117.PRAWO WOJSKOWE 1943-45 W POLSCE. Wojsko

advertisement
117.PRAWO WOJSKOWE 1943-45 W POLSCE. Wojsko podlegające władzy komunistycznej
zostało stworzone zanim powstała PRL, w 1943 roku w ZSRR. Tam natychmiast nastąpiła pełna
derogacja prawa II RP. Wojskowe prawo karne to jedyna sfera gdzie przerwano ciągłość prawną. W
PoSZ w ZSRR nie zdecydowano sie na formalną recepcję prawa ZSRR ale odcięto sie wyraźnie od
prawa II RP, wprowadzając w 1943 roku swoje akty, w znacznym stopniu wzorowane na prawach
radzieckich. W 1943 uregulowano na nowo zarówno wojskowe prawo materialne jak i procedurę i
ustrój wojskowej organizacji wymiaru sprawiedliwości. Uchwałą ZG ZPP 07.07.1943
wprowadzono kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego materialnego. Liczył 84 art i miał 2
części: ogólną (czyli przepisy ogólne- 17 art) i szczególną. Był niekompletny, pełen luk.
Prawdopodobnie był dziełem radzieckich oficerów służby sprawiedliwości I Dywizji Piechoty (?)
jak „tłumaczeniem aktów radzieckich”. Nie zawierał definicji przestępstwa. Art 1 przewidywał
możliwość stosowania analogii. Nie zawierał żadnych zasad odpowiedzialności, „brakowało
konstrukcji winy”, rozróżnienia umyślności i nieumyślności, okoliczności podmiotowych
wpływających na karalność czynu czyli kwestii poczytalności ograniczonej błędem lub przymusem.
Nie było obrony koniecznej ani stanu wyższej konieczności. Do niektórych art dodane były uwagi
traktowane na równi z innymi przepisami kodeksowymi. Były dwie kary zasadnicze i pięć
dodatkowych. Karę śmierci wykonywano przez rozstrzelanie. Kara pozbawienia wolności nie była
bliżej opisana, nie podzielono jej na rodzaje, nie oznaczono dolnej granicy, górna wynosiła 10 lat.
Było 30 zagrożeń karą śmierci. W części ogólnej i szczególnej były wady redakcyjne i błędy
terminowe. Od wiosny 1944 roku w
117.PRAWO WOJSKOWE 1943-45 W POLSCE.
Wojsko podlegające władzy komunistycznej zostało stworzone zanim powstała PRL, w 1943 roku
w ZSRR. Tam natychmiast nastąpiła pełna derogacja prawa II RP. Wojskowe prawo karne to jedyna
sfera gdzie przerwano ciągłość prawną. W PoSZ w ZSRR nie zdecydowano sie na formalną
recepcję prawa ZSRR ale odcięto sie wyraźnie od prawa II RP, wprowadzając w 1943 roku swoje
akty, w znacznym stopniu wzorowane na prawach radzieckich. W 1943 uregulowano na nowo
zarówno wojskowe prawo materialne jak i procedurę i ustrój wojskowej organizacji wymiaru
sprawiedliwości.
Uchwałą ZG ZPP 07.07.1943 wprowadzono kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego
materialnego. Liczył 84 art i miał 2 części: ogólną (czyli przepisy ogólne- 17 art) i szczególną. Był
niekompletny, pełen luk. Prawdopodobnie był dziełem radzieckich oficerów służby sprawiedliwości
I Dywizji Piechoty...... (?) jak „tłumaczeniem aktów radzieckich”. Nie zawierał definicji
przestępstwa. Art 1 przewidywał możliwość stosowania analogii. Nie zawierał żadnych zasad
odpowiedzialności, „brakowało konstrukcji winy”, rozróżnienia umyślności i nieumyślności,
okoliczności podmiotowych wpływających na karalność czynu czyli kwestii poczytalności
ograniczonej błędem lub przymusem. Nie było obrony koniecznej ani stanu wyższej konieczności.
Do niektórych art dodane były uwagi traktowane na równi z innymi przepisami kodeksowymi. Były
dwie kary zasadnicze i pięć dodatkowych. Karę śmierci wykonywano przez rozstrzelanie. Kara
pozbawienia wolności nie była bliżej opisana, nie podzielono jej na rodzaje, nie oznaczono dolnej
granicy, górna wynosiła 10 lat. Było 30 zagrożeń karą śmierci. W części ogólnej i szczególnej były
wady redakcyjne i błędy terminowe. Od wiosny
(…)
…. Wojskowy KPK został wprowadzony rozkazem dowódcy PSZ Zygmunta Berlinga 26.11.1946.
normował procedurę karna i ustrój wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości. Podtrzymywał
likwidacje sędziego śledczego i dominującą rolę oficerów Informacji Wojskowej. Postępowanie
przygotowawcze miało charakter inkwizycyjny. Sąd orzekał w składzie ławniczym. Postępowanie
sądowe było jednoinstancyjne, ale w trybie nadzoru…
Prawo wojskowe 1943-45 w Polsce
Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie
INFORMACJA WOJSKOWA I MINISTERSTWO BEZ. PUBL. - Prawo
Informacja wojskowa i ministerstwo
historia państwa i prawa polskiego - Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce
Historia państwa i prawa polskiego - POLSKA LUDOWA
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download