plk_kuklinski_

advertisement
KONKURS: ,, W OBLICZU ZIMNEJ WOJNY – słowo o płk Kuklińskim ‘’
REGULAMIN KONKURSU
1. Adresatami konkursu są chętni uczniowie klas I-III naszego gimnazjum oraz klasy VI.
2. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie otrzymują – w drodze losowania –
numery ( od 1 do ….( w zależności od ilości zgłoszonych).
3. W I rundzie uczniowie udzielają odpowiedzi na kolejne pytania z przygotowanej listy
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje - 1pkt. 7 uczniów, którzy otrzymali
największą liczbę punktów przechodzi do rundy II.
4. W II rundzie każdy uczeń może raz nie odpowiedzieć na pytanie. Przy drugiej błędnej
odpowiedzi uczeń odpada z konkursu.( czyli ma jedną szansę do wykorzystania, przy czym
zachowana szansa, niewykorzystana w II rundzie oznacza w ogólnym podsumowaniu
dodatkowy punkt)
5. Po pierwszej serii pytań uczeń, który zgromadził największą liczbę punktów wyznacza
odpowiadającego lub wybiera pytanie dla siebie. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej
uczniów zgromadziło tyle samo punktów, kolejną serię rozpoczyna uczeń z niższym
numerem wylosowanym, przypisanym mu podczas gry, na początku konkursu.
( np. uczeń z numerem 2, gdyby uczeń z numerem jeden raz odpowiedział błędnie).
Czas na udzielenie odpowiedzi w tej rundzie – 10 sekund. )
6. Do kolejnej rundy – finałowej, przechodzi 3 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów
oraz zachowali przynajmniej jedną z szans. W rundzie finałowej jako pierwszy odpowiada
bądź wyznacza do odpowiedzi jednego z graczy, uczeń który po rundzie II zgromadził
największą liczbę punktów. (czas na udzielenie odpowiedzi – 10 sekund. ). Punkty zdobyte
w rundzie finałowej są doliczane do punktów uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej.
7. Zwycięzcą konkursu zostaje ten uczeń, który łącznie zdobędzie najwięcej punktów.
8. Pytania, pochodzą z listy przygotowanej przez organizatora według następującego
porządku: po zakończeniu I rundy, która zawiera 30 pytań, pierwszym pytaniem w rundzie
II jest kolejne na liście, czyli pytanie nr 31., a pierwszym zadanym w rundzie finałowej jest
kolejne z listy pytanie nr 51.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz tytuł ,, EKSPERT Z
ZAKRESU WIEDZY O ZIMNEJ WOJNIE’’
10. Termin konkursu: ………………………………………………….
11. Dodatkowych informacji udziela szkolny organizator: Piotr Ulatowski
I RUNDA – PYTANIA NA ROZGRZEWKĘ
,,ZIMNA WOJNA OD PODSZEWKI”
1. W którym roku zakończyła się II wojna światowa? ( 1945 r.)
2. Który z polityków użył po raz pierwszy terminu: ,,zimna wojna”? ( Winston Churchill )
3. Które mocarstwo rywalizowało ze Stanami Zjednoczonymi o prymat w świecie po 1945 r.?
(ZSRR)
4. Co oznacza skrót: ZSRR? ( Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich )
5. Jak nazwano kraje, które były zależne od Związku Radzieckiego? ( demoludy )
6. W którym roku powstało NATO? ( 4 IV 1949 r. )
7. Wyjaśnij skrót ONZ? ( Organizacja Narodów Zjednoczonych )
8. Pierwszą n szeroką skalę konfrontacją zbrojną między ZSRR i USA była wojna w latach 19501953. W którym państwie została ona rozegrana? ( Korea )
9. Pewna odwilż w ZSRR nastąpiła po 1953 r. kiedy zmarł przywódca radzieckiego imperium ….
( Józef Stalin )
10. Układ Warszawski utworzono w roku …? ( 1955 )
11. Jedną z najkrwawszych interwencji, jaką ZSRR przeprowadził w 1956 r. wewnątrz bloku
wschodniego było stłumienie powstania …. ( na Węgrzech)
12. Pod koniec lat 50., w wyniku rewolucji na Kubie władzę przejął ….? ( Fidel Castro )
13. Symbolem narastającego podziału i wrogości pomiędzy światem zachodnim, a blokiem
wschodnim było wybudowanie w 1961 r. …. ( muru berlińskiego )
14. W 1962 r. światem wstrząsnął tzw. kryzys kubański. Podaj okoliczności wywołania tak ostrego
konfliktu. ( rozmieszczenie rakiet na Kubie przez ZSRR )
15. Pośrednikiem i mediatorem w sporze radziecko-amerykańskim był w najgorętszym
momencie konfliktu papież….. ( Jan XXIII )
16. Prezydentem USA był wówczas ………………., zamordowany w XI 1963 r. w Dallas. ( JFK )
17. W latach 1965-1973 toczyła się kolejna tzw. brudna wojna. Konflikt ten miał miejsce w ….?
( Wietnamie )
18. Jednym z przejawów mocarstwowej polityki ZSRR w obrębie sowieckiego bloku było
stłumienie w 1968 r. rewolucji w …… ( Czechosłowacji )
19. Wydarzenia te zostały określone mianem ….. ( praskiej wiosny )
20. Jednym z symptomów odprężenia w stosunkach Wschód-Zachód było podpisanie w 1975 r.
Aktu Końcowego KBWE. Podaj miasto, w którym podpisano wyzej wymieniony dokument.
( Helsinki )
21. Kolejną oznaką odprężenia w latach 70. było przystąpienie do ONZ jednego z
komunistycznych mocarstw. O które państwo chodzi? ( Chiny )
22. Jakim skrótem określono układy rozbrojeniowe podpisane przez rywalizujące mocarstwa w
latach 70.? ( SALT I oraz SALT II )
23. Kolejną tzw. brudną wojną dla ZSRR była rozpoczęta w 1979 r. wojna w …. ( Afganistanie )
24. Wyjaśnij skrót NSZZ ,,Solidarność” ( Niezależne Samorządne Związki Zawodowe )
25. W którym roku wprowadzono w Polsce stan wojenny? ( 1981 r. )
26. Konsekwentnym realizatorem programu ,,wyścigu zbrojeń”, który przyczynił się do
ekonomicznego osłabienia ZSRR w latach 80. był ówczesny prezydent USA … (Ronald Reagan)
27. W okresie od lutego do kwietnia 1989 r. odbyły się w Polsce rozmowy między opozycją, a
stroną rządową. Nazwano je obradami przy …. ( Okrągłym Stole )
28. W okresie zimnej wojny nasz kraj nosił nazwę PRL. Rozwiń ten skrót.
( Polska Rzeczpospolita Ludowa )
29. Kolejnym dowodem, po wydarzeniach w Polsce, był upadek berlińskiego muru, w XI roku …
( 1989 )
30. W następstwie tych wydarzeń było zjednoczenie Niemiec w 1990 r. Jakie dwa niemieckie
państwa zostały wówczas połączone? ( NRD oraz RFN )
II RUNDA – SŁOWO O PŁK RYSZARDZIE KUKLIŃSKIM
31. Jakim pseudonimem posługiwał się płk Ryszard Kukliński? ( Jack Strong, Mewa )
32. Ile miał lat kiedy wstępował do Ludowego Wojska Polskiego ( 17 lat )
33. Wyjaśnij skrót CIA ( Centralna Agencja Wywiadowcza )
34. Jak nazywał się agent amerykański, oficer prowadzący sprawę Kuklińskiego? ( David Forden)
35. W którym z niemieckich portów płk Kukliński napisał słynny list: ,, “Jestem oficerem armii
jednego z państw Układu Warszawskiego. Chciałbym spotkać sięz przedstawicielami armii
USA. Spróbuję zadzwonić do Waszej Ambasady w Hadze, gdy dotrę tam za 5 lub 10 dni”.
( Wilhelmshaven )
36. Według udokumentowanej książki Boba Woodwarda: ,,CIA,Tajne Wojny 1981-87”, Kukliński
należał do najcenniejszych i najbardziej utajnionych współpracowników figurujących na
specjalnej liście. Amerykanie używali pod adresem Kuklińskiego kryptonimu …. ( Bigot )
37. Jaką karę wymierzył Kuklińskiemu w dniu 23 maja 1984 r. Sąd Warszawskiego Okręgu
Wojskowego? ( skazał go na karę śmierci )
38. W latach 1971-1981 Kukliński przekazał na Zachód ponad 40 tys. stron najtajniejszych
dokumentów dotyczących Polski, ZSRR i Układu Warszawskiego. Czego dotyczyły te
dokumenty?
Dokumenty te dotyczyły między innymi planów ZSRR użycia broni nuklearnej, danych technicznych
najnowszych sowieckich broni m.in. czołgu T-72 i rakiet Strzała-2, rozmieszczenia radzieckich
jednostek przeciwlotniczych na terenach Polski i NRD, metod stosowanych przez Armię Radziecką w
celu uniknięcia namierzenia jej obiektów przez satelity szpiegowskie, planów wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce i wielu innych.
39. Kiedy i gdzie zmarł płk R. J. Kukliński? ( 11 II 200 4 r. w Tampie na Florydzie )
40. Gdzie zostały złożone prochy płk Kuklińskiego?
(w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.)
41. Które dwa polskie miasta nadały płk Kuklińskiemu tytuł honorowego obywatela?
( Gdańsk i Kraków )
42. Kiedy płk Kukliński wraz z rodziną uciekł na Zachód? ( XI 1981 r. )
43. W którym kraju i kiedy Kukliński został zdaniem służb radzieckich i peerelowskich
zwerbowany przez CIA?
(W latach 1967-1968 kiedy pracował w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru
Układów Genewskich dotyczących Wietnamu.)
44. Kto jest autorem zbeletryzowanej biografii Kuklińskiego: ,,Mój przyjaciel zdrajca”?
( Maria Nurowska )
45. Według Leszka Millera rehabilitacja Kuklińskiego była jednym z nieoficjalnych warunków
wejścia Polski do NATO. Kiedy miało miejsce to wydarzenie? ( 12 III 1999 r. )
46. Podaj imiona synów płk Kuklińskiego, którzy zginęli w tajemniczych okolicznościach.
( Bogdan i Waldemar )
47. Kto jest reżyserem filmu o płk Kuklińskim zatytułowanym: ,,Jack Strong”?
( Władysław Pasikowski )
48. Podaj nazwiska aktorów, którzy we wspomnianym filmie wcieli się w postaci płk Kuklińskiego
oraz jego żony. ( Marcin Dorociński i Maja Ostaszewska )
49. Płk Kukliński został zrehabilitowany i uniewinniony w rocznicę agresji sowieckiej z 1939 r. na
Polskę. Podaj dzień i rok rehabilitacji Pułkownika. ( 17 IX 1997 r. )
50. Z wieży, którego warszawskiego kościoła płk Kukliński nadawał komunikaty do USA?
( z wieży kościoła św. Anny )
RUNDA FINAŁOWA – TRUDNE WYBORY
51. Jaką funkcję pełnił Kukliński po roku 1976, kiedy awansował do stopnia pułkownika?
(pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.)
52. W latach 80. Płk Kukliński pod zmienionym nazwiskiem pracował dla Pentagonu. W jakim
charakterze był tam zatrudniony? ( doradca do spraw Europy Wschodniej )
53. W którym miejscu w Warszawie znajduje się izba pamięci płk Kuklińskiego?
( na Starym Mieście, przy ulicy Kanonii 20 )
54. Jak nazywał się jacht, na pokładzie którego Kukliński dopłynął w 1972 r. do portu
niemieckiego w Wilhelmshaven? ( ..Legia” )
55. Jak nazywa się Półwysep, na którym leży Tampa – miejscowość w której umarł płk Kukliński?
( Floryda )
56. Podaj imiona rodziców płk Kuklińskiego. ( Anna i Stanisław )
57. Jak nazywa się jeden z najbliższych przyjaciół Pułkownika, określany w mediach, jako
przyjaciel z piaskownicy, który pomógł w ucieczce Kuklińskiego na Zachód? ( Roman Barszcz )
58. Co było oficjalną przyczyną śmierci płk Ryszarda Kuklińskiego w 2004 r.? ( udar mózgu )
59. Pułkownik Ryszard Kukliński został upamiętniony popiersiem, które stoi w parku im. Henryka
Jordana w Krakowie. W ramach jakiego projektu przeprowadzoną tę uroczystość?
( projekt: ,,Słynni Polacy w XX w. ‘’ )
60. Postać płk Kuklińskiego zainspirowała grupę młodzieży z USA, z miasteczka Carlisle w
Pensylwanii do napisania scenariusza teatralnej sztuki. Podaj tytuł tego przedstawienia.
( ,,W obronie zasad ‘’ )
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards