Farmakologia w kosmetologii - Krakowska Akademia im Andrzeja

advertisement
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
WydziałZdrowia i Nauk Medycznych
Kierunek studiów: Kosmetologia
Profil: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: KOS
Stopień studiów: I
Specjalności:
1
2
kosmetologia estetyczna
kosmetologia medyczna
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Farmakologia w kosmetologii
Kod przedmiotu
WZINM KOSP1S A3 12/13
Kategoria przedmiotu
Przedmioty podstawowe
Liczba punktów ECTS
5
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
3
W
20
C
0
K
30
S
0
L
0
I
0
Zp
0
Pz
0
Sk
0
Legenda: W — WykładC — ĆwiczeniaK — KonwersatoriumS — SeminariumL — LaboratoriumI — Zp,pz,sk Zp — Zajęcia PraktycznePz — Praktyka ZawodowaSk
— Samokształcenie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Studentki powinny poznać podstawowe zagadnienia z farmakologii ogólnej i farmakoterapii ze szczególnym
uwzględnieniem farmakologii skóry i leków stosowanych w chorobach skóry. Ponadto, omawiany będą poszczególne grupy leków stosowanych w chorobach wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze a także leki
przeciwbólowe i miejscowo znieczulające a także leki stosowane w chorobach metabolicznych. Studentki powiny poznać zagadnienia dotyczące hormonów, witamin i białek w aspekcie wpływu tych substancji na skórę i ich
obecności w preparatach kosmetycznych. Studentki powinny rozumieć zagadnienia dotyczące lipidów, otyłości i wywołanych tym stanem chorób. Zapoznac się z rolą wapnia w organiźmie i zaburzeniami gospodarki
wapniowej choroby.
Cel 2 Studentki powinny poznać zagadnienia dotyczące krwi i chorób układu krwiotwórczego. Zagadnienia dotyczace chorób układu oddechowego i pokarmowego. Ponadto, zapoznać się z lekami działającymi na obwodowy
i ośrodkowy układ nerwowy oraz najczęściej występujacymi chorobami tych układów. Studentki powinny rozumieć podstawowe pojęcia z zarysu immunologii i chorób dotyczących układu immunologicznego a także poznać
leki stosowane w leczeniu nowotworów z szczególnym uwzględnieniem nowotworów skóry.
4
Wymagania wstępne
1 Studentki powinny znać podstawy fizjologii człowieka i biochemii
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 Studentki poznają podstawy farmakologii ogólnej i szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w chorobach skóry. Znają środki dezynfekujące i antyseptyczne stosowane w infekcjach bakteryjnych.
Poznają zagadnienia dotyczące roli wapnia w organiźmie, chorób alergicznych, astmy i leków stosowanych
w tych schorzeniach.Rozumieją podstawowe pojęcia z immunologii i leków wpływających na układ immunologiczny, znają leki stosowane w leczeniu nowotworów
MW2 Znają leki stosowane w chorobach układu obwodowego i ośrodkowego. Znają rolę krwi i układu krwiotwórczego
oraz choroby tego układu i stosowane leki. Studentki rozumią zagadnienia dotyczace chorób metabolicznych.
Znają leki stosowane w tych chorobach. Znają i rozumieją zagadnienia dotyczące leków przeciwbólowych
i miejscowo znieczulających
MU3 Potrafi ocenic wpływ czynników chorobotwórczych na organizm ludzki. Potrafi rozpoznać zmiany chorobowe
skóry. Potrafi prawidłowo stosować środki antyseptyczne. Potrafi rozmawiac na tematy wybranych schorzeń
i stosowanych leków.
MU4 Potrafi ocenić zmianę nowotworową skóry i zna leki stosowane jako przeciwnowotworowe
MK5 Dostrzega potrzebęstałego dokształcania, doskonalenia poznanych problemów oraz ma potrzebę samorealizacji
6
Treści programowe
Strona 2/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
W1
Lp
K1
Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1.Farmakologia ogólna wstępne zagadnienia dotyczące leków, które obejmują
nazewnictwo leków, drogi podania leków, dawkowanie, losy leku w ustroju,
interakcje leków, mechanizmy działania leków, działania niepożądane leków. 2.
Farmakologia szczegółowa 3. Farmakologia skóry i leki stosowane w chorobach
skóry 4. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze środki antyseptyczne
i dezynfekujące, antybiotyki 5. Leki przeciwbólowe narkotyczne i nienarkotyczne
6. Leki miejscowo znieczulające 7. Wstrząs anafilaktyczny i leki
przeciwwstrząsowe 8. Rola wapnia w organizmie i choroby związane z jego
niedoborem (osteoporoza) 9.Witaminy, białka, lipidy i ich rola w kosmetologii
10. Otyłość, przyczyny i leczenie 11. Zasady purynowe i ich rola w dnie
moczanowej 12. Hormony i fitohormony 13. Autakoidy histamina i leki
przeciwalergiczne, serotonina, angiotensyna, prostacykliny 15. Leki moczopędne
16. Choroby krążenia i leki stosowane w ich leczeniu 17. Krew i choroby krwi
18. Leki działające na układ oddechowy - astma oskrzelowa 19. Leki działające
na układ pokarmowy - choroba wrzodowa 20. Leki działające na obwodowy
układ nerwowy 21. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy - anksolityki„
neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne 22. Choroby neurodegeneracyjne i ich
leczenie 23. Zarys immunologii i schorzeń ukladu immunologicznego 24.
Nowotwory i ich leczenie
Razem
Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
W trakcie prowadzonych konwersatoriów studentki będą miały możliwość
powtórzenia wszystkich zagadnień omawianych na wykładach i dokładnego
zrozumienia przedstawionych problemów. Efektem tego powinno być nie tylko
możliwie jak najlepsze przygotowanie do zaliczenia ale również opanowanie na
przyszłość zagadnień związanych z farmakologią w szeroko pojętym znaczeniu.
Studentki przygotowują prezentacje z zakresu wybranych zagadnień
dotyczących chorób skóry, układu ośrodkowego, otyłości, alergii, astmy.
Tematyka konweratoriów obejmuje: 1.Farmakologia ogólna wstępne zagadnienia
dotyczące leków, które obejmują nazewnictwo leków, drogi podania leków,
dawkowanie, losy leku w ustroju, interakcje leków, mechanizmy działania leków,
działania niepożądane leków. 2. Farmakologia skóry i leki stosowane
w chorobach skóry 3. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze środki
antyseptyczne i dezynfekujące, antybiotyki 4. Leki przeciwbólowe narkotyczne
i nienarkotyczne 5. Leki miejscowo znieczulające 6. Wstrząs anafilaktyczny i leki
przeciwwstrząsowe 7. Rola wapnia w organizmie i choroby związane z jego
niedoborem (osteoporoza) 8.Witaminy, białka, lipidy i ich rola w kosmetologii 9.
Otyłość, przyczyny i leczenie 10. Zasady purynowe i ich rola w dnie moczanowej
11. Hormony i fitohormony 12. Autakoidy histamina i leki przeciwalergiczne,
srotonina, angiotensyna, prostacykliny 13. Leki moczopędne 14. Choroby
krążenia i leki stosowane w ich leczeniu 15. Krew i choroby krwi 16. Leki
działające na układ oddechowy - astma oskrzelowa 17. Leki działające na układ
pokarmowy - choroba wrzodowa 18. Leki działające na obwodowy i ośrodkowy
układ nerwowy 19. Choroby neurodegeneracyjne i ich leczenie 20. Zarys
immunologii i schorzeń ukladu immunologicznego 21. Nowotwory i ich leczenie
Razem
Strona 3/5
Liczba godzin
20
20
Liczba godzin
30
30
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
7
Metody dydaktyczne
M16.
M10.
M5.
MI1.
Wykłady
Prezentacje multimedialne
Dyskusja
Konwersatorium
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
50
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
25
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
25
Przygotowanie do kolokwium
25
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
125
całego nakładu pracy studenta
5
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Ocena podsumowująca
P1.
P4.
P8.
P7.
Egzamin pisemny
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Test jednokrotnego wyboru
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Odpowiedź prawidłowa na 50% pytań
Kryteria oceny
Na
Na
Na
Na
Na
10
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
ocenę
3
3.5
4
4.5
5
50% prawidłowych odpowiedzi
>56% prawidłowych odpowiedzi
>62% prawidłowych odpowiedzi
>70% prawidłowych odpowiedzi
>80% prawidłowych odpowiedzi
Macierz realizacji przedmiotu
Strona 4/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MU1
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W05, K_W14,
K_U07
K_W05, K_W14,
K_U15
K_U06, K_U07
MU2
K_U06
W1, K1
MK1
K_K01, K_K04
W1, K1
MW2
11
Treści programowe
W1, K1
W1, K1
W1, K1
Metody
dydaktyczne
M16, M10,
MI1
M16, M10,
MI1
M16, M10,
MI1
M16, M10,
MI1
M16, M10,
MI1
M5,
M5,
M5,
M5,
M5,
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] E. Muschler — Kompendium farmakologii, Polska, 2008, MedPharm
Literatura uzupełniająca:
[1] Marie-Cloude Martini — Kosmetologia i farmakologia skóry, Polska, 2009, PZWL
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
prof. zw. dr hab. Jolanta Obniska (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
prof. zw. dr hab. Jolanta Obniska (kontakt: [email protected])
Strona 5/5
Sposoby oceny
P1, P4, P8, P7
P1, P4, P8, P7
P1, P4, P8, P7
P1, P4, P8, P7
P1, P4, P8, P7
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards