wwjpm - bip.poznan.pl

advertisement
Załącznik nr 19 do SIWZ
* WWJPM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót
związanych z bieżącym utrzymaniem placu zabaw przy ul. Kadłubka 3/5,
zlokalizowanego na terenie przekazanym Osiedlu Jeżyce do korzystania.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi utrzymania terenów sportowych
CPV:
77320000-9
Lokalizacja inwestycji:
miasto: Poznań
powiat grodzki: Miasto na prawach powiatu
województwo: wielkopolskie
Opracował: Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce
Marzec 2012 r.
Zawartość opracowania:
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTW
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robót objętych ST
1.4. Zamawiający
1.5. Nazwa i kody robót
1.6.Określenia podstawowe
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. WYKONANIE ROBÓT
Dział I – KRZEWY I ROŚLINY
Dział II – DRZEWA
Dział III – POWIERZCHNIA UTWARDZANA
Dział IV – POWIERZCHNIA NIEUTWARDZANA POD URZĄDZENIAMI
DZIAŁ V – PRACE PORZĄDKOWE
DZIAŁ VI – PRACE RÓŻNE
DZIAŁ VII - URZĄDZENIA ZABAWOWE
DZIAŁ VIII – ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
DZIAŁ IX – OGRODZENIE i FURTKA
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. ODBIÓR ROBÓT
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z utrzymaniem placu na terenie działania Osiedla Jeżyce przy ul. Kadłubka 3/5 w okresie od
podpisania umowy do końca roku 2012.
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót zawartych w poniższych
punktach STWiOR.
1.2.Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji robót w
zakresie utrzymania placu zabaw na terenie działania Osiedla Jeżyce przy ul. Kadłubka 3/5.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:
 krzewy i rośliny – podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnianie kory, przycinanie, usuwanie
obumarłych pędów, opryski, wymianie obumarłych roślin, usuwanie samosiewów,
 drzewa – usuwanie odrostów, podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, poprawianie struktury,
opryski, wymiana obumarłych roślin,
 powierzchnie utwardzone – utrzymywanie w bieżącej czystości, zamiatanie, oczyszczanie, uzupełnianie
kostki, wyrównywanie,
 utrzymywanie w bieżącej czystości części nieutwardzonej wysypanej piaskiem,
 prace porządkowe,
 interwencyjne oczyszczanie terenu,
 różne prace utrzymaniowe,
 kontrola, konserwacje i naprawy sprzętu zabawowego, wyposażenia i elementów małej architektury,
 kontrola, konserwacje i naprawy oraz utrzymanie w czystości ławek, koszy, tablic informacyjnych,
 zamykanie i otwieranie furtki,
 konserwacje i naprawy ogrodzenia i furtki.
1.4. Zamawiający: Urząd Miasta Poznania Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
1.5. Nazwa i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
1.6.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
kosztorysową i specyfikacją techniczną.
Zakłada się co następuje:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a
w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
- Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
- Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania konserwacji.
2. MATERIAŁY
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z Polskimi Normami.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt
należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. WYKONANIE ROBÓT
DZIAŁ I – KRZEWY I ROŚLINY
1. Pielęgnacja krzewów
Pielęgnacja krzewów polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, uzupełnianiu kory, przycinaniu
krzewów, usuwaniu obumarłych pędów, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby, opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumarłych roślin i usuwaniu samosiewów.
Podlewanie – ze wskazanego ujęcia wody w sposób zapewniający przesiąkanie bryły korzeniowej. Częstotliwość
podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na bieżącym pieleniu, zebraniu chwastów i ich wywozie.
Nawożenie krzewów powinno odbywać się czterokrotnie nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roślin.
Uzupełnianie kory powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa przykrywała powierzchnię.
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd krzewów, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte lub
krzyżujące się gałęzie.
Krzewy należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie
należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin. Wszelkie opryski krzewów należy prowadzić
zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r.
Wymiana obumarłych roślin polega na ich wykarczowaniu i usunięciu oraz dosadzeniu w tym miejscu młodej
rośliny tego samego gatunku, dosypaniu ziemi urodzajnej, wyrównaniu powierzchni i dosypaniu kory.
Usuwanie samosiewów polega na regularnym wyrywaniu tych roślin.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pielęgnacji krzewów i roślin należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
2. Pielęgnacja roślin
Pielęgnacja roślin polega na ich: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, uzupełnianiu kory, poprawianiu
struktury roślin, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby, opryskach na szkodniki i choroby oraz
wymianie obumarłych roślin.
Podlewanie – ze wskazanego ujęcia wody w sposób zapewniający przesiąkanie bryły korzeniowej. Częstotliwość
podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na bieżącym pieleniu, zebraniu chwastów i ich wywozie.
Nawożenie roślin powinno odbywać się czterokrotnie nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roślin.
Uzupełnianie kory powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa przykrywała powierzchnię.
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd roślin, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte lub
krzyżujące się gałęzie.
Wszelkie opryski roślin należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r.
Wymiana obumarłych roślin polega na ich wykarczowaniu i usunięciu oraz dosadzeniu w tym miejscu młodej
rośliny tego samego gatunku, dosypaniu ziemi urodzajnej i wyrównaniu powierzchni i dosypaniu kory.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pielęgnacji roślin należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na
weekend.
3. Wiosenne oczyszczanie z liści
Oczyszczanie wiosenne z liści należy wykonywać na bieżąco w terminie do 1 kwietnia w zależności od
warunków atmosferycznych oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy wiosennym oczyszczaniu z liści należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
4. Jesienne oczyszczanie z liści
Usuwanie jesienne liści należy wykonywać na bieżąco do czasu, aż warunki atmosferyczne na to pozwolą oraz
zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i wywieźć.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy jesiennym oczyszczaniu z liści należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
5. Odmładzanie krzewów
Odmładzanie krzewów polega na wycięciu starych pędów przy użyciu piłki ręcznej i sekatora, odrzucenie
wyciętych pędów na bok, ich zrąbkowanie i wywóz.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy odmładzaniu należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na weekend.
6. Usuwanie krzewów oraz drzewek do 7 cm średnicy pnia
Usuwanie krzewów oraz małych drzewek polega na ich wycięciu i wykarczowaniu, zrąbkowaniu gałęzi,
wywozie. Zaraz po usunięciu roślin należy zasypać doły po karczowaniu ziemią urodzajną oraz wyrównać,
zagrabić, przykryć korą oraz uporządkować miejsce po ścince.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy usuwaniu krzewów i drzewek należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
DZIAŁ II – DRZEWA
7. Usuwanie odrostów przy drzewach
Usuwanie odrostów i odrośli przy drzewach polega na odcięciu ich nożem ogrodniczym, sekatorem lub piłą.
Odrosty należy następnie zebrać i wywieźć.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy usuwaniu odrostów należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na
weekend.
8. Pielęgnacja
Pielęgnacja drzew polega na ich: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, poprawianiu struktury,
kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby, opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie
obumarłych roślin.
Podlewanie – ze wskazanego ujęcia wody w sposób zapewniający przesiąkanie bryły korzeniowej. Częstotliwość
podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych.
Odchwaszczanie polega na bieżącym pieleniu, zebraniu chwastów i ich wywozie.
Nawożenie drzew powinno odbywać się czterokrotnie nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roślin.
Poprawianie struktury obejmuje cięcia techniczne, formujące, sanitarne, odmładzające.
Wszelkie opryski drzew należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie roślin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r.
Wymiana obumarłych roślin polega na ich wykarczowaniu i usunięciu oraz dosadzeniu w tym miejscu młodej
rośliny tego samego gatunku, dosypaniu ziemi urodzajnej i wyrównaniu powierzchni i dosypaniu kory.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pielęgnacji roślin należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na
weekend.
DZIAŁ III POWIERZCHNIA UTWARDZONA
9. Oczyszczanie powierzchni utwardzonych kostką
Oczyszczanie powierzchni utwardzonych obejmuje utrzymanie ich w ciągłej czystości oraz codzienne zamiatanie
po otwarciu placu i w razie potrzeby drugi raz w ciągu dnia.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy oczyszczaniu i zamiataniu należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
10. Uzupełnianie i wyrównywanie nawierzchni utwardzonej kostką
W razie potrzeby - uzupełnienie nawierzchni kostką zgodnie z technologią zalecaną przez jej producenta, w
razie potrzeby - wyrównanie przemieszczonych kostek.
DZIAŁ IV POWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA POD URZĄDZENIAMI
11. Utrzymanie w czystości
Prace obejmują na bieżąco grabienie części placu zabaw wysypanej piaskiem, zebranie i usunięcie
wygrabionych zanieczyszczeń.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy oczyszczaniu piasku należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na
weekend.
12. Wymiana piasku
Raz w roku wymiana wierzchniej warstwy piasku do głębokości 20-25 cm.
Na bieżąco należy dosypywać piasek tam, gdzie powstały ubytki np. pod urządzeniami zabawowymi.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy wymianie piasku i zużyty piasek należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
DZIAŁ V PRACE PORZĄDKOWE
13. SPRZĄTANIE
Grupa A – sprzątanie 7 x w tygodniu (w tym niedziele i święta),
W pracach porządkowych należy skalkulować:
- codzienne zbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie koszy wraz z wywozem, każdorazowe wyłożenie
koszy workami z folii, prace należy wykonać do godziny 8.00.
- zebranie w pryzmy i wywóz na bieżąco (tego samego dnia po wykonanej pracy) odpadów po pracach
konserwacyjnych i porządkowych
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pracach porządkowych należy wywieźć tego samego dnia po
wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
14. Interwencyjne oczyszczanie terenu
Interwencyjne oczyszczanie terenu polega na oczyszczeniu terenu z gałęzi, liści (np. po wichurze), butelek i
innych zanieczyszczeń, przy użyciu grabi oraz ich wywozie.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy interwencyjnym oczyszczaniu terenu należy wywieźć tego samego dnia
po wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w
szczególności na weekend.
DZIAŁ VI PRACE RÓŻNE
15. Zgłaszanie zagrożeń, kradzieży i dewastacji
W razie stwierdzenia podczas codziennej bieżącej kontroli stanu technicznego wyposażenia placu jakichkolwiek
zagrożeń, Wykonawca odpowiedzialny jest za natychmiastowe odcięcie dostępu osób postronnych,
niezwłoczne powiadomienie Zarządu Osiedla Jeżyce oraz Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce
oraz likwidację zagrożenia w porozumieniu z ww. jednostkami.
Kradzieże lub dewastacje należy bezzwłocznie zgłaszać do Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce i do Straży
Miejskiej Referat Jeżyce powiadamiając jednocześnie Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce.
DZIAŁ VII URZĄDZENIA ZABAWOWE
16. Wszystkie urządzenia
Prace obejmują codzienna kontrolę sprawności wszystkich urządzeń zabawowych, naprawę zepsutych
urządzeń i ich elementów, wymianę uszkodzonych elementów, bieżącą konserwację.
17. Piaskownica
Prace obejmują dwukrotną w ciągu roku wymianę piasku w piaskownicy, a także codzienne zakrywanie
piaskownicy na noc plandeką należącą do Wykonawcy (kalkulacja winna uwzględniać również wartość plandeki
do zakrywania piaskownicy).
Zużyty piasek należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania
zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na weekend.
DZIAŁ VIII ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
18. Utrzymanie w czystości
Prace obejmują bieżące monitorowanie czystości i utrzymanie w bieżącej czystości, oczyszczanie ławek i tablic
informacyjnych z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, mycie koszy w miarę potrzeb.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy utrzymywaniu ławek, koszy, tablic i elementów małej architektury w
czystości należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania
zanieczyszczeń na obiekcie do dnia następnego, a w szczególności na weekend.
19. Utrzymanie w należytym stanie technicznym
Prace obejmują codzienną kontrolę sprawności, w razie potrzeby naprawę lub wymianę zepsutych,
uszkodzonych lub brakujących elementów oraz bieżącą konserwację obejmującą np. dokręcanie i smarowanie
śrub, malowanie, impregnowanie.
DZIAŁ IX OGRODZENIE I FURTKA
20. Otwieranie i zamykanie
Otwieranie kluczem furtki o godz. 8.00 i zamykanie o godz. 20.00.
21. Bieżące utrzymanie
Prace obejmują bieżącą konserwację oraz w razie potrzeby naprawę wszelkich uszkodzeń ogrodzenia i furtki.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
DZIAŁ I – KRZEWY I ROŚLINY
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wyglądu roślin, ew. wymianie,
- prawidłowości wykonania zabiegów: pielenie, opryski, nawożenie, podlewanie, cięcie, ściółkowanie korą
prawidłowości cięcia gałęzi oraz karczowania korzeni, jakości dosadzonego materiału roślinnego.
DZIAŁ II – DRZEWA
Kontrola w polega na sprawdzeniu:
- wyglądu roślin, ew. wymianie,
- prawidłowości wykonania zabiegów: pielenie, nawożenie, opryski, podlewanie, cięcie, ściółkowanie korą,
prawidłowości cięcia drzew oraz karczowania korzeni, jakości dosadzonego materiału roślinnego.
DZIAŁ III POWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- czystości dróg i krawężników,
- równego ułożenia kostek.
DZIAŁ IV POWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA POD URZĄDZENIAMI
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- czystości piasku,
- dosypania brakującego piasku,
- wykonania jednokrotnej wymiany warstwy wierzchniej piasku.
DZIAŁ V PRACE PORZĄDKOWE
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- czystości,
- systematycznego wykładania workami i opróżniania koszy.
DZIAŁ VI PRACE RÓŻNE
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- zgłaszania występujących zdarzeń i zagrożeń.
DZIAŁ VII URZĄDZENIA ZABAWOWE
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- sprawności I stanu technicznego każdego urządzenia i poszczególnych części,
- wykonania wymiany piasku w piaskownicy i pod urządzeniami,
- przykrywania piaskownicy na noc plandeką.
DZIAŁ VIII ŁAWKI, KOSZE, TABLICE INFORMACYJNE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- sprawności i stanu technicznego każdego elementu,
- czystości.
DZIAŁ IX OGRODZENIE I FURTKA
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- otwierania i zamykania furtki w określonych godzinach,
- sprawności elementów furtki i ogrodzenia.
6. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i szczegółowym zestawieniem na podstawie
protokołu odbioru.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena łączna brutto podana w ofercie przez Wykonawcę.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 Koszty pośrednie, marże i zysk,
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Do wartości kosztorysu netto należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.
Opracował: Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards