RENESANS Najwcześniej Odrodzenie rozpoczęlo się B. we

advertisement
RENESANS
1. Najwcześniej Odrodzenie rozpoczęlo
się
B. we Włoszech
2. za twórcę terminu renesans uchodzi
c. Georgio Vasari
3. słynne twierdzenie Terencjusza: Homo sum et
nihil humani alienuj a me esset puto” symbolicznie
patronowało epoce
b. odrodzenia
4. autorami dzieł Książę i 6 ksiąg o Rzeczypospolitej
byli odpowiednio
c. Nicolo Machiavelli i Jean Bodin
5. zachłanność ludzka jest bezgraniczna gdyż z
samej natury człowiek rodzi sie z pragnieniem
wszystkiego,, los zaś pozwala mu posiąść
niewiele”. To twierdzenie łaczysz z osobą
b. Niccola Machiavellego
a. Giovanni Botero
13. przeciwnikami celibatu byli
a. Marcin Luter
b. Jan Kalwin
c. Ulrich Zwingli
14. postulaty przywrócenia czystości obyczajów ,
rezygnacji z rozpasanej konsumpcji I pijaństwa
oraz wezwanie do sojuszu miast I rycerstwa
niemieckiego odnajdziemy w wystąpieniach
b. Ulricha von Huttena
15. wskaz wydarzenie któr e miało miejsce
najwcześniej
a. ogłoszenie przez Lutra 95 tez
16. teza ze jedynym źródłem wiary jest Pismo św.
Pojawia się
a. Marcina Lutra
b. Ulricha Zwingliego
c. Erazma z Rotterdamu
24. o Morusowskiej wizji utopijnego państwa
można powiedzieć że
b. zakładała powszechny (z niewielkimi wyjątkami)
obowiązek pracy
25. Erazm z Rotterdamu był zwolennikiem
c. republikańskiej formy rządów
26. utopijna koncepcja Franicszka Bacona
a. zostala przedstawiona w dziele Nowa Atlantyda
c. opierała się na założeniu o konieczności istnienia
monarchicznej formy rządów
27. o idei irenizmu powiedziec można że
b. miała na celu obronę pokoju religijnego
28. konstruując swą wizję państwa Tomasz
Campanella opowiedział sięga
a. zniesieniem własności prywatnej
b. powszechnym obowiązkiem pracy
29. najradykalniejszym działaczem reformacji(w
zakresie programu społ.- Polit.) spośród niżej
wymienionych był
a. Tomasz Munzer
6. krytyka chrześcijaństwa jako Religi promującej
bierność pojawia się w doktrynie
a. N. Machiavellego
17. postulat wprowadzenia języka narodowego do
nabożeństw występuje w poglądach
a. U. Zwingliego
b. Jana Ostroroga
7. wskaż właściwie oznaczone przyporządkowanie
pojęcia i znaczenie
b. fortuna- los
c. virtu – męstwo
18. odrzucenie monarchii i demokracji idące w
parze z pochwała republiki arystokratycznej
odnajdziemy w doktrynie
b. Jana Kalwina
8. występująca u N. Machiavellego pochwała
republiki mieszanej jest odwołaniem się do
poglądów
c. Polibiusza
19. postulat zniesienia własności prywatnej
pojawia się w doktrynie
c. Tomasza Campanelli i Tomasza Morusa
32. konsystorz to
b. organ kontrolny w kościele kalwińskim
20. mianem republiki kapłańskiej określa się model
przedstawiony przez
c. T. Campanelli
33. Bracia Polscy powstali w następstwie rozłamu
w Kościele
c. kalwińskim
21. Nowa Atlantyda i Państwo Słońca to
odpowiednio dzieła
b. Franciszka BACONA I T. Campanelli
34. wskaż właściwe przyporządkowanie
b. Erazm z Rotterdamu- Pochwała głupoty
9. podstawa oceny działalności Polit. powinna być
zdaniem Machiavellego
b. skuteczność
10. władza księcia nowego typu (il principe nuovo)
o którym pisał Machiaveli
b. miała doprowadzić do zjednoczenia Włoch
11. zwolennikiem tezy o dominującej roli losu w
życiu człowieka był
c. Francesco Guiccardini
12. przekonanie ze religia jest podstawa i
podpora państwa oraz teza o konieczności
każdoczesnego uzgadniania postępowania władcy
z dogmatami wiary pojawiają się u
22. godności filarchów i protofilarchów pojawiają
się w koncepcji państwa przedstawionego przez
a.
Tomasza Morusa
23. termin utopia
b. pojawił się po raz pierwszy w epoce Renesansu
c. wprowadzony został przez T. Morusa
30. do zwolenników tolerancji religijnej zaliczymy
a. T. Morusa
c. Jeana Bodina
31. Genewa stanowiła wzorcowy ośrodek
a. Kalwinizmu
35. pierwszym autorem który uznał suwerenność
za immanentną cechę państwa był
b. Jean Bodin
36. „rzeczpospolita jest prawym rządzeniem wielu
gospodarstwami rodzinnymi i tym co jest im
wspólne z władzą suwerenna” autor to
c. Jean Bodin
37. zwolennikiem mieszanej formy rządów był
b. James Harrington
c. Niccolo Machiavelli
38. o Bodinusie powiedzieć można że
a. odrzucał teorię zakładająca niezmienna wartość
szlachetnych metali
b. rodzinę uznawał za fundament państwa
c. ograniczał monarchę uznając jego podległość
prawom fundamentalnym
39. kryterium sprawiedliwości prawa wedle
Bodinusa była jego zgodność z
b. prawem boskim
c. prawem naturalnym
40. pierwszym znamieniem suwerenności
(zasadniczą kompetencją suwerena) jest zdaniem
J.Bodina
c. stanowienie prawa
41. J.Bodin
b. uznawał że suwerenność jest niepodzielna i jako
taka może należeć wyłącznie do 1 podmiotu
42. wskaż właściwe zestawienia cech władzy
suwerennej w ujęciu J. Bodina
a. ciągłość i niepodzielność
b. niezbywalność i niezależność
c. nieograniczoność i bezwarunkowość
43. Gerhard Gerhards (1469-1536) określany
mianem papieża humanistów, pacyfista, głosiciel
irenizmu, znany jest powszechnie jako
c. Erazm z Rotterdamu
44. postulat zniesienia własności prywatnej
pojawia się w utopijnych koncepcjach
a. T. Morusa
c. T. Campanelli
45. w Utopii T. Campanelli Wielki Metafizyk kieruje
panstwem przy pomocy 3 współrządców. Ich
tytuły: PON, SIN, MOR, oznaczją odpowiednio
b. MOC, MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ
46. Monarcha, Senat i Dom Salomona to organy
które występują w koncepcji państwa
przedstawionej przez
c. Franciszka Bacona
47. idea wojny sprawiedliwej pojawia się w
doktrynach
a. Stanisława ze Skarbimierza i Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
b. Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza
48. projekt reformy państwa polskiego autorstwa
Jana Ostroroga obejmował m.in. postulaty
b. opodatkowania duchowieństwa i rezygnacji z
praktyki obediencji
c. upowszechnienie języka polskiego jako
urzędowego(m.in. w zakresie czynności prawnych i
kazań kościelnych)
49. o Janie Ostrorogu powiedzieć można że
b. opowiadał się za współpracą króla ze średnią
szlachtą
50. zdaniem Kallimacha silny monarcha powinien
wspierać się na
c. mieszczaństwie
51. autorem dzieła O wojnach sprawiedliwych i
ekspertem prawnym w sporze między Polską a
Krzyżakami był
c. Stanisław ze Skarbimierza
52. wskaż to zestawienie które obejmuje poglądy
wspólne Kallimachowi i Ostrorogowi
a. konieczność uniezależnienia polskiego
monarchy od papieża
53. postulat wykorzystania prawa rzymskiego jako
podstawowy unifikacji i kodyfikacji polskiego
prawa występuje u
b. Jana Ostroroga
b. A. Frycza Modrzewskiego
54. kto jest autorem: „bądź panem w królestwie
swem i papieżowi nie dopuszczaj”, „Broń statutów
nowych, a co władzę królewską tłumią w niwecz
obracaj”
c. Filip Kallimach
55. o A. Fryczu Modrzewskim można powiedzieć
ze był zwolennikiem
a. wprowadzania instytucji poradnika
b. ograniczania roli sejmów
56. „ludzi znanych cnoty i wsławionych wielkimi
wobec Rzeczpospolitej zasługami należy uważać za
szlachtę ,choćby pochodzili z nieszlacheckich
rodów”. Autor to:
c. A. Frycz Modrzewski
57. pochodzącą od A. F. Modrzewskiego def.
Rzeczpospolitej(„rzeczpospolita to zgromadzenie i
pospólność ludzka związana prawem łącząca
sąsiadów, a ku życiu dobremu i szcześliwemu
ustanowiona”) odwoluje się do wcześniejszych
ujęć
c. Arystotelesa i Cycerona
68. Bracia Polscy
b. opowiadali się za tolerancja religijna
c. określani byli mianem arian
58. A.F. Modrzewski był zwolennikiem monarchii
b. elekcyjnej i pośredniej
69. mianem „Sarmackich Aten” określano
b. AkademięRakowską
59. autorem Mów o karze za mężobójstwo w
których pojawia się postulat ujednolicenia
podstaw odpowiedzialności karno prawnej
wszystkich(bez względu na przynależność
stanową) mieszkańców Rzeczpospolitej był
c. A .F. Modrzewski
70. ostateczny kres ruchu ariańskiego w Polsce
nastąpił
a. w czasie panowania dynastii Wazów
b. w związku z oskarżeniami o współpracę ze
Szwedami
60. wskaż autora który zakładał istnienie
następujących prawnych warunków
obowiązywania zwyczaju: przyzwolenie ludu,
racjonalność zwyczaju, odpowiednio długi czas
trwania(co najmniej 10 lat), faktyczne jego
stosowanie
c. Jakub Przyłuski
61. przekonanie ze Polska to pięciokąt składający
się z: ołtarza, króla, kapłana, Kościoła i wiary
znajdziemy w doktrynie
a. Stanisława Orzechowskiego
62. o Piotrze Skardze można powiedziec ze był
a. zwolennikiem wzmocnienia pozycji króla
c. zwolennikiem unii Kościoła katolickiego i
prawosławia
63. zdaniem Jana Zamoyskiego ustrój
Rzeczpospolitej szlacheckiej wyraźnie nawiązuje
do rozwiązań obowiązujących w
c. renesansowej Italii
64. zdaniem S. Orzechowskiego
b. król Polski podlega papieżowi i prymasowi
65. wskaż to wydarzenie które nastąpiło
najwcześniej
b. początek reformacji
66. powstanie i rozwój słynnej Akademii
Rakowskiej łaczysz z
a. działalnoscią Braci Polskich
67. wskaż prawidłowe zestawienia obejmujące
monarchę i współpracującego z nim myśliciela
b. Kazimierz Jaggielończyk- Kallimach
71. autorem Kazań sejmowych, rektorem Akademii
Wileńskiej i kaznodzieją Zygmunta III Wazy był
c. Piotr Skarga
72. pary obejmujące myślicieli należących do stanu
duchownego
b. Stanisław Orzechowski i A.F,Modrzewski
c. Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj
73. do myślicieli polskiego renesansu zaliczysz
a. Jakuba Przyłuskiego
74. Szymon Budny, Faust Socyn i Stanisław
Przypkowski to
c. przedstawiciele Braci Polskich
75. „Polskim Makiawelem” nazywano
b. Krzysztofa Warszewickiego
76. do ideologów rewolucji angielskiej zaliczysz
c. Jamesa Harringtona i Gerrarda Winstanleya
77. “zwany trybunem ludu szlacheckiego wyrażał
poglądy polit. gloryfikujące stan szlachecki i
uzasadniające jego dominującą pozycję w
państwie”. Wskaż autora do którego odnosi się ta
opinia
c. Jan Zamoyski
78. Samuel Pufendorf
a. uznawał ze własność jest podstawowym
prawem natury
b. zakładał istnienie dominacji prawa natury nad
prawem stanowionym
c. uważał ze człowiek z natury ma skłonność do
życia społecznego oraz instynkt samozachowawczy
79. James Harrington
a. przyjmowal ze o istocie ustroju decyduja
stosunki własnościowe w rolnictwie
80. zwolennikiem patriarchalnej koncepcji
państwa był
a. Robert Filmer
81. z obozem independeckim był związany
a. John Milton
b. Edmund Burke
82. Diggerzy
a. to przedstawiciele radykalnego nutru rewolucji
angielskiej
b. odrzucali stosowanie przemocy i opowiadali się
przeciwko odbieraniu komukolwiek własności
83. republika komunistyczna w której naleząca do
ogólu ziemia znajdowalaby się w rekach drobnych
dzierżycieli, to ideał ustrojowy
a. Gerarda Winstanleya
84. Gerard Winstanley
a. byl zwolennikiem rewolucji
b. uważał ze sam człowiek może dostąpić
wewnętrznej iluminacji, a zatem duchowni sa
zbedni
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards