3290

advertisement
SPIS TREŒCI
Skróty
Przedmowa
Sekcja A – Komórki nerwowe
A1 Budowa neuronu
A2 Rodzaje i liczba neuronów
A3 Budowa synaps chemicznych
A4 Komórki glejowe i proces mielinizacji
A5 Bariera krew–mózg
Sekcja B – Podstawy elektrofizjologii
B1 Potencja³ spoczynkowy
B2 Potencja³ czynnoœciowy
B3 Napiêciowozale¿ne kana³y jonowe
B4 Biologia molekularna kana³ów sodowych i potasowych
B5 Przewodzenie potencja³u czynnoœciowego
Sekcja C – Dzia³anie synaps
C1 Przegl¹d mechanizmów synaptycznych
C2 Szybkie przekaŸnictwo synaptyczne
C3 Wolne przekaŸnictwo synaptyczne
C4 Biologia molekularna receptorów
C5 Uwalnianie neuroprzekaŸnika
C6 Napiêciowozale¿ne kana³y wapniowe
C7 Inaktywacja neuroprzekaŸnika
C8 Autoreceptory
Sekcja D – Integracja w neuronie
D1 W³aœciwoœci neurytów
D2 Sumowanie czasowe i przestrzenne
IX
XV
1
1
4
7
11
15
19
19
24
27
33
39
43
43
47
53
59
66
74
77
81
85
85
92
Sekcja E –
E1
E2
E3
E4
E5
Podstawy anatomii uk³adu nerwowego
Budowa obwodowego uk³adu nerwowego
Budowa oœrodkowego uk³adu nerwowego
Neuroanatomiczne techniki badawcze
Techniki obrazowania mózgowia
Opony mózgowia i p³yn mózgowo-rdzeniowy
95
95
102
110
114
119
Sekcja F –
F1
F2
F3
F4
Kodowanie neuronalne
Neuronalna reprezentacja informacji
Kodowanie intensywnoœci i synchronizacja
Lokalizacja bodŸca
Jakoœæ bodŸca
125
125
128
132
136
Sekcja G – Uk³ady czuciowe (somatosensoryczne)
G1 Skórne receptory czuciowe
G2 Drogi kolumn grzbietowych przewodz¹ce
czucie dotyku
G3 Uk³ad przednio-boczny i oœrodkowa kontrola bólu
G4 Czucie równowagi
139
139
Sekcja H – Wzrok
H1 W³aœciwoœci wzroku
H2 Oko i uk³ad wzrokowy
H3 Siatkówka
165
165
170
177
145
150
158
Spis treœci
VI
H4
H5
H6
H7
Fototransdukcja
Przetwarzanie informacji w siatkówce
Pocz¹tkowe etapy przetwarzania wzrokowego
Przetwarzanie równoleg³e w uk³adzie wzrokowym
184
189
197
204
Sekcja I –
I1
I2
I3
I4
S³uch
Akustyka i zmys³ s³uchu
Budowa anatomiczna i fizjologia narz¹du s³uchu
Obwodowe przetwarzanie informacji s³uchowej
Przetwarzanie informacji s³uchowej w oœrodkowym
uk³adzie nerwowym
Zmys³y chemiczne: wêch i smak
Neurony receptorowe wêchu
Drogi wêchowe
Smak
Drogi smakowe
211
211
214
219
Seksja J –
J1
J2
J3
J4
222
231
231
234
238
242
Sekcja K –
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
Funkcje ruchowe: miêœnie i kora mózgu
Miêœnie szkieletowe i sprzê¿enie elektromechaniczne
Jednostki motoryczne i pola motoryczne
Podstawowe odruchy rdzeniowe
Funkcje ruchowe rdzenia krêgowego
Odruchy posturalne pnia mózgowia
Korowe sterowanie ruchami dowolnymi
Zaburzenia ruchowe
245
245
252
258
267
274
281
290
Sekcja L –
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Mó¿d¿ek i j¹dra podstawne
Budowa anatomiczna mó¿d¿ku
Po³¹czenia neuronalne w korze mó¿d¿ku
Funkcjonalny podzia³ mó¿d¿ku
Funkcje mó¿d¿ku
Budowa anatomiczna j¹der podstawnych
Funkcje j¹der podstawnych
Kontrola ruchów oczu
295
295
300
304
310
315
320
325
Sekcja M –
M1
M2
M3
M4
Neuroendokrynologia i czynnoœci autonomiczne
Budowa anatomiczna i po³¹czenia podwzgórza
Funkcje tylnego p³ata przysadki
Neurohormonalna kontrola metabolizmu i wzrostu
Neurohormonalna kontrola rozmna¿ania
335
335
340
345
356
VI
M5
M6
M7
Miêsieñ g³adki i miêsieñ sercowy
Funkcje autonomicznego uk³adu nerwowego
Oœrodkowa kontrola czynnoœci autonomicznych
362
368
376
Sekcja N –
N1
N2
N3
N4
Rozproszone przekaŸnictwo aminergiczne
PrzekaŸnictwo dopaminergiczne
PrzekaŸnictwo noradrenergiczne
PrzekaŸnictwo serotoninergiczne
PrzekaŸnictwo acetylocholinergiczne
385
385
390
395
398
Sekcja O –
O1
O2
O3
O4
Mózg a zachowanie
Motywacja
Kontrola pobierania pokarmu
Zegary biologiczne mózgu
Sen
403
403
409
416
420
Sekcja P –
P1
P2
P3
Neurobiologia rozwojowa
Wczesne kszta³towanie siê uk³adu nerwowego
Wyznaczanie fenotypu komórkowego
Rozwój kory mózgu
429
429
437
443
Spis treœci
Spis treœci
P4 Odnajdywanie drogi przez wzrastaj¹ce aksony
P5 Synaptogeneza i plastycznoϾ rozwojowa
P6 Czynniki neurotroficzne
P7 Zró¿nicowanie p³ciowe mózgu
Sekcja Q – Uczenie siê i pamiêæ
Q1 Rodzaje uczenia siê
Q2 Uczenie siê proceduralne u bezkrêgowców
Q3 Anatomiczne pod³o¿e pamiêci u ssaków
Q4 Uczenie siê z udzia³em hipokampa
Q5 Uczenie siê zadañ ruchowych w mó¿d¿ku
Sekcja R – Zagadnienia neuropatologii
R1 Udary i toksycznoϾ pobudzeniowa
R2 Padaczka
R3 Choroba Parkinsona
R4 Choroba Alzheimera
Literatura uzupe³niaj¹ca
Indeks
VII
449
455
461
468
473
473
480
485
494
505
509
509
514
520
526
537
541
Spis treœci
VII
Download