3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych

advertisement
PRZEDSIĘBIORSTWO
„ EKOLOGPOL ”®
HENRYK DOMINIAK
72-010 Police
ul.Piaskowa 61
http: www.ekologpol.republika.pl
e-mail: [email protected]
Tel.
091 3176 515
Tel/fax
091 3178 866
Tel. kom. 0601 756 248
REGON: 810175280
NIP: 851-000-11-49
PKO BP S.A. I/O Szczecin Nr 28102047950000980200068957
Inwestor / Zamawiający:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
Tytuł opracowania: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy
Chociwel.
Stadium:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Część:
Komplet
Nr pracy projektowej 1/05/04/11/EP
Autor opracowania:
mgr inż. Henryk Dominiak
mgr inż. Przemysław Niwiński
dr inż. Iwona Bielka
Police, kwiecień 2011 r.
SPIS TREŚCI:
1.Dane ogólne i lokalizacyjne .................................................................................................... 5
1.1.Cel i zakres opracowania ..........................................................................................................................5
1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu ...........................................................5
1.3. Kwalifikacja przedsięwzięcia ............................................................................................................... 10
1.4.Dane ogólne o przedsięwzięciu .............................................................................................................. 13
1.4.1. Stan istniejący ..................................................................................................................................... 14
1.4.3. Położenie i skala przedsięwzięcia ....................................................................................................... 14
1.4.4. Sytuacja terenowo – prawna ............................................................................................................... 15
1.4.5. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego ..................................................................... 15
2.Opis planowanego przedsięwzięcia....................................................................................... 16
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji
lub użytkowania............................................................................................................................................ 16
2.2. Główne cechy charakterystyczne zachodzących procesów ................................................................... 35
2.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia ............................................................................................................................................. 36
2.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ...................................................................... 37
2.3.2. Poziomy emisji hałasu z terenu inwestycji ....................................................................................... 42
2.3.3. Zagadnienia wodno - ściekowe .......................................................................................................... 45
2.3.4. Odpady ............................................................................................................................................... 45
3.Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...................... 46
4.Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami .......................................................................................................................... 64
5.Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia ........................................................................................................................ 65
6.Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia ............................................ 66
6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny ............................. 66
6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzyskaniem ich wyboru .......................................... 72
7.Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko ...................................................................... 73
8.Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko .................................................................................................. 75
8.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze .......... 75
8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz76
8.3. Oddziaływanie na dobra materialne ...................................................................................................... 76
8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencję zabytków................................................................................................................ 76
8.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w podrozdziałach 8.1. ÷ 8.4. ............ 76
9.Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia,
wykorzystywania zasobów środowiska, emisji ........................................................................ 77
9.1. Wpływ przedsięwzięcia na podłoże gruntowe i wody podziemne ........................................................ 77
9.2. Zagadnienie gospodarki wodno – ściekowej i odpady .......................................................................... 79
9.2.1. Zapotrzebowanie na wodę .................................................................................................................. 79
9.2.2. Zagadnienia ściekowe ......................................................................................................................... 79
9.2.3. Gospodarka odpadami ........................................................................................................................ 82
9.2.3.2. Faza budowy .................................................................................................................................... 82
9.2.3.2. Faza eksploatacji.............................................................................................................................. 85
9.3. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji – Natura 2000 ...................................................................... 93
9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego .................................................................................................... 95
9.4.1. Faza budowy ....................................................................................................................................... 95
9.4.2. Faza eksploatacji................................................................................................................................. 95
9.5. Zagadnienia hałasowe ......................................................................................................................... 108
9.6. Emisja promieniowania elektromagnetycznego .................................................................................. 116
9.7. Opis zabytków istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia ........................................................................................................................................... 119
9.8. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi ............................. 120
10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralności tego obszaru..................... 121
11.Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których
mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska dla
planowanych przedsięwzięć związanych z użyciem instalacji .............................................. 122
11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń ........................................................................ 123
11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii ......................................................................... 123
11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw .................... 123
11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających
odpadów ..................................................................................................................................................... 123
11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji .................................................................................................. 124
11.6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali
przemysłowej .............................................................................................................................................. 124
11.7. Postęp naukowo – techniczny. .......................................................................................................... 124
12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i
sposobów korzystania z nich .................................................................................................. 124
13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej ................................................................ 124
14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ... 125
15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem125
16.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru .............................................. 128
17.Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport ........................................................................ 129
18.Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami dla
przedsięwzięcia związanego z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego ...................................................................................................................... 130
19.Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w
odniesieniu do każdego elementu raportu .............................................................................. 130
1.
Dane ogólne i lokalizacyjne
1.1.
Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia p.n.:
„Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Chociwel”
jest przeprowadzenie oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości
przedsięwzięcia w poszczególnych elementach środowiska na etapach jego realizacji,
eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ze zm.).
1.2. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
Podstawę opracowania stanowią:
1. Postanowienie Burmistrza o zakresie raportu – Załącznik Nr 1,
2. Tło z WIOŚ Szczecin – Załącznik Nr 2,
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573 z
późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002, Nr 122,
poz. 1055).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243 ze
zm.).
8. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).
9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206).
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25,
poz. 150 – tekst jednolity ze zm.).
12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 100, poz. 1085
ze zm.).
13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
2001, Nr 110, poz. 1190 ).
14. Prawo wodne – Ustawa z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 2019 – tekst
jednolity ze zm.).
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 ze zm.).
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880
ze zm.).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826).
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U.
2002, Nr 191, poz. 1595).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005, Nr 260, poz. 2181).
21. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska (Dz. U. 2001, Nr 89, poz. 970).
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. 2001, Nr 152, poz. 1735).
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów
wykazów zawierających informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2009, Nr 97, poz. 816).
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, poz. 281).
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2003, Nr 5, poz. 58).
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70).
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).
28. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U.
2004, Nr 96, poz. 959).
29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia
wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. 2004, Nr 94, poz. 927).
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.
2004, Nr 93, poz. 888 ze zm.).
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137,
poz. 984).
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764).
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004, Nr 128,
poz. 1347).
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1867).
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. 2006,
Nr 247, poz. 1816).
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych
lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2043).
37. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o odpadach (Dz. U.2005, Nr 90, poz. 758).
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010, Nr 77, poz. 510).
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1988).
40. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006, Nr 49,
poz. 356).
41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2006, Nr 75, poz. 527).
42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnym metod ich odzysku (Dz. U. 2008, Nr 235,
poz. 1614).
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010, Nr 249,
poz. 1673).
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz.U. 2011, Nr 86, poz. 476).
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2313 oraz Dz. U.
2007, Nr 179, poz. 1275).
46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.
2008, Nr 198, poz. 1226).
47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2008, Nr 162,
poz. 1008).
48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2008,
Nr 229, poz. 1538).
49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji (Dz. U. 2008, Nr 215,
poz. 1366).
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej
wody (Dz. U. 2008, Nr 206, poz. 1291).
51. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2004, Nr 192,
poz. 1968).
52. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 860).
53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej
i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2008, Nr 156, poz. 969).
54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009, Nr 5, poz. 31).
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009, Nr 27, poz. 169).
56. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2002, Nr 58, poz. 535).
57. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.
U. 2006, Nr 30, poz. 208).
58. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145).
59. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1495).
60. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008, Nr 223, poz.
1464).
1.3. Kwalifikacja przedsięwzięcia
Analizowane przedsięwzięcie p.n.: „Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel” zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko uzgadnianych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
opiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Stargardzie Szczecińskim wg
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004
r., § 3, pkt 53 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
zawiązanych
z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/2004
r., poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
Analizowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla którego obowiązek wykonania raportu może być nałożony. Obowiązek taki został
na Inwestora nałożony przez Burmistrza Chociwla po konsultacji z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz PPIS w Stargardzie Szczecińskim – Załącznik Nr 1.
Organem
właściwym
do
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia
na środowisko i wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opiniowanych
przez RDOŚ oraz PPIS w Stargardzie Szczecińskim, jest Burmistrz Chociwla.
Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. 2004, Nr 257, poz. 2573), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 maja 2005 r. zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz.U. 2005, Nr 92, poz. 769)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
na środowisko
określenia
oraz
rodzajów
szczegółowych
przedsięwzięć
uwarunkowań
mogących
znacząco
związanych
z
oddziaływać
kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007,
Nr 158, poz. 1105), analizowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Z tytułu charakteru planowanej inwestycji można zaliczyć ją do § 3 ust. 1 pkt 44 „instalacje
do produkcji paliw z produktów roślinnych”, do § 3 ust. 1 pkt. 52 „zespoły zabudowy
przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha” oraz do § 3 ust. 1 pkt. 73
„instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 39 – 41” oraz do § 3 ust. 1 pkt. 65 „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające
pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, niewymienione w §
2 ust. 1 pkt. 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h”.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2010, Nr 213, poz. 1397) analizowane przedsięwzięcie można zaliczyć do § 3 ust. 1 pkt. 45
„instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej
nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej” oraz § 3 ust. 1 pkt. 80
„instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §
2 ust. 1 pkt 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o
zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną
ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii
elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk
odpadów ” oraz § 3 ust. 1 pkt. 70 „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust.
1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.
Jednakże zgodnie z § 4 w/w Rozporządzenia, do postępowań w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed dniem wejścia w życie aktualnego
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc przedsięwzięcie będzie
kwalifikowane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.11.2004 r. (Dz.U. 2004, Nr
257, poz. 2573 ze zm.).
Przewidziano budowę instalacji do produkcji biogazu jako paliwa, z produktów roślinnych
pozyskiwanych z plantacji roślinnych oraz z wykorzystaniem odpadów. Inwestycja będzie
zlokalizowana na działce o powierzchni 33,8828 ha, z której zostanie wydzielony obszar o
pow. 6 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
Wykonanie raportu jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia.
Projektowana
inwestycja
elektrociepłowni
biogazowej
w
Starzycach,
zgodnie
z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002, Nr 122, poz. 1055), nie ma obowiązku uzyskania
pozwolenia zintegrowanego. Zapisy art. 5 w/w Rozporządzenia nakazują uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania,
odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę. Zgodnie
z definicją zawartą w art. 3 pkt. 21 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 251 ze zm.)
poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom przekształceń
biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla
środowiska. W przypadku biogazowi w Starzycach odpady będą poddawane recyklingowi
organicznemu. Zgodnie z definicją (art. 3, pkt. 15 w/w Ustawy) przez recykling organiczny
rozumie się obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają
rozkładowi
biologicznemu
w
kontrolowanych
warunkach
przy
wykorzystaniu
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Zatem
funkcjonowanie
biogazowni
w
Starzycach
nie
wymaga
uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego lecz stosownych pozwoleń sektorowych, jeśli takowe będą konieczne.
Zgodnie z pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. instalacje do
unieszkodliwiania lub odzysku, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o
zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę wymagają uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. W warunkach biogazowi w Starzycach nie przewiduje się zużycia odpadów
niebezpiecznych. Odpady padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej nie
należą do rodzaju odpadów niebezpiecznych lecz innych niż niebezpieczne.
Zgodnie z pkt. 6 ppkt. 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej
tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę wymagają pozwolenia
zintegrowanego. W warunkach elektrociepłowni biogazowej w Starzycach przewiduje się
zużycie odpadowej tkanki zwierzęcej w ilości 3500 Mg/rok, czyli 9,7 Mg/dobę.
Gnojowica oraz obornik zwierzęcy, w świetle obowiązujących przepisów, jest nawozem
naturalnym, a nie odpadem.
Funkcjonowanie zakładu będą regulować stosowne pozwolenia sektorowe, jeśli takowe będą
konieczne.
Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości
w poszczególnych elementach środowiska wynikające ze stanu istniejącego i przewidywanej
budowy, w tym oddziaływania na podłoże i wody podziemne, powietrze atmosferyczne, świat
roślinny i zwierzęcy oraz siedziby ludzkie znajdujące się w sąsiedztwie Przedsięwzięcia
zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008. nr 25,
poz. 150 – tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zakres
raportu jest zgodny z wytycznymi art. 66 Ustawy z 3 października 2008 r. j.w. oraz
Postanowieniem Burmistrza Chociwla – Zał. 1.
1.4.
Dane ogólne o przedsięwzięciu
1.4.1. Stan istniejący
Działka jest nie zagospodarowana. Działka w całości aktualnie pokryta jest roślinnością niską łąkową. Na terenie nie ma drzew.
1.4.3. Położenie i skala przedsięwzięcia
Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie inwestycja położona jest we wsi Starzyce,
gmina Chociwel. Cała inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 3/4 obręb Starzyce o
powierzchni 33,8828 ha, z dostępem do drogi (dz. 131 oraz 9).
W skład biogazowi wejdą następujące elementy:

zbiornik wstępny, magazynowy o pojemności ok. 500 m3 do magazynowania
gnojowicy,

2 komory fermentacyjne o pojemności 4 500 m3 każda, pokryte
szczelnymi
stożkowymi kopułami lekkiej konstrukcji,

Zbiornik o pojemności 1 000 m3 jako stopień wstępnego mieszania i hydrolizy,

3 zbiorniki o pojemności 60 000 m3 każdy do przechowywania mieszanki
pofermentacyjnej,

Dozownik o pojemności 200 m3 – zbiornik dozujący substraty stałe z ruchomą
podłogą, z klapą / zadaszeniem redukującą emisję odorów,

platforma magazynowa do magazynowania biomasy roślinnej i obornika kurzego o
pojemności 10 000 m2 z systemem odprowadzania odcieku ze studzienką, połączoną
rurociągiem ze zbiornikiem wstępnym dla gnojowicy i przykryciem membraną
foliową,

urządzenie do higienizacji o pojemności 3 m3,

budynek techniczny z agregatem prądotwórczym / kogenenracyjnym – obiekt
kontenerowy,

pochodni awaryjnej,

dmuchawy chłodniczej,

stacji transformatorowej energii elektrycznej.
W najbliższym sąsiedztwie nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość
dotychczas nie jest zagospodarowana.
Bilans terenu
m2
1. powierzchnia dróg i placów manewrowych
ok. 5 600
2. powierzchnia zabudowy (komory fermentacyjne, zbiorniki, budynki) ok. 3 500
3. powierzchnia płyt magazynowych
ok. 10 000
4. powierzchnia ekopozytywna
ok. 40 900
5. powierzchnia ekopozytywna (wyłączona z inwestycji)
ok. 278 828
6. powierzchnia działki
338 828
Działka nie jest wyposażona w sieć uzbrojenia. Do czasu wykonania przyłącza
wodociągowego, źródłem wody będzie ujęcie własne. Ścieki socjalne odprowadzane będą do
zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe będą oczyszczane w separatorach i
odprowadzane do instalacji technologicznej poprzez zbiornik wstępny.
1.4.4. Sytuacja terenowo – prawna
Prawo dysponowania terenem działki gruntowej posiada Inwestor – Projbud II Sp. z o.o. Sp. K.
1.4.5. Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowy teren
nie
posiada
ważnego
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego. W uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Chociwel przyjętego Uchwałą Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w
Chociwlu z dnia 25 czerwiec 2008r. przedmiotowa działka jest przeznaczona pod zabudowę
przemysłową.
2.
Opis planowanego przedsięwzięcia
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub użytkowania
Elektrociepłownia biogazowa w systemie kogeneracji to instalacja służąca do produkcji
biogazu z biomasy roślinnej, gnojowicy, obornika oraz
innych odpadów i pozostałości
organicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ma na celu
budowę nowoczesnej elektrociepłowni w celu powiększenia zasobów energii odnawialnej w
Polsce. Moc elektryczna, zainstalowanego w elektrociepłowni w Starzycach, agregatu
kogeneracyjnego, będzie wynosić ok. 2,0 MW, co oznacza, że rocznie wytwarzać będzie ok.
17.034.354 kWh. Równolegle, rocznie wytwarzać się będzie ok. 17.117.856 kWh energii
cieplnej.
W Ustawie Prawo energetyczne źródła energii zdefiniowano następująco:
„Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.
Zgodnie z dyrektywą unijną o promocji energii odnawialnej jej udział do roku 2010 powinien
się zwiększyć z 14 do 22 proc., a w wypadku nowych krajów członkowskich do 21 procent.
W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii o czym mówi
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Świadectw pochodzenia,
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2008, Nr 156,
poz. 969) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródle energii (Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 182). W rozporządzeniu podane zostały wielkości
wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 7,0% w 2008 r. do 10,4 % w
2010 roku oraz 12,9 % w roku 2017.
Do surowców odnawialnych należą:

energia wód

energia geotermalna

energia słoneczna

energia wiatru

biomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt - obornik/gnojowica)

biogaz
Elektrociepłownia biogazowa planowana przez Inwestora PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
będzie wykorzystywała biomasę roślinną, obornik, gnojowicę oraz odpady - organiczne
pozostałości poprodukcyjne pochodzące z przemysłu rolno – spożywczego, zgodnie z
poniższą tabelą
Ilość substratów rocznie dla 2 MW
19 000 t Obornik kurzy z hodowli mieszanej (40-60% s.m.)
1000t Organiczne miękkie odpady targowiskowe/sklepowe (owoce, warzywa- 500t; inne organiczne odpady tj.
resztki pożywienia- 500t)
8 000t Gnojowicy trzodowej (5-7% s.m.)
16 000 t kiszonki z: burak cukrowy wraz z liściem
3 500 t odpadów poubojowych kat III (treści żołądków i jelit, itp nie wymagające sterylizacji)
1000t Żyto
Łącznie – 48 500 t/rok, 134,7 t/dzien
W polskim ustawodawstwie istnieje kilka aktów prawnych regulujących kwestie
gospodarowania odpadami. Należy do nich przede wszystkim Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. Jest ona zasadniczą ustawą określającą obowiązki wytwórców odpadów
i organów, które są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa w tym zakresie.
Zgodnie z tym dokumentem działania prowadzące do powstawania odpadów powinny być
planowane i projektowane tak aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość
i negatywne oddziaływanie na środowisko. Powinny one również zapewniać zgodny
z zasadami ochrony środowiska odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało się zapobiec. Posiadacz odpadów musi postępować z nimi według zasad
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska i planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejności trzeba odpady poddać odzyskowi. Dopiero kiedy
z przyczyn technologicznych, ekologicznych czy ekonomicznych nie jest on możliwy odpady
poddaje się unieszkodliwianiu.
Większość współczesnych biogazowni wykorzystujących w procesie fermentacji odpady,
podlega przepisom Ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 tekst jednolity).
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez recykling organiczny rozumie się obróbkę
tlenową,
lub
beztlenową
odpadów,
które
ulegają
rozkładowi
biologicznemu
w
kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje
materia organiczna lub metan.
Do recyklingu organicznego należy zaliczyć zatem beztlenową fermentację odpadów
organicznych w biogazowniach. Recykling jest jedną z form odzysku odpadów, zgodnie
z załącznikiem nr 5, określającym formy odzysku, zalicza się do kategorii R3: recykling
lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Zatem biogazownie
przetwarzające odpady organiczne są instalacjami do odzysku odpadów. Produkujący odpady
są zmuszeni uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie jeżeli przekraczają określone ilości
produkowanych odpadów. Muszą również posiadać decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi kiedy wytwarzają określoną ich ilość, a także
przedłożyć informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi.
Rozporządzenie 2002/1174/WE klasyfikuje odpady zwierzęce w 3 kategoriach. Kategoria I
obejmuje wszystkie materiały, które mogą być zakażone gąbczastymi przenośnymi
encefalopatiami m.in. czaszka bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, jelita
przeżuwaczy, odpady kuchenne pochodzące ze środków transportu międzynarodowego,
materiał zwierzęcy o cząstkach większych niż 6 mm z zakładów przetwarzających materiał
kategorii I oraz z oczyszczalni ścieków obsługujących te zakłady. Kategoria II obejmuje
odchody i treść z przewodu pokarmowego zwierząt gospodarskich, zwierzęta lub ich części
podejrzewane o skażenie lub mogące przenosić w jakikolwiek inny sposób choroby
zwierzęce, zwierzęta u których stosowano niedozwoloną ilość leków weterynaryjnych,
materiał zwierzęcy o cząstkach większych niż 6 mm z zakładów przetwarzających materiał
kategorii II i III oraz z oczyszczalni ścieków obsługujących te zakłady, zwierzęta padłe
Kategoria III obejmuje materiał zwierzęcy ze zwierząt zdrowych, które zostały uznane za
zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie przeznaczone do wprowadzenia na rynek; odpady
kuchenne z innego źródła niż międzynarodowy transport.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie postępowania z odpadami stanowiącymi materiał
szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka jedynie materiały II i III kategorii mogą być
poddane fermentacji w biogazowniach, jednakże z uwzględnieniem specjalnych procedur.
Dla kategorii II ustanowiono obowiązek sterylizacji (poddanie działaniu temperatury 133°C
i ciśnieniu 3 barów przez 20 minut), a dla kategorii III obowiązek higienizacji,
czyli pasteryzacji (poddanie działaniu temperatury 70°C przez 60 minut).
Odpady te mogą być przetwarzane jedynie w biogazowniach spełniających wymogi określone
w rozporządzeniu
(m.in.
posiadających
własne
laboratorium
bądź
korzystających
z laboratorium zewnętrznego).
Odchody zwierzęce oraz zawartość przewodu pokarmowego choć zaliczone do kategorii II
nie muszą być poddawane sterylizacji, jeżeli nie są uznane za stwarzające ryzyko
rozprzestrzeniania choroby zakaźnej. W przypadku gdy służą one do produkcji nawozu
rolniczego na własny użytek, nie muszą być uzdatniane, natomiast w przypadku produkcji
na cele komercyjne odpady te muszą być poddane procesowi pasteryzacji / higienizacji.
W
warunkach
elektrociepłowni
biogazowej
opisanej
w
niniejszym
opracowaniu,
przetwarzaniu będą ulegać jedynie odpady zwierzęce kategorii III oraz odpady zwierzęce
kategorii II, dla których wykonuje się wyłącznie proces pasteryzacji. W elektrociepłowni nie
przewiduje się instalowania linii do sterylizacji odpadów, zatem odpady kat. II - zwierzęta lub
ich części podejrzewane o skażenie lub mogące przenosić w jakikolwiek inny sposób choroby
zwierzęce, zwierzęta u których stosowano niedozwoloną ilość leków weterynaryjnych,
materiał zwierzęcy o cząstkach większych niż 6 mm – nie będą poddawane odzyskowi w
tejże instalacji.
Obornik oraz gnojowica pochodzić będą z okolicznych gospodarstw i ferm. Dostarczany
będzie na potrzeby elektrociepłowni wyspecjalizowanym transportem. Obornik oraz
gnojowica, w świetle obowiązujących przepisów, są nawozem naturalnym, a nie odpadem.
Stosowanie odchodów zwierzęcych jako nawozów jest uregulowane przez przepisy Ustawy
z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2000 nr 89 poz. 18). Ustawa ogranicza
dawki azotu i terminy stosowania nawozów naturalnych oraz tworzy wymagania dotyczące
infrastruktury ich przechowywania. Wprowadzone są zasady ustalania dawek nawozów
w oparciu o plany nawozowe. Dodatkowo Informacją w sprawie wymagań dotyczących
przechowywania nawozów naturalnych wprowadzono obowiązek posiadania zbiorników
o pojemności umożliwiającej 4 miesięczne gromadzenie produkcji nawozu naturalnego w
postaci płynnej (na gnojówkę i gnojowicę). Wymogi takie stawia Komisja Europejska - z
otwartych zbiorników wydziela się niebezpieczny dla zdrowia amoniak. Biogazownie, dla
których elementem wyposażenia są zbiorniki do przechowywania gnojowicy, mogą zapewnić
możliwość magazynowania gnojowicy. Może to być bodźcem do budowy gminnych instalacji
biogazowych. Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
o nawozach i nawożeniu, w art.18 nakazują uwzględniać między innymi odpady
pofermentacyjne w planach nawożenia, które następnie muszą być zatwierdzane przez
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.
Kiszonka z liści buraków cukrowych oraz zboże kupowane będą od okolicznych rolników
specjalnie dla potrzeb elektrociepłowni.
Ponieważ zielonka, dostępna jest tylko w półroczu letnim (4 miesiące), składowana jest w
platformie magazynowej, po to, by mogła być równomiernie użytkowana przez cały rok.
Zielonka jest rozpatrywana jako biomasa rezerwowa.
Według posiadanych danych, na potrzeby produkcji biogazu w Starzycach, do dyspozycji
będą następujące ilości biomasy:
Ilość substratu rocznie
Ilość substratu dziennie
19 000 t obornika kurzego
53 t obornika kurzego
1 000 t odpadów organicznych
2,7 t odpadów organicznych
3 500 t odpadów poubojowych
9,7 t odpadów poubojowych
8 000 t gnojowicy trzodowej/bydlęcej
22 t gnojowicy trzodowej/bydlęcej
16 000 t kiszonki z buraków wraz z liśćmi
45 t kiszonki buraka
1 000 t żyta
3 t żyta
Łącznie 48 500 t
Łącznie 134,7 t
Produktem elektrociepłowni biogazowej będzie biogaz, który w kolejnym etapie będzie
wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Biogaz jest wynikiem
fermentacji anaerobowej (beztlenowej). Fermentacja anaerobowa (beztlenowa) to proces
biologiczny rozkładu substancji organicznych przeprowadzany przez drobnoustroje w
warunkach beztlenowych przez bakterie anaerobowe (beztlenowe) z wydzieleniem metanu.
Nazwa "Fermentacja metanowa" została nadana przed poznaniem istoty tego procesu i może
być myląca. W rzeczywistości jest to zespół przemian biochemicznych, które łączy brak
tlenu.
Wyróżnia się następujące etapy fermentacji metanowej:

Hydroliza prowadząca to rozkładu polimerów organicznych do związków o prostszej
budowie, obejmująca w szczególności rozkład białek do aminokwasów, lipidów
do alkoholi i wyższych kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów do cukrów
prostych

Acidogeneza podczas której z produktów hydrolizy wytwarzane są kwasy
karboksylowe, głównie walerianowy, mrówczanowy, propionowy

Acetogeneza podczas której powstaje octan

Metanogeneza, czyli wytworzenie metanu przez metanowe archeabakterie
Czas generacji mikroorganizmów pierwszych trzech faz wynosi kilkanaście minut, natomiast
czas generacji bakteri metanogennych od kilkadziesiąt do kilkuset godzin.
W biogazowni wykorzystywana będzie fermentacja beztlenowa, która przeprowadzana będzie
w temperaturze ok. 35 - 55 stopni, trwająca około 56 dni, w zamkniętych szczelnych
komorach fermentacyjnych z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności
podgrzewania komory fermentacyjnej, fermentacja posiada dodatni bilans energii.
W poniższej tabeli podane zostały dane dotyczące oczekiwanych ilości pozyskanego gazu,
przy zastosowaniu planowanych substratów wejściowych. Dane dotyczące prognozowanej
ilości biogazu oparte zostały na dużej ilości rezultatów prób fermentacyjnych,
doświadczeniach praktycznych oraz literaturze fachowej.
Zastosowanie surowców wejściowych, a ilość pozyskanego gazu
Surowiec
Obornik kurzy
Organiczne odpady
Gnojowica
Łącznie
Wydajność biogazu
Pozyskany biogaz
T
m3
m3/ rok
19000
4500
8000
Kiszonka z buraka
Żyto
Wkład
16000
1000
48 500
120
90
15
200
120
2280000
405000
120000
3200000
120000
6 125 000
Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 65% (w granicach 50-75%) z metanu i w 35%
z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla), jego
wartość opałowa waha się w granicach 17-27 MJ/m3 (w warunkach normalnych, czyli 0°C
i 105 Pa) i zależy głównie od zawartości metanu.
Uproszczony schemat funkcjonowania elektrociepłowni biogazowej
energia
elektryczna
Magazynowanie
surowców
energia
cieplna
transport
Komora
fermentacyjna
Moduł
kogeneracyjny
przelew
substratów
Moduł przemiany
biometan chemicznej biogazu
Zbiornik
przefermentowanego
substratu
Wzbogacanie gazu
Moduł wzbogacania
biogazu
H2O, S
Moduł produkcji biogazu
wysoko wartościowy
nawóz rolniczy
Skład biogazu
Składnik
metan, CH4
dwutlenek węgla, CO2
azot, N2
wodór, H2
%
55-75
25-45
0-0,3
1-5
siarkowodór, H2S
tlen, O2
0-3
0,1-0,5
Spalanie następuje według następującego wzoru:
CH4 + 2O2 --> 2H2O + CO2
Oprócz biogazu po fermentacji pozostaje również przefermentowany substrat, czyli
przetworzone surowce. Jest on nieczynny biologicznie, zawiera 30 - 40% związków
humusowych. Jest on zwykle stosowany jako cenny naturalny nawóz rolniczy. Posiada cechy
substancji płynnej (ok. 12 % suchej masy), bezwonny (dzięki odgazowaniu w procesie
fermentacji), który doskonale nadaje się do nie uciążliwej dystrybucji na polach uprawnych.
Z uwagi na gazy cieplarniane warto wspomnieć, że dwutlenek węgla uwolniony ze spalania
biomasy został do niej wchłonięty niewiele wcześniej z atmosfery. Biomasa to swoistego
rodzaju “magazyn” węgla zebranego z atmosfery. Praktycznie nie zawiera ona też siarki,
która powoduje powstawanie kwaśnych deszczy.
Biomasa, a dokładniej rośliny (głównie pochodzące z rolnictwa energetycznego), to również
magazyn energii słonecznej. Wprawdzie magazynowana jest ona w biomasie z bardzo niską
sprawnością, ale nie ma tańszej metody na jej wykorzystanie niż zasianie czy zasadzenie
plantacji rośliny energetycznej.
Na podstawie przytoczonych w tabeli zestawień surowców, możliwa jest roczna produkcja
biogazu w ilości 6 125 000 m3. Zakładając, że średnia zawartość metanu wynosić będzie 53%,
a stopień sprawności elektrycznej agregatu kogeneracyjnego wyniesie 40%, z podanej ilości
gazu, produkowane będzie 17.034.354 kWh energii elektrycznej. Umożliwi to działanie
agregatu kogeneracyjnego z mocą elektryczną 2,0
maksymalnego
MW przez około 8.000 godzin
użytkowania. Wartość ta odpowiada praktycznym
doświadczeniom
funkcjonowania wielu biogazowni na świecie. Równolegle, rocznie wytwarza się 17.117.856
kWh energii cieplnej.
Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie w Indiach, Brazylii, Chinach,
Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego
(ze 100 m³ biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej),
jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo
do napędu silników (instalacje CNG).
Wytwarzanie energii (kWh)
Produkcja
Rocznie
Energia elektryczna
17.034.354 kWh
Energia cieplna
17.117.856 kWh
Przefermentowany substrat (odpad pofermentacyjny), pochodzący z procesu fermentacji
gnojówki, ewentualnie obornika i innej biomasy rolnej, określa się często substratem
pofermentacyjnym. Ilość substancji odżywczej w substratu pofermentacyjnego można
określić z góry na podstawie zawartości substancji odżywczej w komponentach wejściowych.
Podczas procesu fermentacji dochodzi do zmiany (zmniejszenia) zawartości substancji
organicznej.
Substancje odżywcze zawarte w glebie czy roślinach zostają zachowane, czasami częściowo
w zmienionych związkach chemicznych, tak jak w przypadku np. azotu (ubytek, organicznie
związanego azotu – zwiększenie koncentracji azotanu amonu).
Z procesu redukcji substancji organicznej materiałów wejściowych poprzez rozkład
dokonywany przez mikroorganizmy, wydziela się pozostała część odpadu pofermentacyjnego
(materiał wyjściowy).
Biomasa wejściowa zmniejsza się podczas procesu fermentacji poprzez rozkład substancji
organicznej o około 12%. W odpadzie pofermentacyjnym pozostaje około 4 % substancji
organicznej, w tym komponenty kluczowe dla procesu powstawania próchnicy.
Poprzez wytwarzanie biogazu i związany z tym proces rozkładu substancji organicznej
zmniejsza
się
zawartość
masy
suchej
w
stosowanej
biomasie.
W
substracie
przefermentowanym, obliczeniowo, zawartość masy suchej wynosi około 26,2 %. Wartość ta
może się zmieniać i zależna jest od konkretnych właściwości materiałów wejściowych oraz
przebiegu procesu fermentacji.
Przebieg procesu produkcji biogazu, ogólnie podzielić na można na następujące etapy:
• wprowadzenie substratu,
• fermentacja,
• oczyszczenie i wykorzystanie biogazu,
• magazynowanie odpadu pofermentacyjnego.
Główne części składowe biogazowni w Starzycach zobrazowane zostały na poniższym
schemacie.
Biogazownia w Starzycach schemat zasadniczy
Ze względu na to, że mieszanina materiałów wejściowych zawiera komponenty takie jak
obornik oraz, w razie potrzeby, zielonkę, wskazane jest ich rozdrobnienie przed
wprowadzeniem do fermentatora. Dzięki temu, poprawie ulegają parametry pompowania
i mieszania substratu. W tym celu powinien być zastosowany dozownik wyposażony
w urządzenia rozdrabniające, jak np.: pionowe, ostro zakończone „ślimaki”. Biomasa
połączona w odpowiednich proporcjach z substratem z komory fermentacyjnej, zostaje
doprowadzona do mieszalnika.
Fermentator
Miejscem kluczowym każdej elektrociepłowni biogazowej jest fermentator. Mowa tu o
szczelnym zbiorniku w którym zachodzi proces fermentacji. W warunkach beztlenowych
materia organiczna materiałów wejściowych zostaje rozłożona przez bakterie. Podczas tego
procesu powstaje biogaz.
W przypadku instalacji biogazowej w Zapolu, proponuje się objętość przestrzeni
fermentacyjnej na poziomie 2 x 4 500 m3. Teoretyczny czas zatrzymania substratu w systemie
wynosi ok. 56 dni.
Fermentatory wyposażone są w mieszadła, które odpowiadają za homogenizację substratu
fermentacyjnego oraz ułatwiają ulatnianie się gazu. Temperatura działania fermentatora
wynosi 35 - 55°C. Wprowadzenie ciepła do substratu fermentacyjnego następuje poprzez
system rur zasilanych ciepłem z agregatu kogeneracyjnego. Fermentatory będą posiadały
także izolację cieplną aby zwiększyć sprawność energetyczną procesu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa działania instalacji, fermentatory będą wyposażone
w odpowiednie
urządzenia
przeciwwybuchowym
(tj.
zabezpieczające
bezpieczniki
i
monitorujące
podciśnieniowe
i
w
wykonaniu
nadciśnieniowe,
czujniki
temperatury) zgodne z przepisami krajowymi i rozporządzeniami UE.
Zbiornik składowania substratu pofermentacyjnego
Z komór fermentacyjnych odprowadzany jest substrat pofermentacyjny do zbiorników.
Zbiorniki pofermentacyjne o objętości 3 x 6 000 m3 służą do magazynowania substratu
pofermentacyjnego. Objętość zbiornika została dobrana, aby można było substrat
magazynować przez okres 4 miesiące. Zbiorniki pofermentacyjne będą szczelne służąc
jednocześnie jako krótko okresowy bufor biogazu przesyłanego dalej do układu oczyszczania
i spalania w kogeneratorze.
Technika gazowa
Przez system rurociągów, biogaz z miejsca jego powstawania w fermentatorach, dostarczony
zostaje do agregatu kogeneracyjnego. Na drodze biogazu do silnika, następuje wydzielenie
kondensatu. By wydzielił się siarkowodór, już do materiałów wejściowych dodawane są
substancje wspomagające ten proces (przeważnie związki żelaza). Substancje te prowadzą
do minimalizacji ilości szkodliwego dla silnika siarkowodoru. Równocześnie dochodzi do
wiązania związków amoniaku, co z kolei pozytywnie oddziałuje na przebieg procesu
fermentacji.
Energetyczne wykorzystanie biogazu ma miejsce w agregatach kogeneracyjnych o użytkowej
łącznej mocy nominalnej ok. 2 kW. Agregaty kogeneracyjne znajdują się w specjalnym
odizolowanym akustycznie pomieszczeniu w budynku technicznym.
W normalnym trybie pracy następuje przygotowanie niezbędnego dla procesu produkcji
biogazu ciepła, z ciepła odpadowego emitowanego przez silnik, jak również ciepła
odpadowego spalin.
Pozostała nadwyżka ciepła może zostać wykorzystana do sprzedaży lub do innych celów
procesowych, a w przypadku braku możliwości zagospodarowania energi cieplnej uruchamia
się chłodnice.
Energia elektryczna wytwarzana w zespole kogeneracyjnym zostanie doprowadzona do sieci
regionalnego przedsiębiorstwa energetycznego. Punkt przesyłowy, w którym energia
elektryczna doprowadzona zostaje do sieci elektroenergetycznej znajduje przy stacji
transformatorowej.
Elektrociepłownia wyposażona jest w profesjonalną centralną jednostkę sterującą. Cały
proces będzie zarządzany i obsługiwany w pełni automatycznie z zachowaniem wysokiego
poziomu bezpieczeństwa realizowanego poprzez redundancję (powielenie) systemu
nadzorującego wyłącznie układ bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi przepisami/
rozporządzeniami/dyrektywami UE. Za pomocą tej programowalnej jednostki sterującej,
mającej także zdolność przechowywania danych i zdalnego ich transferowania, kontrolowane
są wszystkie istotne dane dotyczące pracy fermentatorów i generatora. Poza tym, jednostka
sterująca nadzoruje system doprowadzania materiałów wejściowych do fermentatora, systemy
kontrolujące temperaturę oraz stopień napełnienia zbiorników, a także system rejestrujący
ilość i jakość biogazu.
Wszystkie zachodzące procesy i rezultaty pomiarów są archiwizowane za pomocą
specjalnego systemu. Całość procesu technologicznego wraz z wynikami pomiarów
bierzących oraz dostępem do danych zarejestrowanych w systemie będzie odpowiednio
przetworzona przez specjalnie zaprojektowany profesjonalny system informatyczny i za
pomocą modułu wizualizacyjnego będzie możliwy wgląd do tych danych w celu kontroli i
nadzorowania przez wykwalifikowany personel serwisowy. Projektowany układ posiada
również moduł alarmowy wysyłający drogą telefoniczną i informatyczną komunikaty o
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instalacji.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na otwartym terenie i w świetle przepisów
budowlanych podlega bezwzględnie konieczności zastosowania odpowiednich urządzeń
przeciwprzepięciowych i odgromowych. Zgodnie z normą PN-EN 50164 o ochronie
odgromowej na terenie obiektu rozmieszczone zostaną maszty odgromowe zabezpieczające
obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi, natomiast w instalacjach teletechnicznych i
energetycznych zastosowane zostaną specjalistyczne profesjonalne układy zabezpieczające
przed przepięciami wraz z systemem monitorowania stanu tych urządzeń sprzężonym z
jednostką centralną.
Elektrociepłownia
składać
się
będzie
z
komór
fermentacyjnych
i
zbiorników
do magazynowania przefermentowanego substratu oraz modułu kogeneracyjnego.
Biomasa roślinna składowana w zasieku, transportowana będzie do dozownika biomasy, a
następnie do stopnia mieszania i hydrolizy, który będzie ją dystrybuować do komory
fermentacyjnej.
Poubojowe
organiczne
pozostałości
przemysłu
spożywczego,
dostarczane
przez
wyspecjalizowaną firmę po poddaniu procesowi higienizacji za pomocą odpowiedniego
urządzenia znajdującego się w budynku technicznym i trafią bezpośrednio do fermentatorów
bez magazynowania według określonego harmonogramu dostaw.
Fermentacja beztlenowa (zamknięta - bezodorowa) kosubstratów przebiegać będzie
w temperaturze w granicach 35 - 55°C, wspomagana działaniem odpowiednich bakterii,
natomiast utrzymanie właściwego stężenia wsadu zapewnią mieszadła mechaniczne.
Substrat pofermentacyjny transportowany będzie do zbiornika za pomocą przepompowni.
Wyprodukowany biometan na każdym etapie fermentacji, kierowany będzie do modułu
kogeneracyjnego, gdzie energia chemiczna biogazu ulegnie konwersji na energię elektryczną
oraz cieplną. Energia sprzedawana będzie odbiorcom zewnętrznym, a energia cieplna
zużywana będzie na potrzeby własne bądź sprzedawana.
W skład biogazowi wejdą następujące elementy:

Zbiornik o pojemności 1 000 m3 jako stopień mieszania i hydrolizy,

zbiornik wstępny, magazynowy o pojemności ok. 500 m3 do magazynowania
gnojowicy,

2 komory fermentacyjne o pojemności 4 500 m3 każda, pokryte szczelną membraną,

3 zbiorniki o pojemności 60 000 m3 każdy do przechowywania
reszty
pofermentacyjnej pokryty szczelną membraną,

Dozownik o pojemności 200 m3 – zbiornik dozujący substraty stałe z ruchomą
podłogą, z klapą / zadaszeniem redukującą emisję odorów,

platforma magazynowa do magazynowania biomasy roślinnej i obornika kurzego o
pojemności 10 000 m2 z systemem odprowadzania odcieku ze studzienką, połączoną
rurociągiem ze zbiornikiem wstępnym dla gnojowicy i przykryciem membraną
foliową,

urządzenie do higienizacji o pojemności 3 m3,

budynek techniczny z agregatem prądotwórczym / kogenenracyjnym – obiekt
kontenerowy,

pochodni alarmowej,

dmuchawy/chłodnicy,

stacji transformatorowej.
Plan zagospodarowania terenu stanowi Zał. Nr 3.
Dostawa i magazynowanie substratów
Buraki cukrowe z liśćmi są dostarczane do platformy magazynowej w okresie zbiorów
transportem samochodowym. Rośliny są konserwowane poprzez zakiszanie. Codziennie
określona ilość kiszonek jest transportowana za pomocą ładowarki z platformy do zbiorników
zasypowych podajników substratów. Obornik bydlęcy oraz pomiot kurzy z poza terenu
inwestycji, będzie transportowany przyczepami zamkniętymi typu FLIEGL Agrotechnik w
postaci kontenera zamykanego. Substraty ciekłe dostarczane będą cysternami.
Układ podawania substratu
Układ podawania substratu składa się ze zbiorników zasypowych o pojemności
wystarczającej dla jedno- lub półdobowej dawki substratów (kiszonki z buraków cukrowych
z liściem). Ze zbiorników zasypowych (dozownik biomasy) substraty będą dostarczane do
cieczowej jednostki podającej (stopień mieszania i hydrolizy). Wraz z gnojowicą lub w
przypadku jej braku z wodą procesową wszystkie substraty będą podawane do komór
fermentacyjnych. Podawanie substratów ciekłych oraz stałych realizowane jest za pomocą
szczelnych rurociągów.
Komory fermentacyjne
Proces fermentacji beztlenowej przebiega w komorach fermentacyjnych. Podawanie substratu
do komór odbywa się automatycznie za pomocą podajników. Mieszanie jest prowadzone w
sposób ciągły za pomocą mieszadła pionowego. Oprócz jednorodnego wymieszania całej
objętości zbiornika zastosowanie tego typu mieszadła ma dodatkowe zalety:
1.
Silnik mieszadła znajduje się na zewnątrz komory fermentacyjnej co ułatwia jego
konserwację.
2.
Praca mieszadła jest sterowana za pomocą falownika, elektronicznego układu
regulującego obroty silnika, co umożliwia dostosowanie prędkości obrotów mieszadła do
potrzeb procesu. Zastosowanie falowników to również oszczedność energii elektrycznej
co podnosi całościową sprawność energetyczną procesu. W miejscach gdzie nie będzie
wymagane regulacja prędkości obrotowej silnika dla osiągnięcia energooszczędności
procesu stosowane będą układy łagodnego rozruchu silników elektrycznych typu
softstart.
Ogrzewanie komór fermentacyjnych prowadzone jest poprzez zewnętrzny system grzewczy.
W pomieszczeniu przepompowni znajduje się wymiennik ciepła. Temperatura wewnątrz
komory fermentacyjnej jest kontrolowana i może być podnoszona poprzez przepuszczenie
strumienia fermentującej cieczy przez wymiennik ciepła.
Materia organiczna substratów jest rozkładana przez mikroorganizmy żyjące w warunkach
beztlenowych (anaerobowych) w szczelnych zbiornikach. Dzięki temu przefermentowany
substrat jest prawie bezwonny.
Komory fermentacyjne są wyposażone w zawory nad i podciśnieniowe. Zabezpieczają one
układ w sytuacjach awaryjnych.
Zbiorniki magazynowe
Przefermentowany substrat, zanim zostanie zagospodarowany jako nawóz organiczny jest
przechowywany w zbiornikach magazynowych. Z uwagi na to, iż nawożenie nie może być
prowadzone w czasie zimy, zapewniono pojemność magazynową zbiorników na ok. 4
miesiące. W tym celu zaprojektowano zbiorniki o pojemności 3 x 6000 m3. Zbiorniki
magazynowe będą szczelne ponieważ równocześnie służyć będą za bufor biogazu. Każdy ze
zbiorników wyposażony jest w mieszadła zatapialne i system czujników ciśnieniowych.
Linia gazowa
Produkowany biogaz jest tłoczony za pomocą pompy ze zbiornika fermentacyjnego do
modułów kogeneracyjnych. Aby usunąć większość pary wodnej z gazu linia gazowa
wyposażona jest w układ chłodzenia. Urządzenie to wraz z układem odsiarczania stanowią
najważniejsze elementy podnoszące jakość biogazu i bezpośrednio mające wpływ na
wydłużenie czasu pracy urządzeń kogeneracyjnych. Kondensat wykroplony podczas
chłodzenia gazu jest odprowadzany do komory fermentacyjnej.
Moduły kogeneracyjne są specjalnie zaprojektowane do pracy w oparciu o biogaz. Moduły
kogeneracyjne wyposażone są w kompresory aby utrzymywać właściwe ciśnienie gazu,
detektory płomienia i dymu wewnątrz kontenerów, osobną szafę kontrolno – sterowniczą.
Układ zabezpieczeń został zaprojektowany w oparciu o przepisy UE i wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa na biogazowniach rolniczych w Niemczech.
W przypadku wyłączenia modułu kogeneracyjnego na czas przeglądów lub napraw,
pochodnia spala całą nadwyżkę biogazu. Pochodnia z zamkniętą komorą spalania jest
załączana automatycznie dzięki kontroli ilości biogazu. Biogaz spalany jest w temperaturze
800 – 850 °C.
Część energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły kogeneracyjne wykorzystywana
jest na potrzeby biogazowni (około 5 – 10%). Pozostała część będzie dostarczana do sieci
Zakładu Energetycznego. Ciepło z chłodzenia spalin i systemu chłodzenia urządzenia będzie
wykorzystane do utrzymywania stałej temperatury wewnątrz komór fermentacyjnych.
Ogrzewanie komór będzie zapewniane poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła. Pozostałe
ciepło może być dostarczane zewnętrznemu odbiorcy za pomocą ciepłociągu. W przypadku,
gdy całe ciepło nie może być wykorzystane, jego nadmiar jest wypromieniowywany w
powietrze za pomocą chłodnic awaryjnych.
Moduły kogeneracyjne są zabudowane w kontenerach.
Odsiarczanie
Stężenie siarkowodoru (H2S) w biogazie zależy od wykorzystywanych substratów. Jego
obecność może powodować korozję wewnętrzną silników gazowych. Możliwe jest
wykorzystanie prostej, biologicznej metody odsiarczania. Niewielka ilość powietrza jest
wtłaczana do przestrzeni gazowej pierwotnych komór fermentacyjnych. Bakterie siarkowe
przy udziale tlenu rozkładają siarkowodór do siarki elementarnej. Wytrąca się ona jako cienka
warstwa żółtawego nalotu na powierzchni fermentującego substratu oraz wszystkich
elementów mających kontakt z biogazem i jest zupełnie nieszkodliwa. Ten rodzaj
odsiarczania może być z powodzeniem stosowany przy stężeniach H2S między 1000 a 2000
ppm i pozwala na redukcję tych wartości o ok. 80 – 90 %. Minimalny stopień odsiarczenia
biogazu uzależniony jest od wymagań producenta modułów kogeneracyjnych oraz od norm
emisji.
W Niemczech 99% wszystkich biogazowni wykorzystuje ten prosty i efektywny sposób
odsiarczania.
Pomiary
Biogazownia wyposażona jest w różnego rodzaju urządzenia pomiarowe. W pierwotnych
komorach fermentacyjnych kontrolowana jest temperatura i poziom wypełnienia. Wszystkie
zamknięte zbiorniki posiadają urządzenia kontroli poziomu wypełnienia. Praca dmuchaw,
kompresorów i pomp kontrolowana jest przez urządzenia pomiaru ciśnienia.
Istotne są badania stabilności procesu biologicznego. Nie tylko na etapie rozruchu, kiedy
zalecane są cotygodniowe kontrole, ale również podczas dalszej eksploatacji, z
częstotliwością ok. 1 raz na miesiąc.
Kontrola procesu fermentacji
Najważniejsze parametry pracy biogazowni są automatycznie kontrolowane. Zmierzone
wartości są przesyłane do systemu informatycznego. Nadzoruje on pracę modułów
kogeneracyjnych
i
pozostałych
urządzeń.
Podstawowe
operacje
wykonywane
są
automatycznie.
Urządzenia kontrolno – pomiarowe nadzorują pracę biogazowni w sposób ciągły. Ponieważ
stabilna produkcja i wykorzystanie biogazu są najważniejszą częścią całego systemu, poniżej
zamieszczono opis tej części systemu:
Poziom wypełnienia zbiornika biogazu jest monitorowany. Urządzenie pomiarowe generuje
sygnał 4-20 mA, wykorzystywany przez jednostkę zarządzającą. Przy wypełnieniu zbiornika
biogazu na poziomie ok. 70 % moduły kogeneracyjne są kolejno załączane i pracują pełną
mocą. Jeśli produkcja biogazu jest stabilna, poziom wypełnienia zbiornika utrzymywany jest
na ok. 70%. Jeśli produkcja biogazu jest niższa niż jego konsumpcja, wówczas moduły
kogeneracyjne zostaną wyłączone kiedy poziom wypełnienia zbiornika biogazu spadnie do
ok. 20%. W przypadku redukcji mocy urządzenia kogeneracyjnego spada również jego
sprawność, stąd zalecana jest praca pełną mocą. Godziny pracy obu modułów muszą być
zbilansowane. W przypadku konieczności wyłącza się raz jeden raz drugi.
Jeśli produkcja biogazu przewyższa jego pobór, pochodnia załącza się automatycznie przy
wypełnieniu zbiornika na poziomie 97%.
Przeglądy
Większość prac związanych z przeglądem urządzeń dotyczy modułów kogeneracyjnych.
Około 2/3 prac serwisowych wykonywanych jest na tych urządzeniach. W przypadku
planowanego przeglądu modułu kogeneracyjnego buforowana ilość biogazu jest wcześniej
minimalizowana aby ograniczyć konieczność spalania gazu w pochodni. Jest to istotne nie
tylko z powodu troski o środowisko lecz również ma istotne znaczenie dla operatora, aby nie
tracić zawartej w gazie energii.
2.2. Główne cechy charakterystyczne zachodzących procesów
Faza budowy
W fazie budowy wystąpią jedynie typowe prace budowlane w zakresie robót ziemnych,
drogowych, kanalizacji bytowej i deszczowej, elektrycznych – oświetleniowych, wykonania
elementów ciągu technologicznego.
Faza likwidacji
Podstawą określenia bezpiecznego dla środowiska zakończenia działania instalacji jest stan
formalnoprawny aktualnie obowiązujący, wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane,
Prawo ochrony środowiska oraz Przepisy BHP.
Likwidacja obiektu, z pewnymi wyjątkami, wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Pozwolenie
to „...może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami
szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów...”. Sposób postępowania
w zakresie uzgodnień jest analogiczny, jak dla pozwolenia na budowę i wymaga
zawiadomienia lokalnych wydziałów i Państwowej Straży Pożarnej. W terminie 14 dni
od zawiadomienia instytucje te mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia.
Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest uwarunkowane przedłożeniem uzgodnionego
projektu rozbiórki.
Na etapie robót rozbiórkowych konieczne będzie zachowanie wymogów bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu
gospodarki odpadami. W trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych
będą
powstawały
odpady,
które
należy
przekazać
uprawnionym
firmom
do
zagospodarowania.
Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze powinny być opróżnione.
Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że
odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się
ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.
Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co
jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej
wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie
zanieczyszczeń.
W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji należy:
- magazynowane surowce przekazać do innych firm zainteresowanych przejęciem
surowców,
- magazynowane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom,
zgodnie z posiadanymi decyzjami,
- wykonać harmonogram likwidacji obiektów i projekt rozbiórek dla obiektów, zgodnie
z prawem budowlanym,
- uzyskać stosowne decyzje dotyczące likwidacji obiektów,
- przed demontażem opróżnić wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze,
- monitorować i dokumentować przebieg procesu likwidacji,
- zrekultywować przez wykonanie niwelacji.
Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji będzie porównywalne z oddziaływaniem
na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia.
Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji obiektu nastąpi:

emisja zanieczyszczeń ze spalania biogazu oraz paliwa przez pojazdy,

emisja hałasu wytwarzana przez pojazdy oraz występująca podczas eksploatacji
urządzeń,

zrzut do kanalizacji ścieków bytowych, a następnie do zbiornika bezodpływowego,

zbieranie wód opadowych i po podczyszczeniu w separatorze przepompowanie ich do
procesu produkcji,

powstawanie odpadów.
2.3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia
2.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
Faza budowy
W czasie robót budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń powstająca podczas pracy
silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, głównie będą to samochody
ciężarowe oraz sprzęt ciężki. Będzie to dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i pył
zawieszony. Emisję zaliczymy do emisji niezorganizowanej.
Obliczenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne takiej emisji przeprowadzone
bezpośrednio w czasie realizacji na obiektach o większej koncentracji sprzętu budowlanego
wykazały, że największym problemem była emisja dwutlenku azotu szczególnie występująca
podczas pracy agregatu prądotwórczego.
Podczas montażu elementów nastąpi również emisja pyłu ze szlifowania oraz prac
spawalniczych. Prace szlifierskie będą związane wyłącznie ze szlifowanie zgarów powstałych
podczas spawania. Emisja pyłu ze szlifowania jest pomijalnie mała.
Po zakończeniu prac budowlanych emisja ta nie będzie występowała.
Faza eksploatacji
Źródłami emisji będą środki transportu dowożące substraty, środki transportu wywożące
pozostałości pofermentacyjne, sprzęt ciężki oraz agregat prądotwórczy / kogeneracyjny.
Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu
Ruch pojazdów powoduje emisję SO2, NO2, CO, węglowodorów i pyłu zaw.
Do obliczeń emisji zanieczyszczeń ze środków transportu przyjęto wskaźniki podane
w załączniku przy piśmie Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi MOŚZNiL
znak Pzmot/0631/152/93 z dnia 01.10 1993 r. oraz wskaźniki MAGTiOŚ z 1981 r.
1
Samochody osobowe z silnikami ZL z reaktorami katalitycznymi (na benzynę
bezołowiową)
SO2
NO2
CO
Węglowodory (m)
2
2,0 g/kg pal.
0,85 x 4 = 3,4 g/kg pal.
16,0 g/kg pal.
1,5 + 0,6 = 2,1 g/kg pal.
Samochody osobowe i ciężarowe z silnikami ZS (na olej napędowy)
SO2
NO2
CO
Węglowodory (m)
Sadza
Środki
transportu
jako
6,0 g/kg pal.
0,85 x 10 = 8,5 g/kg pal.
21 g/kg pal.
1,5 + 0,6 = 2,1 g/kg pal.
3,7 g/kg pal.
emisja
niezorganizowana
są
wyłączone
z
pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Spalanie biometanu będzie powodowało emisję NO2, CO2, CO, oraz niewielkie ilości SO2.
Elektrociepłownia będzie spalała produkowany gaz w ilości 6 125 000 m3/rok w modułach
kogeneracyjnych oraz pochodni.
Przyjęto następujące wskaźniki emisji:
SO2 – 2 * s kg/106 m3, gdzie s – zawartość siarki w gazie w mg/m3, przyjęto 20 mg/m3,
NO2 – 1920 kg/106 m3,
CO – 270 kg/106 m3,
pył – 14,5 kg/106 m3,
Faza budowy
- ilość samochodów obsługujących budowę – do 50 samochodów na dobę (wjazd i wyjazd),
- użytkowanie sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparka) – praca ciągła jednego urządzenia
przez 8 h, zakłada się wskaźniki emisji jak dla samochodów ciężarowych,
- czas pracy – 250 dni w roku,
- droga przejazdu jednego pojazdu po placu budowy – 200 m,
- średnie zużycie ON przez samochody ciężarowe – 20 l/100 km,
- maksymalne zużycie acetylenu – 100 kg,
- wskaźniki emisji z procesów spawania przy użyciu acetylenu:
- NO2
0,74 g/1kg acetylenu
- CO
7,1 g/1kg acetylenu
- pył zaw.
6,9 g/1kg acetylenu
- acetylen
1 g/1kg acetylenu
Faza eksploatacji
- ilość samochodów obsługujących biogazownię w zakresie przywozu substratów, wywozu
fermentatu, odpadów - 8000 / rok,
- droga manewrów samochodów – 500 m,
- czas pracy sprzętu ciężkiego dowożącego kiszonkę do zasobników – 2 h/dobę,
Na bazie danych wyszczególnionych wcześniej określono parametry i wielkości emisji,
którą zestawiono w tabeli zbiorczej 1/P dla fazy budowy i tabeli 2/P dla fazy eksploatacji.
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
40
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji
Tabela nr 1/P
Urządzenia
Lp.
Nazwa obiektu
zmniejszające
źródło emisji
emisję
Sprawność %
pracy
h/rok
Wielkość emisji
Parametry emitora
Czas
Symbol
D
V
T
H
m
m/s
K
m
Zanieczyszczenia
kg/h
roczna
Mg/r
FAZA BUDOWY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Stała obsługa
budowy – samochody
ciężarowe
brak
2000
EZ-1
0,05
20
623
4
2
Procesy spawania
brak
1000
EZ-2
-
0,1
281
1,5
3
Sprzęt ciężki
(koparka, ładowarka)
brak
2000
EZ-3
0,05
20
623
4
10
SO2
NO2
CO
Węglowodory al.
Węglowodory ar.
Pył PM 10
NO2
CO
Pył PM 10
acetylen
SO2
NO2
CO
Węglowodory al.
Węglowodory ar.
Pył PM 10
11
1,25 x 10 -03
1,76 x 10 -03
4,36 x 10 -03
3,11 x 10 -04
1,25 x 10 -04
7,68 x 10 -04
7,40 x 10 -04
7,10 x 10 -03
6,90 x 10 -03
1,00 x 10 -03
0,06
0,085
0,21
0,015
0,006
0,037
12
2,49 x 10 -03
3,53 x 10 -03
8,72 x 10 -03
6,23 x 10 -04
2,49 x 10 -04
1,54 x 10 -03
7,40 x 10 -04
7,10 x 10 -03
6,90 x 10 -03
1,00 x 10 -03
0,12
0,17
0,42
0,03
0,012
0,074
Zestawienie źródeł i warunków emisji zanieczyszczeń dla elektrociepłowni biogazowej realizowanej przez PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. K.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
41
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Tabela 2/P
Lp.
1.
Obiekt
Źródło emisji
Symbol
emitora
Współrzędne
emitora
Urządzenia
ograniczające
sprawność
2.
3.
4.
5.
Czas
Parametry emitora
pracy
d
V
T
h
h/rok
[m]
[m/s]
[º K]
[m]
FAZA EKSPLOATACJI
6.
7.
8.
9.
10.
1
Agregat
prądotwórczy /
kogeneracyjny
E-1
-
8000
0,35
17
774
10
2
Agregat
prądotwórczy /
kogeneracyjny
E-2
-
8000
0,35
17
774
10
3
Pochodnia
E-3
-
50
0,5
2,5
774
5,5
4
Środki transportu
EN-1
-
1000
0,08
25
380
4
5
Sprzęt ciężki
EN-2
-
500
0,08
25
380
4
Rodzaj
zanieczyszczenia
11.
SO2
NO2
CO
Pył PM10
SO2
NO2
CO
Pył PM10
SO2
NO2
CO
Pył PM10
SO2
NO2
CO
Węglowodory ar.
Węglowodory al.
Pył PM 10
SO2
NO2
CO
Węglowodory ar.
Węglowodory al.
Pył PM 10
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Emisja
średnia
kg/h
roczna
Mg/rok
12.
13.
0,0153
0,7344
0,1033
0,0055
0,0153
0,7344
0,1033
0,0055
0,004
0,192
0,027
0,00145
3,98 x 10 -03
5,64 x 10 -03
1,39 x 10 -02
9,96 x 10 -04
3,98 x 10 -04
2,46 x 10 -03
0,003
0,061
0,042
0,010
0,005
0,002
0,1224
5,8752
0,8262
0,0444
0,1224
5,8752
0,8262
0,0444
0,0002
0,0096
0,00135
7,25 x 10 -05
3,98 x 10 -03
5,64 x 10 -03
1,39 x 10 -02
9,96 x 10 -04
3,98 x 10 -04
2,46 x 10 -03
0,0013
0,0304
0,0208
0,0048
0,0025
0,0012
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
42
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
2.3.2. Poziomy emisji hałasu z terenu inwestycji
Etap budowy
W fazie realizacji inwestycji, czyli na etapie prac ziemnych, budowlanych i montażowych,
główne źródło hałasu stanowić będzie praca maszyn budowlanych (koparki, spychacze,
ładowarki, dźwigi itp.), pojazdów transportowych (ciężarówki i wywrotki) oraz innych
maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy (sprężarki,
piły tarczowe, spawarki, elektronarzędzia itp.). Hałas powodowany pracą sprzętu
budowlanego jest hałasem o natężeniu zmiennym w czasie w sposób nieregularny, zależnym
od chwilowych uwarunkowań, głównie od charakteru wykonywanych w danym momencie
robót budowlanych.
Obowiązkiem inwestora oraz wykonawcy jest minimalizowanie oddziaływania akustycznego
realizowanej inwestycji na środowisko, poprzez stosowanie najmniej uciążliwej pod
względem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych i montażowych,
stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu,
odpowiednią lokalizację bazy sprzętu i składu materiałów budowlanych.
Poziom hałasu emitowanego podczas pracy przez poszczególne rodzaje sprzętu budowlanego
można określić jedynie orientacyjnie, gdyż na obecnym etapie realizacji inwestycji nie można
przewidzieć, jaki konkretnie sprzęt (typ, model, producent) zostanie użyty podczas
prowadzenia prac budowlanych, a poziom ten zależny jest w dużej mierze od rodzaju, typu i
stanu technicznego danego urządzenia.
Orientacyjny poziom mocy akustycznej sprzętu budowlanego (w odległości 1 m
od urządzenia) wykorzystywanego na etapie realizacji inwestycji został przedstawiony
w tabeli:
L.p.
Rodzaj sprzętu budowlanego
1
Koparka hydrauliczna
Równoważny poziom mocy
akustycznej LAeq [dB]
90 – 100
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
43
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
2
Spychacz
88 – 98
3
Ładowarka
89 – 99
4
Dźwig
88 – 100
5
Walec
86 – 100
6
Sprężarka
87 – 99
7
Piła tarczowa
92 – 100
8
Wibrator do betonu
87 – 97
9
Spawarka
83 – 93
10
Samochód ciężarowy
90 – 100
Przedstawione wartości poziomów mocy akustycznej urządzeń pokazują, że poziom emisji
hałasu podczas ich pracy, a zwłaszcza podczas jednoczesnej pracy kilku urządzeń, może być
stosunkowo wysoki. Jednak sprzęt budowlany nie pracuje przez cały czas, jest on załączany i
uruchamiany okresowo, w zależności od potrzeb, dlatego w czasie odniesienia równym 8
kolejno po sobie następującym godzinom realny czas pracy sprzętu jest dużo krótszy, w
związku z tym niższy jest także uśredniony poziom mocy akustycznej poszczególnych
urządzeń.
Ze względu na możliwość wystąpienia w pewnych momentach spiętrzenia prac ziemnych,
budowlanych i montażowych oraz związanego z tym stosunkowo wysokiego poziomu emisji
hałasu z terenu inwestycji na etapie jej realizacji oraz z uwagi na znacznie niższe
dopuszczalne poziomy emisji hałasu w porze nocnej na terenach podlegających ochronie
akustycznej, prace te powinny być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, pomiędzy godz.
06.00 a godz. 22.00.
Etap eksploatacji
Po zakończeniu fazy realizacji inwestycji i rozpoczęciu eksploatacji elektrociepłowni
biogazowej, źródłami hałasu emitowanego do środowiska będą następujące urządzenia
zainstalowane w instalacjach technologicznych biogazowni:
-
mieszadła zbiorników fermentacyjnych,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
44
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
-
mieszadła i pompa zbiornika mieszania i hydrolizy,
-
mieszadła zbiorników reszty pofermentacyjnej,
-
mieszadło i pompa zbiornika na gnojowicę,
-
mieszadło i pompa higienizatora odpadów,
-
pompa urządzenia przesyłu substratów,
-
silniki gazowe elektrociepłowni blokowych,
-
pochodnie biogazu.
Poza tym źródłem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni biogazowej do środowiska będzie
ruch pojazdów samochodowych dostarczających surowce do produkcji (obornik, gnojowica,
kiszonka, odpady) oraz praca ładowarki transportującej substraty stałe z platformy na
kiszonki i obornik kurzy do dozownika substratów.
Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, że przewidywana wielkość dostaw surowca
wyniesie ok. 50 000 Mg w ciągu roku, czyli ok. 137 Mg w ciągu doby, stąd obliczona ilość
pojazdów przywożących surowiec wyniesie do 14 sztuk w ciągu 16 godzin pory dziennej,
czyli średnio jeden samochód w ciągu godziny. Generalnie nie przewiduje się dostaw w porze
nocy, natomiast możliwa jest w porze nocnej praca ładowarki kołowej.
Pozostałe urządzenia i instalacje na terenie przedsięwzięcia nie będą stanowić źródeł hałasu o
istotnym poziomie mocy akustycznej.
Orientacyjny poziom mocy akustycznej źródeł emisji hałasu (w odległości 1 m od urządzenia)
na terenie elektrociepłowni biogazowej został przedstawiony w tabeli:
Lp.
1
1
2
Nazwa źródła hałasu
2
Mieszadło zbiornika
fermentacyjnego
Mieszadło zbiornika mieszania i
hydrolizy
Czas pracy źródła
[h]
Równoważny poziom
A mocy akustycznej
pojedynczego źródła
[dB]
Dzień
Noc
Dzień
Noc
3
4
5
6
16
8
78
78
16
8
78
78
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Środki ograniczające
emisję hałasu do
środowiska
7
ściany i dach
zbiornika
ściany i dach
zbiornika
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
3
4
5
6
45
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Mieszadło zbiornika reszty
pofermentacyjnej
Mieszadło zbiornika na
gnojowicę
Mieszadło higienizatora
odpadów
Pompa zbiornika mieszania i
hydrolizy
ściany i dach
zbiornika
ściany i dach
zbiornika
ściany i dach
pomieszczenia
16
8
78
78
16
8
78
78
16
8
78
78
16
8
82
82
obudowa pompy
7
Pompa zbiornika na gnojowicę
16
8
82
82
obudowa pompy
8
Pompa higienizatora odpadów
16
8
82
82
obudowa pompy
9
Pompa urządzenia przesyłu
substratów
16
8
82
82
obudowa pompy
10
Moduł kogeneracyjny
16
8
85
85
ściany i dach
kontenera
11
Pochodnia biogazu
4
2
75
75
brak
12
Ładowarka kołowa
6
2
90
85
brak
13
Ruch pojazdów
8
1
90
80
brak
2.3.3. Zagadnienia wodno - ściekowe
Woda będzie wykorzystywana na cele bytowe i technologiczne.
Ścieki technologiczne nie występują. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika
bezodpływowego.
Wody deszczowe poprzez separator odprowadzane będą do ziemi. Możliwe jest
wykorzystanie wód opadowych do procesu. Odcieki z platformy magazynowej będą
kierowane do zbiornika gnojowicy i wykorzystywane w procesie.
Stopień zanieczyszczenia wód opadowych nie będzie większy za separatorem niż:
- zawiesina ogólna: 100 mg/l,
- substancje ropopochodne: 15 mg/l.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
46
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
2.3.4. Odpady
Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z klasyfikacją
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1206)., znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 02, 08, 13, 15,
16, 17, 20.
Gospodarka odpadami powstającymi podczas eksploatacji elektrociepłowni biogazowej
będzie uregulowana stosownymi decyzjami na gospodarowanie odpadami.
3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego
oddziaływania
planowanego
przedsięwzięcia
na środowisko, w tym elementów środowiska objętych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Projektowane przedsięwzięcie będzie miało określony wpływ na następujące elementy
środowiska:
 wpływ w fazie budowy i użytkowania na powietrze z tytułu emisji ze środków
transportu oraz spalania biogazu,
 wpływ w fazie budowy i użytkowania na klimat akustyczny z tytułu emisji hałasu
ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń pracujących,
 w nieznacznym zakresie na podłoże i wody gruntowe w fazie budowy i użytkowania,
 w nieznacznym zakresie na gospodarkę odpadami w fazie budowy i użytkowania.
3.1. Stan zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego
substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie
na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, wodę, glebę, albo też powodować inne szkody
w środowisku. Substancje zanieczyszczające atmosferę ze względu na swój charakter
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
47
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują na wszystkie elementy środowiska, na żywe
zasoby przyrody, na zdrowie człowieka i wytwory jego działalności.
Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: dwutlenek
siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx), tlenek węgla (CO)
oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są jego drobne
cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. pył PM10 – pył zawieszony.
W przypadku emisji zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku
węgla w latach 2000–2007 odnotowano spadek o około 40%. Największą redukcję
zaobserwowano w przypadku dwutlenku siarki (około 50%) i tlenku węgla (około 41%),
natomiast emisja tlenków azotu maleje w mniejszym tempie (w latach 2006–2007 około
20%).
Dla dwutlenku siarki, w ocenie jakości powietrza za 2007 r. przeprowadzonej ze względu
na ochronę zdrowia przypisana została klasa A, dla której nie są wymagane działania na rzecz
poprawy jakości powietrza. W przypadku zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy
dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia, a więc: SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, C6H6 i CO
– poziomy ich stężeń w powietrzu nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych. Aglomerację
Szczecińską sklasyfikowano dla tych zanieczyszczeń w klasie A. Klasa A nie wymaga
podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Dla pyłu PM10 w dalszym ciągu
występują potencjalne zagrożenia przekraczania poziomu dopuszczalnego przez 24-godzinne
stężenia pyłu PM10, szczególnie na obszarach, na których na jakość powietrza mają wpływ
emisje z ogrzewania mieszkań oraz transportu samochodowego. W rejonach oddziaływania
transportu samochodowego i emisji powierzchniowej, rejestrowane są wysokie stężenia
dwutlenku azotu.
Stan zanieczyszczenia powietrza określił Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie w piśmie WM-4253/198/10 z 06.10.2010 r. – Zał. 2., który przedstawia się
następująco:
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
Nazwa substancji
48
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Stężenie średnioroczne w μg/m3
Dwutlenek siarki
4,0
Dwutlenek azotu
6,0
Pył zawieszony PM10
Tlenek węgla
16,0
200,0
W zakresie wszystkich normowanych zanieczyszczeń spełnione są obowiązujące normy
dopuszczalne.
3.2. Zagadnienia hałasowe
Hałas drogowy
Dominującym źródłem hałasu jest ruch drogowy, który charakteryzują takie czynniki, jak:
natężenie ruchu i struktura strumienia pojazdów (szczególnie udział pojazdów ciężkich),
płynność ruchu, organizacja ruchu. Ważny jest także stan nawierzchni oraz nachylenie jezdni.
Hałas przemysłowy
Do najważniejszych źródeł hałasu przemysłowego w województwie zachodniopomorskim
zaliczyć należy duże zakłady drzewne, kamieniarskie i zakłady materiałów budowlanych oraz
przemysł stoczniowy, bazy transportowe i obiekty magazynowe funkcjonujące w porze
nocnej na terenie miasta Szczecin.
Ciszę zakłócają również punktowe źródła hałasu pochodzące od zakładów przemysłowych,
rzemieślniczych, usługowych, gastronomicznych, bądź branży rozrywkowej, zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Uciążliwość spowodowana hałasem
przemysłowym jest kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Szczecinie. Hałas przemysłowy także wykazuje tendencję wzrostową.
Wpływ hałasu przemysłowego na klimat akustyczny miasta ma charakter lokalny i ogranicza
się do bezpośredniego sąsiedztwa zakładu. Zagrożenia powodowane hałasem przemysłowym
są konsekwentnie ograniczane i mają głównie charakter lokalny. Emisja hałasu z zakładów do
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
49
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
środowiska jest najczęściej spowodowana złym stanem technicznym urządzeń, brakiem
zabezpieczeń
przeciwhałasowych
w
budynkach
produkcyjnych,
niewłaściwym
rozplanowaniem urządzeń czy ruchem pojazdów na terenie zakładów.
Zakłady przemysłowe również stosują zabezpieczenia akustyczne przed hałasem, wyciszenia
i wygłuszenia. Najczęściej wprowadza się wymianę urządzeń starych i zużytych
na nowocześniejsze, o mniejszej emisji mocy akustycznej. Wymienia się: wentylatory
dachowe, sprężarki, wózki widłowe (ze spalinowych na elektryczne), stosuje obudowy
dźwiękoizolacyjne oraz tłumiki hałasu. W obiektach produkcyjnych stosuje się także szczelne
okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz przegrody dźwiękochłonne pomiędzy
maszynami.
Ocena klimatu akustycznego odbywa się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Jej celem jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem realizowanej
poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie
jak mapy akustyczne, programy ochrony środowiska, w tym programy ochrony środowiska
przed hałasem.
Klimat akustyczny w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia jest kształtowany przez hałas
drogowy z drogi lokalnej – dz. 131 oraz 9.
3.3. Stan jakości wód powierzchniowych
Województwo zachodniopomorskie zajmuje powierzchnię 22 902 km2 i obejmuje swym
zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty
(ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni zaledwie 8 km2. Wody powierzchniowe
zajmują około 5,2% obszaru województwa. Na terenie województwa zachodniopomorskiego
znajdują się znaczne zasoby wód powierzchniowych: dolny odcinek rzeki Odry
wraz z dopływami, rzeki Przymorza, Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska, ok. 1650 jezior
o powierzchni powyżej 1 ha i 172 jezior o powierzchni większej niż 50 ha. Do największych
należą Jeziora Dąbie i Miedwie.
Ważniejszymi rzekami województwa są: Odra, Rurzyca, Drawa, Myśla, Płonia, Ina oraz Rega
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
50
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
i Wieprza wraz z Grabową, które uchodzą bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Na obszarze
województwa znajduje się również 11 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Główne oddziaływanie na stan zasobów wodnych ma ich pobór i wykorzystanie
oraz odprowadzanie ścieków. Na terenie województwa zachodniopomorskiego największy
udział wykorzystaniu wód ma przemysł - około 92 %, zaopatrzenie gospodarki komunalnej
to około 7%, a pozostałe 1 % wykorzystywane jest na pokrycie potrzeb rolnictwa i leśnictwa.
Wody powierzchniowe są głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki w wodę - pokrywają
ponad 90% potrzeb województwa.
Działalność antropogeniczna prowadzona w obszarze zlewni odzwierciedla się w stanie
jakości wód powierzchniowych. Źródła zanieczyszczeń odprowadzanych do wód mogą być
klasyfikowane w zależności od intensywności użytkowania i zagospodarowania zlewni oraz
sposobu transportu do środowiska. Do najbardziej znaczących źródeł zanieczyszczeń należą
źródła związane z działalnością człowieka.
W 2008 roku badania jakości wód rzecznych przeprowadzono w 72 punktach pomiarowych,
zlokalizowanych w sieci monitoringu diagnostycznego (18 punktów) i sieci monitoringu
operacyjnego (54 punkty). Punkty pomiarowe obejmowały 54 jednolite części wód (JCW),
reprezentując 11 typów wód rzecznych.
Zależnie od wartości granicznych poszczególnych wskaźników jakości wody powierzchniowe
dzieli się na trzy kategorie: A1, A2 i A3, odpowiadające określonym standardowym metodom
uzdatniania:
 kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności
filtracji oraz dezynfekcji;
 kategoria A2 – woda wymagająca zastosowania typowego uzdatniania fizycznego
i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji,
dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego);
 kategoria A3 – woda wymagająca zastosowania wysokosprawnego uzdatniania
fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
51
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania,
chlorowania końcowego).
W
badanych wodach
występują przekroczenia wartości
granicznych wskaźników
zanieczyszczeń organicznych wyrażonych ChZT_Cr (chemiczne zapotrzebowanie tlenu metoda chromianowa) i OWO (ogólny węgiel organiczny). W wodach Gowienicy
Miedwiańskiej i Płoni powyżej jeziora Miedwie wysokie ChZT_Cr był jedynym parametrem
przekraczającym standard określony dla wód przeznaczonych na cele wodociągowe. Stan
sanitarny wód dopływających w rejon ujęć odpowiadał kategorii A2 (wody wymagające
typowych procesów uzdatniania fizycznego i chemicznego).
W zlewni jeziora Miedwie głównymi czynnikami obniżającymi jakość wód dopływających
w rejon ujęcia wody na cele wodociągowe są: brak kanalizacji i źle funkcjonujące
przestarzałe oczyszczalnie ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego,
w tym z hodowli zwierząt.
Dla Odry Zachodniej te czynniki to: zaniedbania w gospodarce wodno-ściekowej miasta
Szczecin i okolic oraz zanieczyszczenia napływające z wodami Odry z jej środkowego
i dolnego biegu.
W wodach badanych rzek województwa przekraczane były natomiast graniczne wartości
wskaźników wskazujących na eutrofizację wód. Do postępowania tego procesu przyczynia się
azot i fosfor, pochodzący m.in. z działalności rolniczej. W 2008 roku wartości graniczne
określone dla wskaźników eutrofizacji (azotany, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorofil”a”)
przekroczone były w 40% ocenianych przekrojach pomiarowych. Oprócz zlewni Płoni
wartości tych wskaźników były zbyt wysokie m.in. w wodach Odry, Iny, dopływach Wieprzy
(Moszczenica, Moszczeniczka i Ścięgnica), dopływach Parsęty (Gęsia, Gościanka)
oraz w wodach Wogry. Najczęściej przekraczanym parametrem były azotany i chlorofil „a”.
Głównym źródłem zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej są wody powierzchniowe.
Wody ujmowane z rzek i jezior pokrywają ponad 90% potrzeb województwa
i wykorzystywane są w większości na cele przemysłowe, głównie jako wody chłodnicze.
Natomiast zasoby wód podziemnych przeznaczane są przede wszystkim na zaopatrzenie
ludności w wodę pitną dobrej jakości. Wody podziemne wykorzystywane są również
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
52
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
w gałęziach przemysłu, gdzie proces technologiczny wymaga wysokiej jakości wód, takich
jak przemysł spożywczy i farmaceutyczny.
Badania wód jeziora Miedwie przeprowadzono na stanowisku zlokalizowanym w rejonie
największej głębokości, która wynosi 43,8 m. Próbki wody pobierano z warstwy
powierzchniowej (1 metr pod powierzchnią). Łącznie przeprowadzono badania 42
wskaźników jakości wody, z których tylko jeden wskaźnik – ogólny węgiel organiczny
(OWO) nie spełnił wartości granicznych przydatności wód ujmowanych w celu zaopatrzenia
ludzi w wodę do spożycia dla kategorii A2. Wyniki mieściły się w przedziale 10,2 – 11,8 mg
C/l, co kwalifikuje te wody do kategorii A3.
Badania BZT5 (wskaźnik związków organicznych) wykazały jednorazowe przekroczenie (na
8 wykonanych badań) wartości granicznej dla kategorii A2, co mogło mieć związek
z zakwitem fitoplanktonu.
W roku 2008 przeprowadzono badania stężeń azotanów w wodach 10 jezior (na 20
stanowiskach pomiarowo-badawczych). W roku 2008 eutrofia wód została stwierdzono
w 6 jeziorach. W jeziorach: Kiełbicze, Miedwie, Płonno, Trzesiecko, Wielkie Dąbie i Żelewo
została przekroczona wartość graniczna dla przezroczystości. Ponadto w wodach jeziora
Trzesiecko stwierdzono przekroczenie wartości granicznej dla azotu, a w wodach jeziora
Wielkie Dąbie przekroczenie wartości granicznej dla chlorofilu „a”. W roku 2008 w żadnym
z ocenianych jezior nie stwierdzono przekroczenia wartości granicznej dla fosforu ogólnego.
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną w województwie
zachodniopomorskim. Jedynie Szczecin zaopatrywany jest w wodę pobieraną z wód
powierzchniowych, czyli z jeziora Miedwie. Zasoby wód podziemnych występują w piętrach
wodonośnych: czwartorzędowym, trzeciorzędowym, kredowym oraz lokalnie – jurajskim,
przy czym głównym źródłem wód użytkowych są wody porowe piętra czwartorzędowego.
Wyniki klasyfikacji wód podziemnych badanych w ramach monitoringu operacyjnego
w 2008 roku wykazały dominację wód o dobrym stanie. Wody bardzo dobrej jakości (klasa I)
odnotowano w 1 punkcie, a wody dobrej jakości (klasa II) – w 14 punktach, natomiast wody
zadowalającej jakości (III klasa) stwierdzono w 3 punktach.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
53
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Wody niezadowalającej jakości (klasa IV), wskazujące na wyraźne oddziaływania
antropogeniczne, stwierdzono w miejscowości Bielice (punkt nr 2523), gdzie w wodach
wgłębnych odnotowano wysokie zawartości potasu oraz w Świnoujściu (punkt nr 2696) gdzie
w wodach wgłębnych odnotowano wysokie zawartości jonów chlorkowych i sodowych
(zasolenie wód) oraz azotynów i boru.
Wody złej jakości (klasa V), wystąpiły w Świnoujściu (punkt nr 2697), gdzie oprócz
zasolenia i podwyższonej zawartości żelaza stwierdzono ponadnormatywne zawartości
amoniaku, azotynów, fluorków, manganu, magnezu, wapnia i selenu.
Planowane przedsięwzięcie budowy biogazowni nie będzie negatywnie oddziaływać na wody
podziemne oraz powierzchniowe. Ścieki technologiczne nie będą powstawały.
3.4. Gospodarka odpadami
Odpady generowane są we wszystkich strefach ludzkiej działalności, a ich ilość i skład
zależny jest w znacznej mierze od modelu życia społeczeństwa oraz rodzaju prowadzonej
gospodarki. Wytwarzanie odpadów wiąże się z utratą zasobów naturalnych, często
nieodnawialnych, oraz energii. Zbiórka i zagospodarowanie odpadów nakłada ponadto
na społeczeństwo wysokie koszty ekonomiczne i środowiskowe.
Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami wywiera negatywny wpływ na jakość wszystkich
elementów środowiska. Wycieki z niewłaściwie zorganizowanych składowisk odpadów mogą
stanowić źródło zanieczyszczenia wód i gleb. Składowiska mogą być źródłem
zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję odorów oraz substancji zubożających warstwę
ozonową (metan). Składowanie odpadów przyczynia się również do utraty powierzchni ziemi
oraz obniżenia estetycznych walorów krajobrazu.
W województwie od wielu lat w strumieniu odpadów niebezpiecznych najwyższy procent
stanowią odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii nieorganicznej, wśród których dominuje kwas siarkowy i siarkawy, stanowiący 67%
całego strumienia odpadów niebezpiecznych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
54
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Drugą znaczącą grupą odpadów niebezpiecznych są oleje odpadowe, stanowiące ok. 11%
całej masy odpadów niebezpiecznych. Wśród tej grupy odpadów dominują zaolejone wody
pochodzące z odwadniania olejów w separatorach, inne oleje silnikowe i przekładniowe, inne
emulsje oraz oleje zęzowe. Najwięcej tych odpadów powstaje w stoczniach (Szczecińskiej
Stoczni Remontowej GRYFIA S.A., Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu,
Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.), Spółce Wodnej „Międzyodrze” i „Ship-Servisie”
S.A.
Na terenie województwa brakuje ogólnodostępnego składowiska odpadów przemysłowych.
Część odpadów przemysłowych deponowana jest na składowiskach komunalnych.
W województwie pozostało do zlikwidowania jeszcze 27 mogilników. Na poziomie
województwa brakuje także samowystarczalności w zakresie termicznego unieszkodliwiania
odpadów medycznych i weterynaryjnych, jak również w zakresie instalacji służących
do odzysku, w tym termicznego przekształcania osadów ściekowych.
Obszar województwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem ilości
wytwarzanych odpadów. Zdecydowanie największe obciążenie odpadami stwierdza się
na terenie uprzemysłowionej, zachodniej jego części (powiaty: policki, gryfiński, stargardzki
i miasto Szczecin).
Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest unikanie bądź minimalizacja ich
powstawania, a w dalszej kolejności zapewnienie odzysku odpadów, które powstały
w wyniku procesów produkcyjnych. Przykładem pozytywnego zagospodarowania odpadów
jest wzrost zagospodarowania odpadów paleniskowych (mieszanki popiołowo-żużlowe).
Powstające w fazie eksploatacji biogazowi odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne
będą przekazywane uprawnionym firmom do dalszego zagospodarowania. Miejsca
magazynowania będą przygotowane do bezpiecznego magazynowania odpadów bez
możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
55
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
3.5. Warunki gruntowo – wodne
Realizacja przedsięwzięcia wg rozdz. 2. raportu nie powoduje zanieczyszczeń gruntu i wód
podziemnych pod warunkiem stosowania bezpiecznych ekologicznie środków transportu
i koparek, używanych w czasie budowy i realizacji prac ziemnych. Na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia stosowane będą środki transportu w dobrym stanie technicznym
minimalizujące zanieczyszczenie gruntu oraz wód podziemnych.
3.6. Pola elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie, które dzielimy
w środowisku na naturalne i sztuczne.
Podstawą prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska przed elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizującym jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.). Zgodnie z art. 121 ustawy Prawo ochrony
środowiska (Poś) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu środowiska poprzez:
− utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów
lub co najwyżej na tych poziomach,
− zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
Dopuszczalne
poziomy PEM
w
celu
ochrony ludności
przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym ustalone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
Wpływ
promieniowania
elektromagnetycznego
zależy
od
wysokości
natężenia
oraz częstotliwości, dlatego dopuszczalne wartości poziomów pól elektromagnetycznych
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określane
są w kolejnych pasmach częstotliwości i przedstawione w tabelach 1-PEM–2-PEM.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
56
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Tabela 1-PEM. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę
Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego
1
50 Hz
Składowa elektryczna
Składowa magnetyczna
Gęstość mocy
2
1 kV
3
60 A/m
4
-
Objaśnienia:
50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej, podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych
charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól eklektycznych
i magnetycznych.
Tabela 2-PEM. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności
Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego
Składowa
elektryczna
Składowa
magnetyczna
Gęstość mocy
1
2
3
4
1
0 Hz
10 kV/m
2 500 A/m
2
od 0 Hz do 0,5 Hz
-
2 500 A/m
3
od 0,5 Hz do 50 Hz
10 kV/m
60 A/m
4
od 0,05 kHz do 1 kHz
-
3/f A/m
5
od 0,001 MHz do 3 MHz
20 V/m
3 A/m
6
od 3 MHz do 300 MHz
7 V/m
-
7
od 300 MHz do 300 GHz
7 V/m
-
0,1 W/m2
Objaśnienia:
Podane w kolumnach 2 i 3 wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych
odpowiadają:

wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz, podanym z dokładnością
do jednego miejsca znaczącego,

wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podanym z dokładnością do jednego
miejsca znaczącego,

wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom
skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego miejsca
znaczącego po przecinku,

f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1,

50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej.
Źródła PEM
Do głównych źródeł wytwarzających sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczyć należy:
− obiekty elektroenergetyczne, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego
napięcia (110 kV i więcej) oraz elektrownie,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
57
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
− obiekty radiokomunikacyjne, czyli stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komórkowej,
− obiekty radiolokacyjne (wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji).
W województwie zachodniopomorskim występują: trzy rodzaje linii przesyłowych o napięciu
400 kV, 220 kV, 110 kV. Kolejne źródła emitujące promieniowanie elektromagnetyczne
na terenie województwa zachodniopomorskiego to: 15 telewizyjnych i radiowych stacji
nadawczych oraz 39 anten radiowych. Jednak najbardziej rozpowszechnionymi źródłami
promieniowania elektromagnetycznego w województwie zachodniopomorskim są nadajniki
stacji bazowych telefonii komórkowych, pracujących w paśmie 900 MHz oraz 1800 MHz
i wyższych częstotliwościach.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie od 2005 roku prowadzi pomiary
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Prowadzony jest również rejestr
terenów,
na
których
stwierdzono
przekroczenie
dopuszczalnych
poziomów
pól
elektromagnetycznych na terenach mieszkalnych lub przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Pomiary w każdym punkcie wykonano w dwóch zakresach częstotliwości:
− 0,1 MHz - 1 GHz,
− 1 MHz – 40 GHz.
Analiza wyników pomiarów monitoringowych wykonanych przez WIOŚ w Szczecinie
wykazuje, że w roku 2008 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych. Są one znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów określonych w
rozporządzeniu MŚ i nie powinny zagrażać środowisku i zdrowiu ludzi.
Na podstawie wyników pomiarów PEM stwierdzono, iż występują w bezpośrednim
sąsiedztwie linii obszary, na których przekroczone zostały wartości dopuszczalne natężenia
pola
elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
(1k V/m). Nie odnotowano natomiast przekroczeń wartości dopuszczalnych dla terenów
przeznaczonych do przebywania ludności.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
58
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Trzeba pamiętać, iż promieniowania elektromagnetycznego nie można wyeliminować. Można
jedynie ograniczyć jego oddziaływanie poprzez odpowiednie działania techniczne
i administracyjne.
Planowana inwestycja nie przewiduje instalowania urządzeń, które mogłyby być źródłem
ponanormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.
3.7. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Województwo zachodniopomorskie odznacza się dużym w skali kraju odsetkiem powierzchni
zalesionych. Łączna powierzchnia lasów w województwie (wg GUS) stanowi 34,4% ogółu
powierzchni. Zdecydowanie dominują lasy pozostające we władaniu instytucji publicznych,
tj. będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i Parków
Narodowych oraz stanowiące własność gmin. Jedynie ok. 1% z całości powierzchni
zalesionych pozostaje w rękach prywatnych.
Województwo zachodniopomorskie posiada na swoim terenie liczne walory przyrodnicze
oraz obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi i kulturowymi. Są one objęte różnymi formami ochrony przyrody. Na terenie
województwa znajdują się 2 parki narodowe: Woliński i Drawieński (zlokalizowany
na pograniczu trzech sąsiadujących województw) oraz 7 parków krajobrazowych, 83
rezerwaty przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu, co łącznie stanowi 21,3%
powierzchni przypadającej na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chronionych.
Na obszarze województwa zachodniopomorskiego występują również obszary ochrony
przyrody funkcjonujące w obrębie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Idea ich
powstawania ma za zadanie zabezpieczać i chronić najważniejsze siedliska oraz zagrożone
i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt na terenie Europy. Podstawowym celem
wprowadzania sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
59
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
gatunków zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej, a drugim prawie równie istotnym
celem jest ochrona pełnego spektrum różnorodności biologicznej na tym obszarze
w warunkach stałego monitorowania jej stanu i zachodzących zmian, a w konsekwencji
„Ochrona i przywrócenie ekosystemów oraz obszarów przyrodniczych, a także zatrzymanie
degradacji bioróżnorodności do 2010 r.”.
Najpoważniejszą przyczyną wymierania gatunków jest zawłaszczanie ich przestrzeni
życiowej, przekształcanie miejsc gdzie one naturalnie występują w przydatne człowiekowi
tereny – np. osuszanie bagien i mokradeł i zamienianie ich w łąki, czy wycinanie naturalnych
wielogatunkowych
lasów
i
przekształcanie
ich
obszarów
w grunty
orne
lub w jednogatunkowe plantacje drzew, np. sosnowe. Innym bardzo istotnym zagrożeniem
dla przyrody są odprowadzane do środowiska zanieczyszczenia, które powstają w wyniku
działalności człowieka, a które zmieniają właściwości tego środowiska w sposób
niekorzystny. Wiele gatunków nie jest w stanie przystosować się do tych zmian.
Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane w obszarach Natura 2000, położenie inwestycji
na tle map z obszarami chronionymi przedstawiono w Zał. Nr 7.
Poniżej odniesiono się do wpływu projektowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
OSTOJA IŃSKA PLB 320008
Opis:
Obszar typowy dla krajobrazu postglacjalnego Pojezierza Ińskiego. Rzeźba terenu została
ukształtowana podczas stadiału pomorskiego ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się
dużym zróżnicowaniem form i wysokości względnych - można tu wyróżnić trzy zasadnicze
jednostki geomorfologiczne i związane z nimi typy krajobrazu: wyniesienia moreny czołowej,
sandry i wysoczyznę moreny dennej. Najwyższe wzniesienie - Głowacz osiąga 180 m n.p.m.
Teren odwadniany jest przez rzekę Inę i jej dopływy, jedynie jego północna część
odwadniana jest przez Regę. Cechy charakterystyczne ostoi to pofalowany teren, silnie
rozczłonkowane lasy, liczne bagna i małe zbiorniki wodne. Torfowiska i jeziora zajmują
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
60
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
ok. 9 % powierzchni, największe jest jezioro Ińskie (6 km2), o głębokości 42 m, wypełniające
system krzyżujących się rynien glacjalnych. Bogatej morfologii odpowiada mozaikowe
użytkowanie terenu. Lasy zajmują blisko 60 % powierzchni. Są to przeważnie świeże lasy
liściaste z bukiem i dębem oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy siedlisk
wilgotnych i bagiennych z olchą i jesionem oraz sosną i brzozą. Stosunkowo niewielką część
ostoi pokrywają zbiorowiska łąkowe oraz siedliska wilgotne: trzcinowiska, turzycowiska,
roślinność szuwarowa, roślinność torfowisk niskich i przejściowych. Pozostała część to użytki
rolne.
Występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W ostoi gniazduje ponad 140 gatunków
ptaków.
Bardzo ważna ostoja bielika i kilku innych gatunków drapieżnych, kilku gatunków kaczek i
żurawia (>1% populacji krajowej).
formy ochrony przyrody
Głowacz [rezerwat przyrody],
Kamienna Buczyna [rezerwat przyrody],
Wyspa Sołtyski [rezerwat przyrody],
Iński Park Krajobrazowy [park krajobrazowy],
Obszar Chronionego Krajobrazu "D" (Choszczno-Drawsko) [obszar chronionego krajobrazu],
Miałka [obszar chronionego krajobrazu],
Ostrowie [zespół przyrodniczo-krajobrazowy],
Jezioro Długie Ińskie [rezerwat przyrody],
Bagno Ciszewo [użytek ekologiczny],
Dłuskie Wzgórza [użytek ekologiczny],
Płaskowyż nad Samotnikiem [użytek ekologiczny],
Wierzchucice [użytek ekologiczny],
Wilkowe Bagno [użytek ekologiczny],
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
61
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zagrożenia:
Zanieczyszczenia i eutrofizacja wód; spływ nawozów z pól, rekreacja pobytowa i wzrost
penetracji terenu.
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w
tym gatunki priorytetowe):
batalion [ptak]
bąk [ptak]
bielik [ptak]
błotniak stawowy [ptak]
bocian biały [ptak]
bocian czarny [ptak]
bóbr europejski [ssak]
derkacz [ptak]
dzięcioł czarny [ptak]
dzięcioł średni [ptak]
gąsiorek [ptak]
głowacz białopłetwy [ryba]
jarzębata [ptak]
kania czarna [ptak]
kania ruda [ptak]
kropiatka [ptak]
kumak nizinny [płaz]
lelek [ptak]
lerka [ptak]
łabędź krzykliwy [ptak]
łęczak [ptak]
minóg strumieniowy [ryba]
muchołówka mała [ptak]
orlik krzykliwy [ptak]
ortolan [ptak]
puchacz [ptak]
rybitwa białowąsa [ptak]
rybitwa czarna [ptak]
rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak]
siewka złota [ptak]
traszka grzebieniasta [płaz]
trzmielojad [ptak]
wilk [ssak]
wydra [ssak]
zimorodek [ptak]
żuraw [ptak]
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
62
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki
priorytetowe:
elisma wodna,
POJEZIERZE IŃSKIE PLH 320021
Opis:
Ostoja znajduje się w północno - zachodniej Polsce, na Wyżynie Ińskiej. Obszar obejmuje
najbardziej urozmaiconą pod względem ukształtowania i pokrycia terenu część Pojezierza
Ińskiego. Rzeźba terenu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form i wysokości
względnych. Główny walorem przyrodniczym obszaru są dobrze zachowane tereny leśne,
które zajmują ponad 60% powierzchni ostoi. Są to głównie lasy liściaste z bukiem i dębem
oraz bory mieszane. Znaczący udział mają również lasy na siedliskach wilgotnych
i bagiennych, z których najcenniejsze są priorytetowe bory i lasy bagienne oraz lasy łęgowe
i nadrzeczne zarośla wierzbowe. O niepowtarzalności krajobrazu Pojezierza Ińskiego
świadczą występujące tu jeziora, oczka wodne, oraz rzeki i strumienie. Spośród nich
największe znaczenie przyrodnicze maja podwodne łąki ramienic w jeziorach Ińsko, Wisola
i Krzemień, w których występują rzadkie i zagrożone gatunki glonów. Na terenie ostoi
występują również cenne zespoły roślinności łąkowej oraz niewielkie torfowiska.
W tutejszych lasach buczynowych został odnaleziony po blisko 100 latach grzyb
Botryobasidum pruinatum, który był uznany za wymarły. Jest to także ważna ostoja ptasia
o randze europejskiej.
formy ochrony przyrody
Iński Park Krajobrazowy [park krajobrazowy],
Kamienna Buczyna [rezerwat przyrody],
Wyspa Sołtyski [rezerwat przyrody],
Ostrowie [zespół przyrodniczo-krajobrazowy],
Zagrożenia:
Głównymi zagrożeniami dla przyrody ostoi są: zanieczyszczenia i eutrofizacja wód, spływ
nawozów z pól, zabudowa brzegów jezior, rekreacja pobytowa i wzrost penetracji terenu
przez ludzi a także usuwanie martwych i umierających drzew i wprowadzanie obcych
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
63
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
gatunków drzew do lasów. Problem stanowi też rozwój przemysłu w Ińsku (związany z tym
wzrost zanieczyszczenia środowiska).
Siedliska
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, IsoëtoNanojuncetea, twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion,
Potamion,
naturalne,
dystroficzne
zbiorniki
wodne,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), źródliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion commutati, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk, kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), żyzne buczyny (Dentario
glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum),
pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), bory i lasy bagienne (Vaccinio
uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne), łęgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej,
w tym gatunki priorytetowe):
bąk [ptak]
bielik [ptak]
błotniak stawowy [ptak]
bocian biały [ptak]
bocian czarny [ptak]
bóbr europejski [ssak]
czerwończyk fioletek [bezkręgowiec]
czerwończyk nieparek [bezkręgowiec]
derkacz [ptak]
dzięcioł czarny [ptak]
gąsiorek [ptak]
głowacz białopłetwy [ryba]
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
64
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
kania czarna [ptak]
kania ruda [ptak]
kiełb białopłetwy [ryba]
koza [ryba ]
kozioróg dębosz [bezkręgowiec ]
kropiatka [ptak]
kumak nizinny [płaz]
lerka [ptak]
minóg strumieniowy [ryba]
muchołówka mała [ptak]
orlik krzykliwy [ptak]
ortolan [ptak]
puchacz [ptak]
rybitwa czarna [ptak]
traszka grzebieniasta [płaz]
trzmielojad [ptak]
wilk [ssak]
wydra [ssak]
zalotka większa [bezkręgowiec]
zimorodek [ptak]
żuraw [ptak]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki
priorytetowe:
elisma wodna,
Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz środki minimalizujące wpływ na środowisko,
należy jednoznacznie stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego
wpływu na wartościową faunę i florę obszarów Natura 2000.
4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
W
bezpośrednim
sąsiedztwie
planowanego
obiektu
elektrociepłowni
biogazowej
oraz w bezpośrednim zasięgu oddziaływania od planowanego obiektu nie występują zabytki
chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
65
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
5. Opis przewidywanych skutków
niepodejmowania przedsięwzięcia
Niepodejmowanie
przedsięwzięcia
przyniesie,
dla
w
środowiska
sposób
w
pośredni,
przypadku
skutki
ujemne
dla środowiska. Biogazownia jest również instalacją do odzysku odpadów. Będzie
wykorzystywała opady inne niż niebezpieczne w celu produkcji biogazu, który następnie
przetwarzany bedzie w energię elektryczną i cieplną bez konieczności wydobycia i spalania
paliw kopalnianych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa). Produkcja energii elektrycznej z
biomasy posiada miano energii zielonej dzięki której ogranicza się zanieczyszczenia podczas
procesu wytwarzania energii ze źródeł zasilanych paliwem kopalnianym. Z uwagi na gazy
cieplarniane warto wspomnieć, że dwutlenek węgla uwolniony ze spalania biomasy został do
niej wchłonięty niewiele wcześniej z atmosfery. Biomasa to swoistego rodzaju “magazyn”
węgla zebranego z atmosfery. Praktycznie nie zawiera ona też siarki, która powoduje
powstawanie kwaśnych deszczy.
Dodatkowo osad pofermentacyjny stanowi doskonały materiał do nawożenia pól.
Uwzględniając wszystkie aspekty wytwarzania energii za pomocą instalacji biogazowych
można stwierdzić, że taka forma przetwarzania materii organicznej wytwarzanej w rolnictwie
wraz z możliwością recyklingu odpadów organicznych pochodzących z przemysłu rolnospożywczego przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i w sposób bardziej
efektywny wykorzystuje zasoby naturalne dostępne dla człowieka. Ponadto metan
pozyskiwany z odchodów zwierzęcych jest powszechnie uznawany za najniebezpieczniejszy
gaz cieplarniany i wszelka działalność zmierzająca do unieszkodliwiania tego gazu jest
bardzo wskazana dla środowiska naturalnego. Odchody zwierzęce w dotychaczasowym
sposobie odzyskiwania, czyli poprzez wielomiesięczne przechowywanie i wylewanie na
polach uprawnych jako nawóz naturalny przyczyniają się do ogromnej emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery.
Nie podjęcie przedsięwzięcia negatywnie wpłynie na stan środowiska na terenach
sąsiadujących.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
66
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
6. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia
6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny
Inwestor,
zanim
dokonał
ostatecznego
wyboru,
przeanalizował
szereg
rozwiązań
wpływających na ostateczny kształt przedsięwzięcia.
Wyboru technologii i urządzeń Inwestor – Projbud II dokonał pod kątem poprawy stanu
środowiska naturalnego. Celem była wysokosprawna produkcja energii elektrycznej oraz
ciepła, przy jednoczesnym, jak najmniejszym niekorzystnym wpływie na poszczególne
komponenty środowiska.
Przeanalizowano następujące aspekty:

Typ surowców jako składniki nadawy,

Dostępność surowca,

Zapotrzebowanie na wodę,

Zagadnienia odorowe podczas magazynowania substratów,

Wytwarzanie odpadów,

Możliwość zagospodarowania odpadów,

Powstawanie ścieków,

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Wpływ na człowieka podczas magazynowania.
Priorytetem był taki dobór surowców, dzięki któremu uzysk gazu byłby największy. Surowce
powinny zawierać jak największe ilości substancji organicznych, które to będą podlegać
przemianom fermentacyjnym tworząc gaz. Składniki nadawy muszą być zbilansowane
optymalnie, zatem nie ma możliwości dowolnej zamiany poszczególnych surowców. Należy
również pamiętać o równowadze pomiędzy surowcami a wodą technologiczną. Woda
technologiczna jest nośnikiem biomasy, w wodzie również zachodzi główny proces –
fermentacja. Surowce powinny być łatwo dostępne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Stosowanie ściśle określonego składu nadawy, warunkowanego przez zawartość suchej masy
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
oraz
67
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
składników biodegradowalnych, wymusza stosowanie konkretnych rozwiązań
technologicznych.
Brano pod uwagę następujące warianty przedsięwzięcia:
Wariant
Surowce
I
Kiszonka z buraków cukrowych, kiszonka z traw, woda
II
Kiszonka z buraków cukrowych, kiszonka z traw, pomiot drobiowy, woda
III
Kiszonka z buraków cukrowych, kiszonka z traw, pomiot drobiowy, osady
ściekowe, woda
IV
Odpady zwierzęce kat. III, kiszonka buraczana, żyto, gnojowica, obornik
kurzy, odpady organiczne spożywcze
Woda pobierana będzie z wodociągu gminnego, zatem bezpieczeństwo dostaw będzie
zapewnione. Do czasu podłączenia do gminnej sieci planuje się budowę własnego ujęcia
wody i pobór wód podziemnych.
W okolicy miejscowości, w której planuje się przedsięwzięcie, znajdują się liczne fermy
drobiowe, m.in. odchów kurcząt na nioski czy stada rodzicielskie, a także fermy bydła. Bilans
uzysku pomiotu drobiowego z kurników oraz gnojowicy jest wystarczająca aby zapewnić
pokrycie zapotrzebowania procesowego.
Osad ściekowy pozyskiwany z komunalnych oczyszczalni ścieków również jest dostępny w
ilości zapewniającej bezpieczeństwo dostaw. Komunalne oczyszczalnie ścieków mogą
zapewnić dostawy substratów w ilości pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na surowce.
Podobna sytuacja jest w przypadku odpadów zwierzęcych. Odpady te powstają w ubojniach i
muszą być, w wielu przedsiębiorstwach, przekazywane do dalszego zagospodarowania poza
miejscami wytwarzania. Roczna produkcja odpadów, również z nadwyżką, może pokryć
zapotrzebowanie elektrociepłowni biogazowej.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
68
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Biorąc pod uwagę dostępność surowca, każdy z wymienionych wariantów jest równoważny
i każdy może zostać zrealizowany z identycznym efektem końcowym. Dostępność surowców
jest duża i zabezpieczy bezpieczeństwo dostaw każdego z wymienionych surowców.
Stosowanie żyta i liści buraka cukrowego jest bezpieczne. Często rośliny te są
wykorzystywane w żywieniu zwierząt hodowlanych. Kiszonka stanowi główne źródło
pożywienia. Zatem stosowanie w elektrociepłowni biogazowej jest w pełni bezpieczne,
zarówno na etapie magazynowania przed wykorzystaniem, jak i na etapie magazynowania po
procesie fermentacji, a następnie wykorzystaniu w celach nawozowych.
Rozporządzenie 2002/1174/WE klasyfikuje odpady zwierzęce w 3 kategoriach. Kategoria I
obejmuje wszystkie materiały, które mogą być zakażone gąbczastymi przenośnymi
encefalopatiami (m.in. czaszka bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, jelita
przeżuwaczy, odpady kuchenne, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego,
materiał zwierzęcy o cząstkach większych niż 6 mm z zakładów przetwarzających materiał
kategorii I oraz z oczyszczalni ścieków obsługujących te zakłady). Kategoria II obejmuje
odchody i treść z przewodu pokarmowego zwierząt gospodarskich, zwierzęta lub ich części
podejrzewane o skażenie lub mogące przenosić w jakikolwiek inny sposób choroby
zwierzęce, zwierzęta u których stosowano niedozwoloną ilość leków weterynaryjnych,
materiał zwierzęcy o cząstkach większych niż 6 mm z zakładów przetwarzających materiał
kategorii II i III oraz z oczyszczalni ścieków obsługujących te zakłady), zwierzęta padłe.
Kategoria III obejmuje materiał zwierzęcy ze zwierząt zdrowych, które zostały uznane za
zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie przeznaczone do wprowadzenia na rynek; odpady
kuchenne z innego źródła niż międzynarodowy transport.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie postępowania z odpadami stanowiącymi materiał
szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka jedynie materiały II i III kategorii mogą być
poddane fermentacji w biogazowniach, jednakże z uwzględnieniem specjalnych procedur.
Dla kategorii II ustanowiono obowiązek sterylizacji (poddanie działaniu temperatury 133°C
i ciśnieniu 3 barów przez 20 minut), a dla kategorii III obowiązek pasteryzacji (poddanie
działaniu temperatury 70°C przez 60 minut). Biogazownia będzie wykorzystywała wyłącznie
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
69
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
materiał pochodzenia zwierzęcego należący do kat. III, a więc materiał nie należący do grupy
szczególnego ryzyka.
Odchody zwierzęce oraz zawartość przewodu pokarmowego choć zaliczone do kategorii II
nie muszą być poddawane sterylizacji, jeżeli nie są uznane za stwarzające ryzyko
rozprzestrzeniania choroby zakaźnej. W przypadku gdy służą one do produkcji nawozu
rolniczego na własny użytek, nie muszą być uzdatniane, natomiast w przypadku produkcji
na cele komercyjne odpady te muszą być poddane procesowi pasteryzacji.
Odpady zwierzęce „surowe” szybko mogą się stawać źródłem skażeń bakteryjnych i źródłem
bardzo uciążliwych odorów. Niska temperatura i niska wilgotność przechowywania
materiałów zmniejsza zjawisko rozkładu gnilnego, który wpływa na zmniejszenie emisji
substancji odorotwórczych. Podczas długookresowego magazynowania konieczna jest
wówczas budowa magazynu – chłodni. Chłodnia nie jest konieczna w przypadku bieżącego
zaopatrywania biogazowi i bieżącego wykorzystywania w procesie technologicznym.
W przypadku zastosowania odpadów zwierzęcych konieczna jest budowa pasteryzatora do
składników nadawy, aby uzyskać możliwość zagospodarowania osadu pofermentacyjnego.
Podobna sytuacja dotyczy pomiotu drobiowego, który jest mieszanką odchodów oraz ściółki.
Odchody zwierzęce nie muszą być poddawane sterylizacji, jeśli wykorzystanie powstałego
osadu pofermentacyjnego realizowane jest we własnym zakresie. Przekazywanie w celach
nawozowych podmiotom zewnętrznym może być realizowane wyłącznie po zastosowaniu
pasteryzacji. Praca z pomiotem kurzym, który może być źródłem drobnoustrojów
chorobotwórczych oraz grzybów, wymaga zastosowania dodatkowych środków w celu
ochrony ludzi. Stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które ograniczają rozwój bakterii,
grzybów i promieniowców bezpośrednio na ściółkę, nie wyeliminuje całkowicie ich rozwoju,
a jedynie zmniejszy skalę występowania. Zatem konieczna jest budowa oddzielnego
pomieszczenia
magazynowego,
który
ograniczy
możliwość
rozprzestrzeniania
się
ewentualnego źródła zagrożenia. Pracownicy powinni mieć zapewnioną ochronę BHP
w stopniu minimalizującym potencjalne zagrożenie mikroorganizamami chorobotwórczymi.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
70
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Osady ściekowe są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków, gdzie ich ilość
w głównej mierze uzależniona jest od przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania,
sposobu i stopnia oczyszczania ścieków oraz stopnia rozkładu substancji organicznych
w procesie tzw. stabilizacji. Ze względu na wysoką zawartość związków organicznych (około
75-85 % suchej masy dla osadów niestabilizowanych, 45-55% dla osadów ustabilizowanych)
mogą być stosowane w biogazowniach. Niestety praca z osadami ściekowymi związana jest
ze zróżnicowanym stopniem zagrożenia sanitarnego – największy dla osadów surowych
wstępnych, najmniejszy dla osadów ustabilizowanych i zhigienizowanych. Wśród
wykrywanych w osadach ściekowych organizmów patogennych występują bakterie
chorobotwórcze (pałeczka duru brzusznego, czerwonki, tężca, gruźlicy), grzyby (np. grzyby
pleśniowe i dermofity), wirusy, pierwotniaki oraz jaja pasożytów (Ascaris – glista ludzka,
Toxocara – glista psia lub kocia, Trichuris – włosogłówka). Zawartość składników
nawozowych, takich jak azot, fosfor i wapń w osadzie jest 1,5 razy większa niż w dobrej
jakości oborniku. Niższy natomiast jest poziom potasu i magnezu. Problemem w późniejszym
zagospodarowaniu osadu pofermentacyjnego z wykorzystaniem osadów ściekowych, może
być zwiększona zawartość metali ciężkich, silnie toksycznych związków chemicznych i
organizmów chorobotwórczych, które uniemożliwiają rolnicze wykorzystanie produktu
pofermentacyjnego biogazowi. Konieczna jest higienizacja osadu, która może wyeliminować
zagrożenie sanitarne. Higienizacja osadów ściekowych może być zrealizowana za pomocą
procesu pasteryzacji lub np. higienizacji radiacją. Higienizacja osadów nie eliminuje
zawartości metali ciężkich i toksycznych związków chemicznych w osadach. Praca z osadami
ściekowymi wymaga zastosowania szczególnych środków BHP w środowisku pracy.
Technologia biogazowa jest technologią bezściekową. Po procesie fermentacji otrzymuje się
osad pofermentacyjny, który zgodnie z Ustawą o odpadach jest odpadem, w związku z tym
ścieki technologiczne nie powstają.
Każdy z analizowanych wariantów będzie oddziaływał na poszczególne komponenty
środowiska w różnym stopniu. Porównanie dla wariantów przedsięwzięcia zestawiono w
poniższej tabeli.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
Lp.
1
2
3
4
5
71
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Wariant
Element
środowiska
I
Oddziaływanie
na
przyrodę
ożywioną,
nieożywioną,
tereny
chronione przyrodniczo
Oddziaływanie
na
klimat
i
jakość
powietrza,
(wprowadzanie pyłów i
gazów do powietrza +
odory)
Oddziaływanie
na
grunt,
wody
powierzchniowe
i
podziemne
(ścieki
technologiczne)
Oddziaływanie
na
grunt,
wody
powierzchniowe
i
podziemne (odpady)
Oddziaływanie
człowieka
na
II
III
IV
0
0
0
0
(lokalizacja inwestycji
poza
terenami
chronionymi
przyrodniczo)
(lokalizacja inwestycji
poza
terenami
chronionymi
przyrodniczo)
(lokalizacja inwestycji
poza terenami
chronionymi
przyrodniczo)
(lokalizacja inwestycji
poza terenami
chronionymi
przyrodniczo)
2+2
2+2
3+4
2+3
(konieczność budowy
oddzielnej hali do
magazynowania
pomiotu drobiowego odory)
(konieczność budowy
oddzielnej hali do
magazynowania
pomiotu drobiowego –
odory, codzienny
dowóz osadów
ściekowych lub
oddzielne
pomieszczenie do
magazynowania odory)
(konieczność budowy
specjalistycznych
pojemników do
magazynowania
odpadów zwierzęcych
kat. III - odory)
2+2
(po wykonaniu
zabezpieczeń)
0
0
0
0
(brak ścieków
technologicznych)
(brak ścieków
technologicznych)
(brak ścieków
technologicznych)
(brak ścieków
technologicznych)
1
1
4
1
(odpady łatwe w
zagospodarowaniu)
(odpady łatwe w
zagospodarowaniu po
wykonaniu działań
wstępnych pasteryzacja)
(odpady trudne w
zagospodarowaniu
nawet po wykonaniu
działań wstępnych –
higienizacja, mogą
zawierać metale
ciężkie, toksyczne
związki)
(odpady łatwe w
zagospodarowaniu po
wykonaniu działań
wstępnych –
pasteryzacja)
0
1
4
4
(brak zagrożenia
podczas pracy z
magazynowanymi
substancjami)
(zagrożenie sanitarne –
grzyby, bakterie
chorobotwórcze)
(wysokie zagrożenie
sanitarne – grzyby,
bakterie
chorobotwórcze,
wirusy, pierwotniaki,
jaja pasożytów)
(wysokie zagrożenie
sanitarne – grzyby,
bakterie
chorobotwórcze,
wirusy, pierwotniaki,
jaja pasożytów)
3
(po wykonaniu
zabezpieczeń)
5
6
7
8
Hałas
Oddziaływanie
krajobraz
na
Oddziaływanie
na
środowisko kulturowe,
zabytki
Zagospodarowanie
odpadów (odzysk
procesie)
SUMA
w
1
2
2
2
(urządzenia
technologiczne)
(urządzenia
technologiczne +
dodatkowe elementy)
(urządzenia
technologiczne +
dodatkowe elementy)
(urządzenia
technologiczne +
dodatkowe elementy)
0
0
(lokalizacja inwestycji
poza terenem
zabudowanym oraz
poza terenem o
wysokich wartościach
krajobrazowych)
(lokalizacja inwestycji
poza terenem
zabudowanym oraz
poza terenem o
wysokich wartościach
krajobrazowych)
0
(lokalizacja inwestycji
poza terenem
zabudowanym oraz
poza terenem o
wysokich wartościach
krajobrazowych)
0
(lokalizacja inwestycji
poza terenem
zabudowanym oraz
poza terenem o
wysokich wartościach
krajobrazowych)
0
0
0
0
(lokalizacja poza
terenem
zabudowanym)
0
(brak wykorzstania
odpadów)
(lokalizacja poza
terenem
zabudowanym)
0
(brak wykorzstania
odpadów)
(lokalizacja poza
terenem
zabudowanym)
(lokalizacja poza
terenem zabudowanym)
-5
(wykorzystanie
odpadów w
wysokim stopniu)
6
8
-2
(wykorzystanie
odpadów w
niewielkim
stopniu)
15
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
5
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
72
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Wariantem, który charakteryzuje się najmniejszym stopniem oddziaływania na środowisko
wśród analizowanych, jest wariant IV. Ostatecznie, do realizacji wybrano wariant opisany w
niniejszym opracowaniu (wariant IV), oparty na biomasie pozyskiwanej z odchodów
zwierzęcych (gnojowica, pomiot kurzy), kiszonek z liści buraka cukrowego, żyta oraz
odpadów organicznych (spożywczych oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego zaliczanych
do kat. III).
Biorąc
pod
uwagę
aspekty
techniczne,
ekologiczne,
możliwości
lokalizacyjne
oraz wymaganą dyspozycyjność nowej biogazowni, w wyniku przeprowadzonej analizy
do dalszych analiz wybrano jako wariant ostateczny przedstawiony w rozdziale niniejszego
dokumentu.
6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzyskaniem ich wyboru
Przyjęty do rozważań wariant budowy biogazowi spełnia wszelkie wymogi ochrony
środowiska. Celem nadrzędnym jest poprawa stanu środowiska, poprzez wykorzystanie
odpadów do produkcji biogazu oraz produkcję zielonej energii, ograniczając w ten sposób
wykorzystanie paliw kopalnych.
Dla środowiska naturalnego wariantami najkorzystniejszymi jest prowadzenie procesów
z wytwarzaniem produktu pofermentacyjnego w postaci płynnej. Uzyskanie produktu
suchego może prowadzić do ujemnego bilansu energii cieplnej.
Biogazownia wyposażona będzie w automatyczne systemy sterowania, kontroli i pomiarów
dla instalacji technologicznej i ppoż. oraz instalacje sygnalizacji i alarmowania.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
73
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
7. Określenie przewidywanego oddziaływania
na środowisko
analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego
oddziaływania na środowisko
Planowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych oraz emisja hałasu nie spowodują oddziaływania
transgranicznego, uciążliwość inwestycji będzie zamykała się w granicach działki, do której
Inwestor posiada tytuł prawny, dodatkowo znaczna odległość od granicy uniemożliwia takie
oddziaływanie.
Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej
eksploatacji projektowanej inwestycji. Biogazownia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U.
2002, Nr 58, poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31
stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2006, Nr 30,
poz. 208), nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie ma, więc obowiązku sporządzania, zgodnie z
art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, programu zapobiegania awariom oraz, zgodnie z
art. 253 w/w ustawy – raportu o bezpieczeństwie.
Ryzyko zagrożenia pożarowego w znacznym stopniu ogranicza się poprzez zastosowanie
następujących rozwiązań:

wentylacja mechaniczna,

stałe urządzenia gaśnicze wodne, sygnalizację alarmu pożaru,

instalacja odgromowa,

instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi,

szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin

74
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
przestrzeganie obowiązujących wskazań przeciwpożarowych na stanowiskach pracy.
Zakład przeprowadza niezbędne czynności, modernizacje mające na celu zapobiegnięcie
awariom, których skutki mogą wpłynąć niekorzystnie na środowisko. Są to m. in.
modernizacje, naprawy i kontrole których celem jest nie tylko utrzymanie sprawnych maszyn
lecz usunięcie usterek mogących być w przyszłości powodem zaistnienia awarii
oraz systematyczne przeprowadzanie kontroli poszczególnych urządzeń wchodzących
w skład instalacji.
Zastosowane
energooszczędne
rozwiązania
projektowe
pozwolą
na
racjonalne
gospodarowanie energią. Energia elektryczna oraz cieplna będą wytwarzane w wyniku
wykorzystania bio-metanu powstającego w procesie fermentacji.
Podczas produkcji nie będzie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Produkt
fermentacji biomasy jest cennym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii
elektrycznej oraz ciepła. Zastosowane będą skuteczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe
oraz przeciwpożarowe, zgodnie z wymaganymi przepisami odrębnymi.
Wykorzystywana technologia może zostać uznana za bezodpadową, ze względu
na powstawanie przefermentowanego osadu, który może służyć jako cenny nawóz na rolnicze
wykorzystanie.
Projektowana budowa nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze. W sąsiedztwie
planowanej inwestycji nie znajdują cenne przyrodniczo siedliska flory i fauny.
Zbiorniki posadowione będą na utwardzonym podłożu oraz uszczelnione, co wyklucza
ujemny wpływ na podłoże gruntowe i wody podziemne. Ścieki technologiczne w procesie
produkcji biogazu nie występują.
Wytwarzane odpady komunalne zbierane są w pojemnikach ustawionych na terenie zakładu
i okresowo usuwane, nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska. Opróżnianie
pojemników wykonywane jest przez specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania
na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
75
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków
urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym
przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby
spowodować
przekroczenie
dopuszczalnego
poziomu
oddziaływania
pola
elektromagnetycznego.
Z tytułu oddziaływania wszystkich elementów na środowisko, granica oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia biogazowni środowisko zamyka się w obszarze działki
Inwestora.
8. Uzasadnienie proponowanego
przez wnioskodawcę
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
wariantu,
8.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę
i powietrze
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma siedlisk przyrodniczych, skupisk grzybów,
jest to teren należący do Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z chronionymi
elementami środowiska przyrodniczego. Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji nie
znajdują się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienionych w
Załącznikach do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005, Nr 94, poz. 795) oraz Dyrektywie
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
flory i fauny. Na terenie nie znajdują się gatunki roślin i ptaków z Załącznika do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764) oraz z Załącznika do
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
76
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Lokale mieszkalne są oddalone od Inwestycji o znaczne odległości bez możliwości
jakiegokolwiek oddziaływania przedsięwzięcia. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie
ma miejsc lęgowych zwierząt.
W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę z uwagi
na prowadzenie procesu w hermetycznej instalacji bez możliwości zanieczyszczania gruntu
i wód gruntowych.
Emisja do atmosfery będzie niezorganizowana ze środków transportu oraz ze spalania
„ekologicznego” paliwa.
Na terenie nie znajdują się siedliska zwierząt, nie stwierdzono wystepowania grzybów i
siedlisk przyrodniczych.
8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi,
klimat i krajobraz
Wariant projektowany praktycznie nie będzie oddziaływał na krajobraz. Teren, na którym
będzie realizowana inwestycja jest niezagospodarowany. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i
krajobraz nie będzie negatywny. W wariancie projektowanym powierzchnia ziemi jest
w pełni chroniona. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi na etapie realizacji
przedsięwzięcia i będzie związana z posadowieniem ciągu technologicznego.
8.3. Oddziaływanie na dobra materialne
Planowane Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na dobra materialne. Inwestycja
będzie oddalona od lokali mieszkalnych o znaczne odległości.
8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją,
w szczególności rejestrem lub ewidencję zabytków
Planowana budowa biogazowni nie będzie oddziaływać na zabytki i krajobraz kulturowy.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
77
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
8.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w podrozdziałach
8.1. ÷ 8.4.
Inwestycja będzie posiadała elementy zabezpieczające przed szkodliwym działaniem
na środowisko
i
poszczególne
jego
elementy.
Skanalizowanie
wód
opadowych
oraz zastosowanie separatorów olejowych zabezpieczy wody gruntowe i glebę przed
zanieczyszczeniem. Hermetyczność układu w pełni zabezpiecza przed niekontrolowaną
emisją zanieczyszczeń. Emisja substancji nastąpi wyłącznie ze spalania biogazu. Powstający
odpad – osad pofermentacyjny nie stanowi zagrożenia dla gruntu, czy wód gruntowych, lecz
stanowi cenny nawóz. W okresie zimowym będzie magazynowany we właściwy sposób zbiorniki magazynowe.
9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz
opis
przewidywanych
znaczących
oddziaływań
planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia
przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji
9.1. Wpływ przedsięwzięcia na podłoże gruntowe i wody podziemne
Teren Inwestycji - drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe będą
utwardzone ze skanalizowaniem i odprowadzeniem wód opadowych po oczyszczeniu w
separatorze koalescencyjnym do procesu lub do ziemi. Planowane inwestycja nie będzie
stanowiła z racji swej działalności zagrożenia dla gruntu i wód podziemnych.
Budowa obiektów biogazowni nie wprowadza żadnego ujemnego wpływu na podłoże
gruntowe i wody podziemne.
Ścieki technologiczne nie występują. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika
bezodpływowego.
Planowana inwestycja w fazie budowy i użytkowania nie stanowi zagrożenia dla gruntu i wód
podziemnych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
78
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W fazie budowy wszelkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, rodzaj i stan techniczny sprzętu
zastosowanego podczas budowy zapewni ochronę podłoża przed zanieczyszczeniem
paliwami i smarami. Plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, a pracownicy będą przeszkoleni w zakresie ich stosowania.
Wykopy będą prowadzone ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich
zanieczyszczenia
substancjami
ropopochodnymi.
W przypadku
wycieku
substancji
ropopochodnych i zanieczyszczenia gruntu wycieki te niezwłocznie będą usuwane, a grunt
będzie przekazywany do utylizacji. Zaplecze budowlane oraz miejsca gromadzenia odpadów
i materiałów będą zorganizowane i prowadzone zapewniając oszczędne korzystanie z terenu
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren będzie
przywrócony do poprzedniego stanu. Na terenie objętym zapleczem i pracami budowlanymi
utrzymywany będzie porządek. Paliwa oraz inne substancje mogące powodować znaczne
zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego nie będą przechowywane na terenie
budowy. Prowadzący budowę będzie unikać zanieczyszczenia odpadami stałymi i ciekłymi
podczas prowadzenia robót budowlanych. Prace będą prowadzone w sposób minimalizujący
ilość powstających odpadów. Odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio do tego
przystosowanych miejscach oraz pojemnikach, które posiadają szczelne zamknięcie
zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu w trakcie
magazynowania, transportu i czynności załadunkowo – rozładunkowych w przypadku
odpadów płynnych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w przystosowanych do tego
pojemnikach zabezpieczających środowisko gruntowo – wodne przed przenikaniem
substancji niebezpiecznych. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały będą
magazynowane w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska.
W
fazie
eksploatacji
podłoże
gruntowe
i
wody
podziemne
będą
chronione
przez niekorzystnym oddziaływaniem poprzez zastosowanie szczelnych nawierzchni, które
uniemożliwiają jakiekolwiek przedostawanie się zanieczyszczeń. Powierzchnie dróg i placów
manewrowych będą odwodnione szczelnym systemem kanalizacji, wody opadowe
i roztopowe będą oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
79
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
9.2. Zagadnienie gospodarki wodno – ściekowej i odpady
9.2.1. Zapotrzebowanie na wodę
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody na poziomie 3 m3/dzień.
Proces technologiczny, z uwagi na uwodnienie gnojowicy, nie wymaga zapotrzebowania
na wodę. Woda zawarta w gnojowicy, konieczna jest do celów technologicznych jako nośnik
dla mikroorganizmów umożliwiający dotrzymywanie założonego stężenia biomasy. Z wody
nie będą powstawały ścieki technologiczne.
W przypadku niewystarczającej ilości gnojowicy lub w przypadku większej ilości substratów
o dużej zawartości suchej masy zachodzi konieczność uzupełniania wody, w taki sposób, aby
zawartość suchej masy w substratach nie była większa niż 12%.
Woda do celów technologicznych pobierana będzie z wodociągu. Do czasu podłączenia
wodociągu gminnego, woda będzie pobierana z własnego ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanego na dz. 3/4 w miejscowości Starzyce, gm. Chociwel. Planuje się pobór wód
w ilości 30 m3/h. Nie planuje się instalowania stacji uzdatniania wody. Woda podziemna
wykorzystywana będzie również do celów socjalnych – higienicznych. Woda do celów
spożywczych dostarczana będzie w pojemnikach 5 lub 10 litrowych. Studnie ujmujące wodę
podziemną będą stanowiły rezerwowe źródło wody po podłączeniu przedsięwzięcia do
gminnego wodociągu. Ujęcie wód podziemnych jest urządzeniem wodnym, na budowę,
którego należy uzyskać pozwolenie wodno prawne. Należy również wykonać dokumentację
geologiczną oraz określić zasoby ujęcia. Woda podziemna może być pobierana jedynie na
podstawie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych.
Planuje się również wykorzystanie do celów technologicznych wód opadowych, które
zbierane z terenów utwardzonych, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych
będą kierowane do zbiornika. Nadmiar wód będzie odprowadzany do ziemi.
Maksymalne zużycie wody, w przypadku całkowitego braku gnojowicy wyniesie 8 000 m3.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
80
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
9.2.2. Zagadnienia ściekowe
Ścieki technologiczne nie występują.
Ścieki sanitarne w ilości do 2 m³/d odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, a
następnie przekazywane za pomocą firm specjalistycznych do gminnej oczyszczalni ścieków.
Z pobieranej wody nie będą powstawały ścieki technologiczne. Woda zawarta w gnojowicy
lub woda pobierana do uzupełnienia w procesie będzie przekazywana w formie odpadu po
zbiorniku pofermentacyjnym w formie przefermentowanego substratu jako cenny nawóz
rolniczy - odpady pofermentacyjne o kodzie 19 06 06.
Wody opadowe i roztopowe z ciągów komunikacyjnych oraz placów manewrowych ujęte
będą w szczelne systemy kanalizacyjne, a następnie kierowane do zbiornika magazynowego
gnojowicy i wykorzystywane w procesie technologicznym. W przypadku braku możliwości
przetłoczenia wód opadowych do zbiornika, np. z powodu zapełnienia go gnojowicą, wody
opadowe kierowane będą do separatora olejów, a po oczyszczeniu odprowadzane do ziemi.
Wody opadowe z platformy magazynowej nie będą oczyszczane w separatorze substancji
ropopochodnych i odprowadzane do gruntu, lecz zawsze będą kierowane do zbiornika
gnojowicy i wykorzystywane w procesie.
Bilans terenu
m2
1. powierzchnia dróg i placów manewrowych
ok. 5 600
2. powierzchnia zabudowy (komory fermentacyjne, zbiorniki, budynki) ok. 3 500
3. powierzchnia płyt magazynowych
ok. 10 000
4. powierzchnia ekopozytywna na terenie inwestycji
ok. 40 900
Ścieki z platformy przekazywane będą do zbiornika gnojowicy.
Ilość ścieków opadowych - przyjęto maksymalny odpływ terenu ze zlewni obliczony według
wzoru:
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
81
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Q = q x Fi x Ψi x φ (1/s)
gdzie:
q – natężenie deszczu (dm3/s ha),
Fi – powierzchnia zlewni (ha),
Ψi – współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto:
- 0,95 dla dachów
- 0,85 dla terenów utwardzonych,
- 0,05 dla terenów zielonych
φ – współczynnik jednoczesności spływu, φ = 1
- q max = 130 l/s ha
- q oczyszcz. = 15 l/s ha
- q średni opad atmosferyczny dla rejonu Inwestycji – 537 mm/rok
Obliczenia:
Qmax = 130 (0,35 x 0,95 + 0,56 x 0,85 + 4,09 x 0,05 ) = 132 l/s
Qa = 0,537 (3560 x 0,95 + 5600 x 0,85 + 40900 x 0,05) = 5471 m3/rok
Ilość ścieków poddana pełnemu oczyszczeniu z powierzchni utwardzonych o pow. 0,56 ha jaka
powstanie z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wynosi:
Q oczyszcz = 15 x 0,56 x 0,85 = 7,2 l/s
Przepustowość separatora – Q max = 130 (0,56 x 0,85 + 4,09 x 0,05) = 89 l/s
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137,
poz. 984) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. 2009, Nr 27, poz. 169) „Wody opadowe i roztopowe ujęte
w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne wprowadzane do wód lub do ziemi,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
82
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
…, powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l
na sekundę na 1 ha – w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin
ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych – nie większa niż 15
mg/l”.
Spełnienie
warunków,
o
których
mowa
powyżej
będą
oceniane
na
podstawie
przeprowadzanych, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających.
Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji
urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach:
- zawiesina ogólna – nie większa niż 100 mg/l,
- substancje ropopochodne – nie większe niż 15 mg/l.
Woda po oczyszczeniu w separatorze będzie odprowadzana do zbiornika magazynowego
gnojowicy i wykorzystywana w procesie. W przypadku braku możliwości skierowania wód
opadowych do zbiornika będą kierowane do separatora substancji ropopochodnych, a
następnie do ziemi. Przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji należy uzyskać pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do ziemi.
9.2.3. Gospodarka odpadami
9.2.3.2. Faza budowy
Gospodarkę odpadami w fazie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243 – tekst jedn., ustawą z dnia
27 lipca 2001 r. tzw. wprowadzającą – Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1085, ustawą z dnia 19
grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, Nr
7, poz. 78), a także Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145).
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
83
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Ustawy określają zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania
powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc
powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
Klasyfikację odpadów wykonano
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie katalogu odpadów z 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), które obowiązuje
od 01.01.2002 r.
Odpady dla fazy budowy zgodnie z w/w klasyfikacją, znajdują się w zasadniczej grupie
kodowej 17 i 20.
„17" - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
„20” - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Rodzaje powstających odpadów i ich klasyfikacja
Tabela nr 1/0
Lp.
Rodzaje odpadów
1
2
Klasyfikacja –
Planowane
kod. wg Dz.U.
ilości w roku
Nr 112 z 2001 r.
3
4
FAZA BUDOWY
Planowany sposób
zagospodarowania
5
1
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
20 03 01
1 Mg
Odbiór na składowisko przez firmę
uprawnioną wg podpisanej umowy
2
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów
17 01 01
10 Mg
Odbiór przez firmę uprawnioną lub
osoby fizyczne, wykorzystanie w
fazie budowy – odzysk R14
3
Żelazo i stal
17 04 05
10 Mg
Do skupu lub odzysk R14
4
Kable inne niż wymienione w 17
04 10
17 04 11
3 Mg
Odbiór przez firmę uprawnioną lub
odzysk R14
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
5
Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03
84
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
17 05 04
4 800 Mg
Wykorzystywany do
makroniwelacji terenu w ramach
prowadzonej Inwestycji- nadmiar
do wykorzystania przez osoby
fizyczne lub inne podmioty
gospodarcze – odzysk R14
Uwaga:
Wytwórcą odpadów w fazie budowy jest Wykonawca robót budowlanych, o ile umowa nie
stanowi inaczej.
Aspekty prawne w postępowaniu odpadami.
Aspekty prawne w postępowaniu odpadami wynikają z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach – Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243, ustawą z dnia 27 lipca 2001 r.
tzw. wprowadzającą – Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1085, ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, Nr 7, poz. 78),
a także Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145).
Obiekt nie będzie wytwarzać odpadów niebezpiecznych w fazie budowy.
Wytwarzający odpady zobowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145). Organem
właściwym uzgadniającym gospodarkę w fazie budowy jest marszałek województwa
właściwy ze względu na siedzibę firmy wykonującej usługi. Powyższe dotyczy fazy budowy.
Wytwórcą odpadów jest usługobiorca prac budowlanych.
Zasady Bezpiecznego Magazynowania Odpadów
Planowany sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów podano w rubryce
5 Tabeli 1/0 Oceny.
Możliwość przekazywania odpadów do unieszkodliwienia.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
85
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Określono w rubryce 5 Tabeli 1/0 dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Warunki bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami
W szczególności należy zabezpieczyć:
• Selektywne gromadzenie odpadów,
• Zapewnienie systematycznego odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy.
Warunki formalno – prawne
1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami od marszałka
województwa
właściwego
ze
względu
na
siedzibę
firmy
usługowej
przed rozpoczęciem budowy.
2. Ewidencję odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.12.2010
r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz.U. Nr 249, poz. 1673). Obowiązek do prowadzenia ilościowej i jakościowej
ewidencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.06.2009 r. w
sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2009, Nr 97, poz. 816) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie
dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. Nr 247,
poz. 1816).
9.2.3.2. Faza eksploatacji
Gospodarkę odpadami w fazie realizacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243 – tekst jedn., ustawą z dnia
27 lipca 2001 r. tzw. wprowadzającą – Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1085, ustawą z dnia 19
grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, Nr
7, poz. 78).
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
86
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Ustawy określają zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania
powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc
powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
W elektrociepłowni biogazowej w czasie użytkowania będą wytwarzane następujące
kategorie odpadów:
 Odpady technologiczne, to jest odpady powstające w procesie wytwarzania biogazu
(reszta pofermentacyjna),
 Odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także
z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji eksploatowanych
urządzeń,
 Odpady związane z bytowaniem załogi (w tym także odpady biurowe oraz bytowe),
powstające w związku z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach
utrzymania czystości i porządku.
Klasyfikację odpadów wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1206).
Wytwarzane odpady dla fazy eksploatacji planowanej inwestycji zgodnie z w/w klasyfikacją,
znajdują się w zasadniczej grupie kodowej: 02, 08, 13, 15, 16, 17, 20, a zestawienie
odpadów
podano
w
Tabeli
Nr
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
2/O.
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
87
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Rodzaje powstających odpadów i ich klasyfikacja
Tabela Nr 2/0
Lp.
Rodzaje odpadów
Klasyfikacja – kod. Wg
Dz. U. Nr 112 z 2001 r.
1
2
3
Planowanie
ilości w roku,
Mg/rok
4
Planowany sposób zagospodarowania
5
FAZA EKSPLOATACJI
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 06
zwierzęcych i roślinnych
08 03 18
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
Mineralne
oleje
hydrauliczne
niezawierające
związków
13 01 10*
chlorowcoorganicznych
4
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
1,0
5
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
1,0
6
15 01 03
1,0
15 02 02*
0,010
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do utylizacji przez firmę uprawnioną
15 02 03
0,1
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do utylizacji przez firmę uprawnioną
16 06 01*
0,010
16 02 13*
0,010
11
Opakowania z drewna
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
np. PCB
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
Baterie i akumulatory ołowiowe
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 160209 do 160212 -lampy fluoroscencyjne
Żelazo i stal
Magazynowanie w zbiornikach odstojnikowych przefermentowanego
substratu, przekazanie do odzysku jako nawóz
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do odzysku przez firmę uprawnioną
Magazynowanie w szczelnym, oznakowanym pojemniku, przekazanie do
odzysku firmie uprawnionej
Magazynowanie w pojemniku lub luzem, odbiór do odzysku przez firmę
uprawnioną
Magazynowane w pojemniku lub luzem i przekazywane do odzysku firmie
uprawnionej
Magazynowane luzem i przekazywane do odzysku firmie uprawnionej
17 04 05
5
12
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 01
6
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do odzysku przez firmę uprawnioną
Magazynowanie w specjalistycznym pojemniku, odbiór do odzysku przez
firmę uprawnioną
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do odzysku przez firmę uprawnioną
Magazynowanie w pojemniku, odbiór do utylizacji (składowanie) przez
firmę uprawnioną
1
2
3
7
8
9
10
45 000
0,01
0,020
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
88
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Aspekty prawne w postępowaniu odpadami
Aspekty prawne
w postępowaniu odpadami wynikają z Ustawy dnia 27.04.2001
r.
o odpadach - Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243 – tekst jedn.
Obiekt będzie wytwarzać odpady w ilości większej niż 5 000 Mg/rok odpadów innych niż
niebezpieczne, w tym niebezpieczne w fazie eksploatacji w ilości nie większej niż 100 kg/rok.
Gospodarkę odpadami dla fazy eksploatacji uzgadnia Starosta Stargardzki.
Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. ton rocznie,
obowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie
odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów
innych niż niebezpieczne uzyskać decyzje na wytwarzanie odpadów, zaś wytwarzający
odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg/rok obowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem
działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą
na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów przedłożyć właściwemu organowi informację
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Powyższe dotyczy fazy eksploatacji.
Odpady przekazywane
do
utylizacji
lub
odzysku
będą
przewożone
transportem
zleceniobiorcy lub transportem osób trzecich posiadających stosowne zezwolenia,
a magazynowane w miejscach magazynowania wyszczególnionych dokładnie w wydanych
decyzjach administracyjnych.
Prawne przekazanie odpadów, wraz z przeniesieniem obowiązków ciążących na posiadaczu
odpadów może nastąpić jedynie przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenia
na gospodarowanie odpadami. Przekazanie odpadów może nastąpić za pomocą karty
przekazania odpadów. Przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić również ewidencję
odpadów na kartach ewidencji. Dla odpadów oraz ich ilości umieszczonych w wykazie
Rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości,
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych
i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
(Dz.U. 2001, nr 152, poz. 1735), ewidencji odpadów nie prowadzi się.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
89
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Odpady znajdujące się w wykazie Rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U. 2006, nr 75, poz. 527) mogą zostać przekazane przyjmującemu odpady,
bez wymogu posiadania przez przyjmującego obowiązujących decyzji administracyjnych
w zakresie gospodarki odpadami.
Procesowi odzysku R 10 mogą być poddane odpady umieszczone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. 2011, Nr 86,
poz. 476), natomiast procesowi odzysku R 14 mogą być poddawane odpady umieszczone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami urządzeniami (Dz. U. 2006, Nr 49, poz. 356)
również na własne potrzeby.
Wytworzone odpady o kodzie 19 06 06 przekazywane będą jako odpady uprawnionym
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Do produkcji biogazu wykorzystywane będą, oprócz surowców energetycznych, także
odpady pochodzenia roślinnego oraz inne. Spółka Projbud II obowiązana jest do uzyskania
decyzji na zbieranie i odzysk odpadów na 30 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie
zbierania oraz odzysku odpadów.
Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania oraz odzysku w procesie produkcji biogazu
znajdują się w następujących grupach:
02
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa,
łowiectwa i rybołówstwa
Odpadowa tkanka zwierzęca (odpady poubojowe)
Odpadowa masa roślinna
Odpady z gospodarki leśnej,
Odpady z upraw hydroponicznych,
02 01 02
02 01 03
02 01 07
02 01 83
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
02 02
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 03
02 03 01
02 03 04
02 03 80
02 03 81
02 04
02 04 80
02 05
02 05 01
02 06
02 06 01
02 06 80
02 07
02 07 01
02 07 04
02 07 80
90
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych
pochodzenia zwierzęcego
Odpady z mycia i przygotowania surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca, (odpady poubojowe)
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych
oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw,
produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz
przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów
drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem
02 07)
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców,
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z
wyłączeniem 02 03 81),
Odpady z produkcji pasz roślinnych,
Odpady z przemysłu cukrowniczego
Wysłodki,
Odpady z przemysłu mleczarskiego
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze roślinne,
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z
wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
20 01
Odpady komunalne segregowane i gromadzone
wyłączeniem 15 01)
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
Oleje i tłuszcze jadalne,
Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy),
Ulegające biodegradacji,
Inne odpady komunalne
Odpady z targowisk
20 01 08
20 01 25
20 02
20 02 01
20 03
20 03 02
selektywnie
Planowany Sposób Zagospodarowania Odpadów
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
(z
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
91
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Planowany sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów podano w rubryce
5 Tabeli Nr 2/O Raportu.
Możliwość przekazywania odpadów do unieszkodliwienia.
Określono w rubryce 5 Tabeli Nr 2/O dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Warunki bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami
W szczególności należy zabezpieczyć:
• Selektywne magazynowanie odpadów,
• Zapewnienie systematycznego odbioru odpadów przez specjalistyczne firmy.
Warunki formalno – prawne
1.
Uzyskanie decyzji na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przed
rozpoczęciem eksploatacji powodującej powstawanie odpadów.
2.
Opracowanie i złożenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych przed
rozpoczęciem eksploatacji powodującej powstawanie odpadów.
3. Uzyskanie decyzji na zbieranie i odzysk odpadów w procesie produkcyjnym biogazu
przed rozpoczęciem działalności polegającej na wykorzystaniu odpadów.
Ewidencję odpadów należy prowadzić na wzorach dokumentów
4.
stosowanych
na potrzeby
ewidencji
odpadów
wg
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z 8.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673). Obowiązek do prowadzenia ilościowej
i jakościowej ewidencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
18.06.2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2009, Nr 97,
poz. 816) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie
recykling (Dz.U. Nr 247, poz. 1816).
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
92
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005,
Nr 236, poz. 2008), nieruchomość będzie wyposażona w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych. Urządzenia te będą utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości podpisze umowę
z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości. Taki tok postępowania zwalania właściciela nieruchomości
do uzyskiwania odrębnych zezwoleń na gospodarowanie odpadami (dotyczy wyłącznie
odpadów komunalnych z grupy 20).
WNIOSKI DLA INWESTORA
1.
Gospodarka odpadami zarówno niebezpiecznymi jak i innymi niż niebezpieczne musi
spełniać wymogi określone w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach,
z wyznaczeniem miejsc magazynowania odpadów.
2.
Działalność gospodarcza winna być prowadzona w sposób umożliwiający zapobieganie
lub ograniczanie ilości powstających odpadów.
3.
Ewidencja odpadów winna być prowadzona na bieżąco na kartach ewidencji odpadów,
których wzory określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010,
Nr 249, poz. 1673).
4.
Odpady przeznaczone do wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania mogą być
przekazane tyko takiemu posiadaczowi, który posiada stosowne zezwolenia lub pozwolenia
wydane na mocy przepisów ustawy o odpadach.
5.
Przekazanie odpadów innemu posiadaczowi w celu ich wykorzystania, odzysku
czy też unieszkodliwiania musi odbywać się za pomocą obowiązujących kart przekazania
odpadów.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
6.
93
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zbiorcze przekazanie danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów musi odbywać
się w terminach określonych w przepisach ustawy o odpadach.
7.
Odpady należy magazynować w sposób selektywny i zgodny z wymogami ochrony
środowiska.
8.
Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju lub odpadów niebezpiecznych
z odpadami innymi niż niebezpieczne jest niedozwolone.
9.
W przypadku zmiany rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów zarówno niebezpiecznych
jaki i innych niż niebezpieczne, należy wystąpić do właściwego organu ochrony środowiska,
w celu aktualizacji wydanych pozwoleń.
9.3. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji – Natura 2000
Planowana inwestycja budowy obiektu elektrociepłowni biogazowej leży w granicach
obszarów zaliczanych do Natury 2000, specjalnym obszarze ochrony ptaków – Ostoja Ińska
PLB 320008 oraz w znacznej odległości obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Pojezierze
Ińskie PLH 320021 – odległość ok. 3 km od planowanej inwestycji. Położenie inwestycji w
stosunku do obszarów Natura 2000 przedstawia Zał. Nr 7.
Projektowana budowa nie będzie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Teren
przewidziany pod inwestycje jest pokryty roślinnością ruderalną. Roślinność ruderalną
stanowią ubogie gatunkowo zbiorowiska z dominacją rajgrasu wyniosłego, nawłoci
kanadyjskiej, bylicy pospolitej, kostrzewy czerwonej, pokrzywy zwyczajnej, kupkówki
pospolitej, perzu. Na terenie inwestycji nie występują siedliska roślin i zwierząt objętych
prawną ochroną.
Teren będzie ogrodzony, niedostępny dla dzikich zwierząt. Fauna omawianego terenu to
gatunki powszechnie występujące w przyrodzie i żyjące w symbiozie na terenie działalności
człowieka. Są to ptaki, takie jak: wróbel, wrona, kawka, sroka, zięba, sikora i inne. Ptaki
mogą zalatywać na teren działki i sąsiednie, w celu żerowania. W czasie przeprowadzonej
obserwacji przyrodniczej w maju i czerwcu 2010 roku, nie stwierdzono gniazdowania
żadnych ptaków na terenie planowanej inwestycji.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
94
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zróżnicowanie gatunkowe roślinności jest niewielkie. W granicach objętego opracowaniem
terenu nie rosną chronione prawnie gatunki drzew i krzewów. Nie rosną również egzemplarze
drzew, które można uznać za starodrzew. W żadnym miejscu terenu planowanej inwestycji
oraz w jego sąsiedztwie nie rosną egzemplarze drzew kwalifikujące się do objęcia
ich ochroną pomnikowa lub jakąkolwiek inna formą ochrony przyrody. Na podstawie
przeprowadzonych wizji stwierdza się, że w granicach całej powierzchni omawianego terenu
oraz w jego sąsiedztwie nie ma drzew i krzewów:

Wybitnie wyróżniających się na tle otaczających drzewostanów

Reprezentujących unikatowe formy morfologiczne

Będących przykładami unikatowych zjawisk biologicznych,

Stanowiących siedlisko flory epifitycznej

Stanowiących siedliska unikatowych taksonów fauny

Drzew zamierających i martwych, mogących mieć dużą wartość przyrodniczą
Objęty teren charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem florystycznym. W granicach
całej powierzchni objętego opracowaniem terenu nie ma oczek wodnych. Obecnie teren nie
jest zagospodarowany, częściowo porośnięty jest roślinnością niską - ruderalną. Działka w
całości aktualnie pokryta jest roślinnością niską - łąkową. Znajdujące się na terenie
pojedyncze egzemplarze drzew nie stanowią kolizji z planowanym przedsięwzięciem, zatem
nie będą kwalifikowane do usunięcia.
Fauna
Przeprowadzono ocenę wartości przyrodniczej istniejących siedlisk pod kątem możliwości
występowania chronionych prawnie gatunków zwierząt oraz możliwości ich stałego
bytowania, rozrodu i gniazdowania. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdza
się że teren opracowania znajduje się poza granicami obszarów o największej wartości
faunistycznej.
W wyniku przeprowadzonej oceny uznano, że istniejące w granicach terenu opracowania
biotopy nie są korzystne dla rozmnażania się i bytowania przedstawicieli płazów.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
95
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Bezpośrednim powodem jest brak odpowiedniego środowiska wodnego. W okresie
wiosennym nie stwierdzono w granicach terenu opracowania żadnych przedstawicieli płazów.
W okresie wiosennym nie zauważono w granicach terenu opracowania obecności żadnych
przedstawicieli ssaków.
Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane środki zmniejszające negatywne
oddziaływanie, należy jednoznacznie stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie będzie
miało żadnego wpływu na wartościową faunę i florę obszarów Natura 2000.
9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
9.4.1. Faza budowy
Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji stanowi Tabela 1/P – Rozdz. 2.3. Raportu.
9.4.2. Faza eksploatacji
Zestawienie źródeł, emitorów i wielkości emisji stanowi Tabela 2/P – Rozdz. 2.3. Raportu.
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu
Uwzględniając ukształtowanie i zabudowę terenu wokół inwestycji, przyjmuje się wg tabeli 4
rozporządzenia MŚ z dnia 26.01.2010 r. współczynnik szorstkości terenu Zo= 0,35.
Warunki meteorologiczne
Warunki meteorologiczne przyjęto ze stacji meteo Szczecin Dąbie, nr stacji 205.
Jednym z najważniejszych składników środowiska naturalnego jest klimat, stanowiący
charakterystyczny dla danego terytorium zespół zjawisk i procesów atmosferycznych,
powstających pod wpływem właściwości tego obszaru. W przypadku Szczecina jednym
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
96
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
z decydujących czynników warunkujących klimat tego miasta są warunki fizjograficzne.
Elementami mającymi szczególny wpływ jest obecność jez. Dąbie, doliny Odry oraz trzech
wysoczyzn tj. Wzgórz Warszewskich, Wzgórz Bukowych i Wału Bezleśnego, a także trzech
kompleksów leśnych puszcz: Wkrzańskiej, Bukowej i Goleniowskiej. Niewątpliwie kolejnym
czynnikiem mającym ważny wpływ na warunki pogodowe Szczecina i okolic jest obecność
dużych zakładów produkcyjnych i przemysłowych.
Współczesny "bałtycki" klimat okolic Szczecina kształtuje wpływ morza (element atlantycki),
co zaznacza się w jego termice, stopniu nawilgocenia i wielkości opadów oraz szczególnie
wyraźnie w ukierunkowaniu i sile wiatru. Charakterystyczną jego cechą są stosunkowo
łagodne zimy i chłodne lata.
Klimat określają tzw. elementy klimatyczne, z których do rangi najważniejszych zwykło się
zaliczać: zachmurzenie i nasłonecznienie oraz uwarunkowaną nimi temperaturę powietrza;
wilgotność i opady; ciśnienie atmosferyczne i związane z nim wiatry.
W ostatnich latach obserwuje się także wpływy klimatu oceanicznego i kontynentalnego.
Zachmurzenie, dni pogodne i pochmurne.
Zachmurzenie jest czynnikiem bardzo zmiennym. Największe zachmurzenie występuje
w grudniu, listopadzie i styczniu z przewagą chmur warstwowych. Najmniejsze pokrycie
nieba chmurami obserwuje się w maju i sierpniu z wyraźnym uprzywilejowaniem
Międzyodrza, a także terenów położonych po wschodniej i południowo - wschodniej stronie
Wzgórz Warszewskich i Gór Bukowych. Podczas kalendarzowej jesieni zachmurzenie jest
około 20% większe niż wiosną. W ciągu roku przeciętnie występuje 59 dni pogodnych
z przewagą w okresie od maja do sierpnia.
Temperatura powietrza, dni przymrozkowe, mroźne i gorące.
Kilkupoziomowa powierzchnia czynna w mieście ma zwiększone możliwości akumulacji
ciepła w ciągu dnia i wzmożonego odprowadzania go do atmosfery. Stąd w obrębie miasta
notuje się wyższa temperaturę powietrza w porównaniu do terenów sąsiadujących,
szczególnie temperaturę minimalną, a w konsekwencji mniejsze amplitudy dobowe i roczne.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
97
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W omawianym rejonie średnia roczna temperatura powietrza waha się od 8,0 0C do 8,4 0C.
Przeciętne najcieplejszy jest lipiec z temperaturami od 17,3 0C do 17,7 0C, a najchłodniejszy
styczeń, od 1,6 0C do 0,8 0C. Średnia temperatura jesieni jest przeciętnie o około1,5 0C
wyższa od wiosny. Spośród sześciu termicznych pór roku najdłużej trwa lato, około trzech
miesięcy, najkrócej natomiast przedwiośnie około miesiąca. Okres wegetacji trwa od 220 do
227 dni. Region Międzyodrza, stanowiący otwartą dolinę, jest znacznie chłodniejszy w
wyniku spływu chłodnych mas powietrza z przylegających wysoczyzn.
W rejonie Szczecina w okresie od listopada do marca notuje się przeciętnie od 28 do 30 dni
mroźnych. Dni gorące (t max > 250C) występują głównie w lipcu i sierpniu, a ich średnia
liczba od kwietnia od października wynosi od 16 do 26.
Warunki wilgotnościowe i opady atmosferyczne
Warunki wilgotnościowe w rejonie Szczecina, kształtowane głównie wskutek napływu
oceanicznych mas powietrza, są silnie modyfikowane w związku z obecnością dużych
zbiorników wodnych (jez. Dąbie, Zalewu Szczecińskiego) i Odry, oraz dużych kompleksów
leśnych. Praktycznie we wszystkich miesiącach wilgotność względna kształtuje się
na poziomie co najmniej 70%. Jesienią jest ona o blisko 10 % większa niż wiosną. Obserwuje
się różnice w wilgotności względnej powietrza pomiędzy obszarem Szczecina, a terenami go
otaczającymi. Wynosi ona od 1 do 4% na niekorzyść Szczecina. Największymi opadami
charakteryzują się lipiec, a następnie sierpień, najmniejszymi natomiast luty i marzec.
Przeciętnie wynoszą 537 mm rocznie. W ciągu roku zróżnicowanie opadów w rejonie
Szczecina wynosi do 50 mm. Obecność zanieczyszczeń powietrza przyczynia się do częstego
występowania opadów.
W rejonie Szczecina pokrywa śnieżna odznacza się bardzo małą trwałością i ogromną
zmiennością czasową i przestrzenną. Najmniejsza średnią liczbą dni z pokrywą śnieżną
odznacza się dolina Odry i Płoni wraz z rejonem jez. Dąbie, natomiast największą Wzgórza
Warszewskie i Góry Bukowe. Zimy z trwałą pokrywą śnieżną zdarzają się raz na 810 lat.
Charakterystyczne są natomiast zimy łagodne i małośnieżne, a ostatnio nawet bezśnieżne.
Wiatr
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
98
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W rejonie Szczecina średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi około
1014 hPa, przyjmując najwyższą wartość w październiku, a najniższą w grudniu. W półroczu
chłodnym wzmożona wymiana mas powietrza, związana z częstym przemieszczaniem się
układów niżowych, jest przyczyną dużych wahań ciśnienia atmosferycznego. W rejonie
Szczecina dominują wiatry sektora zachodniego (SW,W i NW). Przeważają wiatry wiejące
z kierunku zachodniego (21% w okresie rocznym) i południowo zachodniego (17%),
a najniższym wskaźnikiem odznaczają się wiatry północne (6%). Przeważają wiatry
o prędkości średniej od 1-5 m/s. Najsilniejsze wiatry wieją w okresie od listopada do
kwietnia, przeciętnie 34 dni z wiatrem silnym o prędkości pow. 10 m/s.
Róża wiatrów stanowi Zał. Nr 4.
Kryterium oceny uciążliwości
Obowiązujące kryteria i metodyki obliczeń
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z pracą wpływają
następujące czynniki:

rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych
przez zakład,

sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (rodzaj
i wysokość emitorów, prędkość i temperatura wylotu gazów),

warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
Dwa pierwsze czynniki uwarunkowane są rodzajem działalności zakładu, trzeci – jest zależny
od lokalizacji źródeł emisji, a w szczególności od zjawisk atmosferycznych i topograficznych
decydujących o intensywności wymiany powietrza w atmosferze, takich jak:
1.
kierunek wiatru
2.
prędkość wiatru
3.
dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery)
4.
szorstkość terenu (roślinność i zagospodarowanie przestrzenne)
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
99
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
5.
pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche
6.
przemiany zanieczyszczeń w atmosferze
7.
wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne
8.
górna inwersja temperatury (grubość warstwy mieszania)
9.
skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem geograficznym)
10. krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym ziemi)
11. kumulacja zanieczyszczeń w chmurach
Stosowane metody obliczeniowe uwzględniają zjawiska opisane w punktach od 1 do 8.
Oparto je o matematyczny opis ruchu zanieczyszczeń w atmosferze z uwzględnieniem
wyników badań doświadczalnych.
Najbardziej rozpowszechnione na świecie, a uwzględnione w Rozporządzeniu MŚ
z dnia 26.01.2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 86) i obowiązujących również w Polsce,
są metody:
- Pasquille’a (uproszczona), do obliczenia stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu
zawieszonego,
- Krieba, do obliczenia opadu pyłu.
Do zakresu typowych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi wchodzą obliczenia:

maksymalnych
stężeń
poszczególnych
zanieczyszczeń
(wzorem
uproszczonym),

maksymalnych stężeń na wysokości zabudowy mieszkalnej z uwzględnieniem
warunków meteorologicznych,

maksymalnych stężeń na granicy obszarów z uwzględnieniem warunków
meteorologicznych.
Metodyka
prognozowania
rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń
w
atmosferycznym
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
powietrzu
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
100
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zostały przeprowadzone wg rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu, w którym określono referencyjne metodyki modelowania poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87).
Podstawą metodyki są formuły Pasquille’a na obliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych. Istotą obliczeń stężeń jest określenie stężeń 1 godzinnych dla emisji uśrednionej.
Ilość i różnorodność danych powoduje konieczność użycia programów komputerowych
do obliczeń stężeń maksymalnych, średniorocznych i częstości przekroczeń. Program Obl. 1 –
(Zał. 5) pozwala na obliczenie stężeń max maximorum Smm i odległości jego występowania
oraz klasę oddziaływania.
Obliczenia rozkładu zanieczyszczeń w rejonie zakładu wykonane dają następujące
informacje:


maksymalne stężenie 1 godzinne w zadanych punktach obliczeniowych,
stan równowagi atmosfery oraz prędkość wiatru, przy którym to stężenie
występuje,

stężenie średnioroczne w punktach obliczeniowych,

częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego 1 godzinnego.
Na podstawie wyników obliczeń w razie potrzeby wykreślane są na tle mapy izolinie
częstotliwości przekroczeń stężeń o ile takie przekroczenia występują dla danej substancji.
Kryteria oceny oddziaływania
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi ochrony atmosfery normowane
są następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

wartość odniesienia uśrednione dla 1 godziny D1 (/m3),

wartość odniesienia uśrednione dla roku kalendarzowego Da (/m3).
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
101
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Dopuszczalna wartość stężenia substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesioną do 1
godziny uważa się za nie przekroczoną, jeżeli nie przekracza jej 0,2 % czasu w roku
kalendarzowym, co odpowiada dotrzymaniem warunku:
PD1
0,2%
gdzie :
P(D1) [%] – częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu
Analogiczną zasadę można zastosować w przypadku dwutlenku siarki , dla którego dopuszcza
się przekraczanie dopuszczalnego poziomu w powietrzu przez 0,274 % czasu w ciągu roku.
W przypadku emisji pyłów obok obliczeń stężeń pyłów „zawieszonych” poniżej 10 m
należy wykonać obliczenia opadu pyłów wokół emitora w sieci punktów obliczeniowych
z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych.
Opadu pyłów nie oblicza się, gdy suma emitowanych frakcji spełnia warunek:
WARUNEK I:
WARUNEK II
Er

0
,
0667
h [mg/s]

3
,
15
Roczna emisja pyłów jest mniejsza od 10 000 Mg/rok
Metodyka obliczeń
Metodyka obliczeń została określona w rozporządzeniu MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).
W normach przyjęto równoległe dwie wartości dopuszczalne: wartości odniesienia
uśrednione do 1 godziny i dla roku kalendarzowego. Wartości odniesienia substancji
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
102
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane,
jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest
nie większe niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku
dla pozostałych substancji.
Stężenia dopuszczalne wg Rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. i dnia
26.01.2010 r. podano niżej.
Zanieczyszczenie
D1h
μg/m3
D24
μg/m3
Da
μg/m3
SO2
350
150
20 / 20 *
NO2
200
-
40 / 30 *
CO
30 000
-
-
pył zawieszony PM 10
280
-
40
węglowodory ar.
1000
-
43
węglowodory alif.
3000
-
1000
opad pyłu
200 g/m² rok
* w odniesieniu do ochrony zdrowia człowieka / w odniesieniu do ochrony roślin
Tło zanieczyszczeń
Tło zanieczyszczeń zostało określone przez WIOŚ w Szczecinie – Zał. 2.
Zestawienie stężeń dyspozycyjnych
Wg dopuszczalnych poziomów oraz marginesów tolerancji i określonego tła.
Wyniki obliczeń i ocena zanieczyszczenia atmosfery
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
103
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Faza budowy
W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia (obliczenie:
Ustalenie zakresu obliczeń – Zał. 5) wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń
dla substancji: tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne,
dla których jest spełniony warunek:
- tlenek węgla:
 Smm = 2027,5 µg/m3 < 0,1 D1h = 3 000 µg/m3
- węglowodory alifatyczne:
 Smm = 104,11 µg/m3 < 0,1 D1h = 300 µg/m3
- węglowodory aromatyczne:
 Smm = 41,65 µg/m3 < 0,1 D1h = 100 µg/m3
Dla SO2, NO2, pył PM10 wykonano dodatkowe obliczenia stężeń i częstości przekroczeń
w pełnej siatce obliczeniowej – obliczenia w sieci receptorów.
Faza eksploatacji
W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia (obliczenie:
Ustalenie zakresu obliczeń – Zał. 5) wykazały, że jest wymagany skrócony zakres obliczeń
dla substancji: CO, węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne, i tak:
- tlenek węgla:
 Smm = 410,4 µg/m3 < 0,1 D1h = 3 000 µg/m3
- pył PM10:
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
104
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
 Smm = 15,977 µg/m3 < 0,1 D1h = 28 µg/m3
- węglowodory alifatyczne:
 Smm = 74,77 µg/m3 < 0,1 D1h = 300 µg/m3
- węglowodory aromatyczne:
 Smm = 36,71 µg/m3 < 0,1 D1h = 100 µg/m3
Dla pozostałych substancji, tj. SO2 i NO2 wykonano dodatkowe obliczenia stężeń i częstości
przekroczeń w pełnej siatce obliczeniowej – obliczenia w sieci receptorów.
Pełny zakres obliczeń
Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87):
I warunek – sprawdzenie stężenia średniorocznego
Sa ≤ Da – R
gdzie:
Sa – stężenie średnioroczne
Da- R – stężenie dyspozycyjne roczne
R – tło
Program wylicza z I warunku tylko stężenie średnioroczne Sa. Dokonujemy sprawdzenia
czy stężenie średnioroczne Sa jest mniejsze lub równe stężeniu dyspozycyjnemu Da – R (tylko
w tych obliczeniach uwzględnia się wartość tła zgodnie z metodyką wg. ww. Rozporządzenia
MŚ). Dla omawianych zanieczyszczeń spełniony jest warunek:
Sa ≤ Da – R
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
105
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
i tak dla fazy budowy:
SO2
Sa (max) = 0,1381 µg/m3 < Da – R = 20 – 4 = 16 µg/m3
NO2
Sa (max) = 0,1964 µg/m3 < Da – R = 40 – 6 = 34 µg/m3
Pył PM10
Sa (max) = 0,0462 µg/m3 < Da – R = 40 – 16 = 24 µg/m3
acetylen
Sa (max) =0,1252 µg/m3 < Da – R = 10 – 1 = 9 µg/m3
Dalszych obliczeń dla powyższych zanieczyszczeń wg metodyki nie prowadzi się. Tym
niemniej sprawdzono II warunek
Natomiast dla fazy eksploatacji:
SO2 (obliczenia w sieci receptorów – Zał. 5)
Sa (max) = 0,2796 µg/m3 < Da – R = 30 – 4 = 26 µg/m3
NO2 (obliczenia w sieci receptorów – Zał. 5)
Sa (max) = 8,0519 µg/m3 < Da – R = 40 – 6 = 34 µg/m3
Dalszych obliczeń dla tych zanieczyszczeń wg metodyki nie prowadzi się. Tym niemniej
sprawdzono II warunek
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
106
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
II warunek – obliczenie częstości przekroczenia wartości odniesienia dla stężenia
uśrednionego dla jednej godziny Smax 1h.
Jeżeli częstotliwość nie jest większa niż 0,274 % czasu w ciągu roku dla SO2, a 0,2% czasu
w ciągu roku dla pozostałych substancji, wartości odniesienia substancji w powietrzu uważa
się za dotrzymane. W tym obliczeniu metodyka obliczeń nie przewiduje uwzględniania tła.
Obliczenia częstości przekroczeń wartości odniesienia wykonane dla fazy budowy dla
SO2, NO2 oraz pyłu PM10 wykazały, że nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm
poza granicami obiektu. Dla fazy eksploatacji dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, również nie
występują przekroczenia dopuszczalnych norm poza granicami obiektu.
Przeprowadzone dodatkowe obliczenia potwierdzają spełnienie wymogów ochrony atmosfery
w pełnej siatce obliczeniowej, zarówno dla fazy budowy jak i eksploatacji, w tym
we wszystkich punktach poza granicami budynków elektrociepłowni biogazowej w
Starzycach. Dalszych obliczeń nie prowadzi się. We wszystkich punktach poza granicami
inwestycji częstości przekroczeń są zerowe w pełnej siatce obliczeniowej. Dla wszystkich
zanieczyszczeń izolinii częstości przekroczeń w fazie budowy i eksploatacji nie wykreśla się,
gdyż takowe nie występują – są zerowe w pełnej siatce obliczeniowej.
Obiekt spełnia wymogi ochrony powietrza (tabulogramy obliczeń rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu w fazie budowy i fazie eksploatacji – Zał. 5).
Opadu pyłu dla fazy budowy i eksploatacji nie oblicza się, gdyż są spełnione oba warunki
(emisja pyłów z zakładu jest nieznaczna):
Warunek I:  Er ≤ 0,0667 h 3,15 [mg/s]
Warunek II: Roczna emisja pyłów jest mniejsza od 10 000 Mg/rok
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
107
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że analizowana elektrociepłownia biogazowa ze względu
na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z fazy budowy i eksploatacji
opisanych w niniejszym opracowaniu, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza
atmosferycznego. Brak skumulowanego oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Konieczność posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery z
instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880)
i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881).
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia „instalacja inna niż energetyczna
o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą,
olejem napędowym , olejem opałowym, benzyną, paliwem gazowym, z których:
1. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych
paliw lub
2. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych
instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10%
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości
odniesienia”.
„Instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do 15 MW – opalane paliwem
gazowym, lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą,
olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona
w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu
kamiennym, koksie, drewnie, słomie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
108
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
nie przekracza 10 MW” wymagają, zgodnie z rozporządzeniem zgłoszenia z uwagi
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Biogazownia, z uwagi mocy oraz rodzaju stosowanego paliwa nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, jednakże jej funkcjonowanie
wymaga zgłoszenia emisji do atmosfery.
Elektrociepłownia biogazowa, z uwagi mocy oraz rodzaju stosowanego paliwa nie wymaga
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, a jedynie - zgłoszenia
emisji do atmosfery.
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842). Zgodnie z § 2.1. w/w Rozporządzenia
„ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw
wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia
zintegrowanego, do których stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art.
145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska”, a więc do
których stosuje się standardy emisyjne. Instalacja do spalania biogazu nie jest zobowiązana
do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, a jedynie
zgłoszenia. Zgodnie z powyższym pomiarów wielkości emisji z instalacji nie prowadzi się,
jednakże instalacja będzie wyposażona w króćce pomiarowe dla organów kontroli WIOŚ.
9.5. Zagadnienia hałasowe
9.5.1. Lokalizacja i otoczenie terenu inwestycji
Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu czynników związanych z emisją hałasu do
środowiska na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW w miejscowości Starzyce, na działce nr 3/4
obręb Starzyce, gmina Chociwel, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, w
odniesieniu do terenów podlegających ochronie przed hałasem.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
109
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Opracowanie niniejsze omawia następujące zagadnienia:
-
oddziaływanie akustyczne inwestycji w fazie jej budowy na sąsiadujące z nią tereny
podlegające ochronie przed hałasem,
-
oddziaływanie akustyczne inwestycji w fazie jej eksploatacji na sąsiadujące z nią
tereny podlegające ochronie przed hałasem.
Stopień uciążliwości akustycznej został określony na podstawie wyników obliczeń wielkości
emisji hałasu z terenu inwestycji na tereny chronione akustycznie, przeprowadzonych za
pomocą programu komputerowego, osobno dla etapu budowy i dla etapu eksploatacji.
Hałasem nazywamy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz, emitowane przez
różnego typu źródła hałasu. Hałas jest jednym z istotnych czynników degradacji środowiska
naturalnego. Należy zaznaczyć, że przy realizacji niemal każdego procesu technologicznego
ma miejsce emisja hałasu do otoczenia. Konieczne jest zatem, poprzez różnego rodzaju
działania, ograniczenie poziomu emisji i rozprzestrzeniania hałasu tak, aby nie był on
uciążliwy dla ludzi i środowiska, gdyż wykonywana na terenie danej inwestycji działalność
powodująca występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
chronionym akustycznie jest zabroniona.
Otoczenie terenu inwestycji stanowią:
-
od północy i południa – nieużytki,
-
od wschodu i zachodu – tereny zadrzewione, tereny rolne, łąki i nieużytki,
-
od zachodu – droga krajowa nr 20 i linia kolejowa Szczecin – Gdańsk.
Tereny rolne, leśne, łąki, nieużytki, drogi itp. nie są klasyfikowane akustycznie, a więc nie
podlegają ochronie przed hałasem. Ochronie podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej
znajdujące się w otoczeniu inwestycji. Najbliższe względem lokalizacji inwestycji tereny
chronione akustycznie stanowią:
-
od północnego wschodu – zabudowa mieszkaniowa m. Chociwel, w odległości ok.
1200 m od terenu inwestycji,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
-
110
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
od południowego wschodu – zabudowa zagrodowa m. Starzyce, w odległości ok. 2300
m od terenu inwestycji,
-
od południowego zachodu – zabudowa zagrodowa m. Lisowo, w odległości ok. 1600
m od terenu inwestycji..
Tereny chronione akustycznie znajdują się w znacznej odległości od terenu inwestycji,
dlatego należy się spodziewać, że wpływ emisji hałasu z terenu pracującej elektrociepłowni
biogazowej na klimat akustyczny terenów podlegających ochronie będzie znikomy.
W zakres opracowania wchodzi:
-
analiza obliczeniowa hałasu pochodzącego od poszczególnych źródeł,
-
porównanie uzyskanych wyników z wielkościami dopuszczalnymi.
9.5.2. Wykorzystane materiały
W trakcie przygotowywania opracowania dotyczącego emisji hałasu do środowiska z terenu
elektrociepłowni biogazowej wykorzystano następujące materiały:
-
mapa ewidencyjna terenu w skali 1:2000,
-
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000,
-
informacje od inwestora dotyczące funkcjonowania biogazowni,
-
dane dotyczące mocy akustycznej źródeł hałasu na etapie budowy i eksploatacji,
-
instrukcja 338/2003 ITB Warszawa,
-
program komputerowy HPZ’2001 ITB Warszawa.
9.5.3. Przepisy prawno – normalizacyjne
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W tabeli 1 powyższego
rozporządzenia określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
111
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone
wskaźnikami LAeq
D
i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone dla poszczególnych klas
terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania terenu i pełnione funkcje.
DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
Tabela 1
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L Aeq D i
LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków
korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe 1)
Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
Lp.
1
2
3
4
Przeznaczenie terenu
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży 2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców 3)
112
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
LAeq D
LAeq N
LAeq D
LAeq N
przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po
sobie
następującym
przedział czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy
50
45
45
40
55
50
50
40
60
50
55
45
65
55
55
45
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych.
Występujące w rejonie planowanej inwestycji tereny podlegające ochronie przed hałasem,
należy zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem zaliczyć do grupy „3”, jako tereny
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej. Dla terenów należących do grupy „3”
dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A powodowany przez źródła inne niż
komunikacyjne wynosi odpowiednio 55 dB w porze dnia, w przedziale czasu odniesienia
równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym oraz 45 dB w
porze nocy, w przedziale czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
113
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Pora dnia trwa od godz. 06.00 do 22.00, a pora nocy od godz. 22.00 do 06.00.
9.5.4. Metodyka obliczeń akustycznych
Obliczenia akustyczne związane z emisją hałasu do środowiska wykonano przy
wykorzystaniu programu HPZ’2001 ITB Warszawa (nr licencji NA-0168) opracowanego w
oparciu o instrukcję 338/2003 ITB Warszawa dotyczącą metody określania emisji i imisji
hałasu przemysłowego w środowisku. Uwzględniając czasy i system pracy urządzeń
będących źródłami hałasu określono poziom równoważny dźwięku na granicy terenu
przedsięwzięcia oraz na sąsiadujących z inwestycją terenach chronionych akustycznie.
Obliczenia przeprowadzono dla etapu budowy elektrociepłowni biogazowej oraz dla etapu jej
eksploatacji.
9.5.4.1. Obliczenia akustyczne dla etapu budowy
Obliczenia dla etapu budowy elektrociepłowni biogazowej przeprowadzono tylko dla pory
dziennej, ponieważ prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Obliczeń
dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy
mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów
obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.
Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji
w fazie budowy biogazowni przyjęto na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z danymi
orientacyjnymi. Ze względu na dużą liczbę pojedynczych źródeł hałasu oraz nieregularność
ich pracy, dokonano uśrednienia czasów pracy tych źródeł oraz obliczenia sumarycznej
zastępczej mocy akustycznej poszczególnych grup źródeł hałasu na terenie budowy.
Wykorzystano także dane z tabel określających poziom mocy akustycznej pojazdów
samochodowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
114
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Ze względu na fakt, że używane w fazie budowy i montażu maszyny budowlane, urządzenia i
narzędzia zmieniają swoje położenie w trakcie prac (jest to albo sprzęt samojezdny, albo
urządzenia przenoszone są z miejsca na miejsce wraz z postępem prac), zostały one dla celów
obliczeniowych zamodelowane za pomocą liniowych źródeł hałasu, gdyż oddaje to w lepszy
sposób charakter tych źródeł. Również samochody ciężarowe poruszające się po terenie
budowy zamodelowano jako źródła liniowe.
Poziom tła akustycznego do obliczeń przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami
instrukcji 338/2003 ITB.
9.5.4.2. Obliczenia akustyczne dla etapu użytkowania
Obliczenia dla etapu eksploatacji wykonano zarówno dla pory dziennej jak i dla pory nocnej,
ponieważ elektrociepłownia biogazowa jest zakładem pracującym całodobowo. Obliczeń
dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy
mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów
obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.
Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji
w fazie jej użytkowania przyjęto na podstawie uzyskanych danych technicznych urządzeń
zainstalowanych na terenie biogazowni oraz na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z
danymi orientacyjnymi. Wykorzystano także dane z tabel określających poziom mocy
akustycznej pojazdów samochodowych.
Pracę urządzeń stanowiących istotne źródła hałasu, a znajdujących się wewnątrz zbiorników i
kontenerów biogazowni zamodelowano za pomocą źródeł typu budynek, natomiast ruch
samochodów i ładowarki na terenie firmy zamodelowano za pomocą liniowych źródeł hałasu.
Poziom tła akustycznego do obliczeń przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami
instrukcji 338/2003 ITB.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
115
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
9.5.5. Omówienie wyników obliczeń emisji hałasu
Dane do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu inwestycji, wyniki obliczeń
emisji hałasu do środowiska oraz mapy izolinii poziomu hałasu w środowisku otaczającym
teren inwestycji, dla etapu budowy i etapu eksploatacji, zamieszczone są w załączniku.
9.5.5.1. Wyniki obliczeń dla etapu budowy
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu budowy elektrociepłowni biogazowej
izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory dziennej
55 dB, wykracza poza granicę terenu inwestycji maksymalnie na odległość ok. 20 m,
natomiast nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie. Wynik obliczeń
równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w
dopuszczalnych granicach.
Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z
terenu inwestycji (zabudowa mieszkaniowa m. Chociwel), obliczony poziom emisji hałasu
dla etapu budowy nie przekracza wartości 28,4 dB w porze dziennej.
9.5.5.2. Wyniki obliczeń dla etapu użytkowania
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji elektrociepłowni biogazowej
izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory dziennej
55 dB, nie wykracza poza granicę terenu inwestycji, natomiast izolinia dopuszczalnego
równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory nocnej 45 dB, wykracza poza
granicę terenu inwestycji maksymalnie na odległość ok. 30 m, ale nie dochodzi do granicy
terenów podlegających ochronie przed hałasem. Wynik obliczeń równoważnego poziomu
dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w dopuszczalnych granicach.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
116
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z
terenu inwestycji (zabudowa mieszkaniowa m. Chociwel), obliczony poziom emisji hałasu
dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 17,6 dB w porze dziennej i 15,0 dB w porze
nocnej.
9.5.6. Podsumowanie
Otrzymane i przedstawione wyniki obliczeń pokazują, że przedsięwzięcie polegające na
budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW w miejscowości Starzyce, na działce
nr 3/4 obręb Starzyce, gm. Chociwel, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, nie będzie
powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym
akustycznie, zarówno w fazie budowy jak też w fazie eksploatacji, a więc zgodnie z
obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie to pod względem poziomu emisji hałasu nie
będzie uciążliwe dla środowiska.
9.6. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (niejonizującego) będzie stacja
transformatorowa 15 kV oraz linia elektroenergetyczna 0,4 kV.
Zasady ochrony środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym
zostały określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony środowiska. Zgodnie
z definicją zawartą w tej ustawie, pod pojęciem pól elektromagnetycznych (PEM) rozumiemy
pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300
GHz. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest w ramach
PMŚ (art. 123 ustawy POŚ).
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
117
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, generowanego przez
urządzenia wysokiego napięcia określają następujące przepisy:
1.
Polska
Norma
PN-E-05100-1:1998
-
Elektroenergetyczne
linie
napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
2. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985r. w sprawie
szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
(w zakresie stref ochronnych).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003r. póz. 1883).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2002r w sprawie
najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Przepisy zawarte w Zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r.
określają
dopuszczalne
poziomy
pola
elektromagnetycznego
(promieniowania
niejonizującego EPN), zdefiniowane natężeniem pola elektrycznego i ustanawiają
w sąsiedztwie urządzeń i linii wysokich napięć strefy ochronne pierwszego (I) i drugiego (II)
stopnia, określone do stosowania również w Polskiej Normie PN-E-05100-1:1998:
1. Strefa ochronna pierwszego (I) stopnia jest to obszar otaczający źródło pola
elektromagnetycznego,
w
którym
natężenie
pola
elektrycznego
przekracza
wartość l OkV/m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia.
2. Strefa ochronna drugiego (II) stopnia jest to obszar otaczający źródło pola
elektromagnetycznego,
w którym
natężenie
pola
elektrycznego wynosi
od 1,0 kV/m do 10 kV/m przy najwyższym napięciu roboczym urządzenia
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
118
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
(Dz.U.2003.192.1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczone są dla dwóch rodzajów
terenów:
•
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
zakres częstotliwości 50 Hz: składowa elektryczna l kV/m
składowa magnetyczna 60A/m
•
miejsc dostępnych dla ludności
zakres częstotliwości od O Hz do 50 Hz:
składowa elektryczna 10 kV/m
składowa magnetyczna 60 A/m
zakres częstotliwości od 0,001 MHz do 3 MHz:
składowa elektryczna 20 kV/m
składowa magnetyczna 3 A/m
zakres częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz:
składowa elektryczna 7 kV/m
Uwzględniając w/w przepisy należy stwierdzić, że natężenie pola elektrycznego o wartości
E = l kV/m oraz pola magnetycznego o wartości H = 60 A/m stanowi granicę pomiędzy
obszarem oddziaływania pola elektromagnetycznego, a obszarem zupełnie bezpiecznym
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Poza tą granicą ludzie i zwierzęta mogą przebywać
bez ograniczeń czasowych (24 godz. na dobę). W obszarze, gdzie natężenie pola
elektrycznego przekracza wartości E = 10 kV i natężenie pola magnetycznego przekracza
wartości H = 60 A/m, ludzie mogą przebywać w ograniczonym czasie.
Sposób i skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych, zarówno bezpośrednio na ciało
człowieka jak i na inne elementy środowiska, zależą od ich częstotliwości i natężenia. Pola
elektromagnetyczne w przeciwieństwie do wielu fizycznych czynników środowiska, jak np.
hałas, nie są z reguły rejestrowane przez zmysły człowieka, dlatego niemożliwe
jest intuicyjne dostosowanie sposobu postępowania człowieka do stopnia zagrożenia. Zgodnie
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
119
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
z aktualną wiedzą przyjmuje się, że promieniowanie o częstotliwości 50 Hz i niższej
nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.
Niekorzystne oddziaływanie na organizmy żywe może występować w bliskiej odległości tj.
do kilku metrów dla GPZ oraz kilkunastu metrów dla linii WN 100 kV i tylko jeśli organizm
wystawiony jest na działanie promieniowania przez dłuższy czas. Mając na uwadze to, że na
terenie biogazowni nie będzie linii wysokiego napięcia, a jedynie linia 0,4 kV, a najbliższe
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową są znacznie oddalone, można stwierdzić,
że oddziaływanie nie będzie miało miejsca.
Stacja elektroenergetyczna będzie zaprojektowana tak, by wszelkie istotne oddziaływania
(w tym promieniowanie elektromagnetyczne) ograniczyć do obszaru wyznaczonego
na tę stację.
Konieczność posiadania zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880). Zgodnie
z w/w Rozporządzeniem, zgłoszenia wymaga stacja elektroenergetyczna lub napowietrzna
linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV.
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (niejonizującego) będzie stacja
transformatorowa 15 kV oraz linia elektroenergetyczna 0,4 kV, które nie wymagają
zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.
9.7. Opis zabytków istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
120
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
9.8. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi
Dokonana
analiza
zmian
poszczególnych
elementów
środowiska
daje
podstawy
do stwierdzenia, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla okolicznych
mieszkańców. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w znacznej odległości
od planowanego przedsięwzięcia.
Obowiązujące poziomy dopuszczalne w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych
również będą dotrzymane zarówno dla fazy budowy, jak i eksploatacji. Uciążliwość
inwestycji będzie zamykała się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny.
Zastosowanie
separatora
wód
opadowych
pozwoli
na
oczyszczenie
ścieków
do obowiązujących wartości dopuszczalnych, natomiast ścieki bytowe będą przekazywane do
zbiornika bezodpływowego, a następnie przez uprawnioną firmę przekazywane do gminnej
oczyszczalni ścieków. Ścieki technologiczne nie będą powstawały.
Poniżej przedstawiono oszacowanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu
do wszystkich możliwych aspektów funkcjonowania. Analizę wykonano dla wariantu
przedstawionego
przez
wnioskodawcę.
Dla
lepszej
"wizualizacji"
przewidywanych
oddziaływań, w tabeli poniżej, zastosowano oszacowanie wartości wpływu środowiskowego
zapisując to odpowiednią ilością znaków "X". Brak znaku oznacza 0 czyli prognozowany brak
oddziaływania.
Element
środowiska
Powietrze
Wody powierzchniowe
Grunty i wody
Hałas
Odpady
Promieniowanie
Przyroda
Krajobraz
Ludzie
Stosunki społeczne
Bezpośrednie
x
0
0
xx
x
x
0
0
0
0
Pośrednie
0
0
x
0
0
0
0
0
x
x
ODDZIAŁYWANIA
Krótkotrwałe
Długookresowe
0
xx
0
0
0
0
0
x
0
x
0
x
0
0
0
0
0
x
0
x
Odwracalne
x
0
x
xx
x
x
0
0
x
x
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Nieodwracalne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
121
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
NATURA 2000 oraz integralności tego obszaru
Funkcjonowanie zakładu związane jest z :

przeglądami eksploatacyjnymi i remontami urządzeń technicznych
ciągu technologicznego,

zastosowaniem izolacji termicznej na zbiornikach - fermentatorach,

odsiarczaniem biogazu,

zastosowaniem układu chłodzenia w celu eliminacji (wykroplenia) pary
wodnej z biogazu,

odzyskiem ciepła odpadowego (ciepło z chłodzenia spalin i systemu
chłodzenia urządzenia będzie wykorzystane do utrzymywania stałej temperatury
wewnątrz pierwotnych komór fermentacyjnych),

zastosowaniem systemu kontroli,

przeglądami i remontami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo,

z zastosowaniem do procesu paliwa (biometanu) o niskiej zawartości
siarki,

przestrzeganiem aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony
powietrza, gospodarki odpadami oraz odprowadzaniem ścieków,

prowadzeniem monitoringu,
które skutecznie
minimalizują możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania
na środowisko.
Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej
eksploatacji projektowanej inwestycji.
Zastosowane
energooszczędne
rozwiązania
projektowe
pozwolą
na
racjonalne
gospodarowanie energią. Energia elektryczna oraz cieplna będą wytwarzane w wyniku
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
122
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
wykorzystania bio-metanu powstającego z fermentacji zboża, kiszonki, obornik kurzy,
gnojowica bydlęca z dodatkiem biodegradowalnych odpadów.
Podczas produkcji nie będzie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Produkt
fermentacji biomasy jest cennym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii
elektrycznej oraz ciepła. Zastosowane będą skuteczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe
oraz przeciwpożarowe.
Zbiorniki posadowione będą na utwardzonym podłożu, które wykluczają ujemny wpływ
na podłoże gruntowe i wody podziemne. Ścieki technologiczne w procesie produkcji biogazu
nie występują.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków
urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym
przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby
spowodować
przekroczenie
dopuszczalnego
poziomu
oddziaływania
pola
elektromagnetycznego.
Realizacja Biogazowi w miejscowości Starzyce nie będzie oddziaływać negatywnie na
obszary NATURA 2000 oraz nie narusza integralności będących w sąsiedztwie i pobliżu
obszarów NATURA 2000.
11.Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą
wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – prawo ochrony środowiska dla planowanych przedsięwzięć
związanych z użyciem instalacji
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
123
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
Jako paliwo nie stosuje się żadnych substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska. Paliwem będzie biogaz wytwarzany w biogazowi rolniczej. Do produkcji
biogazu stosowane będą m.in. zboże, kiszonka, obornik kurzy, gnojowica bydlęca oraz
odpady biodegradowalne.
11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
Do produkcji energii elektrycznej i ciepła zastosowany zostanie proces beztlenowej
fermentacji substancji organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzącego. Proces prowadzony
będzie w ścisłym reżimie temperaturowym, aby zoptymalizować produkcję biogazu.
11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów
i paliw
Woda do celów przemysłowych zasadniczo będzie pobierana w ilości 8 000 m3/rok.
Surowcami wykorzystywanymi będą zboże, kiszonka, obornik kurzy, gnojowica bydlęca oraz
odpady biodegradowalne, które w sposób racjonalny, z optymalną wydajnością będą
przerabiane.
11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość
odzysku powstających odpadów
Instalacja produkcji biogazu jest instalacją, w której następuje tzw. recykling organiczny.
Przefermentowane substraty, w tym odpady są cennym nawozem. Zastosowana technologia
zatem posiada miano małoodpadowej. Powstający przefermentowany surowiec może zostać
w całości zagospodarowany. W czasie funkcjonowania instalacji będą powstawać odpady
związane z typową obsługą, np. remonty.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
124
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
Omówienie wg rozdziału 2.3. i 9 Raportu.
11.6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w skali przemysłowej
Wykorzystanie procesu fermentacji beztlenowej w technologii produkcji biogazu jest
rozpowszechnione na świecie i coraz częściej stosowane w Polsce.
11.7. Postęp naukowo – techniczny.
Przewiduje się uruchomienie Zakładu z wykorzystaniem własnych, polskich i światowych
zdobyczy postępu naukowo – technicznego w tym zakresie.
12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich
Z analizy uciążliwości akustycznej wykonanej dla elektrociepłowni biogazowej na terenie
gminy Chociwel wynikało, że dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
dla najbliższych terenów chronionych akustycznie. Zatem nie ma konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania.
13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
125
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W zakresie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykreślono izolinię jednakowych stężeń
zarówno dla fazy budowy, jak i eksploatacji. Tabulogramy obliczeń stanowią Zał. 5. Część
graficzną w zakresie propagacji hałasu stanowi Zał. Nr 6.
14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali
odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych
w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie
przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono w Załączniku Nr 3.
Część hałasową przedstawiono na podkładach mapowych w skali wg załączonych rysunków
– Zał. 6, natomiast rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń przedstawiono w Zał. 5.
15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem
Planowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, niemniej jednak
budowa elektrociepłowni biogazowej, może wiązać się czasem ze sprzeciwem społeczności
lokalnej, co uwarunkowane jest obawą o wystąpienie takich uciążliwości jak:

wzmożony ruch pojazdów transportowych po drogach i związane z nim uciążliwości,

niekorzystne oddziaływanie na dobra materialne społeczeństwa, w tym na spadek
atrakcyjności turystycznej,

wykorzystanie odpadów i związane z nimi uciążliwości odorowe
przy niewielkich lub żadnych korzyściach z lokalizacji inwestycji.
W przypadku Inwestycji budowy elektrociepłowni biogazowej, ewentualne konflikty
społeczne nie będą miały silnie ugruntowanych roszczeń. Wariant lokalizacyjny został
wyznaczony w taki sposób, aby najmniej ingerować w dobro mieszkańców, w tym na spadek
atrakcyjności turystycznej.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
126
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Biogazownia nie należy do rodzaju inwestycji, w której odpady poddawane są składowaniu.
W procesie technologicznym mogą być wykorzystywane wyłącznie odpady organiczne, które
będą poddawane fermentacji w zbiorniku, w celu wytworzenia biogazu. Proces ten jest
recyklingiem
organicznym
prowadzonym
w
ścisłych
reżimach
technologicznych.
Pozostałości po fermentacji mogą być wykorzystywane na polach uprawnych oraz uprawach
ekologicznych jako pełnowartościowy nawóz traktowany jako naturalny, ekologiczny i nie
wpływający negatywnie na atmosferę. Na terenie działek 3/4 nie planuje się składowania
jakichkolwiek materiałów.
Brak uregulowań prawnych dotyczących zagadnień odorowych, brak poziomów odniesienia
lub poziomów dopuszczalnych oraz metodyki wyznaczania rozkładu odorów uniemożliwia
odniesienie się do norm. W takim przypadku określa się wartości liczbowe progów
wyczuwalności substancji odorotwórczych i rozkład przestrzenny substancji. Technologia
produkcji biogazu nie jest związana z emisją przykrych zapachów. Jest to technologia
hermetyczna, która uniemożliwia emisję jakichkolwiek gazów. Celem jest produkcja energii,
ze spalania biogazu, który musi być w całości „wyłapany”. Emisja odorów będzie wyłącznie
lokalna, związana z procesami przeładunkowymi. Operacje te będą krótkotrwałe i
nieznaczące dla okolicznych mieszkańców, tym bardziej, że przewiduje się zastosować
transport obornika za pomocą zamykanych przyczep, a magazynowanie będzie realizowane
w zamykanych
zbiornikach
magazynowych,
minimalizując
wpływ
na
powietrze
atmosferyczne.
Ideą funkcjonowania instalacji biogazowej jest również unieszkodliwianie powszechnie
znanych nieprzyjemnych zapachów pochodzenia rolniczego (gnojowica), które jednocześnie
uznane są źródłem groźnych gazów cieplarnianych (metan) i wykorzystywanie ich do celów
pro ekologicznych jest bardzo wskazane.
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na turystykę, ponieważ planowana inwestycja wpisuje się
ekologiczny charakter okolicy i ma za zadanie dodatkowo poprawić wizerunek ekologicznej
Gminy Suchań. Zagospodarowanie nawozów naturalnych pochodzenia rolniczego obecnie
zanieczyszczających atmosferę i doprowadzenie ich do stanu bezpiecznego dla atmosfery
planety Ziemi oraz wykorzystanie go do produkcji energii tak potrzebnej człowiekowi do
codziennego życia, powinno być wspólnym celem. Zaplanowana inwestycja zmniejszy
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
127
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
uciążliwość zapachową okolicznych pól uprawnych co pozytywnie wpłynie na ruch
turystyczny. Zatem elektrociepłownia biogazowa wpisuje się w krajobraz agroturystyczny
jako produkcja „czystej energii”, w której wykorzystuje się dostępne w środowisku substraty
- biomasę, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska, których wykorzystanie również w
istotny sposób wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i efektu cieplarnianego.
Transport związany z planowaną inwestycją nie różni się niczym od transportu jaki możemy
zaobserwować na co dzień na drogach różnych kategorii w naszym kraju.
Do planowanej inwestycji stosowane będą materiały, które na dzień dzisiejszy również są
transportowane
z
obecnych
miejsc
ich
wytwarzania
do
miejsc
ich
aktualnego
zagospodarowywania. Jedyną różnicą, po zrealizowaniu inwestycji, będzie wyłącznie zmiana
strumienia transportowego, czyli miejsce przetwarzania tych substancji. Substraty, takie jak te
używane do bieżącej pracy biogazowi, aktualnie na co dzień przewożone są
tysiącami
pojazdów po naszych krajowych drogach i nie stanowią ani zagrożenia dla ludzi ani
uciążliwości, w tym uciążliwości zapachowej. Uciążliwości odorowe i zanieczyszczenie dróg
spowodowane przez dowóz substratów „do biogazowni” poruszone przez Wnioskodawcę
uważamy za mit stworzony na potrzeby sprawy. Jednocześnie zapewniamy, że do przewozu
substratów planowane jest korzystanie z usług profesjonalnych firm przewozowych ze
stosownymi uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w ekologicznym transportowaniu
rozmaitych materiałów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo również należy
nadmienić, że Prawo o ruchu drogowym zabrania zanieczyszczania dróg, zatem nie ma
możliwości korzystania z transportu samochodowego z zainstalowanymi nieszczelnymi
skrzyniami. Surowce będą przewożone sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do ruchu
drogowego oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia, w tym również decyzje
środowiskowe. Nawozy (np.
gnojowica) oraz
inne substancje
będą przewożone
specjalistycznymi przyczepami, których zamknięcie skutecznie likwiduje emisję zapachów
oraz uniemożliwia zanieczyszczanie dróg podczas transportu.
Rozbudowa infrastruktury drogowej, dostęp do stałego źródła ciepła niewymagającego
dodatkowych nakładów budowlanych, dostęp do stabilnego całorocznego źródła energii
elektrycznej powstającej w elektrociepłowni biogazowej, w której zastosowano wszelkie
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
128
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
środki minimalizujące oddziaływanie na środowisko, nie powinna mieć rzeczowych
przesłanek do wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych.
16.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralności tego obszaru
Projektowana inwestycja na etapie prac budowlanych nie wymaga prowadzenia monitoringu
w zakresie ochrony środowiska poza wymogiem prowadzenia ewidencji wytworzonych
odpadów oraz kart przekazania odpadów.
Funkcjonowanie biogazowni nie wymaga prowadzenia pomiarów ciągłych, czy okresowych.
Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza proponuje się oprzeć o ilość spalonego gazu
oraz wskaźniki emisji. W zakresie środków transportu należy ewidencjonować jedynie
zużycie paliwa na potrzeby środków transportu.
Monitoring ilości pobieranej wody oparty będzie o odczyty stanu wodomierza głównego.
Proponuje się wykonywanie raz w miesiącu odczytów stanu wodomierza i następnie
określaniu miesięcznego poboru wody.
Monitoring w zakresie gospodarki odpadami planuje się realizować w następujący sposób:
1. Zakład jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji
wytwarzanych odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.
2. Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji
odpadów:
1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
2) karty przekazania odpadu.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
129
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
3. Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym
poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.
Wzory
dokumentów
stosowanych
na
potrzeby
ewidencji
odpadów
określa
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010, Nr 249, poz. 1673).
4. Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.
5. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od zakładu, jest obowiązany potwierdzić
przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez Firmę.
6. Kartę przekazania odpadu sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym
dla każdego z posiadaczy.
7. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad
danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego temu
samemu posiadaczowi.
8. Posiadacz odpadów ma obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone na potrzeby
ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono
te dokumenty.
9. Posiadacz odpadów jest obowiązany przedstawić dokumenty ewidencji odpadów
na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.
10. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, w drodze decyzji, może zobowiązać
posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.
17.Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
Nie wystąpiły.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
130
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
18.Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi
technikami dla przedsięwzięcia związanego z użyciem instalacji objętej
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przed użytkowaniem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
19.Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych
w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu
Celem niniejszego raportu oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia p.n.:
„Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Chociwel”
jest przeprowadzenie oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości
przedsięwzięcia w poszczególnych elementach środowiska na etapach jego realizacji,
eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ze zm.).
Analizowane przedsięwzięcie p.n.: „Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel” zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko uzgadnianych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
opiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Stargardzie Szczecińskim wg
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004
r., § 3, pkt 53 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/2004
r., poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
Analizowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla którego obowiązek wykonania raportu może być nałożony. Obowiązek taki został
na Inwestora nałożony przez Burmistrza Chociwla po konsultacji z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz PPIS w Stargardzie Szczecińskim – Załącznik Nr 1.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
131
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Organem właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opiniowanych
przez RDOŚ oraz PPIS w Stargardzie Szczecińskim, jest Burmistrz Chociwla.
Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. 2004, Nr 257, poz. 2573), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 maja 2005 r. zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz.U. 2005, Nr 92, poz. 769)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007,
Nr 158, poz. 1105), analizowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Z tytułu charakteru planowanej inwestycji można zaliczyć ją do § 3 ust. 1 pkt 44 „instalacje
do produkcji paliw z produktów roślinnych”, do § 3 ust. 1 pkt. 52 „zespoły zabudowy
przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha” oraz do § 3 ust. 1 pkt. 73
„instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 39 – 41” oraz do § 3 ust. 1 pkt. 65 „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające
pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, niewymienione w §
2 ust. 1 pkt. 35, o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h”.
Przewidziano budowę instalacji do produkcji biogazu jako paliwa, z produktów roślinnych
pozyskiwanych z plantacji roślinnych oraz z wykorzystaniem odpadów. Inwestycja będzie
zlokalizowana na działce o powierzchni 33,8828 ha, z której zostanie wydzielony obszar o
pow. 6 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
Wykonanie raportu jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia.
Projektowana inwestycja elektrociepłowni biogazowej w Starzycach, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002, Nr 122, poz. 1055), nie ma obowiązku uzyskania
pozwolenia zintegrowanego. Zapisy art. 5 w/w Rozporządzenia nakazują uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania,
odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę. Zgodnie
z definicją zawartą w art. 3 pkt. 21 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 251 ze zm.)
poprzez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom przekształceń
biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu
doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla
środowiska. W przypadku biogazowi w Starzycach odpady będą poddawane recyklingowi
organicznemu. Zgodnie z definicją (art. 3, pkt. 15 w/w Ustawy) przez recykling organiczny
rozumie się obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają
rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
132
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Zatem
funkcjonowanie biogazowni w Starzycach nie wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego lecz stosownych pozwoleń sektorowych, jeśli takowe będą konieczne.
Zgodnie z pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. instalacje do
unieszkodliwiania lub odzysku, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o
zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę wymagają uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. W warunkach biogazowi w Starzycach nie przewiduje się zużycia odpadów
niebezpiecznych. Odpady padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej nie
należą do rodzaju odpadów niebezpiecznych lecz innych niż niebezpieczne.
Zgodnie z pkt. 6 ppkt. 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej
tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę wymagają pozwolenia
zintegrowanego. W warunkach elektrociepłowni biogazowej w Starzycach przewiduje się
zużycie odpadowej tkanki zwierzęcej w ilości 3500 Mg/rok, czyli 9,7 Mg/dobę.
Gnojowica oraz obornik zwierzęcy, w świetle obowiązujących przepisów, jest nawozem
naturalnym, a nie odpadem.
Funkcjonowanie zakładu będą regulować stosowne pozwolenia sektorowe, jeśli takowe będą
konieczne.
Opracowanie niniejsze zawiera informacje o środowisku oraz analizuje uciążliwości
w poszczególnych elementach środowiska wynikające ze stanu istniejącego i przewidywanej
budowy, w tym oddziaływania na podłoże i wody podziemne, powietrze atmosferyczne, świat
roślinny i zwierzęcy oraz siedziby ludzkie znajdujące się w sąsiedztwie Przedsięwzięcia
zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008. nr 25,
poz. 150 – tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zakres
raportu jest zgodny z wytycznymi art. 66 Ustawy z 3 października 2008 r. j.w. oraz
Postanowieniem Burmistrza Chociwla – Zał. 1.
W skład biogazowi wejdą następujące elementy:
 zbiornik wstępny, magazynowy o pojemności ok. 500 m3 do magazynowania
gnojowicy,
 2 komory fermentacyjne o pojemności 4 500 m3 każda, pokryte szczelnymi
stożkowymi kopułami lekkiej konstrukcji,
 Zbiornik o pojemności 1 000 m3 jako stopień wstępnego mieszania i hydrolizy,
 3 zbiorniki o pojemności 60 000 m3 każdy do przechowywania mieszanki
pofermentacyjnej,
 Dozownik o pojemności 200 m3 – zbiornik dozujący substraty stałe z ruchomą
podłogą, z klapą / zadaszeniem redukującą emisję odorów,
 platforma magazynowa do magazynowania biomasy roślinnej i obornika kurzego o
pojemności 10 000 m2 z systemem odprowadzania odcieku ze studzienką, połączoną
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin





133
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
rurociągiem ze zbiornikiem wstępnym dla gnojowicy i przykryciem membraną
foliową,
urządzenie do higienizacji o pojemności 3 m3,
budynek techniczny z agregatem prądotwórczym / kogenenracyjnym – obiekt
kontenerowy,
pochodni awaryjnej,
dmuchawy chłodniczej,
stacji transformatorowej energii elektrycznej.
Elektrociepłownia biogazowa w systemie kogeneracji to instalacja służąca do produkcji
biogazu z biomasy roślinnej, gnojowicy, obornika oraz innych odpadów i pozostałości
organicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ma na celu
budowę nowoczesnej elektrociepłowni w celu powiększenia zasobów energii odnawialnej w
Polsce. Moc elektryczna, zainstalowanego w elektrociepłowni w Starzycach, agregatu
kogeneracyjnego, będzie wynosić ok. 2,0 MW, co oznacza, że rocznie wytwarzać będzie ok.
17.034.354 kWh. Równolegle, rocznie wytwarzać się będzie ok. 17.117.856 kWh energii
cieplnej.
Produktem elektrociepłowni biogazowej będzie biogaz, który w kolejnym etapie będzie
wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Biogaz jest wynikiem
fermentacji anaerobowej (beztlenowej). Fermentacja anaerobowa (beztlenowa) to proces
biologiczny rozkładu substancji organicznych przeprowadzany przez drobnoustroje w
warunkach beztlenowych przez bakterie anaerobowe (beztlenowe) z wydzieleniem metanu.
Nazwa "Fermentacja metanowa" została nadana przed poznaniem istoty tego procesu i może
być myląca. W rzeczywistości jest to zespół przemian biochemicznych, które łączy brak
tlenu.
Oprócz biogazu po fermentacji pozostaje również przefermentowany substrat, czyli
przetworzone surowce. Jest on nieczynny biologicznie, zawiera 30 - 40% związków
humusowych. Jest on zwykle stosowany jako cenny naturalny nawóz rolniczy. Posiada cechy
substancji płynnej (ok. 12 % suchej masy), bezwonny (dzięki odgazowaniu w procesie
fermentacji), który doskonale nadaje się do nie uciążliwej dystrybucji na polach uprawnych.
Przefermentowany substrat (odpad pofermentacyjny), pochodzący z procesu fermentacji
gnojówki, ewentualnie obornika i innej biomasy rolnej, określa się często substratem
pofermentacyjnym. Ilość substancji odżywczej w substratu pofermentacyjnego można
określić z góry na podstawie zawartości substancji odżywczej w komponentach wejściowych.
Podczas procesu fermentacji dochodzi do zmiany (zmniejszenia) zawartości substancji
organicznej.
Inwestor, zanim dokonał ostatecznego wyboru,
wpływających na ostateczny kształt przedsięwzięcia.
przeanalizował
szereg
rozwiązań
Wyboru technologii i urządzeń Inwestor – Projbud II dokonał pod kątem poprawy stanu
środowiska naturalnego. Celem była wysokosprawna produkcja energii elektrycznej oraz
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
134
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
ciepła, przy jednoczesnym, jak najmniejszym niekorzystnym wpływie na poszczególne
komponenty środowiska.
Przeanalizowano następujące aspekty:
 Typ surowców jako składniki nadawy,
 Dostępność surowca,
 Zapotrzebowanie na wodę,
 Zagadnienia odorowe podczas magazynowania substratów,
 Wytwarzanie odpadów,
 Możliwość zagospodarowania odpadów,
 Powstawanie ścieków,
 Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
 Wpływ na człowieka podczas magazynowania.
Priorytetem był taki dobór surowców, dzięki któremu uzysk gazu byłby największy. Surowce
powinny zawierać jak największe ilości substancji organicznych, które to będą podlegać
przemianom fermentacyjnym tworząc gaz. Składniki nadawy muszą być zbilansowane
optymalnie, zatem nie ma możliwości dowolnej zamiany poszczególnych surowców. Należy
również pamiętać o równowadze pomiędzy surowcami a wodą technologiczną. Woda
technologiczna jest nośnikiem biomasy, w wodzie również zachodzi główny proces –
fermentacja. Surowce powinny być łatwo dostępne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Stosowanie ściśle określonego składu nadawy, warunkowanego przez zawartość suchej masy
oraz składników biodegradowalnych, wymusza stosowanie konkretnych rozwiązań
technologicznych.
Wariantem, który charakteryzuje się najmniejszym stopniem oddziaływania na środowisko
wśród analizowanych, jest wariant IV. Ostatecznie, do realizacji wybrano wariant opisany w
niniejszym opracowaniu (wariant IV), oparty na biomasie pozyskiwanej z odchodów
zwierzęcych (gnojowica, pomiot kurzy), kiszonek z liści buraka cukrowego, żyta oraz
odpadów organicznych (spożywczych oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego zaliczanych
do kat. III).
Niepodejmowanie przedsięwzięcia przyniesie, w sposób pośredni, skutki ujemne
dla środowiska. Biogazownia jest również instalacją do odzysku odpadów. Będzie
wykorzystywała opady inne niż niebezpieczne w celu produkcji biogazu, który następnie
przetwarzany bedzie w energię elektryczną i cieplną bez konieczności wydobycia i spalania
paliw kopalnianych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa). Produkcja energii elektrycznej z
biomasy posiada miano energii zielonej dzięki której ogranicza się zanieczyszczenia podczas
procesu wytwarzania energii ze źródeł zasilanych paliwem kopalnianym. Z uwagi na gazy
cieplarniane warto wspomnieć, że dwutlenek węgla uwolniony ze spalania biomasy został do
niej wchłonięty niewiele wcześniej z atmosfery. Biomasa to swoistego rodzaju “magazyn”
węgla zebranego z atmosfery. Praktycznie nie zawiera ona też siarki, która powoduje
powstawanie kwaśnych deszczy.
Dodatkowo osad pofermentacyjny stanowi doskonały materiał do nawożenia pól.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
135
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Uwzględniając wszystkie aspekty wytwarzania energii za pomocą instalacji biogazowych
można stwierdzić, że taka forma przetwarzania materii organicznej wytwarzanej w rolnictwie
wraz z możliwością recyklingu odpadów organicznych pochodzących z przemysłu rolnospożywczego przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i w sposób bardziej
efektywny wykorzystuje zasoby naturalne dostępne dla człowieka. Ponadto metan
pozyskiwany z odchodów zwierzęcych jest powszechnie uznawany za najniebezpieczniejszy
gaz cieplarniany i wszelka działalność zmierzająca do unieszkodliwiania tego gazu jest
bardzo wskazana dla środowiska naturalnego. Odchody zwierzęce w dotychaczasowym
sposobie odzyskiwania, czyli poprzez wielomiesięczne przechowywanie i wylewanie na
polach uprawnych jako nawóz naturalny przyczyniają się do ogromnej emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery.
Nie podjęcie przedsięwzięcia negatywnie wpłynie na stan środowiska na terenach
sąsiadujących.
Źródłami emisji będą środki transportu dowożące substraty, środki transportu wywożące
pozostałości pofermentacyjne, sprzęt ciężki oraz agregat prądotwórczy / kogeneracyjny.
Spalanie biometanu będzie powodowało emisję NO2, CO2, CO, oraz niewielkie ilości SO2.
Elektrociepłownia będzie spalała produkowany gaz w ilości 6 125 000 m3/rok w modułach
kogeneracyjnych oraz pochodni.
W pierwszej kolejności wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia wykazały, że
jest wymagany skrócony zakres obliczeń dla substancji dla fazy budowy: tlenek węgla,
węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne.
Wykonano obliczenia stężeń maksymalnych. Obliczenia wykazały, że jest wymagany
skrócony zakres obliczeń dla substancji dla fazy eksploatacji: CO, węglowodory alifatyczne i
węglowodory aromatyczne.
Obliczenia częstości przekroczeń wartości odniesienia wykonane dla fazy budowy dla
SO2, NO2 oraz pyłu PM10 wykazały, że nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm
poza granicami obiektu. Dla fazy eksploatacji dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, również nie
występują przekroczenia dopuszczalnych norm poza granicami obiektu.
Przeprowadzone dodatkowe obliczenia potwierdzają spełnienie wymogów ochrony atmosfery
w pełnej siatce obliczeniowej, zarówno dla fazy budowy jak i eksploatacji, w tym
we wszystkich punktach poza granicami budynków elektrociepłowni biogazowej w
Starzycach. Dalszych obliczeń nie prowadzi się. We wszystkich punktach poza granicami
inwestycji częstości przekroczeń są zerowe w pełnej siatce obliczeniowej. Dla wszystkich
zanieczyszczeń izolinii częstości przekroczeń w fazie budowy i eksploatacji nie wykreśla się,
gdyż takowe nie występują – są zerowe w pełnej siatce obliczeniowej.
Obiekt spełnia wymogi ochrony powietrza (tabulogramy obliczeń rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu w fazie budowy i fazie eksploatacji – Zał. 5).
Z przeprowadzonej analizy wynika, że analizowana elektrociepłownia biogazowa ze względu
na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z fazy budowy i eksploatacji
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
136
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
opisanych w niniejszym opracowaniu, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza
atmosferycznego. Brak skumulowanego oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Konieczność posiadania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery z
instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880)
i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 881).
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia „instalacja inna niż energetyczna
o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą,
olejem napędowym , olejem opałowym, benzyną, paliwem gazowym, z których:
1. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw
lub
2. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych
instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10%
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia”.
„Instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do 15 MW – opalane paliwem
gazowym, lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą,
olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, jeżeli nominalna moc cieplna wprowadzona
w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu
kamiennym, koksie, drewnie, słomie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie
nie przekracza 10 MW” wymagają, zgodnie z rozporządzeniem zgłoszenia z uwagi
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Biogazownia, z uwagi mocy oraz rodzaju stosowanego paliwa nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, jednakże jej funkcjonowanie
wymaga zgłoszenia emisji do atmosfery.
Elektrociepłownia biogazowa, z uwagi mocy oraz rodzaju stosowanego paliwa nie wymaga
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, a jedynie - zgłoszenia
emisji do atmosfery.
Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842). Zgodnie z § 2.1. w/w Rozporządzenia
„ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji spalania paliw
wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia
zintegrowanego, do których stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art.
145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska”, a więc do
których stosuje się standardy emisyjne. Instalacja do spalania biogazu nie jest zobowiązana
do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, a jedynie
zgłoszenia. Zgodnie z powyższym pomiarów wielkości emisji z instalacji nie prowadzi się,
jednakże instalacja będzie wyposażona w króćce pomiarowe dla organów kontroli WIOŚ.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
137
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W fazie realizacji inwestycji, czyli na etapie prac ziemnych, budowlanych i montażowych,
główne źródło hałasu stanowić będzie praca maszyn budowlanych (koparki, spychacze,
ładowarki, dźwigi itp.), pojazdów transportowych (ciężarówki i wywrotki) oraz innych
maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy (sprężarki,
piły tarczowe, spawarki, elektronarzędzia itp.). Hałas powodowany pracą sprzętu
budowlanego jest hałasem o natężeniu zmiennym w czasie w sposób nieregularny, zależnym
od chwilowych uwarunkowań, głównie od charakteru wykonywanych w danym momencie
robót budowlanych.
Obowiązkiem inwestora oraz wykonawcy jest minimalizowanie oddziaływania akustycznego
realizowanej inwestycji na środowisko, poprzez stosowanie najmniej uciążliwej pod
względem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych i montażowych,
stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu,
odpowiednią lokalizację bazy sprzętu i składu materiałów budowlanych.
Poziom hałasu emitowanego podczas pracy przez poszczególne rodzaje sprzętu budowlanego
można określić jedynie orientacyjnie, gdyż na obecnym etapie realizacji inwestycji nie można
przewidzieć, jaki konkretnie sprzęt (typ, model, producent) zostanie użyty podczas
prowadzenia prac budowlanych, a poziom ten zależny jest w dużej mierze od rodzaju, typu i
stanu technicznego danego urządzenia.
Poziom emisji hałasu podczas ich pracy, a zwłaszcza podczas jednoczesnej pracy kilku
urządzeń, może być stosunkowo wysoki. Jednak sprzęt budowlany nie pracuje przez cały
czas, jest on załączany i uruchamiany okresowo, w zależności od potrzeb, dlatego w czasie
odniesienia równym 8 kolejno po sobie następującym godzinom realny czas pracy sprzętu jest
dużo krótszy, w związku z tym niższy jest także uśredniony poziom mocy akustycznej
poszczególnych urządzeń.
Ze względu na możliwość wystąpienia w pewnych momentach spiętrzenia prac ziemnych,
budowlanych i montażowych oraz związanego z tym stosunkowo wysokiego poziomu emisji
hałasu z terenu inwestycji na etapie jej realizacji oraz z uwagi na znacznie niższe
dopuszczalne poziomy emisji hałasu w porze nocnej na terenach podlegających ochronie
akustycznej, prace te powinny być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, pomiędzy godz.
06.00 a godz. 22.00.
Po zakończeniu fazy realizacji inwestycji i rozpoczęciu eksploatacji elektrociepłowni
biogazowej, źródłami hałasu emitowanego do środowiska będą następujące urządzenia
zainstalowane w instalacjach technologicznych biogazowni:
- mieszadła zbiorników fermentacyjnych,
- mieszadła i pompa zbiornika mieszania i hydrolizy,
- mieszadła zbiorników reszty pofermentacyjnej,
- mieszadło i pompa zbiornika na gnojowicę,
- mieszadło i pompa higienizatora odpadów,
- pompa urządzenia przesyłu substratów,
- silniki gazowe elektrociepłowni blokowych,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
-
138
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
pochodnie biogazu.
Poza tym źródłem emisji hałasu z terenu elektrociepłowni biogazowej do środowiska będzie
ruch pojazdów samochodowych dostarczających surowce do produkcji (obornik, gnojowica,
kiszonka, odpady) oraz praca ładowarki transportującej substraty stałe z platformy na
kiszonki i obornik kurzy do dozownika substratów.
Obliczenia dla etapu budowy elektrociepłowni biogazowej przeprowadzono tylko dla pory
dziennej, ponieważ prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Obliczeń
dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy
mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów
obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.
Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji
w fazie budowy biogazowni przyjęto na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z danymi
orientacyjnymi. Ze względu na dużą liczbę pojedynczych źródeł hałasu oraz nieregularność
ich pracy, dokonano uśrednienia czasów pracy tych źródeł oraz obliczenia sumarycznej
zastępczej mocy akustycznej poszczególnych grup źródeł hałasu na terenie budowy.
Wykorzystano także dane z tabel określających poziom mocy akustycznej pojazdów
samochodowych.
Ze względu na fakt, że używane w fazie budowy i montażu maszyny budowlane, urządzenia i
narzędzia zmieniają swoje położenie w trakcie prac (jest to albo sprzęt samojezdny, albo
urządzenia przenoszone są z miejsca na miejsce wraz z postępem prac), zostały one dla celów
obliczeniowych zamodelowane za pomocą liniowych źródeł hałasu, gdyż oddaje to w lepszy
sposób charakter tych źródeł. Również samochody ciężarowe poruszające się po terenie
budowy zamodelowano jako źródła liniowe.
Poziom tła akustycznego do obliczeń przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami
instrukcji 338/2003 ITB.
Obliczenia dla etapu eksploatacji wykonano zarówno dla pory dziennej jak i dla pory nocnej,
ponieważ elektrociepłownia biogazowa jest zakładem pracującym całodobowo. Obliczeń
dokonano w punkcie obserwacji usytuowanym w granicach najbliższej zabudowy
mieszkaniowej leżącej na terenie sąsiadującym z terenem inwestycji oraz w siatce punktów
obliczeniowych rozmieszczonych na terenie inwestycji i terenie ją otaczającym.
Dane do obliczeń, tj. poziomy mocy akustycznej istotnych źródeł hałasu na terenie inwestycji
w fazie jej użytkowania przyjęto na podstawie uzyskanych danych technicznych urządzeń
zainstalowanych na terenie biogazowni oraz na podstawie przedstawionej wcześniej tabeli z
danymi orientacyjnymi. Wykorzystano także dane z tabel określających poziom mocy
akustycznej pojazdów samochodowych.
Pracę urządzeń stanowiących istotne źródła hałasu, a znajdujących się wewnątrz zbiorników i
kontenerów biogazowni zamodelowano za pomocą źródeł typu budynek, natomiast ruch
samochodów i ładowarki na terenie firmy zamodelowano za pomocą liniowych źródeł hałasu.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
139
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Poziom tła akustycznego do obliczeń przyjęto w wysokości 0 dB, zgodnie z zaleceniami
instrukcji 338/2003 ITB.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu budowy elektrociepłowni biogazowej
izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory dziennej
55 dB, wykracza poza granicę terenu inwestycji maksymalnie na odległość ok. 20 m,
natomiast nie dochodzi do granicy terenów chronionych akustycznie. Wynik obliczeń
równoważnego poziomu dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w
dopuszczalnych granicach.
Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z
terenu inwestycji (zabudowa mieszkaniowa m. Chociwel), obliczony poziom emisji hałasu
dla etapu budowy nie przekracza wartości 28,4 dB w porze dziennej.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla etapu eksploatacji elektrociepłowni biogazowej
izolinia dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory dziennej
55 dB, nie wykracza poza granicę terenu inwestycji, natomiast izolinia dopuszczalnego
równoważnego poziomu dźwięku A, wynoszącego dla pory nocnej 45 dB, wykracza poza
granicę terenu inwestycji maksymalnie na odległość ok. 30 m, ale nie dochodzi do granicy
terenów podlegających ochronie przed hałasem. Wynik obliczeń równoważnego poziomu
dźwięku A w zadanym punkcie obserwacji mieści się w dopuszczalnych granicach.
Przy elewacji budynku mieszkalnego najbardziej narażonego na oddziaływanie hałasu z
terenu inwestycji (zabudowa mieszkaniowa m. Chociwel), obliczony poziom emisji hałasu
dla etapu eksploatacji nie przekracza wartości 17,6 dB w porze dziennej i 15,0 dB w porze
nocnej.
Otrzymane i przedstawione wyniki obliczeń pokazują, że przedsięwzięcie polegające na
budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW w miejscowości Starzyce, na działce
nr 3/4 obręb Starzyce, gm. Chociwel, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, nie będzie
powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym
akustycznie, zarówno w fazie budowy jak też w fazie eksploatacji, a więc zgodnie z
obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie to pod względem poziomu emisji hałasu nie
będzie uciążliwe dla środowiska.
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (niejonizującego) będzie stacja
transformatorowa 15 kV oraz linia elektroenergetyczna 0,4 kV.
Konieczność posiadania zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880). Zgodnie
z w/w Rozporządzeniem, zgłoszenia wymaga stacja elektroenergetyczna lub napowietrzna
linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
140
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego (niejonizującego) będzie stacja
transformatorowa 15 kV oraz linia elektroenergetyczna 0,4 kV, które nie wymagają
zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.
Budowa obiektów biogazowni nie wprowadza żadnego ujemnego wpływu na podłoże
gruntowe i wody podziemne.
Ścieki technologiczne nie występują. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika
bezodpływowego.
Planowana inwestycja w fazie budowy i użytkowania nie stanowi zagrożenia dla gruntu i wód
podziemnych.
W fazie budowy wszelkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, rodzaj i stan techniczny sprzętu
zastosowanego podczas budowy zapewni ochronę podłoża przed zanieczyszczeniem
paliwami i smarami. Plac budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych, a pracownicy będą przeszkoleni w zakresie ich stosowania.
Wykopy będą prowadzone ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. W przypadku wycieku substancji
ropopochodnych i zanieczyszczenia gruntu wycieki te niezwłocznie będą usuwane, a grunt
będzie przekazywany do utylizacji. Zaplecze budowlane oraz miejsca gromadzenia odpadów
i materiałów będą zorganizowane i prowadzone zapewniając oszczędne korzystanie z terenu
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren będzie
przywrócony do poprzedniego stanu. Na terenie objętym zapleczem i pracami budowlanymi
utrzymywany będzie porządek. Paliwa oraz inne substancje mogące powodować znaczne
zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego nie będą przechowywane na terenie
budowy. Prowadzący budowę będzie unikać zanieczyszczenia odpadami stałymi i ciekłymi
podczas prowadzenia robót budowlanych. Prace będą prowadzone w sposób minimalizujący
ilość powstających odpadów. Odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednio do tego
przystosowanych miejscach oraz pojemnikach, które posiadają szczelne zamknięcie
zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu w trakcie
magazynowania, transportu i czynności załadunkowo – rozładunkowych w przypadku
odpadów płynnych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w przystosowanych do tego
pojemnikach zabezpieczających środowisko gruntowo – wodne przed przenikaniem
substancji niebezpiecznych. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały będą
magazynowane w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska.
W fazie eksploatacji podłoże gruntowe i wody podziemne będą chronione
przez niekorzystnym oddziaływaniem poprzez zastosowanie szczelnych nawierzchni, które
uniemożliwiają jakiekolwiek przedostawanie się zanieczyszczeń. Powierzchnie dróg i placów
manewrowych będą odwodnione szczelnym systemem kanalizacji, wody opadowe
i roztopowe będą oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych.
Proces technologiczny, z uwagi na uwodnienie gnojowicy, nie wymaga zapotrzebowania
na wodę. Woda zawarta w gnojowicy, konieczna jest do celów technologicznych jako nośnik
dla mikroorganizmów umożliwiający dotrzymywanie założonego stężenia biomasy. Z wody
nie będą powstawały ścieki technologiczne.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
141
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W przypadku niewystarczającej ilości gnojowicy lub w przypadku większej ilości substratów
o dużej zawartości suchej masy zachodzi konieczność uzupełniania wody, w taki sposób, aby
zawartość suchej masy w substratach nie była większa niż 12%.
Woda do celów technologicznych pobierana będzie z wodociągu. Do czasu podłączenia
wodociągu gminnego, woda będzie pobierana z własnego ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanego na dz. 3/4 w miejscowości Starzyce, gm. Chociwel. Planuje się pobór wód
w ilości 30 m3/h. Nie planuje się instalowania stacji uzdatniania wody. Woda podziemna
wykorzystywana będzie również do celów socjalnych – higienicznych. Woda do celów
spożywczych dostarczana będzie w pojemnikach 5 lub 10 litrowych. Studnie ujmujące wodę
podziemną będą stanowiły rezerwowe źródło wody po podłączeniu przedsięwzięcia do
gminnego wodociągu. Ujęcie wód podziemnych jest urządzeniem wodnym, na budowę,
którego należy uzyskać pozwolenie wodno prawne. Należy również wykonać dokumentację
geologiczną oraz określić zasoby ujęcia. Woda podziemna może być pobierana jedynie na
podstawie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych.
Planuje się również wykorzystanie do celów technologicznych wód opadowych, które
zbierane z terenów utwardzonych, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych
będą kierowane do zbiornika. Nadmiar wód będzie odprowadzany do ziemi.
Maksymalne zużycie wody, w przypadku całkowitego braku gnojowicy wyniesie 8 000 m3.
Ścieki technologiczne nie występują.
Ścieki sanitarne w ilości do 2 m³/d odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, a
następnie przekazywane za pomocą firm specjalistycznych do gminnej oczyszczalni ścieków.
Z pobieranej wody nie będą powstawały ścieki technologiczne. Woda zawarta w gnojowicy
lub woda pobierana do uzupełnienia w procesie będzie przekazywana w formie odpadu po
zbiorniku pofermentacyjnym w formie przefermentowanego substratu jako cenny nawóz
rolniczy - odpady pofermentacyjne o kodzie 19 06 06.
Wody opadowe i roztopowe z ciągów komunikacyjnych oraz placów manewrowych ujęte
będą w szczelne systemy kanalizacyjne, a następnie kierowane do zbiornika magazynowego
gnojowicy i wykorzystywane w procesie technologicznym. W przypadku braku możliwości
przetłoczenia wód opadowych do zbiornika, np. z powodu zapełnienia go gnojowicą, wody
opadowe kierowane będą do separatora olejów, a po oczyszczeniu odprowadzane do ziemi.
Woda po oczyszczeniu w separatorze będzie odprowadzana do zbiornika magazynowego
gnojowicy i wykorzystywana w procesie. W przypadku braku możliwości skierowania wód
opadowych do zbiornika będą kierowane do separatora substancji ropopochodnych, a
następnie do ziemi. Przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji należy uzyskać pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do ziemi.
W elektrociepłowni biogazowej w czasie użytkowania będą wytwarzane następujące
kategorie odpadów:
 Odpady technologiczne, to jest odpady powstające w procesie wytwarzania biogazu,
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
142
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
 Odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także
z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji eksploatowanych
urządzeń,
 Odpady związane z bytowaniem załogi (w tym także odpady biurowe oraz bytowe),
powstające w związku z pracą personelu obsługi oraz odpady powstające w procesach
utrzymania czystości i porządku.
Obiekt będzie wytwarzać odpady w ilości większej niż 5 000 Mg/rok odpadów innych niż
niebezpieczne, w tym niebezpieczne w fazie eksploatacji w ilości nie większej niż 100 kg/rok.
Gospodarkę odpadami dla fazy eksploatacji uzgadnia Starosta Stargardzki.
Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. ton rocznie,
obowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie
odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów
innych niż niebezpieczne uzyskać decyzje na wytwarzanie odpadów, zaś wytwarzający
odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg/rok obowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem
działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą
na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów przedłożyć właściwemu organowi informację
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Powyższe dotyczy fazy eksploatacji.
Odpady przekazywane do utylizacji lub odzysku będą przewożone transportem
zleceniobiorcy lub transportem osób trzecich posiadających stosowne zezwolenia,
a magazynowane w miejscach magazynowania wyszczególnionych dokładnie w wydanych
decyzjach administracyjnych.
Prawne przekazanie odpadów, wraz z przeniesieniem obowiązków ciążących na posiadaczu
odpadów może nastąpić jedynie przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenia
na gospodarowanie odpadami. Przekazanie odpadów może nastąpić za pomocą karty
przekazania odpadów. Przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić również ewidencję
odpadów na kartach ewidencji. Dla odpadów oraz ich ilości umieszczonych w wykazie
Rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości,
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych
i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
(Dz.U. 2001, nr 152, poz. 1735), ewidencji odpadów nie prowadzi się.
Odpady znajdujące się w wykazie Rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U. 2006, nr 75, poz. 527) mogą zostać przekazane przyjmującemu odpady,
bez wymogu posiadania przez przyjmującego obowiązujących decyzji administracyjnych
w zakresie gospodarki odpadami.
Procesowi odzysku R 10 mogą być poddane odpady umieszczone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. 2011, Nr 86,
poz. 476), natomiast procesowi odzysku R 14 mogą być poddawane odpady umieszczone w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
143
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami urządzeniami (Dz. U. 2006, Nr 49, poz. 356)
również na własne potrzeby.
Wytworzone odpady o kodzie 19 06 06 przekazywane będą jako odpady uprawnionym
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Do produkcji biogazu wykorzystywane będą, oprócz surowców energetycznych, także
odpady pochodzenia roślinnego oraz inne. Spółka Projbud II obowiązana jest do uzyskania
decyzji na zbieranie i odzysk odpadów na 30 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie
zbierania oraz odzysku odpadów.
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie ma siedlisk przyrodniczych, skupisk grzybów,
jest to teren należący do Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z chronionymi
elementami środowiska przyrodniczego. Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji nie
znajdują się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienionych w
Załącznikach do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005, Nr 94, poz. 795) oraz Dyrektywie
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
flory i fauny. Na terenie nie znajdują się gatunki roślin i ptaków z Załącznika do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1764) oraz z Załącznika do
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Lokale mieszkalne są oddalone od Inwestycji o znaczne odległości bez możliwości
jakiegokolwiek oddziaływania przedsięwzięcia. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie
ma miejsc lęgowych zwierząt.
W planowanym przedsięwzięciu wyklucza się ujemne oddziaływanie na wodę z uwagi
na prowadzenie procesu w hermetycznej instalacji bez możliwości zanieczyszczania gruntu
i wód gruntowych.
Emisja do atmosfery będzie niezorganizowana ze środków transportu oraz ze spalania
„ekologicznego” paliwa.
Na terenie nie znajdują się siedliska zwierząt, nie stwierdzono wystepowania grzybów i
siedlisk przyrodniczych.
Wariant projektowany praktycznie nie będzie oddziaływał na krajobraz. Teren, na którym
będzie realizowana inwestycja jest niezagospodarowany. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i
krajobraz nie będzie negatywny. W wariancie projektowanym powierzchnia ziemi jest
w pełni chroniona. Ingerencja w powierzchnię ziemi nastąpi na etapie realizacji
przedsięwzięcia i będzie związana z posadowieniem ciągu technologicznego.
Planowane Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na dobra materialne. Inwestycja
będzie oddalona od lokali mieszkalnych o znaczne odległości.
Planowana budowa biogazowni nie będzie oddziaływać na zabytki i krajobraz kulturowy.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
144
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
Inwestycja będzie posiadała elementy zabezpieczające przed szkodliwym działaniem
na środowisko i poszczególne jego elementy. Skanalizowanie wód opadowych
oraz zastosowanie separatorów olejowych zabezpieczy wody gruntowe i glebę przed
zanieczyszczeniem. Hermetyczność układu w pełni zabezpiecza przed niekontrolowaną
emisją zanieczyszczeń. Emisja substancji nastąpi wyłącznie ze spalania biogazu. Powstający
odpad – osad pofermentacyjny nie stanowi zagrożenia dla gruntu, czy wód gruntowych, lecz
stanowi cenny nawóz. W okresie zimowym będzie magazynowany we właściwy sposób zbiorniki magazynowe.
Funkcjonowanie zakładu związane jest z :

przeglądami eksploatacyjnymi i remontami urządzeń technicznych
ciągu technologicznego,

zastosowaniem izolacji termicznej na zbiornikach - fermentatorach,

odsiarczaniem biogazu,

zastosowaniem układu chłodzenia w celu eliminacji (wykroplenia) pary
wodnej z biogazu,

odzyskiem ciepła odpadowego (ciepło z chłodzenia spalin i systemu
chłodzenia urządzenia będzie wykorzystane do utrzymywania stałej temperatury
wewnątrz pierwotnych komór fermentacyjnych),

zastosowaniem systemu kontroli,

przeglądami i remontami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo,

z zastosowaniem do procesu paliwa (biometanu) o niskiej zawartości
siarki,

przestrzeganiem aktualnych przepisów prawnych w zakresie ochrony
powietrza, gospodarki odpadami oraz odprowadzaniem ścieków,

prowadzeniem monitoringu,
które skutecznie minimalizują możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania
na środowisko.
Nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska przy właściwej
eksploatacji projektowanej inwestycji.
Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne
gospodarowanie energią. Energia elektryczna oraz cieplna będą wytwarzane w wyniku
wykorzystania bio-metanu powstającego z fermentacji zboże, kiszonka, obornik kurzy,
gnojowica bydlęca z dodatkiem biodegradowalnych odpadów.
Podczas produkcji nie będzie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Produkt
fermentacji biomasy jest cennym paliwem wykorzystywanym do produkcji energii
elektrycznej oraz ciepła. Zastosowane będą skuteczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe
oraz przeciwpożarowe.
Zbiorniki posadowione będą na utwardzonym podłożu, które wykluczają ujemny wpływ
na podłoże gruntowe i wody podziemne. Ścieki technologiczne w procesie produkcji biogazu
nie występują.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Zleceniodawca:
PROJBUD II Sp. z o.o. Sp. k.
ul. A. Mickiewicza 132
71 – 260 Szczecin
145
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW
na terenie gminy Chociwel
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się lokalizowania na zewnątrz budynków
urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
Poziom hałasu będzie spełniał wymogi wg obowiązujących przepisów. W analizowanym
przypadku nie jest wymagana budowa ekranu akustycznego
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby
spowodować
przekroczenie
dopuszczalnego
poziomu
oddziaływania
pola
elektromagnetycznego.
Realizacja Biogazowi w miejscowości Starzyce nie będzie oddziaływać negatywnie na
obszary NATURA 2000 oraz nie narusza integralności będących w sąsiedztwie i pobliżu
obszarów NATURA 2000.
Przeprowadzona analiza wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego
wpływu na środowisko w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ochrony powietrza atmosferycznego.
Zagrożenia hałasem.
Zagadnień wodno-ściekowych.
Gospodarki odpadami.
Ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeźby terenu.
Świata zwierzęcego i roślinnego w tym na siedliska przyrodnicze NATURA
2000.
7. Zasilania ujęć wód podziemnych.
8. Ingerencji w krajobraz.
9. Skażenia i zanieczyszczenia wód podziemnych.
10. Konserwatorskiej ochrony zabytków i ochrony archeologicznej.
Niniejsze opracowanie jest materiałem wymaganym do przeprowadzenia postępowania
w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wg ustawy
z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ((Dz.U.2008. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity)
i Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko - etap uzyskania decyzji uwarunkowań
środowiskowych.
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGPOL – HENRYK DOMINIAK
Download