JÓZEF PIŁSUDZKI

advertisement
Katyń
kiedyś i
dziś
Menu:
Historia:
Współczesność:
Co to jest zbrodnia
katyńska?
Polski cmentarz
wojskowy.
Masowe groby.
10.04.2010r.
Kto to zrobił?
Zdjęcia
Jednak NKWD!
To co pozostało…
Zbrodnia katyńska
(w Polsce określenie równoznaczne ze
słowem Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy
decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.
przez funkcjonariuszy NKWD na wiosnę tego roku
przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie
mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców
wojennych osadzonych w specjalnych
obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i
osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych
przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
Polskiej.
Masowe groby
Miejsce masowych grobów w Katyniu zostało odkryte przez
polskich robotników przymusowych z Bauzugu nr 2005
latem 1942 r. na podstawie informacji miejscowej ludności
rosyjskiej. Dokonali oni poszukiwań, i po odkopaniu dwóch zwłok
w polskim mundurze powiadomili władze niemieckie, które
początkowo nie wykazały zainteresowania, ale powróciły do
sprawy pod koniec zimy 1942/1943 r. Prace ekshumacyjne Niemcy
rozpoczęli 18 lutego, i do 13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W
dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie
katyńskim zwłok 12 000 polskich oficerów.
Masowy grób – ekshumacja 1943
Masowy grób – ekshumacja 1943
Węzeł katyński-ręce związane na plecach ofiary
Oficerowie brytyjscy, belgijscy i amerykańscy
(jeńcy) przywiezieni do Katynia na oględziny
ekshumacji
Kto to zrobił ?
W odpowiedzi na komunikat radia berlińskiego radio
moskiewskie (15 kwietnia 1943) i dziennik "Prawda"
(17 kwietnia) podały stanowisko rządu radzieckiego
obwiniające o zbrodnię Niemców, argumentowane
rozwiniętym pomysłem Stalina z marca 1942 r. –
polscy oficerowie z Kozielska, Ostaszkowa i
Starobielska mieli być na wiosnę 1940 r.
przemieszczeni bez prawa do korespondencji do
trzech obozów pracy nr 1-ON, 2-ON, 3-ON
(specjalnego przeznaczenia) w rejonie Smoleńska, a
po przejęciu przez Niemców w 1941 r. zamordowani
przez nich jesienią.
Jednak NKWD!
Stalinowska wersja była utrzymywana w propagandzie
zarówno ZSRR jak i PRL praktycznie do 1990 r. W związku
z pierestrojką w 1987 r. utworzono w porozumieniu z
ówczesnym przywódcą ZSRR Michaiłem
Gorbaczowem mieszaną polsko-radziecką komisję do
wyjaśnienia białych plam w historii wspólnych stosunków.
Pomimo nazwy celem prac było ujawnienie sprawców
zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1990 podczas
wizyty Prezydenta RP Wojciecha
Jaruzelskiego w Moskwie Michaił Gorbaczow przekazał
pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące
zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając że
zbrodni dokonało NKWD.
Polskie banknoty i epolety znalezione w
badanych mogiłach
Wejście na polski cmentarz wojskowy
Bratnie mogiły
Groby gen. Bohatyrewicza i Smorawińskiego
10.04.2010r.
Tego dnia, o godzinie 8:41 (czasu
środkowoeuropejskiego) doszło do
katastrofy polskiego samolotu wojskowego,
na którego pokładzie byli Prezydent RP Lech
Kaczyński wraz z małżonką i wiele innych
ważnych osób państwa polskiego. Łącznie na
pokładzie było 96 osób. Samolot zderzył się z
ziemią na terenach Smoleńska.
Download