Rzeszów, 29.01.2014 r Szanowni Państwo uczestnicy konkursu .na

advertisement
Rzeszów, 29.01.2014 r
Szanowni Państwo uczestnicy konkursu .na wykonywanie wybranych badań
specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej
ogłoszonego przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
przy ul. Lwowskiej 60.
Uprzejmie informuję, że do ogłoszonego konkursu wpłynęły następujące
pytania:
Pytanie nr 1. Pakiet Nr 29 pozycja 1.
Diagnostyka celiakii HLA DQ2/DQ8 – czy istnieje możliwość zmiany metody
wykonywania badania pod nr 1 pakietu Nr 29.
1. z Metodyka badań oparta na technologii mikromacierzy.
2. Różnicowanie alleli kodujących podjednostki ά oraz ß zarówno dla
antygenu HLA-DQ2, jak i antygenu HLADQ8.
3. Przy pozytywnym wyniku HLA-DQ2, wskazanie izoformy :DQ2.2lub /i
DQ2.5 w sprawozdaniu z badania.
4. Wyniki analizy alleli kodujących poszczególne podjednostki antygenu
HLA-DQ2 i HLA-DQ8 muszą znajdować się w sprawozdaniu z badania.
Na
1. Metodyka badań oparta na technologii molekularnej SSOP.
2. Różnicowanie alleli kodujących podjednostki ά oraz ß zarówno dla
antygenu HLA-DQ2, jak i antygenu HLADQ8.
3. Przy pozytywnym wyniku HLA-DQ2, wskazanie izoformy: DQ2.2 lub/ i
DQ 2.5 w sprawozdaniu z badania.
4. Wyniki analizy alleli kodujących poszczególne podjednostki antygenu
HLA-DQ2 i HLA-DQ8 muszą znajdować się w sprawozdaniu z badania
Odpowiedź na pytanie 1.
Zleceniodawca pozastawia zapisy w pakiecie nr 29 pozycja 1- bez zmian.
Pytanie nr 2. Pakiet 33 pozycja 4.
Pozycja 4 – Blot – o jakie badanie chodzi ( Western-blot, Immuno-blot to
technika badania)
Odpowiedź: na pytanie 2: Zleceniodawca anuluje pozycję 4 w pakiecie 33.
Pytanie nr 3. Pakiet 33 pozycja 9.
Pozycja 9 – Mycoplasma – o jakie badanie chodzi Mycoplasma hominis –
wymaz z dróg moczowo-płciowych czy o Mycoplazma pneumoniae i którą
klasę IgA, IgM, IgG
Odpowiedź na pytanie 3: Zleceniodawca anuluje pozycję 9 w pakiecie 33.
Pytanie nr 4. Pakiet 33 pozycja 23 – Chlamydia
Pozycja 33 – o które badanie chodzi trachomatis czy pneumoniae bo te
również oznacza się w trzech klasach przeciwciał. Oczywiście można
oznaczać je również w technice IIf na jednym biochipie gdzie połowa pola
zainfekowana jest antygenami chlamydia trachomatis i połowa chlamydia
pneumoniae. Ze względu na bardzo odmienny rodzaj świecenia diagnosta
przyporządkowuje chlamydia trachomatis lub chlamydia pneumoniae( wynik
osobno). A może chodzi o Chlamydia trachomatis w wymazie pobieranym na
specjalne szkiełko.
Odpowiedź na pytanie 4: Zleceniodawca anuluje pozycję 23 w pakiecie 33.
Pytanie Nr 5. Pakiet 33 Pozycja 10
HCV-HIV test skrining zakażenia HIV- czy chodzi o test anty HCV i HIV (
przeciwciała+ Ag p24).
Odpowiedź na pytanie 5: Zleceniodawca wyjaśnia, że pozycja dotyczy anty HCV i
HIV ( przeciwciała+ Ag p24).
Pytanie Nr 6. Proponuję i proszę o przeniesienie z Pakietu 1 pozycja 54 IgE spec.
M6, poz.55 IgE spec. F-49 i poz. 56 IgE spec. F25 do pakietu nr 33 ( do pozostałych
badań z zakresu IgE spec.).
Odpowiedź na pytanie nr 6 - Zleceniodawca pozastawia zapisy w pakiecie Nr 33 bez zmian.
Zleceniodawca informuje, że anuluje w pakiecie Nr 39 pozycję 3 – badanie
cytogenetyczne,
Pytania do umowy:
Pytanie Nr 7 - §2 Proponujemy dodanie zapisu:
1.Badania bedą wykonywane na podstawie imiennych skierowań wystawianych
przez Zleceniodawcę
2.Badania wykonywane będą na podstawie skierowania Zleceniobiorcy(
skierowanie stanowi załącznik nr.. do niniejszej umowy).
Odpowiedź na pytanie Nr 7. - nie wyrażamy zgody
Pytanie Nr 8 - §17 – Proponujemy zmianę:
Spory mogace wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Zleceniobiorcy Odpowiedź na pytanie Nr 8 - nie wyrażamy zgody
Pytanie Nr 9 - §14 – Proponujemy zmianę:
W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania badania, o którym mowa w §3,
Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości do 0,3%
wartości niewykonanego badania za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź na pytanie Nr 9 - nie wyrażamy zgody
Pytanie Nr 10 - §6 – Proponujemy zmianę:
1. Zapłata za wykonane badania następować będzie w okresach miesięcznych ,
zgodnie z ilością wykonanych badań w danym miesiącu, na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Zleceniobiorcę, do 15 dni po upływie tego miesiąca, płatne na
jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy.
Odpowiedź na pytanie Nr 10-Zleceniodawca modyfikuje zapis umowy na:
1. Zapłata za wykonane badania następować będzie w okresach miesięcznych ,
zgodnie z ilością wykonanych bada w danym miesiącu, na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Zleceniobiorcę, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po
tym miesiącu , płatne na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia Zleceniodawcy.
Pytanie Nr 11- §6 – Proponujemy zmianę:
3. W razie opóźnienia w zapłacie Zleceniobiorca naliczy należne odsetki umowne
Odpowiedź na pytanie Nr 11 – nie wyrażamy zgody
Pytanie Nr 12 - §6 – Proponujemy zmianę:
4. Zleceniobiorca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe
wyrazi zgodę Zleceniobiorca formie pisemnej pod rygorem nieważności , z
zastrzeżeniem art. 54 ust.5 ustawy z dniua 15 kwietnia 2011 r. O działalności
leczniczej (Dz. U. 2013 r. Poz.217 – tekst jednolity).
Odpowiedź na pytanie Nr 12 – nie wyrażamy zgody
Pytanie Nr 13 - §6 – Proponujemy zmianę:
5. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego
ZleceniobiorcyOdpowiedź na pytanie Nr 13 – nie wyrażamy zgody
Zleceniodawca informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 7.02.2014 r.
Godz. 9:30.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Dyrektora
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów ul. Lwowska 60
do dnia 07.02.2014 r. godz. 9:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 .02.2014 r. godz. 10:00 w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej
Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz
Download