Wyniki ankiety „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”

advertisement
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
SPIS TREŚCI
1. Podstawa opracowania. ........................................................................................ 2
2. Zakres opracowania. ............................................................................................ 2
3. Etapy pracy nad strategią. ................................................................................... 2
4. Metoda budowy strategii. ..................................................................................... 3
5. Strategiczne kierunki rozwoju miasta i gminy................................................... 6
5.1. Krótka charakterystyka miasta i gminy. ............................................................ 6
5.2. Wyniki ankiety „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”. ....................... 9
5.3. Wizja przyszłości gminy..................................................................................... 20
5.4. Cele strategii........................................................................................................ 26
5.4.1. Cele główne strategii........................................................................................ 27
5.4.2. Cele szczegółowe strategii. .............................................................................. 28
6. Zadania realizacyjne. ............................................................................................ 35
7. Harmonogram realizacji zadań strategii. ............................................................ 45
8. Sposób realizacji strategii. .................................................................................... 54
8.1. Instrumenty realizacji strategii. ........................................................................ 54
8.1.1. Prawne. ............................................................................................................. 54
8.1.2. Finansowe. ........................................................................................................ 55
8.1.3. Z zakresu organizacji i zarządzania. ............................................................. 55
8.2. Monitoring strategii............................................................................................ 55
8.3. Dokonywanie zmian w dokumencie strategii. .................................................. 56
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Strategia zrównoważonego rozwoju
Miasta i Gminy Przedecz
1. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy
Przedecz skierowane do Gospodarstwa Pomocniczego „ROLWOD” przy
Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Adres firmy: 62-510 Konin, ul. Okólna 59.
Na podstawie zamówienia została zawarta umowa nr 55/P/99.
2. Zakres opracowania.
Opracowanie składa się z dwóch części:
Część I - Opis i analiza stanu gospodarki Miasta i Gminy Przedecz.
Część II - Strategiczne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Przedecz.
3. Etapy pracy nad strategią.
1. Określenie metody budowania strategii.
2. Ustalenie zespołu uczestniczącego w pracach nad tworzeniem strategii.
3. Dokonanie opisu i analizy gospodarki gminy.
2
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
4. Konsultacja materiałów z przedstawicielami społeczności gminy oraz
zebranie opinii poprzez ankietę „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”.
5. Ustalenie diagnozy stanu gospodarki gminy – analiza słabych i mocnych
stron oraz szans i zagrożeń, a także określenie głównych problemów.
6. Określenie celów strategicznych dla rozwoju gminy.
7. Wyznaczenie zadań realizacyjnych.
8. Ustalenie harmonogramu realizacji strategii.
9. Ustalenie źródeł finansowania realizacji strategii.
10. Ustalenie sposobu realizacji strategii.
4. Metoda budowy strategii.
Strategia rozwoju stanowi dokument zawierający zhierarchizowany zbiór
celów strategicznych, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie celu
nadrzędnego, w tym wypadku misji gminy.
W strategii wyznacza się ponadto zadania i sposoby działania niezbędne
dla realizacji celów.
Istota strategii polega na wyborze celów i sposobów ich osiągnięcia w
określonych warunkach, przy istniejących i spodziewanych ograniczeniach w
przyjętym horyzoncie czasowym.
Strategia, aby miała szansę realizacji powinna obejmować horyzont
czasowy od kilku do kilkunastu lat.
Strategia
dla
Miasta
i
Gminy Przedecz
zbudowana
została
z
uwzględnieniem okresu 15 lat.
Planowanie strategiczne jest procesem, w związku z czym strategia jest
dokumentem otwartym, podlegającym aktualizowaniu i korygowaniu. Musi być
poddawana stałej kontroli w zakresie aktualności przyjętych celów i kierunków
działania.
Strategia rozwoju gminy jest planem długookresowym, co oznacza, że
obejmuje ona możliwie szerokie spektrum spraw dotyczących jej społeczności.
3
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Jednocześnie musi uwzględniać:
-
zagadnienia wynikające z zadań statutowych gminy,
-
zagadnienia wynikające ze strategii powiatu i województwa, a także planów i
programów krajowych,
-
zagadnienia wynikające z programów Unii Europejskiej.
Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój społeczno – gospodarczy, w
którym działania polityczne, społeczne i gospodarcze odbywają się z
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych.
Przyjęcie w strategii zasady zrównoważonego rozwoju ma zapewnić
równe szanse dostępu do środowiska zarówno dla obecnych jak i przyszłych
pokoleń.
Prawidłowy rozwój regionu czy gminy może odbywać się tylko w oparciu
o strategię wypracowaną z uwzględnieniem przedstawionych uwag.
Do korzyści wynikających z opracowania strategii należy zaliczyć:
-
sformułowanie celów i kierunków zrównoważonego rozwoju gminy
popieranych przez lokalną społeczność,
-
podporządkowanie i ukierunkowanie działańnkowanie działańalizację celów
długofalowych,
-
wskazanie sposobów wykorzystania zasobów gminy,
-
zwiększenie szans na pozyskanie inwestorów zewnętrznych,
-
umożliwienie
koordynacji
działań
gospodarczych,
społecznych,
ekologicznych,
-
aktywizacja mieszkańców i pobudzenie ich inicjatyw do udziału w rozwoju
gminy,
-
wskazanie silnych stron i szans rozwojowych sprzyjających realizacji
strategii,
-
wskazanie słabych stron i zagrożeń zewnętrznych, które należy uwzględnić w
bieżących działaniach i dążyć do ich przezwyciężenia,
-
ułatwienie władzom gminy efektywniejszego gospodarowania budżetem,
-
zwiększenie szans na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł zasilania.
4
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Przy opracowaniu strategii rozwoju Miasta i Gminy Przedecz przyjęto
zasadę społecznych konsultacji, aby zapewnić udział społeczności lokalnej w
wyznaczeniu priorytetów rozwojowych swojej gminy.
W tym celu z udziałem władz gminnych ustalono zespół osób
uczestniczących w pracach nad strategią. Wzięli w nim udział przedstawiciele
różnych dziedzin życia społeczno – gospodarczego oraz członkowie Rady Miasta
i Gminy.
W zespole uczestniczyli:
1. Barbara Adamczewska
8. Witold Siwiński
2. Leszek Bińkowski
9. Anna Szczepaniak
3. Józef Czupryniak
10. Mirosław Szczepaniak
4. Wiesław Dalak
11. Marek Szczęsny
5. Wojciech Janiak
12. Maria Troszczyńska
6. Piotr Michalak
13. Henryk Wilma
7. Bogusław Michalski
14. Bogdan Żurawicz
Osoby uczestniczące w opracowaniu strategii brały udział w spotkaniach,
na których omawiano stan obecny gospodarki gminy oraz cele i zadania strategii.
W ramach pierwszego spotkania wypełniały ankietę „Stan teraźniejszy i
przyszłość mojej gminy”, której wyniki są zamieszczone w dalszej części
opracowania.
Spotkania
z
zespołem
uczestniczącym
w
opracowaniu
strategii
poprzedziła kilkumiesięczna praca nad opisem stanu gospodarki gminy, który
sporządzono w oparciu o dane statystyczne, informacje pochodzące z Oddziału
Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu,
informacje z gminy oraz materiały zawarte w projekcie strategii powiatu
kolskiego, w Strategii Wielkopolski i w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy”.
Spotkania wszystkich uczestników prac nad strategią odbyły się w dniach:
-
12 października 2001r. podczas którego omówiono sytuację społeczno
gospodarczą gminy oraz wypełniona została ankieta,
5
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
-
13 listopada 2001r. podczas którego przedstawione zostały wyniki ankiety
oraz poddano pod dyskusję opracowaną w oparciu o analizę gospodarki
gminy i wyniki ankiety propozycję wizji przyszłości gminy oraz celów i
zadań strategii.
Ponadto odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami zarządu gminy podczas
których omawiano postęp prac nad strategią oraz uszczegółowiono zapisy
dotyczące zadań strategii i harmonogramu realizacji zadań strategii.
5. Strategiczne kierunki rozwoju miasta i gminy.
5.1. Krótka charakterystyka miasta i gminy.
Gmina Przedecz położona jest na północno – wschodnim krańcu powiatu
kolskiego i województwa wielkopolskiego.
Krajobraz gminy jest mało urozmaicony, sprzyja natomiast rozwojowi
komunikacji i produkcji.
Podstawę sieci osadniczej tworzą miasto Przedecz i 14 wsi sołeckich,
które zamieszkuje ponad 4,6 tys. osób.
Siedzibą władz gminy jest miejscowość Przedecz położona w odległości
25 km od siedziby powiatu – Koła i około 155 km od stolicy województwa –
Poznania.
Komunikację z otoczeniem zapewnia gminie jedna droga wojewódzka i 6
dróg powiatowych.
Warunki klimatyczne na obszarze gminy są podobne jak w makroregionie,
co oznacza, że sprzyjają rozwojowi różnorodnej działalności gospodarczej,
przede wszystkim zaś produkcji rolniczej. Niedogodność stanowi niski poziom
opadów.
Produkcji rolniczej sprzyja jakość gleb na terenie gminy. Gleby III i IV
klasy boniatcyjnej stanowią 72,9% ogółu użytków rolnych.
Obszar gminy jest dość ubogi w wody powierzchniowe. Jedynym
większym zbiornikiem naturalnym jest Jezioro Przedeckie, do którego uchodzą
6
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
drobne cieki z otoczenia.
Wody
podziemne
występują
w
utworach
trzeciorzędowych
i
czwartorzędowych.
Gmina nie posiada bogactw naturalnych.
Środowisko naturalne jest czyste. Źródłami zagrożenia środowiska są
tereny zurbanizowane, głównie szlaki komunikacyjne, wysypisko śmieci i
oczyszczalnia ścieków.
Ilość mieszkańców gminy od dziesięciu lat powoli, ale systematycznie się
obniża. Charakterystyczne w sytuacji demograficznej jest również nisko średnia
gęstość zaludnienia oraz wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym, który
powoduje, że wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie jest wyższy niż w
powiecie i w województwie.
Trudna sytuacja występuje na rynku pracy, gdzie od kilku lat
systematycznie rośnie liczba bezrobotnych. Niekorzystne zjawiska występują w
strukturze bezrobocia. Bezrobotni w wieku do 34 lat stanowią aż 66,6% ogółu
bezrobotnych, 77% są to osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym
zawodowym, rośnie liczba bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 a
nawet ponad 24 miesiące.
W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które jest
podstawowym źródłem dochodów dla około 70% mieszkańców gminy. Użytki
rolne stanowią 78% ogólnej powierzchni gruntów w gminie, z tego 94% są to
grunty orne.
W produkcji roślinnej dominują zboża i ziemniaki, w hodowli bydło i
trzoda chlewna.
Wyniki produkcji rolniczej są znacznie wyższe od średnich wyników w
powiecie i subregionie.
Znacznie słabiej rozwinięte są inne działy gospodarki.
Produkcja przemysłowa skupiona jest głównie w niewielkich zakładach
wytwórczych – rzemieślniczych oraz zakładach osób fizycznych.
W usługach dominują jednostki handlowe, których jest na terenie gminy
około 60 i które zaspokajają zaopatrzenie w podstawowe towary przemysłowe i
7
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
spożywcze. Znacznie mniej jest zakładów świadczących usługi dla ludności, w
związku z czym nie wszystkie usługi są dostępne na terenie gminy.
Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest rozwinięta w stopniu
niewystarczającym dla zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców oraz
stworzenia niezbędnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Sieć dróg jest dość dobrze rozwinięta, jednak jeszcze około 25% z 89 km
dróg gminnych wymaga utwardzenia, a dla usprawnienia komunikacji wewnątrz
gminy należy wybudować kilka nowych dróg.
Kanalizację sanitarną posiada jedynie część Przedcza. Duża część gminy
nie posiada łączności telefonicznej przewodowej. Brak jest sieci gazowej.
Jedynie wodociągi zapewniają dostawę wody do około 95% gospodarstw
domowych.
Lepiej rozwinięta jest infrastruktura społeczna.
Sieć szkół zapewnia w pełni naukę na poziomie szkoły podstawowej i
gimnazjum. Konieczne jest jednak uzupełnienie bazy oświaty o budynek dla
gimnazjum oraz remonty w większości istniejących budynków.
Dobrze rozwinięta jest działalność w zakresie kultury, której kreatorem
jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.
Dobrze należy również ocenić działalność w zakresie pomocy społecznej.
Mimo istotnych problemów finansowych gmina realizuje zadania własne i
zlecone w zakresie wypłaty zasiłków oraz usług specjalistycznych, opiekuńczych
i doradczych.
W gminie brak jest bazy dla sportu. Nie prowadzi się również szerszej
działalności w tej dziedzinie.
Gmina posiada uchwalone w grudniu 1999r. „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz”, w którym
określono główne funkcje poszczególnych części obszaru gminy. Niedostatkiem
Studium jest mała ilość terenów aktywizacji gospodarczej.
Poważnym problemem gminy jest niedostatek środków w budżecie
gminy. Realizacja zadań strategii wymagała będzie zatem poszukiwania
dodatkowych źródeł ich finansowania.
8
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
5.2. Wyniki ankiety „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”.
Ankietę zawierającą pytanie dotyczące kierunków jej rozwoju oraz
warunków życia na terenie gminy wypełnili uczestniczący w opracowywaniu
strategii przedstawiciele społeczności lokalnej.
Ankieta była anonimowa i pozostawiono udzielającym odpowiedzi pełną
swobodę ich formułowania.
Wyniki ankiety „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”.
Ankieta została przygotowana pod potrzeby opracowania strategii gminy
Przedecz. Ankietę wypełniło 14 osób – mieszkańców gminy uczestniczących w
pracach nad strategią.
Ankieta była wypełniona anonimowo – odpowiadającym pozostawiono
pełną swobodę udzielania odpowiedzi.
Zbiorcze wyniki ankiety:
Ankieta
Stan teraźniejszy i przyszły mojej gminy
1. Mieszkam w gminie Przedecz, ponieważ:
- tutaj się urodziłem
10 osób
- mam tutaj rodzinę
13 osób
- mam tutaj gospodarstwo, firmę
9 osób
- dostałem tutaj pracę
4 osoby
- zostałem służbowo skierowany na teren gminy
0
- widzę tu przyszłość dla mnie dla mojej firmy
3 osoby
- nie mam innego wyjścia
6 osób
- inne powody
0
9
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
2. Położenie gminy to jej szansa lub zagrożenie:
- szansa
7 osób
- zagrożenie
8 osób
Niektórzy uważają, że zarówno szansa jak i zagrożenie
3. Mieszkańcy gminy są pozytywnie nastawieni do gospodarki rynkowej
- tak
8 osób
- nie
6 osób
4. Mieszkańców gminy cechuje przedsiębiorczość w podejmowaniu własnej
działalności gospodarczej:
- tak
7 osób
- nie
7 osób
5. Mieszkańcy gminy są przygotowani do podejmowania własnej działalności
gospodarczej:
- tak
4 osoby
- nie
10 osób
6. Potrzebne są działania na rzecz przygotowania mieszkańców gminy do
prowadzenia własnej firmy:
- w formie kursów, szkoleń
9 osób
- poprzez podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia
5 osób
- poprzez upowszechnianie pozytywnych wzorców
9 osób
- inne formy: pomoc finansowa w podejmowaniu działalności gospodarczej.
10
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
7. Ocena stanu niektórych dziedzin gospodarki gminy:
Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Zły
0
0
0
0
0
0
0
0
9
6
4
4
8
0
1
4
5
6
9
10
5
10
9
7
0
2
1
0
1
4
3
3
0
0
0
14
Środowisko przyrodnicze
Gospodarka komunalna
Drogi
Rolnictwo
Oświata
Ochrona zdrowia
Kultura
Podmioty gospodarcze poza
rolnictwem
Rynek pracy
8. Dla zapewnienia rozwoju gminy niezbędny jest szybki postęp w (wybrać trzy
pozycje):
- stanie środowiska naturalnego
1 osoba
- gospodarce komunalnej
1 osoba
- stanie dróg
6 osób
- rolnictwie
8 osób
- przyroście małych i średnich przedsiębiorstw
8 osób
- likwidacji bezrobocia (w tym ukrytego)
12 osób
- oświacie
2 osoby
- ochronie zdrowia
3 osoby
- kulturze
1 osoba
- rozwoju turystyki
1 osoba
9. W tym celu należy (wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i
inne w wybranych pozycjach):
-
budować i modernizować drogi,
-
zatroszczyć się o tworzenie nowych przedsiębiorstw,
-
zlikwidować bezrobocie,
-
rozwijać przetwórstwo rolno – spożywcze,
-
stworzyć rynek zbytu dla produktów rolnych,
-
pobudować nowe wysypisko śmieci,
11
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
-
pobudować sieć kanalizacyjną na terenie gminy,
-
poprawić czystość jeziora,
-
zbudować gimnazjum,
-
prowadzić szkolenia dla bezrobotnych.
10. Największe możliwości rozwojowe w gminie mają:
- rolnictwo
10 osób
- działalność usługowa (podać w jakich branżach)
6 osób
usługi związane z rolnictwem, usługi bytowe
- produkcja przemysłowa (w jakich branżach):
5 osób
przetwórstwo rolno – spożywcze, szycie odzieży, produkcja materiałów
budowlanych
- turystyka i rekreacja
1 osoba
11. Działania na rzecz rozwoju produkcji rolniczej:
- zmiana kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej
3 osoby
- rozwój produkcji warzyw i owoców
6 osób
-
rozwój nowych form organizacji produkcji i sprzedaży – utworzenie grup
producenckich
9 osób
- inne (podać jakie)
hodowla trzody i bydła, produkcja mleka, powstawanie gospodarstw
specjalistycznych, przywrócenie kontyngentów
12. Działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji:
- powstanie bazy noclegowej i gastronomicznej dla potencjalnych turystów,
w tym także powstanie gospodarstw agroturustycznych
4 osoby
- sprzedaż budynków po zlikwidowanych gospodarstwach na cele wypoczynku
i rekreacji
3 osoby
- inne: oczyszczenie jeziora i jego brzegów, stworzenie nad jeziorem miejsc do
plażowania i wędkowania.
12
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
13. Mocne strony gminy:
- korzystne położenie
- czyste środowisko przyrodnicze
4 osoby
10 osób
- surowce naturalne
0
- aktywność mieszkańców
4 osoby
- rolnictwo
14 osób
- dobre warunki do zamieszkania
7 osób
- atrakcyjne tereny inwestycyjne
3 osoby
- sprzyjający klimat dla działalności gospodarczej
8 osób
- inne: dobre ziemie, budynki do zagospodarowania na zakłady produkcyjne,
jezioro
Uwaga ! Wybrać (łącznie z dopisanymi) najwyżej pięć pozycji według hierarchii
ważności (1 – 5).
14. Główne problemy gminy:
- brak terenów rozwojowych
4 osoby
- odpływ ludzi – zwłaszcza młodych i wykształconych
7 osób
- bezrobocie
15 osób
- zły stan dróg
4 osoby
- niewystarczająca infrastruktura komunalna
4 osoby
- nieproduktywne rolnictwo
1 osoba
- niski poziom cywilizacyjny wsi
2 osoby
- brak zainteresowanych inwestorów
12 osób
- zła kondycja finansowa gminy
11 osób
- niski stopień aktywności gospodarczej mieszkańców
4 osoby
- inne
Uwaga ! Wybrać (łącznie z dopisanymi) najwyżej pięć pozycji według hierarchii
ważności (1 – 5).
13
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
15. Ocena promocji gminy:
- bardzo dobra
0
- dobra
5 osób
- przeciętna
8 osób
- zła
1 osoba
16. Formy promocji gminy i zachęty dla inwestorów:
- wydawanie informatorów
2 osoby
- udział w targach i wystawach
2 osoby
- stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów
8 osób
- nakręcenie filmu promocyjnego
0
- organizowanie imprez promujących gminę
5 osób
- przygotowanie terenów pod działalność promocyjną
5 osób
- inne: gmina jest zbyt biedna na prowadzenie działalności promocyjnej
17. Należy zapewnić rozwój Przedcza jako lokalnego (gminnego) ośrodka
rozwoju:
- tak
14 osób
- nie
18. W celu podniesienia roli i znaczenia Przedcza, jako lokalnego ośrodka
rozwoju, należy:
-
promować miasto,
-
tworzyć nowe zakłady produkcyjne, również przetwórcze,
-
poprawić stan dróg,
-
promować przedsiębiorczość,
-
rozwijać usługi,
-
pomóc w renowacji kamienic,
-
naprawić chodniki,
-
utrzymać posterunek policji,
-
utrzymać usługi w zakresie rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy
14
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
19. Inne uwagi i wnioski:
-
budowa gimnazjum w Przedczu,
-
budowa i modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach,
-
dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu,
-
gazyfikacja gminy,
-
konserwacja i odbudowa urządzeń melioracyjnych,
-
wybudowanie nowego wysypiska śmieci,
-
budowa obwodnicy Przedcza,
-
budowa drogi do Żarowa,
-
dokończenie wodociągowania gminy,
-
zalesienie gruntów V i VI klasy,
-
usprawnienie skupu produktów rolnych,
-
budowa drogi Dziwie – Kłokoczyn,
-
zagospodarowanie opuszczonych obiektów,
-
budowa stadionu gminnego,
-
budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego,
-
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
-
zorganizowanie grzebowiska padłych zwierząt,
-
zabieganie o inwestorów zewnętrznych,
-
likwidacja barier architektonicznych,
-
zorganizowanie domu dziennego pobytu dla ludzi starych i samotnych,
-
rozwój usług opiekuńczych dla ludzi starych i samotnych,
-
budowa i modernizacja dróg wiejskich
Analiza wyników ankiety „Stan teraźniejszy i przyszłość mojej gminy”.
Spośród osób wypełniających ankietę aż 100 urodziło się w gminie
Przedecz, 13 osób ma w gminie rodzinę, 9 osób posiada gospodarstwo lub firmę
na terenie gminy. Oznacza to bliskie związki ankietowanych z gminą i jej
problemami.
15
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Spośród udzielających odpowiedzi jednak tylko 3 osoby widzą w gminie
przyszłość dla siebie a 6 oświadcza, że mieszka w gminie ponieważ nie ma
innego wyjścia.
Wypowiedzi te mogą świadczyć o niskiej ocenie obecnego stanu
gospodarki gminy oraz szans na przyszłość.
1. W ocenie obecnego stanu gminy ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że
peryferyjne położenie gminy jest zagrożeniem dla jej przyszłości. Dość
surowo
oceniono
również
stan
niektórych
podstawowych
dziedzin
gospodarki. Żadna z nich nie uzyskała choćby jednej oceny najwyższej,
bardzo dobrej.
-
Oceny dobre przeważają jedynie w odniesieniu do stanu środowiska
naturalnego i oświaty. Równą ilość ocen dobrych i średnich uzyskała
gospodarka komunalna.
-
Stan pozostałych ocenianych dziedzin oceniono w większości jako
przeciętny.
Po kilka ocen dobrych uzyskały drogi, rolnictwo, podmioty
gospodarcze poza rolnictwem, choć ocen przeciętnych w każdym
przypadku było 2 razy więcej.
-
Zdecydowanie negatywnie oceniono rynek pracy, którego stan
wszyscy określili jako zły. Warto dodać, że po jednej lub kilka ocen
negatywnych otrzymały pozostałe dziedziny oprócz rolnictwa i
środowiska przyrodniczego.
2. Ankietowani uznali, że dla zapewnienia rozwoju gminy niezbędny jest szybki
postęp w:
-
likwidacji bezrobocia,
-
rolnictwie,
-
przyszłości małych i średnich przedsiębiorstw,
-
poprawie stanu dróg.
Po jednym lub kilka głosów dodano również na ochronę zdrowia, oświatę,
gospodarkę komunalną, kulturę, turystykę.
16
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
W celu zapewnienia szybkiego postępu należy między innymi:
-
rozwijać przetwórstwo rolno – spożywcze,
-
tworzyć nowe przedsiębiorstwa,
-
budować i modernizować drogi,
-
stworzyć rynek zbytu dla produktów rolnych,
-
pobudować sieć kanalizacyjną na terenie gminy,
-
wybudować nowe wysypisko śmieci,
-
zbudować gimnazjum,
-
poprawić czystość jeziora,
-
prowadzić szkolenia dla bezrobotnych.
3. W ocenie wypełniających ankietę największe możliwości rozwoju w gminie
ma rolnictwo, usługi, w tym usługi związane z rolnictwem i usługi bytowe
oraz produkcja przemysłowa, w tym przede wszystkim przetwórstwo rolno –
spożywcze, szycie odzieży, produkcja materiałów budowlanych.
Wśród działań intensyfikujących rozwój rolnictwa ankietowani na pierwszym
miejscu wymienili rozwój grupowych form produkcji i sprzedaży, a ponadto
rozwój produkcji warzyw i owoców oraz zmianę kierunków produkcji
roślinnej i zwierzęcej. Wymieniono także potrzebę powstawania gospodarstw
specjalistycznych, rozwój hodowli trzody i bydła, rozwój produkcji mleka.
Niewiele osób poprało rozwój turystyki i rekreacji, przy czym głownie
postulowano oczyszczenie jeziora i jego brzegów celem stworzenia nad
jeziorem miejsc do plażowania i wędkowania.
4. Jako mocne strony gminy ankietowani uznali przede wszystkim:
-
rolnictwo,
-
czyste środowisko przyrodnicze,
-
sprzyjający klimat dla działalności gospodarczej,
-
dobre warunki do zamieszkania w gminie,
w mniejszym stopniu:
-
korzystne położenie,
-
aktywność mieszkańców,
17
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
-
atrakcyjne tereny pod inwestycje,
-
dobre ziemie,
-
budynki do zagospodarowania na zakłady produkcyjne,
-
jezioro.
5. Wśród słabych stron gminy wymieniono przede wszystkim:
-
wysokie bezrobocie,
-
brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych,
-
złą kondycję finansową gminy,
-
odpływ młodych ludzi,
oraz w mniejszym stopniu:
-
brak terenów rozwojowych,
-
zły stan dróg,
-
niewystarczającą infrastrukturę komunalną,
-
niski stopień aktywności gospodarczej mieszkańców,
-
niski poziom cywilizacyjny wsi.
6. W ocenie ankietowanych mieszkańcy gminy są niezbyt pozytywnie
nastawieni
do
gospodarki
rynkowej.
Podobnie
średnio
oceniono
przedsiębiorczość w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej.
Negatywnie oceniono przygotowanie mieszkańców gminy do podejmowania
działalności gospodarczej na własny rachunek.
W związku z tym oceniono, że potrzebne są działania na rzecz przygotowania
mieszkańców do prowadzenia własnej działalności.
7. Większość osób ocenia działalność w zakresie promocji gminy jako
przeciętną.
Wśród proponowanych form promocji gminy wymienia się najczęściej:
-
stosowanie ulg podatkowych dla inwestorów,
-
organizowanie imprez promujących gminę,
-
przygotowanie terenów pod działalność promocyjną.
Jedna osoba wyraziła opinię, że gmina jest zbyt biedna na prowadzenie
działalności promocyjnej.
8. Wszyscy ankietowani ocenili, że należy zapewnić rozwój Przedcza jako
18
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
lokalnego ośrodka rozwoju.
W celu podniesienia roli i znaczenia Przedcza w ich ocenie należy:
-
promować Przedecz,
-
przeprowadzić renowację kamienic,
-
poprawić stan jezdni i chodników,
-
rozwijać produkcję i usługi.
Zgłoszono również potrzebę utrzymania w mieście posterunku policji oraz
usług w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.
9. W punkcie dotyczącym innych uwag i wniosków ankietowani zgłosili
znaczną ilość spraw, które winny być w gminie załatwione. Dotyczą one:
-
rozbudowy infrastruktury, dróg, kanalizacji, wodociągów, sieci
gazowej,
-
budowy zaplecza sportu i rekreacji na terenie gminy,
-
działań na rzecz osób starych, samotnych i niepełnosprawnych,
-
zalesień i innych.
Pełna lista spraw znajduje się w wynikach ankiety.
Wnioski wynikające z analizy wyników ankiety:
1. Aktualny
stan
gospodarki
gminy
można
ocenić
jako
przeciętny.
Zdecydowanie negatywnie kształtuje się rynek pracy.
2. Bezrobocie zatem można ocenić jako największy obecnie problem w gminie,
którego rozwiązanie utrudnia sytuacja finansowa gminy i brak inwestorów,
którzy mogliby tworzyć nowe miejsca pracy.
3. Inne problemy to niska opłacalność produkcji rolniczej i nie dość dobrze
rozwinięta infrastruktura komunalna.
4. Rozwój gminy należy wiązać z rozwojem rolnictwa, w którym niezbędne są
działania restrukturyzacyjne. Oprócz tego w strukturze gospodarki gminy
muszą nastąpić zmiany związane z rozwojem pozarolniczych działów
gospodarki, przede wszystkim usług i produkcji przemysłowej, a w tym
przetwórstwa rolno – spożywczego.
5. Zmianę struktury gospodarczej może zapewnić powstawanie nowych
19
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
przedsiębiorstw, co uwarunkowane jest przygotowaniem terenów, rozbudową
infrastruktury,
wzrostem
wiedzy
mieszkańców
gminy
w
zakresie
podejmowania i prowadzenie własnej działalności, a także napływem kapitału
z zewnątrz. To istotnie zależy w dużym stopniu od promocji gminy.
5.3. Wizja przyszłości gminy.
Wizja przyszłości gminy jest to obraz gminy w perspektywie kilkunastu
lat widziany oczami jej mieszkańców.
Określenie wizji przyszłości gminy jest elementem niezbędnym budowy
strategii, gdyż zapewnia jej dynamizm i daje pewność, że zbudowana w oparciu
o nią strategia spełni oczekiwania mieszkańców.
Kilkunastoletnia perspektywa planu strategicznego pozwala aby obraz
gminy w przyszłości zawierał elementy ryzyka w stosunku do aktualnej sytuacji
społeczno – gospodarczej.
Przyjmując te założenia, wizja przyszłości gminy Przedecz określa ją
jako:
Miejsce o rozwiniętej gospodarce, gdzie
mieszkańcy mają pracę przynoszącą dochody
zapewniające im dostatnie życie w przyjaznym
środowisku.
Wizja gminy określa trzy obszary, na których oparta zostanie strategia –
społeczny, gospodarczy i ekologiczny. W wyniku realizacji strategii winna
nastąpić poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, czemu sprzyjać będzie
rozwinięta gospodarka i nieskażone środowisko naturalne.
Aby to nastąpiło należy podjąć i zredukować szereg przedsięwzięć, które
znajdą swój wyraz w zbiorze celów i zadań strategii, którego ułożenie wymaga
określenia problemów występujących w życiu gospodarczym gminy a także
20
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
uwarunkowań sprzyjających ich rozwiązaniu i stanowiących przeszkodę.
Ocena sytuacji społeczno – gospodarczej gminy dokonana na podstawie
materiałów statystycznych oraz opinii mieszkańców wyrażonych w ankiecie
pozwala wyspecyfikować następujące główne problemy rozwoju społeczno –
gospodarczego gminy:
A/ Sfera społeczna.
Wysoki poziom bezrobocia, niskie dochody z produkcji rolniczej,
niedostatek usług komunalnych to przyczyny hamujące wzrost poziomu życia
mieszkańców gminy. Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym ten stan rzeczy
jest niedostatek środków w budżecie gminy na inwestycje i finansowanie
bieżących potrzeb, w tym także w zakresie pomocy społecznej.
Do głównych problemów w sferze społecznej zalicza się:
-
wysokie bezrobocie, niskie dochody ludności, w tym przede
wszystkim zajmującej się produkcją rolną,
-
niewystarczający
poziom
usług
komunalnych
oferowanych
mieszkańcom,
-
brak dostatecznej ilości środków na działalność w zakresie pomocy
społecznej,
-
niski poziom wykształcenia mieszkańców,
-
niewystarczająca baza oświatowa,
-
słabo rozwinięte usługi medyczne,
-
niski poziom wiedzy w zakresie zmiany źródeł zarobkowania,
-
brak bazy da rozwoju sportu i rekreacji.
B/ Sfera gospodarcza.
Gospodarka gminy ma charakter rolniczy, co przy niskiej dochodowości
produkcji rolnej powoduje negatywne konsekwencje dla zasobności gminy i jej
mieszkańców. Obok tego w gminie są słabo rozwinięte usługi i szczątkowa
działalność
produkcyjna,
które
nie
stanowią
żadnej
alternatywy
w
rozwiązywaniu problemu bezrobocia.
21
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Do podstawowych problemów w tym obszarze zalicza się:
-
małą ilość podmiotów gospodarczych poza rolnictwem,
-
niewystarczającą infrastrukturę,
-
brak przygotowanych terenów pod inwestycje,
-
brak inwestorów zewnętrznych,
-
niską dochodowość tradycyjnych kierunków produkcji rolnej,
-
brak zorganizowanych zbiorowych form produkcji, a przede
wszystkim sprzedaży produktów rolnych,
-
brak lokalnych rynków zbytu na produkty rolne.
C/ Ochrona zasobów naturalnych.
Na terenie gminy nie występują większe źródła emisji zanieczyszczeń
środowiska naturalnego. Jednak oczekiwany rozwój gospodarczy, przy braku
kanalizacji, oczyszczalni ścieków dla terenu całej gminy oraz innych urządzeń
utylizacji zanieczyszczeń może spowodować zagrożenie dla środowiska w
nieodległej przyszłości.
Podstawowe problemy w tym obszarze to:
-
brak urządzeń zapewniających odprowadzanie i utylizację ścieków z
terenu całej gminy,
-
brak urządzeń do bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów
stałych,
-
zanieczyszczenie i eutrofizacja jeziora,
-
niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
Zadaniem strategii rozwoju gminy jest określenie sposobów i warunków
likwidacji lub zminimalizowania wymienionych tu problemów, które stanowią
barierę urzeczywistnienia wizji gminy.
Wielość i waga problemów w zderzeniu z dostępnymi środkami ich
usuwania zmusza do wyznaczenia etapów działania, które w strategii występują
w formie usystematyzowanego zbioru celów i zadań.
22
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Zapewnieniu realności celów i zadań strategii służy analiza mocnych i
słabych stron gminy, czyli wewnętrznych czynników, które mogą wesprzeć
realizację strategii oraz tych, które mogą tą realizację hamować, a także analiza
szans i zagrożeń, czyli zewnętrznych uwarunkowań sprzyjających lub
zagrażających realizacji strategii, tak zwana analiza SWOT.
Stosownie do oceny aktualnego stanu gospodarki gminy oraz opinii
mieszkańców zawartych w ankiecie do mocnych i słabych stron gminy zaliczyć
można:
W sferze społecznej:
1. Mocne strony:
-
kapitał ludzki,
-
czyste środowisko zapewniające dobre warunki zamieszkania i
wypoczynku,
-
dobrze zorganizowana oświata,
-
dość dobrze rozwinięta działalność kulturalna,
-
dobra komunikacja z ośrodkiem gminnym i powiatowym.
2. Słabe strony:
-
wysoki poziom bezrobocia,
-
nie dość dobrze rozwinięte usługi komunalne i bytowe
-
nie dość dobrze rozwinięte usługi medyczne,
-
niska dochodowość działalności rolniczej,
-
niski poziom wykształcenia mieszkańców,
-
odpływ ludzi młodych z gminy,
-
niedostateczna baza oświaty,
-
brak bazy dla sportu i rekreacji,
-
brak rozwiniętych form dokształcania dorosłych.
3. Szanse:
-
poprawa dochodowości rolnictwa,
-
możliwość
korzystania
na
rozwój
infrastruktury
ze
środków
zewnętrznych, krajowych i pomocowych,
23
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
-
rozwój edukacji, w tym również dorosłych,
-
rozwój samorządności.
4. Zagrożenia:
-
ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł środków finansowych,
-
brak własnych środków gminy na zadania bieżące i inwestycje w tym
obszarze,
-
pogorszenie poziomu dochodów ludności na skutek konkurencji w
rolnictwie i utrzymania się wysokiego poziomu bezrobocia,
-
ograniczenie możliwości wzrostu poziomu wykształcenia na skutek
rozszerzenia zakresu i wzrostu opłat za naukę,
-
wzrost indywidualnych kosztów ochrony zdrowia.
W gospodarce:
1. Mocne strony:
-
dobrze rozwinięte rolnictwo,
-
dobre warunki naturalne dla dalszego rozwoju rolnictwa,
-
nieskażone środowisko przyrodnicze,
-
potencjalnie atrakcyjne tereny pod inwestycje,
-
niewykorzystane zasoby siły roboczej,
-
sprzyjający klimat dla działalności gospodarczej,
-
wolne obiekty do zagospodarowania,
-
aktywność mieszkańców.
2. Słabe strony:
-
wysoki poziom bezrobocia,
-
nie dość dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
-
mała ilość podmiotów gospodarczych poza rolnictwem,
-
brak przygotowanych terenów pod inwestycje,
-
brak inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych,
-
niedostateczne przygotowanie mieszkańców do podejmowania nowych
form działalności gospodarczej.
24
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
3. Szanse:
-
korzystne
zmiany
w
polityce
rolnej
zapewniające
wzrost
dochodowości rolnictwa,
-
wdrożenie dopłat do produkcji rolniczej,
-
możliwość korzystania z funduszy pomocowych i innych środków
zewnętrznych,
-
wsparcie państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Zagrożenia:
-
konkurencja podaży produktów pochodzenia rolniczego z krajów Unii
Europejskiej,
-
ograniczenie dostępu do zewnętrznych, krajowych źródeł środków
finansowych w wyniku polityki regionalnej państwa i władz
wojewódzkich,
-
niekorzystna polityka rolna państwa,
-
niekorzystne warunki otrzymania pomocy finansowych z funduszy
Unii Europejskiej.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Mocne strony:
-
czyste środowisko przyrodnicze,
-
brak większych źródeł zanieczyszczenia środowiska,
-
istnienie rezerwatu leśnego „Rogoźno”,
-
Jezioro Przedeckie z otoczeniem
2. Słabe strony:
-
zagrożenie środowiska z powodu braku kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy poza Przedczem,
-
brak możliwości bezpiecznego składowania i utylizacji odpadów
stałych.
3. Szanse:
-
możliwość korzystania ze środków zewnętrznych na inwestycje
chroniące środowisko.
25
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
4. Zagrożenia:
-
ograniczenie dostępu do środków zewnętrznych na zadania związane z
ochroną środowiska,
-
brak
własnych
środków
gminy
na
zadania
związane
z
odprowadzaniem i utylizacją ścieków, na budowę nowego wysypiska
śmieci.
5.4. Cele strategii.
Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań strategii rozwoju
gminy nałożona na oczekiwane skutki wyrażone w wizji gminy pozwala na
sformułowanie celów i zadań strategii z zapewnieniem ich realności, czyli w
konsekwencji możliwości wykonania.
Jako cel nadrzędny, czyli misję gminy w perspektywie najbliższych 15 lat
uznaje się:
Zrównoważony rozwój gospodarki gminy, który zapewni jej
mieszkańcom pracę i dochody, a przez to odpowiednio
wysoki poziom życia i możliwości rozwoju pod względem
materialnym, intelektualnym i duchowym.
Osiągnięcie tak sformułowanego celu nadrzędnego strategii zapewni
urzeczywistnienie założonej misji gminy.
Znajduje się w nim również jednoznaczne wskazanie, że punktem wyjścia
do urzeczywistnienia wizji gminy jest rozwój gospodarczy prowadzony z
ochroną i zachowaniem dla przyszłych pokoleń walorów środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Zrównoważony rozwój gospodarczy
jest warunkiem poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców gminy.
26
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
5.4.1. Cele główne strategii.
Wychodząc z celu nadrzędnego, czyli misji gminy, jako cele główne
strategii uznaje się:
1. Zmianę struktury gospodarki odpowiadającą
potrzebom rozwoju gminy.
2. Wzrost znaczenia Przedcza jako lokalnego
ośrodka rozwoju.
3. Stworzenie warunków wzrostu poziomu i
poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
4. Zachowanie walorów środowiska naturalnego.
Działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki gminy są
podstawowym warunkiem likwidacji tych problemów, które decydują o
poziomie życia większości mieszkańców gminy, czyli bezrobocia i niskiej
dochodowości produkcji rolniczej. Zmiana struktury gospodarki gminy musi
nastąpić poprzez rozwój i zwiększenie udziału pozarolniczych działów
gospodarki, przede wszystkim usług i produkcji przemysłowej oraz poprzez
wewnętrzne zmiany w kierunkach i organizacji produkcji w rolnictwie, które
zostanie podstawowym działem gospodarki gminy.
Przebudowa struktury gospodarki gminy wymagać będzie realizacji
zarówno wielu zadań inwestycyjnych, jak i przedsięwzięć pozainwestycyjnych,
ściśle związanych ze sferą społeczną.
Umocnienie roli Przedcza jako lokalnego ośrodka rozwoju winno
zapewnić przyspieszenie przebudowy gospodarki, jak i realizację zadań ze sfery
społecznej. Wynika to z jego zadań jako ośrodka administracyjnego gminy oraz z
racji skupienia potencjału pozarolniczych działów gospodarki, bazy materialnej i
tradycji.
27
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Zachowanie walorów środowiska naturalnego ma znaczenie zarówno ze
względów społecznych jak i gospodarczych, łącząc te oba podstawowe obszary
gospodarki gminy.
5.4.2. Cele szczegółowe strategii.
Cele szczegółowe strategii
stanowią w trakcie jej realizacji etapy
przybliżające osiągnięcie celów głównych. Jako cele szczegółowe strategii
rozwoju gminy przyjmuje się:
Cel główny:
1. Zmiana struktury gospodarki odpowiadająca potrzebom
rozwojowym gminy.
Cele szczegółowe:
1.1. Zbudowanie infrastruktury technicznej niezbędnej do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Podmioty gospodarcze dla prowadzenia działalności potrzebują infrastruktury w
postaci odpowiedniej jakości dróg, sieci doprowadzających energię, wodę,
kanalizacji i oczyszczalni ścieków umożliwiających odprowadzenie i utylizację
nieczystości płynnych, miejsc składowania odpadów stałych. Uzbrojenie
techniczne terenu gminy jest zatem niezbędne dla potencjalnych inwestorów
miejscowych, dla zewnętrznych stanowi często podstawowy warunek i zachętę do
inwestowania w gminie.
W gminie Przedecz niezbędne zadania w zakresie infrastruktury obejmują:
-
budowę systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków,
-
budowę nowego składowiska śmieci,
-
budowę i modernizację dróg,
-
zaopatrzenie w gaz,
-
telefonizację i inne.
28
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
1.2. Rozwój pozarolniczych działów gospodarki.
Realizacja tego celu jest warunkiem likwidacji bezrobocia lub choćby jego
ograniczenia. Podmioty gospodarcze funkcjonujące w sferze usług lub produkcji
przemysłowej w przyszłości będą miały za zadanie przejąć choć w części
nadwyżki siły roboczej w gospodarstwach rolnych.
Osiągnięcie tego celu obok wymienionego wcześniej rozwoju infrastruktury
technicznej wymagać będzie również:
-
wyznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego gminy
terenów przeznaczonych pod rozwój pozarolniczej działalności
gospodarczej,
-
stopniowego uzbrojenia tych obszarów i przejmowania ich na
własność gminy,
-
stosowania zachęt do podejmowania działalności gospodarczej na
terenie gminy.
1.3. Poprawa opłacalności produkcji rolniczej.
Realizacja celu zależy w znacznej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. W
równym jednak stopniu jest uzależniona od działań wewnętrznych. Istotą jego
jest wzrost dochodów rolników, czyli przeważającej grupy mieszkańców gminy.
Istnienie silnych, wysokotowarowych gospodarstw rolnych może być również
czynnikiem zachęcającym do inwestowania na terenie gminy przez osoby z
zewnątrz. Wysokie dochody mogą stać się również źródłem kapitału
inwestycyjnego dla samych rolników.
Poprawa opłacalności produkcji rolniczej wymaga między innymi:
-
dostosowania produkcji rolnej do potrzeb rynku,
-
zmian w organizacji produkcji, a przede wszystkim zbytu produktów
29
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
rolnych,
-
wzrostu powierzchni gospodarstw, itp.
1.4. Promocja gminy.
Promocja gminy jest warunkiem koniecznym dla zainteresowania inwestorów
zewnętrznych podejmowaniem działalności na terenie gminy. Obecnie istnieje
duża konkurencja między gminami w zakresie tworzenia i promowania zachęt dla
inwestorów.
W związku z tym podejmować należy działania różnorodne, wykorzystując
również wspólne przedsięwzięcia powiatu i województwa. Problem promocji,
wbrew pozorom jest bardzo złożony i wymaga stworzenia osobnego programu.
Cel główny:
2. Wzrost znaczenia Przedcza jako lokalnego ośrodka
rozwoju.
Cele szczegółowe:
2.1. Zapewnienie
warunków
rozwoju
gospodarczego
miasta Przedcza.
Przedecz winien spełniać kluczową rolę w przekształceniu gospodarki gminy. Z
racji pełnienia funkcji administracyjnych, położenia i poziomu rozwoju
infrastruktury jest najlepiej na terenie gminy przygotowany do rozwoju usług
oraz działalności przemysłowej. Wykorzystanie tych walorów może w przyszłości
przyczynić się do przejęcia przez Przedecz choćby części nadmiaru zatrudnienia
w rolnictwie.
Realizacja tego celu wymaga dalszego rozwoju infrastruktury i przygotowywania
terenów pod rozwój działalności gospodarczej.
30
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
2.2. Utworzenie w Przedczu centrum edukacyjnego dla
mieszkańców gminy.
Przebudowa gospodarki gminy wymaga podnoszenia wiedzy i kwalifikacji jej
mieszkańców. Niezbędne staje się systematyczne organizowanie szkoleń i kursów
dotyczących zagadnień uruchamiania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, unowocześnienia kierunków i organizacji produkcji rolniczej,
ekonomiki działalności gospodarczej itp.
Zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym
wymaga przybliżenia miejsc prowadzenia szkoleń do miejsca ich zamieszkania.
Stąd rodzi się potrzeba przejęcia przez gminę organizatora edukacji.
2.3. Wzmocnienie roli Przedcza jako centrum kulturalnego
gminy.
Poziom działalności kulturalnej w ocenie ankietowanych mieszkańców gminy jest
przeciętny. Poprawa tej sytuacji jest możliwa poprzez rozwój działalności
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w oparciu o bazę znajdującą się na
terenie Przedcza. Rozwój działalności kulturalnej powinien się również stać
środkiem promocji miasta i gminy.
Cel główny:
3. Stworzenie warunków wzrostu poziomu i poprawy
jakości życia mieszkańców gminy.
Cele szczegółowe:
3.1. Wzrost poziomu usług publicznych.
31
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Istota tego celu dotyczy rozwoju usług komunalnych zarówno pod względem
asortymentu świadczonych usług jak również z punktu widzenia ich jakości.
Osiągnięcie tego celu wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia możliwie
największej
części
społeczności
gminy.
Powszechna
dostępność
usług
komunalnych będzie również pośrednio wpływać na zdolność mieszkańców do
podejmowania nowych rodzajów działalności.
Realizacja tego celu wymaga rozwoju infrastruktury jak również usprawnienia
działalności instytucji świadczących usługi dla ludności.
3.2. Wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców
gminy.
Zachodzący postęp cywilizacyjny oraz tempo zmian gospodarczych i społecznych
wywołują
nieustanną
potrzebę
podwyższania
wiedzy
i
świadomości
społeczeństwa. Dla mieszkańców gminy jest to również konieczność związana z
przewidywanymi zmianami i przyspieszeniem rozwoju gospodarki gminy.
Potrzeba podnoszenia wiedzy i kwalifikacji dotyczy osób dorosłych i wymaga
stosownej edukacji na poziomie szkoły.
Realizację tego celu można osiągnąć między innymi poprzez poprawę warunków
nauczania w szkołach oraz inicjowanie i organizowanie różnych form
dokształcania dorosłych.
3.3. Wzrost poziomu pomocy społecznej.
Cel ten wynika z potrzeby zapewnienia wszystkim członkom społeczności gminnej
godnych warunków życia. Opieka nad rodziną, troska o osoby biedne, samotne,
niepełnosprawne i starsze ma również przywrócić mieszkańcom gminy możliwość
aktywnego działania.
Realizacja celu jest możliwa przez organizowanie różnych form pomocy
społecznej.
Rozwój inicjatyw związanych z pomocą społeczną stanowi również czynnik
32
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
integracji społeczności gminnej.
3.4. Zapewnienie usług medycznych mieszkańcom gminy.
Zakres i poziom usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy
jest niezależny od jej organów. Mogą one jednak przez działania wspierające i
promocyjne wpływać na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług.
Realizacja tego celu może mieć formę stosownej oferty lokalowej i korzystnych
warunków prowadzenia działalności przez lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej na
terenie gminy.
3.5. Rozwój działalności kulturalnej na terenie gminy.
Dostępność do kultury w różnych jej przejawach jest jednym z czynników
kształtujących jakość życia człowieka. Osiągnięcie tego celu jest ważne również z
punktu widzenia integracji społeczności gminnej, wychowania młodzieży,
pobudzenia aktywności społecznej.
Imprezy kulturalne o charakterze ponadgminnym są również czynnikiem
promującym gminę.
Realizacja tego celu może nastąpić poprzez wypracowanie nowych przedsięwzięć
kulturalnych jak również wspieranie wszelkich inicjatyw w tym zakresie.
3.6. Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy.
Realizację tego celu należy traktować jako środek integracji mieszkańców gminy
oraz wzrost poziomu jakości ich życia.
Osiągnięcie tego celu jest również ważne z punktu widzenia wychowania
młodzieży a może w przyszłości promocji gminy.
33
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
3.7. Wzrost
integracji
mieszkańców
gminy
oraz
aktywności społecznej.
Pomyślna realizacja strategii zależna jest w znacznym stopniu od aktywnego w
niej uczestnictwa mieszkańców gminy. W toku wykonywania trudnych zadań
strategii musi nastąpić wykształcenie solidarności mieszkańców we wspólnym
wysiłku.
Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w
życiu samorządu gminnego.
Cel główny:
4. Zachowanie walorów środowiska naturalnego.
Cele szczegółowe:
4.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy.
Ochrona środowiska naturalnego wymaga zachowań jej sprzyjających. Ważną
sprawą jest, aby w codziennym korzystaniu z walorów środowiska nie
powodować zagrożeń jego czystości i stabilności.
Realizacja tego celu winna spowodować nawyk zachowań przyjaznych dla
środowiska.
Osiągnięcie celu wymaga wdrożenia systemu szkoleń i działań proekologicznych.
4.2. Poprawa warunków sanitarnych w gospodarstwach
rolnych.
Poprawa stanu sanitarnego gospodarstw rolnych jest niezbędna dla ochrony
czystości środowiska naturalnego na terenie gminy, co pośrednio warunkuje
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Stan sanitarny jest również
34
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
ważnym z czynników w hodowli zwierzęcej wpływających na jakość produkcji
zwierzęcej i możliwości zbytu.
Realizacja tego celu może nastąpić poprzez skanalizowanie całej gminy, budowę
oczyszczalni przyzagrodowych itp.
4.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
Realizacja tego celu jest niezbędna dla zachowania walorów środowiska
naturalnego. Można go osiągnąć między innymi poprzez selektywną zbiórkę
odpadów, likwidację dzikich wysypisk i wylewisk, ograniczenie emisji gazów itp.
4.4. Zalesienie nieużytków i gleb niskiej jakości.
Realizacja tego celu pozwoli podnieść atrakcyjność środowiska naturalnego
gminy. W dalszej przyszłości lasy mogą się stać istotnym elementem rozwoju
gospodarki gminy.
6. Zadania realizacyjne.
Osiągnięcie celów głównych i szczegółowych strategii nastąpi poprzez
realizację zdań, czyli przedsięwzięć, które znajdą swoje miejsce w planach
rocznych i budżetach gminy w całym okresie obowiązywania strategii.
Zadania określone w strategii wynikają z potrzeb określonych na
podstawie oceny stanu gospodarki gminy i wyznaczonych celów.
Zakres i przedmiot zadań dostosowany jest do warunków realizacji,
którymi dysponuje gmina.
Zadania podobnie jak cele strategii mogą ulegać zmianom stosownie do
zmiany warunków działania gminy.
35
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Cel główny:
1. Zmiana
struktury
gospodarki
odpowiadająca
potrzebom
rozwojowym gminy.
Cele szczegółowe:
1.1.
Zbudowanie
infrastruktury
technicznej
niezbędnej
do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zadania:
1.1.1. Opracowanie i realizacja programu budowy sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie
gminy.
1.1.2. Dokończenie wodociągowania gminy.
1.1.3. Budowa, modernizacja i poprawa jakości dróg.
Zadania szczegółowe:
1.1.3.1. Opracowanie wieloletniego programu budowy,
modernizacji i ulepszania dróg na terenie gminy
z uwzględnieniem:
-
budowy drogi do Żarowa,
-
budowy drogi Dziwie – Kłokoczyn.
1.1.3.2. Systematyczne umieszczanie w rocznych planach
gminy zadań wynikających z programu budowy,
modernizacji i ulepszania dróg.
1.1.3.3. Budowa
chodników
w
miejscowościach
na
terenie gminy.
1.1.3.4. Modernizacja dróg dojazdowych do gospodarstw.
1.1.4. Gazyfikacja gminy.
1.1.5.
Modernizacja sieci elektroenergetycznych na
terenie gminy.
36
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
1.2.
Rozwój pozarolniczych działów gospodarki.
Zadania:
1.2.1. Przygotowanie terenów pod rozwój działalności
gospodarczej.
Zadania szczegółowe:
1.2.1.1. Wyznaczenie
na
obszarze
gminy
terenów
aktywizacji gospodarczej i sporządzenie dla nich
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
1.2.1.2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod rozwój
działalności gospodarczej.
1.2.1.3. Stopniowy wykup terenów przeznaczonych pod
rozwój działalności gospodarczej przez gminę.
1.2.2. Przygotowanie
i
rozpowszechnienie
oferty
wolnych obiektów na terenie gminy.
1.2.3. Wspieranie rozwoju usług na rzecz rolnictwa i
usług bytowych dla ludności.
1.2.4. Upowszechnianie na terenie gminy informacji
dotyczących
warunków
funkcjonowania
tworzenia
małych
i
i
średnich
przedsiębiorstw oraz oferty pomocy państwa dla
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
1.2.5. Stosowanie
podejmowania
różnych
form
działalności
zachęty
gospodarczej
do
na
terenie gminy, w tym również ulg podatkowych.
37
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
1.3.
Poprawa opłacalności produkcji rolniczej.
Zadania:
1.3.1. Zmiana kierunków produkcji rolnej.
Zadania szczegółowe:
1.3.1.1. Propagowanie
zwiększenia
upraw
zbóż
konsumpcyjnych.
1.3.1.2. Propagowanie zwiększenia produkcji ziemniaków
o wysokiej jakości.
1.3.1.3. Propagowanie rozwoju hodowli bydła mlecznego
i trzody chlewnej.
1.3.1.4. Propagowanie rozwoju hodowli bydła mięsnego.
1.3.1.5. Rozwój produkcji owoców i warzyw.
1.3.2. Propagowanie i wspieranie poprawy jakości
produkcji rolniczej.
Zadania szczegółowe:
1.3.2.1. Poprawa warunków zootechnicznych w obiektach
inwentarskich.
1.3.2.2. Systematyczna odnowa i stosowanie wysokiej
jakości materiału hodowlanego.
1.3.2.3. Wprowadzanie nowych, wysoko jakościowych
odmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
1.3.3.
Powstawanie wysokotowarowych gospodarstw
rolnych.
Zadania szczegółowe:
1.3.3.1.
Stymulowanie koncentracji gruntów rolnych w
celu powiększania areału gospodarstw rolnych.
1.3.3.2.
Udzielanie pomocy gospodarstwom rolnym w
zakresie uzyskiwania środków pomocowych na
38
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
rozwój produkcji.
1.3.3.3.
Inicjowanie
i
wspieranie
lokalnego
przetwórstwa rolno – spożywczego.
1.3.3.4.
Inicjowanie
i
wspieranie
rozwoju
usług
skupowych na terenie gminy.
1.3.4.
Propagowanie i wspieranie powstawania grup
producenckich i innych form wspólnej produkcji
i zbytu w rolnictwie.
1.3.5.
Propagowanie
gospodarstw
i
wspieranie
agroturystycznych
powstawania
na
terenie
gminy.
1.3.6.
Odbudowa, rozbudowa i konserwacja urządzeń
melioracyjnych na terenie gminy.
1.4.
Promocja gminy.
Zadanie:
1.4.1.
Opracowanie
programu
uwzględnieniem
promocji
wydawnictw,
gminy
udziału
z
w
targach, imprez promujących gminę.
Cel główny:
2. Wzrost znaczenia Przedcza jako lokalnego ośrodka rozwoju.
Cele szczegółowe:
2.1.
Zapewnienie
warunków
rozwoju
gospodarczego
miasta
Przedcza.
Zadania:
2.1.1.
Opracowanie
przestrzennego
otoczeniem
wyznaczeniem
planu
dla
zagospodarowania
Przedcza
Jeziora
terenów
łącznie
Przedeckiego
pod
z
z
działalność
39
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
gospodarczą, rekreacyjnych i sportowych.
2.1.2.
Ukończenie kanalizowania miasta.
2.1.3.
Gazyfikacja miasta.
2.1.4.
Systematyczne podnoszenie estetyki miasta
poprzez
remont
zabytkowych
budynków
i
budowli, remont ulic i chodników, utrzymanie
czystości.
2.1.5.
Przeprowadzenie ponownej oceny możliwości
wykorzystania
Jeziora
Przedeckiego
dla
rekreacji i wypoczynku, a w razie wyników
pozytywnych
opracowanie
i
realizacja
programu zagospodarowania brzegów jeziora.
2.2. Utworzenie
w
Przedczu
centrum
edukacyjnego
dla
mieszkańców gminy.
Zadania:
2.2.1.
Ustalenie potrzeb w zakresie edukacji osób
dorosłych na terenie gminy.
2.2.2.
Zawarcie
ośrodkami
porozumień
z
instytucjami
szkoleniowymi
i
określających
zasady i warunki prowadzenia szkoleń na
terenie gminy.
2.2.3.
Inicjowanie i organizowanie szkoleń i kursów
dla osób dorosłych.
2.3. Wzmocnienie roli Przedcza jako centrum kulturalnego gminy.
Zadania:
2.3.1.
Opracowanie programu stałych, dorocznych
imprez kulturalnych na terenie gminy oraz
wytypowanie imprezy (imprez) o zasięgu
40
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
ponadgminnym, która będzie w szczególny
sposób promować gminę.
2.3.2.
Uwzględniać
promocję
organizowanych
imprezach
gminy
o
w
charakterze
ponadgminnym.
2.3.3.
Otaczanie
szczególną
opieką
zabytków
Przedcza.
2.3.4.
Organizowanie
kulturalnych
dorocznych
organizować
w
imprez
różnych
miejscowościach na terenie gminy, angażując
do tych celów miejscową ludność.
Cel główny:
3. Stworzenie warunków wzrostu poziomu i poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
Cele szczegółowe:
3.1.
Wzrost poziomu usług publicznych.
Zadania:
3.1.1.
Rozwój infrastruktury technicznej – jak w pkt
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.
3.1.2.
Rozwój
i
poprawa
jakości
usług
świadczonych przez instytucje publiczne na
terenie gminy.
3.2.
Wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców gminy.
Zadania:
3.2.1.
Unowocześnienie programu edukacyjnego dla
dzieci i młodzieży.
Zadania szczegółowe:
3.2.1.1. Zracjonalizowanie sieci szkół podstawowych
41
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
na terenie gminy pod kątem poprawy jakości
nauczania.
3.2.1.2. Umieszczanie w programach oświatowo –
wychowawczych treści przygotowujących do
życia w zintegrowanej Europie.
3.2.1.3. Poprawa wyposażenia szkół w nowoczesny
sprzęt edukacyjny.
3.2.1.4. Dobór kadry nauczycielskiej zapewniający
nauczanie zgodnie z wymogami nowoczesnej
szkoły.
3.2.1.5. Zwiększanie ilości zajęć pozalekcyjnych w
szkołach.
3.2.2.
Rozbudowa bazy oświatowej o budynek dla
gimnazjum w Przedczu oraz przeprowadzenie
niezbędnych modernizacji i remontów w
obiektach szkolnych.
3.2.3.
Organizowanie kursów i szkoleń dla rolników
w
zakresie
Europejską,
zasad
integracji
marketingu,
reklamy,
z
Unią
obsługi
komputerów itp.
3.2.4.
Organizowanie przy współpracy z WODR
szkoleń dla rolników w zakresie nowych
kierunków
produkcji
rolnej
oraz
organizowania grup producenckich.
3.2.5.
Organizowanie
obejmujących
kursów
i
szkoleń
podejmowanie
własnej
działalności gospodarczej.
3.3.
Wzrost poziomu pomocy społecznej.
Zadania:
42
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
3.3.1.
Współdziałanie
Pomocy
z
Rodzinie
Powiatowym
Centrum
w
rozwoju
zakresie
wszelkich form pomocy rodzinom dotkniętym
przypadkami losowymi.
3.3.2.
Zorganizowanie domu dziennego pobytu dla
osób starych i samotnych.
3.3.3.
Rozwijanie
usług
opiekuńczych
dla
osób
starych i samotnych.
3.3.4.
Likwidowanie barier architektonicznych w
budynkach użyteczności publicznej
3.3.5.
Inicjowanie i wspieranie działań społecznych
na rzecz pomocy osobom potrzebującym.
3.4.
Zapewnienie usług medycznych mieszkańcom gminy.
Zadania:
3.4.1.
Utrzymanie
w
dobrym
stanie
obiektów
komunalnych przeznaczonych do świadczenia
usług medycznych.
3.4.2.
Wspomaganie
powstawania
gabinetów
lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej w
celu
poszerzenia
asortymentu
usług
medycznych.
3.5.
Rozwój działalności kulturalnej na terenie gminy.
Zadania:
3.5.1.
Rozwój działalności kulturalnej w szkołach.
3.5.2.
Wspieranie
inicjatyw
kulturalnych
środowiska oraz zadania jak w pkt 2.3.1.,
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.
3.6.
Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy.
43
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Zadania:
Jak w pkt 2.1.5. oraz
3.6.1.
Budowa stadionu gminnego.
3.6.2.
Organizowanie gminnych imprez sportowo –
rekreacyjnych.
3.7.
Wzrost integracji mieszkańców gminy oraz aktywności
społecznej.
Zadania:
3.7.1.
Rozwijanie systemu konsultacji społecznych
przy
podejmowaniu
decyzji
ważnych
dla
samorządu gminy.
3.7.2.
Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
środowiska.
3.7.3.
Inicjowanie
i
wspieranie
wszelkich
form
samopomocy między mieszkańcami gminy.
Cel główny:
4. Zachowanie walorów środowiska naturalnego.
Cele szczegółowe:
4.1.
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
Zadania:
4.1.1.
Prowadzenie w szkołach i przedszkolach
zajęć dotyczących ochrony przyrody i ochrony
środowiska naturalnego.
4.1.2.
Organizowanie
szkoleń
uświadamiających
podstawowe zagrożenia dla środowiska i
wpływ człowieka na środowisko.
4.1.3.
4.2.
Organizowanie imprez proekologicznych.
Poprawa warunków sanitarnych w gospodarstwach rolnych.
Zadania:
44
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
4.2.1.
Podłączenie
możliwie
największej
ilości
gospodarstw do sieci kanalizacyjnej.
4.2.2.
Propagowanie
budowy
przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków.
4.3.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.
Zadania:
Jak w pkt 1.1.1., 1.1.4., 4.2.1., 4.2.2., oraz
4.3.1.
Upowszechnienie
selektywnej
zbiórki
odpadów na terenie gminy.
4.3.2.
Zbudowanie nowego składowiska odpadów
stałych.
4.3.3.
Likwidacja
„dzikich”
wysypisk
śmieci
i
wylewisk nieczystości płynnych.
4.3.4.
Propagowanie kompostowania bioodpadów.
4.3.5.
Zorganizowanie
grzebowiska
padłych
zwierząt.
4.4.
Zalesienie nieużytków i gleb niskiej jakości.
Zadanie:
4.4.1.
Uzgodnienie
z
odpowiedzialnymi
osobami
i
instytucjami
wieloletniego
planu
zalesień terenów wytypowanych w studium
zagospodarowania przestrzennego gminy.
7. Harmonogram realizacji zadań strategii.
45
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
46
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
47
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
48
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
49
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
50
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
51
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
52
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
53
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
8. Sposób realizacji strategii.
Stworzenie efektywnego systemu zarządzania realizacją strategii ma
zasadniczy wpływ na dynamikę procesu jej wdrożenia.
System zarządzania strategią to:
-
doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji celów
wyznaczonych w strategii,
-
monitorowanie realizacji celów i zadań,
-
zmiany i aktualizacja strategii.
8.1. Instrumenty realizacji strategii.
8.1.1. Prawne.
-
Najważniejszym narzędziem realizacji strategii jest budżet gminy, który
zawiera środki na realizację zadań rzeczowych, w tym również zadań
strategii. W kolejnych budżetach uchwalanych w okresie obowiązywania
zapisów strategii zawierać będą środki gwarantujące osiągnięcie jej celów.
-
Ważnym dokumentem prawa miejscowego są studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy zapewnią dokonanie zmian
w istniejącym studium i opracowanie planów miejscowych stosownie do
potrzeb wynikających ze strategii.
-
Rada gminy będzie się kierowała zapisami strategii przy uchwalaniu opłat i
podatków pozostających w jej kompetencji a stanowiących dochody własne
gminy.
54
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
8.1.2. Finansowe.
-
Stworzony zostanie w gminie system monitorowania i aplikowania o
dofinansowanie zadań wynikających ze strategii ze źródeł zewnętrznych, a w
tym:
-
z funduszy specjalnych,
-
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
-
Gmina będzie poszukiwała możliwości realizacji zadań w formie wspólnych
przedsięwzięć z innymi inwestorami, w tym również poprzez związki gmin.
-
W miarę wzrostu poziomu dochodów własnych gmina będzie wdrażała
tworzenie budżetu zadaniowego.
8.1.3. Z zakresu organizacji i zarządzania.
-
Organizacja stanowisk pracy i organizacja pracy w Urzędzie Miasta i Gminy
zostanie dostosowana do realizacji zadań strategii.
-
Wdrożony zostanie system informowania mieszkańców gminy o zadaniach
strategii i przebiegu ich realizacji.
8.2. Monitoring strategii.
-
Nadzór nas realizacją strategii i jej upowszechnieniem sprawować będzie
Rada Gminy.
-
Raz do roku na sesji Zarząd Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy
sprawozdanie z postępu w realizacji strategii.
-
Zarząd Gminy wprowadzi stały system monitorowania strategii poprzez
przypisanie odpowiednich zadań wyznaczonym pracownikom oraz określenie
zakresu
i
zasad
gromadzenia
informacji.
Wskaźnikami
systemu
55
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
monitorowania strategii mogą być:
-
ilość szkoleń przeprowadzonych na terenie gminy,
-
wyniki badań stanu środowiska naturalnego – czystości wód, powietrza, itp.,
-
ilość kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, telefonicznej,
-
ilość przyłączy poszczególnych mediów,
-
ilość kilometrów utwardzonych dróg,
-
liczba nowych inwestorów,
-
ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
-
poziom bezrobocia,
-
wyniki produkcyjne rolnictwa,
-
liczba imprez kulturalnych i promujących gminę,
-
liczba imprez sportowych
i inne.
Źródłami danych mogą być:
-
dane statystyczne,
-
ewidencja prowadzona w gminie,
-
badania prowadzone na zlecenie urzędu gminy,
-
dane Powiatowego Urzędu Pracy,
-
informacje instytucji, związków i stowarzyszeń działających w różnych
dziedzinach gospodarki.
8.3. Dokonywanie zmian w dokumencie strategii.
Strategia nie jest dokumentem ostatecznym i zamkniętym. Jej zapisy będą
dostosowywane do zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy,
a także do zmiany hierarchii i struktury potrzeb.
Przy wprowadzaniu zmian do strategii zostanie zachowana zasada
uspołecznienia procesu wyznaczania nowych zadań.
Zmiany w strategii będą wprowadzane w formie uchwały Rady Gminy po
ich odpowiednim przygotowaniu i udokumentowaniu.
56
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Przedecz
Zakłada się, że bez zmian pozostaną cel nadrzędny oraz główne cele
strategii.
57
GP „ROLWOD” przy WZMiUW, 62-510 Konin, ul. Okólna 59
Download