Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki - um

advertisement
Załącznik
do Uchwały Nr XV/72/07
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
PLAN
ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY MOŃKI
na lata 2007 - 2013
Wykonał: mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Mońki, wrzesień 2007
1
Spis treści:
Wprowadzenie ...................................................................................................................... 3
I.
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. ....................................................... 4
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza Gminy Mońki. ........................................... 5
2.1
Położenie, powierzchnia, ludność. ......................................................................... 5
2.2
Środowisko przyrodnicze. ...................................................................................... 7
2.3
Środowisko kulturowe ...........................................................................................17
2.4
Zagospodarowanie przestrzenne ..........................................................................19
2.4.1
Uwarunkowania ochrony środowiska ............................................................19
2.4.2
Infrastruktura techniczna ...............................................................................21
2.4.3
Własność nieruchomości ...............................................................................29
2.4.4
Stan obiektów dziedzictwa kulturowego. .......................................................30
2.4.5
Identyfikacja problemów. ...............................................................................31
2.5
Gospodarka. .........................................................................................................32
2.5.1
Struktura podstawowych branż .....................................................................32
2.5.2
Rolnictwo ......................................................................................................32
2.5.3
Gospodarka leśna. ........................................................................................37
2.5.4.
Działalność gospodarcza...............................................................................38
2.5.5.
Handel wewnętrzny .......................................................................................41
2.5.6.
Turystyka ......................................................................................................41
2.5.7.
Identyfikacja problemów. ...............................................................................42
2.6.
Sfera społeczna ....................................................................................................43
2.6.1. Demografia Gminy Mońki .......................................................................................43
2.6.2
Warunki i jakość życia mieszkańców. ............................................................52
2.6.3
Grupy społeczne wymagające wsparcia ........................................................58
2.6.4
Rynek pracy ..................................................................................................60
2.6.5
Identyfikacja problemów. ...............................................................................60
III
Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie Gminy Mońki. ..........................61
3.1
Kierunki rozwoju Gminy Mońki. .............................................................................61
3.2
System komunikacji i infrastruktura techniczna .....................................................63
3.3
Infrastruktura społeczna. .......................................................................................66
3.4
Lista zadań do zrealizowania ................................................................................66
IV
Realizacja projektów na terenie Gminy Mońki w latach 2007 – 2013. .......................67
V
Powiązanie projektów z innymi działaniami. .................................................................68
5.1. Z działaniami realizowanymi na terenie województwa podlaskiego............................68
5.2. Z działaniami realizowanymi na terenie Powiatu Monieckiego. ..................................70
5.3. Z działaniami realizowanymi na terenie Gminy Mońki. ...............................................70
VI
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego. ...................................73
VII
Plan finansowy na lata 2007 – 2013. ........................................................................75
II
System wdrażania. .......................................................................................................76
IX
Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. ........................................76
9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego .....................................................76
9.2.
Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego............................................................77
9.3.
Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi ..........................................................................................77
2
Wprowadzenie
Skuteczność w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
uzależniona jest od określenia jasnych celów i kierunków rozwoju społeczności lokalnej,
Muszą być one konsekwentnie realizowane bez względu na kadencyjność władz oraz
zmieniające się układy polityczne, a ich realizacja powinna rozwiązywać najistotniejsze
problemy lokalne mające wpływ na wszechstronny i zrównoważony rozwój gminy z
korzyścią dla wszystkich jej mieszkańców. Wyznaczone cele i kierunki rozwoju muszą być
zbieżne z celami i kierunkami przyjętymi dla całego kraju i regionu.
Skończył się okres programowania 2004 – 2006 . Polska przygotowuje się do
okresu programowania 2007 – 2013. Na szczeblu krajowym zostały opracowane nowe
dokumenty strategiczne:
1. „Strategia rozwoju kraju na lata 2007 – 2015”
2. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy
i zatrudnienie”
3. „Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”.
4. „Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2011 – 2014”
Opracowywane są nowe programy operacyjne na lata 2007 - 2013, w ramach których będą
przekazywane środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Również Samorząd Województwa Podlaskiego przygotowuje się do nowego okresu
programowania. Opracowana została „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020”. Opracowywany jest „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013”, do którego samorządy będą aplikowały wnioski o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych realizowanych na terenie gmin.
Ta sytuacja mobilizuje samorządy do opracowywania lub uaktualniania swoich
dokumentów programowych określających cele, kierunki oraz zadania, które będą
zrealizowane w nowym okresie programowania. Muszą być one spójne z dokumentami
regionalnymi i krajowymi oraz uwzględniać aktualną oraz prognozowaną sytuację społeczno
– gospodarczą gminy.
Takim dokumentem jest „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 – 2013”.
3
I.
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 – 2013” swoim zakresem
obejmuje cały obszar administracyjny gminy: miasta i terenów wiejskich. Tematycznie
dotyczy on wszystkich sfer życia mieszkańców. Zostały w nim:

wskazane kierunki rozwoju gminy,

zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na rozwój gminy i życie
mieszkańców,

określone zadania, które należy zrealizować aby te problemy rozwiązać.
Plan został opracowany w oparciu o szereg dokumentów strategicznych
opracowanych przez gminę:
1.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2004 – 2006, (opr. 2004 r.)
2.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Moniek (2003),
3.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mońki.
4.
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Mońki (opr. 2004 r.),
5.
Gminny Program Gospodarki Odpadami Gminy Mońki (opr. 2004 r.),
6.
Koncepcja kompleksowego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Mońki (opr. 2003 r.).
Plan poddany był szerokim konsultacją społecznym. Wszystkie problemy, nurtujące
na co dzień gminę i jej mieszkańców, oraz sposoby ich rozwiązywania były szczegółowo
omawiane i dyskutowane na sesjach Rady Miejskiej oraz na zebraniach wiejskich
organizowanych we wszystkich Sołectwach gminy.
W Planie Rozwoju Lokalnego wskazane zostały zadania, które powinno się
zrealizować w okresie 2007 – 2013 korzystając z dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z
innych dostępnych funduszy. Z uwagi na koszty realizacji tych zadań oraz możliwości
finansowe gminy, została ułożona lista realizacyjna zadań wg kryterium ważności
wynikającego z wpływu zadania na rozwój gminy i na warunki życia jej mieszkańców oraz
uwzględniająca okres realizacji. Lista ta obejmuje zadania :

z ochrony środowiska:
-
gospodarki wodno - ściekową,
-
gospodarki odpadami,

poprawiające układ komunikacyjny gminy,

stymulujące rozwój gospodarczy i społeczny gminy.
4
II.
Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza Gminy
Mońki.
2.1
Położenie, powierzchnia, ludność.
Mapa nr 1
Położenie Gminy Mońki w województwie podlaskim
5
Gmina Mońki leży w centralnej części województwa podlaskiego w Podregionie
Białostocko - Suwalskim. Razem z miastem Mońki administracyjnie obejmuje obszar o
powierzchni 162 km2. Sąsiaduje z gminami: Knyszyn, Krypno, Jaświły, Goniądz oraz
Trzcianne, które razem z Gminą Jasionówka tworzą powiat moniecki.
Sieć osadniczą gminy tworzy miasto oraz 42 wsie, wchodzące w skład 41 sołectw.
Tabela nr 1.
Sieć osadnicza Gminy Mońki
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Nazwa miejscowości
miasto Mońki
Boguszewo
Ciesze
Czekołdy
Dudki
Dudki Kolonia
Dzieżki
Dziękonie
Hornostaje Osada
Hornostaje Wieś
Jaski
Kiślak
Koleśniki
Kołodzież
Konopczyn
Kosiorki
Kropiwnica
Krzeczkowo
Kuczyn
Kulesze
Lewonie
Łupichy
Magnusze
Masie
Mejły
Moniuszeczki
Oliszki
Ołdaki
Potoczyzna
Przytulanka
Pyzy
Rybaki
Rusaki
Sikory
Sobieski
Świerzbienie
Waśki
Wojszki
Zalesie
Zblutowo
Znoski
Zyburty
Żodzie
Liczba mieszkańców
10.435
306
119
42
172
64
141
174
99
209
115
96
45
310
67
120
162
245
110
334
154
40
76
120
73
89
27
48
233
367
34
150
37
140
97
133
53
42
90
121
51
19
180
6
Obszar gminy na koniec 2006 roku zamieszkiwało 15 560 osób, z czego 10.435
osób mieszkało na terenie miasta. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 97 osób / km2
(1362 w mieście i 33 na wsi) i była wyższa od średniej gęstości zaludnienia w powiecie
monieckim wynoszącej 32 osoby / km2 (437 w mieście i 27 na wsi) oraz od średniej gęstości
zaludnienia w województwie podlaskim wynoszącej 60 osób / km2 (777 w mieście,26 na wsi).
Największą miejscowością jest miasto Mońki, w którym mają swoją siedzibę
władze gminne i powiatowe. Miasto pełni funkcję ponadlokalnego ośrodka usługowego,
przemysłowego i kulturalnego. Są w nim zlokalizowane są usługi w zakresie szkolnictwa
podstawowego, średniego oraz wyższego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji,
obsługi finansowej, ubezpieczeń i innych, z których korzystają mieszkańcy gminy oraz
całego powiatu. W mieście też zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe
funkcjonujące na terenie powiatu monieckiego.
2.2
Środowisko przyrodnicze.
a) Obszar, użytkowanie gruntów
Tabela nr 2.
Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Mońki
lata
2000
Przeznaczenie
gruntów
1. użytki
rolne, w tym:
- grunty orne
- Sady
- Łąki
- Pastwiska
2. lasy i
grunty leśne
3. Grunty
pozostałe
4.Powierzchnia całkowita
2001
2002
2003
2004
2005
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
12752
78,93
12752
78,93
13061
80,84
13103
81,10
13075
80,93
13084
80,99
8962
32
2189
1569
55,47
0,20
13,55
9,71
8962
32
2189
1569
55,47
0,20
13,55
9,71
9032
23
2575
1431
55,90
0,14
15,94
8,86
9070
25
2578
1430
56,14
0,15
15,96
8,85
9133
25
2560
1357
56,53
0,15
15,85
8,40
9141
20
2577
1366
56,58
0,12
15,95
8,46
2035
12,60
2035
12,60
2035
12,60
1989
12,31
1991
12,32
1986
12,29
1369
8,47
1369
8,47
1060
6,56
1064
6,59
1090
6,75
1086
6,72
16156
100
16156
100
16156
100
16156
100,00
16156
100,00
16156
100,00
Dane: US Białystok
Całkowita powierzchnia Gminy Mońki, w skład której wchodzą tereny wiejskie oraz
miasto Mońki, wynosi 16.156 ha. Wg danych GUS na koniec roku 2006:

użytki rolne ogółem zajmowały 13.084 ha – 80,99 % powierzchni gminy, w tym:
- grunty orne - 9.141ha,
- łąki – 2.557 ha,
- pastwiska – 1.366 ha,
- sady - 20 ha,

lasy zajmowały 1.986 ha – 12,29 % powierzchni gminy,

grunty pozostałe ( tereny zurbanizowane, nieużytki, drogi, tereny kolejowe, wody itp. )
zajmowały 1.086 ha – 6,72 % powierzchni gminy.
7
Porównując ze sobą dane tabeli nr 2, widoczny jest wzrost powierzchni użytków
rolnych o 332 ha związany z zagospodarowaniem nieużytków wchodzących w skład gruntów
pozostałych oraz zmianą zagospodarowania części powierzchni gruntów leśnych na cele
rolnicze. Związane to jest ściśle z rozwojem produkcji rolnej, w tym hodowli bydła
mlecznego, oraz
z wejściem Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem dopłat
bezpośrednich. O ile zjawisko zagospodarowywania nieużytków jest zjawiskiem korzystnym,
o tyle zmniejszanie się powierzchni lasów negatywnie wpływa na stan środowiska
naturalnego oraz warunki zamieszkiwania na terenie gminy.
Tereny wiejskie
Tabela nr 3.
Użytkowanie gruntów na terenach wiejskich Gminy Mońki
lata
2000
Przeznaczenie
gruntów
1. użytki
rolne, w tym:
- grunty orne
- Sady
- Łąki
- Pastwiska
2. lasy i
grunty leśne
3. Grunty
pozostałe
4.Powierzchnia całkowita
2001
2002
2003
2004
2005
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
12407
80,62
12408
80,62
12666
82,30
12703
82,54
12675
82,36
12683
82,41
8705
29
2138
1535
56,56
0,19
13,89
9,97
8706
29
2138
1535
56,57
0,19
13,89
9,97
8772
23
2466
1405
57,00
0,15
16,02
9,13
8808
22
2469
1404
57,23
0,14
16,04
9,12
8854
22
2470
1329
57,53
0,14
16,05
8,64
8858
20
2468
1337
57,56
0,13
16,04
8,69
1910
12,41
1910
12,41
1910
12,41
1885
12,25
1887
12,26
1882
12,23
1073
6,97
1072
6,97
814
5,29
802
5,21
828
5,38
825
5,36
15390
100,00
15390
100,00
15390
100,00
15390
100,00
15390
100,00
15390
100,00
Dane: US Białystok
Tereny wiejskie Gminy Mońki mają charakter typowo rolniczy. Ich całkowita
powierzchnia wynosi 15.390 ha – 95,3 % powierzchni gminy. Wg danych GUS w 2006 r.
użytkowanie gruntów było następujące:

użytki rolne ogółem zajmowały 12.683 ha – co stanowi 82,41 % powierzchni terenów
wiejskich gminy, w tym:
- grunty orne przypada 8.858 ha,
- łąki 2.468 ha,
- pastwiska 1.337 ha,
- sady 20 ha,

na lasy przypadało 1.882 ha – 12,23 % powierzchni terenów wiejskich gminy,

grunty pozostałe ( tereny zurbanizowane, nieużytki, drogi, tereny kolejowe, wody itp. )
zajmowały 825 ha – 5,36 % powierzchni terenów wiejskich gminy.
Trend do rolniczego wykorzystania nieużytków oraz zmniejszania się gruntów
leśnych na terenie wiejskim Gminy Mońki potwierdzają dane tabeli nr 3. W roku 2006
8
powierzchnia użytków rolnych zwiększyła się w stosunku do roku 2000 o 276 ha.
Powierzchnia gruntów leśnych zmniejszyła się o 28 ha.
Tereny miejskie
Miasto Mońki zajmuje obszar 766ha - 4,74% powierzchni gminy, z tego wg danych GUS w
2006 r.:

użytki rolne ogółem zajmowały powierzchnię 401 ha – 52,35 % powierzchni całkowitej
miasta, w tym na:
- grunty orne przypada 283ha,
- łąki 89 ha,
- pastwiska 29 ha,
- sady 0 ha,


lasy zajmowały powierzchnię 104 ha – 13,58 % powierzchni całkowitej miasta,
grunty pozostałe ( tereny zurbanizowane, nieużytki, drogi, tereny kolejowe, wody itp. )
zajmowały powierzchnie 261 ha – 34,07 % powierzchni całkowitej miasta.
Tabela nr 4.
Użytkowanie gruntów na terenie miasta Mońki
lata
2000
Przeznaczenie gruntów
1. użytki rolne, w tym:
- grunty orne
- Sady
- Łąki
- Pastwiska
2. lasy i grunty leśne
3. Grunty pozostałe
4.Powierzch-nia całkowita
2001
2002
2003
2004
2005
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
345
257
3
51
34
125
296
766
45,04
33,55
0,39
6,66
4,44
16,32
38,64
100,00
344
256
3
51
34
125
297
766
44,91
33,42
0,39
6,66
4,44
16,32
38,77
100,00
395
260
0
108
26
125
246
766
51,57
1,61
0,00
0,67
0,16
0,77
1,52
4,74
400
262
0
108
26
125
246
766
52,22
34,20
0,00
14,10
3,39
16,32
32,11
100,00
400
279
0
108
26
125
246
766
52,22
36,42
0,00
14,10
3,39
16,32
32,11
100,00
401
283
0
89
29
104
261
766
52,35
36,95
0,00
11,62
3,79
13,58
34,07
100,00
Dane: US Białystok
Również na terenie miasta widoczny jest wzrost w latach 2000 – 2003 użytków
rolnych. Od roku 2003 ich powierzchnia nie zmienia się i wynosi 52,35 % powierzchni
miasta. W tym okresie nastąpiło zmniejszenie się powierzchni lasów o 21 ha oraz gruntów
pozostałych, głównie nieużytków, o 35 ha. W roku 2005 nastąpiło zwiększenie gruntów
pozostałych z 246 ha w roku 2004 na 261 ha. Związane to było z przeznaczeniem 15 ha
gruntów rolnych na pod budownictwo mieszkaniowe oraz ulice gminne. Grunty pozostałe w
2005 r. zajmowały 34,07 % całkowitej powierzchni miasta.
9
b) klimat
Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice i regiony rolniczo – klimatyczne wg
Gumińskiego, obszar Gminy Mońki poza skrawkiem obszaru zachodniej części gminy
(Kraina Kotliny Biebrzańskiej) zalicza się do Krainy Wysoczyzn Północno Podlaskich.
Tutejszy klimat ma wiele cech niekorzystnych. Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60 w
roku, a dni z przymrozkami od 110 do 138. Temperatura średnia roczna waha się od 6,5 do
7,0 C. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80-87 dni w ciągu roku. Okres bez
przymrozków wynosi od 160 do 170 dni. Opady oscylują w przedziale 550-600 mm. Okres
wegetacji jest krótki i trwa 190-205 dni.
Rozkład opadów w czasie jest korzystny, gdyż na okres wegetacyjny przypada
ponad 70% ogólnej sumy opadów. Również częstotliwość opadów jest zadowalająca i
wynosi średnio 86 dni z opadem. Okresy deficytowe w wilgoć przypadają z reguły na miesiąc
maj lub czerwiec.
Klimat gminy cechuje krótki okres wegetacji (średnio 200 dni), długi okres zalegania
pokrywy śnieżnej (średnio 92 dni), późne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki,
maksimum opadów przypadające na okres letni oraz dominacja wiatrów z sektora
zachodniego. Obszar na kierunku Osowiec – Mońki – Knyszyn charakteryzuje się ponadto
dużą częstotliwością gradów. W sumie warunki klimatyczne są niekorzystne a pod względem
surowości porównywalne z pasem pogórzy.
c) geomorfologia i stosunki wodne.
W strukturze geomorfologicznej obszaru województwa białostockiego Wysoczyzna
Białostocka, w obrębie której prawie w całości leży Gmina Mońki charakteryzuje się
znacznym
wyniesieniem
nad poziom
morza (150-180 m.)
oraz występowaniem
równoleżnikowych, rytmicznie powtarzających się ciągów moren czołowych. Ukształtowanie
powierzchni Wysoczyzny jest zróżnicowane przestrzennie i znacznie urozmaicone. W
północnej części Wysoczyzny, do której zalicza się również obszar gminy występuje wiele
równoleżnikowych ciągów moren czołowych z tym, że zdecydowana większość
obszarów położona jest pomiędzy tymi strefami moren czołowych i charakteryzuje się
rzeźbą niskofalistą z licznymi, niewielkimi wzniesieniami i dość rozległymi, wyraźnie
zaznaczonymi dolinami rzecznymi.
Odnosząc powyższe do obszaru Gminy Mońki, należy stwierdzić, że jej
dominująca część to urozmaicona morfologicznie wysoczyzna polodowcowa z licznymi
formami marginalnymi powstałymi podczas deglacjacji stadiału północno-mazowieckiego
zlodowacenia środkowo-polskiego.
Obszar wysoczyznowy gminy położony jest głównie na wysokości 130-170 m. n.p.m.
Najwyższe wzniesienie znajduje się ok. 0,5 km na N od Kolonii Świerzbienia 201,3 m.
10
n.p.m. zaś teren najniżej położony (użytki zielone) znajduje się pomiędzy wsiami
Wilamówka i Kulesze 101,1 m. n.p.m. Najbardziej charakterystycznymi formami
wysoczyzny są liczne wzgórza kremowe powstałe w niecce końcowej lądolodu. Miedzy
kemami występują płaty osadów wodnolodowcowych, które wypełniają doliny odpływu
wód lodowcowych z wytapianych brył martwego lodu. W rejonie miejscowości Hornostaje
występuje płat osadów zastoiskowych powstałych w lokalnym zastoisku z okresu recesji
lądolodu.
Powierzchnia osadów wodnolodowcowych opada w kierunku południowo-wschodnim
do rozległego obniżenia niecki końcowej, w środku której w XVI wieku piętrząc wody rzeki
Nereśl utworzono jezioro Zygmunta Augusta.
We wschodniej części obszaru gminy dominującym elementem rzeźby terenu jest
dolina rzeki Nereśl.
Fragment obszaru zachodniej części gminy zaliczany do Kotliny Biebrzańskiej
charakteryzuje się płasko-równinną rzeźbą terenu i obejmuje głównie taras nadzalewowy
Biebrzy przykryty piaskami eolicznymi i wydmami, skrawki tarasu zalewowego oraz część
równin torfowych wypełniających rozległe obniżenia Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten
wyniesiony jest ca 110 m. n.p.m.
Niskofalista rzeźba terenów wysoczyznowych Gminy Mońki stanowi korzystny
element środowiska przyrodniczego dla rozwoju i funkcjonowania rolnictwa. Średni wskaźnik
bonitacji rzeźby terenu w skali 10 punktowej IUNG wynosi 7,9 pkt. (średni wskaźnik dla
województwa 7,7 pkt.).
Współczesne procesy geomorfologiczne na obszarze gminy nie powodują istotnych
zmian w rzeźbie terenu - zmiany powodowane erozją wodną są znikome i nie wpływają na
istotne zmiany w konfiguracji terenu, jedynie niewielkie zmiany w jej krajobrazie
powodowane są charakterystyczną powierzchniową eksploatacją zasobów geologicznych.
Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Mońki należy do dorzecza Wisły 76% leży w obrębie zlewni rzeki Narwi, a 24% w zlewni Biebrzy. Sieć wodna na obszarze gminy
jest słabo rozwinięta. Łączna powierzchnia wód otwartych wynosi 83 ha, co stanowi 0,5%
obszaru gminy (śr. woj. 1,0%). Głównym elementem sieci hydrograficznej jest rzeka Nereśl.
Płynie z północy na południe (ogólny kierunek) przecinając obszar wschodniej części gminy.
Głównymi dopływami rzeki Nereśli są: rzeka Wrzączka (Targonka) i Rumejka. Są to niewielkie
prawobrzeżne dopływy, które razem z rzeką Nereśl odwadniają cała wschodnią część gminy.
Natomiast zachodnia część gminy odwadniana jest przez rzeczkę Kosówkę i Gołdę płynącą
przez fragment zachodniej części gminy położonej już w obrębie Kotliny Biebrzańskiej. Są to
cieki wodne odprowadzające wody do rzeki Biebrzy, położonej na zachód od Gminy Mońki.
Przez teren gminy przebiega wododział wód powierzchniowych III rzędu wyodrębniający obszar
zlewniowy rzeki Nereśl i rzeki Biebrzy.
11
Na obszarze gminy znajduje się także szereg zagłębień bezodpływowych
wypełnionych wodą. Głębokość zalegania zwierciadła wody w dolinach rzecznych i
zagłębieniach waha się w granicach 0,0 -1,0 m. a na obszarach wysoczyznowych do 5-8 m.,
stanowią one podstawowe źródło ujmowania wód w studniach kopanych. Wody tego poziomu
podlegają dużym wahaniom, zależne są od intensywności opadów i roztopów wiosennych.
Narażone są na zanieczyszczenia bakteriologiczne.
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują głównie w piaszczystożwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz w węglanowych utworach
kredowych. Wodonośność utworów kredowych jest słabo rozpoznana i nie pozwala na bliższe
ustosunkowanie się. Natomiast występowanie wód w utworach trzeciorzędowych ma ścisłe
powiązanie z piaszczystą serią oligocenu i miocenu o miąższości ca 50 m. Warstwa
wodonośna w tych utworach występuje na głębokości 120 - 250m. a wydajność studni
kształtuje się w granicach 40-50 m3/h przy depresji 10-15 m. Warunki hydrogeologiczne w
utworach czwartorzędowych na obszarze gminy są skomplikowane i niezbyt korzystne z uwagi
na dominacje glin. Tym niemniej utwory czwartorzędowe stanowią główne źródło ujmowania
wód podziemnych dla celów użytkowych na obszarze gminy. W obrębie tych utworów wyróżnia
się kilka poziomów wodonośnych charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i
zasięgiem przestrzennym. Wyróżniane poziomy wodonośne to:

poziom wodonośny spągowy (najniższy),

międzymorenowy poziom wodonośny - II b i II a,

przypowierzchniowy poziom wodonośny.
Wody z ujęć czwartorzędowych a w szczególności z poziomu wodonośnego
międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na terenie
gminy. Warstwy wodonośne tego poziomu tworzą naprzemianległe z glinami piaski i żwiry
znajdujące się na znacznych głębokościach. Gmina Mońki należy do obszarów o
ograniczonych, lokalnie dobrych zasobach wód podziemnych - jednostkowe zasoby wód
podziemnych w m3/ 24h /km2 wynoszą od 50 - 200 (do 2.318 l/ sek. /km2).
Zaopatrzenie ludności w dobrą wodę pitną powinno odbywać się na bazie ujęć wód z
poziomu międzymorenowego i spągowego, względnie w ujęć wód zalegających jeszcze głębiej
- oligocenu.
d) charakterystyka geologiczna
Pod względem tektonicznym obszar Gminy Mońki położony jest w obrębie
wyniesienia mazursko-podlaskiego wchodzącego w skład prekambryjskiej platformy
wschodnioeuropejskiej.
Na krystalicznym podłożu prekambru w miejscu usytuowania obszaru Gminy Mońki
w układzie pionowym idąc ku powierzchni ziemi zalegają następujące osady:
12

jury środkowej reprezentowane przez: iły, iłowce, mułowce, margle, wapienie muszlowe,

kredy dolnej reprezentowane przez: osady wapienno-margliste,

kredy górnej reprezentowane przez: wapienie piaszczysto-glaukonitowe z fosforytami,
piaski i mułowce kwarcowo glaukonitowe, wapienie z fauną i kredą piszącą

osady trzeciorzędowe reprezentowane głównie przez piaski oligoceńskie oraz mułki i iły,
które z kolei przykrywają utwory mioceńskie reprezentowane przez różnego rodzaju piaski i
mułki ilaste stanowiące podłoże utworów czwartorzędowych.
Utwory czwartorzędowe charakteryzują się znaczną miąższością 120 - 213 m i są
reprezentowane przez osady zlodowaceń począwszy od podlaskiego do środkowo - polskiego,
które przedzielają osady interglacjalne.
Osady zlodowacenia podlaskiego (najstarszego) reprezentowane są przez gliny
zwałowe zalegające w obniżeniach podłoża czwartorzędowego i nie tworzą ciągłego
poziomu. Przykrywają je recesyjne osady zastoiskowe i wodnolodowcowe, które z kolei
przykrywają osady glacjalne zlodowacenia południowopolskiego, reprezentowane przez gliny
zwałowe dwóch stadiałów -starszego i młodszego. Gliny zwałowe młodszego stadiału występują
prawie na całym obszarze gminy w towarzystwie osadów wodno-lodowcowych i
zastoiskowych.
W rejonie Gminy Mońki osady zlodowacenia południowopolskiego od środkowopolskiego są
rozdzielone poziomem osadów interglacjału mazowieckiego, który tworzą iły, mułki, piaski
jeziorne oraz torfy.
Głównym elementem w pokrywie czwartorzędowej są utwory zlodowacenia
środkowopolskiego. Powierzchnię obszaru Gminy Mońki budują osady stadiału
północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego reprezentowane przez osady
wodnolodowcowe z transgresji lądolodu, gliny zwałowe, osady lodowcowe, mułki, piaski i żwiry
kemów, osady stożków sandrowych oraz osady lokalnego zastoiska w rejonie miejscowości
Hornostaje.
Znaczne powierzchnie gminy zajmują pagóry kemowe zbudowane z piasków
drobnoziarnistych przeławicowanych mułkami oraz piaskami z wkładkami żwirów. Zbocza
pagórów kemowych często pokryte są warstwą gliny zwałowej lub piasków lodowcowych.
Miąższość osadów kemowych waha się w granicach 20 - 30 m.
Obszary stanowiące taras nadzalewowy w Kotlinie Biebrzańskiej zbudowane są
z piasków rzecznych pochodzących z okresu końca fazy pomorskiej zlodowacenia
północnopolskiego. W okresie holocenu powierzchnie tarasu nadzalewowego w wielu
miejscach pokryte zostały piaskami eolicznymi oraz wydmami (okolica wsi Kulesze). Utwory
holoceńskie w postaci torfów występują głównie w dolinie rzeki Biebrzy a także w dolinach
mniejszych cieków oraz w obniżeniach bezodpływowych na wysoczyźnie.
13
Występowanie surowców mineralnych na obszarze Gminy Mońki ściśle wiąże się z
utworami czwartorzędowymi. Występują one przeważnie w przypowierzchniowej warstwie
utworów czwartorzędowych i są eksploatowane metodą odkrywkową. Na terenie gminy
występują następujące surowce mineralne:
a) piaski ze żwirem: wzgórz kemowych, moren czołowych i stożków wodno-lodowcowych;
najbardziej rozpowszechnionym surowcem w obrębie gminy są piaski ze żwirem wzgórz,
natomiast pozostałe piaski ze żwirem eksploatowane są lokalnie, i tak ze wzgórz
morenowych w okolicy wsi Mejły i Masie oraz stożków sandrowych w dolinie Nereśli i
Wrzączki.
b) piaski - kemów, rzeczne, eoliczne i wodnolodowcowe; w obrębie gminy dominują piaski
akumulacji kemowej, piaski rzeczne i eoliczne (wydmowe) występują głownie w zachodniej
części gminy na tarasach nadzalewowych Biebrzy.
Na terenie Gminy Mońki zostały udokumentowane następujące złoża:
a) kruszyw naturalnych:

kruszywa naturalnego grubego „Mońki - Żodzie Kolona" o zasobach bilansowych w
174 tyś. m3 - zasoby złoża wyeksploatowane,

kruszywa naturalnego grubego „Mońki" o zasobach bilansowych 6.871.969 ton i
pozabilansowych 271.114,4 ton, zasoby złoża wyeksploatowane,

kruszywa naturalnego grubego „Mońki - Hornostaje" o zasobach bilansowych w - 620
tys. ton, stan zasobów na dzień 1 01.1991 r. wynosił 289 tys. ton, roczne wydobycie ca
57 tys. ton

kruszywa naturalnego piasków ze żwirem - grubym Sikory l i Sikory II o zasobach
bilansowych Sikory l - 75 tys. m3 i Sikory II o zasobach 53 tys. m3, łączne zasoby bilansowe
Sikory l i II wynoszą 128 tys. m3, złoże o zasobach przemysłowych – nieeksploatowane, stan
zasobów zarejestrowanych na dzień 1.01.1991 r - 246 tyś. Ton

piasków kwarcowych „Mońki - Żodzie" o zasobach udokumentowanych wynoszących
387 tys. m3, stan zasobów na dzień 1.01.1991 r - 380 tys. m3, roczne wydobycie 8.000 m3 dla
produkcji cegły wapienno-piaskowej.
b) utworów węglanowych o znaczeniu lokalnym:

Złoże Żodzie o pow. 17 ha i średniej miąższości 1,6 m gytii wapiennej, zasoby szacunkowe
272 tys. m3,

Złoże Kulesze o pow. 99 ha i średniej miąższości 0,97 m. gytii ilastej, zasoby szacunkowe
960 tys. m3,
Wydzielono również następujące obszary perspektywiczne występowania złóż
surowców mineralnych stałych:
14

Złoża kruszywa naturalnego piasków ze żwirem i piasków z domieszką żwiru w rejonie
wsi: Zblutowo, Koleśniki i Przytulanki, są to osady o dużej zmienności i mogą nadawać
się zarówno dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego jak i budownictwa drogowego

Złoża piasków położone w rejonie wsi: Kiślaki i Zalesie.
e) ogólna charakterystyka szaty roślinnej.
Według podziału Polski na regiony przyrodniczo-leśne lasy Gminy Mońki znajdują
się w Krainie Mazursko-Podlaskiej Dzielnicy Wysoczyzny Bielsko-Podlaskiej (Dzielnicy
Puszcz Podlaskich) charakteryzujących się występowaniem prawie wszystkich typów
siedliskowych lasu oraz bardzo zróżnicowanym drzewostanem. W podziale administracyjnym
lasów województwa podlaskiego, lasy należą do Nadleśnictwa Knyszyn z siedzibą w
Mońkach - obręb Mońki. Lasy państwowe, które zajmują 12,6% (2035 ha) ogólnej
powierzchni lasów występują w znacznym rozdrobnieniu na obszarze całej gminy. Lasy
prywatne stanowią 87,2% (1775 ha) ogólnej powierzchni lasów. Zajmują one 10,9% ogólnej
powierzchni obszaru gminy. Są znacznie rozdrobnione i występują na obszarze całej gminy,
zajmując głownie kulminacje form marginalnych - kemów i moren czołowych zbudowanych z
utworów piaszczysto-żwirowych. Większe kompleksy występują w obrębie Kotliny
Biebrzańskiej na pleistoceńskich tarasach nadzalewowych lub w postaci lasów olchowych
na tarasie zalewowym. Ponadto większe kompleksy leśne występują w okolicy wsi: Oliszki,
Jaski, Koleśniki, kol. Krzeczkowo, Przytulanka, Dziękonie i Zalesię. W układzie typów
siedliskowych lasów dominuje Bór Mieszany Świeży (BMśw) i Las Mieszany Świeży (KMśw)
oraz Ols (OL) w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych.
Na siedliskach boru mieszanego świeżego (BMśw) drzewostan tworzy głównie sosna z
niewielką domieszką brzozy i świerku. Na siedliskach lasowych występują głównie drzewostany
sosnowo – dębowo - świerkowe ze znaczną domieszką grabu, brzozy, osiki, lipy i innych.
W siedliskach olsowych występują głównie drzewostany olchowe z domieszką świerku,
osiki i brzozy. Dominująca klasą drzewostanu jest II klasa (21 - 40 lat) i III klasa wieku (41-60 lat).
Na terenie Gminy Mońki brak jest lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa
będących z Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwa
Knyszyn. Występują tylko lasy gospodarcze (II kategoria), których podstawową funkcją jest
produkcja surowca drzewnego na potrzeby własne gospodarstw wiejskich. Gospodarka leśna
prowadzona jest głównie w oparciu o uproszczone plany urządzania lasów poszczególnych
obrębów wsi.
f) ogólna charakterystyka fauny
Zgodnie z regionalizacją faunistyczną Kostrowickiego obszar, na którym położona
jest gmina przynależy do okręgu sarmackiego, podregionu wschodniego regionu
15
środkowoeuropejskiego. Okręg sarmacki jest najdalej na zachód wysuniętą częścią biomu
podtajgowego. Wyróżnia go występowanie 26 gatunków, wśród których gatunkami
charakterystycznymi są: smużka, orlik grubodzioby, karaś srebrzysty, motyl – perłowiec
wschodni. Fauna lokalna tego terenu jest słabo poznana. Na terenie Gminy Mońki nie
występują duże i zwarte kompleksy leśne, brakuje też rozległych obszarów bagiennych,
które to stanowią naturalne ostoje wielu gatunków rodzimej fauny. Nie mniej jednak każda z
gromad ma swoich przedstawicieli na opisywanym terenie.
Ssaki kopytne reprezentowane są głównie przez sarnę i dzika. Stosunkowo często
widywany jest lis, dużo rzadziej jenot, kuna domowa, tchórz. Okoliczne pola i łąki
zamieszkuje zając szarak. Populacja zająca nie jest w ostatnich latach zbyt liczna, jednak
spotkania nie należą do rzadkości. Z pozostałych ssaków z grupy Micromammalia na
badanym obszarze występują między innymi: jeż wschodni, kret, nornica ruda, nornik
zwyczajny, mysz domowa, mysz polna, szczur wędrowny.
Ornitofauna występująca na omawianym terenie jest zróżnicowana gatunkowo i
ilościowo. Do gatunków ptaków występujących na obszarze gminy należy: bocian biały,
myszołów zwyczajny, myszołów włochaty (zimą), kuropatwa, żuraw, czajka, grzywacz,
synogarlica turecka, dzięcioł duży, skowronek polny, dzierlatka, dymówka, oknówka,
świergotek polny, świergotek łąkowy, pliszka siwa, słowik szary, rudzik, kopciuszek, kos,
kwiczoł, piecuszek, zaganiacz, sikora bogatka, sikora modra, dzierzba gąsiorek, sroka, kruk,
kawka, wrona siwa, szpak, jemiołuszka, wróbel, zięba, dzwoniec, szczygieł, gil, trznadel.
Dość uboga jest fauna płazów. Jednak dość często spotkać można na łąkach żabę
trawną, a na terenach bardziej wilgotnych żabę moczarową. W niewielkich zbiornikach
wodnych gody odbywają kumaki nizinne. Stosunkowo często spotkać można ropuchę szarą.
Gromada gadów reprezentowana jest przez zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę
zwinkę.
g) przyrodnicze obiekty chronione
Mapa nr 2.
Położenie Gminy Mońki w stosunku do obszarów chronionych.
16
Gmina Mońki położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku
Narodowego należącego ze względu na Dyrektywę Ptasią do Obszaru Specjalnej
Ochrony PLH 200008 Dolina Biebrzy, a ze względu na Dyrektywę Siedliskową do
(Specjalny Obszar Ochrony PLH 200001. Teren Parku oraz Dolina Biebrzy należy do
obszarów Natura 2000. Zachodnie tereny gminy zaliczane są do strefy ochronnej
zwanej otuliną parku.
Ponadto gmina położona jest w pobliżu Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej należącego do Obszaru Specjalnej Ochrony PLH 200003 Puszcza
Knyszyńska.
Na terenie gminy występują pomniki przyrody podlegające ochronie:

aleje 37 drzew - lip drobnolistnych w dawnym parku podworskim w miejscowości koi.
Hornostaje (nr ewid. 419) - uznane za pomniki przyrody w drodze Zarządzenia Nr
86/82 Wojewody Białostockiego z dnia 31 grudnia 1982r (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 1,
poz. 2),

dąb szypułkowy we wsi Kulesze na posesji nr 52 (nr ewid. 1152 - uznany za pomnik
przyrody w drodze rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17
listopada 1994r (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 18, poz. 93).
2.3
Środowisko kulturowe
Na terenie Gminy Mońki znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obiekty o
wartościach kulturowych nie objętych decyzjami konserwatorskimi.
Tabela nr 5.
Obiekty zabytkowe
17
Położenie
Obiekt
Datowany
Mońki
Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i
l. 20 XX w.
św. Kazimierza; kościół murowany, plebania murowana
Sikory
dwór
ok. 1770 r
Sikory
Młyn wodny drewniany
Krzeczkowo
Grodzisko wraz z osadą przyrodową
Początek
XX w.
wczesne
średniowiecze
Dane: Wojewódzki Konserwator Zabytków
Na terenie gminy znajduje się 37 stanowisk archeologicznych. Reprezentują one
szeroki przekrój chronologiczny: od epoki kamienia po okres nowożytny. Koncentrują się nad
rzeką Kosówka i Nereślą oraz bezimiennymi ciekami. Na terenie stanowiska wpisanego do
Rejestru Zabytków Archeologicznych nie można prowadzić żadnej działalności naruszającej
strukturę obiektów, podlegają one ochronie prawnej (Ustawa o Ochronie Dóbr Kultury i
Muzeach). Wszystkie inwestycje planowane na terenie pozostałych stanowisk archeologicznych lub w ich sąsiedztwie należy każdorazowo uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
Tabela nr 6.
Obiekty zabytkowe i o wartościach kulturowych
Położenie
Obiekt
Datowany
Dziękonie
Dom, mur.
Ok. 1933 r
Hornostaje
Kapliczka, mur.
l. 20 XX w.
Hornostaje
Cmentarz żołnierzy rosyjskich
I wojna świat.
Hornostaje
Pozostałości parku dworskiego
Kulesze
Dom Nr 52, drewniany
pocz. XX w.
Kulesze
Dom Nr 67, drewniany
l 20 XX w.
Mońki
Zespół dworca kolejowego
Dworzec murowany
Dawny dworzec, obecnie Magazyn, murowany
Dworzec PKS, mur.
Przytulanka
Kapliczka św. Jana Nepomucena, mur.
Waśki
l30 XX w.
1905 r
pocz. XX w.
2 poł. XX w.
Pozostałości zespołu dworskiego z budynkami
Dane: Wojewódzki Konserwator Zabytków
18
2.4
Zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1 Uwarunkowania ochrony środowiska
Atmosfera
Głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery w województwie podlaskim są
ciepłownie miejskie, lokalne, przemysłowe oraz rozproszone źródła emisji z sektora
komunalno - bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Do substancji mających
największy udział emisji zanieczyszczeń, na terenie województwa podlaskiego należą:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz pyły, pochodzące głównie z procesów
spalania energetycznego. Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń emitowane z zakładów
przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa stanowią ok. 1% całej emisji.
Zalicza się do nich: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, benzeny, alkohole, octan etylu,
ksylen i inne zanieczyszczenia.
Obecnie powiat moniecki jest na 13 miejscu w województwie podlaskim pod
względem wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych (10 ton) i pod względem emisji
dwutlenku siarki (26 ton). Zanieczyszczenia te są głównie emitowane przez Ciepłownię
Miejską w Mońkach oraz kotłownię Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.
Na terenie gminy utrzymuje się korzystna sytuacja w zakresie zanieczyszczenia
powietrza. Średnie stężenia są poniżej dopuszczalnych stężeń.
Dużą uciążliwością i zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców gminy jest emisja
zanieczyszczeń powstała wskutek spalania w okresach zimowych przez mieszkańców w
piecach c.o. butelek PET oraz innych plastików. Można to wyeliminować wprowadzając
selektywną zbiórkę odpadów.
Gorsza sytuacja występuje w pasie drogi krajowej Nr 65 Białystok – Ełk. Wg danych
Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad natężenie ruchu pojazdów na tej drodze
wynosi ok. 4 500 pojazdów / dobę, w tym ok. 657 samochodów ciężarowych / dobę. Rocznie
jeździ po niej ok. 1,64 mln pojazdów, w tym ok. 0,24 mln samochodów ciężarowych, które są
źródłem emisji tlenków węgla, tlenków azotu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych,
pyłu, dwutlenku siarki, związków ołowiu i sadzy. W pasie drogowym o szerokości do 100 m
w wzdłuż drogi stężenie tlenków azotu może przekraczać stężenia dopuszczalne. Pogarsza
to znacznie stan środowiska co może skutkować wyłączeniem użytków rolnych znajdujących
się wzdłuż drogi krajowej z ekologicznej produkcji rolnej.
Tak duże natężenie ruchu jest również bardzo uciążliwe w mieście Mońki, przez
które przechodzi droga Nr 65 – ul. Białostocka i Ełcka.
Wody
19
Największym zagrożeniem środowiska przyrodniczego jest zanieczyszczenie wód
powierzchniowych gminy. Ponadnormatywna zawartość fosforanów powoduje szybką
eutrofizację wód i eliminowanie organizmów związanych ze środowiskami oligotroficznymi
(czystymi). Głównym źródłem degradacji wód podziemnych i powierzchniowych są nie
właściwie stosowane nawozy mineralne oraz organiczne a także nieczyszczone ścieki
komunalne, które stwarzają również zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne. Jest to
szczególnie ważny problem z uwagi na niskie skanalizowanie gminy oraz bardzo duży udział
użytków rolnych.
Zgodnie z badaniami wód wykonanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Białymstoku przestrzenny układ stanu czystości wód powierzchniowych
przedstawiał się następująco:

rzeka Nereśl - od źródeł do ujścia rz. Targonki (górny bieg) z uwagi na zwartość
związków azotu i bakterii Coli utrzymuje się w III klasie czystości, natomiast poniżej ujścia
Targonki stan czystości rzeki ulega pogorszeniu – wody z uwagi na ponadnormatywną
zawartość związków organicznych, związków azotu i fosforu oraz bakterie Coli
zakwalifikowano do wód pozaklasowych.

rzeka Targonka - na całej swojej długości niesie wody pozaklasowe (n.o.n.) – stanowi ona
odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych z miasta Mońki oraz oczyszczonych ścieków
przemysłowych z oczyszczalni ścieków Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. W wodach
rzeki w punkcie badawczym w miejscowości Przytulanka stwierdzono ponadnormatywną
zawartość związków organicznych, związków azotu i fosforu oraz bakterie Coli.
Powierzchnia ziemi
Na obszarze Gminy Mońki występują 84 punkty eksploatacji surowców mineralnych, w
tym: 12 punktów dawnej eksploatacji (obecnie nieczynnych) oraz 72 punkty czynnej
eksploatacji. W ramach ogólnej liczby 72 czynnych punktów eksploatacyjnych 70 punktów
eksploatowanych jest dorywczo, 2 punkty w Hornostajach i Sikorach są eksploatowane stale, a
11 wyrobisk ze względu na złą jakość surowca, małe zasoby lub całkowity brak możliwości
rozszerzenia eksploatacji kwalifikuje się do rekultywacji. Surowce powyższe mają zastosowanie
głównie w budownictwie mieszkaniowym i drogowym.
Kruszywo naturalne grube występuje prawie na całym obszarze gminy we wzgórzach
kemowych, ale zmienność facjalna tych osadów oraz częste występowanie na obszarach
zalesionych nie pozwala na wyznaczenie obszarów większych złóż o znaczeniu
przemysłowym. Stąd też eksploatacja tych surowców prowadzona jest głównie dorywczo przez
miejscową ludność. Ponadto zaobserwowano na terenie gminy znajdują się nieczynne
wiejskie wysypiska odpadów, które również należy rekultywować.
20
Środowisko przyrodnicze
Bezpośrednie
sąsiedztwo
Biebrzańskiego
PN
oraz
bliskość
Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej obligują władze gminy do ochrony środowiska
przyrodniczego. Również dolina rzek Nareśl i Targonka powinny być chronione przed
degradacją i zanieczyszczeniem, które związane są głównie z:
1. zanieczyszczeniami (niska emisja, odpady, ścieki) komunalnymi,
2. z rolnictwem - stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin oraz
zanieczyszczenia gnojowicą.
Na terenie Gminy Mońki występują grunty leśne i grunty rolne wysokiej bonitacji IIIIV kl. podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
2.4.2
Infrastruktura techniczna
Na infrastruktura techniczną Gminy Mońki składają się:

układ komunikacyjny,

układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,

system gospodarki odpadami,

sieci energetyczne, cieplne, gazownicze, telefoniczna.
2.4.2.1
Układ komunikacyjny Gminy Mońki
Przez teren miasta i gminy przebiega droga krajowa Nr 65 (669) o znaczeniu
regionalnym i krajowym: Białystok - Mońki - Grajewo – Ełk trasa zapewniająca
połączenie z przejściami na Litwie i Białorusi. Jest to droga III klasy technicznej. Na
terenie gminy ma ona długość 13 km. W mieście Mońki w jej ciągu znajduje ul.
Białostocka i Ełcka.
Duże znaczenie dla miasta i gminy ma także przebiegająca linia kolejowa Grajewo –
Ełk - Białystok, która jest szansą rozwoju miasta Mońki.
Mapa nr 3.
Regionalna sieć komunikacyjna na terenie Gminy Mońki
21
Drugą kategorię dróg stanowią drogi i ulice powiatowe. Ich zarządcą jest Starostwo
Powiatowe w Mońkach. Mają one długość 115 km. Stan dróg jest niezadowalający.
Wymagają napraw i remontów. Zaznaczone są na mapie nr 4 kolorem niebieskim. Są to
drogi:
- Nr 03 300 Mońki – Kołodzież –Trzcianne
- Nr 03 301 Mońki – Zblutowo – Masie – Kulesze
- Nr 03 302 Masie – Kołodzież – Kuczyn
- Nr 03 303 dr. 669 – Rybaki – Zblutowo
- Nr 03 304 Trzcianne – Kulesze – Downary
- Nr 03 305 Dziękonie – Mońki
- Nr 03 306 Dziękonie – Boguszewo – Zastocze – Krypno
- Nr 03 307 Boguszewo – Lewonie
- Nr 03 308 Niewiarowo – Czekałdy – Boguszewo
- Nr 03 309 Boguszewo – Zalesie
- Nr 03 310 Trzcianne – 03 309
- Nr 03 347 Mońki – Przytulanka – Kalinówka Kościelna
22
- Nr 03 358 Przytulanka – Rusaki – Dziękonie
- Nr 03 359 Mońki – Krzeczewo – Rutkowskie
- Nr 03 360 Potoczyzna – Dudki – Guzy
- Nr 03 361 Krzeczewo – Kropielnica – dr.03 347
- Nr 03 362 Mońki – Koleśniki – Łupiny – Kosiorki
- Nr 03 363 Mońki – Hornostoje – Jaśki – Goniądz
- Nr 03 364 Hornostaje – Kosiorki – Goniądz
- Nr 03 518 Piwowary – dr. 03 364
W ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Mońki znajduje się 21 ulic o łącznej długości
19,32 km. Zaznaczone są one na mapie nr 5 kolorem niebieskim.
Mapa nr 4.
Układ komunikacyjny Gminy Mońki
Trzecią kategorią dróg na terenie Gminy Mońki są drogi gminne będące własnością
Gminy Mońki oznaczone na mapie nr 4 kolorem zielonym. Posiadają one łączną długość
77,3 km i w większości są to drogi nieutwardzone o nawierzchni gruntowo – żwirowej. Ich
stan techniczny jest bardzo zły i wymagają ciągłych remontów i napraw. Pociąga to za sobą
duże nakłady sprzętu i środków. Do dróg gminnych należą drogi:
- Nr 03 11 001 Konopczyn – Przytulanka
- Nr 03 11 002 Przytulanka – Dudki
- Nr 03 11 003 Przytulanka – Potoczyzna
- Nr 03 11 004 Potoczyzna – Koleśniki
23
- Nr 03 11 005 Potoczyzna – Hornostaje
- Nr 03 11 006 Cieszę - Waśki - droga 03 361
- Nr 03 11 007 Kropiwnica - Sikory - droga 03 11 003
- Nr 03 11 008 Waśki – Krzaczkowo
- Nr 03 11 009 droga 03 361 - granica gminy (Starowola)
- Nr 03 11 010 Kosiorki -Hornostaje Osada - droga 03 363
- Nr 03 11 011 Wąski - Kalinówka Kościelna
- Nr 03 11 012 Hornostaje - Hornostaje „Cegielnia
- Nr 03 11 013 Jaski - Ołdaki - droga 03 364
- Nr 03 11 014 Żodzie - droga 03 363
- Nr 03 11 015 Cieszę - droga 669
- Nr 03 11 016 Moniuszeczki - droga 669
- Nr 03 11 017 Dziękonie - granica gminy (Niewiarowo)
- Nr 03 11 018 droga 03 11 020 - Lewonie - granica gminy (Czechowizna)
- Nr 03 11 019 Boguszewo - droga 669
- Nr 03 11 020 Zalesię - Czekołdy - Znoski - droga 03 300
- Nr 0311 021 Rybaki - Żodzie
- Nr 03 11 022 Masie - droga 03 303
- Nr 03 11 023 Oliszki - droga 03 300
- Nr 03 11 024 Masie - granica gminy (Milewo)
- Nr 03 11 025 Kulesze – Wilamówka
- Nr 03 11 026 Kulesze - Trzcianne
- Nr 03 11 027 Wojszki - droga 03 300
Sieć drogową w mieście Mońki uzupełniają ulice będące własnością Gminy Mońki.
Maja one łączną długość 15,64 km. Są to miedzy innymi ulice: Armii Krajowej,
Astronomiczna, Wł. Broniewskiego, Dolna, Jagodowa, J. Kochanowskiego, M. Kolbego, M.
Kopernika, Kosmiczna, T. Kościuszki, Krótka, Łąkowa, Nowokościelna, K. Norwida, E.
Orzeszkowej, Planetarna, Polna, Raginisa, Rataja, H. Sienkiewicza, Słoneczna,
Spółdzielcza, Gen. Wł. Sikorskiego, Szpitalna, Świerkowa, Św. Kazimierza, J. Tuwima,
Wąska, Wesoła, Wiśniowa, S. Witosa, Kar. S. Wyszyńskiego, Zdobywców Kosmosu,
Zdrojowa, Zuchów, Żurawia. Ulice gminne zaznaczone są na mapie nr 5 kolorem żółtym i
niebieskim.
24
Mapa nr 5.
Układ komunikacyjny Miasta Mońki
25
Tabela nr 7.
Struktura nawierzchni ulic gminnych w mieście Mońki
Struktura nawierzchni
Bitumiczna lub z kostki brukowej
Żwirowa
Wzmocniona żwirem
gruntowa
Łączna długość
Łączna długość w km
6,96
1,82
2,26
4,60
15,64
Udział w %
44,5
11,6
14,5
29,4
100,0
Dane; Urząd Miasta w Mońkach
Gmina również jest właścicielem i zarządcą dróg dojazdowych do pól. Są to drogi
gruntowe o nawierzchni żwirowej. Ich stan techniczny nie odbiega od stanu dróg gminnych.
2.4.2.2
Układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.
Ujęcia, wodociągi i stacje uzdatniania wody.
Na dzień 31.12.2006 r. z sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki korzystało
12.780 mieszkańców – 82 % ogółu mieszkańców. W mieście Mońki sieci wodociągowej
korzystało 9.963 mieszkańców – 95 % mieszkańców miasta. W roku 2006 dostarczono
łącznie 545,8 tys. m3 wody, w tym:

dla gospodarstw domowych – 412,6 tys. m3 wody,

na cele produkcyjne - 45,8 tys. m3 wody,

sektor publiczny i usługi – 87,4 tys. m3 wody.
Tabela nr 8.
Komunalne ujęcia wody Gminy Mońki.
ujęcie wody
Stan
Mońki ul. Szkolna
pracujące, wymagające
modernizacji
pracujące, zmodernizowane
w 2006 roku
pracujące
woda nie spełnia wymagań
przewidziane do likwidacji
pracujące, przewidziane do
likwidacji
pracujące, przewidziane do
likwidacji
pracująca
Hydrofornia Mońki
ul. Zdrojowa
Sikory
Rybaki
Boguszewo
Kulesze
Kołodzież
pracujące
woda nie spełnia wymagań
przewidziane do likwidacji
Pobór wody
maksymalny
dzienny
2860,0 m3/d
Pobór wody
średniogodzinowy
1650,0 m3/d
68,8 m3/h
114,40 m3/d
3,70 m3/h
130,00 m3/d
4,20 m3/h
144,60 m3/d
4,60 m3/h
160,00 m3/d
5,20 m3/h
280,00 m3/d
12,00 m3/h
66,0 m3/h
Dane: Urząd Miasta w Mońkach
26
Na koniec 2006 r. łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 132,2 km, z czego na terenie
miasta Mońki 27,8 km.
Podstawą zaopatrzenia miasta i gminy w wodę z wodociągów komunalnych są
wody podziemne pobierane przez 9 ujęć komunalnych. Wydajność ujęć w pełni zaspakaja
potrzeby mieszkańców. Wszystkie ujęcia mają ustalone strefy ochrony bezpośredniej.
W roku 2003 została opracowana „Koncepcja kompleksowego zaopatrzenia w
wodę Miasta i Gminy Mońki”. Zakłada ona utrzymanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę z
ujęć na ul. Szkolnej i Zdrojowej w Mońkach oraz z ujęcia wiejskiego wody w Kuleszach.
Pozostałe ujęcia mają być zlikwidowane ponieważ mają zbyt mała wydajność oraz nie
spełniają wymagań. Z godnie z tą koncepcją zostało zmodernizowane w roku 2006 ujęcie
przy ul. Zdrowej.
Ujęcia wody oraz sieć wodociągową obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mońkach.
Oczyszczalnie ścieków wraz z systemem kanalizacji.
Na koniec 2006 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 9.386 (89 %) mieszkańców
miasta. Sieć kanalizacyjna ma długość 23 km i jest wykonana z rur PCV oraz kamionki.
Kolektor główny na ul. Mickiewicza wykonany jest z rur betonowych, co jest przyczyną
przesiąkania do sieci wód opadowych.
W roku 2006, na podstawie danych eksploatatora, odbiorcy odprowadzili do sieci
łącznie 324,6 tys. m3 ścieków, w tym:

z gospodarstw domowych – 219,2 tys. m3 ścieków,

z przemysłu – 22,3 tys. m3 ścieków,

z sektora publicznego i usług – 83,1 tys. m3 ścieków.
Miasto
Mońki
posiada
miejską
oczyszczalnię
ścieków
o
maksymalnej
przepustowości 2600 m3/dobę. Oczyszczalnia pracuje w swej części zasadniczej według
metody niskoobciążonego osadu czynnego. Została ona wybudowana w 1997 roku. Z uwagi
na stan techniczny wymaga ona modernizacji. Z 4 komór przepływowych, jedna jest
wyłączona z ruchu z powodu zużycia instalacji napowietrzającej.
W zakresie oczyszczania ścieków oczyszczalnia spełnia wymagania określone w
pozwoleniu wodno – prawnym pod względem ilości RLM – poniżej 15.000 oraz ilości i jakości
oczyszczonych ścieków. Ścieki odprowadzane są do rzeki Targonki. Związki biogenne
wywołują wtórne zanieczyszczenie wód rzeki, które zostały zakwalifikowane do wód
pozaklasowych. W roku 2006 oczyszczania oczyściła 534,0 tys. m3 ścieków.
Ścieki
odprowadzone od odbiorców stanowiły ok. 60 % ilości oczyszczonych ścieków. Pozostałe 40
% stanowią wody opadowe, które spływają do sieci kanalizacyjnej z powodu nieszczelności
sieci (kolektora w ul. Mickiewicza) oraz braku kanalizacji deszczowej. Osady ściekowe po
odwodnieniu i higienizacji wapnem wykorzystywane są do celów rolniczych.
27
Oczyszczalnię oraz siec kanalizacyjna obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mońkach.
Tereny wiejskie gminy są nieskanalizowane. Gospodarstwa zbierają ścieki w
szambach. Jednak ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Są nieszczelne i
powodują zanieczyszczenie wód gruntowych. Właściciele powinni szamba okresowo
opróżniać i wywozić ścieki do oczyszczalni. Jednak najbardziej rozpowszechnione jest
wywożenie ścieków na łąki. Stanowi to duże zagrożenie bakteriologiczne.
2.4.2.3 System gospodarki odpadami
Na terenie Gmina Mońki gospodarkę odpadową również prowadzi Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Na terenie miasta odpady są
gromadzone:
 w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 110 l,
 w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1,1 m3.
Odpady gromadzone są na składowisku gminnym w Świerzbieniach. Zajmuje ono
powierzchnię 3,03 ha, z czego wykorzystana jest powierzchnia 1,44 ha. Pojemność
składowiska wynosi 286. tys. m3 i spełnia wszystkie wygania. Zostało ono wybudowane w
1980 r. Jego eksploatacja powinna być zakończona do końca 2009 r.
Od 1 lipca 2007 r. na terenie wiejskim gminy również wprowadzono zbiórkę
odpadów przy pomocy pojemników 110 l. Gospodarka odpadami oparta jest o miejsko gminne składowisko odpadów znajdujące się we wsi Świerzbienie. Utylizacja śmieci
prowadzona jest na bieżąco.
Również od 1 lipca wprowadzona została na terenie całej gminy selektywna zbiórka
odpadów. W zabudowie wielorodzinnej (na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach) oraz
przy szkołach, sklepach ustawione zostały gniazda złożone z pojemników 1,1 m3 do selektywnej
zbiórki szkła, plastiku oraz makulatury. W zabudowie jednorodzinnej wprowadzona została
selektywna zbiórka „u źródła” – mieszkańcy segregują szkło, plastik i makulaturę do plastikowych
kolorowych worków. Posegregowane odpady odwożone są do Zakładu Recyklingu w Starym
Dolistowie obsługiwanego przez Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Dąbrowie
Białostockiej.
2.4.2.4
Sieci energetyczne, cieplne, gazownicze.
Sieć energetyczna.
Źródłem
zasilania
w
energię
elektryczną
miasta
i
gminy
jest
stacja
transformatorowo-rozdzielcza RPZ 110/15 kV zlokalizowana w południowo-wschodniej
części miasta Mońki. Stacja zasilana jest linią WN 110 kV relacji GPZ-1 Białystok – Knyszyn
– Mońki. Stacja zaspokaja potrzeby mocy i energii gminy. Stan techniczny sieci średniego
28
napięcia jest zróżnicowany. Ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie energii
elektrycznej istnieje potrzeba rozbudowy systemu elektroenergetycznego linii 15 kV i NN.
Sieć cieplna.
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej
zaopatrywane są w ciepło z Ciepłowni Miejskiej o mocy 20 MW opalanej węglem poprzez
niskoparametrową sieć cieplną. Sieć wybudowano w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Stan
techniczny sieci jest niezadowalający. Jest to przyczyną awarii oraz dużych strat ciepła w
trakcie przesyłu. Sieć wymaga modernizacji. Obecnie opracowywana jest „Koncepcja
uciepłownienia miasta Mońki”, która będzie podstawą do programowania rozwoju gospodarki
cieplnej. Ciepłownię oraz sieć cieplną eksploatuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w
Mońkach, które jest jednoosobową spółką Gminy Mońki.
Pozostałe mieszkania ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła. Ponadto na
terenie miasta funkcjonuje ok. kotłowni, w tym 2 przemysłowe o łącznej mocy 20 MW. W
większości są one opalane węglem.
Sieć gazowa.
W Gminie Mońki brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy. W roku 2006, wg
danych GUS, 2355 gospodarstw domowych korzystała z gazu płynnego w butlach,
zaopatrując się indywidualnie w funkcjonujących na terenie gminy punktach sprzedaży gazu
płynnego. Z informacji uzyskanych z Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z O.O. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok planowana jest w jest gazyfikacja terenu
gminy.
Sieć telefoniczna.
W ostatnich latach powiat moniecki jak i całe województwo charakteryzowało się
szybkim rozwojem telekomunikacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.
Mieszkańcy sukcesywnie uzyskują dostęp do automatycznych połączeń międzymiastowych i
międzynarodowych, z jednoczesną poprawą ich jakości poprzez wprowadzenie techniki
cyfrowej. Sieć telefoniczna jest własnością PT S.A. System telekomunikacyjny gminy składa
się z centrali cyfrowej w Mońkach(zasięgiem obejmującej cała gminę) oraz linii relacji:
- Mońki – Jasionówka
- Mońki – Jaświły
- Mońki – Knyszyn – Białystok
- Mońki – Downary – Goniądz
We wsi Magnusze ustawiona jest stacja telefonii komórkowej ERA GSM.
2.4.3
Własność nieruchomości
Całkowita powierzchnia Gminy Mońki wynosi 16156 ha, w tym powierzchnia (wg
danych GUS na rok 2005):
29

lasów – 1986 ha,

użytków rolnych – 13084 ha,

gruntów pozostałych - 1086 ha.
Stan własności gruntów zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 9.
Stan własności gruntów Gminy Mońki w roku 2005
PRZEZNACZENIE
GRUNTÓW
POWIERZCHNIA
w ha
Grunty leśne
2035
Własności
Skarbu
Państwa
276
Użytki rolne
13061
Grunty pozostałe
1060
POWIERZCHNIA W HA
FORMA WŁASNOŚCI
Własność
Własność
prywatna
gminy
Inna forma
własności
1759
-
-
-
13052
10
-
-
515
150
395
Dane: US Białystok
Grunty leśne w 86% stanowią własność prywatną. W przypadku użytków rolnych
prawie w całości są własnością prywatną (99,9%). Do gruntów pozostałych zaliczane są
tereny zurbanizowane, nieużytki, drogi, tereny kolejowe i wody. W zasobie gminy są grunty
pod szkołami, świetlicami, remizami, sklepami, drogami gminnymi oraz użytkami kopalnymi.
Przedstawiony wyżej układ własności gruntów wskazuje, iż gmina ma ograniczone
możliwości w sterowaniu w sposób istotny gospodarką gruntami. Może to robić tylko poprzez
odpowiednie planowanie przestrzenne wyznaczając na swoim terenie grunty pod zabudowę
mieszkaniową, usługową bądź przemysłową. Gmina nie posiada również oferty inwestycyjnej
dla ewentualnych inwestorów zewnętrznych.
2.4.4 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
Środowisko kulturowe Gminy Mońki zostało opisane w punkcie 2.2. Na terenie
gminy znajduje się bardzo dużo zabytków architektury i archeologicznych objętych opieką
Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Wśród zabytków architektury występują obiekty
sakralne. Obiekty te są własnością wspólnoty religijnej i to ona dba o ich wygląd i stan
techniczny. Są to obiekty dobrze utrzymane i pielęgnowane. Inaczej przedstawia się stan
drugiej dość licznej grupy zabytków związanej z osadnictwem na tym terenie. Należą do niej
domy mieszkalne oraz wiatraki zbudowane najczęściej w XIX w. Są to obiekty drewniane.
Należą one do prywatnych właścicieli, którzy ze względów finansowych nie zawsze dbają o
ich właściwy stan techniczny. Grozi to bezpowrotną utratą tych niepowtarzalnych dóbr
kulturowych.
30
2.4.5 Identyfikacja problemów.
Właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz odpowiedni poziom infrastruktury
technicznej
mają
decydujący
wpływ
na
zrównoważony
rozwój
każdej
gminy
z
poszanowaniem otaczającego go środowiska i z zachowaniem panującego krajobrazu. Tylko
taki rozwój przyniesie poprawę warunków życia jej mieszkańców. Musi być przy tym
zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna gminy z regionem, w którym jest
położona.
Gmina Mońki jest gminą miejsko - wiejską. Na terenach wiejskich podstawową
działalnością jest produkcja rolna. W mieście skoncentrowane są usługi
o znaczeniu
ponadlokalnym oraz przemysł, głównie rolno – spożywczy zaopatrujący się w surowce u
producentów rolnych nie tylko z terenu gminy ale również z powiatu monieckiego. Posiada
niewiele obiektów chronionych, aczkolwiek część gminy leży w obszarze otuliny
Biebrzańskiego
Parku
przyrodniczych
o
Narodowego.
znaczeniu
Dolina
regionalnym
rzeki
i
Nareśl
funkcji
stanowi
ciąg
ekologicznej,
powiązań
bioklimatycznej,
krajobrazowej i gospodarczej. Środowisko miasta i gminy nie jest zdegradowane. Wymusza
to działania mające na celu szczególne dbanie o stan środowiska naturalnego. Należy
wyeliminować źródła jego zanieczyszczania oraz utrzymywać odpowiedni poziom i jakość
wód gruntowych. Dlatego też szczególny nacisk należy położyć na:
1. uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Mońki, obejmujące:

rozbudowę
sieci
kanalizacyjnej
-
podłączenie
do
sieci
budynków
nie
skanalizowanych oraz wyposażenie w sieć kanalizacyjną tereny przeznaczone w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele mieszkaniowe,

uszczelnienie kolektora w ul. Mickiewicza,

modernizację oczyszczalni ścieków w Mońkach,

budowę szczelnych zbiorników na ścieki lub oczyszczalni przyzagrodowych na
terenach wiejskich, gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej,

modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Szkolnej,

dokończenie wodociągowania miasta i terenów wiejskich zgodnie z opracowaną
Koncepcją.
2. wprowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki
odpadów,
3. rekultywację nieczynnych wysypisk odpadów oraz wyrobisk,
4. likwidację niskiej emisji przez przechodzenie na ekologiczne paliwo i odnawialne
źródła energii,
5. utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania jako ciągów naturalnej zieleni
łąkowo-pastwiskowej z lokalnymi skupiskami wysokiej zieleni.
31
Walory przyrodnicze są szansą na rozwój gminy związany z turystyką i
agroturystyką. Gmina i miasto Mońki mogą stanowić bazę wypadową do pobliskiego
Biebrzańskiego Parku Narodowego czy też Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
Jednak uwarunkowane jest to dostępnością terenu i zapleczem bazy turystycznej.
Funkcjonalnie układ komunikacyjny jest wystarczający na potrzeby ruchu
turystycznego i mieszkańców gminy. Z uwagi na stan techniczny dróg nie spełnia on jednak
do końca swej funkcji. Należy jak najszybciej poprawić stan techniczny dróg. Również rozwój
budownictwa mieszkaniowego w mieście Mońki uwarunkowany jest od dostępności terenów
przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele
mieszkaniowe. Dlatego też należy na tych terenach budować nowe ulice oraz uzbrajać je w
sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
2.5
Gospodarka.
2.5.1 Struktura podstawowych branż
Jak już wczesnej wspomniano Gmina Mońki jest gminą miejsko – wiejską. Tereny
wiejskie mają charakter typowo rolniczy. Ta klasyfikacja wynika z przeznaczenia gruntów
oraz z podstawowych rodzajów działalności, jakimi zajmują się w większości mieszkańcy
tych terenów. Natomiast w mieście Mońki, mimo iż użytki rolne stanowią 52,35 % całej
powierzchni miasta, podstawową działalnością są handel, usługi oraz przemysł rolno –
spożywczy.
Świadczy
o
tym
również
liczba
i
profil
podmiotów
gospodarczych
funkcjonujących na terenie gminy włączając rolnictwo. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wg
danych GUS na terenie Gminy Mońki funkcjonowało 1006 podmiotów gospodarczych, z
czego większość miało swoją siedzibę w mieście Mońki. Miasto traci powoli charakter
rolniczy i przekształca się w ośrodek usługowo - przemysłowy o znaczeniu ponadlokalnym.
2.5.2 Rolnictwo
Na ogólną powierzchnię Gminy Mońki wynoszącą 16.156 ha w 2005 r. użytki rolne
zajmowały 13.084 ha (80,99 % powierzchni gminy). Na jednego mieszkańca przypada 0,8 ha
użytków rolnych, a więc niemal dwukrotnie więcej niż w Polsce. Ich strukturę użytkowania
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 10.
Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Mońki
lata
Przeznaczenie
gruntów
2000
ha
2001
%
ha
2002
%
ha
2003
%
ha
2004
%
ha
2005
%
ha
%
użytki rolne, w tym: 12752 100,0 12752 100,0 13061 100,0 13103 100,0 13075 100,0 13084 100,0
32
grunty orne
Sady
8962
32
70,3
0,3
8962
32
70,3
0,3
9032
23
69,2
0,2
9070
25
69,2
0,2
9133
25
69,9
0,2
9141
20
69,9
0,2
Łąki
2189
17,2
2189
17,2
2575
19,7
2578
19,7
2560
19,6
2577
19,7
Pastwiska
1569
12,3
1569
12,3
1431
11,0
1430
10,9
1357
10,4
1366
10,4
Dane: US Białystok
Porównując dane z lat 2000 – 2005 można zauważyć następujące trendy:

zwiększa się powierzchni użytków rolnych,

zwiększa się powierzchnia gruntów ornych oraz łąk,

zmniejsza się powierzchnia pastwisk oraz sadów.
Wzrost powierzchni użytków rolnych o 332 ha związany jest z zagospodarowaniem
nieużytków wchodzących w skład gruntów pozostałych oraz zmianą zagospodarowania
części powierzchni gruntów leśnych na cele rolnicze. Jest to ściśle związane z rozwojem
produkcji rolnej oraz uruchomieniem dopłat bezpośrednich po wejściu Polski do Unii
Europejskiej. Dotyczy to zarówno terenów wiejskich jak i terenów miasta Mońki. Likwidacja
nieużytków polepsza wykorzystanie gruntów rolnych.
Tabela nr 11.
Struktura użytków rolnych na terenie wiejskim Gminy Mońki
lata
2000
Przeznaczenie
gruntów
użytki rolne, w
tym:
grunty orne
Sady
ha
2001
%
ha
2002
%
ha
2003
%
ha
2004
%
ha
2005
%
ha
%
12407 100,0 12408 100,0 12666 100,00 12703 100,0 12675 100,0 12683 100,0
8705
29
70,2
0,2
8706
29
70,2
0,2
8772
23
69,26
0,18
8808
22
69,3
0,2
8854
22
69,9
0,2
8858
20
69,8
0,2
Łąki
2138
17,2
2138
17,2
2466
19,47
2469
19,4
2470
19,5
2468
19,5
Pastwiska
1535
12,4
1535
12,4
1405
11,09
1404
11,1
1329
10,5
1337
10,5
Dane: US Białystok
Tabela nr 12.
Struktura użytków rolnych w mieście Mońki
lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Przeznaczenie gruntów ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
użytki rolne, w tym:
345 100,0 344 100,0 395 100,0 400 100,0 400 100,0 401 100,0
grunty orne
Sady
257
3
74,5
0,9
256
3
74,4
0,9
260
0
65,8
0,0
262
0
65,5
0,0
279
0
69,8
0,0
283
0
70,6
0,0
Łąki
51
14,8
51
14,8
108
27,3
108
27,0
108
27,0
89
22,2
Pastwiska
34
9,9
34
9,9
26
6,6
26
6,5
26
6,5
29
7,2
Dane: US Białystok
Z ogólnej oceny bonitacji gleb Gminy Mońki wynika, że dominują klasy IV i V. Wg
danych ze Spisu Powszechnego w 2002 roku na 9.407 ha gruntów ornych i sadów klasę IV
miało 3.413 ha a klasę V – 3.077 ha. Podobnie przestawia się sytuacja w użytkach
zielonych.
33
Tabela nr 13.
Struktura gleb wg klas botanicznych.
klasa
1
l
II
IIla
llb
IVa
IVb
V
VI
Vl2
Razem
Grunty orne + sady
ha
2
9
177
1518
3413
3077
1105
108
9407
%
3
0,1
1,9
16,1
36,4
32,7
11,7
1,1
58,2
Użytki zielone
ha
5
klasa
4
I
II
III
IV
V
VI
Vlz
Razem
%
6
146
2171
977
202
23
3519
4,1
61,7
27,8
5,7
0,7
21,8
Dane: US Białystok
Tabela nr 14.
Wykaz jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Wskaźnik bonitacji
jakości i
przydatności
rolniczej
agroklimatu
rzeźby terenu
warunków
wodnych
41,0
8,2
3,9
2,4
Ogólny wskaźnik
jakości rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
55,5
Powyższy wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (55,5 pkt) w skazuje,
iż na terenie gminy warunki przyrodnicze pozwalają na rozwijanie jej w obrębie funkcji
rolniczej.
W roku 2000 wszystkie gminy województwa podlaskiego były badane przez IUNG
Puławy pod kątem przydatność do produkcji rolnej. Gmina Mońki uzyskała średnie
notowania. Badana była:

Intensywność organizacji produkcji rolniczej – Ir+z = 250 – 300 średni niższy
34

przydatność gminy dla rolnictwa integrowanego – SWPI = 180 - 220 przydatna

przydatność gminy dla rolnictwa ekologicznego – SWE < 140 przydatna z
ograniczeniem

waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy – 55,3 pkt. wysoka
35
Jak opisano w punkcie 2.4.3 w zdecydowanej większości użytki rolne są własnością
indywidualnych gospodarstw rolnych. Na koniec roku 2005 na 13.084 ha użytków rolnych
posiadały one 13.074 ha. Jak się zmienia struktura własności w latach 2000 – 2005
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 15.
Struktura własności użytków rolnych.
2000
2002
2005
Forma własności użytków rolnych
gosp.
indywidualne
12689
inne
63
gosp.
indywidualne
13052
inne
10
gosp.
indywidualne
13076
inne
10
Dane: US Białystok
Na terenie gminy podstawowymi uprawami są zboża. Produkcja ziemniaków i
warzyw traci na swoim znaczeniu. Powodem tego jest przestawienie się gospodarstw
rolnych na produkcję mleka, które jest odbierane i przetwarzane przez Spółdzielnię
Mleczarską w Mońkach oraz zastąpieniu ziemniaków w karmieniu trzody chlewnej paszami.
Wg danych ze Spisu Powszechnego z 2002 r. na terenie Gminy Mońki były 1424
indywidualne gospodarstwa rolne. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha stanowiły
20,92 % ogólnej liczby gospodarstw, skupiając 49,89 % powierzchni gruntów należących do
gospodarstw indywidualnych ogółem. Wśród gospodarstw średniej wielkości (5-15 ha)
gospodarstwa o pow. 5 - 10 ha stanowiły 25,77 % gospodarstw, skupiając 19,77 %
powierzchni gruntów, a gospodarstwa o powierzchni 10 - 15 ha, 18,89 % gospodarstw i
23,35 % powierzchni gruntów. Liczną grupę – 34,4 % ogólnej liczby gospodarstw stanowiły
gospodarstwa małe (do 5 ha) skupiające 6,97 % użytków rolnych. Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego na terenie gminy wynosi 11,5 ha, przy średniej w powiecie
wynoszącej 7,8 ha. Strukturę obszarową indywidualnych gospodarstw rolnych w 2002 r.
przedstawia tabela nr 11.
36
Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 11,5 ha. Uległa ona zmniejszeniu w stosunku
do roku 1996, w którym to wynosiła 13,1 ha.
Tabela nr 16.
Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w roku 2002
Powierzchnia
gospod.
Powierzchnia Udzi % ogólnej liczbie Udział w % w
gospodarstwa
ogólnej
pow.
w ha
użytków rolnych
Liczba
gospod.
Gospodarstwa
rolne, w tym:
Do 1 ha
1-5 ha
5-10ha
10-15 ha
15 ha i więcej
Średnia powierzchnia gosp.
1424
16400
100%
100
157
333
367
269
298
93
1052
3243
3830
8182
11,5
11,02 %
23,38 %
25,77 %
18,89%
20,92%
0,56
6,41
19,77
23,35%
49,89 %
Dane: US Białystok
Tabela nr 17.
Indywidualne gospodarstwa rolne na terenie Gminy Mońki
Lata
1996
2002
Powierzchnia ogólna gospodarstw
17550
16400
Liczba gospodarstw
1466
1424
Średnia powierzchnia gospodarstwa
13,1
11,5
Dane: US Białystok
Analiza cech gospodarstw rolnych w Gminie Mońki, takich jak: cel produkcji, źródła
dochodów, udział dochodów z produkcji rolnej w dochodach gospodarstwa rolnego oraz
cech demograficznych użytkowników gospodarstw rolnych, wskazuje na to, że w ramach
procesu przystosowania się do standardów Unii Europejskiej do roku 2010 liczba
gospodarstw zdolnych do utrzymywania się na rynku może się zmniejszyć do około 30%
gospodarstw. Dotyczy to głównie gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Około 500 osób straci
źródło dochodu. Praca w małych gospodarstwach rolnych może być traktowana jako zajęcie
uzupełniające dla osób zatrudnionych poza rolnictwem. Osoby te będą musiały
przekwalifikować się.
2.5.3 Gospodarka leśna.
Wskaźnik lesistości Gminy Mońki wynosi 12,36 % i jest mniejsza od wskaźnika
lesistości województwa podlaskiego dla którego wynosi on 30,2 %. W 2006 r. lasy
zajmowały 1.996,4 ha, w tym 1880 ha lasów prywatnych. Występują one w znacznym
37
rozdrobnieniu na obszarze całej gminy. Analizując dane z lat 2000 – 2006 powierzchnia
lasów na terenie gminy zmniejsza się mimo zwiększającej się powierzchni lasów prywatnych.
Spowodowane to jest zmniejszaniem się powierzchni lasów państwowych. Należy także
podkreślić, że istniejące drobne kompleksy leśne i zadrzewienia śródpolne stanowią ostoję
dla drobnej zwierzyny i ptactwa, wzbogacają walory środowiska ekologicznego i krajobrazu
gminy, pełnią funkcje wodo i glebochronne oraz rekreacyjne. Zmniejszanie się terenów
leśnych negatywnie wpływa na środowisko, walory krajobrazu oraz zdrowie mieszkańców.
Tabela nr 18.
Struktura własnościowa lasów i terenów leśnych.
Lata
2000
2002
2006
ha
%
ha
%
ha
%
Lasy i grunty leśne
2035
12,60
2035
12,60 1996,4 12,36
w tym lasy prywatne
1759
10,9
1759
10,9
1880,0 11,63
Dane: US Białystok
Na koniec 2006 r. lasy państwowe stanowiły zaledwie 116,4 ha. Gospodarka leśna
w lasach państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Leśnych
Kompleksów w oparciu o plan urządzania lasu. Gospodarkę w lasach prywatnych prowadzi
się w oparciu o uproszczone plany urządzania lasów. Gospodarka leśna w lasach
prywatnych jest zajęciem ubocznym mieszkańców i stanowi dodatkowe źródło utrzymania
gospodarstw rolnych.
Działalność gospodarcza
W roku 2006 na terenie Gminy Mońki zarejestrowanych było 1006 podmiotów
gospodarki narodowej, w tym 962 to podmiotów prywatnych. W zdecydowanej większości
miały one swoją siedzibę w mieście Mońki co potwierdza, iż na terenie miasta dominującą
dziedziną gospodarki są usługi i przemysł, mimo że użytki rolne przeważają w strukturze
użytkowania gruntów na terenie miasta.
prywatny
Tabela nr 19.
Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności
na terenie Gminy Mońki
Sektor własności
2003
2004
2005
2006
Ogółem
1099
1074
1011
1006
Publiczny
39
42
43
44
1060
1032
968
962
934
906
841
832
Razem
W tym zakłady osób
fizycznych
Dane : US Białystok
38
prywatny
Tabela nr 20.
Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności
na terenie wiejskim Gminy Mońki
.
Sektor własności
2003
2004
2005
2006
Ogółem
164
155
154
158
Publiczny
3
3
3
3
Razem
161
152
151
155
W tym zakłady osób
fizycznych
146
137
136
140
Dane : US Białystok
prywatny
Tabela nr 21.
Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własności
na terenie miasta Mońki
.
Sektor własności
2003
2004
2005
2006
Ogółem
935
919
857
848
Publiczny
36
39
40
41
Razem
899
880
817
807
W tym zakłady osób
fizycznych
788
769
705
692
Dane : US Białystok
115
109
103
92
26
25
22
24
80
74
56
57
63
59
59
58
99
96
89
98
Inne
obsługa
nieruchomości i
firm, nauka
pośrednictwo
finansowe
353
353
341
330
transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
137
138
127
126
hotele i restauracje
handel i naprawy
54
43
36
40
budownictwo
1099
1074
1011
1006
przemysł
Ogółem
2003
2004
2005
2006
rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo
Rok
Tabela nr 22.
Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności w latach 2003 – 2005
na terenie Gminy Mońki
172
177
178
181
Dane : US Białystok
Tabela nr 23.
39
2003
2004
2005
2006
164
155
154
158
29
22
19
19
15
15
14
14
28
25
24
25
48
50
53
53
0
0
0
1
12
12
10
11
4
4
4
4
12
10
10
10
Inne
obsługa
nieruchomości i
firm, nauka
pośrednictwo
finansowe
transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
hotele i restauracje
handel i naprawy
budownictwo
przemysł
rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo
Ogółem
Rok
Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności w latach 2003 – 2005
na terenie wiejskim Gminy Mońki
16
17
20
21
Dane : US Białystok
Na przełomie ostatnich czterech lat można zaobserwować zmniejszanie się liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Zjawisko
to szczególnie widoczne jest na terenie miasta. Jest to bardzo niekorzystne dla gminy i jej
mieszkańców, ponieważ:

Zmniejsza się liczba miejsc pracy,

zmniejszają się dochody podatkowe gminy,

zmniejsza się ilość i jakość świadczonych usług na terenie gminy.
Analizując strukturę podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności
dominowały podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu i usług, budownictwa,
obsługi nieruchomości oraz przemysłową. Największym podmiotem na terenie gminy jest
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska zatrudniająca 210 pracowników.
100
94
89
78
26
25
22
23
68
62
46
46
59
55
55
54
87
86
79
88
Inne
obsługa
nieruchomości i
firm, nauka
pośrednictwo
finansowe
305
303
288
277
transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność
109
113
103
101
hotele i restauracje
handel i naprawy
25
21
17
21
przemysł
rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo
935
919
857
848
budownictwo
2003
2004
2005
2006
Ogółem
Rok
Tabela nr 24.
Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności w latach 2003 – 2005
na terenie miasta Mońki
156
160
158
160
Dane : US Białystok
Tabela nr 25
Większe przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Mońki.
40
Nazwa
BUDROMAT
Siedziba
Mońki
„KAL-PLAST”
Mońki
Rodzaj działalności
produkcja kostki brukowej, płytek chodnikowych,
krawężników, pustaków, betonu towarowego
produkcja okien i drzwi
PPHU „RUTPOL”-
Mońki
produkcja odzieży dziecięcej i niemowlęcej
Handel i Transport – Józef Bielski
Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe „WCJ”
Mońki
Mońki
5 sklepów branży spożywczo przemysłowej
Handel detaliczny
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Mońki
„Agrohurt” Dojrzewalnia Serów Spółka Jawna
Kuprel C.L.
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska
„Animex” Zakład Wylęgu Drobiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -HandlowoUsługowe SOBIESKI
Zakład Mięsny T. Ł. Oblacewicz
Rzeźnia Braci Szybcio
Przedsiębiorstwo TOOLCO
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe
„REVMOND”
Mońki
Wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej dla
miasta Mońki, konserwacja urządzeń związanych
z ciepłownictwem
dojrzewanie, sprzedaż, produkcja serów
Mońki
Mońki
Mońki
Produkcja artykułów mleczarskich
Wylęg piskląt kurzych
Handel, piekarnia
Potoczyzna
Mońki
Mońki
Mońki
Ubój i przetwórstwo mięsne
Ubój bydła i trzody chlewnej
Usługi galwanizacyjne
Piekarnia
2.5
.5.
Handel wewnętrzny
Na terenie gminy w 2006 r. funkcjonowały 82 sklepy, w tym 27 spożywczych i 55 z
artykułami przemysłowymi. Zlokalizowane są one głownie na terenie miasta. Liczba
placówek handlowych w pełni zaspakaja potrzeby mieszkańców Gminy Mońki. Zaopatrują
się w nich również mieszkańcy gmin sąsiednich, w których zazwyczaj nie funkcjonują sklepy
z odzieżą i artykułami przemysłowymi.
Na terenie miasta funkcjonuje również Targowisko Miejskie zlokalizowane przy ul.
Kolejowej. Ma ono powierzchnię 4.490 m2, zaś powierzchnia sprzedażowa Targowska
zajmuje 3.740 m2. Zarządza nim Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mońkach. W roku 2006 roczne wpływy z opłaty targowej wyniosły 56,1 tys. zł. Na targowisku
prowadzony jest handel przede wszystkim płodami rolnymi.
2.5.6. Turystyka
Powiat moniecki stanowi obszar o wyjątkowych walorach ekologicznych i
krajobrazowych. Ze wszystkich stron otaczają go cenne obiekty przyrodnicze: od zachodu
pokaźne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, ze strony wschodniej, w
granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce
południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi" i
stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego. Na walory środowiska składają się
unikalne tereny bagienne, puszcza, wielkie kompleksy leśne, czyste powietrze, co stwarza
szansę dla rozwoju turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej a także agroturystyki. Na terenie
powiatu istnieje szereg ciekawych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa
41
drewnianego, sakralnego i fortyfikacyjnego – Twierdza w Osowcu. Z tego względu na terenie
powiatu monieckiego powstało wiele znanych w regionie szlaków turystycznych pieszych i
rowerowych takich jak Szlak "Przyrodnicza Perła Europy", Podlaski Szlak Bociani, Królowej
Bony, Szlak Dawnego Pogranicza. Obszar Gminy Mońki może stanowić bazę wypadową na
tereny parków.
Punkty proponujące usługi turystyczne:

Biuro Turystyczne „KURIER” Jankowscy T. i Z. w Mońkach
- usługi transportowe autokarowe
- usługi turystyczne

Biuro Turystyczne „BIAL – TUR”
- usługi transportowe autokarowe
- usługi turystyczne

Karczma Wojciecha w Mońkach

Zajazd „Zalesie” w Mońkach

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zlokalizowane w Goniądzu

Gospodarstwo Agroturystyczne Glencner Barbary w Mońkach.
Bazą noclegową dysponuje:

Zajazd „Zalesie” - posiadający 37 całorocznych miejsc noclegowych, w roku 2006
udzielono tu 1.376 noclegów,

Szkolne
Schronisko
Młodzieżowe
–
posiadające
78
sezonowych
miejsc
noclegowych, w roku 2006 udzielono tu 69 noclegów,

Gospodarstwo Agroturystyczne Glencner Barbary.
W roku 2006 Gminę Mońki odwiedziło 958 turystów, w tym 78 turystów
zagranicznych, którzy skorzystali z istniejącej bazy noclegowej. Czas pobytu jednego turysty
wyniósł średnio 1,5 dnia.
2.5.7.
Identyfikacja problemów.
Podstawową działalnością prowadzoną na terenach wiejskich Gminy Mońki jest
rolnictwo. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej rolnictwo czekają bardzo duże
zmiany. Musi ono podnieść swoją konkurencyjność poprzez:

powiększanie powierzchni gospodarstw,

wprowadzanie nowych bardziej wydajnych metod gospodarowania,

unowocześniania parku maszynowego,

dostosowania produkcji do potrzeb rynkowych.
Zmiany te są bardzo kosztowne i wymagają ogromnych nakładów finansowych.
Rozwój gospodarstw wielkoobszarowych i intensyfikowanie produkcji rolnej nie będzie
42
możliwe na całym obszarze gmin z uwagi na częściowe położenie w obszarze otuliny
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wskazane będzie prowadzenie ekologicznej produkcji
rolnej, przyjaznej środowisku.
Przeobrażenia w rolnictwie z spowodują likwidację małych gospodarstw oraz
zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą. Ocenia się, że ok. 500 osób będzie musiało
odejść z pracy w rolnictwie. Szansą dla tych ludzi będzie zatrudnienie w usługach oraz w
turystyce, która z uwagi na walory przyrodnicze gminy ma szansę się rozwijać.
Miasto Mońki pełni funkcję ponad lokalnego ośrodka usługowego, przemysłowego i
kulturalnego. W latach liczba 2003 - 2006 podmiotów gospodarczych prowadzonych przez
osoby fizyczne uległa zmniejszeniu, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie liczby
miejsc pracy. Zmniejsza to szanse znalezienia pracy na terenie gminy dla osób
odchodzących z rolnictwa. W konsekwencji może to zwiększyć migrację mieszkańców poza
gminę, co niekorzystnie wpływa na demografię gminy.
2.6. Sfera społeczna
2.6.1. Demografia Gminy Mońki
Ludność gminy
Jednym z podstawowych i najważniejszych uwarunkowań rozwoju gminy jest
sytuacja demograficzna, tendencje przekształceń w liczbie ludności i jej strukturze. Na
Koniec 2006 r. na terenie Gminy Mońki zameldowanych było 15663 osoby, w tym 10.471
osób w mieście i 5.192 osoby na terenach wiejskich. Na terenach wiejskich zameldowanych
jest 33 % mieszkańców gminy. Na przestrzeni lat 2000 – 2006 liczba mieszkańców wykazuje
tendencję malejącą. Średniorocznie liczba mieszkańców zmniejsza się o 71 osób, w tym o
46 osób w mieście i o 25 osób na terenach wiejskich. Na zmniejszanie się liczby
mieszkańców gminy decydujący wpływ wywierają dwa procesy: migracja i ujemny przyrost
naturalny.
Tabela nr 26.
Ludność wg miejsca zameldowania Gminy Mońki.
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
liczba ludności
16159
16095
16087
15971
15849
15731
15663
liczba mężczyzn
liczba kobiet
8008
8151
7974
8121
7959
8128
7889
8082
7828
8021
7764
7967
7740
7923
Liczba urodzin
Liczba zgonów
176
132
155
140
143
153
126
138
130
138
100
135
112
119
Przyrost naturalny
44
15
-10
-12
-8
-35
-7
43
Saldo migracji
Zmiana liczby ludności
-56
-12
-79
-64
2
-8
-104
-116
-114
-122
-83
-118
-61
-68
Dane : US Białystok
Tabela nr 27.
Ludność wg miejsca zameldowania miasta Mońki.
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
liczba ludności
liczba mężczyzn
10792
5221
10763
5198
10778
5203
10687
5144
10584
5098
10492
5042
10471
5039
liczba kobiet
Liczba urodzin
5571
107
5565
104
5575
95
5543
71
5486
79
5450
54
5432
74
Liczba zgonów
67
75
67
68
73
84
62
Przyrost naturalny
Saldo migracji
40
-55
29
-58
28
-13
3
-94
6
-109
-30
-62
12
-33
Zmiana liczby ludności
-15
-29
15
-91
-103
-92
-21
Dane : US Białystok
Analizując tendencje i trendy w okresie od 2000 do 2006 r. można stwierdzić, że
charakterystycznymi zjawiskami dla demografii zarówno Miasta jak i Gminy Mońki, jak i w
innych gminach województwa podlaskiego, są:

malejący przyrost naturalny

migracja mieszkańców poza teren gminy, szczególnie lata 2003 - 2004 okazały się
bardzo niekorzystne dla gminy – w wyniku migracji liczba mieszkańców zmniejszyła się o
więcej niż 100 osób, głownie kosztem liczby mieszkańców miasta,

prognozuje się, że w roku 2013 liczba mieszkańców, przy uwzględnieniu aktualnie
obserwowanych tendencji, zmniejszy się o prawie 500 osób, tj. do ok. 15.166 osób, w
tym: w mieście do 10.149 osób i na terenach wiejskich do 5.017 osób.
Tabela nr 28.
Ludność wg miejsca zameldowania terenów wiejskich Gminy Mońki
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
liczba ludności
liczba mężczyzn
5367
2787
5332
2776
5309
2756
5284
2745
5265
2730
5239
2722
5192
2701
liczba kobiet
Liczba urodzin
2580
69
2556
51
2553
48
2539
55
2535
51
2517
46
2491
38
Liczba zgonów
65
65
86
70
65
51
57
Przyrost naturalny
Saldo migracji
4
-1
-14
-21
-38
15
-15
-10
-14
-5
-5
-21
-19
-28
Zmiana liczby ludności
3
-35
-23
-25
-19
-26
-47
Dane wg GUS
Wykres nr 1.
Liczba mieszkańców Gminy Mońki wg miejsca zameldowania
44
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
2005
2003 2004
2002
2006 2007
2008
2010 2011
2009
2012
2013
Liczba mieszkańców Gminy Mońki
Liczba mieszkańców miasta Mońki
Liczba mieszkańców terenów wiejskich
trend liczby mieszkańców gminy
trend liczby mieszkańców miasta
trend liczby mieszkańców terenów wiejskich
Struktura demograficzna
Analizę struktury demograficznej dokonano na podstawie danych GUS z lat 2000 –
2006 liczby mieszkańców Gminy Mońki wg faktycznego miejsca zamieszkania.
Tabela nr 29.
Struktura demograficzna Gminy Mońki
rok
Liczba ludności wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
Liczba mężczyzn
Liczba kobiet
Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku
produkcyjnym
Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym
Stosunek liczby osób w
wieku przed- i
poprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
16008
15967
15984
15875
15756
15642
15560
7926
8082
7898
8069
7906
8078
7831
8044
7769
7987
7720
7922
7679
7881
4453
4279
4153
3929
3764
3545
3358
9147
9291
9425
9534
9563
9625
9711
2408
2397
2406
2412
2429
2472
2491
75
72
70
67
65
63
60
Dane: US Białystok
Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Mońki, uwzględniająca ekonomiczne
grupy wiekowe tzn. liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (do 17 roku życia), wieku
produkcyjnym (18 – 64 lata dla mężczyzn i 18 – 59 lat dla kobiet) oraz w wieku
poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia dla mężczyzn i 60 lat życia dla kobiet) wskazuje
45
tendencję wzrostową ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Maleje zaś liczba
ludności w wieku przed produkcyjnym. Takie tendencje występują zarówno w mieście Mońki
jak i na terenach wiejskich.
Tabela nr 30.
Struktura demograficzna miasta Mońki
rok
Liczba ludności wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
Liczba mężczyzn
Liczba kobiet
Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku
produkcyjnym
Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym
Stosunek liczby osób w
wieku przed- i
poprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10728
10749
10762
10688
10560
10461
10435
5176
5171
5188
5126
5072
5029
5033
5552
5578
5574
5562
5488
5432
5402
3039
2943
2824
2637
2486
2313
2182
6361
6473
6568
6647
6645
6710
6794
1328
1342
1370
1404
1429
1438
1459
69
66
64
61
59
56
54
Dane: US Białystok
Tabela nr 31.
Struktura demograficzna terenów wiejskich Gminy Mońki
rok
Liczba ludności wg
faktycznego miejsca
zamieszkania
Liczba mężczyzn
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5280
5218
5222
5187
5196
5181
5125
2750
2727
2718
2705
2697
2691
2646
Liczba kobiet
Liczba ludności w wieku
przedprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku
produkcyjnym
Liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym
Stosunek liczby osób w
wieku przed- i
poprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym
2530
2491
2504
2482
2499
2490
2479
1414
1336
1329
1292
1278
1232
1176
2786
2818
2857
2887
2918
2915
2917
1080
1055
1036
1008
1000
1034
1032
90
85
83
80
78
78
76
Dane: US Białystok
Wskaźnik liczby osób w wieku przed i poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym dla całej gminy wynosi 60, dla miasta 54 i dla terenów wiejskich 76. Wskaźnik
ten co roku zmniejsza się.
46
Wykres nr 2.
Struktura demograficzna ludności Gminy Mońki
Oznacza to, że społeczeństwo nie wykazuje niekorzystnej tendencji ”starzenia się
gminy” tak charakterystyczną dla gmin województwa podlaskiego, szczególnie dla gmin tzw.
„ściany wschodniej” gdzie wskaźnik ten jest większy od 100 i co roku się zwiększa. Jednak
spadek liczebności grupy w wieku przedprodukcyjnym zarówno na terenach wiejskich, jak i w
mieście Mońki wskazuje na powolne wyludnianie się Gminy. Tendencja występuje zarówno
na terenie powiatu monieckiego, województwa podlaskiego i całego kraju i może ja
zatrzymać tylko dodatni przyrost naturalny i migracja młodych ludzi na teren gminy.
Wykres nr 3.
Struktura demograficzna ludności miasta Mońki
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
w wieku prz edprodukc yjnym
w wieku produkc yjnym
w wieku poprodukc yjnym
lic z ba mies z kańc ów
trend wiek poprodukc yjny
trend wiek prz edprodukc yjny
trend wiek produkc yjny
trend lic z ba mies z kańc ów
2013
47
Wykres nr 4.
Struktura demograficzna ludności terenów wiejskich Gminy Mońki
Na terenie Gminy Mońki liczba kobiet jest większa od liczby mężczyzn. Jednak
analizując
grupy
wiekowe
przewaga
kobiet
występuje
tylko
w
grupie
wiekowej
poprodukcyjnej. Spowodowane to jest krótszym okresem życia mężczyzn. W wieku
produkcyjnym i przedprodukcyjnym liczba kobiet jest niższa w stosunku do liczby mężczyzn.
Jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Młodzi mężczyźni mają problemy ze znalezieniem
żony. Jest to powodem wzrostu liczby kawalerów co skutkuje ujemnym przyrostem
naturalnym, który szczególnie występuje na terenach wiejskich, jak też migracją mężczyzn z
terenu gminy.
Tabela nr 32.
Ludność Gminy Mońki wg wieku i płci
Ludność wg wieku i płci
w wieku przedprodukcyjnym
lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ogółem
4453
4279
4153
3929
3764
3545
3358
mężczyźni
2273
2184
2109
2009
1927
1820
1741
kobiety
2180
2095
2044
1920
1837
1725
1617
ogółem
9147
9291
9425
9534
9563
9625
9711
mężczyźni
4772
4831
4931
4943
4961
4999
5035
kobiety
4375
4460
4494
4591
4602
4626
4676
2491
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym
ogółem
2408
2397
2406
2412
2429
2472
mężczyźni
881
883
866
879
881
901
903
kobiety
1527
1514
1540
1533
1548
1571
1588
2005
2006
Dane: US Białystok
Tabela nr 33.
Ludność miasta Mońki wg wieku i płci
Ludność wg wieku i płci
w wieku przedprodukcyjnym
lata
2000
2001
2002
2003
2004
48
ogółem
3039
2943
2824
2637
2486
2313
2182
mężczyźni
1519
1471
1409
1329
1259
1173
1118
kobiety
1520
1472
1415
1308
1227
1140
1064
w wieku produkcyjnym
ogółem
9147
9291
9425
9534
9563
9625
9711
mężczyźni
4772
4831
4931
4943
4961
4999
5035
kobiety
4375
4460
4494
4591
4602
4626
4676
ogółem
2408
2397
2406
2412
2429
2472
2491
mężczyźni
881
883
866
879
881
901
903
kobiety
1527
1514
1540
1533
1548
1571
1588
w wieku poprodukcyjnym
Dane: US Białystok
Tabela nr 34.
Ludność terenów wiejskich Gminy Mońki wg wieku i płci
Ludność wg wieku i płci
w wieku przedprodukcyjnym
lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ogółem
mężczyźni
1414
754
1336
713
1329
700
1292
680
1278
668
1232
647
1176
623
kobiety
660
623
629
612
610
585
553
w wieku produkcyjnym
ogółem
2786
2818
2857
2887
2918
2915
2917
mężczyźni
1571
1593
1614
1620
1636
1629
1605
kobiety
1215
1225
1243
1267
1282
1286
1312
ogółem
1080
1055
1036
1008
1000
1034
1032
mężczyźni
425
421
404
405
393
415
418
kobiety
655
634
632
603
607
619
614
w wieku poprodukcyjnym
Dane: US Białystok
Wyniki analizy zmian wielkości podstawowych danych demograficznych w gminie,
ocena obserwowanych zjawisk i ich konsekwencji muszą być przedmiotem corocznego
monitoringu, uzupełniania i poszerzania bazy danych oraz powtórnego dokonywania
szacunku prognozy, w celu wychwycenia tendencji demograficznych na terenie Gminy
Mońki. Jest to konieczne przede wszystkim z punktu widzenia planowania inwestycji
gminnych, wielkości bazy oświatowej oraz rozwoju pozostałej infrastruktury komunalnej,
technicznej i społecznej.
Poziom wykształcenia
Dane
dotyczące
poziomu
wykształcenie
uzyskano
z
Narodowego
Spisu
Powszechnego z 2002 r. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Mońki w zależności od
wieku i płci przedstawia poniższa tabela. Poziom wykształcenia uzależniony jest od wieku
mieszkańców. Najniższy występuje w grupie wiekowej 50 - 65 lata i powyżej. Najlepiej
sytuacja wygląda w grupie wiekowej 20 – 29 lat, w której największy odsetek posiada
wykształcenie średnie. Z poniższej tabeli wynika, że poziom wykształcenia kobiet jest wyższy
od wykształcenia mężczyzn zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich.
49
Tabela nr 35.
Wykształcenie mieszkańców Gminy Mońki
GRUPY
Ogółem wyższe
WIEKU, PŁEĆ
police
Poziom wykształcenia
średnie
razem ogólno zawod zasad
alne
podstaw podstawowe
nicze
ce
zawod ukończo bez
owe
owe
nieukończone i
kształcą owe
ne
wykształcenia
OGÓŁEM
13264
746
566
3399
1374
2025
2609
4907
710
19 lat i mniej
2116
-
-
219
174
45
110
1603
143
20-29
2331
187
157
988
547
441
601
312
15
30-39
2226
209
143
755
231
524
728
317
11
40-49
2301
182
168
737
172
565
658
486
9
50-59
1556
101
68
408
126
282
349
584
8
60-64
642
28
17
100
42
58
74
391
19
65 lat i więcej
2086
39
13
192
82
110
88
1213
503
Mężczyźni
6499
299
156
1507
498
1009
1688
2425
273
Kobiety
6765
447
410
1892
876
1016
921
2482
437
Dane: US Białystok
Tabela nr 36.
Wykształcenie mieszkańców Miasta Mońki
Ogółem wyższe
PŁEĆ
police
Poziom wykształcenia
średnie
razem ogólno zawod zasad
alne
podstaw podstawowe
nicze
ce
zawod ukończo bez
owe
owe
nieukończone i
kształcą owe
ne
wykształcenia
Razem
8981
685
484
2762
1143
1619
1636
2813
364
Mężczyźni
4272
275
136
1221
422
799
1068
1328
137
Kobiety
4709
410
348
1541
721
820
568
1485
227
Dane: US Białystok
Tabela nr 37.
Wykształcenie mieszkańców wsi
50
Ogółem wyższe
PŁEĆ
police
alne
Poziom wykształcenia
średnie
zasad
ogólno
zawod nicze
razem kształcą
owe
zawod
ce
owe
podstaw
podstawowe
owe
nieukończone i
ukończo
bez
ne
wykształcenia
346
Razem
4283
61
82
637
231
406
973
2094
Mężczyźni
2227
24
20
286
76
210
620
1097
136
Kobiety
2056
37
62
351
155
196
353
997
210
Dane: US Białystok
Ludność niepełnosprawna
Osoby niepełnosprawne stanowią prawie 10,43% populacji gminy. Rozróżnia się
przy tym niepełnosprawność prawną i biologiczną.
Najwięcej niepełnosprawnych osób jest w wieku poprodukcyjnym - 882 osoby.
Drugą liczną grupę stanowią niepełnosprawni w wieku produkcyjnym. W grupie wieku
produkcyjnego przeważają mężczyźni, natomiast w grupie wieku poprodukcyjnego
przeważają kobiety. Niepełnosprawni mają niższe wykształcenie w stosunku do pozostałych
mieszkańców – głównie podstawowe. Niepokojący jest fakt, że 476 osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym jest nieczynna zawodowo.
Tabela nr 38
Osoby niepełnosprawne Gminy Mońki
Osoby niepełnosprawne
Ogółem
prawnie
Wyszczególnienie
Ogółem
ogółe
m
1668
mężczy
źni
808
kobiet raze mężcz
y
m
yźni
860 1386
695
Biologicznie
kobiet razem
y
691
282
mężcz
yźni
113
kobiety
169
Osoby
niepełnosprawne wg
ekonomicznych gr.
wiekowych:
przedprodukcyjny
produkcyjny
63
33
30
39
22
17
24
11
13
722
450
272
644
401
243
78
49
29
poprodukcyjny
882
325
557
702
272
430
180
53
127
51
Osoby
niepełnosprawne wg
poziomu
wykształcenia
wyższe
policealne
18
średnie
zasadnicze zawodowe
Podstawowe
ukończone
podstawowe
nieukończone
Osoby
niepełnosprawne wg
aktywności
ekonomicznej:
Aktywni zawodowo
10
35
222
226
11
114
145
24
108
81
196
204
102
129
94
75
26
22
12
16
14
6
859
412
447
701
348
353
158
64
94
270
100
170
211
85
126
59
15
44
217
Bierni zawodowo
8
141
1421
645
76
776
173
112
1188
61
564
624
44
29
233
15
81
152
Dane: US Białystok
Poziom bezrobocia
Tabela nr 39.
Stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba bezrobotnych na terenie Gminy Mońki
lata
liczba
zarejestrowanych mężczyźni
bezrobotnych
kobiety
liczba osób w
stopa
wieku
bezrobocia
produkcyjnym
w%
2000
987
467
520
9147
10,8
2001
961
479
482
9291
10,3
2002
884
465
419
9425
9,4
2003
938
479
459
9534
9,8
2004
908
448
460
9563
9,5
2005
861
413
448
9625
8,9
2006
750
357
393
9711
7,7
Dane: US Białystok
Przemiany strukturalne gospodarki w latach 90 – tych skutkowały likwidacją zakładów
pracy bądź ograniczeniem zatrudnienia, a w efekcie pojawienia się zjawiska bezrobocia. W
roku 2000 stopa bezrobocia w gminie wynosiła 10,8 %, a liczba bezrobotnych w gminie 987
osób. W latach 2000 – 2006 poziom bezrobocia systematycznie spada. Na konie 2006 roku
wskaźnik bezrobocia wynosił 7,7 %. Jest on znacznie niższy niż wskaźnik bezrobocia w
powiecie monieckim, który wynosi 9,9 % i niż wskaźnik dla całego kraju wynoszący 13 %.
Poziom bezrobocia rejestrowanego jest dość niski. Dotyczy to wszystkich gmin
wiejskich. W rzeczywistości na terenach wiejskich panuje tzw. bezrobocie ukryte.
2.6.2 Warunki i jakość życia mieszkańców.
Zabudowa mieszkaniowa
52
Na terenie Gminy Mońki występują następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej:
 zabudowa zagrodowa, najbardziej powszechna w zabudowie wiejskiej;
 zabudowa jednorodzinna, której większe zespoły występują w mieście i miejscowościach
położonych w pobliżu miasta,
 zabudowa wielorodzinna - 2 i 3 kondygnacyjne bloki występująca na terenie miasta Mońki.
Z uwagi na stosunku własnościowe, na koniec 2006 r. z 4.513 mieszkań będących
na terenie Gminy Mońki:

248 mieszkań było w zasobach Gminy,

1.529 mieszkań należało do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach,

2.736 mieszkań należało do osób fizycznych.
Mieszkania będące w zasobach Gminy i Spółdzielni znajdują się w mieście Mońki.
W zabudowie mieszkaniowej duży jest udział budynków wybudowanych po roku 45tym, a największy udział mają mieszkania wybudowane w latach 1979-1988. Przeważają
budynki murowane wyposażone w instalacje wodociągowa, ustęp, łazienkę i c.o. Na koniec
2006 na ogólną sumę 4513 mieszkań( w tym: 3182 w mieście i 1331 na terenach wiejskich)
wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia było następujące:
wyposażenie
mieszkań
Gmina Mońki
%
miasto
%
tereny wiejskie
%
wodociąg
4078
90,4
3114
97,9
964
72,4
ustęp spłukiwany
3893
86,3
3065
96,3
828
62,2
łazienka
3867
85,7
3047
95,8
820
61,6
centralne
ogrzewanie
3634
80,5
2952
92,8
682
51,2
Dane: US Białystok
Wyraźnie widać, iż w porównaniu z miastem na terenach wiejskich mniejszy
odsetek mieszkań wyposażonych jest w podstawowe instalacje domowe.
Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych w Gminie Mońki, w mieście i na terenach
wiejskich oraz ich zmiany prezentują dane podane w poniższych tabelach. Wynika z nich, że
ogólna liczba mieszkań w gminie ulega zwiększeniu. Sytuacja mieszkaniowa polepsza się.
Jest to związane ze wzrostem liczby mieszkań, a także ze spadkiem liczby ludności.
Zwiększa się średnia powierzchnia mieszkania z 72,1 m2 w roku 2000 do 74,2 m2 w roku
2006. Zwiększa się powierzchnia mieszkania na osobę, z 20,2 m2 w roku 2000 do 23,7 m2 w
2006 r. Zmniejsza się również liczna osób na 1 izbę z 0,87 osoby w roku 2000 do 0,80 osoby
w roku 2006. Tendencja ta jest wynikiem budowy nowych domów o dużej powierzchni z
jednoczesnym zaprzestawaniem eksploatacji starych budynków mieszkalnych. Nasycenie
mieszkaniami liczone w ilości mieszkań na 1000 mieszkańców od roku 2002 rośnie i w 2006
53
wyniosło 290 mieszkań na 1000 mieszkańców. Za wystarczające nasycenie uważa się liczbę
400 mieszkań na 1000 mieszkańców.
Porównując stan zasobów mieszkaniowych w mieście Mońki i na terenach wiejskich
należy stwierdzić, iż:
 na terenie miasta znajduje się ponad 70 % zasobów mieszkaniowych gminy,
 średnia powierzchnia mieszkania na ternach wiejskich jest większa o 34 % w stosunku do
średniej powierzchni mieszkania w mieście,
 powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca jest również większa na terenach
wiejskich (25,9) niż w mieście (22,6),
 średnia liczba osób na 1 mieszkania jest mniejsza w mieście (3,28) niż na terenach
wiejskich (3,85).
Tabela nr 40.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Mońki
Liczba osób w
mieszkaniach
Liczba mieszkań
liczba izb
Liczba mieszkań na
1000 mieszkańców
powierzchnia użytkowa
mieszkań
powierzchnia 1
mieszkania
powierzchnia użytkowa
mieszkania /osobę
liczba osób /1
mieszkanie
liczba osób / izbę
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
16092
16051
15878
15875
15756
15642
15560
4512
18467
4530
18565
4282
18308
4465
19100
4477
19176
4497
19280
4513
19396
280
282
269
281
284
287
290
325192
327593
346942
361700
363500
365700
368582
72,1
72,3
81,0
81,0
81,2
81,3
81,7
20,2
20,4
21,8
22,8
23,1
23,4
23,7
3,57
3,54
3,7
3,56
3,52
3,48
3,45
0,87
0,86
0,88
0,83
0,79
0,81
0,80
Dane: US Białystok
Tabela nr 41.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Mońki
Liczba osób w
mieszkaniach
Liczba mieszkań
liczba izb
Liczba mieszkań na
1000 mieszkańców
powierzchnia użytkowa
mieszkań
powierzchnia 1
mieszkania
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10728
10749
10762
10688
10560
10461
10435
3012
12430
3029
12520
3046
12630
3148
13281
3160
13357
3171
13419
3182
13495
281
282
283
295
299
303
305
201997
204243
206847
231100
233000
234300
236086
67,1
67,4
67,9
73,4
73,7
73,9
74,2
54
powierzchnia użytkowa
mieszkania /osobę
liczba osób /1
mieszkanie
liczba osób / izbę
18,8
19
19,2
21,6
22,1
22,4
22,6
3,56
3,55
3,53
3,40
3,34
3,30
3,28
0,86
0,86
0,85
0,80
0,79
0,78
0,77
Dane: US Białystok
Tabela nr 42.
Zasoby mieszkaniowe na terenach wiejskich Gminy Mońki
Liczba osób w
mieszkaniach
Liczba mieszkań
liczba izb
Liczba mieszkań na
1000 mieszkańców
powierzchnia użytkowa
mieszkań
powierzchnia 1
mieszkania
powierzchnia użytkowa
mieszkania /osobę
liczba osób /1
mieszkanie
liczba osób / izbę
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5280
5218
5222
5187
5196
5181
5125
1500
6037
1501
6045
1236
5678
1317
5819
1317
5819
1326
5861
1331
5901
284
288
237
254
253
256
260
123195
123350
140095
130600
130500
131400
132496
82,1
82,2
113,3
99,2
99,1
99,1
99,5
23,3
23,6
26,8
25,2
25,1
25,4
25,9
3,52
3,48
4,22
3,94
3,95
3,91
3,85
0,87
0,86
0,92
0,89
0,89
0,88
0,87
Dane: US Białystok
Oświata
Na terenie Gminy Mońki placówki oświatowe – szkoły podstawowe i gimnazjum
prowadzone przez Gminę zlokalizowane są w Mońkach, Masiach, Kuleszach i w
Boguszewie. W Mońkach działają Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2. We wszystkich tych
placówkach w roku szkolnym 2007/2008 uczy się łącznie 1636 uczniów. Sieć placówek
oświatowych na terenie Gminy przedstawia tabela nr 28. Należy zaznaczyć, że dostępność
placówek oświatowych jest wystarczająca. W sytuacji rosnących kosztów funkcjonowania
oświaty (45,3%
całkowitych planowanych
wydatków budżetowych w 2006 roku),
niewystarczającej subwencji oświatowej oraz koniecznością dofinansowywania szkół ze
środków własnych gminy, jak również zmniejszającej się ilości uczniów, należy się liczyć z
koniecznością racjonalizacji sieci szkół i funkcjonowania oświaty w gminie. Stan techniczny
szkół jest niezadawalajacy – budynki wymagają termomodernizacji.
Na terenie Moniek funkcjonuje również 1 przedszkole samorządowe, do którego w
roku szkolnych 2007/2008 uczęszczało 259 dzieci (w tym 128 w wieku 6 lat).
Ponadto
na
terenie
miasta
funkcjonują
placówki
edukacji
ponadpodstawowej. Są nimi: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Moniecka
Szkoła Zarządzania i Rozwoju Regionu oraz Prywatna Szkoła Muzyczna.
Tabela nr 43.
55
Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Mońki w roku szkolnym 2007/2008
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa i adres
placówki
Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Mońkach
Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Mońkach
Szkoła Podstawowa
w Masiach z
siedzibą w
Dzieżkach
Liczba
Liczba
Liczba sal
uczniów
oddziałów komputerowych
(dzieci)
Liczba
komputerów
na użytek
uczniów
Liczba sal
gimnastycznych
Biblioteka
–
liczba
woluminów
2
12 354
409
17
1
17
474
18
1
16
24
4
1
5
—
2645
1(hala
sportowa)
4620
4.
Szkoła Podstawowa
w Kuleszach
21
4
1
2
—
3000
5.
Szkoła Podstawowa
w Boguszewie;
41
4
1
8
1
1706
6
Gimnazjum w
Mońkach
667
25
2
27
1
18 218
7.
Przedszkole w
Mońkach
248
10
-
-
-
1 500
Usługi nierynkowe
Teren Gminy Mońki obejmuje teren wokół miasta Mońki oraz samo miasto, w którym
mają swoje siedziby: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Powiatowa Komeda Policji,
Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Urząd Skarbowy, Powiatowy
Inspektor Sanitarny, Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. Usługi bankowe świadczą: Powszechny Bank
Kredytowy, Bank Spółdzielczy, Bank Millennium, PKO Bank Polski, Podlaski Bank
Spółdzielczy. Miasto pełni funkcję ośrodka obsługi ponad lokalnej w zakresie: szkolnictwa
średniego i wyższego, ochrony zdrowia, kultury oraz obsługi administracyjnej dla 7 gmin
wchodzących w skład powiatu. Na terenie Gminy Mońki funkcjonują obiekty usługowe z
zakresu usług podstawowych: 2 filie Biblioteki Publicznej, agencje pocztowe, szpital, boiska
sportowe, szkoły podstawowe, gimnazjum.
Kultura
Upowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmują się: Moniecki Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna w Mońkach. Instytucje zajmują budynek zlokalizowany przy ul.
Białostockiej 25 w Mońkach. Z uwagi na stan techniczny wymaga on remontu.
Moniecki Ośrodek Kultury prowadzi działalność w oparciu o przyznaną dotację
budżetową i wypracowane własne dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń,
organizacji kursów i płatnych imprez. W roku 2006 na funkcjonowanie Ośrodek otrzymał z
56
budżetu gminy dotację w wysokości 356,6 tys. zł. oraz uzyskał dochody własne w wysokości
44,8 tys. zł.
MOK organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz cykliczne imprezy kulturalne (Dni Moniek,
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Melanii Burzyńskiej pt. "Poezja życiem pisana"). Działają
przy nim 3 zespoły taneczne „Elemental”, „Galaktyka” i „Rytm”, zespół śpiewaczy „Pogodna
Jesień” oraz koło teatralne. W ośrodku zatrudnionych jest 8 osób.
Działalność Biblioteki Publicznej również finansowana jest z budżetu gminy oraz z
dochodów własnych. Posiada bogaty księgozbiór złożony z 13.000 woluminów z wszystkich
dziedzin wiedzy, który uzupełniany jest systematycznie nowościami literatury pięknej i
popularno - naukowej. Posiada bardzo wiele czasopism, multimedialna bazę danych
oraz stały dostęp do sieci internetowej. Na koniec 2006 roku zarejestrowano 1294
czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 7803 razy i wypożyczyli 18.337 woluminów.
W roku 2006 na jej funkcjonowanie przeznaczono w budżecie gminy dotację w
wysokości 362,9 tys. zł., a dochody własne wyniosły 2,0 tys. zł. Ponadto Biblioteka
uzyskała dotację z ministerstwa Kultury w wysokości 22,2 tys. zł. Zatrudnionych je tu 10
osób.
Sport i rekreacja
Działalnością w zakresie sportu i rekreacji zajmują się:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

Klub Sportowy Promień.
Prowadzone są sekcje:

piłki nożnej,

piłki siatkowej,

lekkoatletyczna,

tenisa stołowego,

szachowa
Bazą dla tej działalności jest:

Stadion Miejski i boisko treningowe w Mońkach,

boiska sportowe szkolne w Mońkach i we wsiach: Boguszewo, Sikory,

sale gimnastyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjum.
W budżecie gminy na sport i rekreację w roku 2006 przeznaczono kwotę 293,4 tys. zł.
Ochrona zdrowia
Zadania z ochrony zdrowia w ścisłym tego słowa znaczeniu realizuje SPZOZ w
Mońkach, który prowadzi szpital oraz przychodnie w mieście Mońki. Ponadto na terenie miasta
57
funkcjonują 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W roku 2006 udzielonych zostało 62.777
porad medycznych. Porady specjalistyczne udzielane są w przychodniach specjalistycznych
funkcjonujących na terenie Szpitala. Opieka lekarska w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców.
Na terenie miasta na koniec 2006 r. funkcjonowały 3 apteki zatrudniające 8 mgr farmacji.
Na 1 aptekę przypadało 5,187 mieszkańców gminy.
Bezpieczeństwo publiczne
Każdy mieszkaniec gminy musi mieć zapewnione bezpieczeństwo mienia i życia. Z
uwagi na podział administracyjny Polski nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Policja,
Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe. W związku z tym Gmina Mońki współpracuje w
tym temacie z Powiatową Komendą Policji w Mońkach, Powiatową Komendą Straży
Pożarnej w Mońkach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Mońkach. Gmina sama podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców:

z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymuje jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej,

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – finansuje oświetlenie dróg na swoim
terenie.
Na terenie Gminy funkcjonuje również obrona cywilna.
2.6.3
Grupy społeczne wymagające wsparcia
Gmina Mońki prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zajmuje się
opieką nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinami z dotkniętymi
uzależnieniem najczęściej alkoholowym oraz matkami samotnie wychowującymi dzieci. Na
ten cel przeznaczyła w 2006 r. kwotę ponad 6,5 mln zł.
W ostatnim czasie następuje coraz wyraźniejszy podział mieszkańców z uwagi na
sytuację finansową. Sytuacja finansowa wielu rodzin mieszkających na terenie Gminy
polepsza się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Świadczy o tym zmniejszanie się kwoty
wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Tabela nr 44.
Kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych w Gminie Mońki
Ilość dodatków mieszkaniowych
Wypłacona kwota
2004
6.886
830.262
2005
6.317
758.464
2006
5383
667.500
lata
58
Dane US Białystok
Jest jednak grupa mieszkańców, która z różnych powodów żyje w ubóstwie. Na
terenie gminy jest 2330 osób (535 rodzin) dotkniętych patologiami i wymaga wsparcia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ogół w rodzinach tych występuje kumulacja
problemów, z których najistotniejsze to :
-
bezrobocie występujące w 244 rodzinach i dotyczące 875 osób,
-
alkoholizm - występujący w 17 rodzinach i dotyczący 54 osoby będące członkami
tych rodzin,
-
problemy
wynikające
z
odbywania
wyroków – 7 skazanych
w 7 rodzinach,
dotykający 17 osób,
Analizując sytuację demograficzną zostały stwierdzone następujące trendy:

spadek liczby ludności spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i migracją
mieszkańców,

rosnącą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,

dość dużą liczbę osób niepełnosprawnych, w tym dużą liczbę osób w wieku
produkcyjnym biernych zawodowo.
W wyniku tych zmian należy liczyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na
pomoc ze strony gminy, zarówno rzeczową jak finansową. Wskutek spadku liczby
mieszkańców spowodowanego migracją przy wzroście liczby emerytów i rencistów w
najbliższym czasie będzie zwiększać się liczba samotnych osób (w większości kobiet)
wymagających opieki. Należy zastanowić się nad organizowaniem domów opieki i domów
spokojnej starości, tym bardziej, że od 1 stycznia 2004 roku koszty utrzymania mieszkańców
swojej gminy w tego typu placówkach spoczywają na gminie.
Następną grupą wymagającą wsparcia są osoby niepełnosprawne, których w roku
2002 było 1668 osób. W wieku produkcyjnym jest ich 722, w tym 476 osób jest biernych
zawodowo. Grupa ta charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia. Należy je
aktywizować. Aby mogły znaleźć zatrudnienie należy stworzyć im warunki do podniesienia
swoich kwalifikacji.
Również bardzo poważny problem stanowi bezrobocie ukryte na terenach
wiejskich. Liczba ta będzie powiększać się w wyniku przemian strukturalnych w rolnictwie.
Cechą tej grupy społecznej również jest niski poziom wykształcenia. W tym przypadku
również należy zastanowić się nad szkoleniem tych osób. Należy pomóc im w podniesieniu
swoich kwalifikacji oraz tworzeniu małych rodzinnych firm usługowych. W przypadku osób
długotrwale bezrobotnych należy zatrudniać je w ramach robót publicznych bądź
interwencyjnych, aby w ten sposób wyrwać ich z beznadziejnej sytuacji i pomóc znaleźć się
na rynku pracy.
59
2.6.4 Rynek pracy
Poziom wielkości zatrudnienia w gminie warunkują w głównej mierze:
a) cechy demograficzne ludności – udział ludności w wieku produkcyjnym, poziom
wykształcenia ludności;
b) poziom rozwoju gospodarczego obszaru gminy;
c) poziom aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym;
d) stan zdrowotny ludności w wieku produkcyjnym
W Gminie Mońki w 2006 r. liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła
9.711 osób, w tym 2.039 osób pracowało zawodowo poza rolnictwem. Na terenie Gminy
zatrudnienie poza rolnictwem miało 1889 osób. Najwięcej osób pracowało w usługach
nierynkowych - 951 osób. Głównym działem gospodarki jest przemysł I budownictwo, w
których pracowało 493 osoby oraz usługi rynkowe - 443 osoby. Analizując dane za lata 2000
– 2006 liczba pracujących utrzymuje się na poziomie 1870 – 1900 osób. Wzrost zatrudnienia
uzależniony jest do wzrostu liczby zakładów pracy. Większość osób pracuje w mieście.
Tabela nr 45.
Pracujący poza rolnictwem.
Rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo i
rybołówstwo
Ogółem, w tym:
Gmina Miasto
Przemysł i
budownictwo
Gmina Miasto
Usługi rynkowe
Gmina
Miasto
Usługi nierynkowe
lata
Gmina
Miasto
Gmina
Miasto
2000
1870
b.d
38
b.d
455
b.d
517
b.d
860
b.d
2001
1908
b.d
23
b.d
513
b.d
488
b.d
884
b.d
2002
1823
b.d
27
b.d
446
b.d
443
b.d
907
b.d
2003
1875
1725
26
23
530
432
413
410
906
860
2004
1921
1829
44
38
512
468
407
397
958
926
2005
1899
1800
44
39
493
435
411
409
951
917
Dane: US Białystok
2.6.5
Identyfikacja problemów.
W Gminie Mońki w przeciwieństwie do innych gmin leżących na tzw. „ścianie
wschodniej” nie obserwuje się procesu starzenia się. Liczba mieszkańców Gminy zmniejsza
się, nie wzrasta jednak liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Malejąca liczba ludności w
wieku przedprodukcyjnym, niski przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji może jednak
spowodować w przyszłości podobną tendencję. Te niekorzystne zjawisko skutkować będzie
z jednej strony zmniejszeniem dochodów własnych gminy, zaś z drugiej strony zwiększonymi
wydatkami na opiekę społeczną.
Dlatego też najważniejszym problemem, jaki należy rozwiązać, jest powstrzymanie
procesu migracji mieszkańców z terenu gminy. Proces ten spowodowany jest różnymi
czynnikami, miedzy innymi:
60

niskimi dochodami w rolnictwie,

brakiem miejsc pracy,

gorszymi warunkami życia na wsi niż w mieście.
Bardzo dużym problemem jest również problem ukrytego bezrobocia. Cechą tej
grupy społecznej również jest niski poziom wykształcenia.
III
Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie
Gminy Mońki.
3.1
Kierunki rozwoju Gminy Mońki.
W części II niniejszego opracowania została zdiagnozowana aktualna sytuacja
społeczno – gospodarcza Gminy Mońki. Zostały zidentyfikowane aktualne problemy mające
negatywny wpływ na rozwój gminy i warunki życia jej mieszkańców.
Kierunki rozwoju Gminy Mońki zostały określone w „Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mońki” opracowanym w 2003 r. Zostały one
określone przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych (położenie gminy w sąsiedztwie
Narodowego Parku Biebrzańskiego i Puszczy Knyszyńskiej, konieczność dostosowania
rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz wymagań rynku) oraz uwarunkowań
wewnętrznych (struktura demografia, struktura użytkowania gruntów, gospodarka).
Na terenie gminy założono utrzymanie następujących funkcji podstawowych:

produkcji rolnej dostosowanej do uwarunkowań naturalnych na terenach wiejskich,

gospodarki leśnej w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska, ,

wielokierunkowej
działalności
gospodarczej
w
tym
przemysłowej,
jako
funkcji
uzupełniającej w mieście Mońki.
Funkcjami towarzyszącymi funkcjom podstawowym są mieszkalnictwo i obsługa w
zakresie rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej. Z uwagi na położenie gminy
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych powstały warunki do rozwoju funkcji
turystycznej, jako funkcji dodatkowej. Uznanie funkcji rolniczej za jedną z podstawowych
funkcji zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich Gminy Mońki wynika zarówno z
uwarunkowań przyrodniczych (wysoki udział gleb żyznych w klasach bonitacyjnych III i IV,
udział użytków rolnych w powierzchni gruntów ogółem na poziomie 50%) jak i ekonomicznospołecznych (ok.40% udział indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 10
ha; zatrudnienie w rolnictwie na poziomie 50% ogółu pracujących). Z uwagi na tą funkcje
oraz konieczność ochrony gruntów rolnych przed zmianą użytkowania, szczególnie wysokiej
klasy bonitacji, zostały określone następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:
61

utrzymanie rolniczego użytkowania terenu, z zastosowaniem tzw. ekologicznych
(przyjaznych dla środowiska) technologii.

koncentracja zabudowy w obrębie obecnych granic miejscowości, dążenie do
zwiększenia zwartości układów osadniczych.

dopuszczenie nowej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz zabudowy związanej z
obsługą rolnictwa i jego funkcjonowaniem (mieszalnie pasz, przechowalnie, magazyny) w
granicach miejscowości i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także zabudowy usługowej
na rzecz obsługi ludności.
Wykorzystanie lasów do produkcji nie ulegnie zasadniczej zmianie. Prowadzona
będzie zgodnie z dotychczasowymi tendencjami głównie przeróbka drewna, zwłaszcza na
własne potrzeby z lasów prywatnych. W perspektywie należy zwiększać pozyskiwanie i
przetwarzanie runa leśnego i owoców na cele konsumpcyjne i na eksport. Powinien też
nastąpić wzrost powierzchni lasów na skutek dolesień i rekultywacji istniejących terenów
powyrobiskowych.
Należy rozwijać proekologiczny kierunek gospodarki na terenach leśnych polegający na:

ochronie różnorodności biologicznej lasów, naturalnych kierunkach hodowli lasów z
zachowaniem zgodności siedliskowej,

przeciwdziałanie monokulturom lasów,

zwiększenie odporności biologicznej lasów poprzez wprowadzenie domieszek drzew
iglastych, zapobieganie masowemu pojawianiu się szkodników,

zwiększanie lesistości poprzez zalesianie marginalnych terenów rolniczych.
Wielokierunkowy rozwój działalności gospodarczej w tym przemysłowej
przewidziano głównie w mieście Mońki, w którym również będzie rozwijało się budownictwo
mieszkaniowe oraz usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Dlatego też w planie
zagospodarowania miasta przewidziano tereny pod rozwój wszystkich tych funkcji. Kierunki
zagospodarowania miasta Moniek przedstawia mapa nr 5.
Mapa nr 5.
Kierunki zagospodarowania miasta Mońki.
62
3.2
System komunikacji i infrastruktura techniczna
Opisany powyżej funkcjonalny rozwój
gminy determinowany jest
rozwojem
infrastruktury technicznej oraz systemu komunikacji, ponieważ ich rozwój decyduje:

o dostępności do terenów i ich atrakcyjności inwestycyjnej, co za tym idzie warunkach
rozwoju gospodarczym gminy,

o warunkach gospodarowania i stosowanych metodach produkcji, szczególnie w
rolnictwie,

o poziomie i warunkach życia mieszkańców,
63

o
wpływie
działalności
na
środowisko
naturalne
oraz
jego
ochronie
przed
zanieczyszczeniami,

o spójności przestrzennej i funkcjonalnej gminy oraz całego województwa podlaskiego.
System komunikacji
System komunikacji omówiony został w punkcie 2.4.2. Jak wspomniano układ
funkcjonalny jest wystarczający na potrzeby gminy i jej mieszkańców. Natomiast
niezadowalający jest ich stan techniczny. Powiatowe wymagają kapitalnego remontu. Jednak
te zadania są w gestii właściciela dróg, którym jest Starostwo Monieckie.
Gmina jest właścicielem i zarządcą dróg i ulic gminnych. Z 77,3 km dróg gminnych
tylko niecałe 6 km posiada nawierzchnię utwardzoną. Rada Miejska postawiła sobie za cel
ich zmodernizowanie i ułożenie na nich nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na koszty oraz
możliwości finansowe gminy modernizacja dróg musi być rozłożona w czasie. Ponadto w
celu zapewnienia bezpieczeństwa planuje się budowę bądź modernizację oświetlenia
ulicznego wzdłuż dróg na terenach zabudowanych.
Bardzo ważnym problemem jest również stan dróg dojazdowych do pól, które są w zarządzie
gminy. Będą one utwardzane w dalszej kolejności po modernizacji dróg gminnych.
Gospodarka wodno - ściekowa
Ujęcia, wodociągi i stacje uzdatniania wody.
Na dzień 31.12.2006 r. z sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki korzystało
12.780 mieszkańców – 82 % ogółu mieszkańców. W mieście Mońki sieci wodociągowej
korzystało 9.963 mieszkańców – 95 % mieszkańców miasta. W roku 2003 została
opracowana „Koncepcja kompleksowego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Mońki”.
Zakłada ona utrzymanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę z ujęć na ul. Szkolnej i
Zdrojowej w Mońkach oraz z ujęcia wiejskiego wody w Kuleszach. Pozostałe ujęcia mają być
zlikwidowane ponieważ mają zbyt mała wydajność oraz nie spełniają wymagań.
Z godnie z tą koncepcją w roku 2006 zostało zmodernizowane ujęcie przy ul.
Zdrowej. Do zrealizowania koncepcji należy zmodernizować Stację Uzdatniania Wody przy ul.
Szkolnej w Mońkach oraz dokończyć wodociągowanie terenów wiejskich i rozbudować sieć
wodociągową na terenie miasta.
Oczyszczalnie ścieków wraz z systemem kanalizacji.
Na koniec 2006 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 9.386 (89 %) mieszkańców
miasta. Sieć kanalizacyjna ma długość 23 km i jest wykonana z rur PCV oraz kamionki.
Kolektor główny na ul. Mickiewicza wykonany jest z rur betonowych, co jest przyczyną
przesiąkania do sieci wód opadowych. Miasto Mońki posiada miejską oczyszczalnię ścieków
o maksymalnej przepustowości 2600 m3/dobę. Oczyszczalnia pracuje w swej części
64
zasadniczej według metody niskoobciążonego osadu czynnego. Została ona wybudowana w
1997 roku. Z uwagi na stan techniczny wymaga ona modernizacji. Tereny wiejskie gminy są
nieskanalizowane. Gospodarstwa zbierają ścieki w szambach. Jednak ich stan techniczny
pozostawia wiele do życzenia. Są nieszczelne i powodują zanieczyszczenie wód
gruntowych.
Należy uporządkować gospodarkę ściekową na terenie Gminy Mońki i zrealizować:

rozbudowę sieci kanalizacyjnej - podłączenie do sieci budynków nie skanalizowanych
oraz
wyposażenie
w
sieć
kanalizacyjną
tereny
przeznaczone
w
Planie
Zagospodarowania Przestrzennego na cele mieszkaniowe,

uszczelnienie kolektora w ul. Mickiewicza,

modernizację oczyszczalni ścieków w Mońkach,

budowę szczelnych zbiorników na ścieki lub oczyszczalni przyzagrodowych na terenach
wiejskich, gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej,
Sieć cieplna.
Sieć wybudowano w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Stan techniczny sieci jest
niezadowalający. Jest to przyczyną awarii oraz dużych strat ciepła w trakcie przesyłu. Sieć
wymaga modernizacji. Obecnie opracowywana jest „Koncepcja uciepłownienia miasta Mońki”,
która będzie podstawą do programowania rozwoju gospodarki cieplnej. Trzeba będzie
wymienić sieć na wysokoparametrową oraz zoptymalizować jej trasę.
System gospodarki odpadami
Na terenie Gminy Mońki odpady są gromadzone:
 w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 110 l,
 w zabudowie wielorodzinnej w mieście Mońki w pojemnikach 1,1 m3.
Odpady gromadzone są na składowisku w Świerzbieniach. Zajmuje ono powierzchnię 3,03
ha, z czego wykorzystana jest powierzchnia 1,44 ha. Pojemność składowiska wynosi 286.
tys. m3 i spełnia wszystkie wygania. Zostało ono wybudowane w 1980 r. Jego eksploatacja
powinna być zakończona do końca 2009 r.
Również od 1 lipca wprowadzona została na terenie całej gminy selektywna zbiórka
odpadów. W zabudowie wielorodzinnej ( na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach)
ustawione zostały gniazda złożone z pojemników 1,1 m3 do selektywnej zbiórki szkła, plastiku
oraz makulatury. W zabudowie jednorodzinnej wprowadzona została selektywna zbiórka „u
źródła” – mieszkańcy segregują szkło, plastik i makulaturę do plastikowych kolorowych worków.
Z uwagi na wyczerpanie pojemności wysypiska należy wybudować nową nieckę lub
usypując wały zwiększyć pojemność istniejącej. Docelowo wysypisko ma być zlikwidowane,
65
a gospodarka odpadami będzie przekazana do
Związku Komunalnego „Biebrza”
realizującego obecnie duży program gospodarki odpadowej na terenach gmin należących do
Stowarzyszenia Dorzecza Biebrzy.
3.3
Infrastruktura społeczna.
O jakości życia mieszkańców decyduje tez rozwój infrastruktury społecznej – oświaty,
opieki społecznej, służby zdrowia. Bardzo ważną sprawą jest jej jakość i dostępność.
Oświata, kultura i sport
Jak wspomniano części II sieć szkolna w Gminie Mońki składa się z pięciu szkół
podstawowych i jednego gimnazjum. Sieć ta jest wystarczająca na potrzeby mieszkańców i
w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe
i w większości posiadają w sale gimnastyczne. Należy przeprowadzić termomodernizację
budynków szkolnych a ponadto stale poprawiać warunki nauki oraz wyposażenie w pomoce
naukowe.
Również budynek, którym mieście Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka wymaga
remontu połączonego w pracami termodernizacyjnymi.
Istniejąca na terenie gminy istniejąca baza rekreacyjno – sportowa w pełni zaspakaja
potrzeby mieszkańców.
Opieka społeczna i ochrona zdrowia
Jak wspomniano w części II, w wyniku procesów demograficznych zmniejsza się
liczba ludności. Rośnie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. W najbliższym czasie
będzie zwiększać się liczba samotnych osób (w większości kobiet) wymagających opieki.
Spowoduje to w przyszłości wzrost wydatków na opiekę społeczną oraz wzrost
zapotrzebowania na usługi medyczne i usługi opiekuńcze.
Bardzo ważnym problemem jest uzależnienie od alkoholu. Oprócz pomocy
rzeczowej i finansowej udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dzieci z rodzin
patologicznych powinny być objęte specjalną formą opieki realizowaną w świetlicach
socjoterapeutycznych i w domach dziennego pobytu. Dlatego tez należy utworzyć świetlice
socjoterapeutyczne również przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie
wiejskim, aby objąć opieką również mieszkańców wsi.
3.4
Lista zadań do zrealizowania
W poprzednich punktach części III zostały określone i opisane zadania, które
należy zrealizować, aby rozwiązać problemy utrudniające rozwój gminy zidentyfikowane w
części II niniejszego programu. Dotyczą one:
66

gospodarki wodno - ściekowej,

gospodarki odpadami,

gospodarki cieplnej,

układu komunikacyjnego gminy,

aktywizacji gospodarczej gminy,

poprawy infrastruktury społecznej.
Z uwagi na znaczne nakłady finansowe, jakie należy ponieść oraz możliwości gminy,
realizacja tych zadań musi być rozłożona w czasie. W ramach każdego zadania zostały
opracowane konkretne projekty inwestycyjne. Zostały przeprowadzone szerokie konsultacje
społeczne. W oparciu o opinie mieszkańców stworzono listę projektów inwestycyjnych
według hierarchii ważności wynikającej z wagi danego problemu dla społeczności z
podziałem na okresy realizacji. Ich realizacja planowana jest w latach 2007 – 2013 przy
współfinansowaniu ze środków UE, które mają być dostępne w ramach:

Programu Infrastruktura i Środowisko,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz dostępnych w tym okresie krajowych źródeł finansowania.
IV
Realizacja projektów na terenie Gminy Mońki w latach
2007 – 2013.
67
Okres
l.p.
Nazwa zadania
1.
Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi krajowej:
Etap I – ul. Kopernika, Kochanowskiego, Modrzewskiego, Sienkiewicza
oraz droga gminna Nr 104045B Ciesze – do drogi krajowej Nr 65
2007 - 2010
2.
Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Mońki
2007 - 2010
3.
Modernizacja Przedszkola przy Al. Niepodległości
2008 - 2009
4.
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Konopnickiej
2008 - 2009
5.
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Planetarnej
2008 - 2009
6.
Modernizacja budynku Monieckiego Ośrodka Kultury
2008 - 2009
7.
Ulepszenie gospodarki cieplnej w Mońkach
2008
8.
Rozbudowa sieci wodociągowej na wsi
2008
Monitoring Miasta Mońki
9.
10. Rozbudowa składowiska odpadów – Świerzbienie
realizacji
2008 – 2009
2008 - 2010
11.
Zagospodarowanie boisk przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2 oraz przy
Gimnazjum w Mońkach
2008 - 2010
12.
Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi krajowej:
Etap II – ul. Ks. Budnika, E. Plater, Z. Herberta, S. Reymonta
2009 - 2013
13.
Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi krajowej:
Etap III – pozostałe drogi gminne
2009 - 2013
Powiązanie projektów z innymi działaniami.
V
5.1. Z działaniami realizowanymi na terenie województwa
podlaskiego.
Zarząd Województwa Podlaskiego opracował „Strategię Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020”. „Plan rozwoju lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 - 2013” jest
spójny z tą strategią. Istnieją powiązania projektów, które mają być realizowane w ramach
Planu, szczególnie z:
1) Priorytetem I - Infrastruktura techniczna:

Działanie 1. Rozwój systemu transportowego województwa,

Działanie 3. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych
2) Priorytetem II - Infrastruktura społeczna
68

Działanie 1. Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej

Działanie 2. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego

Działanie 3. Rozwój sportu i rekreacji

Działanie 4. Rozwój szkolnictwa
3) Priorytet III - Baza ekonomiczna

Działanie 1. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Działanie 2. Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego

Działanie 3. Wsparcie przedsiębiorczości
Działania te będą realizowane przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007- 2013 będzie
wdrażany przez Samorząd Wojewódzki. Zostały określone w im osie i działania wg których
będzie realizowany:
Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.1. Rozwój innowacyjności
Działanie 1.2. Wsparcie otoczenia biznesu
Działanie 1.3. Wspieranie przedsiębiorczości
Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1. Transport drogowy
Działanie 2.2. Transport lotniczy
Działanie 2.3. Transport publiczny
Działanie 2.4. Transport kolejowy
Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki
Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne
Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej
Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Działanie 7.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna
Działanie 8.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO
Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne
Z uwagi na kryteria dostępu oraz zakres projektów Gmina Mońki będzie mogła aplikować
wnioski do:
69
Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1. Transport drogowy Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa,
Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki,
Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury lokalnej
Oś Priorytetowa VII Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Działanie 7.3. Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie wdrażany wg następujących osi:
Oś I: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
Oś II: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Oś IV: Leader
Gmina Mońki będzie mogła aplikować projekty realizowane na terenie wiejskim i
związane gospodarką wodno - ściekową, odpadową oraz projekty związane z rozwojem
turystyki oraz ochroną zabytków do Osi III. Oś IV, do których będzie mogła aplikować
projekty Gmina Mońki, wdrażana będzie przez Urząd Marszałkowski przy współudziale
Lokalnych Grup Działania. Dlatego też jej obszary muszą być objęte Lokalną Strategią
Rozwoju Fundacji Biebrzańskiej. Częścią tej strategii powinien być „Plan Lokalnego Rozwoju
Gminy Mońki na lata 2007 - 2013”.
Zgodność „Planu Rozwoju Gminy Mońki na lata 2007 - 2013” z powyższymi
dokumentami jest warunkiem uzyskania pomocy finansowej.
5.2. Z działaniami realizowanymi na terenie Powiatu Monieckiego.
Rada Powiatu Monieckiego planuje zrealizować w latach 2008 – 2010 projekt
„Integracja dróg Powiatu Monieckiego z siecią dróg krajowych i wojewódzkich” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś
Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Transport drogowy.
Projekt ten obejmuje modernizację najważniejszych dla Powiatu Monieckiego dróg
powiatowych łączących miasto Mońki będące siedzibą Starostwa z siedzibami Gmin:
Goniądz, Knyszyn, Krypno, Jasionówka, Jaświły oraz Trzcianne oraz modernizację dróg
łączących siedziby Gmin. Zakładany budżet projektu – 15,8 mln zł. (4 mln Euro).
5.3. Z działaniami realizowanymi na terenie Gminy Mońki.
Od 1990 r., tj. od samego początku funkcjonowania samorządów w Polsce Władze
Gminy Mońki kładły szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów związanych z
70
niedostateczny rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej. Mimo skromnych środków
finansowych zostało zrealizowanych wiele projektów dotyczących:

gospodarki wodno ściekowej,

gospodarki odpadami,

układu komunikacyjnego gminy,

infrastruktury społecznej.
Gospodarka wodno - ściekowej
Ujęcia, wodociągi i stacje uzdatniania wody.
Na dzień 31.12.2006 r. do sieci wodociągowej na terenie gminy podłączonych było
3437 gospodarstw domowych. W sumie wybudowano 7 ujęć wody oraz sieć wodociągową o
długości 109,8 km, z czego 26, 1 km na terenie miasta. W okresie 2002 – 2006
wybudowano:
 w 2002 r. - 5,4 km sieci wodociągowej,
 w 2003 r. – 5,2 km sieci wodociągowej we wsi Moniuszeczki – Kuczyn oraz na kolonii wsi
Hornostaje, Kosiorki i Jaśki za kwotę 106.068 zł.,
 w 2004 r.:
– 7,9 km sieci wodociągowej na kolonii wsi Dziękonie, Ciesze, Magnusze, Przytulanka,
Dudki oraz w mieście Mońki za kwotę 288.057 zł.
- 529 m sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego w Mońkach za kwotę 27.292 zł.,
 w 2005 r.:
- stację uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej w Mońkach - koszt realizacji wyniósł 2.322.359
zł. Uzyskano dofinansowanie z programu ZPORR w wysokości 1.712.858 zł.
- sieć wodociągową Przytulanka – kol. Sikory za kwotę 69.455 zł.
 w 2006 r.:
– sieć wodociągową na koloniach Dudki i Przytulanka oraz Guzy Gm. Knyszyn za kwotę
135.138 zł.
- sieć wodociągową w ul. Budnika i Herberta za kwotę 140.987 zł.
Oczyszczalnie ścieków wraz z systemem kanalizacji.
W 1997 roku zakończono budowę miejskiej oczyszczalni ścieków o maksymalnej
przepustowości 2600 m3/dobę w Mońkach. Od tego czasu systematycznie rozbudowywana
jest sieć kanalizacyjna w mieście, i tak w roku:

2002 wybudowano ponad 3 km sieci kanalizacyjnej,

2003 wybudowano 1,9 km kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków,
71

2004 wybudowano sieć kanalizacyjną na ul. Wojska Polskiego o długości 529 m za
kwotę 85.777 zł.
Gospodarka odpadami
Została wprowadzona na terenie Gminy Mońki zorganizowana gospodarka
odpadowa, którą prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Na
terenie miasta odpady są gromadzone:
 w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach wiejskich w pojemnikach 110 l,
 w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach 1,1 m3.
Wywóz odpadów jest odpłatny. Gospodarka odpadami oparta jest o miejsko - gminne
składowisko odpadów znajdujące się we wsi Świerzbienie. Utylizacja śmieci prowadzona jest na
bieżąco.
Od 1 lipca 2007 r. została wprowadzona na terenie całej gminy selektywna zbiórka
odpadów. W zabudowie wielorodzinnej zostały ustawione gniazda złożone z 3 pojemników do
selektywnej zbiórki makulatury, plastiku oraz szkła. W zabudowie jednorodzinnej w mieście i na
terenach wiejskich wprowadzono selektywną zbiórkę „u źródła” przy wykorzystaniu worków.
Wyselekcjonowane odpady odwożone są
do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym,
należącego do Związku Komunalnego „Biebrza” z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej.
Układ komunikacyjny Gminy
Drogi gminne będące własnością Gminy Mońki posiadają łączną długość 77,3 km.
W większości są to drogi nieutwardzone o nawierzchni gruntowo – żwirowej. Ich stan
techniczny jest bardzo zły i wymagają ciągłych remontów i napraw. Co roku są
modernizowane odcinki dróg gminnych i dojazdowych. I tak w latach 2002 – 2006
zrealizowano następujące projekty drogowe:
 modernizacja drogi gminnej Nr 104034B Potoczyzna – Koleśniki, wykonano 1,492 km
nawierzchni bitumicznej, wartość robót – 129.983,24 zł.,
 modernizacja drogi wewnętrznej – ulicy we wsi Łupichy – wykonano 0,492 km nawierzchni
bitumicznej, wartość robót – 246.065,11 zł.,
 przebudowa mostu na rzece Nereśl k/m Sikory na drodze gminnej Nr 104037B Kropiwnica
– Sikory – do drogi gminnej Nr 104033B Przytulanka – Potoczyzna, długość mostu 8,8 m,
wartość robót 315.027,02 zł.,
 przebudowa drogi gminnej Nr 104040B Kosiorki – Horonostaje Osada – do drogi
powiatowej Mońki – Goniądz, długość nawierzchni bitumicznej – 0,759 km, wartość robót –
83.277,37 zł.,
72
 przebudowa drogi gminnej Nr 104052B Masie – do drogi powiatowej Zblutowo – Sobieski –
Rybaki – droga krajowa Nr 65 na docinku od Masie do drogi gminnej Nr 104058B Mejły Dzieżki, długość nawierzchni bitumicznej – 0,654km, wartość robót – 91,791,96 zł.,
 przebudowa drogi gminnej Nr 104051B Rybaki - Żodzie na odcinku od wsi Rybaki - do
drogi krajowej Nr 65, długość nawierzchni bitumicznej – 0,681 km, wartość robót – 135.200
zł.,
 remont drogi dojazdowej (rolniczej) w Dzieżkach, koszt zadania 39.756 zł., w tym środki z
FOGR – 15.000 zł.,
 przebudowa ulic gminnych Krótkiej, Jagodowej i Zuchów, wartość robót – 314.617 zł.,
 remont chodników na ul. Tysiąclecia w Mońkach – udział gminy wyniósł 17.000 zł.
 wykonanie drogi rolniczej Rybaki – koszt zadania 44.702 zł., dofinansowanie z FOGR –
30.000 zł.,
 przebudowa ul. Łąkowej w Mońkach – koszt 138.176 zł.,
 modernizacja drogi Masie – Mełły i do Osiedla Hornostaje – koszt 128.293 zł.
 wykonanie drogi rolniczej w Sobieskich – koszt zadania 16.263 zł
 wykonanie drogi rolniczej w Zyburtach – koszt zadania 22.649 zł., dofinansowanie z FOGR
– 20.000 zł.,
 wykonanie drogi rolniczej w Dzieżkach – koszt zadania 17.500 zł.,
 przebudowa drogi w Magnuszach – koszt zadania 42.505 zł.,
 przebudowa części ulic Kochanowskiego i Kopernika w Mońkach – koszt zadania 186.140
zł.,
 wykonanie drogi rolniczej w Kuleszach – koszt zadania 48.495 zł., dofinansowanie z
FOGR – 20.000 zł.,
 Łącznie w tym okresie wydano kwotę 1.001.344,70 zł. ze środków własnych.
Infrastruktura społeczna
Gmina Mońki prowadzi 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i przedszkole. Cały
czas dba o ich wyposażenie i stan techniczny budynków. W latach 2000 – 2002 została
wybudowana przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mońkach sala gimnastyczna z areną 44 x 22
m z widownią na 250 osób oraz kort tenisowy z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 36 x
18 m. W roku 2005 wykonano termomodernizacje budynku Gimnazjum w Mońkach (koszt
800.000 zł.).
VI
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju
Lokalnego.
73
Nadrzędnym celem wszystkich działań władz samorządowych Gminy Mońki jest
zrównoważony rozwój gminy z poszanowaniem otaczającego go środowiska i z
zachowaniem panującego krajobrazu. Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków życia
jej mieszkańców. Musi być przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna
gminy z regionem. Taki rozwój może być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu
przestrzennym oraz odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i społecznej. Gmina
musi być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, aby ludzie chcieli w
niej mieszkać, pracować i inwestować. Tylko takie podejście może odwrócić niekorzystne
trendy demograficzne, jakimi są zmniejszanie się ilości mieszkańców i zjawisko „starzenia
się gminy”.
Podstawowymi celami realizacji planu na terenie Gminy Mońki są:

zwiększenie poziomu inwestycji,

tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej,

wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,

poprawa warunków życia mieszkańców,

zatrzymanie spadku liczby mieszkańców.
Osiągnięcie celów podstawowych możliwe będzie tylko przez realizację celów cząstkowych:

zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów gminy przez
poprawę jakości dróg gminnych,

zwiększenie stopnia skanalizowania gminy,

zwiększenie stopnia zwodociągowania gminy,

budowa ujęć i stacji uzdatniania wody,

wprowadzenie
kompleksowej
gospodarki
odpadami
połączonej
z
systemem
selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”,

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów przez rozbudowę uzbrojenia
technicznego,

poprawę podstawowej infrastruktury społecznej.
Cele te będą realizowane w wyniku realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych ujętych
na liście w części IV planu.
Realizacja projektów przyczyni się do realizacji celów cząstkowych.
Pożądanymi wskaźnikami, które będą również monitorowane są:

wzrost długości dróg o utwardzonej nawierzchni,

zwiększenie stopnia skanalizowania,

zwiększenie stopnia zwodociągowania,

ilość wybudowanych ujęć i stacji uzdatniania wody,

liczba gospodarstw domowych objęta zbiórką odpadów,
74

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej,

liczba osób potrzebujących objętych opieką,
Ideałem będzie osiągnięcie przez te wskaźniki wartości 100%. Jednak to wymaga
czasu i pieniędzy. Będą one rosły wraz z postępem w realizacji projektów. Plan Rozwoju
Lokalnego obejmuje na razie lata 2007 – 2013. W miarę potrzeby okres ten będzie
przedłużany. Bardzo ważnymi wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów są
wskaźniki odnoszące się do rozwoju gminy i wzrostu gospodarczego.
Są one następujące:

wzrost ilości pozwoleń na budowę ,

wzrost ilości podmiotów działających na terenie gminy,

wzrost ilości miejsc noclegowych,

wzrost zatrudnienia poza rolnictwem,

zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,

wzrost dochodów mieszkańców,

liczba mieszkańców gminy.
Wskaźniki te powinny jak najszybciej rosnąć. Nie dotyczy to wskaźnika bezrobocia, który
powinien być jak najniższy.
VII Plan finansowy na lata 2007 – 2013.
W części IV została przedstawiona lista projektów, które Gmina Mońki
zamierza realizować latach 2007 - 2013. Dla każdego projektu został określony okres
realizacji. Z uwagi na to, iż kadencja obecnych władz Gminy kończy się w roku 2010, plan
finansowy został stworzony dla okresu 2008 – 2010. Ogółem w okresie
2008 – 2010
zaplanowano zrealizowanie projektów o wartości ponad 35.000.000 zł.
Warunkiem realizacji projektów jest uzyskanie dofinansowania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od programów i priorytetów do jakich
będą aplikowane wnioski o dofinansowanie. W przypadku RPO WP wynosi ono
maksymalnie 85 – 90 % wartości projektu, w przypadku PROW maksymalnie 75 % kosztów
kwalifikowanych.
Z informacji udzielonych w czasie konferencji w dniu 6 listopada 2007 przez
Marszałka Województwa Podlaskiego wynika, iż poziom dofinansowania projektów z RPO
WP z uwagi na ograniczone środki będzie niższy od maksymalnego. Każdorazowo będzie
on podawany w czasie ogłaszania konkursu. Z tego względu niemożliwe jest zatem dokładne
zbilansowanie źródeł finansowania projektów. Dlatego też odstąpiono do sporządzenia planu
75
finansowego.
Szczegółowo
budżet
każdego
projektu
będzie
określony
uchwałach
budżetowych Rady Miejskiej na kolejne lata realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
II
System wdrażania.
”Plan rozwoju lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 – 2013” został uchwalony przez
Radę Miejską w Mońkach i przekazany do realizacji dla Burmistrza miasta Mońki. Jego
wdrażaniem zajmą się pracownicy Urzędu Miasta, którzy będą realizowali projekty
inwestycyjne określone w planie. Ich realizacja będzie zgodna z zasadami określonymi w
Programach oraz polskim prawem. Pracownicy zajmą się:

przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumenty,
załączniki i pozwolenia,

przygotowaniem dokumentacji technicznej projektów,

obsługą finansową projektów.

monitorowaniem realizacji projektów,

składaniem sprawozdań z ich realizacji.
IX Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji
społecznej.
9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego
Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie przez pracowników
Urzędu Miasta. Będą oni na bieżąco prowadzili nadzór nad realizacją projektów. Mają oni
dostęp do wszystkich danych dotyczących niezbędnych do kontrolowania zmian wskaźników
osiągnięć określony w części VI. Badając ich zmiany będą na bieżąco oceniali prawidłowość
z realizacji programu. Dane te będą przekazywane dla Burmistrza. Na każdej sesji Rady
Miejskiej Burmistrz składa Radnym oraz Sołtysom oraz zaproszonym przedstawicielom
przedsiębiorców, dyrektorów jednostek samorządowych i mieszkańcom gminy informacje ze
swoich prac. W tym też sprawozdaniu będą informacje na wdrażania programu i realizacji
projektów określonych przez ten program. Ponadto dwa razy do roku odbywają się zebrania
wiejskie, na których również będzie omawiane wdrażanie programu i realizacja projektów z
nim związanych.
W czasie tych sesji i spotkań wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać zwoje
wnioski i uwagi związane z realizacja programu, a także zgłaszać do niego ewentualne
zmiany, które będą musiały być zatwierdzone przez Radę Miejską.
76
9.2.
Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego
Istota oceny planu rozwoju lokalnego polega na prowadzeniu stałych obserwacji,
dokonywania
systematycznych
pomiarów,
określaniu
narzędzi
pomiarów przebiegu
procesów, które nas interesują. Plan rozwoju lokalnego ma na celu wspomagać
zrównoważony rozwój Gminy Mońki. Stosownie do tych funkcji powstaje zasadne
wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Planu jako
dokumentu planowania działań wspomagających rozwój z całą logiką uzasadniania tych
działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań w życie.
Wzorcem dla oceny będzie ocena wskaźników oceny realizacji planu i planowanych zadań
podanych w części VI.
9.3.
Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi
Powodzenie realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 - 2013”
uwarunkowane jest współpracą wszystkich sektorów. Już w okresie jego opracowywania
były przeprowadzane szerokie konsultacje. Zaproszeni do nich zostali przedsiębiorcy z
całego terenu gminu oraz przedstawiciele kościoła. W planie zostały uwzględnione wszystkie
uwagi ora propozycje przez nich zgłoszone. Przy układaniu listy projektów planowanych do
realizacji były pod uwagę projekty zgłoszone przez przedsiębiorców oraz Kościół.
Współpraca pomiędzy władzami gminy a sektorem prywatnym i kościołem, na co dzień
układa się bardzo dobrze. Przedstawiciele pracodawców i proboszczowie parafii są
zapraszani i chętnie uczestniczą w każdej sesji Rady Miejskiej. Uczestniczą również jako
mieszkańcy gminy w zebraniach mieszkańców. Mają oni swoich przedstawicieli w Radzie
Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
77
Download