Remont pęknięć na stronie odpowietrznej zapory

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy nr GEK/PMR-ELT/12347/2016/TMW– Specyfikacja techniczna
Remont pęknięć na stronie odpowietrznej zapory Zatonie.
1. Szczegółowy zakres prac (Wykonawcy).
1.1. Przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego na
podstawie art. 30 Prawa Budowlanego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych
polegających na remoncie pęknięć na stronie odpowietrznej zapory Zatonie.
1.2. Wykonanie robót remontowych pęknięć na stronie odpowietrznej zapory Zatonie
a)
Wykonanie remontu pęknięć na czołach filarów podporowych.

Przewidywana długość pęknięć – 365 m.

Przewidywana ilość stanowisk podwieszeń rusztowania wiszącego – 35 m; 9 sekcji x
12 m = 108 m, 108/0,8 = 135.
b)
Wykonanie inwentaryzacji pęknięć na ścianach bocznych filarów podporowych
zapory Zatonie oraz wykonanie remontu niniejszych pęknięć.

Przewidywana długość pęknięć – 481 m

Przewidywana ilość rusztowań stacjonarnych – 2 406,40 m2
2. Zakres prac Zamawiającego
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez strony dokumentację
techniczną uznaną przez Strony za niezbędną do realizacji Umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz wskaże miejsca poboru wody i energii
elektrycznej.
3. Opis ogólny.
Zapora Zatonie zlokalizowana jest na terenie Gminy Bogatynia w źródliskowych partiach
potoku Ochota. Znajduje się w odległości około 2 km od Elektrowni Turów. Zapora jest betonowa
typu teowego z nachyloną ścianą odwodną i została wybudowana w 1968 roku.
Charakterystyczne parametry zapory:
-
rzędna piętrzenia - 303,00 m n.p.m.
-
rzędna korony zapory - 304,50 m n.p.m.
-
rzędna maksymalnego piętrzenia - 303,50 m n.p.m.
-
nachylenie ściany odwodnej - 1:0,45,
-
nachylenie ściany odpowietrznej żebra - 1:0,45,
Strona 1 z 5
-
maksymalna wysokość piętrzenia - 33,40 m
-
całkowita długość zapory - 306,00 m
-
maksymalna wysokość zapory - 34,90 m
Betonowa konstrukcja zapory podzielona jest na 12 sekcji po 12 m, 6 sekcji przejściowych o
łącznej długości 75 m i 6 sekcji ekranu uszczelniającego o łącznej długości 87 m. Sekcje zapory
składają się ze ściany piętrzącej i żebra podtrzymującego. Elementy te są żelbetowe i stanowią
monolit. Na rzędnej 303,00 m n.p.m. w koronie sekcji nr 6 wykonano samoczynny przelew o
szerokości wlotu 3,65 m. Maksymalna warstwa przelewającej się wody wynosi 0,5 m.
Ujęcia wody surowej umieszczone są w sekcji nr 8. Pobór wody ze zbiornika może nastąpić z trzech
poziomów:
-
z poziomu 293,50 m n.p.m. ujęciem o średnicy 400 mm,
-
z poziomu 290,00 m n.p.m. ujęciem o średnicy 400 mm,
-
z poziomu 286,45 m n.p.m. ujęciem o średnicy 900 mm.
Rurociągi po przejściu poza korpus zapory wprowadzone są do budynku zamknięć poniżej zapory.
Budynek zamknięć usytuowany jest za 8 sekcją zapory.
Upust denny wody ze zbiornika przewidziano w sekcji 6 na rzędnej 277,38 m n.p.m. Średnica rury
spustowej Ø 900 mm. Podwójne zamknięcia, dwie zasuwy Ø 800 mm są umieszczone w komorze
zamknięć wewnątrz żebra. Stłumienie energii wypływającej wody następuje w niecce wypadowej.
4. Wymagania Zamawiającego.
4.1. Wymagania ogólne:
a)
Prace na obiekcie prowadzone będą zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60 wydanie VII).
b) Wszystkie urządzenia, materiały, prace konieczne do wykonania pomiarów dostarcza
Wykonawca.
4.2. Wymagania dotyczące wykonania prac:
a)
Wykonawca wykona zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą oraz
obowiązującymi normami technicznymi.
b) Dokumentacja w celu zgłoszenia robót budowlanych polegających na remoncie pęknięć na
stronie odpowietrznej zapory Zatonie na podstawie art. 30 Prawa Budowlanego zostanie
wykonana przez Projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
c) Wykonawca zapewni Projektanta oraz Kierownika robót wymaganego do planowania,
organizacji, kierowania, bieżącego prowadzenia Dziennika Robót, inspekcji i dokonywania
odbiorów. Projektant i Kierownik robót będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynależności do Izby Budowlanej.
d) Wykonawca przy wykonywaniu zadania posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę
fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi
standardami wykonywania przedmiotu umowy (Personel Wykonawcy).
e) Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy Wykonawcy bezwzględnie muszą przejść
szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860) tj. w zakresie
Strona 2 z 5
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
obejmującym szkolenie podstawowe i szkolenia okresowe oraz instruktaż ogólny i stanowiskowy
zgodnie z ramowymi programami, stosownie do stanowiska pracy i zakresu obowiązków.
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zasadami BHP, pracownicy będą wyposażenie w
środki osobistej ochrony. Bezwzględnie będą stosować kaski, okulary ochronne szelki
bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach.
Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa
pracy i ochrony ppoż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu
wykonywania robót, zgodnie z obowiązującą „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GiEK
S.A. Oddział Elektrownia Turów”, „Regulaminem Ratownictwa Elektrowni Turów” oraz ogólnie
obowiązującymi przepisami BHP, pod rygorem przerwania robót z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów ”Instrukcji systemu
bezpieczeństwa w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (INST 21525/A)”, pod rygorem
przerwania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Robót.
Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do zorganizowania i ogrodzenia Terenu
Budowy, utrzymania ruchu na placu budowy, zabezpieczenia dojść do czynnych obiektów w
okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków. Teren robót
należy wygrodzić oraz skutecznie zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Strefa niebezpieczna,
w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Wykonawca wykona w formie rysunkowej inwentaryzację pęknięć na ścianach bocznych filarów
podporowych zapory Zatonie. Dokumentacja papierowa – 3 egzemplarze, dokumentacja
elektroniczna (pdf) – 1 egzemplarz
Wykonawca zapewni nadzór doradcy technicznego producenta materiałów nad prawidłową
aplikacją zastosowanych materiałów.
Zapora Zatonie w poprzednim okresie poddana była remontowi na bazie materiałów firmy SIKA.
Materiały użyte do remontu zapory muszą być kompatybilne do zastosowanych materiałów.
Wszystkie materiały, konieczne do wykonania robót opisanych niniejszą umową dostarcza
Wykonawca.
Wszystkie materiały i dostawy, jakie mają zastosowanie do robót mają być nowe, nieużywane.
Wraz z dostawą należy przekazać dokumentację dopuszczenia materiałów do zastosowania
(certyfikaty, deklaracje zgodności), atesty).
4.3. Wymagania dotyczące terminu realizacji
a) Przedmiot Umowy będzie wykonywany w terminie określonym w umowie.
b) Prace wymagające obecności pracowników Zamawiającego należy wykonać w dni powszednie
od 700 do 1500. Praca w innym czasie wymaga uzgodnienia ich z Zamawiającym.
4.4. Wymagania dotyczące odbiorów
a)
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, i wymaganiami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
b) Zakończenie Prac będących przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika
Budowy.
c) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczególności: Dziennik Budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów,
Strona 3 z 5
niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.
d) W zależności od ustaleń umowy i Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
(1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
(2) Odbiór częściowy /etapu/;
(3) Odbiór Końcowy,
5. Opis proponowanego rozwiązania.
Opis proponowanego rozwiązanie zawarty jest w opracowaniu pn.: „Wyjaśnienie przyczyn i
mechanizmu powstawania pęknięć pionowych na czołach filarów podporowych zapory
Zatonie oraz opracowanie koncepcji naprawy pęknięć.”
Proponowane rozwiązanie zawiera następujące elementy:
a) Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy ochronnej szerokości 80 cm, po 40 cm na
stronę.
b) Rozbruzdowanie rysy w „jaskółczy ogon” na szerokość i głębokość 30 mm.
c) Założenie końcówek iniekcyjnych naprzemiennie wokół rysy w odstępach co 40 cm na
głębokość 50 mm.
d)Wypełnienie bruzdy zaprawą naprawczą szybkowiążącą o wytrzymałości na ściskanie 30
MPa.
e) Po związaniu zaprawy naprawczej wykonać iniekcje materiałem wolnowiążącym. Materiał
iniekcyjny należy dobrać w zależności od tego czy rysa jest sucha czy wilgotna. Zalecana
lepkość materiału iniekcyjnego w temperaturze 23ºC wynosi 200 MPa. Zalecane ciśnienie
robocze iniekcji 50 kPa, nie powinno ono przekroczyć 100 kPa. Zalecany czas wiązania
zaprawy powinien być większy od 180 min.
f) Po iniekcji należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zaślepić zaprawą szybkowiążącą.
g) Nałożenie warstwy ochronnej w miejscach przeprowadzonych napraw.
Uwaga: Ostateczny opis proponowanego rozwiązania zostanie uzupełniony po wyłonieniu
Wykonawcy wg wytycznych ujętych w Szczegółowej technologii wykonania napraw z opisem
warunków technicznych wykonania i odbioru robót złożonej wraz z ofertą cenową.
6. Dokumentacja eksploatacyjna.
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez strony materiały, dane
i dokumentację uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy.
a) Książkę Obiektu Budowlanego
b) Protokoły dokumentujące ocenę stanu technicznego z przeprowadzonych przeglądów
c) Dokumentację techniczną.
Strona 4 z 5
d) Pomiary geodezyjne
e) „Instrukcja techniczna Zbiornika Zatonie” (IV/A/75)
f) Opracowanie pn.: „Wyjaśnienie przyczyn i mechanizmu powstawania pęknięć pionowych na
czołach filarów podporowych zapory Zatonie oraz opracowanie koncepcji naprawy pęknięć.”
7. Dokumenty wewnętrzne Zamawiającego
a)
„Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60
wydanie VII)
b) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (V/A/24)
c) „Instrukcja systemu bezpieczeństwa w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów” (INST 21525A)
Wyżej wymienione dokumenty wewnętrzne zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy w wersji
elektronicznej /płyta CD/. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci przekazane materiały.
Z udostepnienia i zwrotu sporządzone zostaną protokoły.
Ponadto u Inspektorów Nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego) dokumenty, o których mowa
powyżej będą dostępne w wersji papierowej.
Strona 5 z 5
Download