Informacje

advertisement
Zakład Pracy Socjalnej
Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Katedra Pracy Socjalnej
Pedagogická Fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra Nauk Poprawczych i Inkluzji
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki
Panevezio Kolegija Litwa
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Edycja III
Praca socjalna wyzwania i dylematy
Ujęcie interdyscyplinarne
pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora
prof. dra hab. Mirosława Pawlaka
12 grudnia 2016 r.
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią edycję konferencji naukowej, która
odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pod honorowym
patronatem Jego Magnificencji Rektora Prof. dra hab. Mirosława Pawlaka.
Decyzja o przygotowaniu cyklicznej konferencji podyktowana jest zainteresowaniem
proponowanej problematyki. Stąd odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska zajmującego
się szeroko rozumianym badaniem interdyscyplinarnym wsparcia społecznego podjęliśmy
wyzwanie zorganizowania III edycji. W związku z tym zapraszamy do debaty
i refleksji pracowników socjalnych, filozofów, socjologów, pedagogów, przedstawicieli nauki
o rodzinie, psychologów, ekonomistów, antropologów. Pragniemy także zaprosić praktyków
oraz studentów. Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji wystąpień, plakatów do tzw.
sesji plakatowej oraz propozycji warsztatów z klientem.
Komitet naukowy konferencji
Prof. PaedDr. Hudecová Anna, PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Wieczorek: Uniwersytet Śląski,
Prof. zw. dr hab. Stefan Levinta: Uniwersytet Państwowy Tiraspol w Mołdawii,
Prof. PhD. Jan Slosiar, CSc.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
Prof. dr hab. Karina Ostrawa: Lwowski Uniwersytet Narodowy, Ukraina,
Dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. nadzw.: PWSZ Konin,
Dr hab. Marian Palenciar Csc.:Uniwersytet w Koszycach, Słowacja,
Dr hab. Walentin Konstantinov: Mołdawska Akademia Nauk,
Dr. hab. Inese Kokina, asoc.prof.: Daugavpils University, Łotwa,
Doc. PaedDr. Jusko Peter, PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
Dr. Zita Malcienė Panevezys College, Litwa,
Dr. Ričardas Kliminskas Panevezys College, Litwa,
PhDr. Stachoň Marek, PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
PhDr. Papšo Peter , PhD.: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja,
Dr Kazimiera Król, doc. PWSZ w Konin.
Komitet organizacyjny:
prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski – Przewodniczący,
dr Kazimiera Król,
mgr Artur Cygan.
Sekretarz konferencji:
mgr Iwona Powaga
Kontakt:
tel.: 63 249 71 60
mail: <[email protected]>
Obrady w sekcjach:
1. Sekcja filozofii, kulturoznawstwa i religioznawstwa,
2. Sekcja pedagogiki, psychologii i socjologii,
3. Sekcja polityki społecznej,
4. Sekcja nauk ekonomicznych i prawnych,
5. Sekcja plakatowa,
6. Sekcja warsztatowa.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do
dnia 20 listopada 2016 r. na adres mailowy: <[email protected]> oraz dokonanie
opłaty konferencyjnej w kwocie 160 zł (dla studentów studiów I stopnia bezpłatnie dla
pracowników socjalnych 70 zł dla doktorantów 90 zł) na rachunek bankowy: 67 1500 1461
1214 6002 7586 0000 do dnia 20 listopada 2016r. z dopiskiem „zgłoszenie – konferencja
<wyzwania i dylematy: ZPS Konin>”.
INSTRUKCJA WYDAWNICZA
1. Artykuły oraz konspekty warsztatów i plakaty do opublikowania w recenzowanej
monografii powinien być przesłany w formie elektronicznej do dnia 20 listopada 2016 r. na
adres e-mail: <[email protected]> z dopiskiem <konferencja – artykuł>.
2. Punktacja prac opublikowanych w monografii: język polski 4 pkt.
3. Istnieje również możliwość publikacji artykułów w naszym kwartalniku naukowym
„Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne” (publikacja nieodpłatnie). Tekst należy przesłać
na adres mailowy: [email protected] z dopiskiem w nazwie pliku: <Konińskie Studia
Społeczno-Ekonomiczne>. Wymogi edytorskie – jak w przypadku monografii w systemie
APA, link: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=13.
NORMY EDYTORSKIE
1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub
docx)
2. Układ artykułu
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej
Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej
Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej
Wstęp – tekst wyjustowany
Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji
ponumerowane i pogrubione
Zakończenie – tekst wyjustowany
Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany
Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami,
wyśrodkowany
Streszczenie w języku angielskim (Summary) – od 500 do 1000 znaków (ze
spacjami); tekst wyjustowany
Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów
3.
Zasady
sporządzania
przypisów
według
systemu
APA
link:
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=13
INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego
w domu studenckim:
1. Dom Studenta nr 1, ul. ks. J. Popiełuszki 4 (w miejscu konferencji) tel.: 63 249 71
55 lub 63 249 71 70.
2. Dom Studenta nr 2, ul. Wyszyńskiego 3c (ok. 1km od miejsca konferencji, koszt:
48,60 zł/doba): tel.: 63 249 71 90 lub 63 249 71 91.
3. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13 (ok. 2 km od miejsca konferencji), tel.: 63 24 37 600.
Download