Instytutu
Biologii i Biochemii, w zakresie mikrobiologii – Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii,
w zakresie chemii – zakładów Wydziału Chemii.
25
12. Do uzyskania dyplomu licencjata konieczne jest:
a. zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów do końca VI semestru;
b. uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 180;
b. przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej;
c. zdanie egzaminu dyplomowego po VI semestrze, nie później niż do 30 września.
Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy
dyplomowej oraz średnia z ocen uzyskanych w ciągu całych studiów.
13. Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom licencjata, w którym wymieniony jest kierunek studiów biologia i nazwa specjalności – nauczanie biologii i chemii.
Sylwetka absolwenta. Absolwent specjalności nauczycielskiej biologia z chemią posiada
wiedzę związaną z przedmiotami kierunkowymi połączoną ze świadomością ustawicznego
jej uzupełniania. W procesie nauczania umie stosować techniki komputerowe i korzystać
z programów multimedialnych oraz literatury anglojęzycznej. Zdobyte kwalifikacje uprawniają go do nauczania biologii i chemii na poziomie gimnazjalnym. Absolwent ww. specjalności może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku biologia w specjalności nauczycielskiej.
26
III. 2. 2. Harmonogram przebiegu studiów w poszczególnych semestrach
Specjalność nauczycielska – nauczanie biologii i chemii
Ćwiczenia: A – audytoryjne, T – terenowe, K – konwersatoria; pozostałe – laboratoria
III rok
Semestr V
Nazwa przedmiotu
Godziny Wykład
Biologia komórki
Chemia stosowana
Ćwicz. teren. z ekol. i ochr. środow.
Ewolucjonizm
Fizjologia zwierząt
Język angielski
Ochrona środowiska
75
30
60
30
90
30
45
30
20
–
15
30
–
30
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
45
10
60 T
15 K
60
30 K
15 K
egz.
zal.
zal.
egz.
egz.
egz.
kol.
6,5
1,5
6
2,5
8
5
2,5
Razem w semestrze V: 360 godz., 32 p.
Praktyka pedagogiczna – biologia i chemia – 150 godz. (gimnazjum, wrzesień- I poł. października)
Semestr VI
Nazwa przedmiotu
Godziny Wykład
Biotechnologia
Chemia koloidów
Chemia organiczna II
Emisja głosu
Etyka z elementami bioetyki
Immunologia
Metod. międzyprz. edukacji przyr.
Metod. szkolnych zajęć terenowych
Technol. informacyjna w edukacji
Wstęp do chemii teoretycznej
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie pracy dypl. i do
egzaminu
15
30
30
30
30
30
20
10
30
30
30
15
15
30
–
30
15
10
–
–
20
–
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
–
15
–
30 K
–
15
10
10 T
30
10 K
30
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
egz.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
0,5
2
1
3
1
2,5
1,5
1
3
1,5
3
10
Razem w semetrze VI: 285 godz., 30 p.
Za III rok 645 godz., 62 p.
Po 3 latach: 2240 godzin, 185,5 p.
27
III. 2. 3. Kursy obligatoryjne dla specjalności nauczycielskiej – nauczanie biologii i chemii
Nazwa przedmiotu
[Ang.]*
KOD
a. imię i nazwisko prowadzącego przedmiot
b. semestr; wymiar godzinowy, forma nauczania, liczba punktów ECTS
c. wymagania wstępne
d. forma zaliczenia przedmiotu, sposób oceny
e. efekty kształcenia
f. treści merytoryczne przedmiotu
Literatura: zalecane podstawowe podręczniki. Pozostałe pozycje literatury, z uwagi na ich częstą aktualizację, podawane są z chwilą rozpoczęcia zajęć.
*możliwość prowadzenia przedmiotu w języku angielskim
Przedmioty obligatoryjne dla kierunku biologia
Biologia komórki
BKNJS
a. dr Joanna Strubińska
b. semestr V; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. egzamin pisemny – test
e. znajomość budowy i cyklu życiowego komórki, struktury i funkcji poszczególnych przedziałów komórki eukariotycznej; znajomość technik badawczych stosowanych w biologii
komórki
f. Skład chemiczny komórki, wielkość i kształt. Błona komórkowa oraz jej wytwory. Połączenia międzykomórkowe, „porozumiewanie się” komórek. Wewnętrzny system błon komórki eukariotycznej. Jądro i organizacja materiału genetycznego. Cytoplazma podstawowa, szkielet cytoplazmatyczny, jądrowy i zewnątrzkomórkowy. Ściana komórkowa. Cykl
mitotyczny, mitoza i mejoza. Komórka jako układ termodynamiczny, przemiana materii
i energii w komórce. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych. Substancje zapasowe, wydaliny i wydzieliny. Ewolucja komórki. Techniki badawcze w biologii
komórki.
Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Podstawy biologii komórki.
PWN 2006; Kilarski, W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN 2003; Kawiak, J., Zabel M. (red.) Seminaria z cytofizjologii. Urban & Partner 2002.
Biotechnologia
a. prof. dr hab. Jerzy Rogalski
b. semestr VI; 15 godz. wykł., 0,5 p.
c. –
d. zaliczenie – test
BTNJR
28
e. znajomość podstawowych technik przygotowawczych oraz badawczych stosowanych
w biotechnologii, znajomość zasad planowania eksperymentów i procesów biotechnologicznych
f. Wprowadzenie do biotechnologii. Warunki i sposoby prowadzenia bioprocesów. Namnażanie materiału biologicznego (hodowle komórek roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów).
Wydzielanie i oczyszczanie biopreparatów. Biokatalizatory immobilizowane. Biotechnologia
klasyczna i nietradycyjna. Biotechnologia farmaceutyczna i kosmetyczna. Terapie genowe.
Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO).
Chmiel, A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN 1994; Malepszy S. Biotechnologia
roślin. PWN 2001; Viestrus, U.E., Szmite, I.A., Żilewicz, A.W. Biotechnologia - substancje biologicznie czynne, technologia, aparatura. WNT 1992.
Ćwiczenia terenowe z ekologii i ochrony środowiska
ĆEOXX
a. pracownicy Zakładu Ekologii i Zakładu Ochrony Przyrody
b. semestr V (termin uzgadniany ze studentami przed wakacjami); 60 godz., 6 p.
c. zaliczone kursy ekologii ogólnej, botaniki i zoologii
d. zaliczenie – referat, ocena ciągła aktywności w dyskusjach
e. poznanie struktury i składu gatunkowego zbiorowisk roślin i zwierząt oraz ich strategii życiowych w warunkach górskich
f. Sudety na tle innych gór Polski. Warunki ekologiczne a rozmieszczenie organizmów. Strategie życiowe roślin i zwierząt w warunkach górskich. Piętra roślinne. Skład gatunkowy
i struktura wybranych zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych. Struktura ekologiczna populacji
roślin i zwierząt. Przemiany i zagrożenia środowiska pod wpływem antropopresji. Formy
ochrony przyrody.
Czarnecka B., Janiec B. (red.) Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wyd. UMCS Lublin 2003.
Sczegółowa literatura dotycząca obiektu ćwiczeń
Etyka z elementami bioetyki
ETBLH
a. prof. dr hab. Lesław Hostyński (Zakład Etyki, Instytut Filozofii)
b. semestr VI; 30 godz. wykł., 1 p.
c. –
d. zaliczenie – pisemny sprawdzian
e. znajomość historii systemów etycznych; znajomość podstawowych norm moralnych
i uwarunkowań etycznych ludzkiego postepowania; rozumienie potrzeby stosowania tych
norm w nauce, szczególnie biologii, biotechnologii i medycynie
f. Etyka jako dyscyplina filozoficzna. Podstawowe kategorie etyczne. Wybrane zagadnienia
z historii etyki (wielkie systemy etyczne starożytności, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu;
rozwoj refleksji etycznej w epoce nowożytnej; podstawowe założenia kantowskiego rygoryzmu etycznego; utylitaryzm etyczny; relatywizm etyczny; problemy etyczne w myśli filozoficznej XX wieku). Przegląd podstawowych norm moralnych: normy moralne w obronie biologicznego istnienia, w obronie godności, niezależności, prywatności, sprawiedliwości, normy
służące potrzebie zaufania. Główne problemy bioetyki: transplantacja, aborcja, eutanazja, zapłodnienie in vitro, inzynieria genetyczna.
Ossowska M. Normy moralne (dowolne wydanie); Singer P. red. Przewodnik po etyce. Warszawa 1998.
29
Ewolucjonizm
EWOKN
a. dr hab. Marek Kucharczyk, dr Grzegorz Nowak
b. semestr V; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. konw.), 2,5 p.
c. zaliczone kursy biochemii i genetyki
d. egzamin pisemny, ocenianie ciągłe
e. zrozumienie mechanizmów mikro- i makroewolucji
f. Ewolucja biologiczna - historia idei i podstawowe pojęcia. Ogólne mechanizmy ewolucji.
Mechanizmy zmienności genetycznej. Zjawiska leżące u podłoża makro- i mikroewolucji.
Naturalna selekcja na poziomie materiału genetycznego. Kontrowersje wokół teorii ewolucji.
Metaforyczny charakter języka nauki o ewolucji. Elementy epistemologii ewolucyjnej.
Krzanowska, H., Łomnicki A. (red.) Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002; Maynard Smith, J., Szathmary,
E. Tajemnice przełomów w ewolucji. PWN 2000; Price, P.W. Biological Evolution. Saunders College Publishing,
1996.
Fizjologia zwierząt
FZNPW
a. prof. dr hab. Piotr Wlaź
b. semestr V; 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.), 8 p.
c. podstawowa wiedza z zakresu biochemii, biofizyki, anatomii zwierząt
d. egzamin pisemny – test; ocenianie ciągłe w trakcie kursu
e. zrozumienie podstawowych procesów fizjologicznych organizmów zwierzęcych, ich regulacji i współdziałania
f. Fizjologia nerwów i komórek mięśniowych, przewodnictwo w synapsach. Odruchy. Czucie
tele-, ekstero-, proprio- i interoreceptywne. Ruchy i postawa ciała. Ośrodki nerwowe. Regulacja czynności trzewnych. Neurofizjologia instynktownego zachowania się i emocji. Wyższe
czynności układu nerwowego. Układ wegetatywny i wydzielanie wewnętrzne. Krew. Czynność bioelektryczna i mechaniczna serca. Dynamika przepływu krwi i limfy, sercowo-naczyniowe mechanizmy regulacyjne. Czynność skrzeli, tchawek i płuc, mechanika i regulacja
oddychania. Przyjmowanie i trawienie pokarmów, kontrola wydzielania soków trawiennych.
Płyny ustrojowe i czynność nerek.
Schmidt-Nielsen, K. Fizjologia zwierząt. PWN 1992; Krzymowski, T. Fizjologia zwierząt. PWRiL 1973; Ganong, W.F. Fizjologia. PZWL 1994.
Immunologia
IMNBZ
a. dr hab. Barbara Zdzisińska
b. semestr VI; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. lab.), 2,5 p.
c. –
d. egzamin – test
e. rozumienie mechanizmów procesów obronnych na różnych poziomach organizacji człowieka; umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami immunologicznymi
f. Odporność wrodzona, fagocytoza, układ dopełniacza. Rozwój centralnego i obwodowego
układu immunologicznego. Struktura i cechy biologiczne antygenów i przeciwciał, przeciwciała monoklonalne. Rozpoznawanie antygenów i współdziałanie limfocytów T i B. Odpowiedź immunologiczna humoralna i komórkowa. Czynniki chorobotwórcze drobnoustrojów.
Tolerancja immunologiczna. Nadwrażliwość i autoagresja. Transplantacje. Odporność prze-
30
ciwnowotworowa. Otrzymywanie i hodowla komórek immunologicznie kompetentnych. Odczyny serologiczne.
Gołąb, J., Jakóbisiak,,M., Lasek, W., Stokłosa, T. Immunologia. PWN 2007; Kandefer-Szerszeń,M. (red.) Ćwiczenia z immunologii. UMCS 1993; Ptak, W., Ptak, M. Podstawy Immunnologii. Wydawnictwo UJ 2000.
Ochrona środowiska
OŚNMK
a. dr hab. Marek Kucharczyk
b. semestr V; 45 godz. (30 godz. wykł., 15 godz. konw.), 2,5 p.
c. znajomość zagadnień z botaniki, zoologii i ekologii
d. kolokwium pisemne
e. rozumienie zagadnień ochrony przyrody i środowiska
f. Podstawy prawne ochrony środowiska – konwencje międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo krajowe. Organizacja ochrony przyrody i środowiska. Formy ochrony przyrody.
Sieć Natura 2000. Koncepcja różnorodności biologicznej – problemy ochrony różnorodności.
Wymierania i ekspansje biologiczne. Degradacja hydrosfery i pedosfery. Wpływ działalności
człowieka na klimat. Wzrost gospodarczy a stan środowiska. Biologiczne uwarunkowania
rozwoju gospodarczego. Eksploatacja środowiska – strategia zrównoważonego rozwoju. Etyka
ochrony przyrody i środowiska.
Boć, J., Nowacki, K., Samborska-Boć, E. Ochrona środowiska. Kolonia Ltd. 2005; Karaczun, Z.M., Indeka L.G.
Ochrona środowiska. Aries 1999; Olaczek, R., Warcholińska, A.U. (red.) Ochrona środowiska i żywych zasobów
przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1999.
Seminarium dyplomowe
SLNXX
a. opiekun pracy licencjackiej
b. semestr VI; 30 godz., 3 p.
c. –
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe
e. pogłębienie wiedzy z zakresu specjalności będącej przedmiotem pracy dyplomowej; znajomość podstawowych zasad pisania rozprawy naukowej i korzystania z literatury specjalistycznej
f. treści merytoryczne i literatura zgodne z tematyką pracy dyplomowej
Przedmioty z zakresu chemii
Chemia koloidów [Ang.]
CHKMS
a. dr hab. Marta Szymula (Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów)
b. semestr VI; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. lab.), 2 p.
c. znajomość podstaw chemii i fizyki
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe, pisemne zaliczenie końcowe
e. ogólna znajomość chemii koloidów ze szczególnym uwzględnieniem biokoloidów; znajomość znaczenia zjawisk fizycznych charakterystycznych dla układów dyspersyjnych
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów żywych.
31
f. Pojęcie stanu koloidalnego. Metody otrzymywania koloidów. Oddziaływania międzycząsteczkowe ze szczególnym uwzględnieniem sił Van der Waalsa. Siły dyspersyjne między
cząstkami koloidalnymi. Podwójna warstwa elektryczna na granicy faz ciało stałe/ roztwór
elektrolitu. Zjawiska elektrokinetyczne w układach koloidalnych. Potencjał ξ (dzeta). Właściwości kinetyczne układów dyspersyjnych: ruchy Browna, dyfuzja i osmoza, równowagi
Donnana, lepkość roztworów koloidalnych, sedymentacja. Optyczne właściwości układów
koloidalnych. Stabilność układów dyspersyjnych. Teoria DLVO. Koagulacja. Flokulacja.
Koloidy asocjacyjne. Surfaktanty i biosurfaktanty. Micelizacja. Układy micelarne jako najprostszy chemiczny model biologicznej błony komórkowej. Solubilizacja. Emulsje, mikroemulsje i ciekłe kryształy. Piany i błonki. Aerozole. Żele i pasty.
Sontag, H. Koloidy. PWN 1982; Dutkiewicz, E.T. Fizykochemia powierzchni. WNT 1998; Evans D.F., Wennerstrom, H: The Colloidal Domain where Physics, Chemistry, Biology and Technology Met. Willey 1997.
Chemia organiczna II
CO2WM
a. dr Władysław Majewski (Zakład Chemii Polimerów, ul. Gliniana 33)
b. semestr. VI; 30 godz. wykł., 1 p.
c. zaliczony kurs podstawowy chemii organicznej
d. zaliczenie – pisemny test
e. pogłębienie wiedzy z chemii organicznej o organiczne związki azotu, fosforu i siarki oraz
związki wielocząsteczkowe; poznanie zastosowań i metod otrzymywania tych związków
f. Organiczne związki azotu: aminy, zasadowość i nukleofilność, synteza i reakcje amin,
toksyczność amin; związki diazoniowe; enaminy; nitrozwiązki; nitryle i izonitryle; cyjaniany i izocyjaniany. Wykorzystanie organicznych związków azotu w syntezie organicznej.
Organiczne związki fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu. Związki metaloorganiczne, odczynniki Grignarda, organiczne związki rtęci i talu. Organiczne związki siarki: tioalkohole,
tioetery, kwasy sulfonowe, pochodne kwasów sulfonowych jako leki. Związki heterocykliczne. Pojęcie makromolekuły i polimeru, polimery naturalne i syntetyczne. Metody
otrzymywania związków wielkocząsteczkowych: polimeryzacja, polikondensacja i poliaddycja; reakcje elementarne: inicjowanie, propagacja, terminacja i transfer, polimery liniowe
i usieciowane.
McMurry, J. Chemia organiczna, PWN 2000; Morrison, R.T., Boyd, R.N. Chemia organiczna, PWN 1985;
Kupryszewski, G. Wstęp do chemii organicznej, Wydawnictwo Gdańskie, 1994.
Chemia stosowana [Ang.]
CHSWG
a. dr Wojciech Gac (Zakład Technologii Chemicznej)
b. semestr V; 30 godz. (20 godz. wykł., 10 godz. lab.), 1,5 p.
c. znajomość podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe, prace semestralne
e. nabycie wiedzy w zakresie przetwarzania związków i materiałów chemicznych, ochrony
środowiska, bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami
f. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zielona chemia. Paliwa, źródła surowców, kierunki
przetwarzania. Odnawialne źródła surowców i energii. Uzdatnianie i wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i przemysłowych. Oczyszczanie ścieków. Odpady z gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, procesy katalityczne
w ochronie środowiska. Nawozy sztuczne – właściwości, metody otrzymywania. Środki
32
ochrony roślin. Materiały wiążące – właściwości, metody otrzymywania. Tworzywa sztuczne: otrzymywanie, zastosowanie, metody utylizacji. Farby i pokrycia. Substancje powierzchniowo czynne, środki piorące i czyszczące. Korozja, baterie i ogniwa paliwowe.
Wybrane zagadnienia z technologii środków spożywczych. Nanomateriały i nanotechnologia.
Literatura zostanie podana z chwilą rozpoczęcia zajęć.
Wstęp do chemii teoretycznej
WCTJM
a. dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek (Zakład Chemii Teoretycznej)
b. semestr VI; 30 godz. (20 godz. wykł., 10 godz. konw.), 1,5 p.
c. zaliczony kurs matematyki
d. zaliczenie – pisemny sprawdzian
e. znajomość podstawowych pojęć i metod obliczeniowych chemii kwantowej
f. Podstawy chemii kwantowej. Rozwiązania równania Schroedingera dla atomu wodoru
i jonu molekularnego H2+. Przybliżenie jednoelektrodowe. Metoda Hartree-Focka. Przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda LCAO MO. Metody obliczeniowe chemii kwantowej –
optymalizacja geometrii, określanie właściwości fizykochemicznych i charakterystyk atomów oraz cząsteczek. Elementy termodynamiki statystycznej, określenie entropii i energii
termicznej zbiorów cząsteczek.
Kołos, W. Chemia kwantowa. PWN 1986; Zalewski, K. Wykłady z mechaniki i termodynamiki statystycznej dla
chemików. PWN 1982.
Przedmioty bloku pedagogicznego
Emisja głosu
EMGAW
a. dr Anna Wójcik
b. semestr VI; 30 godz. konw., 3 p.
c. znajomość budowy i funkcji układu oddechowego człowieka
d. zaliczenie – test
e. nabycie umiejętności stosowania zasad właściwej emisji głosu w mowie zawodowej
f. Akustyczne podstawy głosu. Higiena głosu. Praktyczne metody pracy nad głosem – ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, artykulacyjne.
Rusakiewicz, S. Zadbaj o swój głos. Złote Myśli 2006 WWW.ZloteMysli.pl; Tarasiewicz, B. Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Uniwersitas 2003; Zielińska, H. Kształcenie głosu. Polihymnia
2002.
Metodyka międzyprzedmiotowej edukacji przyrodniczej
a. Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej
b. semestr VI; 20 godz. (10 godz. wykł., 10 godz. ćwicz. met.), 1,5 p.
c. podstawowe wiadomości z biologii i chemii
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe
e. umiejętność nauczania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej
33
MMEXX
f. Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne w systemie kształcenia, sposoby ich realizacji
na poszczególnych etapach kształcenia. Metodyczne podstawy realizacji ścieżek. Konstrukcja programów autorskich.
Borowska, B., Panfil, V. Metody aktywizujące w edukacji biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Wydawnictwo Tekst 2001; Samonek-Miciuk, E. Edukacja dla ekorozwoju. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego 2003.
Metodyka szkolnych zajęć terenowych
MZTXX
a. Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej
b. semestr VI (maj); 10 godz. ćwicz. ter., 1 p.
c. zaliczony kurs dydaktyki
d. zaliczenie –- praca pisemna; ocenianie ciągłe,
e. nabycie umiejętności planowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć terenowych na różnych etapach edukacyjnych
f. Waloryzacja terenu dla celów edukacyjnych. Przyrządy pomiarowe i obserwacyjne dla
nauczyciela i ucznia. Specyfika i zasady organizacji szkolnych zajęć terenowych: wycieczki, warsztaty, ćwiczenia i zajęcia na ścieżkach dydaktycznych. Planowanie aktywnej pracy
ucznia w terenie. Integracja wiedzy o środowisku.
Dylikowa, A. Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. WSiP 1999; Stawiński, W. Dydaktyka biologii
i ochrony środowiska. PWN 2006; Gajuś-Lankamer, E., Samonek-Miciuk, E. (red.) Zrozumieć i pomóc środowisku. Przewodnik do zajęć pozalekcyjnych z edukacji środowiskowej. LFOŚN 1998.
Praktyka pedagogiczna
Praktyka pedagogiczna w gimnazjum – biologia i chemia, 150 godz, niepunktowana
semestr V (wrzesień- I poł. października), zaliczenie
Technologia informacyjna w edukacji
TIEBC
a. Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, Zakład Dydaktyki Chemii
b. semestr VI; 30 godz. lab., 3 p.
c. zaliczony kurs technologii informacyjnej
d. zaliczenie – test kompetencji
e. umiejętności wykorzystania narzędzi i programów pakietu MS Office oraz Internetu
w planowaniu i przygotowaniu lekcji biologii i chemii, umiejętność zastosowania dostępnych na rynku programów multimedialnych w nauczaniu
f. Technologia informacyjna w realizacji zajęć z biologii i chemii. Narzędzia komputerowe
w organizacji pracy lekcyjnej i domowej ucznia oraz w przygotowaniu merytorycznym nauczyciela. Podręcznik multimedialny, programy edukacyjne. Internet – źródła informacji,
narzędzie kształtowania umiejętności i środek ewaluacji zajęć
Gajda, J., Juszczyk, S., Siemieniecki, B., Wenta, K. Edukacja medialna. Adam Marszałek 2002; Siemieniecki, B. Komputer w edukacji – podstawowe problemy technologii informacyjnej. Adam Marszałek 2004; Komputer
w szkole. WWW.wsipnet.pl – czasopismo WSiP.
34
IV. Studia biotechnologiczne
IV. 1. Studia biotechnologiczne pierwszego stopnia
IV. 1. 1. Zasady studiowania
1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu licencjata.
2. Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach
zawodowych.
[…]
4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
podstawowe – obejmujące podstawowe treści kształcenia zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi dla kierunku biotechnologia;
kierunkowe – związane z zakresem kierunkowych treści kształcenia przewidzianych
w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia, z uwzględnieniem specyfiki profilu badawczego i dydaktycznego naszego Wydziału.
Część przedmiotów kierunkowych dla biotechnologii jest, co do treści, bliska przedmiotom
obligatoryjnym dla kierunku biologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przyporządkowanych tym kierunkom i różniących się zakresem, wersjach – kursu podstawowego
i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu,
może, w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wersję, jeśli nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie.
Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmiotami
obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a także wykłady z przedmiotów
specjalizacyjnych na kierunku biologia. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.
5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli
podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium liczone są do średniej z ocen.
W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia
stopień nie jest wliczany do średniej.
6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu
i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest
w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego
przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich
zaliczenia. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia
przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje
1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia – 0,5 punktu. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punktów stanowi 1/10 ich
wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką dydaktyczną – 1/10.
Wyjątkiem są zajęcia z języka obcego, którym przyporządkowano punkty wg wymagań
standardów.
37
Przedmioty podstawowe (godziny, punkty, forma zaliczenia)
Język angielski
Podstawy bioinformatyki
Przedmioty humanistyczne:
Etyka
Statystyka
30
30
5
2
egz.
zal.
30
30
1
2
zal.
zal.
Przedmioty kierunkowe (godziny, punkty, forma zaliczenia)
Biologia molekularna KR
Immunologia
Inżynieria genetyczna KR
Inżynieria procesów biotechnologicznych
Metody biotechn. w ochronie środowiska
Mikrobiologia przemysłowa KR
Praktikum z hodowli komórek i tkanek
Licencjat:
Seminarium dyplomowe
120
75
90
75
60
120
60
45
10,5
6,5
8
6,5
2,5
10,5
6
10
-
egz.
egz.
egz.
egz.
kol.
egz.
zal.
egz.
zal.
7. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych (podstawowych i kierunkowych) przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów
i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60.
Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec
roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub
zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.
8. Uczelnia zapewnia możliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach
prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Każdy student obowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2
(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE). Obowiązkowym dla studentów biotechnologii jest język angielski. Za zaliczenie kursu języka angielskiego do końca
VI semestru student otrzymuje 5 punktów.
[...]
11. Pod koniec drugiego roku (nie później niż do końca kwietnia) studenci, w uzgodnieniu
z dyrektorem Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii, wybierają zakres tematyczny przyszłej
pracy dyplomowej, a tym samym zakład, w którym chcą ją przygotowywać i opiekuna tej
pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna seminarium dyplomowe w wymiarze 45 godzin. Za przygotowanie pracy dyplomowej, odbycie związanych z tym zajęć
i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 10 punktów.
12. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami związanymi z przebiegiem studiów i wyborem
profilu i miejsca wykonywania pracy dyplomowej student może zwracać się do opiekuna.
38
Opieka nad studentem przebiega dwuetapowo. Na trzecim roku opiekę sprawuje pracownik
wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym student wykonuje pracę dyplomową.
13. Do uzyskania dyplomu konieczne jest:
a. zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych, praktyki zawodowej i przewidywanych w programie szkoleń;
b. uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 180;
c. przygotowanie pracy dyplomowej;
d. zdanie egzaminu dyplomowego do końca VI semestru.
Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy dyplomowej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych dla
trzech lat studiów.
14. Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na
kierunku biotechnologia.
Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych
dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Zdobyte umiejętności w zakresie biologii
eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego.
Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia.
39
IV. 1.2. Harmonogram przebiegu studiów biotechnologicznych I stopnia
KP – kurs podstawowy, KR – kurs rozszerzony. K – konwersatoria, L – lektoraty, T – ćwiczenia terenowe. Pozostałe – laboratoria.
III rok
Semestr V
Nazwa przedmiotu
Biologia molekularna KR
Inżynieria genetyczna KR
Praktikum z hod. kom. i tkanek
Język angielski
Godziny Wykład
120
90
60
30
45
30
–
–
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
75
60
60
30 L
egz.
egz.
zal.
egz.
10,5
8
6
5
Ćwicz.
Forma
zalicz.
Punkty
ECTS
Razem w semestrze V: 300 godz., 29,5 p.
Semestr VI
Nazwa przedmiotu
Etyka
Immunologia
Inżynieria procesów biotechnolog.
Metody biotechnologiczne
w ochronie środowiska
Podstawy bioinformatyki
Statystyka
Licencjat:
seminarium, praca dyplomowa
Godziny Wykład
30
75
75
30
30
30
–
45
45
zal.
egz.
egz.
1
6,5
6,5
60
30
30
45
15
15
15 T
15
15 K
kol.
zal.
zal.
2,5
2
2
45
–
45
zal.
10
Razem w semestrze VI: 345 godz., 30,5 p.
Za III rok: 645 godz., 60 p.
Po 3 latach: 2280 godz., 180,5 p.
40
IV. 1.3. Kursy obligatoryjne dla studiów biotechnologicznych I stopnia
Nazwa przedmiotu
[Ang.]*
KOD
a. imię i nazwisko prowadzącego przedmiot
b. semestr; wymiar godzinowy, forma nauczania, liczba punktów ECTS
c. wymagania wstępne
d. forma zaliczenia przedmiotu, sposób oceny
e. efekty kształcenia
f. treści merytoryczne przedmiotu
Zalecane podstawowe podręczniki (pozostałe pozycje literatury, z uwagi na ich częstą aktualizację, podawane
są z chwilą rozpoczęcia zajęć)
*możliwość prowadzenia przedmiotu w języku angielskim
IV. 1.3.1. Przedmioty podstawowe
Etyka
ETYLH
a. prof. dr hab. Lesław Hostyński (Zakład Etyki, Instytut Filozofii)
b. semestr VI; 30 godz. wykł., 1 p.
c. –
d. zaliczenie – pisemny sprawdzian
e. znajomość historii systemów etycznych; znajomość podstawowych norm moralnych i uwarunkowań etycznych ludzkiego postępowania
f. Etyka jako dyscyplina filozoficzna. Podstawowe kategorie etyczne. Wybrane zagadnienia
z historii etyki (wielkie systemy etyczne starożytności, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu;
rozwój refleksji etycznej w epoce nowożytnej; podstawowe założenia kantowskiego rygoryzmu etycznego; utylitaryzm etyczny; relatywizm etyczny; problemy etyczne w myśli filozoficznej XX wieku). Przegląd podstawowych norm moralnych: normy moralne w obronie biologicznego istnienia, w obronie godności, niezależności, prywatności, sprawiedliwości, normy
służące potrzebie zaufania.
Ossowska M. Normy moralne (dowolne wydanie); Singer P. red. Przewodnik po etyce. Warszawa 1998.
Podstawy bioinformatyki
PBIMG
a. dr hab. Andrzej Mazur, dr Przemysław Grela
b. semestr VI; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. lab.), 2 p.
c. zaliczone kursy genetyki i biochemii
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe
e. umiejętność korzystania z zasobów baz danych biologicznych i literaturowych, umiejętność odczytu zapisanych tam informacji oraz wykorzystywania komputerowo przetworzonych danych molekularnych w badaniach biomedycznych
f. Pozyskiwanie informacji biologicznej w internecie: tematyczne bazy danych, literaturowe
bazy danych. Zarządzanie danymi: genomika i proteomika. Analiza sekwencji DNA: wpro41
wadzanie sekwencji, analiza restrykcyjna, wyszukiwanie funkcjonalnych sekwencji na DNA.
Wizualizacja i analiza sekwencji białek: analiza 1D, 2D i 3D; modelowanie molekularne białek.
Baxevanis, A.D., Ouellette, B.F.F. Bioinformatyka: podręcznik do analizy genów i białek. PWN 2005; Higgs,
P.G, Attwood, T.K. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN 2008.
Statystyka
STABR
a. dr Beata Rodzik (Zakład Statystyki Matematycznej, Instytut Matematyki)
b. semestr VI; 30 godz. (15 godz. wykł., 15 godz. konw.), 2 p.
c. –
d. zaliczenie – praktyczny sprawdzian
e. umiejętność stosowania metod statystyki jako narzędzia analizy wyników obserwacji i eksperymentu w naukach biologicznych oraz opisu procesów biotechnologicznych
f. Statystyka opisowa. Zmienne losowe oraz podstawowe rozkłady spotykane w przyrodzie.
Estymacja przedziałowa. Weryfikacja hipotez. Analiza wariancji. Elementy analizy korelacji
i regresji. Wykorzystanie do analiz ststystycznych programów komputerowych EXCEL
i STATISTICA.
Gondko, R., Zgirski, A., Adamska, M. Biostatystyka w zadaniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001;
Stanisz, A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft,
1999; Kala, R. Statystyka dla przyrodników. Wydawnictwo AR w Poznaniu 2001.
IV. 1.3.2. Przedmioty kierunkowe
Biologia molekularna – kurs rozszerzony
BMRMT
a. dr hab. Marek Tchórzewski
b. semestr V; 120 godz. (45 godz. wykł., 75 godz. lab.), 10,5 p.
c. zaliczony kurs biochemii
d. egzamin pisemny
e. posiadanie wiedzy na poziomie uniwersyteckim na temat molekularnej struktury, funkcji
i regulacji procesów ekspresji informacji genetycznej, transformacji komórek, procesów odpornościowych i podstawowych procesów ewolucji molekularnej
f. Ekspresja informacji genetycznej u organizmów pro- i eukariotycznych: struktura i funkcja
DNA i RNA. Mechanizm i regulacja procesów replikacji i transkrypcji. Dojrzewanie RNA.
Translacja: maszyneria translacyjna, mechanizm biosyntezy białka i jej regulacja. Kierowanie
białek po syntezie. Transdukcja sygnałów: budowa i funkcja receptorów, przykłady szlaków
sygnałowych i ich regulacja. Cykl komórkowy – mechanizm i regulacja na poziomie molekularnym. Transformacja nowotworowa – protoonkogeny i geny supresorowe. Telomery i telomeraza. Apoptoza – mechanizm molekularny. Procesy odpornościowe – budowa przeciwciał
i receptorów limfocytarnych. Białka MHC klasy I i II i ich rola biologiczna. HIV oraz choroby
AIDS. Priony: budowa i mechanizm funkcjonowania, choroby pochodzenia prionowego. Molekularne podstawy ewolucji.
Węgleński, P. red. Genetyka molekularna. PWN 1995; Matthews, H.R. i in. Biochemia i biologia molekularna.
Prószyński i S-ka 2000; Konarska, L. (red.). Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce. PWN
1995.
42
Immunologia
IMMMS
a. prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń
b. semestr VI ; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. –
d. egzamin – test
e. rozumienie mechanizmów procesów obronnych na różnych poziomach organizacji człowieka; umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami immunologicznymi
f. Odporność wrodzona, fagocytoza, układ dopełniacza. Rozwój centralnego i obwodowego
układu immunologicznego. Struktura i cechy biologiczne antygenów i przeciwciał, przeciwciała monoklonalne. Rozpoznawanie antygenów i współdziałanie limfocytów T i B. Odpowiedź immunologiczna humoralna i komórkowa. Czynniki chorobotwórcze drobnoustrojów.
Tolerancja immunologiczna. Nadwrażliwość i autoagresja. Transplantacje. Odporność przeciwnowotworowa. Otrzymywanie i hodowla komórek immunologicznie kompetentnych. Odczyny serologiczne.
Jakóbisiak, M. (red.) Immunologia. PWN 2007; Roitt, I., Brostoff, J., Male, D. Immunologia. PZWL 2000; Kandefer-Szerszeń, M. ( red.) Ćwiczenia z immunologii. UMCS 1993.
Inżynieria genetyczna – kurs rozszerzony
INRAM
a. dr hab. Andrzej Mazur
b. semestr V; 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.), 8 p.
c. zaliczone kursy genetyki i biochemii
d. egzamin – test
e. rozumienie możliwości wykorzystania rekombinacji materiału genetycznego in vitro oraz
technik i zastosowania osiągnięć współczesnej biologii molekularnej w biotechnologii,
badaniach biologicznych i medycznych
f. Enzymy stosowane w rekombinacji DNA in vitro. Techniki otrzymywania i wprowadzania rekombinowanego DNA do komórek pro- i eukariotycznych. Mapowanie fizyczne: biblioteki genomowe, kontigi, sekwencje EST i STS. Porównanie organizacji wybranych genomów pro- i eukariotycznych Ustalanie funkcji genu: „knockout” genowy, PTGS, RNAi.
Sekwencjonowanie DNA: techniki, projekty (HGP). Analizy transkryptomu: techniki funkcjonalnego badania RNA, hybrydyzacja Northern, Real-Time PCR, RACE, mikromacierze.
Analiza proteomu komórki: interakcje białko-DNA i białko-białko (system dwuhybrydowy). Zastosowania i bezpieczeństwo inżynierii genetycznej.
Brown, T.A. Genomy. PWN 2001; Lewin, B. Genes VII. Oxford University Press 2000.
Inżynieria procesów biotechnologicznych
IPBJF
a. prof. dr hab. Jan Fiedurek
b. semestr VI; 75 godz. (30 godz. wykł., 45 godz. lab.), 6,5 p.
c. zaliczone kursy mikrobiologii przemysłowej oraz biochemii
d. egzamin pisemny
e. znajomość procesów jednostkowych inżynierii bioprocesowej; umiejętności: prowadzenia
hodowli, kontroli jej przebiegu, wydzielania i oczyszczania produktów; sterowania procesami metabolicznymi za pomocą czynników środowiskowych
f. Pozyskiwanie i ulepszanie cech produkcyjnych szczepów przemysłowych. Rozwój nowoczesnej technologii procesów fermentacyjnych. Rola inżynierii bioprocesowej w rozwoju no43
woczesnych procesów fermentacyjnych. Sposoby prowadzenia bioprocesów. Bioreaktory
i warunki procesowe w bioreaktorach. Wymiana ciepła i masy w bioreaktorach Bioreaktory
sprzężone z komputerem. Warunki aseptyczne w biotechnologii. Zasady optymalizacji bioprocesów. Zmiana skali procesów mikrobiologicznych. Osiągnięcia i perspektywy w zakresie
kontroli procesów fermentacyjnych. Metody i urządzenia do wydzielania, zagęszczania
i oczyszczania produktów biotechnologicznych. Procesy membranowe i ich wykorzystanie
w przemyśle spożywczym.
Fiedurek, J. (red.) Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wyd. UMCS 2004; Fiedurek, J. (red.).
Procesy jednostkowe w biotechnologii.. Wyd. UMCS 2000; Bednarski ,W., Fiedurek, J. (red.). Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT 2007.
Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
MBIMM
a. dr Małgorzata Majewska
b. semestr VI; 60 godz. (45 godz. wykł., 15 godz. ćwicz. teren.), 2,5 p.
c. zaliczony kurs mikrobiologii ogólnej
d. kolokwium pisemne
e. umiejętność stosowania procesów biologicznych do likwidacji szkodliwych dla środowiska skutków aktywności człowieka; znajomość technologii oczyszczania ścieków i kompostowania odpadów komunalnych
f. Ochrona roślin przed patogenami z zastosowaniem preparatów mikrobiologicznych. Szczepionki mikrobiologiczne jako preparaty nawożeniowe i bioherbicydy. Bioremediacja gleby
i wód podziemnych zanieczyszczonych związkami organicznymi. Metody selekcji szczepów
efektywnie biodegradujących ksenobiotyki w środowisku. Wykorzystanie mikroorganizmów
w eliminacji metali ciężkich z zanieczyszczonych gleb i wód. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Technologie wykorzystujące procesy mikrobiologiczne do pozyskiwania kopalin, odsiarczania węgla i neutralizacji kwaśnych wód kopalnianych. Procesy mikrobiologiczne warunkujące powstawanie dojrzałych kompostów wysokiej jakości.
Długoński, J. Biotechnologia mikrobiologiczna. UŁ Łódź 1997; Klimiuk, E., Łebkowska, M. Biotechnologia
w ochronie środowiska. PWN 2003; Błaszczyk, M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN 2007.
Praktikum z hodowli komórek i tkanek
PHTRD
a. prof. dr hab. Wojciech Rzeski, dr Ewa Dziadczyk
b. semestr V; 60 godz. lab., 6 p.
c. –
d. zaliczenie ustne i pisemne
e. umiejętności prowadzenia różnych typów hodowli komórek i tkanek i ich zastosowania
w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska
f. Etapy przygotowywania sterylnych pożywek; namnażanie masy komórkowej; hormonalne
ukierunkowanie rozwoju; embriogeneza somatyczna; embriogeneza roślin haploidalnych
z mikrospor. Wyposażenie laboratorium do hodowli komórek zwierzęcych. Wymagania wzrostowe komórek, przygotowanie podłóż hodowlanych. Zakładanie hodowli pierwotnych, hodowle wtórne, linie ciągłe. Bank tkanek. Hodowle przestrzenne.
Woźny, A., Przybył., K. Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II: Komórki in vitro. Wyd. Naukowe UAM
2007; Pollard, J.W., Walker, J.M. Plant Cell and Tissue Culture. Humana Press 1990; Doyle, A., Griffiths, J.B., Newell, D.G. Cell & Tissue Culture: Laboratory Procedures. John Wiley & Sons 1996; bieżąca literatura naukowa, filmy.
44
Seminarium dyplomowe
SELXX
a. opiekun pracy licencjackiej
b. semestr VI; 45 godz., 4,5 p.
c. –
d. zaliczenie – ocenianie ciągłe
e. pogłębienie wiedzy z zakresu specjalności będącej przedmiotem pracy dyplomowej; znajomość podstawowych zasad pisania rozprawy naukowej i korzystania z literatury specjalistycznej
f. treści merytoryczne i literatura zgodne z tematyką pracy dyplomowej
45
Download