Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Zawiercie szkoły

advertisement
Zawiercie, dnia...........................................
Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez
Gminę Zawiercie
niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej
Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016
poz. 1943 z późn. zm.) zgłaszam:
1. Nazwa szkoły:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.Typ szkoły zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Miejsce prowadzenia szkoły…......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- kod pocztowy ........................... telefon.................................
4. Osoba prowadząca szkołę, adres, telefon................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5.Data rozpoczęcia działalności szkoły:
.........................................................................................................................................................
................................................................................
/ podpis osoby zamierzającej prowadzić szkołę/
Załączniki:
1. Statut szkoły (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1943
z późn. zm.)
2. Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów , nauczany przedmiot).
3. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem:
a. w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części – pozwolenie właściwego organu,
b. opinia Komendy Straży Pożarnej,
c. opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego,
d. informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt a-c ustawy o systemie oświaty.
4. Dla osoby fizycznej –potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej- aktualny
wypis z rejestru sądowego.
5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3. ustawy o systemie oświaty (konieczne
w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem
rozpoczęcia działalności).
6. Pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły
publicznej.
Download