Zarządzenie wewnątrzzakładowe

advertisement
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59/2009
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2071 oraz w związku z art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
Do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników, w poszczególnych obiektach administrowanych przez PWSZ
w Koninie wyznacza się osoby wymienione w załącznikach (Nr 1 – Nr 4) do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
/-/prof. nadzw. dr hab. Wojciech Poznaniak
RADCA PRAWNY
/-/ Wojciech Prałat
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 59/2009
Rektora PWSZ w Koninie
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, na terenie obiektu zlokalizowanego w Koninie
przy ul. Przyjaźni 1.
Lp.
1
Nazwisko i imię
2
Miejsce wykonywania
pracy
3
Nr telefonu
służbowego
Inny środek komunikacji
elektronicznej
4
5
1.
Mirosław Jonas
Konin, ul. Przyjaźni 1
0-63 249-72-21
2.
Jacek Olejnik
Konin, ul. Przyjaźni 1
0-63 249-72-17
2
[email protected]
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 59/2009
Rektora PWSZ w Koninie
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, na terenie obiektu zlokalizowanego w Koninie
przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4.
Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce wykonywania
pracy
Nr telefonu
służbowego
Inny środek komunikacji
elektronicznej
1
2
3
4
5
1.
Janina Andrzejewska
Konin, ul. Popiełuszki 4
0-63 249-71-70
2.
Mirosława Jurczak
Konin, ul. Popiełuszki 4
0-63 249-71-70
3.
Adam Karbowy
Konin, ul. Popiełuszki4
0-63 249-71-57
4.
Iwona Musielewska
Konin, ul. Popiełuszki4
0-63 249-71-70
5.
Marzena Tylkowska
Konin, ul. Popiełuszki4
0-63 249-71-70
6.
Izabela Walczak
Konin, ul. Popiełuszki4
0-63 249-72-68
[email protected]
konin.edu.pl
7.
Ewa Wojskunowicz
Konin, ul. Popiełuszki4
0-63 249-72-68
[email protected]
konin.edu.pl
3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 59/2009
Rektora PWSZ w Koninie
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, na terenie obiektu zlokalizowanego w Koninie
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3c.
Lp.
1
Nazwisko i imię
2
Miejsce wykonywania
pracy
3
Nr telefonu
służbowego
Inny środek
komunikacji
elektronicznej
4
5
1.
Teresa Hajdasz
Konin,
ul. Wyszyńskiego 3C
0-63 249-71-90
2.
Bogusława Janiak
Konin,
ul. Wyszyńskiego 3C
0-63 249-71-90
3.
Danuta Wróbel
Konin,
ul. Wyszyńskiego 3C
0-63 249-71-90
4.
Aniela Wrzesińska
Konin,
ul. Wyszyńskiego 3C
0-63 249-71-90
5.
Bartosz Żabiński
Konin,
ul. Wyszyńskiego 3C
0-63 249-71-90
4
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 59/2009
Rektora PWSZ w Koninie
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, na terenie obiektu zlokalizowanego w Turku
przy ul. Milewskiego.
Lp.
Nazwisko i imię
1
2
Miejsce wykonywania
pracy
3
Nr telefonu
służbowego
Inny środek
komunikacji
elektronicznej
4
5
1.
Piotr Bryś
Turek,
ul. Milewskiego 8
0-63 278-59-20
wew.20
2.
Joanna Świtaj
Turek,
ul. Milewskiego 8
0-63 278-59-20
wew.21
5
6
Download